Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 13. 11. 2002Samuel Zubopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán premiér, tvrdíte, že ekonomická situácia Slovenska je v stave, že mu hrozí vážne ekonomické nebezpečenstvo. Ako premiér bývalej vlády asi viete, kto tento stav spôsobil. Kedy naplníte svoju občiansku povinnosť a oznámite orgánom činným v trestnom konaní mená potencionálnych páchateľov?
nezodpovedaná 11. 12. 2002Samuel Zubopodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošVážený pán minister, štátne prostriedky neumožňujú v požadovanom rozsahu vykryť tovarové náklady detských domovov. Na druhej strane Colné úrady SR každoročne znehodnocujú tovary chýbajúce pre prevádzku detských domovov (obuv, ošatenie a pod.) vo výške desiatok miliónov Sk. Podľa vyjadrenia funkcionárov colných úradov bezplatnému prevodu týchto tovarov pre detské domovy bránia vládne predpisy. Kedy sa tento stav zmení?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Samuel Zubopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaZverejnením prepisu telefonického hovoru podnikateľa Badžgoňa vznikli pochybnosti o transparentnosti hospodárenia a činnosti SDKÚ. Zároveň sa objavili podozrenia o ovplyvňovaní vládnych predstaviteľov podnikateľskými skupinami. Vysvetlite vzťah Badžgoň a SDKÚ! Ako vysvetlíte neustále sa objavujúce meno pokladníka SDKÚ p. Palacku v súvislosti s netransparentnými podnikateľskými aktivitami?
nezodpovedaná 26. 2. 2003Samuel Zubopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaMá podľa vás parlament SR právo byť informovaný o výsledkoch poslaneckého prieskumu NBÚ v súvislosti s chýbajúcim softverom odpočúvacieho zariadenia a v súvislosti jeho údajného zneužitia pri posledných aférach s odpočúvaním? Ak áno, tak sa na to pýtam!
nezodpovedaná 26. 2. 2003Samuel Zubominister zdravotníctva SR Rudolf ZajacV Banskobystrickej nemocnici v poslednom období mininisterstvo zdravotníctva, financií a NKÚ uskutočnili nespočetný rad kontrôl. Priniesli kontroly dôkazy o zásadnom porušovaní predpisov a nariadení? Ak áno, kedy sa pristúpi k personálnym opatreniam? Ak nie čomu slúžia ďalšie kontroly či len na to, aby sa vyvolal dojem nutnosti likvidácie nemocnice.
nezodpovedaná 26. 2. 2003Samuel Zubopodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošSlovenská vláda nemá dostatok zdrojov na to, aby v plnom rozsahu zabezpečila potreby Detských domovov. Napriek tomu Colná správa každoročne znehodnocuje materiál za niekoľko stoviek miliónov Sk. Podľa vyjadrenia pracovníkov colných úradov presunu tohto materiálu bránia predpisy.Kedy sa tieto zmenia?
nezodpovedaná 9. 4. 2003Samuel Zubominister zdravotníctva SR Rudolf ZajacV Banskobystrickej nemocnici v poslednom období ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo financií, NKÚ uskutočnili nespočetný rad kontrol zameraných na dodržiavanie finančných predpisov a celkové hospodárenie nemocnice. Priniesli uskutočnené kontroly dôkazy o zásadnom porušovaní predpisov a nariadení. Ak áno, aký postup mienite v tejto veci zaujať pán minister?
nezodpovedaná 9. 4. 2003Samuel Zubopodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošSlovenská vláda v posledných rokoch nemá dostatok finančných zdrojov na to, aby zabezpečila materiálne potreby detských domovov. Napriek tomu Colná správa každoročne "znehodnocuje" materiál za stovky miliónov Sk, a to taký, ktorý by mohol byť využitý v detských domovoch. Podľa vyjadrenia funkcionárov colných úradov k bezplatnému prevodu materiálu bránia predpisy. Koľko rokov tento stav bude ešte pretrvávať?
nezodpovedaná 21. 5. 2003Samuel Zubominister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičV poslednom období na verejnosť z ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií opakovane presakovali informácie o tom, že ministerstvo neuvažuje o výstavbe južnej trasy diaľnice a či cesty I. triedy. Stotožňujete sa s týmito názormi? Ak nie, akú perspektívu diaľničnej siete na Slovensku vidíte?
zodpovedaná 18. 6. 2003Samuel Zubopodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošV posledných rokoch štát nemá dostatok finančných zdrojov na to, aby podľa skutočných potrieb rozpočtovo zabezpečil tovarové náklady spojené s prevádzkou detských domovov. Napriek tomu každoročne na colniciach dochádza k znehodnoteniu materiálu rádovo za desiatky miliónov Sk a to takého (obuv, ošatenie, vybavenosť jedálenských prevádzok, elektronika a pod,), ktorý v detských domovoch chýba. Dokedy bude vláda nečinne pozerať na tento stav?
nezodpovedaná 18. 6. 2003Samuel Zubominister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkUž niekoľko rokov v rezorte školstva na základných a stredných školách sú realizované opatrenia umožňujúce pre žiakov a študentov týchto škôl bezplatný prístup k internetu. Prečo túto možnosť nemôžu mať deti v detských domovoch? Ostatné deti sa k internetu môžu dostať v rodinách. Deti v detských domovoch sú o to ukrátené a pri súčasnom stupni šírenia informácií musia zákonite za ostatnými zaostávať.
nezodpovedaná 18. 6. 2003Samuel Zubominister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičV posledných mesiacoch opakovanou témou vo všetkých masmédiách je otázka súvisiaca s výstavbou južnej trasy diaľnice v smere Nitra - Zvolen - Lučenec - Košice. Aký názor na túto otázku má ministerstvo dopravy, kedy sa diaľnica začne budovať a aký je predpokladaný termín jej dokončenia?
nezodpovedaná 17. 9. 2003Samuel Zubopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPredstavitelia jednotlivých rezortov vlády, podľa ich vyjadrení v NR SR, sú spokojní s postupom reformy štátnej správy a prechodom kompetencií na samosprávne orgány. Aký je váš názor v tomto smere? Ste aj vy s postupom a dosiahnutými výsledkami spokojný? Vedeli by ste k dnešnému dňu urobiť odpočet plnenia úloh v tejto oblasti, úsporu finančných a ľudských zdrojov?
nezodpovedaná 17. 9. 2003Samuel Zubopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán predseda vlády! Vo svojom vystúpení pre masmédiá ste tvrdili, že na Slovensku existuje a pracuje skupinka, ktorá vyvíja vo vzťahu k SR nežiadúcu priam škodlivú činnosť. Otázka: Má táto skupinka 16 členov a zaoberá sa hospodárskym, sociálnym a spoločenským životom Slovenska? Aký dopad, podľa vášho uváženia bude mať jej pôsobenie pre ďalšie generácie občanov Slovenska?
nezodpovedaná 29. 10. 2003Samuel Zubopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaOtázka Národného divadla je prestížnou otázkou každého národa. Z uvedeného dôvodu je pre mňa nepochopiteľné, že vláda Slovenskej republiky vôbec začala uvažovať o odpredaji rozostavaného Národného divadla. Skutočne vláda nevidí žiadnu inú možnosť dofinancovania výstavby SND?
nezodpovedaná 29. 10. 2003Samuel Zubopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaZ úst viacerých ministrov a štátnych tajomníkov opakovane odzneli, žiaľ len všeobecné tvrdenia, že reforma štátnej správy bude pre štátny rozpočet predstavovať stá miliónové úspory korún a tisícky pracovníkov štátnej administratívy. Vzhľadom k všeobecnému vecne nepodloženému tvrdeniu štátnych funkcionárov sa pýtam: Viete povedať o koľko vláda v roku 2004 ušetrí na mzdových prostriedkoch, tovarových a prevádzkových prostriedkoch, kapitálových finančných prostriedkoch, počte pracovníkov štátnej správy?
nezodpovedaná 29. 10. 2003Samuel Zubopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaNa základe informácií z tlače viem, že jednotlivé ministerstvá majú nemalé problémy pri získavaní zamestnancov potrebných v súvislosti s prípravou Slovenska na vstup do EÚ. Mohli by ste: 1. bližšie špecifikovať tieto problémy, 2. vyčísliť o koľko ľudí v priebehu roka 2003 budú vyššie stavy pracovníkov ministerstiev ako boli v januári, 3. prijatím tohto počtu pracovníkov na ministerstvá nedôjde k narušeniu jednej zo základných myšlienok transformácie štátnej správy - zníženie počtu pracovníkov?
zodpovedaná 29. 10. 2003Samuel Zubominister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncNa základe skúseností spred roka 1989 môžeme s určitosťou tvrdiť, že predškolská výchova má svoje nezastupiteľné miesto v celom školskom systéme, pravda v rozvinutej krajine. Skutočne ekonomika Slovenska je na tom tak zle, že nemá dostatok finančných prostriedkov ani na zabezpečenie vzdelávania mladej generácie. Uvedomuje si vláda, že navrhované opatrenia smerujúce k likvidácii predškolskej výchovy sú v rozpore s trendom EÚ a na základe nich budú postihnuté predovšetkým deti - i talentované zo sociálne slabších rodín?
nezodpovedaná 29. 10. 2003Samuel Zubominister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncŠkoly a školské zariadenia od roku 1990 prešli už niekoľkými delimitačnými procesmi. Napriek tomu, že tieto boli robené pod dohľadom štátnej správy došlo k vôbec nie ojedinelým netransparentným postupom. V súčasnosti do popredia vystupujú problémy spojené s podpísanými delimitačnými protokolmi. Kto ustráži všetky tieto riziká, keď sa štátna správa nachádza v transformácii a má svoje vlastné starosti.
zodpovedaná 5. 11. 2003Samuel Zubopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaZ úst viacerých ministrov a štátnych tajomníkov opakovane odzneli, žiaľ len všeobecné tvrdenia, že reforma štátnej správy bude pre štátny rozpočet predstavovať stá miliónové úspory korún a tisícky pracovníkov štátnej administratívy. Vzhľadom k všeobecnému vecne nepodloženému tvrdeniu štátnych funkcionárov sa pýtam: Viete povedať o koľko vláda v roku 2004 ušetrí na: 1. mzdových prostriedkoch, 2. tovarových a prevádzkových prostriedkoch, 3. kapitálových finančných prostriedkoch, 4. počte pracovníkov štátnej správy?
zodpovedaná 5. 11. 2003Samuel Zubopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaNa základe informácií z tlače viem, že jednotlivé ministerstvá majú nemalé problémy pri získavaní zamestnancov potrebných v súvislosti s prípravou Slovenskej republiky na vstup do EÚ. Mohli by ste: 1. bližšie špecifikovať tieto problémy, 2. vyčísliť o koľko ľudí v priebehu roka 2003 budú vyššie stavy pracovníkov ministerstiev ako boli v januári, 3. prijatím tohto počtu pracovníkov na ministerstvá nedôjde k narušeniu jednej zo základných myšlienok transformácie štátnej správy - zníženie počtu pracovníkov?
nezodpovedaná 5. 11. 2003Samuel Zubopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaOtázka Národného divadla je prestížnou otázkou každého národa. Z uvedeného dôvodu je pre mňa nepochopiteľné, že vláda Slovenskej republiky vôbec začala uvažovať o odpredaji rozostavaného Národného divadla. Skutočne vláda nevidí žiadnu inú možnosť dofinancovania výstavby SND?
nezodpovedaná 5. 11. 2003Samuel Zubominister vnútra SR Vladimír PalkoJedným s vládou sledovaných cieľov transformácie štátnej správy bolo zníženie počtu zamestnancov a následné zníženie mzdových a materiálnych nákladov. Vážený pán minister, máte prehľad o tom, o aký počet sa znížia stavy pracovníkov KÚ a OÚ v roku 2003. Koľko pracovníkov z KÚ a OÚ má prejsť do samosprávnych orgánov miest a obcí a tým pádom nedôjde k zníženiu pracovníkov, ale len k ich premiestneniu zo štátnej správy do samosprávnych orgánov miest a obcí.
nezodpovedaná 5. 11. 2003Samuel Zubominister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin FroncŠkoly a školské zariadenia od roku 1990 prešli už niekoľkými delimitačnými procesmi. Napriek tomu, že tieto boli robené pod dohľadom štátnej správy došlo k vôbec nie ojedinelým netransparentným postupom. V súčasnosti do popredia vystupujú problémy spojené s podpísanými delimitačnými protokolmi. Kto ustráži tieto riziká, keď sa štátna správa nachádza v transformácii a má svoje vlastné starosti.
nezodpovedaná 5. 11. 2003Samuel Zubominister vnútra SR Vladimír PalkoO koľko sa zvýšia stavy pracovníkov jednotlivých ministerstiev v súvislosti s transformáciou štátnej správy v roku 2003 a 2004. Koľko pracovníkov bude potrebné na zriadenie špecializovanej štátnej správy na úrovni obvodných úradov, koľko na úrovni krajských úradov a koľko na úrovni ministerstiev? Ako tieto počty korešpondujú so znižovaním pracovníkov? Koľko prostriedkov bude potrebovať štát v rokoch 2003 a 2004 na vybudovanie špecializovanej štátnej správy a to - mzdových prostriedkov; tovarových a materiálových nákladov; kapitálových investícii.
nezodpovedaná 10. 12. 2003Samuel Zubopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán predseda vlády. O slovenskej ekonomike rád hovoríte v ružových okuliaroch. Podľa údajov Slovenského štatistického úradu cena práce na Slovensku patrí medzi najmenšie v Európe. Len dve krajiny a to Litva a Lotyšsko, zo vstupujúcich krajín do EÚ má nižšiu cenu práce ako Slovensko. Za nimi je iba Rumunsko a Bulharsko. Chcete, alebo nie, to je výsledok vášho vládnutia. Ste s takýmto výsledkom spokojný? Predpokladám, že s národom cítiaci predseda vlády po dosiahnutí takých výsledkov ako dosiahli vaše vlády by uvažoval o demisii. Kedy môžeme očakávať vašu? Alebo podľa vás za to všetko opäť môžu komunisti, ktorí svojou sociálnou politikou, výstavbou nemocníc, školstva, bytovou výstavbou, moderným poľnohospodárstvom a výstavbou priemyslu rozmaznali tento národ a vy už dnes po 14-tich rokoch nemáte čo privatizovať?
nezodpovedaná 10. 12. 2003Samuel Zubopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaV tlači opakovane bolo konštatované, že vláda a jednotlivé ministerstvá majú nemalé problémy pri získavaní zamestnancov potrebných v súvislosti s prípravou a vstupom Slovenska do EÚ. Šíria sa správy, že vyhlásené výberové konania sú nie ojedinele neúspešné a tí uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky po krátkom čase odchádzajú. Vzhľadom k tomu, že tento proces stojí daňových poplatníkov nemalé prostriedky sa pýtam: V čom vidíte príčinu tohto stavu a ako tento stav chcete v budúcnosti riešiť.
nezodpovedaná 10. 12. 2003Samuel Zubopodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošVážený pán podpredseda vlády, z čoho plánujete kryť výdaje Slovenskej republiky, keď už nebude čo privatizovať a zahraniční investori budú mať stále daňové prázdniny?
nezodpovedaná 10. 12. 2003Samuel Zubominister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkV rezorte školstva už niekoľko rokov prebieha proces pripájania škôl na internetovú sieť a tým aj bezplatného sprístupnenia internetu pre žiakov a študentov. Pán minister, čo bráni tomu, aby tento proces bol realizovaný aj v detských domovoch pre deti, ktoré sú odkázané na štátnu starostlivosť? Skutočnosť, že deti v detských domovoch nemajú prístup pracovať na internete ich diskriminuje o to viac, že túto možnosť nemajú ani v rodine. Stáva sa, že sa takto strácajú mnohé talentované deti čo je v neprospech celého Slovenska.
nezodpovedaná 10. 12. 2003Samuel Zubominister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičVo verejnosti neutíchajú rozhovory a rôzne dohady o opatreniach vlády súvisiacimi s výstavbou južnej trasy diaľnice v smere Nitra - Zvolen - Lučenec - Košice. Aký, ale reálny, zámer vlády SR je s výstavbou tejto diaľnice, a to tak z hľadiska spúšťania započatia výstavby jednotlivých úsekov, časového sprevádzkovania úsekov diaľnice, celej diaľnice, ako aj z hľadiska finančných nákladov na jej výstavbu.
nezodpovedaná 10. 12. 2003Samuel Zubominister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičPodľa pôvodných zámerov na úsekoch cesty č. 50 Lučenec-Ožďany a Nová Baňa - Žarnovica v tomto roku sa mali uskutočňovať stavebné práce na výstavbe cestných obchvatov. Obdobne zaostáva výstavba úseku cesty Tornaľa - Figa. Pán minister, čo je príčinou časového sklzu výstavby, ako sa tento bude likvidovať a kedy budú menované úseky odovzdané do prevádzky?
zodpovedaná 21. 1. 2004Samuel Zubopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVážený pán predseda vlády, v súvislosti s prijatím posledných sociálnych, školských a zdravotníckych zákonov si vás dovoľujem požiadať, aby ste poverili svojich asistentov a poradcov s úlohou: Spracovať mesačný rozpočet štvorčlennej učiteľskej rodiny, v ktorej obidvaja rodičia majú dohromady príjem 22 000,- Sk, bývajú v trojizbovom panelovom byte v Banskej Bystrici a dve deti im navštevujú vysoké školy v Bratislave. Pripomínam, že sa jedná o vysokoškolsky vzdelaných občanov Slovenska v priemernom veku.
nezodpovedaná 21. 1. 2004Samuel Zubopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaK 1. januáru v oblasti reorganizácie štátnej správy a presunu kompetencií na samosprávne orgány zažilo Slovensko veľké zmeny. Ako hodnotíte plnenie týchto úloh? Podarilo sa včas a bez porušenia výkonnosti uskutočniť všetky plánované zmeny. Ako hodnotíte prvé týždne fungovania špecializovaných úradov štátnej správy?
nezodpovedaná 21. 1. 2004Samuel Zubopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaŠtatisticky je dokázané, že rodina s priemerným platom na Slovensku za predpokladu, že jej deti musia dochádzať na štúdium na vysokú školu zo vzdialenosti väčšej ako 200 km, platiť cestovné, internát, stravu, poistky, literatúru, školné a ďalšie výdaje, nie je schopná finančne štúdium svojich detí zabezpečiť. Ešte horšia situácia je u rodičov s nižšími príjmami (takých je nadpolovičná väčšina občanov Slovenska). Komu budú slúžiť na Slovensku vysoké školy, keď pre radového občana budú (už sa aj stávajú) nedostupné?
nezodpovedaná 21. 1. 2004Samuel Zubopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaVláda Slovenskej republiky za rok 2003 odpustila dane z príjmov právnickým osobám vo výške takmer 2,5 miliardy Sk. Pán predseda vlády, vedeli by ste povedať, koľko nových pracovných miest v roku 2003 bolo vytvorených v podnikoch, ktoré dostali od vlády odpustenie dane z príjmov a koľko tieto podniky investovali do rozvoja výrobných odvetví?
nezodpovedaná 21. 1. 2004Samuel Zubopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán predseda vlády, o koľko percent v roku 2003 vzrástli nominálne príjmy pracovníkov robotníckych profesií v tých podnikoch, ktorým vláda Slovenskej republiky odpustila daň z príjmu. Prosím o priemerný percentuálny nárast.
zodpovedaná 21. 1. 2004Samuel Zubopodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošZ dennej tlače sa občania dozvedajú, že vláda SR chce odpredať rozostavanú budovu SND súkromnej firme, a to vo výške 65 %. Zároveň zaznievajú informácie, že po dokončení stavby SND dôjde k zmene jeho názvu (nebude sa volať Slovenské národné divadlo) tento názov ponesie súčasne SND. Na výstavbu nového SND v priebehu 15 rokov jeho výstavby boli robené rôzne zbierky, podporné akcie, televízne súťaže a pod., účelovo viazané výhradne na výstavbu SND. Ako vysvetlíte, pán minister, týmto občanom, že peniaze, ktoré nezištne venovali na výstavbu SND budú teraz zásluhou neschopnosti súčasnej vlády dofinancovať výstavbu SND zištne slúžiť niekomu inému?
zodpovedaná 21. 1. 2004Samuel Zubominister kultúry SR Rudolf ChmelK 1. januáru 2004 došlo k zrušeniu vysielania Slovenského rozhlasu - rozhlasová stanica Bratislava na stredných vlnách. Široká verejnosť, predovšetkým starší ľudia a obyvatelia podhorských a horských oblastí túto skutočnosť prijala s veľkou nevôľou z toho dôvodu, že náhradný zdroj šírenia rozhlasového signálu bol presunutý na VKV. Signál šírený na VKV je v dolinách, najmä stredného Slovenska ťažko alebo vôbec neprístupný. Situácia je ešte o to zložitejšia, že prevažne starší ľudia majú rádioprijímače, ktoré signál na VKV neumožňujú chytať v potrebnej kvalite. Na strane občanov sa objavujú názory, že vysielanie Slovenského rozhlasu na stredných vlnách bolo zrušené preto, lebo vláda pripravuje predaj licencie na vlnovú frekvenciu vysielania, ktorá bola používaná na vysielanie Slovenského rozhlasu stanice Bratislava.
nezodpovedaná 3. 3. 2004Samuel Zubopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán predseda vlády. O slovenskej ekonomike rád hovoríte v ružových okuliaroch. Podľa údajov Slovenského štatistického úradu cena práce na Slovensku patrí medzi najnižšie v Európe. Len dve krajiny a to Litva a Lotyšsko, zo vstupujúcich krajín do EÚ má nižšiu cenu práce ako Slovensko. Za nimi už je iba Rumunsko a Bulharsko. Chcete, alebo nie, to je výsledok vášho vládnutia. Ste s takýmto výsledkom spokojný? Predpokladám, že s národom cítiaci predseda vlády po dosiahnutí takýchto výsledkov ako dosiahli vaše vlády by uvažoval o demisii. Kedy môžeme očakávať vašu!? Alebo, podľa vás za to všetko opäť môžu komunisti, ktorí svojou sociálnou politikou, výstavbou nemocníc, školstva, bytovou výstavbou, moderným poľnohospodárstvom a výstavbou priemyslu rozmaznali tento národ a vy už dnes po 14 rokoch nemáte čo privatizovať?
nezodpovedaná 3. 3. 2004Samuel Zubopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaZo strany vládnych predstaviteľov, najmä MPSVaR na verejnosť prenikajú rozdielne a tým aj zavádzajúce informácie o výške navýšenia aktivizačného príspevku pre dlhodobo nezamestnaných. Tento stav vyvoláva zo strany nezamestnaných, najmä občanov Rómov agresívne vystupovanie voči pracovníkom úradov práce a obecných úradov v domnení, že ministerstvo peniaze schválilo a úrad práce im ich nechce vyplatiť. Pán predseda, ako je možné, že tento stav vznikol a ako ho chcete riešiť?
nezodpovedaná 3. 3. 2004Samuel Zubopodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošVážený pán podpredseda vlády, z čoho plánujete kryť výdaje Slovenskej republiky, keď už nebude čo privatizovať a zahraniční investori budú mať stále daňové prázdniny?
nezodpovedaná 10. 3. 2004Samuel Zubopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaPán predseda vlády. O slovenskej ekonomike rád hovoríte v ružových okuliaroch. Podľa údajov Slovenského štatistického úradu cena práce na Slovensku patrí medzi najnižšie v Európe. Len dve krajiny a to Litva a Lotyšsko, zo vstupujúcich krajín do EÚ má nižšiu cenu práce ako Slovensko. Za nimi je iba Rumunsko a Bulharsko. Chcete, alebo nie, to je výsledok vášho vládnutia. Ste s takýmto výsledkom spokojný? Predpokladám, že s národom cítiaci predseda vlády po dosiahnutí takých výsledkov ako dosiahli vaše vlády by uvažoval o demisii. Kedy môžeme očakávať vašu!? Alebo podľa vás za to všetko opäť môžu komunisti, ktorí svojou sociálnou politikou, výstavbou nemocníc, školstva, bytovou výstavbou, moderným poľnohospodárstvom a výstavbou priemyslu rozmaznali tento národ a vy už dnes po 14-tich rokoch nemáte čo privatizovať?
nezodpovedaná 10. 3. 2004Samuel Zubopredseda vlády SR Mikuláš DzurindaZo strany vládnych predstaviteľov, najmä MPSVaR na verejnosť prenikajú rozdielne a tým aj zavádzajúce informácie o výške navýšenia aktivizačného príspevku pre dlhodobo nezamestnaných. Tento stav vyvoláva zo strany nezamestnaných, najmä občanov Rómov agresívne vystupovanie voči pracovníkom úradov práce a obecných úradov v domnení, že ministerstvo peniaze schválilo a úrad práce im ich nechce vyplatiť. Pán predseda, ako je možné, že tento stav vznikol a ako ho chcete riešiť?
nezodpovedaná 10. 3. 2004Samuel Zubopodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošVážený pán podpredseda vlády, z čoho plánujete kryť výdaje Slovenskej republiky, keď už nebude čo privatizovať a zahraniční investori budú mať stále daňové prázdniny?
zodpovedaná 12. 5. 2004Samuel Zubopodpredseda vlády a minister financií SR Ivan MiklošDostavba SND bola otázka, ktorá vám bola adresovaná v minulom roku. V posledných mesiacoch v masmédiách sa objavujú stanoviská, aj vládnych predstaviteľom o tom, že vláda ustúpila od svojho zámeru, ktorý ste reprezentovali aj vy, odpredať rozostavané SND a zmeniť jeho pôvodné určenie - kultúrna prezentácia Slovenska. Čo vás a vládu viedlo k takémuto rozhodnutiu, keď ste predtým tvrdili, že takéto riešenie je nereálne?
nezodpovedaná 12. 5. 2004Samuel Zubominister zdravotníctva SR Rudolf ZajacV prípade, že budú prijaté vami navrhované zákony smerujúce do oblasti zabezpečenia zdravotníckych služieb a zdravotného poistenia, dôjde v zdravotných poisťovniach k úspore desiatok miliárd Sk, ktoré by v opačnom prípade boli vyplatené buď zdravotným zariadeniam, ktoré z časti riadite alebo občanom SR. Keď sa tak nestane dôjde k prehĺbeniu finančnej poddimenzovanosti zdravotných zariadení. Ako hodnotíte túto skutočnosť a ako budú v prospech občana využité desiatky miliárd korún, ktoré poisťovne ušetria. Nezdá sa vám viac ako paradoxná situácia, keď minister žiadajúci o navýšenie rozpočtu svojho ministerstva predkladá do NR návrhy zákonov, ktoré obmedzujú tok peňazí do jeho rezortu?
zodpovedaná 23. 6. 2004Samuel Zubominister dopravy a výstavby SR Pavol ProkopovičPočas návštevy Bruselu začiatkom tohto mesiaca sa poslanci NR SR, členovia Výboru NR SR pre verejnú správu, dozvedeli, že na výstavbu diaľnice medzi Nitrou a Žiarom nad Hronom je z fondov EÚ vyčlenených 200 mil. euro. Zástupca EÚ zároveň povedal, že sú to účelové prostriedky s nutnosťou zúčtovania do konca roku 2006. Súčasné stavebné práce na tomto úseku diaľnice a ich rozsah nezakladajú reálny predpoklad na vznik presvedčenia o reálnej možnosti preinvestovania uvedených prostriedkov. Aké opatrenia urobí vláda SR pre to, aby sa stavebné práce urýchlili a aby peniaze neprepadli?
nezodpovedaná 23. 6. 2004Samuel Zubominister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkV sústave základných a stredných škôl sa intenzívne pracuje na projektoch, ktoré budú umožňovať bezplatné zavedenie a využívanie výpočtovej techniky a internetovej siete. Sústava detských domovov nie je zapojená do tohto projektu. Na základe tejto skutočnosti deti v detských domovoch sa nemôžu zdokonaľovať a rozširovať si vedomosti prostredníctvom práce na internete v domove, čo je pre ich spolužiakov samozrejmosťou. Na základe tejto skutočnosti dochádza k určitej forme diskriminácie detí z detských domovov v prístupe k informáciám. Vzhľadom k závažnosti celej záležitosti nepočíta ministerstvo s prehodnotením svojho vzťahu k možnostiam bezplatného zavedenia výpočtovej techniky a bezplatného využívania internetu v detských domovoch?
nezodpovedaná 22. 9. 2004Samuel Zubominister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít KaníkPán minister, školy v prevažnej väčšine prípadov sú vybavené výpočtovou technikou a bezplatným pripojením na internetovú sieť. Prečo súčasťou tohto systému nie sú aj detské domovy, v ktorých deti sú jednoznačne odkázané na štátnu pomoc. Súčasný stav spôsobuje, že deti z detských domovov zákonite zaostávajú v zručnosti a skúsenostiach práce s počítačom a chýbajú im vedomosti, ktoré by mohli získať z internetu.
nezodpovedaná 22. 9. 2004Samuel Zubominister zdravotníctva SR Rudolf ZajacPán minister, vytvorením systému rýchlej zdravotnej služby dôjde k podstatnému zvýšeniu počtu pracovníkov, a to tak lekárov, stredných zdravotných kádrov, ako aj technického personálu. Dôjde aj k zvýšeniu prevádzkových prostriedkov. Máte spracovaný aspoň predbežný prehľad o tom, čo to bude stáť a odkiaľ na to zoberiete prostriedky?
12

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.