Výsledky vyhľadávania v hodine otázok Vytlačiť stránku / Print page

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 20. 6. 2012Peter Osuskýminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičNemyslíte si, že prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. vykonáva funkciu riaditeľa Centra vedecko-technických informácií SR a zároveň prorektora Univerzity Komenského v rozpore s § 9 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, keďže je zároveň vedúcim zamestnancom príspevkovej organizácie MŠVVaŠ SR (CTVI SR) a zároveň vedúcim zamestnancom právnickej osoby oprávnenej vykonávať podnikateľskú činnosť v zmysle zákona a štatútu (UK BA).
zodpovedaná 8. 8. 2012Peter Osuskýminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičZvažujete zvýšenie podielu zahraničných členov v akreditačnej komisii pre vysoké školstvo podľa fínskeho vzoru?
nezodpovedaná 8. 8. 2012Peter Osuskýminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičZvažujete zvýšenie počtu objektívne hodnotených (celoštátne testy) predmetov ako kritériá kvality absolventov základných a stredných škôl? Ak áno, v akom časovom horizonte?
nezodpovedaná 19. 6. 2013Peter Osuskýpodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírJe pravdou, že peniaze, ktoré majú dobre hospodáriace obce a mestské časti uložené na plánované investičné aktivity (napr. výstavba Senior-centra) tieto pod hrozbou sankcií nesmú čerpať, aby sanovali (voči EÚ) deficit SR, kde ich "úspory" predstavujú "aktíva" štátu?
nezodpovedaná 29. 1. 2014Peter Osuskýminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter Ako hodnotíte skutočnosť, že neporiadok po zbúranej osade v Letanovciach v tesnej blízkosti národného parku neodpratali tí, ktorí ho spôsobili, ale neporiadok v potoku odpratávali dobrovoľníci, ktorí sa na znečistenie potoka nemohli pozerať? Myslíte si, že obec dostatočne zvládla v tomto prípade svoju úlohu? V tomto kontexte považujete naďalej správne, ako ste nastavili systém organizovania aktivačných prác, keď ste celú zodpovednosť nechali na starostov a primátorov? Boli ľuďom z osady ponúknuté aktivačné práce na odpratávaní neporiadku, resp. čistení potoka? Koľkí z nich odmietli? Boli im odobraté dávky v hmotnej núdzi tak, ako vyplýva zo zákona o pomoci v hmotnej núdzi?
zodpovedaná 6. 5. 2015Peter Osuskýminister spravodlivosti SR Tomáš BorecVážený pán minister spravodlivosti, aké drahé by podľa vás bolo sprístupnenie Registra diskvalifikácii podľa novely Obchodného zákonníka na webe? Vysoké náklady ste totiž uviedli ako dôvod, pre ktorý nebol prijatý pozmeňujúci návrh na sprístupnenie tohto registra verejnosti, ktorý podali poslanci Eugen Jurzyca, Jana Kiššová a Lucia Žitňanská.
nezodpovedaná 6. 5. 2015Peter Osuskýminister určený spravovaním vecí Ministerstva hospodárstva SR Peter KažimírVážený pán minister hospodárstva, má Slovenská obchodná inšpekcia informácie o výskyte tzv. kazítok v nejakých výrobkoch? Ak áno, mohli by ste, prosím, poskytnúť informácie o ich počte, príp. charaktere (v akom druhu výrobkov sa vyskytli a pod.)? Boli v tejto súvislosti uložené nejaké sankcie alebo boli, resp. sú vedené nejaké súdne spory?
nezodpovedaná 20. 5. 2015Peter Osuskýpodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírVážený pán podpredseda vlády a minister financií, aký je vo finančnom vyjadrení objem pokút a penále, ktoré boli príjmom štátneho rozpočtu v období rokov 2010 až 2014?
nezodpovedaná 1. 7. 2015Peter Osuskýpodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírVážený pán minister v ostatných mesiacoch boli prijaté daňové výnimky pre vybrané skupiny subjektov. Tento rok schválila NR SR nový typ zvýhodnenia daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj, tzv. superodpočítateľnú položku. Daňové úľavy sa zaviedli aj v prípade duálneho vzdelávania. Zaviedla sa aj daňová výnimka pre investovanie na kapitálovom trhu, taktiež zrušenie daňových licencií a iné výhody pre start-up-y. Akým spôsobom bude MF SR merať efektívnosť týchto opatrení, návratnosť investícií daňovníkov? Najmä v situácii, keď aj dnes je problém merať výkon vo výskume, keď štát nesleduje výšku platov absolventov stredných škôl a keď štát nevyhodnotil ani doterajšiu podporu start-up-om. Na aké KPI (Key performance indicators), kľúčové ukazovatele výkonu, sa teda zmeriate pri rátaní miery návratnosti spomínaných investícií?

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.