Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Eduard Kolesár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 8. 9. 2004 
Zadávateľ Eduard Kolesár 
Otázka V Košiciach dochádza z finančných dôvodov k zániku Botanickej záhrady pri UPJŠ. Nemienite ako minister prispieť k záchrane tejto unikátnej záhrady a zachovať ju pre potreby vzdelávania ďalších generácii? 
Adresát dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin Fronc 
Dátum odpovede 9. 9. 2004 
Zodpovedal dočasne poverený minister vnútra SR Vladimír Palko 
Odpoveď Vážený pán poslanec, dovoľte, aby som zastúpil pána ministra školstva v otázke, na ktorú sa pýtate. Prideľovanie finančných prostriedkov na činnosť Botanickej záhrady pri UPJŠ je realizované prostredníctvom tzv. špecifík, t. j. ide o prídel finančných prostriedkov na pokrytie aktivít. Ide o prostriedky na špeciálne pracoviská prideľované nad rámec metodiky, čiže nie podľa počtu študentov a absolventov, ekonomickej a personálnej náročnosti študijných programov danej univerzity. V roku 2003 bolo zo štátneho rozpočtu prostredníctvom dotácie pre UPJŠ na činnosť Botanickej záhrady poskytnutý objem v celkovej čiastke 8 mil. 033 tisíc korún v členení na mzdové prostriedky 4 mil. 233 tisíc a na tovary a služby 3 mil. 800 tisíc. Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na špecifiká z objemu bežnej dotácie pre verejné vysoké školy na rok 2004, ktorú v oblasti mzdových prostriedkov 95 % z objemu vyčleneného v roku 2003 na špecifiká a v oblasti tovarov a služieb iba 70 %. Úmerne tomu boli prideľované verejným vysokým školám finančné prostriedky na špecifiká a na ich konkrétne požiadavky. Na základe toho bolo na činnosť botanickej záhrady na začiatku roku 2004 v schválenom rozpočte UPJŠ pridelených spolu 6 mil. 681 tisíc korún, z toho v oblasti mzdových prostriedkov 4 mil. 021 tisíc korún a v oblasti tovaru a služieb 2 mil. 660 tisíc korún. V priebehu roku 2004 bol na činnosť botanickej záhrady navýšený objem vo výške 2 mil. korún. Po tejto úprave predstavuje objem a činnosť botanickej záhrady v roku 2004 8 mil. 681 tisíc korún, čo je o 648 tisíc viac ako v roku 2003. Po realizácii vládou pridelených finančných prostriedkov na dofinancovanie verejných vysokých škôl v objeme 250 mil. bola pre UPJŠ vyčlenená čiastka 9 mil. 643 tisíc korún a podľa rozhodnutia rektora a akademického senátu univerzity je možné z týchto prostriedkov vyčleniť ďalšie prostriedky na činnosť botanickej záhrady. Podotýkame, že Botanická záhrada UPJŠ nie je samostatným pracoviskom, ale súčasťou univerzity, z čoho vyplýva aj spolupodieľanie sa ostatných súčastí univerzity na zabezpečení jej činnosti, na vytváraní možnosti použitia vlastných zdrojov a taktiež úspornými opatreniami ako v oblasti personálnej, tak aj v oblasti materiálnej. 
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne, pán minister, za odpoveď v zastúpení pána ministra Fronca. Keďže tu nie je pán minister, tak ja by som len chcel vaším prostredníctvom ho poprosiť, aby aj on osobne ako minister školstva sa pričinil o to, aby skutočne došlo v Košiciach k záchrane tejto unikátnej botanickej záhrady, na ktorej desiatky, stovky ľudí desiatky rokov pracovali v tom zmysle, aby mala dnešnú podobu, aby slúžila mnohým generáciám aj do budúcnosti, a pre niekoľko stotisíc korún, ktoré dnes chýbajú, aby mohla prežiť nastávajúce zimné obdobie, by bolo, myslím si, nevyčísliteľnou škodou, keby sme nedokázali tieto finančné prostriedky, samozrejme, spoločne s UPJŠ nájsť. Ďakujem pekne. 
Doplňujúca odpoveď Aj ja ďakujem. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.