Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Mikuláš Juščík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 10. 12. 2003 
Zadávateľ Mikuláš Juščík 
Otázka Pán minister, zaujíma ma a rovnako aj našich občanov prečo a za akým účelom držíte v štátnom rozpočte veľkú vládnu rezervu. Bude to na pomoc Iraku alebo kupovanie hlasov v parlamente? Nenašla by sa u vás aspoň trošku prijateľná vôľa uvoľniť z tejto čiastky niečo aj pre ministerstvo životného prostredia - oblasť vodohospodárstva. 
Adresát podpredseda vlády a minister financií SR Ivan Mikloš 
Dátum odpovede 11. 12. 2003 
Zodpovedal podpredseda vlády a minister financií SR Ivan Mikloš 
Odpoveď Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán poslanec Juščík, predpokladám, že máte na mysli rezervu vlády na rok 2003, ktorá bola rozpočtovaná v sume 900 mil. korún. O výdavkových tituloch, na ktoré sa rezerva použila, sú poslanci Národnej rady pravidelne informovaní v rámci správ o vývoji rozpočtového hospodárenia, ktoré predkladá vláda Národnej rade Slovenskej republiky štvrťročne. K dnešnému dňu je táto rezerva vyčerpaná a o tom, na čo bola čerpaná, hovoria správy, ktoré ste mali k dispozícii. Ak máte na mysli rezervu vlády na budúci rok, teda v súvislosti s rozpočtom, o ktorom sme práve ostatné tri dni v Národnej rade diskutovali, tak po rokovaniach vo výboroch, najmä v gestorskom výbore boli predložené viaceré pozmeňujúce návrhy, aj tu v pléne potom, ktoré navrhovali zníženie tejto rezervy. Takže ak spočítam len tie návrhy, ktoré v gestorskom výbore boli odporučené na schválenie a kde je teda istý predpoklad, že by mohli prejsť, tak potom by sa táto, ak prejdú tieto pozmeňujúce návrhy, táto rezerva znížila z pôvodne rozpočtovanej predpokladanej sumy 1 mld. 50 mil. korún na zhruba 670 mil. korún. Ak prejdú ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené tu, tak, samozrejme, tá suma možno bude ešte nižšia. Nevylučujem, že z rezervy rozpočtovanej na rok 2004 sa podľa aktuálnej situácie, resp. potreby môžu vyčleniť zdroje aj pre potreby ministerstva životného prostredia a v rámci toho aj pre oblasť vodohospodárstva. 
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, za odpoveď. Áno, mal som na mysli presne tú rezervu na rok 2004. Ja som presvedčený, že aj u nás vo výbore bola požiadavka práve z vládnej rezervy presunúť na ministerstvo životného prostredia. Vychádzame jednoducho z reálnych záležitostí, že povodne, ktoré sa opakujú už dnes pravidelne na Slovensku, spôsobujú ohromné škody a ľudia z toho majú veľký strach, obavy. A ja si myslím, že každá koruna, vložená do investícií na prevencie proti povodniam, oveľa a oveľa sa zhodnotí, vysoko sa zhodnotí, ako potom uhrádzať nepredvídateľné škody, ktoré vznikajú a sú spravidla vždy niekoľkonásobne vyššie. Ja si myslím, že, áno, tento návrh, a preto som sa aj takto opýtal a túto otázku postavil, že prejde aj pri schvaľovaní rozpočtu a týmto aj upokojíme viacej našich ľudí. Budú mať väčšiu istotu, že, áno, táto vláda i tento parlament sa stará o to, aby sme zabezpečovali ľudí, našich občanov predovšetkým pred katastrofami. 
Doplňujúca odpoveď Vážený pán poslanec, dovoľte mi najskôr uviesť, že v tých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť Národnej rade, je aj jeden z návrhov, ktorý by znamenal, ak by prešiel - a ja predpokladám, je veľká pravdepodobnosť, že prejde -, že by sa rezerva znížila aj za účelom navýšenia na vodohospodárske stavby. Konkrétne je to návrh, aby sa znížila rezerva o 40 mil. korún a aby sa prostriedky presunuli na výstavbu vodovodu v regióne Mochoviec, čo súvisí aj s výstavbou Jadrovej elektrárne Mochovce. To hovorím ako príklad. A zároveň chcem povedať, čo sa týka čerpania rezervy, existujú pravidlá čerpania tejto rezervy, na základe ktorých sú posudzované požiadavky, pretože vždy ako to býva zvykom pri verejných výdavkoch, tých požiadaviek na čerpanie rezervy je mnohonásobne viac, ako je množstvo prostriedkov, ktoré z tejto rezervy môžeme uspokojiť a podľa týchto pravidiel sa to bude riadiť aj v budúcnosti a Národná rada bude pravidelne informovaná o tom, na čo sa prostriedky z rezervy vlády Slovenskej republiky použili. A posledná veta, ktorú k tomu chcem povedať, je tá, že môže sa zdať tá rezerva vo výške 670, 900 mil. korún príliš vysoká, ale každý rok je skúsenosť, že sa objavia nepredvídateľné a nepredvídané okolnosti, kde vláda musí mať takú rezervu, aby vedela tieto veci riešiť. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.