Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Eduard Kolesár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 29. 10. 2003 
Zadávateľ Eduard Kolesár 
Otázka Zvýšenie cien energii na začiatku tohoto roku ste označili za posledné výrazné. Ako má občan chápať zvýšenie cien energii pripravené na začiatok roku 2004? Alebo sa má uspokojiť s tým, že vám opäť nevyšla prognóza? 
Adresát dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 30. 10. 2003 
Zodpovedal dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR Ivan Mikloš 
Odpoveď Vážený pán poslanec, na zmenu regulovaných cien energií bolo mnoho dôvodov. Iste sám veľmi dobre viete, že regulované ceny boli deformované krížovými subvenciami medzi jednotlivými skupinami odberateľov a dotáciami z príjmov z neregulovaných činností. Napríklad z príjmov z tranzitu plynu boli dotované ceny plynu pre domácich spotrebiteľov, a to ako pre domácnosti, tak súkromné spoločnosti. Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné zmeniť spôsob regulácie a následne upraviť ceny. Deformované boli ceny všetkých energií, a preto došlo celoplošne k ich významnému zvýšeniu, ale najmä k zmene systému ich úpravy. Základným cieľom a hlavným dôvodom cenovej a vecnej regulácie sieťových odvetví je teda zabezpečenie rovnováhy medzi záujmami spotrebiteľov a investorov a podpora poskytovania kvalitných tovarov a služieb. Nezastupiteľnou úlohou regulačného orgánu je ochrana záujmov spotrebiteľov pred monopolistickým správaním sa regulovaných subjektov. Súčasne musí regulačný orgán chrániť záujmy investorov tým, že im poskytne príležitosť na dosiahnutie primeranej návratnosti ich investícií. Do 31. 12. 2002 bola regulácia cien vykonávaná tak, že ceny navrhovalo ministerstvo financií a schvaľovala vláda. Nebol žiaden časový harmonogram na predkladanie návrhov na zmenu regulovaných cien. Po posúdení návrhu v tarifnej komisii, kde boli zastúpení aj výrobcovia a priemyselní odberatelia, ministerstvo financií predkladalo návrh vláde. Podľa zákona o cenách ministerstvo financií muselo v regulovaných tarifách pokryť ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk pre regulované subjekty. Napriek uvedenému úhrada ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku cez tarify nebola nikdy dosiahnutá, pretože politické kritériá prevážili nad ekonomickými, keď vláda robila konečné rozhodnutia o cenách elektriny, plynu a tepla. Ceny sa neupravovali tak, aby odrážali zmeny v súvisiacich nákladoch, ale odrážali často skôr politické a sociálne priority vlády. Negatívnym dôsledkom nízkych a nereálnych cien energií boli často nesprávne rozhodnutia o ich použití, nadmerná plynofikácia, budovanie nadmerných kapacít výroby elektriny, energeticky náročné výroby a spotrebiče, odpájanie odberateľov tepla od centrálnych zdrojov tepla, nedostatočné prenosové kapacity a znížená bezpečnosť dodávky energií konečným spotrebiteľom z dôvodu nedostatočných príjmov regulovaných subjektov. Podľa zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vznikol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý od 1. januára 2003 vykonáva cenovú reguláciu. Rozhodnutia úradu o metódach regulácie a o parametroch regulácie vychádzajú z analýz spracovaných renomovanými poradenskými spoločnosťami. Úrad analýzy posúdil a aplikoval pre slovenskú ekonomiku najvhodnejšie riešenia, berúc do úvahy nutnosť harmonizácie rozhodnutí s regulačnou legislatívou Európskej únie. Toto riešenie okrem iného stransparentnilo reguláciu, stabilizovalo podnikanie v regulovaných subjektoch a zvýšilo efektívnosť v energetike. V roku 2003 prebehlo posledné celoplošné zvýšenie cien energií, ktorým sa podarilo odstrániť najväčšie deformácie cien. Len pre zaujímavosť uvádzam, že úrad doreguloval ceny elektriny a zemného plynu pri ich podstatne nižšom náraste, ako hovorili prognózy Akadémie vied Slovenskej republiky, či Svetovej banky. O výške cien energií na rok 2004 je dnes ešte predčasné hovoriť z hľadiska presného určenia. Práve teraz totiž prebieha proces vyhodnocovania podkladov regulovaných subjektov a regulované ceny budú vyhlásené v najbližších dňoch. Vyhlásenie regulovaných cien závisí najmä od úplnosti podkladov regulovaných subjektov o ich hospodárskych výsledkoch. Zmeny cien energií v roku 2004 budú závislé od zmeny cien vstupov do ich výroby a distribúcie, od miery inflácie a od potreby odstrániť čiastkové krížové subvencie zistené analýzou nákladov pre jednotlivé skupiny odberateľov. Snahou je, aby každý odberateľ energií platil za ich dodávku len tie náklady, ktoré sú nevyhnutné na ich výrobu a dodanie, aby neplatil za niekoho iného a aby za neho neplatil niekto iný, alebo štát tým, že by bol štátny rozpočet ukrátený o príjmy z daní výrobcov a dodávateľov energií. A úradníci, ktorí sú zodpovední za reguláciu cien energií, dôsledne kontrolujú všetky náklady výrobcov a dodávateľov energií, aby spotrebitelia energií neplatili nič navyše. Pán poslanec, chcem vás uistiť, že hospodárska politika vlády v energetike a regulácia cien energií smerujú k spoločnému cieľu, a tým je zabezpečenie spoľahlivej dodávky energií odberateľom v čase, množstve a kvalite podľa ich potrieb a za najnižšie dosiahnuteľné ceny. 
Doplňujúca otázka Skutočne, vážený pán predseda vlády v zastúpení pána podpredsedu vlády, argumentov viete skutočne vždy vyprodukovať dostatok, to vám nikto nikdy nemôže uprieť. Len by som sa chcel opýtať doplňujúcu otázku, či to všetko, čo sme si tu teraz vypočuli, ste nevedeli na začiatku roku 2003. Ja sa obávam, že ste to veľmi dobre vedeli, ale, samozrejme, bol to len ďalší z vašich sľubov, sľubov, ktoré sa rovnajú, žiaľbohu, klamstvám vo vašom prípade. Ďakujem vám pekne za odpoveď a nežiadam ani, aby ste ďalej v nej pokračovali. 
Doplňujúca odpoveď Aj napriek tomu využijem, samozrejme, svoju možnosť, ktorú mám a dovolím si ohradiť sa proti vašim nehoráznym tvrdeniam. Pretože obviniť niekoho z klamstva je veľmi ľahké a vy ste to práve použili. Ale budem reagovať, budem reagovať na to, čo ste povedali vo svojom doplnku k tejto otázke. Asi ste tiež, pán poslanec, nepočúvali, keď som čítal svoju odpoveď, pretože vo svojej odpovedi som uviedol, že v roku 2003 prebehlo posledné celoplošné, posledné celoplošné zvýšenie cien. Takže, ak sme sa vyjadrovali k tomu, že zvýšenie v roku 2003 bude posledné, tak sme sa vyjadrovali v tom zmysle, že bude posledné celoplošné. A teraz tvrdíme a tvrdím aj tu, že v roku 2004 ešte dôjde k zvýšeniu regulovaných cien. Už to nebude celoplošné zvýšenie, pretože celoplošné bolo posledné v tomto roku, ale bude to ešte zvýšenie regulovaných cien plynu a elektriny pre maloodberateľov. Tým bude ukončená deregulácia cien v tom zmysle, že od 1. 1. budúceho roka už všetky ceny, regulované ceny, ktoré sú regulované nezávislým regulačným úradom, dosiahnu úroveň ekonomických nákladov, ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku, takže ďalšie etapy takéhoto zvyšovania regulovaných cien nebudú. Potom sa ten vývoj cien bude uberať na základe rastu nákladovosti a rastu a vývoja primeraného zisku. Pričom sa dá predpokladať, že konkurencia, ktorá v tejto oblasti existuje a bude existovať aj vplyvom vstupu do Európskej únie, aj liberalizáciou energetických, telekomunikačných a iných trhov, dá sa predpokladať, že bude skôr tlak na znižovanie nákladov a teda znižovanie cien v ďalšom horizonte. Samozrejme, bude to závisieť napríklad pri plyne alebo elektrine aj od vývoja svetových cien ropy a bude to závisieť aj od vývoja kurzu slovenskej koruny. Ale ak sa nič nepredvídané nestane, ak nedôjde k nejakému enormnému ponukovému šoku, teda nárastu cien, svetových cien ropy, a ak budú pokračovať reformy na Slovensku, tak sa dá predpokladať, že kurz slovenskej koruny bude, či už implicitne alebo explicitne posilňovať. Na základe týchto predpokladov sa dá tvrdiť ako podmienená prognóza, že ak tieto veci nastanú po roku 2004, môžeme očakávať skôr pokles regulovaných cien, ako ich nárast. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.