Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Karol Mitrík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 17. 9. 2003 
Zadávateľ Karol Mitrík 
Otázka Reforma verejnej správy zamestnáva našu spoločnosť celé desaťročie. V súčasnej dobe máme v parlamente sadu zákonov, ktoré posunú o výrazný krok dopredu reformu verejnej správy. Vo verejnosti je táto etapa spochybňovaná, môžete vyjadriť úsporu finančných prostriedkov tejto etapy reformy verejnej správy a výhody tohto modelu pre občanov našej krajiny? 
Adresát dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 18. 9. 2003 
Zodpovedal dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Mikuláš Dzurinda 
Odpoveď Vážený pán poslanec, myslím si, že je veľmi výstižný postreh, že reforma verejnej správy nie je novou záležitosťou, ale jej začiatkom boli prvé ústavné zmeny vtedy ešte federálnej česko-slovenskej ústavy v roku 1990. Ešte pripomeniem najdôležitejší krok, ktorým bolo podľa mňa prijatie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorým sa vlastne vytvoril duálny model verejnej správy. Nebudem sa venovať histórii, lebo vám ide o ekonomickú stránku celého toho procesu, a preto rovno poviem, že na základe návrhov na nové usporiadanie miestnej štátnej správy prijala vláda 16. júla tohto roku uznesenie č. 691, ktorým schválila kvantifikáciu finančných prostriedkov potrebných na realizáciu koncepcie reformy verejnej správy a harmonogram úloh, súvisiacich s transformáciou krajských úradov a zrušením okresných úradov, kde boli vyčíslené úspory, ktoré navrhované zmeny prinesú. Vyzerá to tak, že pôvodný limit zamestnancov krajských úradov a okresných úradov na rok 2003 bol 13 894 ľudí. Upravený limit na počiatku roku 2003 hovorí, že to bude 12 896 ľudí. Počet zamestnancov po zmenách v roku 2003 - 12 255 ľudí. Konečný stav po zmenách v roku 2004 - 9 820 ľudí. Ročná úspora predstavuje 750 mil. Sk. Úspora na rok 2004 po odčítaní odstupného a iných výdavkov je 594 mil. Sk. Presná úspora z titulu nevyužívania budov, mám na mysli prevádzkové náklady a náklady na údržbu, sa ešte nedá exaktne určiť. Tieto zistenia budú známe po skončení inventarizácie majetku na okresných úrovniach. Výhodami modelu sú okrem spomenutých úspor najmä tie, že niektoré záležitosti si následkom decentralizácie bude môcť občan vybaviť priamo v mieste bydliska na obecnom úrade, resp. na spoločnom obecnom úrade prostredníctvom svojho obecného úradu, napríklad stavebné povolenie, resp. celé stavebné konanie. Výkon štátnej správy na najfrekventovanejších úsekoch bude zabezpečovaný ešte vo viacerých bodoch v území, než to bolo pri existencii 79 okresných úradov, najmä agenda súvisiaca so sociálnou oblasťou, ale súvisiaca aj so živnostenským podnikaním, vydávaním niektorých dokladov, napríklad občianskych preukazov atď. Bude to umožnené tým, že budú môcť byť vytvárané detašované pracoviská, ktoré budú vydávať plnohodnotné rozhodnutia pri znížených nákladoch na ich prácu. Pre občana nie je dôležité, či je obslúžený na mieste, ktoré sa volá obvodný úrad, ale či má na rozhodnutí, ktoré potrebuje, okrúhlu pečiatku s podpisom, ktoré dokladujú jeho právnu relevanciu. Takže to zhrniem, pán poslanec. Výhodou je úspora finančných prostriedkov, lacnejšia štátna správa, pričom dôjde k jej ešte väčšiemu priblíženiu občanovi. 
Doplňujúca otázka Pán premiér, predpokladajme, že Národná rada schváli sadu zákonov, ktoré skutočne posunú reformu ďalej dopredu. Na ministerstvách sa budú stanovovať počty pracovníkov na vysunutých, detašovaných pracoviskách. Treba povedať, že Parkinsonov zákon funguje všade, predpokladajme a predpokladám, že bude fungovať aj v tejto oblasti. Bude mať vláda v rukách nástroje, ktoré zamedzia možnému zvyšovaniu počtov pracovníkov tak, aby sme po reforme za istý čas nedospeli k tomu istému stavu, ako je dnes? 
Doplňujúca odpoveď Áno, vláda má už dnes takéto nástroje. Bežne ich používa. Sú to limity mzdových prostriedkov, počty pracovníkov. Stanovuje sa to pri štátnom rozpočte a pri iných príležitostiach. Často o tom na rokovaniach vlády hovoríme a sme si vedomí tých Parkinsonových zákonov, zákonitostí, takže budeme tieto nástroje používať, aby sme tie limity stláčali tak, ako som o nich hovoril, aby ich ministerstvá neprekračovali. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.