Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Renáta Zmajkovičová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 2. 7. 2003 
Zadávateľ Renáta Zmajkovičová 
Otázka Ako chce MF SR riešiť modernizačný dlh zariadení, ktoré prechodom kompetencií prešli do majetku VÚC? 
Adresát podpredseda vlády a minister financií SR Ivan Mikloš 
Dátum odpovede 3. 7. 2003 
Zodpovedal podpredseda vlády a minister financií SR Ivan Mikloš 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, ministerstvo financií pri prenose kompetencií zo štátnej správy na vyššie územné celky rešpektovalo princíp, podľa ktorého sa poskytli vyšším územným celkom príslušné finančné prostriedky minimálne v tom rozsahu, aké mali k dispozícii štátne orgány pri výkone tých kompetencií, ktoré prešli na VÚC. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2003 sú pre vyššie územné celky schválené dotácie na kapitálové výdavky v sume 1 mld. 126 mil. 200 tisíc korún, z toho dotácie na činnosť úradov vyšších územných celkov 80 mil. Sk, dotácia na prenesený výkon štátnej správy 1 mld. 46 mil. 200 tisíc korún, z toho na kultúru 167 mil. 770 tisíc, školstvo 744 mil. 426 tisíc, sociálne zabezpečenie 134 mil. 4 tisíc korún. Z úrovne Ministerstva financií Slovenskej republiky už v roku 2003 kapitálové dotácie neboli prísne účelovo určené pre jednotlivé odvetvia. Vyššie územné celky teda môžu nasmerovať použitie týchto prostriedkov podľa svojich priorít. Do riešenia modernizačného dlhu môžu vyššie územné celky zapojiť aj vlastné príjmy z týchto zariadení. Na rok 2004 bude vyšším územným celkom poskytnutá globálna, teda neúčelová dotácia na kapitálové a bežné výdavky, kde si vyššie územné celky budú môcť určiť priority riešenia problémov v jednotlivých oblastiach. Ministerstvo financií pripravilo aj novelu zákona o majetku vyšších územných celkov, ktorou sa odbúra povinnosť zachovať pôvodný účel tohto majetku, čím sa vytvoria podmienky na racionálne a efektívne využívanie majetku vyšších územných celkov. 
Doplňujúca otázka Pán minister, chcela by som povedať, že modernizačný dlh pri podpise delimitačných protokolov v rámci VÚC všetkých samosprávnych krajov bol asi 2 miliardy 900 tisíc a v návrhu rozpočtu, čo sme dostali, predbežné limity dotácií nie je zohľadňovaný tento predbežný, teda nie je zohľadňovaný tento modernizačný dlh, takzvaná skrytá zadlženosť, pretože návrh rozpočtu je asi v tých tendenciách ako minulý rok a chcela by som povedať, že nie je zohľadnené ani navýšenie energií, ani DPH. To znamená, že to bude mať za následok riešiť problémy v školstve, v sociálnych zariadeniach a v kultúre. Chcela by som povedať, že tie limity dotácií sú len na prenesené kompetencie, tak máme oznámené v liste ministerstva financií a chcela by som upozorniť, pán minister, že územná samospráva vykonáva aj originálne kompetencie a na to sa vždy zabúda. Tak by som sa vás chcela ešte spýtať, kedy dostaneme oznámené limity dotácií na originálne kompetencie. 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne za doplňujúcu otázku. Ale oddelil by som dve veci, oddelil by som financovanie kompetencií, či už prenesených alebo originálnych a financovanie modernizačného dlhu. Lebo o modernizačnom dlhu možno hovoriť vo všetkých odvetviach, na všetkých úrovniach v miestnej samospráve, vo vyšších územných celkoch, aj na úrovni štátnej správy, aj v súkromnom sektore nakoniec. A jednoducho je nereálne očakávať, že možno tento tzv. modernizačný dlh prefinancovať z verejných zdrojov. My práve preto k tomu pristupujeme tak, ako som v odpovedi naznačil, že obmedzenia, ktoré boli predtým dané z hľadiska použitia prostriedkov, postupne odbúravame ako z hľadiska určovania účelových a neúčelových dotácií, tak aj z hľadiska nakladania s majetkom, ktorý vyššie územné celky majú, aby si mohli určiť, čo je pre nich priorita, čo musí byť financované vo väčšej miere, čo prípadne v miere menšej. Takže, pri budúcoročnom rozpočte, ak ste sa naň pýtali, bude navýšenie bežných a kapitálových prostriedkov pre vyššie územné celky v tej miere, v akej bude navýšenie aj pre ústrednú štátnu správu. Čo neznamená, samozrejme, že v plnej miere budú pokryté požiadavky, ktoré sú požadované z úrovne či už miestnej samosprávy alebo vyšších územných celkov. Jednoducho preto, že aj týmto spôsobom je potrebné vytvoriť tlak na úspory, na reformy a na zmeny, ktoré celkom určite aj pri vyšších územných celkoch je potrebné robiť. Takže som presvedčený, že sú pokryté nielen prenesené kompetencie, ale sú pokryté aj originálne kompetencie, aj keď možno nie vždy v miere, v akej sú požiadavky zo strany vyšších územných celkov. Ale aj k valorizácii v budúcom roku oproti tomuto roku dochádza, a to k valorizácii v tej miere, v akej je to aj v štátnej správe, čiže približne 5 %. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.