Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Róbert Madej

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 25. 6. 2003 
Zadávateľ Róbert Madej 
Otázka Pán podpredseda, čo hovoríte na argumenty mnohých koaličných poslancov, že na vaše zotrvanie vo funkcii nie sú argumenty? Na koľko percent odhadujete čerpanie povstupových fondov? 
Adresát podpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál Csáky 
Dátum odpovede 26. 6. 2003 
Zodpovedal podpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál Csáky 
Odpoveď Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán poslanec, dovoľte mi, aby som na prvú časť vašej otázky povedal, že podľa môjho názoru táto otázka po hlasovaní v Národnej rade Slovenskej republiky v piatok minulý týždeň je irelevantná, takže, ak dovolíte, nebudem sa vyjadrovať k tejto časti. Čo sa týka možnosti čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie, chcem povedať, že táto téma, táto otázka je veľmi dôležitá. Pán poslanec, som vám k dispozícii každý mesiac aj v Národnej rade Slovenskej republiky, aby som vysvetlil dynamiku, ako prebieha celý proces a naša príprava na čerpanie týchto fondov a na plnohodnotné členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii. Ako je vám určite známe, vážený pán poslanec, do návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok vláda Slovenskej republiky určila možnosť čerpania z finančných prostriedkov Európskej únie na úrovni 23 mld. Sk. Táto čiastka pozostáva z nasledujúcich balíkov. Najväčší balík sú predvstupové fondy. To sú fondy PHARE, ISPA a SAPARD spolu na úrovni 7,5 mld. Sk. Chcem vás informovať, vážený pán poslanec, že vláda pred dvoma týždňami odsúhlasila všetky projekty na tento rok, na rok 2003, ktoré budeme čerpať potom na budúci rok a v roku 2005. Takže zodpovedne vám môžem povedať, že ohľadne programovania PHARE sme splnili všetky úlohy už teraz na 100 %. Čaká nás ešte podpis finančného memoranda a potom môžeme pristúpiť k čerpaniu týchto finančných prostriedkov. Chcem vám povedať, že v minulom roku, to znamená v roku 2002, sa nám podarilo naplánovať a nakontrahovať projekty PHARE na úrovni 95 %. Zdá sa, že v tomto roku s dvoma menšími projektmi budeme mať problémy, ale harmonogram a odhady hovoria, odhady delegatúry Európskej komisie hovoria o tom, že aj tento rok budeme môcť čerpať finančné prostriedky PHARE minimálne na úrovni 90 %. Dovoľte mi, aby som podotkol, že čerpanie týchto prostriedkov na 100 % de facto nie je možné. A to z toho dôvodu, že všetky projekty sa realizujú formou verejnej súťaže. Jednou z funkcií verejnej súťaže je, že verejná súťaž tlačí ceny dole. To znamená, vo svete je bežné, že 3 - 4 % sa de facto strácajú na tom, že projekty sú realizované formou verejnej súťaže a tam je cenová hladina rozdielna a nižšia pri realizácii. Čo sa týka programov SAPARD, chcem vám povedať, že mám na stole odhad, že okolo 15. júla budeme na úrovni minimálne 60 % čerpania na tento rok. S programom SAPARD sme mali problémy v uplynulých rokoch z dvoch dôvodov. Predovšetkým to bol rigidný prístup bývalého vedenia ministerstva pôdohospodárstva a z tohto dôvodu sme meškali s čerpaním SAPARD-u. A po druhé bývalé vedenie ministerstva pôdohospodárstva realizovalo aj iné formy podpory do pôdohospodárstva, predovšetkým priame podpory alebo priame platby. A tam stačilo vyplniť jednoduchú žiadosť a na základe takej žiadosti ten, ktorý žiadal o takúto podporu, mohol dostať značné finančné prostriedky. Pričom SAPARD je komplikovanejší, pretože ide o programové financovanie. To znamená, žiadateľ musí vypracovať program, musí zabezpečiť spolufinancovanie a ďalšie náležitosti, ktoré sú na to potrebné. Nové vedenie pristúpilo k značným zmenám v tejto oblasti a myslím si, že môžem zodpovedne vyhlásiť, že sme pripravení na čerpanie SAPARD-u aj v tomto roku, aj na budúci rok tak, aby sme to mohli dočerpať na úrovni tiež minimálne 90 %. Tretím takýmto programom je program ISPA. S programom ISPA sme mali problémy v roku 2000 a začiatkom roku 2001, predovšetkým z dôvodu transformácie Vodární a kanalizácií. Tieto problémy boli doriešené a teraz vám môžem povedať, že program ISPA je na dobrej úrovni. Máme šancu čerpať, dokonca prečerpať prostriedky z programu ISPA a ak dovolíte, rád by som vás informoval o tom, že práve dnes vláda na rokovaní na môj návrh prijala projekt vo výške 6 mil. 600 tis. eúr, ktorý slúži na to, že bude zabezpečená technická pomoc pri dopracovaní programov ISPA, ako aj Kohézneho fondu až do roku 2006. To znamená, máme zabezpečenú kvalitatívne dobrú prípravu projektov až do 31. decembra roku 2006. Druhým najväčším balíkom v tejto oblasti je Poľnohospodársky záručný fond. Dovoľte mi, aby som vás informoval o tom, že kľúčovým prvkom na čerpanie alebo možnosti čerpania finančných prostriedkov z pôdohospodárskeho fondu je platobná agentúra. Vláda dnes prijala návrh zákona o vytvorení platobnej agentúry. Ten zákon bude pravdepodobne odsúhlasený v októbri v Národnej rade Slovenskej republiky. To znamená, od 1. januára budeme pripravení na čerpanie týchto finančných prostriedkov. Pričom chcem podotknúť, že v zmysle predpisov Európskej únie zo Záručného pôdohospodárskeho fondu je možné financovať až na 50 % nielen programy, ktoré súvisia priamo s poľnohospodárstvom, ale aj s tzv. vidieckou politikou. To znamená, nejakú rekonštrukciu vidieckeho hotela alebo malej lokálnej cesty alebo lokálneho mostu. To všetko bude možné financovať aj z týchto finančných prostriedkov. Tretím najväčším balíkom sú štrukturálne fondy a Kohézny fond. Kohézny fond je doriešený programom ISPA, ako som pred chvíľou povedal. Štrukturálne fondy, na čerpanie štrukturálnych fondov sme museli predložiť Národný rozvojový plán a operačné programy. Dovoľte mi, aby som vás informoval o tom, že tento týždeň pán minister Gyurovszky rokoval osobne v Bruseli, kde nám bolo tlmočené, že aj problematické dva operačné programy, ktoré nám boli vrátené, boli teraz prijaté na rokovanie, to znamená, aj sektorový operačný program Základná infraštruktúra aj sektorový operačný program Priemysel a služby sú prijateľné. 29. júla otvárame oficiálne rokovanie o tomto celom systéme, keď predložíme aj naše priority. A predpokladám, že najneskoršie v novembri môžeme podpísať rámec finančnej podpory, na základe ktorého dokumentu budeme môcť čerpať aj tieto finančné prostriedky. Štvrtým malým balíkom sú tzv. vnútorné politiky. To je balík na úrovni 1,8 mld. Sk, kde najväčšou časťou je Schengenský garančný fond. Dovoľte mi, aby som vás informoval o tom, že vláda minulý týždeň odsúhlasila riadiaci orgán Schengenského garančného fondu a mám na stole presný rozpis projektov a čerpania prostriedkov zo Schengenského garančného fondu až do 31. decembra roku 2006. Takže, vážený pán poslanec, na základe týchto informácií si dovolím tvrdiť, že sme pripravení na čerpanie finančných prostriedkov na budúci rok. A tie štruktúry, ktoré ešte potrebujeme dobudovať, podľa môjho názoru je reálne dobudovať do konca novembra. Chcem vás ešte informovať o tom, že vláda dnes odsúhlasila stanovisko k poslednej hodnotiacej správe. Dnes o 15.30 hodine odovzdám túto správu v anglickom jazyku pánovi veľvyslancovi van den Lindenovi a ja veľmi dúfam, že hodnotiaca správa pre Slovenskú republiku, ktorá bude zverejnená oficiálne 5. novembra tohto roku, bude prijateľná. A záverom mi dovoľte ešte jednu vetu. Zdá sa, že aj v médiách a aj vo verejnom živote sa objavujú niektoré informácie o týchto fondoch, ktoré sú zjavne nekorektné a nepresné. Myslím si, že každý, kto sa vyjadruje k týmto otázkam, by to mal robiť na základe faktov. Dovoľte mi jeden konkrétny príklad, ako sa dajú zneužiť nepresné informácie. Minulý týždeň sme mali rokovanie práve na čerpanie predvstupových fondov tu v Bratislave. To je tzv. Spoločný monitorovací výbor, kde sa zúčastnil pán vedúci tzv. slovenského tímu pán Meganck z D. G. Enlargement. Pán Meganck na tlačovej konferencii sa vyjadril, že sa obáva, že Slovenská republika v roku 2004 nebude môcť vyčerpať finančné prostriedky ani na úrovni 33 %. Novinári a ľudia, ktorí sa zaoberajú touto informáciou, to pochopili tak, že 60 % stratíme, pričom nepochopili jednu vec. Tzv. bruselský žargón hovorí o tom, že Brusel a Európska komisia počíta finančné prostriedky v šesťročnom horizonte. To znamená, oni majú šesťročný finančný rok alebo finančné obdobie. Teraz končí 31. decembrom 2006 a ďalšie bude od roku 2007 do roku 2013. O tom sa vedú teraz veľké dialógy a veľké diskusie, čo má byť súčasťou toho ďalšieho finančného obdobia. V Berlíne na samite sa dohodlo, že pristupujúce krajiny finančné prostriedky, ktoré budú mať k dispozícii v tomto šesťročnom období, budú môcť rozdeliť na tri jednotlivé časti. To znamená, jednu tretinu na rok 2004, druhú tretinu na rok 2005 a tretiu tretinu na rok 2006. Medzitým došlo k oneskoreniu nášho vstupu do Európskej únie. To znamená, že nevstúpime 1. januára, ale 1. mája a je logické, že nemôžeme tú jednu tretinu, ktorá mala byť pôvodne alokovaná na rok 2004, vyčerpať v celkovom množstve tak, ako bolo pôvodne plánované zo strany Európskej komisie. To znamená, nejde o to, že by tieto finančné prostriedky prepadli, ale ide o to, že z dôvodu oneskoreného vstupu Slovenskej republiky nielen Slovenská republika, ale každá pristupujúca krajina bude môcť čerpať z objektívnych dôvodov v roku 2004 trošku menej, ale tie prostriedky sa nestratia, tie prostriedky môžeme dočerpať v rokoch 2005 a 2006. Myslím si, že táto informácia bola veľmi nevhodne interpretovaná aj v médiách a s celou zodpovednosťou a vážnosťou tvrdím, že nie je dôvod na nejakú paniku v tejto oblasti. Sme pripravení a budeme plne pripravení k termínu nášho vstupu do Európskej únie na plné čerpanie týchto finančných prostriedkov. 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.