Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Štefan Zelník

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 20. 9. 2000 
Zadávateľ Štefan Zelník 
Otázka Súhlasíte s tým, aby povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti dostali s.r.o nezdravotníci? 
Adresát predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 21. 9. 2000 
Zodpovedal predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Odpoveď Vážený pán poslanec, zdravotná starostlivosť sa poskytuje v štátnych zdravotníckych zariadeniach a neštátnych zdravotníckych zariadeniach, ktoré túto starostlivosť poskytujú v súlade so svojím odborným zameraním a materiálno-technickým vybavením. Neštátne zdravotnícke zariadenia sú zariadenia, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva alebo krajského úradu. Podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov zdravotnú starostlivosť môžu poskytovať fyzické osoby alebo právnické osoby na základe povolenia. Podmienky a náležitosti potrebné na vydanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení sú ustanovené v štvrtej časti citovaného zákona o zdravotnej starostlivosti. Právnická osoba je povinná poskytovať zdravotnú starostlivosť len prostredníctvom odborného zástupcu, ktorý spĺňa podmienky uvedené v ods. 7 § 31 citovaného zákona, t. j. je spôsobilý na právne úkony, bezúhonný, odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania a zdravotne spôsobilý. Odborný zástupca právnickej osoby je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti, na ktorú bolo povolenie vydané. Odborná spôsobilosť odborného zástupcu sa preukazuje diplomom o skončení štúdia na lekárskej fakulte, farmaceutickej fakulte alebo na fakulte inej vysokej školy a dokladom o získanej špecializácii v odbore v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve. K vydaniu povolenia pre právnickú osobu je taktiež potrebné predložiť vyjadrenie príslušnej stavovskej organizácie o etickej a odbornej spôsobilosti odborného zástupcu. Zdravotná spôsobilosť odborného zástupcu sa preukazuje výsledkom lekárskej prehliadky a bezúhonnosť sa preukazuje aktuálnym výpisom z registra trestov. Zákon v tejto súvislosti nerozlišuje právnickú osobu, zdravotníka alebo nezdravotníka. Ak teda právnická osoba – možno povedať všeobecne – splní podmienky na vydanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, t. j. ustanoví odborného zástupcu a splní ostatné podmienky ustanovené v štvrtej časti zákona o zdravotnej starostlivosti, musí jej byť podľa zákonov a nariadení, ktoré som citoval, povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydané. Na vydanie povolenia pri splnení podmienok vzniká žiadateľovi právny nárok, na uplatnenie ktorého môže použiť opravné prostriedky podľa zákona o správnom konaní. Pán poslanec, toto som považoval za potrebné uviesť ako odpoveď na vašu otázku.  
Doplňujúca otázka Vážený pán premiér, ja si uvedomujem, že v tejto oblasti nemáte patričné skúsenosti a tí, čo vám túto odpoveď písali, buď nevedeli o čom píšu, alebo vás úmyselne zaviedli. Toto povolenie totižto bolo vydané v rozpore so zákonom, pretože okrem toho, že majú odborného garanta, ktorý je lekár s atestáciou všeobecné lekárstvo, táto spoločnosť bude poskytovať zdravotnú starostlivosť ako napr. v odbore chirurgia, klinická psychológia, oftalmológia, krčné, ortopédia, psychiatria. A na toto nemali odborných zástupcov. Vážený pán premiér, v súlade s programovým vyhlásením vlády ste sa zaviazali, že budete dávať prednosť zdravotníckym pracovníkom. Pán premiér, klamú vás a zavádzajú, keď vám takúto odpoveď dali, pretože na jednej strane si pamätáte, keď vo vláde bol prerokúvaný zákon o tom, kto môže byť majiteľom lekárne. A tam presviedčali všetkých aj tu v poslaneckých laviciach, že majiteľom lekárne môže iba magister, pretože hrozí tu veľké nebezpečenstvo. Viete, komu vydali povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti? Ja vám to prečítam, pán premiér. Konatelia sú z Čadce, pani PhDr. Alena Hrašková, pani Dr. Vesová, toho času na materskej dovolenke, a dvaja páni – jeden má 19 rokov, Tomáš Korotvička z Martina, a jeden, ktorý má 19 rokov, Slavomír Študňa z Bratislavy. Tieto štyri osoby dostali povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Pán premiér, tu sa hovorilo o tom, že je prezamestnanosť lekárov. My pritom dávame povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti eseročkám, takýmto pokútnym eseročkám, ktoré sú z celého Slovenska, nehovoriac o tom, že keď tu bol schvaľovaný zákon o zdravotnej starostlivosti, ja som žiadal aj v ústavnoprávnom výbore, aby bola daná lekárom, ktorí pracujú v štátnych zdravotných zariadeniach, možnosť súbehu praxe. Bolo to striktne odmietnuté. Je to amorálne, pán premiér, aby... ...ľudia, ktorí sú nie zorientovaní v zdravotníctve, dostali povolenie na poskytnutie zdravotnej starostlivosti a ľudia, ktorí nemajú so zdravotníctvom absolútne nič spoločné, riadia polikliniku lekárov, kde... Preto sa pýtam na váš názor, či vy s týmto vnútorne súhlasíte, pretože čo ste prečítali, to vám nachystali a nie je to pravda.  
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, vidím rozpor medzi vašou základnou a doplňujúcou otázkou. Vaša základná otázka je absolútne všeobecná. Vaša doplňujúca otázka poukazuje na konkrétny problém. Na vašu všeobecnú otázku som odpovedal vyčerpávajúco a ani vo vašej doplňujúcej otázke som nepostrehol, že by tí, ktorí mi pripravili odpoveď, boli bývali urobili chybu. Naopak, aj po vašej doplňujúcej odpovedi mám pocit, že mi to pripravili profesionálne a presne. Máme takú legislatívu, akú máme. Môžeme diskutovať dlho, či ju môžeme opraviť, a konáme v zmysle tejto legislatívy. Pán poslanec, ak máte konkrétny poznatok z konkrétneho porušenia či zákona, ktorý som citoval, ktorý platí, podľa ktorého sa treba správať, alebo podľa vyhlášky, ktorú som citoval, ktorá platí a podľa ktorej sa treba správať, dávam vám ponuku: Dajte mi tento konkrétny prípad, lebo to nebolo vo vašej základnej otázke, a ja to nechám preveriť. Budem vás o výsledku informovať.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.