Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ondrej Dostál

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 8. 2. 2023 
Zadávateľ Ondrej Dostál 
Otázka V rámci decentralizácie verejnej správy prešli kompetencie zo štátu na samosprávy bez toho, aby bol realizovaný audit, čo výkon tej-ktorej úlohy reálne stojí. Podľa Čl. 71 (1) Ústavy SR platí, že, citujem: „Na obec a vyšší územný celok možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy. Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát.“ Naše samosprávy dlhodobo vláde hlásia, že financovanie preneseného výkonu zo strany štátu je výrazne podhodnotené oproti reálnym nákladom. Výnosy, na základe ktorých štát posúva financie na prenesený výkon obciam a mestám, sú neraz aj desať rokov staré, nezohľadňujú teda ani infláciu. Kedy a ako mieni vláda tento problém riešiť? 
Adresát predseda vlády Eduard Heger 
Dátum odpovede 9. 2. 2023 
Zodpovedal minister obrany SR Jaroslav Naď 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne, odpoveď v mene pána predsedu vlády. Prenos mnohých pôsobností sa uskutočnil, tak ako uvádzate, vážený pán poslanec, pred mnohými rokmi a je až neuveriteľné, že ani vlády, ani samosprávy samotné tejto problematike nevenovali výraznejšiu pozornosť. Dokladovať to možno pasivitou samospráv počas vlád Roberta Fica a tým, že predchádzajúce vlády sa venovali primárne fungovaniu orgánov štátnej správy. Druhým dôležitým momentom, ktorý je v tejto záležitosti potrebné spomenúť, je to, že pôvodná koncepcia decentralizácie rátala aj s tzv. komunálnou reformou, ktorej hlavným výstupom mala byť určitá forma municipalizácie. To však odmietli samotné samosprávy a poukazovali pri tom na to, že výkon zverejnených kompetencií zvládajú prostredníctvom rôznych horizontálnych kooperačných zoskupení. Vládna koalícia, ktorá sa vytvorila po parlamentných voľbách 2020, citlivo vnímala aj túto problematiku a pochopila, že v tejto oblasti je potrebné pripraviť reformnú zmenu. S týmto zámerom sa stotožnila aj súčasná vláda, čo je uvedené aj v jej programovom vyhlásení a reformné návrhy týkajúce sa aj financovania preneseného výkonu štátnej správy sú predmetom analytických prác členov komisie pre reformu verejnej správy, ktorá bola stanovená, ustanovená v septembri 2021. Komisia pripravuje návrh na usporiadanie municipalít okresov a vyšších územných celkov na základe dochádzky a dostupnosti, vychádzajúc z ostatného sčítania obyvateľstva, ktoré by mohli slúžiť ako východiskový podklad pre racionalizáciu usporiadania výkonu štátnej správy v území. Tu je potrebné upozorniť na to, že pri vzniku spoločných obecných úradov sa zvyčajne nerealizuje žiadna analýza posudzujúca ekonomickú efektívnosť výkonu príslušných kompetencií, a tak sa nikto nemôže čudovať, že mnoho z týchto úradov v skutočnosti poskytuje svoje služby neefektívne. Aby som sa však vrátil k práci komisie pre reformu verejnej správy, princípy návrhu na usporiadanie územných celkov boli zástupcom samosprávy predstavené na stretnutiach koncom roku 2022 a dňa 20. januára 2023 boli združenia samospráv, teda ZMOS, Únie miest Slovenska a združenie SK8, vyzvané, aby nominovali do 10. februára ´23 svojich zástupcov do tejto komisie. Cieľom je dosiahnuť konsenzus smerujúci k všeobecnej spokojnosti a zároveň ekonomickej efektívnosti a dlhodobej udržateľnosti celého systému preneseného výkonu štátnej správy. Súčasťou týchto komisií... pardon, súčasťou týchto rokovaní budú aj diskusie o financovaní celého systému a o prípadnom prehodnotení príspevkov zo strany štátu. Pokiaľ ide o vašu otázku, odpoveď je teda v zásade jednoduchá. Vláda už urobila potrebné kroky k hľadaniu riešenia daného problému, pričom toto riešenie nebude arbitrárnym riešením spoza zeleného stola, ale pôjde o riešenie, ktoré bude zohľadňovať najmä potreby aktérov z územia. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, za odpoveď, aj pánu premiérovi za to, že ju poslal. A, ale chcel by som teda upozorniť, že pýtal som sa na prenesený výkon štátnej správy, čo nie je ani tak problém samospráv ako samotného štátu, ktorý by to mal aj riadne financovať. A nie je teda pravda, že samosprávy v tejto veci neurobili nič. Združenie miest a obcí Slovenska v roku 2019 publikovalo analýzu, ktorá tie problémy, o ktorých som hovoril alebo na ktoré sa pýtam, pomenovala, analyzovala. Únia miest dokonca pripravila pred voľbami 2020 komplexný materiál a vláda zriadila komisiu, ale tá komisia v tomto volebnom období nepochybne nebude mať už žiadne, žiadne výsledky v zmysle, že by, že by niečo z toho, k čomu aj, ak aj zanalyzuje, sa mohlo premietnuť do reality, na to je už pomerne neskoro. A ja som položil tú otázku najmä v tom kontexte, že v podstate na to isté som sa pýtal pána premiéra na jeseň roku 2021 a pán premiér vtedy, rok a pol od volieb, úprimne priznal, že tejto veci sa nevenuje patričná pozornosť, lebo sa riešia iné prioritné oblasti, ktoré teda neboli, neboli ani vyvolané vedomou snahou vlády. Lenže prešiel odvtedy ďalší rok a pol a ako je vidno z dostupných informácií, tak možno okrem ministerstva dopravy, ktoré urobilo aspoň akú-takú aktualizáciu tých výnosov, ostatné rezorty neurobili ani to a idú podľa, podľa kritérií a parametrov z tých predchádzajúcich rokov a samosprávy jednoducho nemajú, opakujem, nemajú zdroje na prenesený výkon štátnej správy a musia to dofinancovať z vlastných.  
Doplňujúca odpoveď Možno teraz... áno, ďakujem pekne. Možno teraz budem reagovať nie ako minister obrany a v zastúpení pána premiéra, ale ako bývalý zástupca samosprávy. Ja rozumiem tejto problematike vcelku slušne a dovolím si povedať, že v mnohých aspektoch sa dá rozumieť tejto dikcii, ktorú ste, pán poslanec, hovorili, alebo ktorú si hovoril. Faktom ale tiež je to, že samosprávy majú dnes výrazne väčší balík peňazí, ako mali kedykoľvek v minulosti k dispozícii. Preto áno, pokiaľ sa bavíme o tom, že či budú, alebo nebudú presúvať časť zo svojich iných prostriedkov, lebo v samospráve to tak radi rozdeľujú, že toto sú vlastne prenesená... výkon štátnej správy a toto sú naše prostriedky. Tak ak to budú takto rozdeľovať, tak áno, môžu nastať situácie, že budú mať nedostatok na prenesené úlohy. Druhá vec je tá, že príjmy, ktoré majú dnes samosprávy, jednoducho tak ako všetky ostatné organizácie v štáte musia prioritizovať. To nemôže byť o tom, že si urobím zoznam vecí, ktoré chcem urobiť, a pokiaľ na to nedostanem dostatočný počet peňazí, to znamená sto percent alebo viac, tak sa budem sťažovať, že mám málo peňazí. Aj ako minister obrany, aj ako člen vlády môžem povedať, že každý jeden z členov vlády a každá jedna organizácia musí realizovať alebo reflektovať tú realitu, ktorá dnes je v súvislosti s covidom, v súvislosti s vojnou na Ukrajine, v súvislosti s infláciou, s energetickou krízou, aj do svojich rozpočtov. A jednoducho áno, je čas trošku pritiahnuť si opasky a nájsť riešenia, ktoré nie sú vždy príjemné a viem si predstaviť aj ako bývalý predstaviteľ samosprávy, že nie sú, nie sú príjemné ani pre samotných starostov a primátorov. Ale taká je doba, žiaľ. Ja som veľmi rád, že po tej otázke, ktorú si, pán poslanec, položil niekedy na jeseň v roku ´21 sa práce rozbehli, že prebieha, prebehli opakované zasadnutia s predstaviteľmi samosprávy, že sa vytvorila pracovná komisia, a keď jej výsledkom budú nejaké návrhy, ktoré prídu pre ďalšiu vládu, ktorá príde po parlamentných voľbách v septembri tohto roku, tak ja budem iba rád, aj v mene samosprávy, aj v mene tohto štátu a občanov ako takých. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.