Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Vladimíra Marcinková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 8. 2. 2023 
Zadávateľ Vladimíra Marcinková 
Otázka Vážený pán minister, vidíte priestor pre to, aby bola pobytová hospitalizácia rodiča spolu s detským pacientom (ako sprievod) hradená z verejného zdravotného poistenia? (V Česku to tak je do 6 rokov dieťaťa.) 
Adresát minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský 
Dátum odpovede 9. 2. 2023 
Zodpovedal minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, v súčasnosti je v zákone č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v § 38 ods. 8 písm. d) uvedené, že pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti je oslobodený od úhrady poplatku v prípadoch, ak sa jedná o poistenca do troch rokov veku, prijatý do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodom je jeho zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti, alebo do veku 18 rokov prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca, opatrovník, poručník a iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej starostlivosti, v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti, alebo dojčiaca matka prijatá do ústavnej starostlivosti, ak jej sprievodcom je dojča a dojča prijaté do ústavnej starostlivosti, ak je jeho sprievodcom matka. V § 38a ods. 7 sa uvádza, že pri poskytovaní ústavnej starostlivosti je výška úhrady poistenca na jeden deň pobytu sprievodcu za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. d) 3,3 eura, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. d). Cieľom ministerstva je zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorej súčasťou je aj prípad sprievodcu pri dieťati. Určite vidím priestor na diskusiu k uvedenej problematike, najmä s odborníkmi, aby navrhli a odôvodnili hornú vekovú hranicu pacienta, do ktorého by mala byť pobytová hospitalizácia rodiča spolu s detským pacientom hradená z verejného zdravotného poistenia. Zároveň však treba brať do úvahy skutočnosť, že súčasný stav v zdravotníckych zariadeniach poukazuje na obmedzené kapacity na pobyt sprievodcu detského pacienta. Mnohokrát sú sprievodcovia umiestňovaní v neakceptovateľných podmienkach. Ak sa pozeráme na tento problém komplexne, musíme sa zamýšľať aj nad skutočnosťou, že rozšírenie kapacít na pobyt sprievodcu dieťaťa bude vyžadovať nemalé kapitálové investície a taktiež určitý čas na to, aby sa poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti stihli na túto novú skutočnosť adekvátne pripraviť. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka Ďakujem veľmi pekne, pán minister. A áno, poznám tie súčasné podmienky, preto som sa prihovárala aj za zvýšenie tej vekovej hranice možno po vzore Česka do tých šiestich rokov. Oni to majú ešte upravené tak, že dá sa žiadať poisťovňu mimoriadne, aj keď je ten pacient starší ako šesť rokov, ale tam to musí byť špeciálne zdôvodnené a nie je to preplácanie automatické. Možno na zváženie by stálo, že či popri tých onkologických diagnózach, kde to je do osemnásteho roku veku, nedať aj nejaké kardiovaskulárne ochorenia detí, pretože práve matky, ktoré sa na mňa obrátili, že trávia pomerne veľa času vlastne v nemocnici s tým dieťaťom, hovoríme niekedy o týždňoch, niekedy o mesiacoch, tak bolo to práve spojené s kardiovaskulárnymi ochoreniami a boli to dlhodobé hospitalizácie, kedy tie výdavky, ktoré mali vlastne na tú pobytovú hospitalizáciu spojenú s dieťaťom, boli skutočne pre nich vysoké. Takže možno, možno zvážiť ešte, ešte ďalšie takéto ochorenia, ktoré vlastne sa naťahujú dlhší čas. 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne a súhlasím s tým a poprosím kolegov, aby sa tomuto venovali, prípadne sa spojili, aby sa to mohlo pretaviť do legislatívy. Ďakujem.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.