Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Vladimíra Marcinková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 8. 2. 2023 
Zadávateľ Vladimíra Marcinková 
Otázka Aké riešenie má pripravené ministerstvo pre zdravotne znevýhodnené deti, ktoré chcú navštevovať štandardnú školu, na čo majú plné právo? 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký 
Dátum odpovede 9. 2. 2023 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký 
Odpoveď Ďakujem, vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, ďakujem za slovo aj otázku. Deti so zdravotným znevýhodnením majú na základe školskej legislatívy právo navštevovať školu podľa vlastného výberu. Sme si však vedomí toho, že nie všetky bežné školy majú dnes vytvorené podmienky na ich plnohodnotné vzdelávanie s ohľadom na ich individuálne potreby. So zámerom zlepšiť inkluzívne vzdelávanie na všetkých školách ministerstvo školstva pripravilo novelu školského zákona 245/2008 a súvisiacich právnych predpisov, ktorou sa zavádza nový systém podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní. Je to principiálny krok. I dnes na školách, samozrejme, učitelia, pedagogickí, ďalší odborní zamestnanci poskytujú deťom individuálny prístup, ale robia tak na základe svojej kompetencie, osobnej dispozície a často na základe spontánneho vyhodnotenia týchto potrieb. Samozrejme, do toho nezahŕňam deti, ktoré sú s diagnózou alebo majú konkrétne odporúčania z centier poradenstva a prevencie, kde im vypracovávajú riaditelia alebo teda školy individuálny vzdelávací program. Systém podporných opatrení, ktorý zavádzame touto novelou, definuje tieto potreby, rozširujeme ho, pridávame k nemu štandardy, ako sa majú vykonávať, a tak posúvame túto inklúziu o starostlivosť o tieto deti so zdravotným znevýhodnením na podstatne vyššiu úroveň. Týmito opatreniami sa výrazne skvalitní podpora pre všetky deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vrátane detí so zdravotným znevýhodnením a to nezávisle od toho, či navštevujú školu hlavného vzdelávacieho prúdu, alebo špeciálnu školu. V rámci systému podporných opatrení sa deťom so zdravotným znevýhodnením bude poskytovať podpora v rôznych oblastiach, napríklad zabezpečenie pôsobenia pedagogického asistenta v triede, zabezpečenie špecializovaných odborných činností, akými sú osobitné formy komunikácie, rozvoj zmyslového vnímania, zabezpečenie činnosti na podporu predchádzania predčasného ukončovania školskej dochádzky, poskytovania zdravotnej starostlivosti v čase vyučovania, poskytnutie špeciálnych edukačných publikácií a kompenzačných pomôcok a iné. S týmto zámerom žiadame navýšené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na poskytovanie týchto podporných opatrení tak, aby boli trvalo udržateľné a v takom rozsahu, aby zabezpečili kvalitnejšie inkluzívne vzdelávanie. Túto starostlivosť sa snažíme nastaviť už od predprimárneho vzdelávania a to takým spôsobom, že v aktuálnom znení navrhovaného zákona novely 245 zavádzame prípravný ročník pri školách, špeciálnych školách, kde sú deti s diagnózou, ktoré potrebujú túto starostlivosť na špeciálnych školách, úvodný ročník pre deti na základných školách s nadaním, to znamená deti, ktorým bolo diagnostikované výrazné nadpriemerné nadanie a chcú ich rodičia prihlásiť na takýto typ školy, ale aj úvodný ročník na bežných školách tak, aby deti, ktorým nie je ustálená diagnostika alebo ktoré budú predmetom začlenenia v rámci inklúzie v školách hlavného prúdu, mali možnosť sa na toto pripraviť.  
Doplňujúca otázka Áno. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem aj za odpoveď, pán minister. Ja by som sa chcela spýtať, spomenuli ste len okrajovo, že žiadate od ministerstva financií vlastne navýšenie zdrojov na tieto opatrenia, o ktorých vieme, ale práve tie zdroje sa javia ako problém. Koľko ste už vyrokovali alebo koľko žiadate od ministerstva, aby boli pokryté všetky tieto potreby a aká je v podstate prognóza naplnenia týchto potrieb?  
Doplňujúca odpoveď V zásade tieto potreby chceme napĺňať zo všetkých dostupných disponibilných zdrojov. To znamená aj z plánu obnovy a odolnosti, z európskych štrukturálnych fondov a taktiež zo štátneho rozpočtu. Na kalendárny rok 2023 nepotrebujeme osobitne čerpať zo štátneho rozpočtu okrem spoluúčasti financovania už spomenutých zdrojov, ale v rokoch, pretože už 14. rok v podstate pokrývame tieto potreby z európskych peňazí a napriek tomu, že teda rozširujeme výrazne počet členov inkluzívnych tímov, tak dokážeme toto zatiaľ pokryť prostredníctvom výziev a europeňazí, ale v sledujúcich troch rokoch už pri trende narastania teda týchto členov podporných inkluzívnych tímov potrebujeme zapojiť aj štátny rozpočet, lebo fondy, pochopiteľne, slúžia iba na naštartovanie tejto, tejto činnosti. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.