Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Romana Tabák

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 22. 6. 2022 
Zadávateľ Romana Tabák 
Otázka Vážená pani ministerka, mala by som otázku týkajúcu sa rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky. Chcem sa opýtať, ako je potrebné postupovať v prípade, že je poškodená, avšak jej vlastník je nemá záujem opravovať.  
Adresát ministerka kultúry SR Natália Milanová 
Dátum odpovede 23. 6. 2022 
Zodpovedal ministerka kultúry SR Natália Milanová 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, ja by som chcela najprv úplne stručne odpovedať na tú časť kladenej otázky, kde sa pýtate, ako je potrebné postupovať v prípade, že je poškodená alebo vlastník nemá záujem opravovať, alebo teda dôvod môže byť akýkoľvek – vždy v súlade so zákonom. Už teraz máme platný zákon, podľa ktorého sa môžu udeľovať pokuty tým vlastníkom, ktorí sa nestarajú o svoju pamiatku tak, ako by sa mali. Ale ja aj konkrétne teraz poviem, o ktoré paragrafy pamiatkového zákona ide, aby ste mali aj oporu potom v tej legislatíve. Práva a povinnosti vlastníka národnej kultúrnej pamiatky sú upravené v § 28 pamiatkového zákona. Podľa § 28 ods. 2 písm. a) pamiatkového zákona vlastník národnej kultúrnej pamiatky je povinný vykonávať na svoje náklady základnú ochranu národnej kultúrnej pamiatky. Podľa § 27 ods. 1 pamiatkového zákona základná ochrana národnej kultúrnej pamiatky je súhrn činností a opatrení vykonávaný na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu národnej kultúrnej pamiatky na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia národnej kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu. Podľa § 42 ods. 1 písm. n) pamiatkového zákona sa priestupku na úseku ochrany pamiatkového fondu dopustí ten, kto nezabezpečuje základnú ochranu národnej kultúrnej pamiatky podľa § 27 pamiatkového zákona, neudržiava ju v dobrom stave a využíva ju spôsobom, ktorý ju ohrozuje, poškodzuje, znehodnocuje alebo ničí, alebo ju nechráni pred odcudzením, alebo iným spôsobom poruší povinnosť podľa § 28 ods. 2 pamiatkového zákona. Podľa § 42 ods. 2 písm. c) pamiatkového zákona môže krajský pamiatkový úrad uložiť fyzickej osobe pokutu vo výške do 200 000 eur, ak sa dopustí konania uvedeného v odseku 1 písm. l) až q) pamiatkového zákona. Podľa § 43 ods. 2 písm. c) krajský pamiatkový úrad uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu vo výške od 300 do 1 000 000 eur, ak sa dopustí konania uvedeného v § 42 ods. 1, písm. l až q) pamiatkového zákona. Ak niekto čo i len z nedbanlivosti poškodí, znehodnotí alebo zničí nehnuteľnú vec, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, pričom spôsobí značnú škodu, dopustí sa naplnenia podstaty trestného činu poškodzovania a znehodnocovania národnej kultúrnej pamiatky. Rovnako je trestné aj zmarenie konania o vyhlásenie nehnuteľnej veci za národnú kultúrnu pamiatku, ak spôsobí značnú škodu.Z pohľadu ochrany verejného záujmu nemôžeme hodnotiť, či vlastník má, alebo nemá záujem opraviť, resp. obnoviť národnú kultúrnu pamiatku, ale vlastník je povinný v zmysle dikcie pamiatkového zákona udržiavať ju v dobrom stave, zabezpečovať vykonávanie základnej ochrany na vlastné náklady. Túto povinnosť má aj každý vlastník stavby v zmysle platného stavebného zákona. V prípade ak vlastník nemôže čiastočne alebo úplne uhradiť náklady na obnovu alebo na reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky, môže požiadať o finančný príspevok ministerstva kultúry. Máme tam dobre fungujúci, niekoľko rokov fungujúci, dotačný program Obnovme si svoj dom, ktorý je rozčlenený na päť podprogramov, a každý majiteľ národnej kultúrnej pamiatky má možnosť požiadať si o dotáciu, v tom ktorom zodpovedajúcom programe. Aj takto chceme motivovať majiteľov národných kultúrnych pamiatok, aby stav tej národnej kultúrnej pamiatky udržiavali, aby národné kultúrne pamiatky postupne, postupnými krokmi sa stále viac a viac obnovovali. Asi každý z nás má vo svojom okolí alebo vzdialenejšom okolí národnú kultúrnu pamiatku, ktorá, žiaľ, z nejakých dôvodov chátra a predpokladám, že aj pani poslankyňa asi má na mysli nejakú konkrétnu. Ja za všetky tie asi dobré a úspešné príbehy poviem jeden, a to je zámok Kunerad, kde predchádzajúci majiteľ sa choval veľmi barbarsky. Momentálne, keď do Kuneradu prídete, tak vidíte ten až taký rozprávkový záver alebo pokračovanie príbehu tej pamiatky.  
Doplňujúca otázka Pani ministerka, ďakujem vám veľmi pekne za vašu odpoveď. Táto otázka bola na podnet našich občanov. Takže chcela by som im poďakovať, že mi posielajú tieto otázky a takto ich vždy podám na hodine otázok a vždy vám takto pani ministerka odpovie. Takže ďakujem veľmi pekne. 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem. A mňa teda úprimne aj z takého osobného záujmu zaujíma, že o ktorú národnú kultúrnu pamiatku ide. Tak poviete osobne. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.