Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Vladimír Ledecký

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 26. 5. 2021 
Zadávateľ Vladimír Ledecký 
Otázka Podpora aktívnej politiky trhu práce bola financovaná prevažne z európskych zdrojov. Počas pandémie bola táto aktivita utlmená v celom rozsahu, čo je pochopiteľné lebo pracovníci úradov sa venovali vyplácaniu covidových príspevkov. Kedy opäť naštartujeme aktívnu politiku trhu práce v jednotlivých regiónoch? Máme dostatok zdrojov, či už z fondov Európskej únie alebo štátneho rozpočtu, na túto činnosť v tomto, ako aj nasledujúcom roku? 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak 
Dátum odpovede 27. 5. 2021 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak 
Odpoveď Pán poslanec Ledecký sa pýtal, skrátene, na podporu aktívnej politiky trhu práce, ktorá, samozrejme, je financovaná prevažne z európskych zdrojov, že akým spôsobom to bude pokračovať, či to bude pokračovať a ako to bude pokračovať. Čiže najskôr by som prečítal, nazvime to, oficiálnu odpoveď, aby ste to mali aj na zázname, keby, keby vás to zaujímalo, a potom by som to krátko okomentoval. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aj počas pandémie podporuje zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom projektov aktívnej politiky trhu práce. Aktuálne sa s možnosťou ich využitia aj zo strany miest a obcí realizujú tieto národné projekty: Podpora zamestnanosti, prostredníctvom ktorého je zabezpečované financovanie právne nárokových príspevkov aktívnych opatrení trhu práce, okrem iného aj príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj. Môj komentár. Pýtajú sa, že kedy to spustíme. Je to spustené. Boli problémy počas pandémie v tom, že ako by mohli konať aktivačné práce, keď vlastne kvôli epidemiologickým opatreniam chceme, aby čo najviac ľudí takpovediac sa nestýkalo, ale povo... to znamená, sme povolili vyplácanie aktivačného príplatku na nejaký čas počas tých najväčších vĺn pandémie aj v prípade, ak ten uchádzač, ktorý predtým ho čerpal, vlastne nemohol z epidemiologických dôvodov sa aktivovať tou pracovnou činnosťou. Momentálne ale starosta, starostovia žiadali a ZMOS, aby sme znovu nabehli na ten pôvodný režim, to znamená, že ten aktivačný príspevok sa vypláca vtedy, keď pracujú. A tak to aj funguje, čiže toto je, toto je vo funkčnosti a funguje to. Takisto funguje podpora zdravotne postihnutých, prostredníctvom tohto národného projektu je zabezpečované financovanie právne nárokových príspevkov v rámci aktívnych opatrení trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Takisto funguje podpora integračných podnikov, v rámci ktorého sa poskytujú vyrovnávacie príspevky a príspevky integračnému podniku, ktoré sú osobitným typom príspevkov pre podporu sociálneho podnikania. Takisto je spustená investičná pomoc pre sociálne podniky, nenávratná zložka, spustený pre registrované sociálne podniky koncom roku 2020. Mnohé obce majú svoje sociálne podniky, preto to aj spomínam v tejto súvislosti. Od 1. júna opätovne spúšťame tie národné projekty, ktoré boli pozastavené z dôvodu COVID-u, Cesta na trh práce 3, ktorý je určený pre 20 najmenej rozvinutých okresov so zaostávajúcou, s ostávajúcou alokáciou v sume 16,3 mil. eur na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, zhruba 1 349 ľudí by mohlo byť podporených v tomto projekte v súkromnom sektore aj u verejných zamestnávateľov. Potom tam máme nenárokové nástroje, a to je príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, tzv. § 50j, podpora vzniku pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v mestách a obciach. V roku ´21 bude financovaný zo zdrojov európskeho sociálneho fondu, 8 mil. eur, v roku 2022 bude potrebné na jeho realizáciu približne 20,8 mil. eur zo štátneho rozpočtu. Pretože je veľká pravdepodobnosť, že to nové rozpočtové obdobie ešte nebude dorokované, budem veľmi rád, keď pán poslanec Ledecký aj ďalší podporia v tom návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, aby tento projekt bol zachovaný. A po ďalšie, príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, tzv. § 52a. V roku ´21 znovu zo zdroja Európskeho sociálneho fondu asi tri milióny eur, v roku 2022 na jeho realizáciu bude potrebné približne 7,8 mil. eur zo štátneho rozpočtu. 8. apríla 2021 schválil Monitorovací výbor pre Operačný program Ľudské zdroje na národnej úrovni revíziu operačného programu v súvislosti s pridelením dodatočných zdrojov pre rok ´21, a to je to, na čo sme museli počkať, to je ten tzv. REACT. Časť z toho sa realizuje tento rok, časť z toho sa realizuje budúci rok. Novovytvorená prioritná os 8, zmiernenie dopadov pandémie COVID-19, vytvára priestor na podporu opatrení smerujúcich k naplneniu investičnej priority a špecifického cieľa s názvom podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva. Čiže čo tam je? Podpora trhu práce, zvyšovanie zručností, boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a tak ďalej a tak ďalej. Približne, ak môžem ešte vetu dopovedať, navyše ešte z REACT-u platíme aj, alebo pokračujeme v podpore tzv. terénnej opatrovateľskej služby, čo je takisto podpora pre mestá a obce. Ďakujem. 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.