Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Igor Hus

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 4.11.2020 
Zadávateľ Igor Hus 
Otázka Vážený pán minister, v súvislosti s výstavbou diaľnice D1 v úseku Turany - Hubová sa vás pýtam, aké je definitívne trasovanie tejto časti diaľnice, kedy sa predpokladá začatie výstavby a doba jej ukončenia. 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal 
Dátum odpovede 5.11.2020 
Zodpovedal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, najskôr odpoviem svojimi slovami, potom mám kopec detailov pripravených od svojich kolegov. Definitívny variant je ten štvrtý variant V2 v dĺžke 13,53 kilometra s tunelom Korbeľka a Havran, to znamená jednoznačne tunelový variant a z tých tunelových variantov Korbeľka a Havran. Momentálne prebieha tzv. vodná EIA alebo doplnenie vodnej EIY(EIA) a hneď, ako skončí, budeme vedieť povedať a lepšie odhadnúť, kedy budú začaté práce. Ja osobne som bol na rokovaní so starostami i s primátorom Hubovej. Rozprávali sme sa o tom, uvedomujem si spor, ktorý s nimi máme, ale v tejto chvíli nijako nebrzdí prípravné a projektantské práce na, na tomto riešení. Ale v súčasnosti sa ešte stále nachádzame v procese tzv. vodnej EII (EIA). Ja budem hovoriť oveľa odrobne, oveľa odbornejšie v tých vyjadreniach mojich špecialistov. Takže ak dovolíte, vážený pán poslanec, pre pripravovaný úsek diaľnice D1 Turany - Hubová prebehol proces posúdenia vplyvov všetkým, všetkých navrhovaných variantov v súlade so zákonom č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V správe o hodnotení vplyvov stavby diaľnice D1 Turany - Hubová z roku 2016 boli posudzované štyri varianty. Pôvodný variant V1 s tunelom Rojko a Havran, ďalšie dva varianty V1 s odklonom, ktoré sú kombináciou pôvodného povrchového variantu s údolím Váhu so subvariantami. No a štvrtým bol variant V2 v dĺžke 13,53 kilometra s tunelom Korbeľka a Havran. Na základe výsledkov správy o hodnotení vplyvov záverov z verejných prerokovaní a správy o hodnotení vplyvov a jej nezávislého odborného posúdenia v odbornom posudku vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 18. 5. 2017 záverečné stanovisko podľa § 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V predmetnom stanovisku bol na základe celkových výsledkov procesu posudzovania pripomienok a stanovísk príslušných dotknutých a povoľujúcich orgánov dotknutých obcí, orgánov štátnej správy a verejnosti odsúhlasený variant V2 s tunelom Korbeľka a tunelom Havran, ktorý sa po nadobudnutí právoplatnosti záverečného stanoviska stal záväzným rozhodnutím pre Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako aj pre Národnú diaľničnú spoločnosť a s tým súvisiacu následnú prípravu stavby D1 Turany - Hubová i pre ďalšie povoľovacie konania. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy vo veci starostlivosti o životné prostredie v odôvodnení záverečného stanoviska okrem postupu pri vypracovaní stanoviska uviedlo, že v danom prostredí a za stavu prírodných a legislatívnych obmedzení je riešenie vedenia trasy diaľnice tunelom optimálnym riešením. Záverečné stanovisko pre navrhovanú činnosť diaľnica D1 Hubová vydané 18. 5. 2017 nadobudlo právoplatnosť dňa 9. 2. 2018. Neskôr sa tam dostávame, ja to skrátim. Potom je tam stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva zo dňa 31. 1. to je to najaktuálnejšie. Tam je uvedené, že na základe uvedených skutočností je navrhovanú činnosť, to znamená stavba diaľnice, potrebné posúdiť podľa čl. 4,7 rámcovej smernice o vode, to je to, kde sa to nachádza práve teraz. Ďakujem, skončil som, skrátil som.  
Doplňujúca otázka Môžem? Dobre. Ďakujem vám, pán minister, viete, každý z vás na tom ministerstve zdedil pár kostlivcov, ktoré vám vypadávajú zo skrine. Ja som si toho vedomý, ani vás za to neviním, ale medzi Košicami a Bratislavou vnímam aj ja dva najkritickejšie úseky, ktoré sa priamo dotýkajú Turca, či je to tunel Višňová - Dubná Skala, alebo proste je tento variant, o ktorom ste teraz nehovoril. Chcem sa spýtať, nejaký termín realizácie, či máme tam odhad? Lebo ja som vás pozorne počúval. Všetky tie úkony, ktoré sprevádzate, takisto som si vedomý, že to trvá určitú dobu, ale nejaký predbežný, predbežný termín či začatia výstavby, alebo proste ukončenie plánovaného, plánovanej, ukončenie plánovanej výstavby 
Doplňujúca odpoveď Dávam si veľký pozor na to, aby som neopakoval chyby mojich predchodcov, a hovorím o termínoch takých, ktoré dokážem reálne posúdiť. Nebudem sľubovať. K Turany - Hubová sa vyjadrím až potom, ako budú, ako bude finálne stanovisko na základe rámcovej smernice o vode, bude to korektné a tam budem vedieť odhadnúť reálne, aké budú potrebné tzv. kompenzačné opatrenia. Potom to budem vedieť lepšie povedať. Ak ste spomínali Višňové, tam budem konkrétnejší a využijem túto príležitosť v rýchlosti informovať. Do konca roka stále si trvám na tom alebo stále stom presvedčený o tom, že do konca roka spomedzi troch uchádzačov, ktorí sa súťažia v tzv. súťažnom dialógu, vyberieme víťaza a v novom roku hneď v januári, najneskôr v prvom kvartáli určite začneme stavať. Som o tom presvedčený, chceme ešte do konca tohto roka vybrať víťaza a pokračovať vo výstavbe tunela Višňové. Hubová - Ivachnová pokračuje, ale Turany - Hubová vám dám bližšie informácie, keď budem poznať viacero vstupov. Teraz by som iba hádal a sľuboval a opakoval chyby mojich predchodcov. Ďakujem za pochopenie.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.