Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Alexandra Pivková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 3.6.2020 
Zadávateľ Alexandra Pivková 
Otázka Vážený pán minister, z verejne dostupných informácií je nám známe, že plánujete analyzovať celú sieť materských škôl v súvislosti so zákonom o povinnom predprimárnom vzdelávaní. Preto by ma zaujímal časový harmonogram tejto analýzy a termín kedy oznámite definitívne rozhodnutie o jeho posunutí, nakoľko v praxi samospráv prináša mnohým mestám a obciam problematickú aplikáciu. 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling 
Dátum odpovede 4.6.2020 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling 
Odpoveď Pán predsedajúci, dobrý deň pani poslankyňa, povedzme si do minulosti ako vlastne budú prebiehať jednotlivé veci s účinnosťou od 1. januára 21 bude predprimárne vzdelávanie povinné pre každé dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku. Do 31. augusta teda tohto roku predchádzajúce školského roku a táto právna úprava sa má dotýkať detí, ktoré dosiahnu päť rokov do 31. augusta 21 ktoré sú. A povinnú školskú dochádzku začnú plniť až od 22, 23. Na základe toho aj my sme pristúpili teda k analýze aby sme vedeli, že či budeme posúvať účinnosť zákona alebo nebudeme posúvať účinnosť zákona. A dali sme si termín do konca júna, že ju potrebujeme mať vypracovanú, aby sme vedeli aký reálny stav v podstate je v rámci sietí materských škôl aj na základe udalostí, ktoré sa momentálne dejú. Analyzujeme to samostatne cez rôzne naše organizácia v rámci miest a obcí. Do konca v polovičke tohto mesiaca budeme mať stretnutie aj s jednotlivými zástupcami, či už ZMOS-u, alebo Únie miest a obcí a tak ďalej, aby sme si povedali, akým spôsobom realizovali, aby sme si vyčistili jednotlivé čísla, lebo naozaj máme asi rozdielne dáta, čo sa týka pripravenosti. Na druhej strane z tých dát ktoré máme my vyplýva, že sme pripravení na to, aby sme zvládli tú okolnosť alebo tú situáciu, ktorú nám dáva zákon, aby sme zvládli zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania aj napriek tomu, že jednotlivé tie kapacity v materských školách možno nerozširujú takým rýchlym spôsobom ako by sme chceli. Aby aj to, ako sme sa zaviazali v Programovom vyhlásení vlády, reálne predprimárne vzdelávanie bolo najdôležitejšie, aby v rámci toho predprimárneho vzdelávania sme dokázali čo najviac detí, ak nie kompletne všetky deti reálne pokryť aj od troch rokov veku života. Lebo to je ten cieľ, ktorý sme si dali aj v programovom vyhlásení vlády. Musím ešte povedať, že materské školy nenavštevovali prioritne deti z marginalizovaných skupín, to je samostatná téma, ktorej sa musíme venovať a musíme ju vyriešiť. Nemôžeme to riešiť celoplošne, ako jedným pohľadom v podstate na celú sieť materských škôl, ale musíme to prerozdeľovať a musíme zisťovať jednotlivé kapacity a umiestnenie týchto detí aj na jednej strane, aj na druhej strane. A musíme vám povedať, že naozaj že pristupujeme k tomu veľmi zodpovedne. Dokonca teraz mi prišla ďalšia analýza, ktorú robilo naša sekcia a vyplývajú tam rôzne, rôzne ďalšie informácie. Je to celkom podrobné. My keď to budeme mať spracované, tak to budeme samozrejme cez Inštitút vzdelávacej politiky aj zverejňovať, pretože on na tom pracuje na týchto veciach. A tam sú celom zaujímavé, ktoré som si aj teraz čítal, že situácia v obciach, ktoré nemajú vybudovanú ani jednu materskú školu a nemajú ani zazmluvnené žiadne finančné prostriedky z operačných programov a zároveň majú a vieme, že budú mať deti v rámci piatich rokov veku a nenavštevujú materskú školu, tak takýchto obcí je 267, ktoré sme už teraz identifikovali. A my aj na základe dohovoru s pánom ministrom financií budeme prioritne riešiť aj tieto obce, pretože je tam samozrejme aj vôľa z ministerstva financií pomôcť aby sme vyriešili celú túto situáciu. Možno aj na tú otázku, ktorú pán kolega Šudík predtým sa pýtal, tak ja by som aj doplnil pána ministra financií, že v rámci samospráv momentálne aj cez ministerstvo školstva sme pomohli veľkým balíkom 66 miliónov očistených o odvody, ktoré budeme vlastne poskytovať na udržanie pracovných miest v rámci materských škôl všetkých učiteliek. Lebo si uvedomujeme, že nám nemôže padnúť proste tá najzákladnejšia sféra ktorú potrebujeme a to je predprimárne vzdelávanie. Aj preto sa presúvali finančné prostriedky v rámci eurofondov takým spôsobom, aby sme dokázali pomôcť prioritne teda materských školám, aby materské školy nám nepadli, aby sme udržali miesta, aby učiteľky v materských školách, aj tie ktoré mali znížený príjem na 80 alebo aj teda 60 % na základe Zákonníka práce, aby nám neodchádzali zo školstva z materského školstva, z predprimárneho vzdelávania. Takže aj toto je pomoc. Na jednej strane smerom k materských školám, aby sme vedeli vyriešiť túto situáciu, ale na druhej strane je to aj pomoc samosprávam ako takým. Lebo budeme vedieť im vykrývať tie výpadky, ktoré momentálne môžu potencionálne mať a to je tiež pomoc aj zo strany ministerstva financií, že je súčinné v podstate všetkými týmito presunmi. Ja vám môžem uistiť, že je teda našim prvoradým nejakým záujmom, pretože nás tlačí aj termín, aby sme všetko stihli aj legislatívne pripraviť, aby sa potom samosprávy mohli pripraviť na túto situáciu, tak my do konca júna povieme, že či budeme posúvať účinnosť alebo či reálne ideme do toho. 
Doplňujúca otázka Áno, už sme. Veľmi pekne ďakujem pán minister a určite nebudeme my dvaja polemizovať na takomto fóre vo vzťahu k predprimárnemu vzdelávaniu. Ja som naozaj len chcel takto verejne vlastne počuť vašu deklaráciu vo vzťahu k riešeniu tohto problému. A myslím si, že ak máme teda nie rok alebo dva roky na to, aby sme vedeli realizovať, tak vám chcem len teda naozaj povedať, že budeme veľmi nápomocní, pokiaľ budete mať záujem o takúto možno nejakú aj odbornú diskusiu na tému toho ako samosprávy vnímajú práve či už odloženie alebo stotožnenie sa s týmto, s týmto termínom, pretože je teraz veľký priestor na to, aby sme možno aj dofinancovali novú školskú infraštruktúru. Takže veľmi pekne vám ďakujem a ak bude len trošku možné cez naše stavovské organizácie túto diskusiu naozaj uzavrieť čím skôr a budem sa tešiť na to, že to predprimárne vzdelávanie nielen od piatich rokov, ale od troch rokov vlastne posunieme niekde ďalej ako bolo doteraz. Takže ďakujem veľmi pekne. 
Doplňujúca odpoveď Ja ďakujem pekne. Naozaj v polovičke júna budú stretnutie s hlavnými aktérmi a potom to budeme rozširovať ďalej. Možno ešte na vysvetlenie, že akým spôsobom. Reálne po každej jednej obci máme vypracované, že aká bude tam nárast demografickej krivky, aké je uplatnenie, akým spôsobom momentálne pokrývajú požiadavky a tak ďalej. Je to veľmi podrobné, len tých dát je veľmi veľa a musíme sa s tým trochu popasovať, lebo naozaj to riešiť ako 3 000 subjektov, ktoré sú v rámci či už materských škôl, alebo následne potom v rámci obcí, je náročné, ale musíme sa s tým nejako vysporiadať. Ďakujem veľmi pekne. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.