Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ján Kvorka

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 20. 6. 2018 
Zadávateľ Ján Kvorka 
Otázka Slovenská republika bude od 1. júla vykonávať predsedníctvo Vyšehradskej skupiny. Aké budú naše priority?  
Adresát predseda vlády SR Peter Pellegrini 
Dátum odpovede 21. 6. 2018 
Zodpovedal predseda vlády SR Peter Pellegrini 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, úvodom chcem povedať, že Slovenská republika bude vykonávať predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 už po piaty krát. V tomto období sa v európskom priestore uskutoční viacero kľúčových udalostí. Budú prebiehať rokovania o budúcom viacročnom finančnom rámci, na ktoré plynule nadviaže príprava novej strategickej agendy pre Európsku úniu na roky 2019 - 2024. Diskusia o strategickej agende a nastavení nového inštitucionálneho cyklu bude výrazne ovplyvnená voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019. V tom istom mesiaci si tiež pripomenieme 15. výročie členstva krajín V4 v Európskej únii a v prípade Slovenska aj 15. výročie členstva v NATO. Nemenej dôležitou udalosťou bude odchod Spojeného kráľovstva z Únie koncom marca 2019 a s tým súvisiaca otázka budúceho usporiadania vzájomných vzťahov. Za štvrťstoročie svojej existencie sa vyšehradská spolupráca posunula od koordinácie v otázkach integračného procesu k presadzovaniu spoločných pozícií na európskej úrovni. Krajiny V4 sú plnohodnotnou súčasťou Európskej únie, pričom V4 predstavuje platformu pragmatickej spolupráce a nie alternatívu Európskej únie. Vyšehradské krajiny predstavujú úspešný model ekonomickej a sociálnej transformácie a pozitívny príklad pre iné reformujúce sa štáty. Mottom nášho nadchádzajúceho predsedníctva bude "Dynamický Vyšehrad pre Európu". Predkladaný program je postavený na troch prioritách: - silná Európa, - bezpečné prostredie a - inteligentné riešenia, pričom zámerom bude zdôraznenie našej jednoznačnej orientácie na Európu ako priestoru, ktorý je pre ďalší rozvoj celého regiónu životne dôležitý. Silnú Európu vnímame ako jednu z našich kľúčových priorít. V tomto kontexte pôjde o posilňovanie spoločnej európskej perspektívy a zabráneniu vytvárania deliacich línií v rámci Európskej únie. Budeme podporovať, aby strategické smerovanie Únie určovala Európska rada v zmysle platných zmlúv o Európskej únii na konsenzuálnom základe, pričom prijaté dohody a závery by mali byť rešpektované aj v ďalšej práci inštitúcií. Sme pripravení niesť svoj diel zodpovednosti za udržiavanie a posilňovanie európskej jednoty. Zasadíme sa, aby do diskusie o budúcnosti Európskej únie a do celkového rozhodovacieho procesu boli viac začlenené národné parlamenty. Pod vedením Slovenska sa V4 bude usilovať aj o zachovanie silnej pozície politiky súdržnosti, spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj ostatných európskych politík, ktoré značne prispievajú k rastu Európskej únie a zamestnanosti. Rámcom pre naše spoločné aktivity budú konkrétne výhody pre bežných ľudí, zjednodušovanie služieb, ako aj stimulovanie vzájomných vzťahov medzi podnikateľmi. Naďalej budeme podporovať aktivity Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý je jedinou inštitucionalizovanou formou spolupráce krajín V4. Slovenské predsedníctvo bude hľadať možnosti využívania tohto fondu ako optimálneho nástroja na podporu inovatívnych projektov spolupráce zameraných ako do vnútra V4, tak aj na vybrané tretie krajiny a regióny. Tie, ktoré sú predovšetkým, tie sú predovšetkým krajiny východného partnerstva a západného Balkánu. Druhou prioritou slovenského predsedníctva je bezpečné prostredie. Bezpečné prostredie vo svete, na aké sme boli zvyknutí, sa zmenilo a bezpečnostná situácia vo viacerých jeho častiach vrátane bezprostredného susedstva krajín V4 sa za posledné roky výrazne zhoršila. Kľúčovým nástrojom našej vonkajšej činnosti ostáva implementácia globálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie. Štáty V4 si súčasne uvedomujú svoj podiel na posilňovaní európskej bezpečnosti a obrany v synergii s aktivitami NATO, či už účasťou na projektoch stálej štruktúrovanej spolupráce PESCO alebo prípravou vyšehradskej bojovej skupiny Európskej únie. Nové možnosti spolupráce v oblasti obrany otvára pre krajiny V4 Európsky obranný fond. Počas slovenského predsedníctva bude naďalej silno rezonovať téma migrácie vo všetkých jej aspektoch. Slovensko a krajiny V4 sa budú zasadzovať za obnovu riadneho fungovania Schengenského priestoru bez vnútorných hraníc ako jedného z najúspešnejších a najzrozumiteľnejších projektov európskej integrácie pre našich občanov. Naše predsedníctvo má záujem pokračovať v spolupráci krajín V4 v zodpovednom riadení migračnej krízy, čo si vyžaduje komplexný a vyvážený prístup založený na dodržiavaní prijatých pravidiel. Vážený pán predsedajúci, druhá otázka má rovnaký charakter, ako prvá. Či by som mohol pokračovať a zodpoviem aj druhú otázku a potom, keby bol priestor pre pánov poslancov, až je to teda možné. Glváč, Martin, podpredseda NR SR 5. Určite áno a môžu potom aj doplňujúce otázky obidvaja. Nech sa páči. Raši, Richard, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu 6. Ďakujem pekne. Čiže by som pokračoval aj v odpovedi, ktorá patrí aj pánovi poslancovi Kvorkovi. Tu si. Takže budem pokračovať, pretože tá otázka mala taký istý charakter. Teda naše predsedníctvo má záujem pokračovať v spolupráci krajín V4 v zodpovednom riadení migračnej krízy, čo si vyžaduje komplexný a vyvážený prístup založený na dodržiavaní prijatých pravidiel. V zodpovednosti, ale aj na solidarite zohľadňujúc reálne možnosti členských štátov Európskej únie. Treťou prioritou sú inteligentné riešenia a znamenajú pre krajiny V4 cestu, ako vytvoriť optimálne, optimálne a užívateľsky prístupné podmienky pre online svet. Preto v oblasti digitálnej agendy budeme vo V4 pokračovať v úzkej koordinácii. Uvedená oblasť dynamicky rastie a prináša aj konkrétny úžitok pre obyvateľov, či už je to prístupom k predplateným cezhraničným mobilným online službám alebo k bezproblémovým online nákupom naprieč celou Európskou úniou. (Kýchnutie.) Na zdravie. Slovenské predsedníctvo bude aktívne reagovať na súčasné inovatívne technologické trendy, napríklad v automobilovom sektore a tiež v oblasti postupného prechodu na zdrojovo efektívne nízko uhlíkové obehové hospodárstvo, ktoré bude podporovať konkurencieschopnosť a inovačný potenciál ekonomík. Zvláštnou časťou nášho predsedníctva v rámci V4 bude, ako už som spomenul, venovanie sa viacročnému finančnému rámcu a novému rozpočtu Európskej únie na roky 2021 - 2027, pretože práve nasledujúci rok bude oblasťou, keď sa budú prebiehať negociácie a keď bude prebiehať schvaľovací proces nového rozpočtu. V tejto oblasti chceme zohrať aktívnu úlohu, pretože sme v situácii, keď sa na jar 2019 budú konať voľby do Európskeho parlamentu a z hľadiska kohéznej politiky, teda politiky súdržnosti, ktorá slúži na vyrovnávanie regionálnych rozdielov, je pre nás mimoriadne dôležité, aby sa, aby ten negociačný proces prebehol čím skôr, aby bol rozpočet Európskej únie schválený čím skôr, zároveň, podotýkam za podmienok, ktoré budú čo najvhodnejšie pre Slovenskú republiku. Hovorím to preto, lebo pokiaľ sa neschváli rozpočet Európskej únie na roky ´21 až ´27, dôjdeme do situácie, že sa vykreuje nový Európsky parlament, budú volení noví eurokomisári, budú vytváraní noví vedúci odborných a expertných skupín a pokiaľ rozpočet nebude schválený do roku 2019, teda do volieb Európskeho parlamentu, celý proces sa minimálne na rok zastaví, čo môže mať a čo bude mať prakticky dopad aj na Slovenskú republiku, pretože pokiaľ sa začne schvaľovať rozpočet nanovo s novým zložením Európskej komisie a aj Európskeho parlamentu, môže sa nám stať to, čo sa stalo v tomto programovom období, a teda, že reálne čerpanie európskych prostriedkov z nového programového obdobia začne až po roku alebo po dvoch od začatia nového programového obdobia. Aj preto Slovenská republika deklaruje oficiálnu pozíciu, že chceme byť v negociačnom procese čo najaktívnejší, chceme byť racionálni, chceme byť konštruktívni, chceme, samozrejme, pre Slovensko vybojovať čo najviac. Na druhej strane vieme, že aj naša pozícia, aj pozícia Európskej komisie sa musia zblížiť a tvrdošijné zastávanie si svojich postov bude viesť k tomu, že sa rozpočet neschváli, pretože tento musí byť schválený so súhlasom všetkých členských krajín Európskej únie a vytvorí to predpoklad problémov do budúceho obdobia. Vážený pán predsedajúci, záverom chcem uviesť, že návrh programu predsedníctva v Slovenskej republike vo vyšehradskej skupine bol včera schválený vládou Slovenskej republiky a prešiel tiež neformálnym pripomienkovaním zo strany partnerov z krajín V4. Koncom júna 2018 bude predložený na schválenie predsedom vlád krajín V4. Ďakujem pekne za pozornosť, skončil som.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.