Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Katarína Macháčková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 8.2.2017 
Zadávateľ Katarína Macháčková 
Otázka Pán minister, aké konkrétne kroky robíte na reálne zabezpečenie dostupnosti služieb včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím na celom Slovensku? 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Dátum odpovede 9.2.2017 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Odpoveď Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážená pani poslankyňa, naše ministerstvo má záujem o rozvoj tejto služby, každý rok organizujeme pracovné rokovanie zo zástupcami samosprávnych krajov, aby sme zhodnotili, aké finančné prostriedky plánujú vyčleniť na financovanie sociálnych služieb vo svojej pôsobnosti. Na poslednom takomto rokovaní v novembri minulého roku som priamo vyzval zástupcov krajov, aby výraznejšie podporovali aj služby včasnej intervencie. Podľa centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb je táto služba upravená od 1. januára 2014 v zákone o sociálnych službách a poskytuje sa na 42 miestach a jej poskytovatelia môžu byť verejní aj neverejní zriaďovatelia. Medzi poskytovateľmi tejto služby je absolútna prevaha neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, je ich takmer 80 %. Ministerstvo má vytvorenú aj pracovnú skupinu, zloženú zo zástupcov poskytovateľov tejto sociálnej služby, ale aj zo zástupcov samotných rodičov detí a jej cieľom je zohľadniť relevantné návrhy z ich strany v pripravovanej novele zákona o sociálnych službách, ktorá by v už priebehu tohto polroka mala ísť do legislatívneho procesu. Zároveň musím zdôrazniť, že až do značnej miery ide o, nazvem to, interdisciplinárnu službu, v ktorej má významnú úlohu aj oblasť zdravotnej starostlivosti či zdravotnej diagnostiky. Preto sa usilujeme do odborného dialógu z hľadiska spôsobov na rozvoj tejto služby zatiahnuť aj zdravotníckych odborníkov. Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu od 0 do 7 rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Táto služba sa poskytuje aj rodine tohto dieťaťa. Poskytuje sa na základe odporúčania lekára, pričom sa dieťa neposudzuje. Služba včasnej intervencie je poskytovaná ambulantnou a terénnou formou, pričom dôraz sa kladie na terénnu formu poskytovania priamo v rodine konkrétneho dieťaťa. Prostredníctvom tejto služby sa pomáha rodine orientovať v sieti pomoci, stimulovať vývoj dieťaťa, poskytovať sociálnu rehabilitáciu, sociálne poradenstvo a vykonávať preventívne aktivity. Vo svojej podstate to znamená, že tím odborníkov sa výrazne, za výraznej spolupráce pomáha dieťaťu, prípadne rodine implementovať odporúčania, teoretické poznatky do každej z aktivít dieťaťa, prípadne jeho rodiny. Služba včasnej intervencie je financovaná v súlade s princípom, ktorý je upravený zákonom o sociálnych službách. V zákone o sociálnych službách nie je zakotvená obligatórna povinnosť obce alebo vyššieho územného celku poskytovať príspevok na uvedený druh sociálnej služby. Obec a vyšší územný celok môže poskytovať finančný príspevok z verejných zdrojov neverejnému poskytovateľovi, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk. V tejto súvislosti však, pani poslankyňa, musím zdôrazniť aj fakt, že jej nezastupiteľná úloha pri rozvoji služieb včasnej intervencie sa pripisuje aj nášmu ministerstvu, ale aj miestnej samospráve. Keďže ste primátorkou, zdôrazňujem, že podľa § 75 ods. 7 zákona o sociálnych službách môže aj obec poskytovať finančný príspevok na prevádzku tejto potrebnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby alebo môže túto službu poskytovať sama. Ak nemáme vstúpiť do súčasného rozdelenia kompetencií medzi štátom a samosprávami, je nanajvýš potrebné, aby samosprávy zodpovedne pristupovali k plneniu povinností v oblasti sociálnych služieb a nezabúdali, že ide o služby pre ich vlastných obyvateľov. Lebo situácia v oblasti sociálnych služieb je dnes taká, že hoci tieto nespadajú do povinností štátu, naše ministerstvo v skutočnosti priamo financuje až 80 % všetkých ambulantných miest a asi 50 % všetkých pobytových miest v zariadeniach sociálnych služieb. A v priebehu minulých rokov sme až strojnásobili sumu, ktorou za sociálne služby prispievame a predstavuje bezmála 100 mil. eur. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka Pán minister chcela som sa spýtať, či chcete teda tú obligatórnu, teda tú fakultatívnu možnosť zriadiť, alebo poskytovať takéto sociálne služby, zmeniť na obligatórnu.  
Doplňujúca odpoveď Je to predmetom diskusie, pretože tú novelu zákona o sociálnych službách, veľkú novelu, ktorú pripravujeme, ktorá bude postavená na úplne inej filozofii, a to je stupeň odkázanosti a k tomu adekvátny príspevok zo strany štátu, bude do istej miery aj obce, aj vyššie územné celky pri finančnom zabezpečovaní takýchto služieb odbremeňovať a v kontexte toho máme záujem otvoriť aj túto otázku, aby prevzali na seba, na seba zákonnú zodpovednosť. Takže je to predmetom novely, ktorá je dnes pripravovaná.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.