Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Katarína Macháčková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 8.2.2017 
Zadávateľ Katarína Macháčková 
Otázka V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa je povinnosťou štátu kontrolovať a hodnotiť kvalitu poskytovania všetkých služieb deťom vrátane resocializačnej starostlivosti. Ombudsmanka v najnovšej mimoriadnej správe upozorňuje na to, že na Slovensku nemáme v tejto oblasti vytvorené mechanizmy nezávislej kontroly, čo sa ukázalo aj pri riešení kauzy resocializačného zariadenia Čistý deň. Pán minister Richter, ako chcete zabezpečiť nezávislú a kompetentnú kontrolu nie formálnych dokumentov, ale konkrétnej činnosti týchto zariadení a seriózne prešetrovanie každého podnetu či sťažnosti zo strany detí a ich rodičov? 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Dátum odpovede 9.2.2017 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, mám vo veľkej úcte inštitút verejného ochrancu práv, jedným dychom však tiež dodávam, že mám vážne pochybnosti nielen o samotnom motíve predbežnej mimoriadnej správy, ale aj o kvalite prieskumu, ktorého sa táto, táto správa dotýka a ktorej je výsledkom. Konkrétne k nezávislej kontrole. Veľmi nerád, ale musím konštatovať, že správa úplne ignoruje čo i len základné oprávnenia jednotlivých subjektov. Absencia mechanizmu nezávislej kontroly je vyčítaná v správe v zásade alebo resp. najmä z dôvodu, že predmetom kontroly nebolo podozrenie zo sexuálneho zneužívania. Organizačné zložky rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny nie sú orgány činné v trestnom konaní a sexuálne zneužívanie je na Slovensku trestným činom. Pani ombudsmanka, tobôž ako bývalá sudkyňa a poslankyňa parlamentu za opozíciu by mala ovládať taktiež orgány nášho rezortu, že nemajú oprávnenie vyšetrovať podozrenia z trestného činu sexuálneho zneužívania. Ani inflácia a zneužívanie prídavného, prípadného mena "nezávislá" v správe ombudsmanky nič nezmení na skutočnosti, že orgány činné v trestnom konaní v minulosti neprišli k žiadnym takýmto zisteniam a tieto zistenia nevyplynuli ani z výkonu dozoru prokurátorov v súčasnom období. Ak teda orgány činné v trestnom konaní nedospejú k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu, žiadna nezávislá kontrola nášho ministerstva nie je oprávnená tieto závery ignorovať. My sme štátny orgán, ktorý dodržuje zákony, a nie opoziční politici vytvárajúci politický kapitál bez ohľadu na zákony. Nechcem ďalej polemizovať a už vôbec nie poučovať o tom, kto má sledovať výkon súdneho rozhodnutia a dozerať na dodržiavanie zákonov, preto ani, pani poslankyňa, ministerstvo prehodnocuje možnosti zvýšenia efektivity kontrolných činností v rezorte. Opakujem, prehodnocuje a máme pripravené a v krátkej dobe zverejníme konkrétne metodické pokyny, ktoré rozšíria kompetenciu kontrolných činnosti v rezorte aj širším personálnym zázemím. Preto je pripravená interná norma Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k nastaveniu výkonu kontrol v zariadeniach SPOD a sociálnej kurately, harmonogram, spôsoby, výkon a tak ďaslej a ministerstvo a ústredie prehodnocujú možnosti profesionalizácie kontrolných skupín. Ambíciou je vytvoriť špecializované kontrolné útvary tak na ministerstve, ako aj na ústredí na kontrolu výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany a detí a sociálnej kurately a prispieť tak k zlepšeniu kvality vecnej činnosti kontrol. Pani poslankyňa, záverom však dodávam že nezávislosť nemôže byť posudzovaná podľa toho, či kontrola potvrdí alebo nepotvrdí predstavy niektorých ľudí, ani odkazy, že ak minister odoberie licenciu, nič sa mu nestane, ale ak neodoberie, bude tu odvolávaný. Budem odvolávaný a som presvedčený, že sa budem vedieť obhájiť, ak by sa prijalo takéto rozhodnutie, ale o tom chcem informovať zajtra na tlačovej konferencii. Každá kontrola má svoje zákonné pravidlá a jej závery musia byť založené výlučne na dôkazoch. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka Áno. Pán minister, chcela som sa spýtať, ministerstvo rozhoduje o tom, či teda je pridelená alebo..., akreditácia, alebo odobratá, a v rámci tohto teda keď vykonáva tú kontrolu, myslíte si, že to nie je náležité. Lebo keď teda sa tam dejú také veci alebo je podozrenie, že je sa tam dejú také veci, aké tu boli povedané, tak si myslím, že by im mala byť odobratá, a teda urobená kontrola zo strany ministerstva.  
Doplňujúca odpoveď Kontrola zo strany ministerstva bola urobená a veľmi veľká a hlboká. My máme konkrétne poznatky z tejto kontroly a z týchto poznatkov ideme robiť aj závery, aj zovšeobecnenia, ktoré súvisia aj s legislatívnymi úpravami, aj s vecnými úpravami z hľadiska metodiky, to je tá pozícia ministerstva. Ale súbežne prebieha kontrola aj policajných orgánov a Generálnej prokuratúry. Tieto dva orgány zatiaľ nedospeli do stavu, že by mohli dať, skrátka sú v procese. Preto to, čo ideme prijať, je odpoveď na nami zistené veci a závery, ktoré z toho vyplývajú, opakujem, jak v legislatívnej, tak v procedurálnej oblasti. To znamená, že v plnej miere si uvedomujeme aj našu zodpovednosť, ja sa nechcem skrývať, ak niekde nejaký problém je, preto je v tomto roku naplánovaná novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a každopádne chceme zmeniť to, čo sa urobilo v 2008., a myslím si, že sa to neosvedčilo. Do 2008. bol proces, medicínska liečba dieťaťa, ktoré je drogovo závislé, a až potom naše zariadenia. V 2008. sa tento postup zmenil a my ho ideme vrátiť naspäť, pretože nie je možné, aby v našich zariadeniach sme vykonávali aj to, čo musia vykonať zdravotnícki odborníci. Skončil som.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.