Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ján Kvorka

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 18. 5. 2016 
Zadávateľ Ján Kvorka 
Otázka Vážený pán predseda vlády, aké priority bude presadzovať Slovenská republika počas nášho predsedníctva Rady Európskej únie? 
Adresát predseda vlády SR Robert Fico 
Dátum odpovede 19. 5. 2016 
Zodpovedal predseda vlády SR Robert Fico 
Odpoveď Ďakujem pekne, vážený pán poslanec, za vašu otázku. Všetci dobre vieme, že program každého predsedníctva v Rade EÚ vychádza z aktuálnej agendy inštitúcií Únie, ako aj špecifickej národnej vízie, ktorá má pridanú hodnotu pre celú Úniu. V snahe o väčšiu kontinuitu práce v rámci Rady EÚ a lepšiu koordináciu po sebe nasledujúcich predsedníckych krajín realizuje každé predsednícke trio spoločný politický program. Predsednícke trio, Holandsko, Slovenská republika a Malta sa zhodli na inovatívnom prístupe k spoločnému programu v duchu menej, ale lepšie, to jest sústrediť sa na menší počet iniciatív, ktoré však majú zásadnejšie dopady. Na základe uvedeného prístupu bol vytvorený program tria, ktorý je politický a strategický obsahom, stručný a úderný formou a tiež zrozumiteľný verejnosti. Hneď na úvod však musím upozorniť, že predsedníctvo v Rade Európskej únie prioritne nemá presadzovať naše národné záujmy, ale podporovať záujmy celého zoskupenia. Naším cieľom bude vystupovať ako čestný sprostredkovateľ. Slovenské predsedníctvo má preto ambíciu priniesť do Európskej únie pozitívnu agendu. Ň Vynaložíme maximálne úsilie na podporu európskych projektov, ktoré umožnia naplno využiť potenciál jednotného trhu a rozšíriť ho o nové piliere. Chceme presadzovať udržateľné riešenia, ktoré prispejú k rozvoju Únie a zabránia jej fragmentácii. Pôjde o neľahkú úlohu, keďže budeme predsedať v období, keď Európska únia čelí viacerým výzvam, ako je migrácia, terorizmus, dozvuky krízy eurozóny či referendum Spojeného kráľovstva o členstve v Únii. Dôsledkom je neraz vytváranie deliacich línií vnútri Únie, prípadne spochybňovanie spoločných a prospešných projektov, akými sú spoločná európska mena alebo Schengen. Táto atmosféra len napomáha vzostupu radikálnych politických postojov. Výber prioritných tém, ktoré budú v popredí počas slovenského predsedníctva, bol motivovaný tromi vzájomne prepojenými princípmi. Prvým princípom je dosahovanie konkrétnych výsledkov. Chceme byť pragmatické predsedníctvo a zamerať sa na oblasti, v ktorých dokážeme priniesť hmatateľné výsledky. Druhým princípom je prekonávanie fragmentácie v Európskej únii. Preto sa budeme snažiť vynaložiť maximálne úsilie na dosiahnutie takých riešení, ktoré budú prijateľné pre všetky členské štáty a zároveň pre Úniu ako celok. No a tretím princípom je zameranie sa na občana. Program slovenského predsedníctva bude zameraný na štyri ústredné témy. Prioritnou témou slovenského predsedníctva bude hospodársky silná Únia. Významné miesto budú mať iniciatívy podporujúce priaznivé prostredie pre investície. Vo finančnej oblasti je jednou z kľúčových tém podpora malých a stredných podnikov ako hlavných tvorcov pracovných miest, a to zjednodušením prístupu k financovaniu. Budeme presadzovať prehlbovanie Hospodárskej a menovej únie vrátane fiškálnej integrácie. Cieľom nášho predsedníctva bude dosiahnuť pokrok pri budovaní Únie kapitálových trhov. Ďalej nás čakajú rokovania o rozpočte Európskej únie na rok 2017, ktorý bude pravdepodobne politicky prepojený so strednodobým preskúmaním viacročného finančného rámca 2014 – 2020. Druhou témou je vnútorný trh, ktorý sa považuje za najväčší úspech Európskej únie. Aby sme však využili jeho plný potenciál, musí sa prispôsobiť novej realite. Preto je víziou nášho predsedníctva ďalší rozvoj projektov, akými sú energetická únia a jednotný digitálny trh. Jednotný digitálny trh vnímame ako pozitívnu agendu a jedinečnú príležitosť pre Európu. Budeme klásť dôraz na odstraňovanie bariér a rozvoj digitálnej ekonomiky. Energetická únia bude rovnako dôležitou témou slovenského predsedníctva. Ako nám Európska komisia avizovala, slovenské predsedníctvo bude pri Energetickej únii kľúčovým semestrom, v ktorom budú predstavené hlavné návrhy. Aj naďalej budeme presadzovať bezpečnú a čistú energiu za dostupné ceny pre spotrebiteľov. Ambíciou slovenského predsedníctva a zároveň treťou kľúčovou témou bude nasmerovať Úniu k udržateľnej migračnej a azylovej politike, ktorá bude vychádzať z komplexného prístupu založeného na ochrane vonkajších hraníc, znovuobnovení Schengenu a spolupráci s tretími krajinami. Očakávame, že počas nášho predsedníctva začne fungovať európska pohraničná stráž, ktorá zlepší schopnosť riadiť vonkajšie hranice a vykonávať návraty nelegálnych migrantov. Slovenské predsedníctvo sa zameria aj na legálnu migráciu s cieľom zatraktívniť pobyt v Únii pre vysokokvalifikovaných migrantov, akými sú napríklad zakladatelia start-upov či podnikatelia. Ak berieme do úvahy, že sa práve nachádzame v období výrazných zmien geopolitickej reality, je zvýšená miera angažovanosti Únie nevyhnutnou pre zachovanie jej postavenia. Európska únia sa z tohto dôvodu zamerala na stabilizáciu jej najbližšieho susedstva. Slovenské predsedníctvo podporí aktívnu realizáciu revidovanej Európskej susedskej politiky, čo je štvrtá nosná téma nášho predsedníctva. Rovnako politika rozširovania zostáva najúčinnejším transformačným nástrojom Únie vo vzťahu ku krajinám v susedstve. Vážený pán poslanec, program slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie sa momentálne dotvára a precizuje. Na budúci týždeň vás minister zahraničných vecí a európskych záležitosti bude tu v Národnej rade informovať o detailoch programu predsedníctva v rámci schváleného bodu programu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, skončil som.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.