Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Jozef Bobík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 17. 6. 2015 
Zadávateľ Jozef Bobík 
Otázka Pán minister, v marci 2013 bola prijatá vládna novela zákona o verejnom obstarávaní. Podľa novelizovaného § 26 sa nesmie verejného obstarávania zúčastňovať ten uchádzač, ktorý nevyplatil svojich subdodávateľov z verejných zákazok. Ako je možné, že firmy ako Váhostav alebo Doprastav vyhrávali za posledné dva roky viaceré verejné obstarávania štátnych zákazok? Je možné, že počas tej doby beztrestne porušovali zákon a štátne inštitúcie toto porušovanie tolerovali? 
Adresát minister spravodlivosti SR Tomáš Borec 
Dátum odpovede 18. 6. 2015 
Zodpovedal minister spravodlivosti SR Tomáš Borec 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, poslanci, vážený pán poslanec, ako iste viete, aj keď ste mi položili tú otázku, nie som ja rezortný minister, čiže túto tému som si nechal spracovať od Úradu pre verejné obstarávanie, aby bolo úplne jasno. Čiže z ustanovenia § 26 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní vyplýva, že verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia, a teda nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia. To je kumulatívna podmienka. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač alebo záujemca čestným vyhlásením, tak ako je to uvedené v ustanovení § 26 ods. 2 písm. g) zákona. Z uvedeného teda vyplýva, že pokiaľ si uchádzač alebo záujemca nesplní svoje záväzky voči svojim subdodávateľom zo zákazky zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, môže byť táto skutočnosť braná do úvahy pri posudzovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní len v tom prípade, ak je táto povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy vymáhaná výkonom rozhodnutia, teda exekúciou. Podľa zákona o verejnom obstarávaní teda musí ísť o nútený výkon rozhodnutia, to znamená, že samotná existencia nevyplatenia odmeny alebo odplaty subdodávateľom nediskvalifikuje automaticky z účasti uchádzača na verejnom obstarávaní. Na to teda, aby bol uchádzač vylúčený, je potrebné, aby prebiehal nútený výkon rozhodnutia vo forme exekúcie. Pre nútený výkon rozhodnutia v podobe exekúcie za nesplnenie vymedzených povinností voči subdodávateľovi je potrebná existencia vykonateľného rozhodnutia, teda takzvaného exekučného titulu, to jest právoplatného a vykonateľného rozhodnutia všeobecného súdu. Zároveň je potrebné, aby bol podaný návrh na vykonanie exekúcie podľa § 38 Exekučného poriadku, ktorým sa začína exekučné konanie. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti je v kompetencii verejného obstarávateľa, čo vyplýva z § 33 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade ak verejný obstarávateľ zistí, že uchádzač nespĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, je povinný takéhoto uchádzača z verejného obstarania vylúčiť. Verejnými obstarávateľmi pritom nie sú len štátne orgány, ale aj mestá a obce. Je teda zodpovednosťou a povinnosťou každého verejného obstarávateľa vylúčiť z verejného obstarávania takéhoto uchádzača (napríklad VÁHOSTAV alebo Doprastav) v prípade, že verejný obstarávateľ získa pri vyhodnocovaní napríklad splnenia podmienok účasti informáciu, že takýto uchádzač má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy subdodávateľovi vo vzťahu k zákazke zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní a táto uchádzačom nesplnená povinnosť sa vymáha zároveň výkonom rozhodnutia, teda exekúciou. To je toľko informácia a odpoveď na vašu otázku. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.