Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Poliačik

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 20. 5. 2015 
Zadávateľ Martin Poliačik 
Otázka Vážený pán minister, bude mať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do konca volebného obdobia informácie o platoch absolventov jednotlivých stredných škôl a budú mať tieto informácie aj rodičia žiakov, ktorí sa na stredné školy hlásia? 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler 
Dátum odpovede 21. 5. 2015 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler 
Odpoveď Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, ministerstvo školstva neplánuje do konca volebného obdobia informácie o platoch absolventov jednotlivých stredných škôl získavať. Možno na vysvetlenie, podľa ustanovení predchádzajúceho zákona o odbornom vzdelávaní a príprave Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s ministerstvom školstva dvakrát ročne zverejňovali informáciu o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce podľa jednotlivých krajov, stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov. Túto kompetenciu vykonávali obidve ministerstvá súčasne zverejňovaním informácie o absolventoch denného štúdia, ktorí sa zaevidovali na trhu, na úradoch práce, nedovŕšili 26. rok veku a do 24 mesiacov od ukončenia štúdia nezískali prácu. S cieľom presnejšie nastaviť systém odborného vzdelávania prípravy podľa aktuálnych potrieb trhu práce prijatím nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave bude Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s ministerstvom školstva na svojom webovom sídle raz ročne zverejňovať informácie o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce v rámci pravidelných prognóz vývoja na trhu práce podľa jednotlivých krajov, stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov a vykonávaného zamestnania. V tejto chvíli takýto typ informácií považujeme za dostatočný. Sú tam určité metodologické obmedzenia pri tom, ako by sme chceli, ak by sme chceli postupovať pri získavaní platov. Samozrejme, pracujeme naďalej aj na koncepčných materiáloch, ktoré by mali dať základ do budúcna aj pre takýto zber informácií. V tejto chvíli, ešte raz zdôrazňujem, takýto zber informácií neplánujeme. Ďakujem. Skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem. Ďakujem, pán minister. Mám teda iba veľmi krátku doplňujúcu otázku. Viete aspoň zhruba povedať, že čo tomu teda bráni, aké sú možno technické alebo legislatívne prekážky, či je potrebné niekde v zákone povoliť zdieľanie databáz medzi ministerstvami alebo rezortmi, alebo medzi jednotlivými inštitúciami štátnej alebo verejnej správy na to, aby v budúcnosti sa dala urobiť mapa nielen uplatnenia absolventov stredných škôl, ale aj ich finančného ohodnotenia?  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem za slovo a ako som už povedal, predovšetkým ide o metodologické problémy. My sme sa s tým stretávali, keď sme sa pozerali na platy absolventov vysokých škôl, kde išlo o pár, v rámci národného programu kde išlo naozaj o pomerne náročnú úlohu. Takže ešte raz zdôrazňujem, aj na základe napríklad tohto projektu sa snažíme pozerať na to, ako sa do budúcna nastaviť systém tak, aby sme mohli kontrolovať, alebo aby sme mohli získavať informácie o platoch. Taký typický problém, s ktorým sa potýkame, je napríklad to, že máme dosť veľkú migráciu pracovnej sily. Treba to nejako zohľadniť, alebo minimálne treba dávať dostatočne kvalitnú kontextovú informáciu, tých problémov je naozaj celý rad. Takže predovšetkým najprv chceme mať, aby sme mali kvalitné koncepčné materiály, až potom môžeme pristúpiť k tomu, že budeme pracovať aj na takomto zbere údajov. Ďakujem, skončil som.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.