Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Juraj Blanár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 22. 10. 2014 
Zadávateľ Juraj Blanár 
Otázka So školským rokom začal i ďalší rok fungovania švajčiarsko-slovenského projektu Odborné vzdelávanie a príprava na trh práce. VÚC sa neustále odborným vzdelávaním zaoberajú a mnohé veci sa im aj podarilo implementovať. Vážený pán minister, mohli by ste nás informovať podrobnejšie o využití tohto projektu? 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini 
Dátum odpovede 23. 10. 2014 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini 
Odpoveď Vážená pani predsedajúca, ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, ďakujem vám za položenú otázku. Podľa zamestnávateľov odborné vzdelávanie a príprava nedostatočne reaguje na aktuálne potreby trhu práce, nedokáže pripraviť kvalifikovanú pracovnú silu v takej miere, aby bola schopná bezprostredne po ukončení štúdia vstúpiť do pracovného procesu, a tak nedokáže efektívne nahrádzať výpadok odborných pracovníkov odchádzajúcich do dôchodku. Dôsledky pretrvávajúcich problémov stredného odborného školstva sa v strednodobom horizonte negatívne premietajú do vývoja slovenskej ekonomiky a jej konkurencieschopnosti. Zahraničná prax so systémami duálneho vzdelávania a praktickej prípravy žiakov na povolanie ukazuje, že zapojením zamestnávateľov do praktickej výučby sa zvyšuje uplatniteľnosť absolventov učebných odborov na trhu práce, znižuje sa ich nezamestnanosť a doba trvania nezamestnanosti po absolvovaní štúdia. Absolventi duálneho štúdia sú tiež produktívnejší a lepšie pripravení pre prax. Z týchto dôvodov je v súčasnosti v procese prípravy návrh nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorým v súvislosti so zavádzaním duálneho systému vzdelávania pripravujeme systémové predpoklady pre zabezpečenie výkonu praktického vyučovania žiakov priamo u zamestnávateľov s cieľom umožniť žiakom poznať reálne prostredie výkonu povolania a rozvíjať v nich pracovné návyky nevyhnutné na úspešné zaradenie sa na trh práce po ukončení štúdia. Samotné prijatie zákona o odbornom vzdelávaní a príprave vytvorí legislatívne podmienky na zavedenie duálneho vzdelávania do odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike, avšak rovnako dôležitý bude aj proces implementácie jeho nástrojov v praxi. Jedným z krokov vytvárajúcich podmienky na aplikáciu ustanovení tohto zákona s cieľom zaviesť duálne vzdelávanie v Slovenskej republike je aj realizácia švajčiarsko-slovenského projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Hlavným koordinátorom projektu je Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie a partnerom projektu EHB, Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung, inštitútom zodpovedným za vzdelávanie všetkých článkov podieľajúcich sa na odbornom vzdelávaní a príprave vo Švajčiarsku. Projekt je financovaný v rámci švajčiarskeho finančného mechanizmu. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú 3 656 108 eur, z toho tvorí 85 % príspevok Švajčiarskej konfederácie a 15 % štátny rozpočet Slovenskej republiky. Hlavným cieľom projektu je posilnenie a rozvoj spolupráce medzi strednými odbornými školami a zamestnávateľmi. Výsledkom bude skvalitnenie výučby, zlepšenie profilu absolventov a v konečnom dôsledku aj ich lepšie uplatnenie na trhu práce. Druhým dôležitým cieľom projektu je aktualizácia a inovácia obsahu vzdelávania práve na základe potrieb zamestnávateľov. Bude zohľadňovať nielen momentálny stav, ale aj očakávania do budúcnosti. To všetko preto, aby boli žiaci stredných odborných škôl pripravovaní pre trh práce v súlade s aktuálnymi trendmi a mali čo najväčšiu istotu, že ich vzdelanie bude pre zamestnávateľov atraktívne aj v čase, keď školu úspešne ukončia. Projekt v neposlednom rade pamätá aj na propagáciu odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce. Dôvodom je kontinuálne sa zhoršujúci imidž nielen odborného školstva, ale aj vzdelania ako takého. Žiakmi a ich rodičmi je vnímané ako neperspektívne, čo má za následok klesajúci záujem o stredné odborné školy, a to aj napriek faktu, že mnohé odborné profesie sú na trhu práce aj pri vysokej miere nezamestnanosti významne nedostatkové. Pri hľadaní ciest, ako tieto ciele dosiahnuť, je pre Slovensko vzorom okrem Rakúska a Nemecka aj systém odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktorý je uplatňovaný vo Švajčiarskej konfederácii. Dôvodom je jeho časom overená schopnosť produkovať absolventov, ktorí sú skutočne pripravení na prax a iba zriedka zostávajú bez práce. Keďže žiadny systém nie je možné iba mechanicky odkopírovať, najskôr musí byť otestovaný v slovenských podmienkach a reáliách, čo sa v rámci projektu v súčasnosti realizuje na desiatich pilotných školách v šiestich skupinách odborov vzdelávania v spolupráci s osemnástimi zamestnávateľmi a stavovskými a profesijnými organizáciami. Pilotné školy boli vybrané na základe analýzy v odboroch, ktoré sú perspektívne aj podľa samotných zamestnávateľov, a zastupujú rôzne regióny Slovenska. Pilotné stredné odborné školy sú chemická z Bratislavy, Račianska, Bratislava, Farského, Bratislava, obchodu a služieb, Levice, Nováky, technická v Šuranoch, sklárska v Lednických Rovniach, spojená škola v Prešove, Volgogradská v Prešove a Kušnierska brána Kežmarok. Skupiny odborov vzdelávania sú: elektrotechnika, technická aplikovaná chémia, potravinárstvo, stavebníctvo, geodézia a kartografia, ekonomika a organizácia, obchod a služby, technická chémia silikátov. K výsledkom projektu v súčasnosti patria obojstranne prospešné partnerstvá medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami, v rámci ktorých vykonávajú žiaci praktické vyučovanie na pracoviskách zamestnávateľov podľa desiatich školských vzdelávacích programov aktualizovaných na základe zamestnávateľmi identifikovaných požiadaviek na odborné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti pre príslušné povolania. Je pripravených päť aktualizácií štátnych vzdelávacích programov pre príslušné skupiny odborov vzdelávania, ktoré budú predložené Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na schválenie do konca tohto roku tak, aby výučba podľa nich začala od 1. septembra 2015. Pri aktualizácii štátnych vzdelávacích programov aj školských vzdelávacích programov bola použitá švajčiarska metodika analýzy potrieb zamestnávateľov. Výsledkom je okrem vyššie uvedených aktualizácií aj vytvorenie nového školského vzdelávacieho programu technik sklárskej výroby, ktorý sa bude experimentálne overovať od 1. septembra 2015 na Strednej odbornej škole sklárskej v Lednických Rovniach. Prebehlo vyškolenie prvých 10 inštruktorov, pod vedením ktorých vykonávajú žiaci stredných odborných škôl praktické vyučovanie na pracoviskách zamestnávateľov, a pripravuje sa vytvorenie vzdelávacích programov pre ďalších inštruktorov. V ďalšom priebehu projektu sa počíta s vypracovaním a aktualizáciou normatívov, materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania a so vzdelávacími aktivitami pre učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy, ktoré budú zamerané na aktuálne trendy v odbore, netradičné metódy a formy výučby. V rámci propagačných aktivít projektu bude pozornosť venovaná najmä tým odborom, o ktoré je malý záujem, avšak trh práce ich požaduje. Slovenské stredné odborné školstvo sa v súčasnosti nachádza v komplikovanej situácii. Zamestnávatelia potrebujú kvalifikovaných absolventov, no v odbornom školstve chýbajú žiaci, moderný obsah vzdelávania, adekvátne materiálno-technické vybavenie a v neposlednom rade financie. To všetko sa podpisuje pod klesajúcu dôveru rodičov a zamestnávateľov v tento typ škôl. Preto je potrebná zmena, ktorá môže byť úspešná len vtedy, ak ju budú realizovať školy a zamestnávatelia spoločne, a jedným z krokov na tejto ceste je aj realizácia vami, pán poslanec, spomínaného projektu. Ďakujem za pozornosť. Vážená pani predsedajúca, skončil som.  
Doplňujúca otázka Pán minister, tak ako ste okrem odpovede na otázku a presne na tento projekt povedali, tak rovnako ste to rozšírili, ako je veľmi dôležité zaoberať sa odborným vzdelávaním, a toto je otázka, ktorá, myslím si, že dnes zamestnáva, ale už od samotného vzniku zákona o odbornom vzdelávaní všetky samosprávne kraje, ktoré sú najväčšími zriaďovateľmi škôl na území krajov. Je to viac ako 75 % a v mnohých oblastiach sa to už posunulo aj dopredu, a preto veľmi pozitívne hodnotím tento projekt, ale nielen tento projekt, ktorý jednak zosúladí alebo aj získa nejaké skúsenosti z krajín, kde už majú nejaké skúsenosti s tým, ale predovšetkým sa to bude môcť použiť pozitívne aj pri novele pripravovaného zákona, to znamená novele zákona o odbornom vzdelávaní, kde je spoločne v záujme či už samosprávnych krajov, ako aj ministerstva, aby sme nastavovali postupne všetky tieto odborné vzdelávania pre potreby trhu a nie pre úrady práce. Ja sa teším na túto diskusiu, pán minister, a verím, že aj tento projekt, ktorý ste mi teraz priblížili, odprezentovali, pomôže nás spoločne posunúť dopredu. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.