Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Peter Gaži

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 17. 9. 2014 
Zadávateľ Peter Gaži 
Otázka Na Úrade vlády sa uskutočnila tlačová konferencia na tému plnenia druhého opatrenia zo sociálneho balíčka na zlepšenie úrovne ľudí. Môžete nám ozrejmiť závery z tejto tlačovej konferencie?  
Adresát predseda vlády SR Robert Fico 
Dátum odpovede 18. 9. 2014 
Zodpovedal predseda vlády SR Robert Fico 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, ďakujem za položenú otázku a dovolím si spojiť do jednej odpovede aj otázky pánov poslancov Daniša a Cicoňa, ktoré rovnako súvisia s predmetnou problematikou. Už pred začiatkom letných prázdnin sme verejnosti predstavili balíček 15 pozitívnych opatrení na zlepšenie životnej úrovne ľudí, ktoré chce vláda realizovať v priebehu rokov 2014 - 2015. Počas dvoch predchádzajúcich rokov sme sa venovali napĺňaniu záväzkov voči Európskej únii a stabilizácii krízou zmietanej slovenskej ekonomiky, ktorú sme realizovali so zreteľom na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Po ťažkom období konsolidácie verejných financií a s ňou spojenou stagnáciou je načase, aby si ľudia zaslúžili väčšiu pozornosť zo strany štátu, keďže už v tomto okamihu vnímame krajinu ekonomicky, sociálne, hospodársky a politicky zastabilizovanú. Vláda preto prijala balíček viacerých opatrení, z ktorých niektoré sú komplexného a systémového charakteru a majú pomôcť naštartovať hospodársky rast. Chceme naďalej pokračovať v rozbehnutých programoch zameraných na zlepšenie výberu daní a boj proti daňovým podvodom. Pozitívne čísla prináša aj rezort práce. V ponuke je tiež o 13 % viac finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ako sme mali k dispozícii v minulom programovacom období. Pozitívne ukazovatele sú však pre občanov len číslami, kým sa nepretavia do zlepšenia ich životnej úrovne. Uvedomujeme si, že v súčasnosti je najdôležitejšou úlohou zabezpečiť Slovensku trvalo udržateľný hospodársky rast podporovaný rastom zamestnanosti, tvorbou pracovných miest, zlepšovaním podmienok podnikania a podporou domácej spotreby a tým zabezpečiť zlepšenie a rast životnej úrovne ľudí. Som veľmi rád, že som spoločne s ministrom práce mohol minulý týždeň predstaviť v poradí už druhé splnené opatrenie z pätnástich, ktorým je zvýšenie vianočného príspevku pre dôchodcov, za čo sa musím poďakovať aj vám poslancom, ktorí ste zaň hlasovali v Národnej rade v skrátenom konaní. Plnenie opatrení z tzv. sociálneho balíčka vláda začala naplnením všetkých požiadaviek na pedagogických asistentov, ktorí pomáhajú učiteľom v súvislosti s postihnutými, resp. talentovanými deťmi. Problémom bolo, že školy asistentov nemali dostatok, aj preto sme chceli štátnymi príspevkami pokryť všetky požiadavky na pedagogických asistentov, čo sa nám aj podarilo. Ide o pomerne veľký počet asistentov, pretože v roku 2014 sme hovorili pôvodne o počte asi 600 alebo 650 a my zvyšujeme tento počet až na 1 640 pedagogických asistentov. To znamená, došlo k navýšeniu oproti stavu v prvom polroku roku 2014 o 904 asistentov učiteľa a týmto sú požiadavky na rok 2014 splnené a uspokojené na 100 %. V súčasnosti začína evidencia požiadaviek na rok 2015. Už dnes vám môžem oznámiť, že aj v budúcom roku sme pripravení udržať počet asistentov na minimálnej úrovni 1 640 s tým, že budeme reagovať aj na prípadnú požiadavku nárastu. Zvýšenie vianočného príspevku, na ktorý sa pýtate v otázke, patrí v poradí medzi druhé splnené opatrenie sociálneho balíčka. Aj keď bol tento príspevok kritizovaný opozíciou ako nesystémové opatrenie, pravdou je, že ani ona sama po tom, ako začala v roku 2010 vládnuť, sa neodvážila naň siahnuť. Iba pripomeniem, že ide o zvýšenie vianočného príspevku, ktoré pocítia najmä tí seniori, ktorí majú najnižšie dôchodky. Uvedený návrh úpravy výšky vianočného príspevku ste už v pléne Národnej rady prerokovali a schválili v skrátenom legislatívnom konaní preto, aby sme mohli pristúpiť k vyplateniu príspevku už na konci tohto roku. Predmetný návrh rieši hlavne reálne naplnenie ľudských práv nízkopríjmových skupín dôchodcov. Základnou sadzbou zvýšenia vianočného príspevku je zmena príspevku zo 75 na 87 eur, t. j. o 12,26 eura a uvedené opatrenie sa bude týkať všetkých dôchodkov do výšky 494,40 eura, čo predstavuje takmer 1,16 mil. poberateľov dôchodkov. Posledné dva roky vlády vo vzťahu k seniorom boli veľmi pozitívne hodnotené aj Jednotou dôchodcov Slovenska, ktorí spomínané opatrenie považujú za veľkú pomoc. Chcem zdôrazniť, že dôchodok nie je niečo, čo štát dáva ako dar, ľudia si naň zarobili a majú na dôchodok nárok. Som veľmi rád, že aj v roku 2014 bolo možné navýšiť príspevok pre dôchodcov, a tak im trošku spríjemniť najkrajšie sviatky roka. V legislatívnom procese je v súčasnosti aj novelizácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktoré vďaka vám postúpilo do druhého čítania. Ide o opatrenie dočasného súbehu mzdy a dávky v hmotnej núdzi. Počítame s účinnosťou od 1. januára 2015 v prípade schválenia v parlamente. Dočasné poskytovanie dávky v hmotnej núdzi aj po nástupe do pracovného pomeru zvýši samotný príjem, ako aj motiváciu zamestnať sa. Návrh zákona vymedzuje nové podmienky pre vznik nároku na osobitný príspevok, čo umožní súbeh poskytovania osobitného príspevku a pomoci v hmotnej núdzi u občana, ktorý bude dlhodobo nezamestnaný alebo dlhodobo neaktívny a nastúpi do pracovného pomeru. Do druhého čítania ste posunuli aj zákon o sociálnom poistení, ktorý je predmetom ďalšieho opatrenia v súvislosti so študentskými odvodovými úľavami pri práci na dohodu, aj tu počítame s účinnosťou od 1. januára 2015. Úpravou zvyšujeme mzdový limit zo 159 na 200 eur pre všetkých študentov pri dohodách o brigádnickej práci. Cieľom je zlepšenie podmienok uplatnenia študentov na trhu práce a odstránenie doterajšieho diferencovaného prístupu pre študentov mladších aj starších ako 18 rokov. Dámy a páni, ak sa vo svojich otázkach pýtate na pripravenosť vlády, môžem povedať, že na prvom poprázdninovom rokovaní vlády už boli prerokované a so sociálnymi partnermi v rámci hospodárskej a sociálnej rady prediskutované významné opatrenia aj z oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí. Ide o nasledujúce opatrenia, ktoré už sú v procese realizácie v rámci tejto agendy. Z opatrení sociálneho balíčka nezostaneme v prípade seniorov iba pri zvýšení vianočného príspevku, ale tejto skupiny obyvateľov sa taktiež budú dotýkať aj ďalšie dve opatrenia, a to zavedenie minimálneho dôchodku pre seniorov a zvýšenie zľavy pri cestovaní vlakom. K zavedeniu minimálneho dôchodku na úrovni okolo 300 eur dôjde za predpokladu splnenia vymedzených podmienok, t. j. práce a platené odvody. Návrh opatrenia by mal byť zrealizovaný v druhej polovici budúceho roku. Opatrenie prinesie vyššiu mieru spravodlivosti pri poberaní dôchodkov a vzťahovať sa bude na všetkých dôchodcov vrátane tých súčasných. Ministerstvo práce pripravuje na rokovanie vlády predložiť návrh na historicky najvyššie zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 380 eur s účinnosťou od 1. januára 2015. Ak uvedenú sumu vnímame komplexne za celý rok, de facto rozdiel medzi súčasnou a budúcou minimálnou mzdou bude tvoriť takmer trinásty plat pre poberateľa. Keď budú mať ľudia viac peňazí, zákonite sa to môže pozitívne prejaviť aj na ekonomike, napr. v podobe rastu spotreby domácností alebo tržieb maloobchodu. V súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy veľmi úzko súvisí návrh zníženia odvodov pre ľudí s nízkymi príjmami, kde ministerstvo financií navrhlo odvodovú reformu v podobe odvodovej odpočítateľnej položky. Opatrenie má na jednej strane priniesť ľuďom viac peňazí a na druhej strane zamestnávatelia nebudú mať zvýšené náklady, ktoré sú spojené s rastom minimálnej mzdy. Zavedením odvodovej odpočítateľnej položky sa výrazne znížia odvody nízkopríjmových zamestnancov, čo môže pozitívne pocítiť až približne 580-tisíc ľudí od januára 2015. Ako sme už viackrát avizovali, vláda zavedie aj plošné zľavy vo výške 100 % nielen pre dôchodcov, ale aj pre študentov cestujúcich vo vlakoch prevádzkovaných na základe zmluvy o výkone dopravných služieb vo verejnom záujme. Rovnako je zámerom zvýšiť počet vlakov. Už dnes totiž existujú oblasti, kde je zvýšený záujem o cestovanie vlakom, a očakávame, že vďaka nižším nákladom na cestovanie pre študentov a dôchodcov záujem ešte porastie. O ďalších podrobnostiach budeme včas informovať a toto opatrenie je nastavené na realizáciu ku dňu študentstva, t. j. k 17. novembru 2014. V súvislosti s podporou mobility občanov za prácou pripravuje vláda od začiatku budúceho roka začať poskytovať zvýšené zľavy pre ľudí cestujúcich za prácou vo výške 50 % ceny cestovného, čím sa štát lepšie postará o napĺňanie služby verejného záujmu v oblasti dopravy a podpory mobility pracovných síl ako takých. Rezort školstva pripravuje zvýšenie počtu jaslí a škôlok. Záujem rodičov o umiestnenie detí do škôlky je vo viacerých mestách väčší, ako sú kapacity materských škôl. Vláda preto prijala v Strategickom akčnom pláne za oblasť výchovy a vzdelávania na roky '15 až '20 záväzok do roku 2020 vybudovať alebo zrekonštruovať 285 materských škôlok s cieľom zvýšiť zaškolenosť detí vo veku 4 až 5 rokov zo 77 na 95 %. Plán predpokladá do roku 2020 vynaložiť na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl sumu 70 mil. eur. V rozpočte ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu už bolo na tento účel pre rok 2015 vyčlenených prvých 5 mil. eur. Zároveň ministerstvo školstva v spolupráci so ZMOS-om pripravuje opatrenia, ktoré by umožnili financovanie rozširovania kapacít materských škôl, čo je v súčasnosti, čo spadá do originálnych kompetencií obcí. Rezort školstva pripravuje legislatívne zmeny, aby bolo umožnené ministerstvu rozširovať tieto kapacity. V budúcom roku bude vyhlásená výzva na rozširovanie kapacít predškolských zariadení. Ministerstvo práce predstavilo ďalší veľmi zaujímavý projekt, ktorým je podpora budovania detských kútikov v podnikoch. Opatrenie, ktoré má byť realizované ešte v tomto roku, len dokazuje, že sociálny balíček nie je len o pätnástich opatreniach, ktoré treba striktne napĺňať, ale je oveľa komplexnejší. Podľa návrhu nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave bude financovanie odborného vzdelávania vychádzať z princípu, podľa ktorého je praktické vyučovanie zabezpečované zamestnávateľmi na základe učebnej zmluvy medzi žiakom a zamestnávateľom. Podľa tohto princípu bude praktické vyučovanie zabezpečované zo zdrojov zamestnávateľov a teoretické vyučovanie bude hradené zo štátneho rozpočtu. V súčasnom období prebiehajú expertné rokovania na tému daňových stimulov pre zamestnávateľov, ktorí vstúpia do systému odborného vzdelávania a prípravy. Zavedenie daňových stimulov bude kľúčovým prvkom, ktorým vláda zabezpečí motivujúce prostredie pre zamestnávateľov s cieľom podporiť duálne vzdelávanie. Konkrétna výška bude súčasťou návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý bude predložený na rokovanie vlády SR do 31. decembra 2014. V rámci opatrenia „daňové úľavy na podporu výskumu a vývoja“ v auguste vláda schválila novelu zákona o dani z príjmov, ktorú včera Národná rada posunula do druhého čítania. Význam bude spočívať v podpore podnikateľských subjektov vykonávajúcich výskum a vývoj v podobe tzv. superodpočtu nákladov zo základu dane, a to vo výške: 25 % zo skutočne vynaložených nákladov na výskum a vývoj, 25 % zo mzdových nákladov zamestnancov – novoprijatých absolventov stredných a vysokých škôl v roku ich prijatia do zamestnania a 25 % z medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj. Toto opatrenie je navrhnuté s účinnosťou od 1. januára 2015. V balíčku opatrení na zlepšenie kvality života občanov sú aj opatrenia vo vzťahu k zníženiu cien plynu. Tu sme veľmi jasne povedali, že v rokoch 2015 a 2016 chceme a máme ambíciu znížiť cenu plynu pre domácnosti o dvojciferné číslo. Prvé zníženie by malo byť s účinnosťou od 1. januára 2015, resp. od 1. apríla 2015 a potom druhé v januári 2016. A verím, že s vašou podporou sa nám to podarí. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.