Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Igor Hraško

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 2. 4. 2014 
Zadávateľ Igor Hraško 
Otázka Pán minister, ako sa mení smerové vedenie D1 Turany - Hubová po objavení jaskýň na trase povrchového vedenia pred Kraľovanmi? 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Ján Počiatek 
Dátum odpovede 3. 4. 2014 
Zodpovedal minister dopravy a výstavby SR Ján Počiatek 
Odpoveď Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, páni, pán poslanec, aktuálny stav je taký, že Národná diaľničná spoločnosť uzavrela minulý rok na základe výsledkov verejného obstarávania zmluvu so združením, ktorú reprezentuje Dopravoprojekt, a zmluva sa týka aktualizácie technického riešenia úseku D1 Turany - Hubová a spracúva sa v dvoch etapách. Predmetom prvej etapy je realizácia terénno-inžinierskeho geologického prieskumu oboch variantov trasovania, t. j. povrchového v mieste zosuvu v priestore Šutovských jazierok, ako aj variantu s tunelom Korbelka. Na základe výsledkov inžiniersko-geologického prieskumu, ako aj ostatných prieskumov bude spracovaná podrobná porovnávacia štúdia, ktorá posúdi oba varianty najmä z pohľadu geologických pomerov, technického riešenia, environmentálnych záťaží, predovšetkým dopady primeraného posúdenia vplyvov výstavby na územia Natura 2000, sociálnych dopadov a taktiež z pohľadu nákladov. Táto porovnávacia štúdia bude podkladom pre ďalší postup v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie s rešpektovaním všetkých platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj predpisov Európskej únie súvisiacich s územím Natura 2000. Ukončenie prác na prvej etape sa predpokladá na začiatku leta tohto roku. Národná diaľničná spoločnosť ďalej uskutočňuje pravidelné rokovania so spracovateľom predmetnej dokumentácie, na ktorých monitoruje aktuálny stav prác a hodnotia taktiež plnenie zmluvy. Ťažisko realizovaných prác zo strany zhotoviteľa v súčasnosti tvoria prieskumné práce orientačného inžiniersko-geologického prieskumu. Pre variant V1 (údolný) bolo odvŕtaných dvanásť vrtov v hĺbke 519 metrov, realizovaných osem presiometrických skúšok a odmeraných päť geofyzikálnych profilov. Pre variant V2 (čiže tunelový) bol zhotovený štruktúrny vrt TK04 v hĺbke 230 metrov, 15 kusov inžiniersko-geologických vrtov mimo tunela a vykonaných 22 presiometrických skúšok. Taktiež je rozpracovaný dopravno-inžiniersky prieskum. V rámci projektových prác bola navrhnutá optimalizácia smerového a výškového vedenia všetkých variantov, rozpletenia jazdných pásov v oblasti tunelov. Optimalizujú sa aj riešenia napríklad v oblasti Rojkovského rašeliniska a ostatných dotknutých oblastí. Rieši sa taktiež kolízia variantu V2 s plánovaným zámerom Železníc Slovenskej republiky... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.