Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Igor Hraško

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 11. 12. 2013 
Zadávateľ Igor Hraško 
Otázka Po zverejnených informáciách o množstve nelegálnych páleníc na Slovensku, nepripravuje vláda zjemniť opatrenia v spotrebných daniach, aby znevýhodnila nelegálne pálenie? 
Adresát minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek 
Dátum odpovede 12. 12. 2013 
Zodpovedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek 
Odpoveď Pán poslanec, ďakujem pekne za otázku. V zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov patria spotrebné dane do kompetencie Ministerstva financií Slovenskej republiky. Taktiež súčasťou rezortu ministerstva financií je finančná správa, kriminálny úrad finančnej správy, ktorý okrem iných plní a zabezpečuje úlohy v oblasti odhaľovania a vyšetrovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti spotrebných daní a zisťovania ich páchateľov. Z uvedených kompetencií vyplýva, že táto otázka mala byť smerovaná tomuto ministerstvu. Naše ministerstvo v zmysle zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov vydáva povolenia na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode. V súčasnosti je v evidencii 172 pestovateľských páleníc. V rámci prístupového procesu Slovenskej republiky k Európskej únii je Slovensku uložené uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane najmenej vo výške 50 % bežnej vnútroštátnej sadzby spotrebnej dane z etylalkoholu na etylalkohol vyrábaný v páleniciach pestovateľov ovocia z ovocia dodaného domácnosťami pestovateľov ovocia znížená sadzba dane je 540 euro na hektoliter. Uplatňovanie zníženia daňovej sadzby sa obmedzí na 50 litrov destilátov z ovocia na jednu domácnosť pestovateľov ovocia na rok, určených výlučne na ich osobnú spotrebu. Zníženie spotrebnej dane z liehu by pravdepodobne podporilo renesanciu legálneho pestovateľského pálenia, pretože táto forma pálenia je zárukou správnej technológie i kvality a zdravotnej bezpečnosti produktov. Motivácia legálne páliť však nie je daná zárobkom, lebo v zmysle zákona č. 467/2002 Z. z. lieh vyrobený v liehovare na pestovateľské pálenice ovocia a vyskladnený výrobcom pestovateľovi je určený na vlastnú spotrebu pestovateľa a nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh. Prípadné zníženie spotrebnej dane na etylalkohol vyrábaný v páleniciach pestovateľov ovocia predovšetkým podlieha súhlasu ministerstva financií a muselo by byť negociované v rámci Európskej únie. Skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne, pán minister, za odpoveď. Mal som aj také, také teda tušenie. Áno je to skôr otázka v rámci správy daní smerujúca skôr na ministra financií, ale smeroval som ho na vás z toho dôvodu, že naozaj sa tam jedná o to ovocie, ktoré je produktom poľnohospodárstva a v podstate vieme všetci, že problém čierneho pálenia tu je. A teraz ide o to, že či sa k tomu postavíme teda tak, že vytvoríme prostredie také, aby sme umožnili legálne pálenie v menšom množstve, povedzme, že v Maďarsku majú nejaký zákon prijatý, ktorý umožňuje takýto spôsob a pozdvihli sa trošku regióny, aj regionálne produkty vlastne sa týmto spôsobom zaviedli s tým, že oni to majú nedotiahnuté. Európska únia tam má nejaké, nejaké výhrady k tomu, k tým potrebným daniam, ale myslím si, že u nás na Slovensku by to možno pomohlo aj k zvýšeniu zamestnanosti, pretože menšie pálenice by mohli vzniknúť aj pri samosprávach, teda pri menších obciach legálne a tým pádom by aj odvázali istým spôsobom tieto dane. Samozrejme, tie dane by sa museli nejakým spôsobom zjemniť a v tom určite by ste vy, s ministrom financií skôr vyjednali veci, ako niekto iný. Za ďalšie, že vlastne súčasný stav, ktorý je, tak naši slovenskí producenti, ktorí zbierajú toto ovocie, ktoré je určené na pálenie a najmä v južných častiach Slovenska ho odvážajú do Maďarska. To znamená, že tam zvyšujú tú zamestnanosť, tam dávajú možnosti ľuďom si zarobiť a produkovať vlastne túto pálenku. Tak prečo nevytvoríme ten priestor radšej u nás, na Slovensku? Takže či v tomto vy podniknete, aj v súčinnosti s ministrom financií také kroky, aby sa povedzme táto, toto pálenie alkoholu u nás legalizovalo, ale pritom aby sa zjemnili tie podmienky, aby sa nenahrávalo naozaj, lebo keď sú tvrdé podmienky, ľudia špekulujú, ako to obísť a preto tu máme cez 40 tis. nelegálnych páleníc, podľa prezentovaných mediálnych informácií a naozaj len tých 170 oficiálnych, teda páleníc.  
Doplňujúca odpoveď Toto je komplikovaný problém a myslím si, že problém s metylalkoholom v Českej republike jasne ukázal, že kde sú rezervy alebo mäkké predpisy na uvádzanie alkoholu na trh. Tam dochádza k ľahkej dekontaminácii etylalkoholu a môže nastať problém premiešania. My sme samozrejme komunikovali tento problém aj s Maďarskou republikou. Maďarská republika dokonca iniciovala taký proces, že by sme ako krajiny V4 dali spoločný návrh na zmäkčenie podmienok na výrobu alkoholu v domácich páleniciach. Zatiaľ náš názor je v tomto konzervatívny a zatiaľ prevláda názor, že zachovajme status quo. Nehovorím, že táto myšlienka sa nemôže rozvíjať, ale odborníci, ktorí v tejto oblasti robia, zatiaľ tvrdia, že viac pod kontrolou máme tento systém. Samozrejme, súkromné nelegálne pálenice vždy boli, budú, je otázka ako rýchlo sa dokážu eliminovať, lebo nekontrolovaný alkohol na trhu je veľmi nebezpečný. Skončil som.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.