Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Mária Ritomská

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 13. 3. 2013 
Zadávateľ Mária Ritomská 
Otázka Vážený pán minister, ako poslankyni dostala sa mi informácia, že sa chystáte zabezpečiť na úradoch práce službu terénnych pracovníkov. Môžete informovať verejnosť, kedy bude táto zaslúžená úloha aktuálna a aká bude presná náplň práce týchto pracovníkov?  
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Dátum odpovede 14. 3. 2013 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Odpoveď Ďakujem pekne za slovo pani podpredsedníčka národnej rady. Vážená pani poslankyňa, v prvom rade treba uviesť, že Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vo všeobecnosti časť svojich úloh vykonávajú v teréne. V súvislosti s otázkou, ktorá je zameraná na oblasť možno sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately je osobitne potrebné zdôrazniť, že aj keď sú zamestnanci orgánov sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately zamestnancami v štátnej službe, snáď s výnimkou zamestnancov referátov poradensko psychologických služieb. Ich práca rozhodne nie je práca úradnícka. Podmienkou riadneho výkonu opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately je okrem iného dokonalá znalosť rodinného prostredia dieťaťa, či iného prostredia v ktorom sa dieťa zdržiava. Je to práca, ktorá je svojou povahou založená najmä na terénnej sociálnej práci, pričom jej základným cieľom je vykonávať opatrenia tak, aby mohlo každé dieťa vyrastať v svojom prirodzenom rodinnom prostredí. Prípadne ak to nie je možné, čo najvhodnejšom prostredí náhradnom. Jednou zo základných úloh rezortu je zabezpečiť podmienky a to tak kvalitatívne ako aj kvantitatívne na výkon opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny pripravil za týmto účelom koncom minulého roku národný projekt. Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, ktorý sa začal realizovať vo februári tohto roku. Hlavným cieľom národného projektu je vytváranie a rozvoj opatrení podporujúcich život detí v prirodzenom náhradnom rodinnom prostredí a pokračovanie podpory vykonávania náhradnej starostlivosti na komunitnej úrovni. Špecifickými cieľmi národného projektu sú skvalitnenie vykonávania opatrenie sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí na predchádzanie umiestňovania detí do inštitúcií. Po ďalšie, podpora a uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti a náhradnej osobnej starostlivosti. Za ďalšie zintenzívnenie transformácie a podpory deinštitucionalizácie v poskytovaní starostlivosti v detských domovoch. Komplexná podpora profesionálnych rodín, zvyšovanie odbornosti a prehlbovanie zručností zamestnancov orgánov sociáno právnej ochrane detí a sociálnej kurately v detských domovoch. Jednou z hlavných aktivít národného projektu je vytvorenie nového modelu manažmentu sanácie rodiny, k čomu sa viaže aktivita etablovaná, etablovania rodinných asistentov do štrukúr orgánov sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately. V rámci tejto aktivity bude vytvorených 92 nových pracovných miest. Takzvaných rodinných asistentov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v oddeleniach v sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Dve na každý, na každý úrad. Hlavnou úlohou rodinných asistentov bude výkon opatrení sociálno právnej ochrane detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí za účelom udržania podpory rodiny, predchádzania vyňatia dieťaťa z rodinného prostredia. Vzhľadom na skutočnosť, že pôjde o prácu mimoriadne náročnú požadovanou požiadavkou pre uchádzača je okrem iného vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca. Vytvorené miesta budú reálne obsadzované koncom prvého pol roku tohto roku. Pre úplnosť chcem uviesť aj ďalšie aktivity, ktoré máme rozpracované respektíve sú v štádiu realizácie. V rámci národného projektu podpora opatrovateľskej služby, ktorí budú realizovať obce a neverejný poskytovatelia a ktorého cieľom je po prvé podpora sociálnej inklúzie s rozšírením dostupnosti opatrovateľskej služby. Za ďalšie posilnenie lokálnych kapacít opatrovateľskej služby a umožniť seniorom a osobám zo zdravotným postihnutím zotrvať vo svojej rodine a v komunite s náležitou odbornou pomocou. Na tento projekt rátame s 1 500 novými pracovnými miestami v opatrovateľskej službe. Ministerstvo v súčasnosti dokončuje prípravu národného projektu komunitných centier, ktorým sa vytvoria predpoklady na budovanie siete komunitných centier pre margilizované rómske komunity cirka 120 centier na Slovensku. Cieľom je zlepšenie životných podmienok margilizovaných rómskych komunít, ich lepším prístupom k sociálnym službám, aktivitám vykonávaných v komunitnom centre. Komunitné centrum bude poskytovať služby najmä pre rodiny s deťmi. Pôjde o aktivity zamerané na sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov výchovno preventívnu vzdelávaciu aktivačnú činnosť sprostredkovanie kontaktu so spoločenských prostredím, nízko prahové programy pre deti a mládež, predškolskú prípravu, programy včasnej starostlivosti, záujmovú činnosť a ďalšie aktivity. Predpokladaný počet novo vytvorených pozícií v rámci týchto komunitných centier predstavuje 615 miest, nových komunitných pracovníkov. Vážená pani poslakyňa, ak by som to mal celé zhrnúť do jedného čísla. Celkove ideme posilniť terénnych sociálnych pracovníkov o takmer 2 300 nových osôb. Chcem zároveň poukázať na skutočnosť, že konsolidujeme verejné prostriedky, šetríme, ale v každom prípade nie na úkor ľudí, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. Skončil som pani podpredsedníčka.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne pán minister, ja by som sa chcela ešte zamerať v tej vašej odpovedi teda bola vyčerpávajúca, už aj v tom ako som to položila, že išlo mi o náplň. A kedy to bude, ale jednu vec by som ešte chcela vedieť pracovníci, ktorí budú prijmaní na tieto pracovné miesta si vyžadujú, aby boli aj školený, aby boli vlastne nejako usmerňovaný. Tak táto oblasť by som chcela vedieť ako bude vlastne z pohľadu úradu práce nasmerovaná. Pretože sa stáva, že úrad práce nie je tak v spojení s verejnosťou. Je veľa tých negatívnych príkladov. Čiže skôr by si to vyžadovalo, aby bolo také prepojenie a usmernenie aj tých štátnych pracovníkov. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Pani poslankyňa, to, že je niekto absolventom vysokej školy druhého stupňa v odbore sociálna práca je základný predpoklad pre to, aby mohol v danej oblasti pôsobiť. Ale nie je to z ďaleka ešte postačujúce pre to, aby mohol konkrétne nastúpiť. A v mnohé činnosti vykonávať, preto máme pripravený samostatný projekt vzdelávania v rámci Európskeho sociálneho fondu. Všetkých týchto pracovníkov predtým než nastúpia a budú realizovať konkrétnu náplň, ktorá im z toho vyplýva zabsolvujú vzdelávanie prostredníctvom rezortného Európskeho sociálneho fondu, teda eurofondov ešte v priebehu tohto roku. Takže, tie riziká, ktoré ste naznačili by mali byť týmto eliminované.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.