Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Eva Slavkovská

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 10.2.1999 
Zadávateľ Eva Slavkovská 
Otázka Prečo ste v zákone číslo 542 zrušili kompetencie ministerstva školstva vo vzťahu k určovaniu druhov a náležitostí vysvedčení a školských dokumentov? 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan Ftáčnik 
Dátum odpovede 11.2.1999 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Milan Ftáčnik 
Odpoveď Vážený pán predseda, vážení členovia vlády, vážená pani poslankyňa, pri plnení iných povinností akiste unikli vašej pozornosti dve dôležité skutočnosti. Po prvé tá, že návrh, o ktorom hovoríme, bol poslaneckým návrhom zákona a aj vy ako poslankyňa tohto parlamentu ste sa mohli podieľať na dotváraní predloženej právnej normy, čo ste ani vo výbore, ani v Národnej rade neurobili, pretože ste opustili rokovaciu miestnosť. Tá druhá skutočnosť, ktorá vám unikla, je podstatnejšia, a je odpoveďou na vašu otázku, že síce v článku III tento zákon vypustil v § 6 ods. 4 písm. g), ktoré splnomocňovalo ministerstvo školstva na to, aby určovalo okrem iného aj druhy a náležitosti vysvedčení, ale do zákona bol vložený v § 11 ods. 3, ktorý hovorí toto: "Pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov základných škôl, stredných škôl, stredísk praktického vyučovania, špeciálnych škôl, ako aj druhy a náležitosti vysvedčení vrátane spôsobu ich evidencie a archivácie ustanoví všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá ministerstvo." Čiže vecná odpoveď na vašu otázku je taká, že sme to nevypustili zo zákona číslo 542, len z odseku 4 § 6 sa to dostalo do odseku 3 § 11. Ďakujem. 
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne, pán minister. Ja by som chcela zareagovať na tú prvú časť, že to bol poslanecký návrh zákona. Isteže, poslanecký návrh zákona neospravedlňuje ministra, ak sa tam urobí nejaké faux pas. A že som sa ja na tom nezúčastňovala, to je moja vec, a nie vaša vec. Takže myslím si, že taká odpoveď je zvláštna. To, že sa to dostalo do § 11 citovaného zákona, je pravda, ale nedostalo sa to tam v plnom znení, čo je tiež pravda. A myslím si, že sa to stotožňuje s celkovými tými vecami, ktoré sa udiali okolo dvojjazyčných vysvedčení, kde v snahe okamžite urobiť zadosť požiadavkám maďarskej menšiny, sa urobilo iks chýb. V interpeláciách ich vám potom poviem, ktoré vy ste potom museli retušovať cez ministerstvo, aby neopúšťali takéto nedokonalé dokumenty, ako aj tento, ktorý som spomenula, vôbec okresné a krajské úrady. Ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď Pani poslankyňa, len krátko vám poviem, že je zodpovednosťou každého poslanca podieľať sa na tvorbe právnych noriem. Na to ste skladali sľub a na to ste prišli do tohto parlamentu. Čiže len k tomu, k tej prvej kompetencii alebo k odpovedi toľko. A k tomu druhému chcem povedať, že vaša otázka aspoň vo vzťahu k vysvedčeniam nie je kvalifikovaná, lebo som vám ukázal, že v zákone to je, to znamená, nič sme nevypustili. Nerozumiem, načo ste sa v tejto súvislosti vo vzťahu k vysvedčeniam, ich druhom a náležitostiam pýtali. Sami ste porozumeli, že to v tom zákone zostalo. Takže neviem, čo vypustilo ministerstvo alebo poslanci. Prosím, keby vaše otázky boli cielenejšie a lepšie podložené. Ďakujem pekne. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.