Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ján Richter

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 26. 3. 2008 
Zadávateľ Ján Richter 
Otázka Vážený pán predseda vlády, minulý týždeň rokovala vláda SR v Humennom. V čom vidíte prínos takýchto výjazdových rokovaní vlády SR? 
Adresát predseda vlády Robert Fico 
Dátum odpovede 27. 3. 2008 
Zodpovedal predseda vlády Robert Fico 
Odpoveď Vážený pán poslanec Národnej rady, ako je už zvykom pre vládu Slovenskej republiky, ktorej som predsedom, v okrese, kde rokovanie vlády prebieha, rokujeme vždy a zásadne o analýze sociálno-ekonomickej situácie v danom okrese alebo v daných okresoch, ako i o návrhoch na zlepšenie sociálnej a hospodárskej oblasti s tým, že návrhy sú dopredu prediskutované, pripravené a už ich iba na rokovaní vlády precizujeme. Čiže nechodíme po okresoch na výlety, ale už niekoľko týždňov predtým ako vláda zasadne, úrad vlády, príslušní ministri v spolupráci s vyšším územným celkom a orgánmi miestnej samosprávy pripravia okruh tém, ktoré sú pre daný región najpodstatnejšie a na tento okruh tém sa pripraví aj návrh konkrétnych opatrení, pokrytých uznesením vlády Slovenskej republiky. Samotné rokovanie potom za účasti predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy môže byť maximálne konštruktívne. Ak sa pozrieme na základné sociálno-ekonomické ukazovatele, ako sú miera zamestnanosti, miera nezamestnanosti, hodnota HDP na obyvateľa, úroveň miezd, vidíme, že na najvyššej regionálnej úrovni, to je to tzv. NUTS II Západné Slovensko, Stredné Slovensko a Východné Slovensko, existujú medzi týmito regiónmi veľké rozdiely. Avšak tieto rozdiely, ak porovnávame veľké územné celky, ani zďaleka nedosahujú také extrémne hodnoty, ako keď ich ideme sledovať na nižšiu hierarchickú úroveň. Napríklad na úroveň jedného z osem krajov, alebo, keď ich sledujeme na úrovni okresov. Najmä na úrovni okresov tieto rozdiely majú extrémne vysoký charakter. Preto sme sa rozhodli venovať tejto regionálnej úrovni nie z pohľadu ľudstva alebo z pohľadu konkrétneho kraja, ale vždy vláda Slovenskej republiky si vyberie konkrétny okres alebo skupinu okresov a na ňu sa absolútne sústredíme. Je to v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky a je to aj v súlade s úlohu riešiť problémy rozvoja regiónov, znižovať chudobu a rozdiely medzi týmito regiónmi. Máme vytypované regióny, o ktorých sa domnievame, že stojí za to, aby celá vláda, vrátane vládneho aparátu, videla na vlastné oči sociálno-ekonomickú situáciu a priamo na mieste hovorila s predstaviteľmi miestnej a regionálnej samosprávy, s predstaviteľmi podnikateľskej sféry, ale aj iných organizácií, pretože len takto môžeme potom reagovať na rôzne výzvy, ktoré máme často na stole pri mnohých rozhodnutiach. Je veľmi dobré, aby ministri, členovia vlády, nerozhodovali o Slovensku len od zeleného stola v Bratislave, ale aby mali dôvod vycestovať, stretnúť sa pred zasadnutím vlády a po zasadnutí vlády s ľuďmi, ktorí spadajú do daného rezortu alebo do sféry záujmu a vytvárať si postupne obraz o celom Slovensku. Ja som presvedčený, že postupne vláda Slovenskej republiky prejde všetky vytypované regióny a bude nám to vychádzať asi tak, že priemerne každých 5, 6 týždňov navštívime jeden región Slovenskej republiky. Ak napríklad minulý týždeň sme boli na rokovaní v Humennom, tak ďalšie výjazdové rokovanie vlády Slovenskej republiky je naplánované na 30. apríla v Prievidzi. A potom máme ešte dve do odchodu, povedzme, na dovolenku, niekedy v druhej polovičke júla by sme chceli navštíviť ďalšie regióny Slovenskej republiky. Chceme sa v týchto regiónoch zaoberať ekonomickou a sociálnou situáciou, chceme hovoriť o miere nezamestnanosti, o úbytku obyvateľov, o odchode ľudí do zahraničia za prácou, a takisto si uvedomujeme, že pokiaľ nebudú v slabo ekonomicky rozvinutých regiónoch vytvorené kvalitné pracovné miesta za pomoci rozličných investícií, ťažko sa zabezpečí rozvoj a ťažko v týchto regiónoch udržíme obyvateľstvo a najmä potrebnú kvalitu života. Aby som bol konkrétny, vrátim sa napríklad do mesta Brezno, ktoré sme navštívili, kde zasadala vláda. Tu sme napríklad rozhodli o investíciách do úseku jednej cesty, rozhodli sme o podpore výstavby multifunkčnej športovej haly. Myslím si, že boli prijaté rozhodnutia týkajúce sa priemyselného parku, pomohli sme s rekonštrukciou miestnej knižnice. Jednoducho, je to súhrn konkrétnych vecí. Nejdeme na rokovanie do regiónu s tým, že prijmeme sedem analytických alebo teoretických materiálov, ale vždy chceme, aby po nás zostalo niečo konkrétne, aby sa ľudia mali o čo oprieť. Vláda Slovenskej republiky, vážené dámy a páni, je už zvyknutá na to, že tieto výjazdové zasadnutia sú pomerne ostro sledované predovšetkým médiami. Skôr nás mrzí, čo je sledované médiami. Sledované je, koľko chodov máme na obed, v akej reštaurácii sme obedovali. Jediná správa, ktorá sa objavila z našej cesty do Humenného v jednom denníku, bolo to, že som cestoval vlakom. Neviem, ako inak som mal cestovať, keď mi skončil o pol dvanástej večer program a ráno som mal byť o ôsmej vo Vranove nad Topľou. Možno, že by privítali, keby som celú noc išiel autom. Ďalej sa sústreďujú na úplne nepodstatné informácie, ktorých cieľom je, ako keby preukázať, že vláda ide na drahý výlet, ako keby nemala čo robiť, tak si vycestuje so všetkými úradníkmi, niekde sa dobre naje, dobre si vypije a potom sa vráti naspäť do Bratislavy. Chcem vás ubezpečiť, pretože vláda Slovenskej republiky zodpovedá Národnej rade Slovenskej republiky, že neotravujeme miestne a regionálne samosprávy a pokúšame sa všetky veci zabezpečiť si vlastnými silami. Chcem sa im všetkým poďakovať za ústretovosť, pretože bez ohľadu na to, aký je primátor alebo aký je starosta, vždy je záujem, aby vláda Slovenskej republiky vycestovala a prijímala konkrétne rozhodnutia. A garantujem vám, že všetky tieto rokovania sú riadne pripravené, majú svoj význam. Keby to tak nebolo, tak by vláda Slovenskej republiky nemala toľko pozvánok do rôznych miest a obcí, aby prišla a podobné rokovania zrealizovala. Stručne môžem teda zhrnúť prínosy výjazdových zasadnutí takto. Vláda je tu pre ľudí, a preto musí vládnuť, čiže riadiť veci verejné nielen v rovine celoslovenského pohľadu, ale aj z pohľadu lokálnej či regionálnej úrovne. A, samozrejme, takýmto podnetom pre iný pohľad určite výjazdové zasadnutie vlády je. Zároveň takým základným bodom výjazdového rokovania sa vždy stáva tá správa, o ktorej som už niekoľkokrát hovoril, ktorá umožňuje vláde a jej jednotlivým členom prepojiť si konkrétne informácie o regióne, často výrazne odlišné od celoslovenských trendov, s preverením situácie na vlastné oči. Viete, my zbytočne rozprávame slovenskej verejnosti, že priemerný zárobok je 20 000 korún. Stačí, keď prídeme do Humenného, Medzilaboriec alebo do okresov, ktoré sú tam a zistíme, že priemerný zárobok je 13 000 korún, a je to zárobok v danom okrese. Potom ministri a členovia vlády si môžu povedať, že pozor na tieto priemerné čísla, ktoré sa často objavujú a ktoré môžu falšovať celkový pohľad na územie Slovenskej republiky. V tomto napríklad má obrovský význam to, aby ministri chodili. Ďalej ministri na vlastné oči môžu vidieť, aké sú rozdiely. Veď si to povedzme, že sú okresy na Slovensku napríklad vo východnej časti, ktoré sú už vizuálne 10, 15 rokov za okresmi v západnej časti Slovenskej republiky. Už to vidíme na domoch, vidíme to na spôsobilosti ľudí postarať sa o údržbu, o zateplenie, pretože je tam problém nájsť si kvalitné pracovné miesto. Takmer vždy riešime problém infraštruktúry. Vieme, že rozhodnutie urýchliť výstavbu diaľnic je veľmi komplikované, ale je vítané. A ja veľmi oceňujem, že okresy, ktoré by mohli kričať, že aj oni chcú nejaké R cesty rýchlostnej komunikácie alebo diaľnice, rešpektujú, že sú dve priority, a to je priorita Bratislava na Žilinu a potom na Poprad, Prešov a Košice. A druhá priorita je prepojenie Nitry, Zvolena a Banskej Bystrice. Potom sa môžeme sústrediť na ďalšie priority, ktoré by prichádzali do úvahy. V žiadnom prípade by som neponechával bokom možnosť vzájomnej koordinácie riadiacich prístupov miestnej regionálnej samosprávy s exekutívou, pretože mestá majú svoje plány, vyššie územné celky majú svoje plány, aj do tohto vstupujeme. A už vôbec by som nepodceňoval tzv. ľudský rozmer, ktorý prináša vycestovanie celej vlády mimo Bratislavy v podobe možnosti nesprostredkovanej výmeny názorov s občanmi rozličných miest a regiónov. Sú tam predsa aj verejné stretnutia pred vládou, po vláde. Myslím si, že to má obrovský význam, pretože počúvame od tých ľudí, čo ich najviac trápi. No, ak si myslí niekto, že občana v Medzilaborciach trápi právo na odpoveď, tak je teda na veľkom omyle, alebo že ho trápi, ja neviem, Lisabonská zmluva. Občana v Medzilaborciach trápi to, či ráno môže ísť o 6.00 hodine do roboty a či v tejto robote dostane mzdu, za ktorú dokáže normálne, dôstojne existovať. Toto je naša priorita a na toto sa sústreďujeme, aby na Slovensku postupne každý, kto chce robiť, takúto robotu mal, aby za túto robotu dostal aj primeranú mzdu, ktorá mu zabezpečí dôstojný život. Nejde nám o žiadne zázraky, lebo zázraky sa nedejú. Ale myslím si, že je našou povinnosťou vytvárať podmienky pre dôstojný život na území Slovenskej republiky. Toľko k zasadnutiu vlád. Privítam tieto pozvania aj ďalej a opakovane ako členom parlamentu, ktorým vláda Slovenskej republiky zodpovedá, potvrdzujem, že tieto rokovania sú efektívne, nespôsobujú žiadnu záťaž a myslím si, že je to asi aj tak prvýkrát, čo vláda takto intenzívne sa venuje miestnym problémom, pretože tá predchádzajúca vláda bola trošku lenivšia. Ďakujem pekne. 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.