Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
12.5.2020
14:07:40
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
12.5.2020
14:17:40
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Taraba. Hlasovanie č. 2
12.5.2020
14:18:20
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Raši. Hlasovanie č. 3
12.5.2020
14:19:08
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 1. návrh posl. Blanár. Hlasovanie č. 4
12.5.2020
14:19:47
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 2. návrh posl. Blanár. Hlasovanie č. 5
12.5.2020
14:20:28
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Filip Kuffa. Hlasovanie č. 6
12.5.2020
14:21:07
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Štefan Kuffa. Hlasovanie č. 7
12.5.2020
14:21:53
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Šutaj Eštok Matúš. Hlasovanie č. 8
12.5.2020
14:22:36
9 Hlasovanie o programe 7. schôdze NR SR ako o celku. Hlasovanie č. 9
12.5.2020
14:32:46
10 86 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 86). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 10
12.5.2020
16:38:11
11 77 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 77). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 11
12.5.2020
16:39:21
12 81 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 81). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 12
12.5.2020
16:40:41
13 83 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 83). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 13
12.5.2020
16:41:49
14 87 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 87). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 14
12.5.2020
16:42:59
15 94 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 94). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 15
12.5.2020
16:44:11
16 90 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (tlač 90). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 16
12.5.2020
16:45:39
17 96 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony (tlač 96). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 17
12.5.2020
17:51:00
18 78 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 78) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 18
12.5.2020
17:52:12
19 78 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 78) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 19
12.5.2020
17:53:37
20 82 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Saloň - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 20
12.5.2020
17:54:49
21 82 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Saloň - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 21
12.5.2020
17:55:41
22 82 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 22
12.5.2020
17:57:09
23 82 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 23
12.5.2020
17:58:36
24 84 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 84) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 24
12.5.2020
18:00:05
25 84 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 84) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 25
12.5.2020
18:01:38
26 88 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 88) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 26
12.5.2020
18:03:02
27 88 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 88) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 27
12.5.2020
18:04:19
28 95 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 95) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 28
12.5.2020
18:05:35
29 95 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 95) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 29
12.5.2020
18:06:58
30 91 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (tlač 91) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 30
12.5.2020
18:08:20
31 91 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (tlač 91) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 31
12.5.2020
18:10:07
32 97 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 97) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 32
12.5.2020
18:11:38
33 97 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 97) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 33
13.5.2020
17:03:44
34 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Žitňanskej. Hlasovanie č. 34
13.5.2020
17:05:31
35 78 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 78) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 61. Hlasovanie č. 35
13.5.2020
17:06:45
36 78 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 78) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 36
13.5.2020
17:08:10
37 82 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Saloňa - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 37
13.5.2020
17:08:51
38 82 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Saloňa - odložiť rokovanie o návrhu zákona. Hlasovanie č. 38
13.5.2020
17:09:31
39 82 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Saloňa - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 39
13.5.2020
17:10:14
40 82 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 9. Hlasovanie č. 40
13.5.2020
17:11:14
41 82 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82) - druhé čítanie. Hlasovanie o námietke posl. Susko. Hlasovanie č. 41
13.5.2020
17:12:25
42 82 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 42
13.5.2020
17:13:57
43 84 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 84) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 a 2. Hlasovanie č. 43
13.5.2020
17:15:09
44 84 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 84) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 44
13.5.2020
17:16:37
45 88 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 88) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 45
13.5.2020
17:17:47
46 88 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 88) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 46
13.5.2020
17:18:59
47 95 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 95) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 7. Hlasovanie č. 47
13.5.2020
17:20:04
48 95 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 95) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 48
13.5.2020
17:21:57
49 85 Návrh na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 85). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 49
14.5.2020
11:06:19
50 91 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (tlač 91) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 15. Hlasovanie č. 50
12

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.