Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

123456
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
19.10.2021
13:06:47
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
19.10.2021
13:14:49
2 Hlasovanie o návrhu posl. M. Mazureka o doplnenie programu 48. schôdze o návrh uznesenia. Hlasovanie č. 2
19.10.2021
13:15:30
3 Hlasovanie o návrhu posl. M. Mazureka o doplnenie programu 48. schôdze o návrh na prijatie vyhlásenia. Hlasovanie č. 3
19.10.2021
13:16:29
4 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. R. Rašiho o vypustení tlače č. 706 z programu 48. schôdze. Hlasovanie č. 4
19.10.2021
13:17:18
5 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Vetráka, aby sa o tlači č. 667 hlasovalo až po schválení tlače č. 590. Hlasovanie č. 5
19.10.2021
13:17:53
6 Hlasovanie o programe 48. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 6
19.10.2021
17:09:48
7 Hlasovanie o námietke posl. Krupa. Hlasovanie č. 7
19.10.2021
17:12:11
8 547 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 547) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 8
19.10.2021
17:13:34
9 547 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 547) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 9
19.10.2021
17:14:43
10 643 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 643) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 10
19.10.2021
17:15:25
11 643 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 643) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 11
19.10.2021
17:16:19
12 643 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 643) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 12
19.10.2021
17:17:34
13 703 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 703) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 13
19.10.2021
17:18:50
14 703 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 703) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 14
19.10.2021
17:20:00
15 707 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 707) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 15
19.10.2021
17:21:16
16 707 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 707) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 16
19.10.2021
17:22:29
17 624 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 624) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 a 2. Hlasovanie č. 17
19.10.2021
17:23:11
18 624 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 624) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 18
19.10.2021
17:24:03
19 624 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 624) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 19
19.10.2021
17:25:20
20 679 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 679) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 20
19.10.2021
17:26:36
21 679 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 679) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 21
19.10.2021
17:28:15
22 686 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 686) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Schlosár - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 22
19.10.2021
17:29:09
23 686 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 686) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 23
19.10.2021
17:30:41
24 686 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 686) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 24
19.10.2021
17:32:17
25 691 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS 218) (tlač 691) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 25
20.10.2021
11:06:41
26 Hlasovanie o námietke posl. Krupa. Hlasovanie č. 26
20.10.2021
11:08:29
27 704 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 704) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 27
20.10.2021
11:09:42
28 704 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 704) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 28
20.10.2021
11:10:47
29 705 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 705) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 29
20.10.2021
11:12:05
30 705 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 705) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 30
20.10.2021
11:13:12
31 701 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 701) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 31
20.10.2021
11:14:27
32 701 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 701) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 32
20.10.2021
11:15:39
33 702 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 702) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu podpredsedu Blanára, nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 33
20.10.2021
11:16:26
34 702 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 702) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 34
20.10.2021
11:17:50
35 702 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 702) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 35
20.10.2021
11:19:00
36 737 Vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 737). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 36
20.10.2021
11:20:15
37 603 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 603) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 37
20.10.2021
11:20:58
38 603 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 603) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Svrček. Hlasovanie č. 38
20.10.2021
11:21:43
39 603 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 603) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 39
20.10.2021
11:22:36
40 603 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 603) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 40
20.10.2021
11:23:51
41 625 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 625) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 41
20.10.2021
11:24:38
42 625 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 625) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 7. Hlasovanie č. 42
20.10.2021
11:25:18
43 625 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 625) - druhé čítanie Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. Svrček. Hlasovanie č. 43
20.10.2021
11:26:02
44 625 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 625) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 44
20.10.2021
11:26:55
45 625 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 625) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 45
20.10.2021
11:28:22
46 656 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 656) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 46
20.10.2021
11:29:18
47 656 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 656) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1, 3 až 12. Hlasovanie č. 47
20.10.2021
11:30:12
48 656 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 656) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov - bod č. 2 Hlasovanie č. 48
20.10.2021
11:31:03
49 656 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 656) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. Svrček. Hlasovanie č. 49
20.10.2021
11:31:51
50 656 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 656) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 50
123456

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.