Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Cuper, Ján Vytlačiť stránku / Print page

Za 1491
Proti 491
Zdržal(a) sa 345
Nehlasoval(a) 41
Neprítomný(á) 1047
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
30 24.8.2004
13:56:46
5 Zrušené hlasovanie. Neprítomný(á)
30 24.8.2004
13:57:25
6 760 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 760). Hlasovanie o návrhu. Za
30 24.8.2004
14:00:17
7 783 Návrh na určenie počtu členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a na voľbu členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti (tlač 783). Hlasovanie o návrhu. Za
31 7.9.2004
13:10:30
1 Prezentácia. Nehlasoval(a)
31 7.9.2004
13:17:40
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Čaploviča na doplnenie programu. Za
31 7.9.2004
13:18:36
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hoptu, vypustiť z programu body 64 až 69. Za
31 7.9.2004
13:19:38
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Tibor Mikuš, 1. návrh na doplnenie programu. Za
31 7.9.2004
13:20:30
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Tibor Mikuš, 2. návrh na doplnenie programu. Za
31 7.9.2004
13:22:08
6 Hlasovanie o programe 31. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Zdržal(a) sa
31 7.9.2004
13:24:48
7 860 Návrhy na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 860). Zrušené hlasovanie. Za
31 7.9.2004
13:25:47
8 860 Návrhy na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 860). Hlasovanie o návrhu posl. Kaliňáka. Za
31 7.9.2004
13:26:27
9 860 Návrhy na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 860). Hlasovanie o návrhu uznesenia ako celku. Za
31 7.9.2004
13:27:44
10 861 Návrhy na zmeny v zložení členov stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky v medzinárodných parlamentných organizáciách (tlač 861). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
31 7.9.2004
13:58:41
11 801 Zákon z 30. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 801) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidenta SR, bod 1 v časti III. Proti
31 7.9.2004
13:59:21
12 801 Zákon z 30. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 801) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidenta SR, bod 2 v časti III. Zdržal(a) sa
31 7.9.2004
14:00:17
13 801 Zákon z 30. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 801) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Za
31 7.9.2004
17:03:39
14 771 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 771) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Neprítomný(á)
31 7.9.2004
17:04:58
15 771 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 771) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
31 7.9.2004
17:06:33
16 772 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 772) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
31 7.9.2004
17:08:04
17 772 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 772) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
31 7.9.2004
17:09:33
18 786 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 786) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Proti
31 7.9.2004
17:10:53
19 786 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 786) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Zdržal(a) sa
31 7.9.2004
17:11:58
20 815 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (tlač 815) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Proti
31 7.9.2004
17:13:08
21 815 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (tlač 815) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Zdržal(a) sa
31 7.9.2004
17:14:13
22 816 Vládny návrh zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach daní a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (tlač 816) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Proti
31 7.9.2004
17:15:14
23 816 Vládny návrh zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach daní a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (tlač 816) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Zdržal(a) sa
31 7.9.2004
17:16:47
24 848 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov (tlač 848) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
31 7.9.2004
17:17:49
25 848 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov (tlač 848) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
31 7.9.2004
17:18:53
26 811 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 811) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
31 7.9.2004
17:19:55
27 811 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 811) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Neprítomný(á)
31 7.9.2004
17:21:18
28 834 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z. (tlač 834) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
31 7.9.2004
17:22:38
29 834 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z. (tlač 834) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
31 7.9.2004
17:23:41
30 839 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína (tlač 839) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
31 7.9.2004
17:24:50
31 839 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína (tlač 839) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
31 7.9.2004
17:26:17
32 840 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. (tlač 840) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
31 7.9.2004
17:27:21
33 840 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. (tlač 840) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
31 7.9.2004
17:28:26
34 841 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov (tlač 841) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
31 7.9.2004
17:29:29
35 841 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov (tlač 841) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
31 7.9.2004
17:30:30
36 842 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva (tlač 842) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Proti
31 7.9.2004
17:31:40
37 842 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva (tlač 842) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Zdržal(a) sa
31 7.9.2004
17:32:49
38 843 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja (tlač 843) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
31 7.9.2004
17:33:54
39 843 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja (tlač 843) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Zdržal(a) sa
31 7.9.2004
17:34:59
40 844 Vládny návrh zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 844) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
31 7.9.2004
17:36:19
41 844 Vládny návrh zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 844) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Zdržal(a) sa
31 7.9.2004
17:37:25
42 814 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 814) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Proti
31 7.9.2004
17:38:40
43 814 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 814) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Zdržal(a) sa
31 7.9.2004
17:39:50
44 775 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok (tlač 775) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
31 7.9.2004
17:40:57
45 775 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok (tlač 775) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Zdržal(a) sa
31 7.9.2004
17:42:15
46 777 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. (tlač 777) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Proti
31 7.9.2004
17:43:15
47 777 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. (tlač 777) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Zdržal(a) sa
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.