Medziparlamentná konferencia o Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike a Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike Vytlačiť stránku / Print page

   
Dátum: 2. 9. 2016 - 4. 9. 2016 
Miesto konania: budova Zimnej jazdiarne v areáli Bratislavského hradu 
 

Všetky fotky (FLICKR)

Konferencia predsedov parlamentov členských krajín Európskej únie sa na svojom zasadnutí vo Varšave v apríli 2012 uzniesla na vytvorení Medziparlamentnej konferencie o Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike (SZBP) a Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike (SBOP). Podnetom pre založenie tejto konferencie bola snaha o posilnenie úlohy národných parlamentov členských štátov EÚ a Európskeho parlamentu pri formovaní rozhodnutí EÚ v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Medziparlamentná konferencia vytvára priestor pre vzájomnú výmenu informácií v oblasti SZBP a SBOP s cieľom zabezpečiť plnú informovanosť národných parlamentov a Európskeho parlamentu pri vykonávaní ich úloh súvisiacich s touto agendou. Konferencia môže tiež na základe konsenzu prijímať nezáväzné závery o záležitostiach SZBP a SBOP, ktoré sú obsiahnuté v programe konferencie.

Medziparlamentná konferencia združuje delegácie národných parlamentov členských štátov EÚ a Európskeho parlamentu. Každý národný parlament môže vyslať maximálne šiestich poslancov, pričom delegácia Európskeho parlamentu sa skladá zo šestnástich členov. Národné parlamenty kandidátskych štátov a európske členské štáty NATO (ktoré nie sú členmi EÚ) môžu byť zastúpené delegáciou zloženou zo štyroch pozorovateľov.

Medziparlamentná konferencia sa schádza raz za šesť mesiacov v štáte aktuálne predsedajúcom Rade EÚ alebo v Európskom parlamente v Bruseli. Vedie ju parlament predsedníckeho štátu v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom. Funkciu sekretariátu konferencie zabezpečuje predsednícky parlament v koordinácii s Európskym parlamentom a s parlamentmi predchádzajúceho a nasledujúceho predsedníckeho štátu (tzv. Trojka).

 
 

Deň v parlamente

<- ->