Konferencia predsedov parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov Európskej únie (COSAC) Vytlačiť stránku / Print page

   
Dátum: 10. 7. 2016 - 11. 7. 2016 
Miesto konania: rokovacia sála hlavnej budovy Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 
 

Všetky fotky (FLICKR)

COSAC (fr. Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires) združuje výbory národných parlamentov pre európske záležitosti členských štátov EÚ, rovnako ako aj poslancov Európskeho parlamentu.

Plenárne zasadnutia tejto konferencie sa konajú dvakrát ročne a každý národný parlament je na nich reprezentovaný šiestimi poslancami. Každé takéto plenárne zasadnutie je pripravované na samostatnom stretnutí predsedov parlamentných výborov pre európske záležitosti, ktoré mu predchádza (obvykle na začiatku predsedníckeho polroka).

Delegácia Európskeho parlamentu pre COSAC je spoločne vedená jedným z podpredsedov Európskeho parlamentu, ktorý je zodpovedný za vzťahy s národnými parlamentmi a predsedom Výboru Európskeho parlamentu pre ústavné záležitosti (AFCO).

Parlamenty kandidátskych štátov majú taktiež možnosť zúčastniť sa, a to vyslaním troch pozorovateľov. Zasadnutia COSAC sa obvykle konajú v hlavnom meste štátu, ktorý momentálne predsedá v Rade EÚ.

COSAC bola založená v máji 1989 v Madride, kde sa predsedovia parlamentov členských štátov Európskych spoločenstiev zhodli na potrebe posilňovať úlohu národných parlamentov vo vzťahu k záležitostiam Európskych spoločenstiev, a to vytváraním priestoru pre stretnutia parlamentných výborov pre európske záležitosti.

Prvé stretnutie COSAC sa konalo v dňoch 16. – 17. novembra 1989 v Paríži. Ďalšie, v poradí už 56. plenárne zasadnutie COSAC sa uskutoční v dňoch 13. – 15. novembra 2016 v Bratislave.

COSAC bola formálno-právne uznaná Amsterdamskou zmluvou, platnou od 1. januára 1999, v Protokole o úlohe národných parlamentov v EÚ.

Podľa článku 10 Protokolu (číslo 1) o úlohe národných parlamentov v EÚ Lisabonskej zmluvy môže COSAC „predkladať všetky podnety, ktoré považuje za účelné do pozornosti Európskemu parlamentu, Rade EÚ a Európskej komisii. Konferencia by mala taktiež podporovať výmenu informácií a dobrých praktík medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom, vrátane ich špecializovaných výborov. Rovnako môže organizovať medziparlamentné konferencie na špecifické témy, predovšetkým za účelom diskutovať o záležitostiach Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, vrátane Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Výstupy z konferencie nie sú záväzné pre národné parlamenty a ani nepredurčujú ich stanoviská.“

 
 

Deň v parlamente

<- ->