Dokument je dostupný aj vo formátoch: tlac_0255.pdf tlac_0255.htm

Návrhy kandidátov na predsedu a dvoch podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

Parlamentná tlač


NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

X. volebné obdobie

Číslo: 1551/1993-sekr.

255

Návrhy

kandidátov na predsedu a dvoch podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

Bratislava jún 1993

Číslo: 1551/1993-sekr.

Návrhy

kandidátov na predsedu a dvoch podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 4 ods. 2 Volebného poriadku na voľbu predsedu a dvoch podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len "volebný poriadok") 15. júna 1993 overil platnosť návrhov kandidátov na predsedu a dvoch podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

Konštatoval, že všetky návrhy, ktoré boli k 14. júnu 1993 podané, sú v súlade s čl. 2 ods. 1 až 4 volebného poriadku.

Návrhy kandidátov sa uvádzajú v abecednom poradí:

Kandidáti na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

Arpád M A T E J K A Jozef S T A N K

Kandidáti na dvoch podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

Pavol BIELIK Peter SOKOL

Bratislava 15. júna 1993

Návrh kandidáta

Arpáda M A T E J K U

na predsedu

Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

Podávajú: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky

Augustín Marián HÚSKA Ivan L A L U H A

Augustín Marián HÚSKA a Ivan LALUHA, poslanci NR SR

Bratislava 11. júna 1993

Vážený pán predseda,

v zmysle volebného poriadku na voľbu predsedu a dvoch podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky navrhujeme na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR

Arpáda M A T E J K U

narodeného 2. apríla 1939, trvalé bytom Botanická 32, Trnava, občana Slovenskej republiky.

Menovaný je slovenskej národnosti, ženatý, otec dvoch detí dcéry Kataríny a syna Róberta. Nami navrhovaný kandidát svojou občianskou bezúhonnosťou, citom pre spravodlivosť, pracovitosť a zodpovednosť pri realizácii uznesení vlády Slovenskej republiky č. 50 o zriadení Najvyššieho kontrolného úradu SR a č. 179 z 18. marca 1993, ktorým bol poverený riadením Najvyššieho kontrolného úradu SR v rozsahu štatutárneho zástupcu podľa zákona NR SR číslo 39/1993 Z. z. dokázal, že je plne kompetentný na výkon funkcie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

Vážený pán

Ivan Gašparovič

predseda Národnej rady Slovenskej republiky

Bratislava

tlac_0255-1.jpg

Arpád M A T E J K A, Botanická č. 32, 917 08 TRNAVA

NÁRODNÁ RADA Slovenskej republiky BRATISLAVA

Vec: Voľba predsedu NKÚ SR Vyhlásenie

10. júna 1993

Dolupodpísaný Arpád Matejka, narodený 2. apríla 1939 v Chorvátskom Grobe, R. č. 39. 04. 02/749, č. OP 325707 BV-77, bytom Trnava, Botanická ulica č. 32 vyhlasujem, že:

- spĺňam podmienky pre voľbu predsedu NKÚ SR podľa § 9 zákona NR SR č. 39/1993 Z. z.

- som občanom Slovenskej republiky

- súhlasím so svojou kandidatúrou na predsedu NKÚ SR.

tlac_0255-2.jpg

N á v r h k a n d i d á t a

Jozefa STANKA

na predsedu

Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

Podávajú: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky

Peter WEISS Jozef KOŠNÁR Milan FTÁČNIK

Klub poslancov NR SR za SDĽ, Gunduličova 12, 816 10 Bratislava

Návrh

kandidáta na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

V zmysle článku 2 Volebného poriadku na voľbu predsedu a dvoch podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky schváleného uznesením Národnej rady SR číslo 224 z 21. mája 1993

podávame návrh kandidáta na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na pána Ing. Jozefa STANKA, CSc., narodeného 26. 10. 1940, trvalým bydliskom Karpatské nám. 7, 831 06 Bratislava.

Návrh odôvodňujeme tým, že pán Stank má na túto funkciu odborné a politické predpoklady. Absolvoval vysokoškolské štúdium v odbore organizácie riadenia na SVŠT v Bratislave; získal titul kandidáta ekonomických vied. Má viacročné skúsenosti z riadiacich a hospodárskych funkcií na podnikovej úrovni, aj na úrovni ústredných orgánov štátnej správy.

Po roku 1989 pôsobil dve volebné obdobia vo Federálnom zhromaždení ČSFR ako jeho podpredseda, tiež ako predseda výboru. V súčasnosti je radcom-vyslancom na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Českej republike.

Ing. Jozef Stank, CSc., Karpatské nám. 7, 831 06 Bratislava

Vyhlásenie

Dolupodpísaný Ing. Jozef Stank, CSc. vyhlasujem, že súhlasím s kandidatúrou na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

Ďalej vyhlasujem, že spĺňam podmienky na voľbu v zmysle § 9 zákona Národnej rady SR č. 39/1993 Z. z.

Som občanom Slovenskej republiky, moje rodné číslo je 40-10-26/743, číslo občianskeho preukazu 984037 PL.

tlac_0255-3.jpg

Bratislava 11. 6. 1993

N á v r h k a n d i d á t a

Pavla B I E L I K A

na podpredsedu

Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

Podáva: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ján ČARNOGURSKÝ

POSLANEC SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

JUDr. Ján Čarnogurský

Bratislavami, júna 1993

Vážený pán predseda,

v súlade s Volebným poriadkom na voľbu predsedu a dvoch podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu SR schváleným NR SR navrhujem týmto ako kandidáta na podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR

RNDr. Pavla Bielika, CSc

narodeného 22. augusta 1953, trvalé bytom na Tbiliskej ul. 29 v Bratislave. Dr. Bielik je ako bývalý námestník ministra kontroly SR odborne dobre pripravený pre výkon funkcie podpredsedu NKÚ. Z toho dôvodu ho považujeme za odborníka vhodného pre tento úrad.

JUDr. Ján Čarnogurský poslanec NR SR

Vážený pán

Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc

predseda

Národná rada

Župné nám. 12 BRATISLAVA

RNDr. Pavol BIELIK, CSc - 831 06 BRATISLAVA, Tbiliská 29

VYHLÁSENIE

Podpísaný RNDr"Pavol Bielik, CSc, narodený 22. augusta 1953, trvalé bytom Tbiliská 29, 831 06 Bratislava, rodné číslo: 53. 08. 22/348) číslo občianskeho preukazu: 116914 BY-72 som občanom Slovenskej republiky a vyhlasujem, že súhlasím so svojou kandidatúrou na podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR a zároveň v zmysle volebného poriadku vyhlasujem, že spĺňam podmienky pre voľbu ustanovené § 9 Zákona č. 39/1993 Z. z. o najvyššom kontrolnou úrade SR.

RNDr. Pavol Bielik, CSc

Bratislava, 10. 6. 1993

Návrh kandidáta

Petra SOKOLA

na podpredsedu

Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

Podávajú: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky

Anton HRNKO Jozef PROKEŠ

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky

Bratislava 8. júna 1993

Vážený pán predseda,

v súlade s Čl. 2 volebného poriadku na voľbu predsedu a dvoch podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky podávame návrh na podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na pána

Ing. Petra Sokola

Pán P. Sokol sa narodil 31. júla 1959, trvalé bydlisko Ružová č. 2, 900 31 Stupava.

Odôvodnenie návrhu:

V súlade s právom poslanca navrhovať kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu SR navrhujeme za kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR Petra Sokola, ktorý svojimi odbornými skúsenosťami a morálnymi kvalitami splna predpoklady pre výkon funkcie, do ktorej ho navrhujeme.

K návrhu pripájame vyhlásenie kandidáta o tom, že splna podmienky na voľbu a súhlasí so svojou kandidatúrou.

S pozdravom

Anton Hrnko

Jozef Prokeš

Príloha: 1

Vážený pán

Doc. JUDr. Ivan GAŠPAROVIČ, CSc.

predseda Národnej rady SR Bratislava

VYHLÁSENIE

Podpísaný Peter Sokol, nar. 31. júla 1959, trvalé bydlisko Ružová ul. 2, 900 31 Stupava, týmto čestne prehlasujem, že spĺňam podmienky na voľbu za podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR podľa § 9 zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR.

Súhlasím so svojou kandidatúrou na funkciu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR.

Súčasne vyhlasujem, že som občanom Slovenskej republiky.

Číslo občianskeho preukazu: 39 56 26 BV 78 Rodné číslo: 59-07-31/7152

Peter Sokol

Bratislava 8. júna 1993