Dokument je dostupný aj vo formátoch: roz_06.pdf

Zápisnica o výsledku novej voľby prezidenta Slovenskej republiky

Iný typ dokumentu


I.

Zápisnica o výsledku novej voľby prezidenta Slovenskej republiky

Na novú voľbu prezidenta Slovenskej republiky, ktorá sa uskutočnila tajným hlasovaním 15. februára 1993, bolo poslancom Národnej rady Slovenskej republiky vydaných 148 hlasovacích lístkov.

Po spočítaní hlasov volebná komisia na organizáciu a zisťovanie výsledkov novej voľby prezidenta Slovenskej republiky zistila, že v tajnom hlasovaní bolo odovzdaných

126 platných hlasovacích lístkov

1 neplatných hlasovacích lístkov a

19 sa zdržalo hlasovania

2 nehlasovali

Za kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky

pána Michala Kováča

bolo odovzdaných 106 platných hlasovacích lístkov

Podľa Čl. 101 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky na zvolenie prezidenta Slovenskej republiky je potrebná trojpätinová väčšina hlasov všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Volebná komisia konštatuje, že navrhnutý kandidát na prezidenta Slovenskej republiky pán Michal KOVÁČ získal potrebnú trojpätinovú väčšinu hlasov všetkých poslancov, čím potvrdzuje, že bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky.

Volebná komisia podľa Čl. 12 volebného poriadku poveruje svojho predsedu oznámiť výsledok voľby prezidenta Slovenskej republiky na 15. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, čo týmto aj vykonávam.

Volebná komisia súčasne žiada, aby v súlade s Čl. 13 ods. 2 volebného poriadku predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil, že pán Michal KOVÁČ bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky.

Vyhlásenie výsledku voľby a zloženie sľubu prezidenta sa vykoná na schôdzi, ktorej termín určí predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím.

roz_06-1.jpg

Bratislava 15. februára 1993