Dokument je dostupný aj vo formátoch: tlac_0168.pdf

Parlamentná tlač č. 168

Parlamentná tlač


NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

III. volebné obdobie

168

Písomné odpovede

členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky do 31. januára 2003

Bratislava február 2003


NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

III. volebné obdobie

Číslo: 391/2003

NÁVRH

UZNESENIE z marca 2003

k písomným odpovediam členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky do 31. januára 2003 (tlač 168)

Národná rada Slovenskej republiky

berie na vedomie

1. písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky do 31. januára 2003 (tlač 168);

2. vyjadrenie

- poslanca Národnej rady Slovenskej republiky že odpoveď ministra Slovenskej republiky na interpeláciu č. vo veci považuje za neuspokojivú,

- pokračovanie uznesenia podľa vyjadrenia poslancov.

Bratislava marec 2003


Zoznam

písomných odpovedí na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky do 31. januára 2003

1. Odpoveď predsedu vlády Slovenskej republiky M. Dzurindu na interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky H. Arvaya vo veci informačnej bezpečnosti

2. Odpoveď predsedu vlády Slovenskej republiky M. Dzurindu na interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky M. Juščíka vo veci diaľničnej siete na území východného Slovenska

3. Odpoveď ministra obrany Slovenskej republiky I. Šimka na interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky G. Krajčiho vo veci vykrádania vojnových hrobov a rozoberania muzeálnych vojenských dobových exponátov pri Dukle za účelom obohacovania sa a vo veci vymenovania riaditeľa Vojenského historického ústavu

4. Odpoveď predsedu vlády Slovenskej republiky M. Dzurindu na interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky G. Krajčiho vo veci riadenia a výkonu zákonných povinností Slovenskej informačnej služby

5. Odpoveď ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky P. Prokopoviča na interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľ. Vážneho vo veci riešenia problémov železničnej prepravy

6. Odpoveď vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky Š. Hudeca na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003

7. Odpoveď podpredsedu vlády a ministra hospodárstva Slovenskej republiky R. Nemcsicsa na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003

8. Odpoveď podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti Slovenskej republiky D. Lipšica na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003


9. Odpoveď podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky I. Mikloša na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003

10. Odpoveď ministra výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky L. Gyurovszkého na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003

11. Odpoveď ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky P. Prokopoviča na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003

12. Odpoveď ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky Zs. Simona na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003

13. Odpoveď ministra životného prostredia Slovenskej republiky L. Miklósa na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003

14. Odpoveď ministra školstva Slovenskej republiky M. Fronca na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003

15. Odpoveď ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ľ. Kaníka na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003

16. Odpoveď ministra zdravotníctva Slovenskej republiky R. Zajaca na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003

17. Odpoveď ministra kultúry Slovenskej republiky R. Chmela na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003

2


18. Odpoveď ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky E. Kukana na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003

19. Odpoveď ministra vnútra Slovenskej republiky V. Palka na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003

20. Odpoveď ministra obrany Slovenskej republiky I. Šimka na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003

3


1. Odpoveď predsedu vlády Slovenskej republiky M. Dzurindu na interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky H. Arvaya vo veci informačnej bezpečnosti


Predseda vlády Slovenskej republiky

Bratislava 5. februára 2003

Číslo: 72/2003 PV

Vážený pán poslanec,

v odpovedi na Vašu interpeláciu vo veci informačnej bezpečnosti a budovania informačnej spoločnosti Vám oznamujem nasledovné.

Vláda SR svojim uznesením číslo 522/2001 schválila „Politiku informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike" a pripojila sa k iniciatíve Európskej komisie eEurope . Súčasne deklarovala, že riešenie problematiky informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike považuje za jeden zo svojich strategických zámerov. Tento materiál vypracovalo Ministerstvo školstva SR v spolupráci so Slovenskou informatickou spoločnosťou a Inštitútom informatiky a štatistiky. Dokument predpokladá následné vypracovanie stratégie informatizácie spoločnosti vrátane jej inštitucionálneho, kompetenčného a legislatívneho zabezpečenia a akčného plánu realizácie tejto stratégie, zahrňujúceho úlohy vyplývajúce pre Slovenskú republiku z iniciatívy eEurope .

Aj keď pôvodne stanovené termíny predloženia týchto dokumentov Ministerstvo školstva SR opakovane nesplnilo, komplexné riešenie aj Vami uvádzaných problémov informačnej bezpečnosti je možné až po prijatí vyššie spomínaných dokumentov vládou SR a realizáciou úloh z nich vyplývajúcich. Oba tieto strategické dokumenty boli viackrát prerokované v Rade vlády pre informatiku a po úvodnom kole pripomienkovania zo strany odbornej verejnosti by mali byť v dohľadnom čase predložené vláde SR na schválenie.

Ochrana bezpečnosti sieti, transakcií realizovaných prostredníctvom týchto sietí, ako aj zariadení koncových užívateľov je kľúčovým politickým cieľom, ktorý treba v tejto oblasti dosiahnuť. V súvislosti so vstupom do NATO prispôsobujeme náš systém ochrany utajovaných skutočnosti vysokým požiadavkám NATO. Prijali sme zákon o ochrane utajovaných skutočnosti, zákon o elektronickom podpise a zákon o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. V tejto čiastkovej oblasti sa však dosiahol taký pokrok, ktorý pozitívne hodnotí aj Európska komisia vo svojej poslednej hodnotiacej správe. Vplyvom novej legislatívy a súčasne aj vplyvom pôsobenia Úradu na ochranu osobných údajov sa v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov vykonal v Slovenskej republike značný pokrok či už vo verejnom, alebo v privátnom sektore.


Vážený pán poslanec, úspešná realizácia štátnej politiky informatizácie spoločnosti vyžaduje zladenie a synchronizáciu opatrení v oblasti telekomunikácií, legislatívy, školstva, verejnej správy a v ďalších sektoroch národného hospodárstva. Prierezový charakter problematiky vyžaduje nielen aktívnu súčinnosť viacerých rezortov, ale aj širokú participáciu nevládnych organizácií a tretieho sektora. Riešeniu tejto situácie by mal pomôcť aj presun riadenia informatiky /informatizácie spoločnosti/ z rezortu Ministerstva školstva SR na rezort Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR, kde svojou povahou aj patrí. V súčasnosti je uvedený návrh zákona v NR SR .

Vážený pán poslanec, na základe uvedeného som presvedčený, že dôjde k riešeniu Vami uvádzaných problémov a k zlepšeniu aj v tejto oblasti.

S pozdravom

Vážený pán

Herman Arvay

poslanec

Národná rada SR

Bratislava


2. Odpoveď predsedu vlády Slovenskej republiky M. Dzurindu na interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky M. Juščíka vo veci diaľničnej siete na území východného Slovenska


Predseda vlády Slovenskej republiky

Bratislava, 17. februára 2003

Číslo : 295/2003-PV

Vážený pán poslanec,

v odpovedi na Vašu interpeláciu vo veci výstavby diaľničnej siete na území východného Slovenska uvádzam nasledovné.

Úsek cesty medzi Košicami a štátnou hranicou medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou (hraničný priechod Milhosť/Tornyosnémeti) je zaradený do siete rýchlostných ciest s označením R4. Celý ťah rýchlostnej cesty R4 v úseku hraničný priechod medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou (Vyšný Komárnik/Piwniczna) - Svidník - Prešov a Košice - Milhosť je súčasťou medzinárodnej siete TINA. TINA na území Slovenska pozostáva z hlavných koridorov, ktoré tvoria všetky diaľničné ťahy Dl - D4 a z doplnkových koridorov. Ťah R4 je súčasťou doplnkového kondora TINA medzi hlavnými koridormi TINA, t. j. medzi európskymi multimodálnymi dopravným koridorom III (Rzeszów) a V (Miskolc).

Realizácia jednotlivých projektov je podmienená splnením kritérií ekonomickej efektívnosti, ktorá vychádza predovšetkým z intenzít dopravy na stávajúcej cestnej sieti. V tomto smere vykazuje úsek cesty Košice-Milhosť relatívne nízku intenzitu dopravy (intenzita dopravy na prihraničnom úseku, nameraná v roku 2000, bola 1476 vozidiel za 24 hodín), čo negeneruje okamžitú potrebu budovania rýchlostnej cesty. Obdobný názor zastáva aj maďarská strana.

Vážený pán poslanec,

pre dosiahnutie cieľového stavu, vybudovanie rýchlostnej cesty R4 Košice - Milhosť, však začal rezort dopravy predmetný úsek investorsky pripravovať už v roku 2001. Prvým základným krokom investorskej prípravy stavby je zabezpečenie procesu EIA v zmysle zákona NR SR č. 127/94 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V rokoch 2001 a 2002 bola ukončená prvá etapa procesu EIA vypracovaním „zámeru" a vydaním „rozsahu hodnotenia" v novembri 2002, v ktorom sú určené podmienky pre druhú etapu EIA, t. j. pre vypracovanie „správy o hodnotení" a zabezpečenie vydania „záverečného stanoviska" Ministerstvom životného prostredia SR. Predpokladaným termínom ukončenia je prvý polrok 2004. Dôležitým aspektom je zabezpečenie koordinovaného postupu prípravy a výstavby obidvoch relevantných strán. Z uvedeného dôvodu sa v prvom polroku 2003 pripravuje pracovné stretnutie partnerských ministerstiev dopravy za účasti orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy s cieľom napomôcť zblíženiu rozvojových programov a priorít obidvoch


2

strán z pohľadu cestného prepojenia medzi Košicami a Miskolcom. Výsledkom bude konkrétna dohoda obidvoch strán o postupe prípravy a výstavby tohto cestného prepojenia s následnou prípravou medzinárodnej medzivládnej dohody. Táto dohoda bude obsahovať konkrétne termíny realizácie.

Považujem tiež za potrebné pripomenúť, že v rámci košického regiónu sa priamo v Košiciach dlhodobo buduje systém diaľničných privádzačov. V súčasnosti je vo výstavbe úsek Košice, Prešovská - Sečovská, H etapa, s celkovými nákladmi viac ako 1,4 mld. Sk, s plánovaným ukončením v roku 2006. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že úlohy ktoré si stanovila vláda SR na svojom zasadnutí v Košiciach, plní.

Vážený pán poslanec,

nieje možné postaviť výstavbu diaľnic na úzko regionálnom princípe. Budovanie diaľničnej siete zabezpečujeme kontinuálne s dôrazom na dokončenie hlavných dopravných koridorov.

S pozdravom

Vážený pán

Mikuláš Juščík

poslanec

Národná rada Slovenskej republiky

Bratislava


3. Odpoveď ministra obrany Slovenskej republiky I. Šimka na interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky G. Krajčiho vo veci vykrádania vojnových hrobov a rozoberania muzeálnych vojenských dobových exponátov pri Dukle za účelom obohacovania sa a vo veci vymenovania riaditeľa Vojenského historického ústavu


MINISTER OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ivan Šimko

Bratislava 17. februára 2003

Č. p.: SEĽUZ/K-31/3-141/2003

Vážený pán poslanec,

Váš záujem o problematiku starostlivosti o vojnové hroby si vážim. Musím však zároveň konštatovať, že Vaše informácie v uvedenej veci nie sú presné, takže Vaša interpretácia problému plne nezodpovedá skutočnosti.

Vojenský historický ústav vykonáva správu majetku štátu k rozsiahlym vojnovým pohrebiskám, na ktorých je pochovaných takmer 10 000 obetí druhej svetovej vojny. Ide o národnú kultúrnu pamiatku -vojnový cintorín československých vojakov s pamätníkom Dukla v katastri obce Vyšný Komárnik a národnú kultúrnu pamiatku — vojnový cintorín s pamätníkom Sovietskej armády vo Svidníku, ul. Bardejovská 414/25. Zároveň má Vojenský historický ústav v správe majetku štátu kultúrnu pamiatku — miesto tragédie a cintorín jej obetí v obci Tokajík.

O tom, že obidve národné kultúrne pamiatky a v nich umiestnené vojnové cintoríny sú udržiavané v dobrom stave, som mal možnosť osobne sa presvedčiť počas účasti na spomienkových a pietnych podujatiach pri príležitosti „Dňa obetí Dukly" 5. októbra 2002.

Môžem zodpovedne konštatovať, že žiadny vojnový hrob v starostlivosti Vojenského historického ústavu nebol poškodený ani vykradnutý.

Starostlivosť o nemecké vojnové hroby na území Slovenska zabezpečuje na základe čl. 6 ods. 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vojnových hroboch č. 344/2000 Z. z. nemecká organizácia „Národný zväz starostlivosti o nemecké vojnové hroby". V súlade s čl. 6 ods. 3 uvedenej dohody a na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 73 z 27. januára 1999 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky udelilo súhlas na nakladanie s nemeckými vojnovými hrobmi na území Slovenska tretej osobe, poverenej nemeckou stranou, Spoločnosti starostlivosti o nemecké vojnové hroby na Slovensku so sídlom v Prešove.

Nemecké vojnové hroby teda nie sú v starostlivosti Vojenského historického ústavu. V tomto, vážený pán poslanec, je Vaša informácia nepresná.


V konečnom dôsledku vandalizmus, ba priam hyenizmus k vojnovým hrobom je javom širším. Toto ohrozenie sa netýka iba hrobov v správe Vojenského historického ústavu, ale hlavne osamotených hrobov a menších pohrebísk, umiestnených v extravilánoch obcí. Za ochranu vojnových hrobov vo svojom katastri boli obce zodpovedné aj podľa predošlej platnej legislatívy a táto zodpovednosť im zostala aj po prijatí zákona č. 441/2002 Z. z. o vojnových hroboch a vykonávacej Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 710/2002 Z. z.

Pravdou však je, že v priebehu roka 2002 boli v priestoroch prírodného areálu múzea odcudzené niektoré kovové časti vystavovanej dobovej techniky. Uvedené múzejné exponáty v počte 65 kusov sú rozmiestnené na ploche 20 km2.

Podľa mojich informácií Vojenský historický ústav prijal opatrenia smerujúce k prísnym pravidelným kontrolám stavu vojnových hrobov, ktoré má v správe, ako aj múzejných exponátov vo Vojenskom múzeu v prírode. Opatrenia boli realizované v súčinnosti s obcami, v katastri ktorých sa vojnové hroby a múzejné exponáty v správe Vojenského historického ústavu nachádzajú. Ich cieľom bolo hlavne zainteresovať obyvateľov týchto obcí na sledovaní a ohlasovaní pohybu podozrivých osôb.

Po prijatí týchto opatrení nebol zaznamenaný žiadny nový prípad poškodenia exteriérových múzejných predmetov. Zároveň bol spracovaný návrh na premiestnenie najviac ohrozených múzejných exponátov do areálu Vojenského múzea Svidník a taktiež na iné vhodné, ľahšie sledovateľné miesta. Prevoz najviac ohrozených exponátov však bude možné vykonať až po zlepšení klimatických a dopravných podmienok v okrese Svidník na jar roku 2003.

Vážený pán poslanec, vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je súvislosť medzi týmto problémom a riadením a zodpovednosťou Vojenského historického ústavu, ktoré od 1. októbra 2001 s plnou zodpovednosťou a právomocami zabezpečuje funkcionár, poverený výkonom funkcie riaditeľa a skutočným skutkovým stavom v zabezpečení ochrany vojnových hrobov a múzejných predmetov v správe Vojenského historického ústavu. K výberovému konaniu na obsadenie voľnej funkcie riaditeľa Vojenského historického ústavu Vám uvádzam nasledujúce skutočnosti.

Rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č. 42/2001 zo 4. októbra 2001 bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie voľnej funkcie riaditeľa Vojenského historického ústavu so sídlom v Bratislave. Predmetným rozkazom bola na výberové konanie určená komisia. Výberové konanie sa uskutočnilo 20. novembra 2001. Komisia navrhla ministrovi obrany Slovenskej republiky Jozefovi Stankovi vymenovať za riaditeľa Vojenského historického ústavu doc. PhDr. Jozefa Bystrického, CSc. Minister obrany Slovenskej republiky uvedený návrh komisie


neakceptoval a doc. PhDr. Jozefa Bystrického, CSc. do uvedenej funkcie nevymenoval. Dôvody nie sú mi známe.

Z dôvodu zmeny právnej úpravy (nadobudnutia účinnosti zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe) ako aj zmeny v tabuľkách počtov (v súčasnej dobe uvedenú funkciu môže vykonávať iba zamestnanec vo verejnej službe, a nie profesionálny vojak) obsadenie funkcie riaditeľa Vojenského historického ústavu som začal riešiť už necelý mesiac po nástupe do funkcie ministra obrany v novembri 2002 na podnet generálnej riaditeľky sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Výberové konanie bolo vyhlásené 26. novembra 2002 v súlade so zákonom č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 4 ods. 4 citovaného zákona som na obsadenie uvedeného miesta ako zriaďovateľ vymenoval výberovú komisiu. Výberové konanie sa uskutoční 18. februára 2003. Ubezpečujem Vás, že po oznámení výsledkov výberového konania budem postupovať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

S pozdravom

Vážený pán

Gustáv Krajči

poslanec Národnej rady

Slovenskej republiky

Bratislava


4. Odpoveď predsedu vlády Slovenskej republiky M. Dzurindu na interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky G. Krajčiho vo veci riadenia a výkonu zákonných povinností Slovenskej informačnej služby


Predseda vlády Slovenskej republiky

Bratislava 24. februára 2003

Číslo : 367/2003PV

Vážený pán poslanec,

v odpovedi na Vašu interpeláciu vo veci riadenia a výkonu zákonných povinnosti Slovenskej informačnej služby musím dôrazne odmietnuť Vaše tvrdenia o politickom riadení a kontrole Slovenskej informačnej služby. Ako správne uvádzate riaditeľ Slovenskej informačnej služby je za výkon svojej funkcie zodpovedný Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky. Táto, prostredníctvom svojho predsedu, ukladá Slovenskej informačnej službe úlohy, avšak len v rozsahu jej pôsobnosti určenej zákonom.

Vážený pán poslanec, .

ako iste dobre viete, kontrolnú právomoc vo vzťahu k Slovenskej informačnej službe v zmysle príslušného zákona vykonáva jedine Národná rada Slovenskej republiky.

S pozdravom

Vážený pán

Gustáv Krajči

poslanec

Národná rada Slovenskej republiky

Bratislava


5. Odpoveď ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky P. Prokopoviča na interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľ. Vážneho vo veci riešenia problémov železničnej prepravy


Pavol Prokopovič

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Slovenskej republiky

Bratislava 17. februára 2003

Číslo: 251/M- 2003

Vážený pán poslanec,

na požiadanie predsedu Národnej rady SR listom č. 129/2003-sekr. z 28. januára 2003 Vám zasielam odpoveď na Vašu interpeláciu vo veci riešenia problémov železničnej prepravy. Vzhľadom na množstvo vznesených otázok vo Vašej interpelácii, dovoľujem si na ne odpovedať v rovnakej štruktúre ako boli položené:

1) Má MDPT SR, ako zriaďovateľ akciovej spoločnosti Železničná spoločnosť, a. s. so 100% účasťou štátu, praktickú možnosť ovplyvňovať cez orgány spoločnosti závažné rozhodnutia jej vedenia?

MDPT SR má možnosť presadzovať svoje zámery, a tým aj zámery vládnej politiky, prostredníctvom orgánov Železničnej spoločnosti, a. s. (ďalej len ŽS, a. s)., keď voľbu predstavenstva spoločnosti a jej predsedu schvaľuje valné zhromaždenie, kde MDPT SR vykonáva práva akcionára, ktorým je Slovenská republika a tiež prostredníctvom predsedu dozornej rady spoločnosti, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovania podnikateľských činností spoločnosti, ktorým je štátny tajomník MDPT SR.

2) Prečo pred rozhodnutím vlády SR o rušení osobnej dopravy na regionálnych tratiach neboli vyčerpané iné možnosti ako napr.:

- zníženie vnútorných nákladov Železničnej spoločnosti, a. s.

V decembri 2002 bol vo vedení MDPT SR prerokovaný a schválený materiál ,.Rozpracovanie rozpočtu ŽSR a ŽS, a. s., ktorým sa zabezpečí efektívnosť použitia prostriedkov z rozpočtu obidvoch subjektov", ktorý obsahuje návrh úsporných opatrení ŽSR a ŽS, a. s.

ŽS, a. s. vypracovala súbor krokov, ktoré majú za cieľ dosiahnuť úsporu vlastných nákladov:

1. Prehodnotenie platných zmlúv za upratovacie služby uzavretých priamo so ŽSR alebo tých, z ktorých práva a povinnosti prešli na spoločnosť.

2. Elektronizácia a modernizácia zariadení na výdaj cestovných dokladov.

3. Rozširovanie zmluvného predaja cestovných dokladov tretím právnym subjektom.

4. Dokončenie prehodnotenia zmlúv so ŽSR na odber vody vzhľadom k zmene počtu zamestnancov.

5. Prehodnotenie doteraz používaných technologických projektov Strediska informatiky vzhľadom na ich počet a potrebu odvodenú od reálneho využívania jednotlivých projektov.

6. Úprava interného predpisu OK 2 (redukcia skúšok a zavádzanie nových skúšok len v prípade akútnej potreby prevádzkových zložiek).


7. Zníženie výkonov vozňov špeciálnej stavby v GVD 2002/2003 (Grafikone verejnej dopravy).

8. Prehodnotenie odoberaných výkonov od železničného zdravotníctva a definovanie jednotkových cien za poskytované výkony.

9. Zníženie grafikonovej zálohy na 30% vozňov klasickej stavby v priebehu nasledujúcich 5 rokov z dôvodu zastaranosti vozňového parku a postupnej modernizácie vozňov v ŽOS Vrútky.

ŽS, a. s. pristúpila aj k ďalším opatreniam ako sú: zníženie neproduktívnych výkonov Lv vlakov (rušňové vlaky) v osobnej a nákladnej doprave o 5% a zníženie rozpočtu nákladov na reklamu a propagáciu.

- hospodárnejšie nakladanie s objednaním externých výkonov (poradenské služby a pod.)

Opatrenia ŽS, a. s. vedúce k hospodárnejšiemu nakladaniu s objednaním externých výkonov sú: zníženie nákladov na údržbu a opravy od dodávateľských firiem o 20%, centralizovanie obstarávania materiálu a služieb, získanie množstevných zliav na nákup motorovej nafty.

Opatrenia ŽSR vedúce k hospodárnejšiemu nakladaniu s objednaním externých výkonov:

Na základe štátom poskytnutej úhrady zo štátneho rozpočtu na krytie straty z objednaných výkonov vo verejnom záujme (ďalej VVZ), t.j. straty vznikajúcej z rozdielu medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi na prevádzkovanie železničnej dopravnej cesty (ďalej ŽDC) a tržbami z poplatku za používanie ŽDC od dopravcov (najväčší je ŽS, a.s.), ako aj ďalšími tržbami súvisiacimi sprevádzkovaním ŽDC museli ŽSR siahnuť k rozsiahlym reštrikciám nielen v oblasti nákladov na externé služby, ale aj nákladov na udržovanie a opravy ešte pred schválením zrušenia osobnej dopravy na vybraných regionálnych tratiach.

Pred tým, ako bola reštrikčne stanovená úhrada VVZ, ŽSR kalkulovali náklady s nárastom oproti roku 2002 vzhľadom na stanovenú infláciu o 8,8 %. Vo výške 7 % bolo uvažované s medziročným nárastom priemernej mzdy, pričom v Kolektívnej zmluve na roky 2002 - 2003 je zapracovaný minimálny nárast na úrovni inflácie 8,8 %. Pri nákladoch na energie ŽSR predpokladali ešte vyšší nárast, vzhľadom na predpokladané a potvrdené zvyšovanie cien energií.

Kvantifikácia nákladov na spotrebované nákupy a služby pred reštrikciou, po 1. etape reštrikcie a po reštrikcii vzhľadom na redukciu výkonov v osobnej doprave:

Položky nákladov

Pred reštrikciou

1 .etapa reštrikcie

Po redukcii výkonov v osobnej doprave

Spotreba materiálu

1 209 278

1 109 278

947 000

Spotreba energie

317 377

297 377

275 000

Spotreba neskladovateľných dod.

54 949

54 949

50 742

Opravy a udržovanie

618 912

580 000

523 000

Cestovné

80 664

75 664

70 000

Ostatné služby

1 421 613

1 321 613

1 208 894

2


Najvyšší rozsah reštrikcie je na spotrebe materiálu, ostatných službách a na opravách. Ostatné služby už nemôžu byť nižšie vzhľadom na to, že ŽSR majú odčlenené kapacity činností, ktorými v minulosti z väčšej časti tieto služby pokrývali. V súčasnosti sú služby poskytované prevažne z externého prostredia a smerujú do zabezpečenia chodu prevádzky ŽDC a obslužných činností. Uvedené reštrikcie budú plnené za pomoci opatrení, ktoré majú za cieľ udržať aspoň bezpečnosť prevádzky na ŽDC.

- redukcia investičných aktivít

Požadované investície ŽS, a. s. pred redukciou na rok 2003 boli vo výške 7,1 mld. Sk. ŽS, a. s. uvažuje v roku 2003 vo svojom pláne s objemom investícií cca 4,3 mld. Sk, z ktorých minimum bude riešených prostredníctvom nových úverov (0,37 mld. Sk).

Zdroj financovania

Typ investície

Krytie

Návrh

A. Vlastné zdroje celkom

1 286 386

z toho:

- rozostavané z roku 2002

odpisy

1 286 386

 

- novozačínané v roku 2003

odpisy

0

B. Cudzie zdroje celkom

3 021 097

z toho:

- rozostavané z roku 2002

úver z roku 2002

2 650 143

 

- novozačínané v roku 2003

potrebný nový úver

370 954

SPOLU

4 307 483

ŽS, a. s. ustúpila od projektu nákupu ľahkých motorových jednotiek a z iniciatívy ministra DPT SR aj od stavby administratívnej budovy spoločnosti.

Investičné aktivity ŽSR boli v predpokladoch na rok 2003 významne redukované vplyvom zákona NR SR č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách.

Z minimálnej potreby investičných prostriedkov vo výške 6,1 mld. Sk je v súčasnosti zdrojovo pokrytých len 4,2 mld. Sk. Uznesením vlády č. 963 zo dňa 10. 10. 2001 bolo Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR uložené zabezpečovať financovanie programu rozvoja železničných ciest vo výške 3 450 mil. Sk ročne. Na rok 2003 je v štátnom rozpočte na tento účel vyčlenený kapitálový transfer 350 mil. Sk. Od ISPA bol obdržaný príspevok vo výške 75% oprávnených prác na modernizáciu trate Rača — Šenkvice vo výške 38,6 mil. Eur, Šenkvice - Cífer vrátane staníc Rača - Trnava vo výške 58,4 mil. Eur a Trnava — Šenkvice vo výške 50% t. j. 46,7 mil. Eur.

- predaj nepotrebného majetku spoločnosti

Vzhľadom na skutočnosť, že k odovzdaniu a prevzatiu majetku ŽS, a.s. došlo protokolárne až 31. 12. 2002, nebolo možné nakladať s majetkom. V súčasnosti sú už pripravované odpredaje nepotrebného majetku (staré tatranské električky, staré nevyradené rušne, havarovaný rušeň v Jesenskom, 300 nákladných vozňov).

ŽSR v súčasnosti evidujú nepotrebný a prebytočný majetok, v ktorom sú zastúpené všetky majetkové triedy vo výške 1,64 mld. Sk účtovnej ceny. Z toho trieda pozemky tvorí 692 miliónov Sk a trieda budovy 567 mil. Sk, ostatný majetok v hodnote 381 mil. Sk. Pozemky a časť budov sú

3


súčasne najbonitnejším nepotrebným majetkom. Pri priamom predaji pozemkov a budov možno počítať minimálne s 1,5 násobkom jeho zostatkovej ceny, čo u pozemkov predstavuje 1,04 mld. Sk a u budov 0,85 mld. Sk. Pri nakladaní s prebytočným majetkom z pohľadu príslušnej bonity je potrebné rešpektovať danosti jeho dislokácie po celom území Slovenskej republiky.

Nepotrebný a prebytočný nehnuteľný majetok (pozemky, budovy) je majetkom, ktorý nie je súčasťou "Železničnej dopravnej cesty", ale je s ňou prevádzkovo prepojený. Ide prevažne o majetok slúžiaci obslužným a doplnkovým činnostiam. Ďalej je to majetok, ktorý sa nachádza v súlade s územným plánom obce v priemyselných zónach, zónach oddychu a pod. Ide o majetok z hľadiska jeho lokality a využiteľnosti najbonitnejší. Je zrejmé, že príslušná likvidita majetku musí rešpektovať danosti, ktoré sú pravidelne objektivizované a aktualizované na základe spracovanej kvalitatívnej analýzy trhových podmienok v celej SR.

Z hľadiska možnosti dlhodobého plánovania výnosov je vhodnou formou kapitalizácie nepotrebného majetku prenájom. Ročný predpis nájomného (pozemky, vecné bremená, bytové a nebytové priestory a reklama na nehnuteľnom majetku) je 150 mil. Sk ročne. Spôsob kapitalizácie sa zvolí na základe krátkodobých, ako aj na základe dlhodobých záujmov ŽSR.

ŽS a.s. má vo svojom majetku len ten, ktorý nevyhnutne potrebuje pre svoju činnosť čo znamená, že nedisponuje s prebytočným majetkom v podstatnom rozsahu. Predajom prebytočného majetku ŽSR nerieši problematiku zachovania prevádzky osobnej prepravy na regionálnych tratiach, pretože ŽSR nie sú prepravcom v osobnej doprave.

zjednodušenie, zefektívnenie a zriedenie dopravy na regionálnych tratiach a ďalšie

ŽS, a. s. vzhľadom na prijatý štátny rozpočet pristúpila k výrazným redukciám nákladov nielen na regionálnych tratiach. Celkovú dosiahnutú úsporu nákladov po redukcii výkonov osobnej dopravy je možné kvantifikovať nasledovne :

úspora nákladov na vybraných tratiach.....520 mil. Sk

úspora nákladov na hlavných tratiach.......170 mil. Sk

úspora na interných opatreniach................214 mil. Sk

celkom......................................................904 mil. Sk

Pri zrušení iba niektorých spojov nedochádza k výraznejším úsporám osobných nákladov a hoci dôjde k energetickým úsporám a šetreniu nákladov na použitie dopravnej cesty. Na druhej strane je potrebné povedať, že napríklad v dôsledku narušenia obehov súprav môže nastať potreba neproduktívnych jázd a v prípade krátenia súprav nedôjde ani k radikálnemu zníženiu nákladov na použitie železničnej dopravnej cesty, nakoľko tieto sú z väčšej časti závislé na počte ubehnutých vlakových kilometrov.

3) Vypracovalo MDPT SR presnú kalkuláciu celkovej úspory pre štát z titulu rušenia osobnej dopravy na regionálnych tratiach?

Presná kalkulácia celkovej úspory pre štát z titulu rušenia osobnej dopravy na regionálnych tratiach bola vypracovaná ŽS, a. s. Vláda SR v návrhu rozpočtu na rok 2003 stanovila na výkony vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe pevnú a nemennú čiastku 4,33

4


mld. Sk. Keďže táto suma na zachovanie rozsahu výkonov na úrovni roku 2002 bola z pohľadu Železničnej spoločnosti, a. s. nepostačujúca, ŽS, a. s. spracovala 4 varianty zníženia výkonov. Každá alternatíva počítala nielen so samotným obmedzovaním dopravy, ale aj s racionalizačnými opatreniami do vnútra. Na porade vedenia ministerstva bol vybraný 3. variant, v ktorom je navrhnuté zrušenie osobnej dopravy na 22 tratiach, na 3 tratiach osobná doprava nahradená autobusovou dopravou a redukcia osobnej dopravy na hlavných a regionálnych tratiach. Úspora nákladov pri redukcii na hlavných tratiach je 171 mil. Sk a na regionálnych tratiach 520 mil. Sk a úspora interných nákladov 214 mil. Sk (Príloha č. 1 - Kvantifikácia straty z VVZ na rok 2003).

o koľko sa znížia príjmy ŽSR za použitie dopravnej cesty z dôvodu zrušenia osobnej dopravy na regionálnych tratiach

V dôsledku zrušenia výkonov v osobnej doprave na regionálnych tratiach budú mať ŽSR nižšie tržby z poplatku za použitie ŽDC o 189 mil. Sk. Súčasne priamo v súvislosti s rušením osobnej dopravy a reštrikčnými opatreniami na týchto tratiach bude ušetrených 114 mil. Sk nákladov.

koľko bude stáť investícia do nákupu autobusov resp. ich prenájmu pre trate, kde bude vlaková doprava nahradená autobusovou

ŽS, a.s. predpokladá úspory nákladov na použitie železničnej dopravnej cesty, ktoré sú zároveň stratou tržieb ŽSR, pri zastavení osobnej dopravy na 24 regionálnych tratiach vo výške 228,9 mil. Sk (na trati Poltár - Rimavská Sobota bola od roku 2001 železničná doprava nahradená autobusovou dopravou). Zrušenie osobnej železničnej dopravy a jej nahradenie autobusovou dopravou si nevyžiada nákup nových autobusov, pretože ŽS, a. s. zabezpečí osobnú prepravu prostredníctvom externých autodopravcov. Predpokladané náklady na zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy na troch vybraných tratiach predstavujú v roku 2003 čiastku 59,7 mil. Sk.

o koľko sa zvýšia úhrady za výkony vo verejnom záujme realizované priamo zo ŠR resp. z VÚC pre podniky SAD, ktoré budú na zrušených tratiach prevádzkovať väčší počet autobusových spojov

Kalkulácie boli vykonané predbežne a to na úrovni jednotlivých podnikov SAD. Presné kalkulácie budú vykonané po získaní potrebných údajov o frekvencií cestujúcich na týchto tratiach. Podniky SAD v súčasnosti nepočítajú s nákupom nových autobusov na účel zabezpečenia prepravy cestujúcich na tratiach so zrušenou osobnou dopravou na regionálnych železničných tratiach Na regionálnych tratiach kde bola zrušená železničná osobná doprava bola doprava zabezpečená autobusovou v plnej miere.

koľko nových autobusových spojov (a v akom počte autobusov na jeden spoj) bude potrebné zaviesť, aby bolo možné prepraviť taký istý počet cestujúcich, aký bol ročne prepravovaný na zrušených regionálnych tratiach.

Požadované údaje o počte potrebných autobusov na tratiach, na ktorých sa bude uskutočňovať náhradná preprava sú nasledovné:

5


Trenčín - Chynorany

Vlak č.

Prac. dni

Sobota

Nedeľa

5400

2

1

1

5401

1

1

1

5402

2

2

2

5403

2

1

1

5404

2

2

2

5405

2

2

2

5406

2

2

2

5407

2

2

2

5408

2

2

2

5409

2

2

2

Vlak č.

Prac.

Sobota

Nedeľa

 

Dni

   

5410

 

2

 

5411

2

2

2

5412

 

2

 

5414

3

2

 

5415

 

2

 

5416

1

1

1

5417

3

2

 

5418

1

1

1

5419

2

2

2

5421

1

1

1

Levice - Štúrovo

Vlak č.

Deň v týždni

Počet autobusov/trasa

5900

Po

1/Levice - Bíňa, 2/Bíňa - Štúrovo

Ut-Ne

l/celá trasa

5901

Po - Pi

l/celá trasa

5902

Po-Pi

3/Levice - Želiezovce, 1/Želiezovce - Štúrovo

 

So-Ne

l/celá trasa

5903

Po-Pi

2/Želiezovce - Levice, 1/Štúrovo - Želiezovce

5904

Po a Pi

2/Levice - Želiezovce, 1/Želiezovce - Štúrovo

5905

Po-Ne

1 /celá trasa

5906

Ne

l/celá trasa

Po

2/Levice - Želiezovce, 1/Želiezovce - Štúrovo

Ut-So

3/Levice - Želiezovce, 1/Želiezovce - Štúrovo

5907

Pi

1/Štúrovo - Želiezovce, 2/Zeliezovce - Levice

So-St

1 autobus v celej trase

5908

Pi

2/Levice - Želiezovce, 1/Želiezovce - Štúrovo

So-St

l/celá trasa

5909

Po-Pi

1/Štúrovo - Želiezovce, 2/Želiezovce - Levice

So-Ne

l/celá trasa

5910

Pi

2/Levice - Želiezovce, 1/Želiezovce - Štúrovo

So-Št

l/celá trasa

5912

Po-Pi

l/celá trasa

5913

Po-Ne

l/celá trasa

5915

Po-Pi

l/celá trasa

Zvolen - Šahy

Vlak č. 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6009, 6010, 6013 -po 1 autobuse.

Vlak č. 6008 - 1 autobus, v pondelok a piatok 2 autobusy v trase Zvolen - Krupina.

Vlak č. 6011 - 1 autobus, v nedeľu 2 autobusy v trase Krupina - Zvolen.

Vlak č. 6012 - 1 autobus, v piatok 2 autobusy v trase Zvolen - Krupina.

6


Šahy - Čata

Vlak č. 6050, 6051, 6052, 6054, 6055, 6056, 6057, 6059, 6060, 6061, 6062, 9063, 6064 - po 1 autobuse.

Vlak č. 6053 - 1 autobus, v pondelok - piatok 2 autobusy v trase Ipeľský Sokolec - Šahy.

Vlak č. 6058 - 1 autobus, v pondelok a piatok 2 autobusy v trase Šahy - Ipeľský Sokolec.

Vážený pán poslanec, v mojich odpovediach na Vaše otázky nie je možné vyčerpávajúcim spôsobom dokumentovať všetky opatrenia na elimináciu nepriaznivej ekonomickej situácii v železničnej doprave. Zároveň uznávam, že rušenie tratí môže niesť určité negatívne dôsledky pre občanov v dotknutých oblastiach. Preto aj vláda SR uložila uznesením č. 23 z 15. januára 2003 predložiť do 30. júna 2003 na rokovanie vlády vyhodnotenie dopadov zastavenia osobnej vlakovej dopravy na vybraných regionálnych dráhach s možnosťou jej úpravy v prípade nedosiahnutia predpokladaných zámerov.

Na záver mi dovoľte poďakovať za Váš záujem na riešenie problémov v železničnej osobnej doprave a som presvedčený, že aj Vaším prispením bude možné dosiahnuť v tejto oblasti uspokojivý výsledok.

S úctou

Príloha: 1

Vážený pán

Ľubomír Vážny

poslanec Národnej rady SR

Národná rada Slovenskej republiky

Bratislava

Na vedomie:

Vážený pán

Pavol Hrušovský

predseda Národnej rady SR

Národná rada Slovenskej republiky

Bratislava

Vážený pán

Mikuláš Dzurinda

predseda vlády SR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Bratislava

7


Kvantifikácia straty z VVZ (Výkonov vo verejnom záujme) na rok 2003 Príloha č.1

Ukazovateľ

M.j.

alt 1: pôvodný návrh

alt. 2: ZVVZ 2003 po

alt. 3: ZVVZ 2003 po

Dopravný výkon

tis.vlkm

34 900

34 900

34 900

Cena výkonu (EON)

mil.Sk

7 837

7 837

7 754

Tržby s prepravy cestujúcich

mil.Sk

2 171

2 349

2 327

Ostatné tržby

mil.Sk

135

135

135

Tržby celkom

mil.Sk

2 306

2 484

2 462

Strata - celkom

mil Sk

5 531

5 353

5 291

Úhrada zo štátneho rozpočtu

mil.Sk

5 531

5 353

4 330

Strata nekrytá

mil.Sk

0

0

961

Jednotková cena výkonu

Sk/vlkm

224,6

224,6

222,2

Tržby z prepravy cestujúcich na jednotku výkonu

Sk/vlkm

62,20

67,31

66,68

Ukazovateľ

M.j.

alt. 3: ZVVZ 2003 po

   

Var.1 úplné zastavenie železničnej OD bez náhrady

Var.2 úplné nahradenie železničnej OD autobusom

Var. 3 zastavenie železničnej a nasadenie autobusov - kombinácia 1

Var.4 zastavenie železničnej a nasadenie autobusov - kombinácia 2

Dopravný výkon

Cena výkonu (EON)

Tržby s prepravy cestujúcich

Ostatné tržby

Tržby celkom

Strata - celkom

Úhrada zo štátneho rozpočtu

tis.vlkm mil.Sk mil.Sk mil.Sk mil.Sk mil.Sk mil.Sk

27 992 6 655 2 135 240 2 375 4 280 4 330

34 900 6 898 2 327 240 2 567 4 331 4 330

32 102 7 234 2 279 240 2 519 4 715 4 330

34 900 7 307 2 327 240 2 567 4 739 4 330

Strata nekrytá

mil.Sk

-50

1

385

409

Jednotková cena výkonu

z toho len variabilná zložka

Tržby z prepravy cestujúcich na jednotku výkonu

Sk/vlkm Sk/vlkm Sk/vlkm

237,7 179,3 76,27

197,6 149,4 66,68

225,3 170,6 71,00

209,4 148,8 66,68

potreba redukcie výkonov na hlavných tratiach

0,0

3,8

1 000,0

1 000,0 tis. vlkm

úspora nákladov pri redukcii na hlavných tratiach

1

171

149 mil. Sk

celková ponuka dopravného výkonu pre dosiahnutie nulovej nekrytej straty

27 991,8

34 896,2

31102,0

33 900,0 tis. vlkm

% zníženia dopravného výkonu oproti pôvodnej objednávke MDPT

-19,8%

0,0%

-10,9%

-2,9%

potrebný objem dodatočnej úspory prevádzkových nákladov

0

214

261 mil.Sk

úspora nákl. na RGD

520

úspora na hl. tratiach

171

interné opatrenia

214

904 mil.Sk

Vysvetlivka. ZVVZ - Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme

Vysvetlivka OD - osobná doprava


6. Odpoveď vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky Š. Hudeca na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003


VEDÚCI ÚRADU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefan HUDEC

Bratislava 24. februára 2003

Číslo: 108/2003 -KVÚ

Vážený pán poslanec,

v odpovedi na Vašu interpeláciu vo veci objemu finančných prostriedkov poskytnutých nevládnym organizáciám (tretiemu sektoru ) zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených prostriedkov pre rok 2003 si dovolím uviesť následovne.

Z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády bolo v roku 2002 občianskym združeniam, nadáciam a neziskovým organizáciám ktoré poskytujú všeobecnoprospešné služby poskytnutých:

- z rezervy predsedu vlády SR

3.452.000,00 Sk

- z výnosov z lotérii a stávkových hier vyplývajúce zo zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na podporu menšinovej kultúry

2.623.000,00 Sk

- údajmi o prerozdelení 1% dane z príjmu fyzických osôb ÚV SR nedisponuje.

V roku 2003 rezerva predsedu vlády SR je 50 mil. Sk. V rámci kapitoly ÚV SR sú rozpočtované účelové finančné prostriedky vyplývajúce zo zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, vo výške 55 mil. Sk z toho:

- na menšinovú kultúrnu politiku

20.000.000,00 Sk

- sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity

35.000.000,00 Sk

Vážený pán poslanec na činnosť nevládnych organizácii v roku 2003 neboli vyčlenené žiadne prostriedky. Je však možné finančne prostriedky poskytnúť z vyššie spomínaných zdrojov aj týmto subjektom, na základe posúdenia konkrétnych žiadosti a predložených projektov.

S pozdravom

Vážený pán

Jozef Heriban

poslanec Národnej rady

Slovenskej republiky

Bratislava


VEDÚCI ÚRADU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefan HUDEC

Bratislava 24. februára 2003

Číslo: 108/2003 -KVÚ

Vážený pán poslanec,

v odpovedi na Vašu interpeláciu vo veci objemu finančných prostriedkov poskytnutých nevládnym organizáciám (tretiemu sektoru ) zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených prostriedkov pre rok 2003 si dovolím uviesť následovne.

Z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády bolo v roku 2002 občianskym združeniam, nadáciam a neziskovým organizáciám ktoré poskytujú všeobecnoprospešné služby poskytnutých:

- z rezervy predsedu vlády SR

3.452.000,00 Sk

- z výnosov z lotérii a stávkových hier vyplývajúce zo zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na podporu menšinovej kultúry

2.623.000,00 Sk

- údajmi o prerozdelení 1% dane z príjmu fyzických osôb ÚV SR nedisponuje.

V roku 2003 rezerva predsedu vlády SR je 50 mil. Sk. V rámci kapitoly ÚV SR sú rozpočtované účelové finančné prostriedky vyplývajúce zo zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, vo výške 55 mil. Sk z toho:

- na menšinovú kultúrnu politiku

20.000.000,00 Sk

- sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity

35.000.000,00 Sk

Vážený pán poslanec na činnosť nevládnych organizácii v roku 2003 neboli vyčlenené žiadne prostriedky. Je však možná finančne prostriedky poskytnúť z vyššie spomínaných zdrojov aj týmto subjektom, na základe posúdenia konkrétnych žiadosti a predložených projektov.

S pozdravom

Vážený pán

Imrich Hamarčák

poslanec Národnej rady

Slovenskej republiky

Bratislava


7. Odpoveď podpredsedu vlády a ministra hospodárstva Slovenskej republiky R. Nemcsicsa na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003


MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Robert Nemcsics

podpredseda vlády SR

minister hospodárstva SR

minister pre správu a privatizáciu národného majetku SR

Bratislava 17.2.2003

Číslo: 282/2003-010

Vážený pán poslanec,

na základe Vašej interpelácie, zaslanej v prílohe listu Pavla Hrušovského, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 142/2003-sekr. Vám oznamujem, že z rozpočtu kapitoly Ministerstva hospodárstva SR na činnosť nevládnych organizácií, tzv. tretiemu sektoru boli určené nasledovné finančné prostriedky:

- v roku 2002 vo výške 2 447 tis. Sk s rozdelením:

v tis. Sk

 

Bežné transfery

Kapitálové transfery

Spolu

1 .Združenie slovenských spotrebiteľov, Bratislava

773

106

879

2.Asociácia spotrebiteľských subjektov, Slovenska, Stará Ľubovňa

386

58

444

3.Ochrana spotrebiteľa agentúra, Žilina

294

 

294

4.Združenie bratislavských spotrebiteľov, Bratislava

275

-

275

5.Združenie používateľov telekomunikácií Slovenska, Bratislava

45

 

45

6. Združenie užívateľov bytov, Žilina

244

-

244

7. Asociácia spotrebiteľov Slovenska, Bratislava

230

36

266

Spolu

2 247

200

2 447


- 2-

- v roku 2003 vo výške 2 600 tis. Sk ako bežný transfer.

Prostriedky pre rok 2003 zatiaľ neboli rozdeľované.

Odborné útvary ministerstva pripravujú zásady rozdelenia týchto prostriedkov a predpokladám, že v priebehu apríla t. r. sa bude rozhodovať o ich smerovaní jednotlivým subjektom.

S pozdravom

Vážený pán

PhDr. Jozef Heriban

poslanec

Národnej rady Slovenskej republiky

Bratislava


MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Robert Nemcsics

podpredseda vlády SR

minister hospodárstva SR

minister pre správu a privatizáciu národného majetku SR

Bratislava 17.2.2003

Číslo: 282/2003-010

Vážený pán poslanec,

na základe Vašej interpelácie, zaslanej v prílohe listu Pavla Hrušovského, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 142/2003-sekr. Vám oznamujem, že z rozpočtu kapitoly Ministerstva hospodárstva SR na činnosť nevládnych organizácií, tzv. tretiemu sektoru boli určené nasledovné finančné prostriedky:

- v roku 2002 vo výške 2 447 tis. Sk s rozdelením:

v tis. Sk

 

Bežné transfery

Kapitálové transfery

Spolu

1 .Združenie slovenských spotrebiteľov, Bratislava

773

106

879

2.Asociácia spotrebiteľských subjektov, Slovenska, Stará Ľubovňa

386

58

444

3.Ochrana spotrebiteľa agentúra, Žilina

294

 

294

4.Združenie bratislavských spotrebiteľov, Bratislava

275

-

275

5.Združenie používateľov telekomunikácií Slovenska, Bratislava

45

 

45

6. Združenie užívateľov bytov, Žilina

244

-

244

7. Asociácia spotrebiteľov Slovenska, Bratislava

230

36

266

Spolu

2 247

200

2 447


- 2-

- v roku 2003 vo výške 2 600 tis. Sk ako bežný transfer.

Prostriedky pre rok 2003 zatiaľ neboli rozdeľované.

Odborné útvary ministerstva pripravujú zásady rozdelenia týchto prostriedkov a predpokladám, že v priebehu apríla t. r. sa bude rozhodovať o ich smerovaní jednotlivým subjektom.

S pozdravom

Vážený pán

Imrich Hamarčák

poslanec

Národnej rady Slovenskej republiky

Bratislava


8. Odpoveď podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti Slovenskej republiky D. Lipšica na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003


Podpredseda vlády

a minister spravodlivosti Slovenskej republiky

Daniel Lipšic

Bratislava 7. 2. 2003

Číslo: 1330/2003-42

Vážený pán poslanec,

v nadväznosti na Vašu interpeláciu vo veci objemu finančných prostriedkov poskytnutých nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu roka 2002 Vám oznamujem, že Ministerstvo spravodlivosti SR poskytuje finančné príspevky pre činnosť Združenia sudcov Slovenska a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Príspevky sa v rezortnom rozpočte každoročne zabezpečujú v rámci bežných transferov, položka 642 001 -občianskym združeniam a nadáciám.

Združenie sudcov Slovenska (ZSS)

pre rok 2002

170 000 Sk

pre rok 2003

170 000 Sk

Ministerstvo spravodlivosti SR uzavrelo so ZSS Dohodu o spolupráci. Poskytovanie príspevku Združeniu sudcov Slovenska sa realizuje až po písomnej žiadosti ZSS v zmysle „Zásady pre poskytovanie, kontrolu a čerpanie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR pre občianske združenia" materiál č. 99/1996-70, ktoré boli odsúhlasené Ministerstvom financií SR.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP)

pre rok 2002

7 200 000 Sk

pre rok 2003

7 200 000 Sk

SNSĽP bolo zriadené zákonom č. 308/1993 Z. z. a na základe Dohody medzi vládou SR a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva (Dohoda uverejnená v Zbierke zákonov č. 29/1995 Z. z.). V prvých dvoch rokoch bolo SNSĽP financované prevažne z Dobrovoľného fondu OSN, pričom vláda Slovenskej republiky sa na financovaní strediska podieľala príspevkom v roku 1994


2

703 440,- Sk a v roku 1995 - 980 000,- Sk. Podľa článku 3 písm. c) cit. dohody (č. 29/1995 Z. z.) sa Slovenská republika zaviazala financovať SNSĽP po uplynutí 24 mesiacov tak, aby mohlo pokračovať v činnosti v rokoch 1996 a nasledujúcich najmenej na úrovni dosiahnutej počas vyššie uvedeného obdobia.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti vychádza každoročne navrhovaná suma príspevku z rozpočtu na rok 1995, ktorý bol pokrytý z prostriedkov OSN v sume 114 045 USD a dotáciou zo štátneho rozpočtu SR v sume 31 455 USD, t. j. spolu 145 500 USD a z prepočtu podľa priemerného kurzu platného ku dňu zostavovania návrhu rozpočtu. Tieto finančné prostriedky sa Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva prideľujú štvrťročne.

V termíne do 30. januára nasledujúceho roka sú obe organizácie povinné poskytnutú dotáciu vyúčtovať a prípadný zostatok prostriedkov vrátiť. V zmysle pokynov Ministerstva financií SR je spracované zúčtovanie príspevkov s tým, že nevyčerpané príspevky sa vrátia na účet Ministerstva financií SR.

S pozdravom

Vážený pán

PhDr. Jozef Heriban

poslanec Národnej rady

Slovenskej republiky

Bratislava


Podpredseda vlády

a minister spravodlivosti Slovenskej republiky

Daniel Lipšic

Bratislava 7. 2. 2003

Číslo: 1330/2003-42

Vážený pán poslanec,

v nadväznosti na Vašu interpeláciu vo veci objemu finančných prostriedkov poskytnutých nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu roka 2002 Vám oznamujem, že Ministerstvo spravodlivosti SR poskytuje finančné príspevky pre činnosť Združenia sudcov Slovenska a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Príspevky sa v rezortnom rozpočte každoročne zabezpečujú v rámci bežných transferov, položka 642 001 — občianskym združeniam a nadáciám.

Združenie sudcov Slovenska (ZSS)

pre rok 2002

170 000 Sk

pre rok 2003

170 000 Sk

Ministerstvo spravodlivosti SR uzavrelo so ZSS Dohodu o spolupráci. Poskytovanie príspevku Združeniu sudcov Slovenska sa realizuje až po písomnej žiadosti ZSS v zmysle „Zásady pre poskytovanie, kontrolu a čerpanie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR pre občianske združenia" materiál č. 99/1996-70, ktoré boli odsúhlasené Ministerstvom financií SR.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP)

pre rok 2002

7 200 000 Sk

pre rok 2003

7 200 000 Sk

SNSĽP bolo zriadené zákonom č. 308/1993 Z. z. a na základe Dohody medzi vládou SR a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva (Dohoda uverejnená v Zbierke zákonov č. 29/1995 Z. z.). V prvých dvoch rokoch bolo SNSĽP financované prevažne z Dobrovoľného fondu OSN, pričom vláda Slovenskej republiky sa na financovaní strediska podieľala príspevkom v roku 1994


2

703 440,- Sk a v roku 1995 - 980 000,- Sk. Podľa článku 3 písm. c) cit. dohody (č. 29/1995 Z. z.) sa Slovenská republika zaviazala financovať SNSĽP po uplynutí 24 mesiacov tak, aby mohlo pokračovať v činnosti v rokoch 1996 a nasledujúcich najmenej na úrovni dosiahnutej počas vyššie uvedeného obdobia.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti vychádza každoročne navrhovaná suma príspevku z rozpočtu na rok 1995, ktorý bol pokrytý z prostriedkov OSN v sume 114 045 USD a dotáciou zo štátneho rozpočtu SR v sume 31 455 USD, t. j. spolu 145 500 USD a z prepočtu podľa priemerného kurzu platného ku dňu zostavovania návrhu rozpočtu. Tieto finančné prostriedky sa Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva prideľujú štvrťročne.

V termíne do 30. januára nasledujúceho roka sú obe organizácie povinné poskytnutú dotáciu vyúčtovať a prípadný zostatok prostriedkov vrátiť. V zmysle pokynov Ministerstva financií SR je spracované zúčtovanie príspevkov s tým, že nevyčerpané príspevky sa vrátia na účet Ministerstva financií SR.

S pozdravom

Vážený pán

Ing. Imrich Hamarčák

poslanec Národnej rady

Slovenskej republiky

Bratislava


9. Odpoveď podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky I. Mikloša na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003


Ivan Mikloš

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky

Bratislava,5. 2.2003

Číslo: 448/2003-KM

Vážení páni poslanci,

v prílohe listu Vám zasielam odpoveď na Vašu interpeláciu zo dňa 24. 1. 2003, týkajúcu sa objemu finančných prostriedkov vyčlenených na činnosť nevládnych organizácií, tzv. tretí sektor.

S pozdravom

5 príloh

Vážení páni

Jozef Heriban

Imrich Hamarčák

poslanci

NÁRODNÁ RADA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava

Na vedomie: predseda NR SR p. Hrušovský


Príloha k listu č.448/2003-KM

1. Objem finančných prostriedkov, ktorý bol vyčlenený na činnosť nevládnych organizácií, tzv. tretí sektor, zo štátneho rozpočtu v roku 2002 a 2003:

Nevládny sektor, resp. tzv. tretí sektor nie je z hľadiska rozpočtovej klasifikácie jednoznačne definovaný. Možno ho vyčleniť nasledovnými rozpočtovými kategóriami v zmysle rozpočtovej klasifikácie:

Bežné transfery:

Občianskym združeniam a nadáciám - podpoložka 642001

Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby - podpoložka 642002

Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú prevažne sociálne služby - podpoložka 642003

V priložených tabuľkách č. 1 a 2 je prehľad o výške týchto transferov za roky 2002 a 2003 tak, ako boli rozpočtované v rámci schváleného štátneho rozpočtu. Tieto údaje za roky 2002 i 2003 sú upravené (znížené) o prostriedky z lotérií (s cieľom nevykazovať ich duplicitne).

Skutočnosť za rok 2002 bude možné spracovať až v rámci štátneho záverečného účtu.

Medziročné porovnanie údajov za roky 2002 a 2003 skresľujú metodické zmeny (vyúsťujúce do zmien náplne podpoložiek, resp. pôsobnosť krajských úradov v dôsledku prechodu kompetencií).

2. Výnosy z lotérií a iných podobných hier sa v zmysle štátneho rozpočtu v rokoch 2002 a 2003 použili v štruktúre podľa priložených tabuliek č. 3 a 4.

3. Objem prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb (vo výške 1,0 %) v roku 2002 dosiahol 101 944 tis. Sk.


Bežné transfery 642001, 642002 a 642003 ŠR na rok 2002 Tabuľka č. 1

(v tis. Sk)

Kód

Kapitola

642001

Občianskym združeniam, nadáciám, politickým stranám a hnutiam

642002

Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú

všeobecne prospešné služby

642003

Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú prevažne sociálne služby

a

b

1

2

3

01

Kancelária Národnej rady SR

     

02

Kancelária prezidenta SR

     

03

Úrad vlády SR

22 501

   

04

Kancelária verejného ochrancu práv

     

05

Ústavný súd SR

     

06

Najvyšší súd SR

     

07

Generálna prokuratúra SR

     

08

Najvyšší kontrolný úrad SR

     

09

Slovenská informačná služba

     

10

Ministerstvo zahraničných vecí SR

1 300

   

11

Ministerstvo obrany SR

1 070

   

12

Ministerstvo vnútra SR

57 460

   

13

Ministerstvo spravodlivosti SR

7 370

   

15

Ministerstvo financií SR

     

16

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR

     

18

Ministerstvo životného prostredia SR

 

1000

 

20

Ministerstvo školstva SR

318 589

   

21

Ministerstvo zdravotníctva SR

2496

33847

 

22

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

35 280

   

24

Ministerstvo kultúry SR

80300

5000

 

26

Ministerstvo hospodárstva SR

11 600

   

27

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

12000

   

28

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

16 980

   

29

Ministerstvo dopravy, pošta telekomunikácii SR

     

31

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

     

32

Štatistický úrad SR

     

33

Úrad pre verejné obstarávanie

     

36

Úrad jadrového dozoru SR

     

37

Úrad priemyselného vlastníctva SR

     

38

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

     

39

Úrad pre štátnu službu SR

     

40

Protimonopolný úrad SR

     

41

Národný bezpečnostný úrad

     

42

Správa štátnych hmotných rezerv SR

     

47

Štátny dlh

     

48

Všeobecná pokladničná správa

633151

   

51

Slovenská akadémia vied

2 366

   

52

Slovenský rozhlas

     

53

Slovenská televízia

     

54

Tlačová agentúra SR

     

61

Krajský úrad Bratislava

   

28 810

62

Krajský úrad Trnava

   

20 000

63

Krajský úrad Trenčín

   

15 000

64

Krajský úrad Nitra

   

33494

65

Krajský úrad Žlina

   

14 306

66

Krajský úrad Banská Bystrica

   

21 000

67

Krajský úrad Prešov

   

49 250

68

Krajský úrad Košice

   

30 000

         
 

Spolu

1 202 463

39 847

211 860


Bežné transfery 642001, 642002 a 642003 ŠR na rok 2003 Tabuľka č. 2

(v tis. Sk)

Kód

Kapitola

642001

Občianskym združeniam a nadáciám

642002

Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby

642003

Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú

prevažne sociálne služby

648014 *)

a

b

1

2

3

01

Kancelária Národnej rady SR

     

02

Kancelária prezidenta SR

     

03

Úrad vlády SR

50 000

20000

 

04

Kancelária verejného ochrancu práv

     

05

Ústavný súd SR

     

06

Najvyšší súd SR

     

07

Generálna prokuratúra SR

     

08

Najvyšší kontrolný úrad SR

     

09

Slovenská informačná služba

     

10

Ministerstvo zahraničných veci SR

1 300

   

11

Ministerstvo obrany SR

400

   

12

Ministerstvo vnútra SR

83 005

   

13

Ministerstvo spravodlivosti SR

7 370

   

15

Ministerstvo financií SR

     

16

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR

     

18

Ministerstvo životného prostredia SR

2500

   

20

Ministerstvo školstva SR

272486

   

21

Ministerstvo zdravotníctva SR

2 496

 

33 847

22

Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR

35 280

   

24

Ministerstvo kultúry SR

91 117

5800

 

26

Ministerstvo hospodárstva SR

52 600

500

 

27

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

12000

   

28

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

     

29

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

     

31

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

     

32

Štatistický úrad SR

     

33

Úrad pre verejné obstarávanie

     

36

Úrad jadrového dozoru SR

     

37

Úrad priemyselného vlastníctva SR

     

38

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

     

39

Úrad pre štátnu službu SR

     

40

Protimonopolný úrad SR

     

41

Národný bezpečnostný úrad

     

42

Správa štátnych hmotných rezerv SR

     

47

Štátny dlh

     

48

Všeobecná pokladničná správa

37155

50 000

 

51

Slovenská akadémia vied

2 366

   

52

Slovenský rozhlas

     

53

Slovenská televízia

     

54

Tlačová agentúra SR

     

61

Krajský úrad Bratislava

     

62

Krajský úrad Trnava

     

63

Krajský úrad Trenčín.

     

64

Krajský úrad Nitra

     

65

Krajský úrad Žilina

   

1 259

66

Krajský úrad Banská Bystrica

     

67

Krajský úrad Prešov

     

66

Krajský úrad Košice

     

69

Súhrnný finančný vzťah k obciam a vyšším územným celkom

   

494 700*)

 

Spolu

650 075

76 300

529 806

*) 648014 Na prechod kompetencii


Tabuľka č. 3

Použitie výdavkov krytých z finančných prostriedkov získaných z lotérií a iných podobných hier (zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách) v roku 2002

I. Výdavky na telovýchovu, šport, školstvo, podporu mládeže, kultúrne, zdravotnícke, sociálne, humanitárne a charitatívne účely pre:

v tis. Sk

Ministerstvo životného prostredia SR

11 350

Ministerstvo zdravotníctva SR

128 000

z toho: Červený kríž

4 419

Protidrogový fond

5 000

Ministerstvo školstva SR

558 100

z toho na:

- podporu telovýchovy, športu a športovej reprezentácie prostredníctvom Ministerstva, školstva SR, vrátane športovej reprezentácie Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR

540 000

- podporu Horskej služby na Slovensku

3 000

- podporu Tatranskej horskej služby štátnych lesov TANAP

7 000

-podporu školstva a mládeže prostredníctvom Ministerstva školstva

SR 8 100

Ministerstvo kultúry SR

99 550

Úrad vlády SR

55 000

v tom:

- menšinová kultúrna politika

20 000

- sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity

35 000

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

75 500

z toho : Protidrogový fond

5 000

Spolu za kapitoly:

927 500

Vratky finančných prostriedkov prevádzkovateľom

50 000


lotérií a rezerva na ďalšie verejnoprospešné účely

SPOLU: 977 500

II. Financovanie akcií pre obce a mestá SR v oblasti:

Kultúry:

48 500

- na záchranu historického jadra

35 500

- mesta Banská Štiavnica

12 000

- mesta Bardejov

13 000

- mesta Levoča

10 500

- na obnovu národných kultúrnych pamiatok pre mesto Bratislava

13 000

z toho:

- Slavín

7 000

- Devín

6 000

Školstva:

70 000

- na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby

70 000

Sociálnej :

4 000

- na rekonštrukciu domovov dôchodcov v Bratislave

4 000

SPOLU:

122 500

Celkové výdavky kryté z finančných prostriedkov získaných z lotérií a iných podobných hier (zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších prepisov) v rozpočte kapitoly Všeobecná pokladničná správa v roku 2002

1 100 000 tis. Sk


Tabuľka č. 4

Použitie výdavkov krytých z finančných prostriedkov získaných z lotérií a iných podobných hier (zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách) v roku 2003

Predpokladané príjmy z lotérií v roku 2003

1 150 000 tis. Sk

I. a Súhrnný finančný vzťah k obciam a VÚC v oblasti:

122 500 tis. Sk

Kultúry:

49 000

- na záchranu historického jadra

41 000

- mesta Banská Štiavnica

13 000

- mesta Bardejov

15 000

- mesta Levoča

13 000

- na obnovu národnej kultúrnej pamiatky Devín

8 000

Školstva:

70 000

- na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby

70 000

Sociálnej :

3 500

- na rekonštrukciu domovov dôchodcov v Bratislave

3 500

II. Výdavky na telovýchovu, šport, školstvo, podporu mládeže, kultúrne, zdravotnícke, sociálne, humanitárne a charitatívne účely pre kapitoly:

v tis. Sk

Ministerstvo životného prostredia SR

11 350

Ministerstvo zdravotníctva SR

123 000

z toho: Červený kríž

4 419

MZ SR

118 581

Ministerstvo školstva SR

583 100

z toho na:

- podporu telovýchovy, športu a športovej reprezentácie prostredníctvom Ministerstva, školstva SR, vrátane športovej reprezentácie Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR

575 000


-podporu školstva a mládeže prostredníctvom Ministerstva školstva SR

8 100

Ministerstvo kultúry SR

99 550

Úrad vlády SR

55 000

v tom: - menšinová kultúrna politika

20 000

- sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity

35 000

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

70 500

Kapitola Všeobecná pokladničná správa

85 000

- Protidrogový fond

10 000

- Vratky finančných prostriedkov prevádzkovateľom lotérií a rezerva na ďalšie verejnoprospešné účely

75 000

SPOLU:

1 027 500


10. Odpoveď ministra výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky L. Gyurovszkého na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003


László Gyurovszky

MINISTER VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava 12.2.2003

Číslo: 168/M/2003

Vážení páni poslanci,

na základe Vašej interpelácie vo veci vyčlenenia finančných prostriedkov štátneho rozpočtu vr. 2002, resp. iných zdrojov na činnosť nevládnych organizácií ako aj objemu finančných prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte v r. 2003 Vám v prílohe predkladám potrebné údaje.

S pozdravom

Príloha: 1

Vážení páni

PhDr. Jozef Heriban a Ing. Imrich Hamarčák

poslanci Národnej rady SR

nám. Alexandra Dubčeka 1,

812 80 Bratislava

Na vedomie:

Vážený pán

JUDr. Pavol Hrušovský

predseda Národnej rady SR

Bratislava


Informácia

o financovaní mimovládnych organizácií z prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly MVRR SR a z prostriedkov mimorozpočtových zdrojov MVRR SR v roku 2002 a prehľad schválených finančných prostriedkov pre túto oblasť na rok 2003:

MVRR SR poskytlo v rámci položky 642 001 a 642 081 nasledovné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (skutočné čerpanie):

Schválený rozpočet rok 2002 :

v položke 642 001

- Občianskym združeniam, nadáciám politickým stranám a hnutiam -16 980 000,- Sk (regionálne rozvojové agentúry - zoznam v prílohe č. 1)

642 081

- Euroregionálnym rozvojovým agentúram a združeniam - 17 598 293,- Sk (euroregionálne združenia - zoznam v prílohe č. 2)

z mimorozpočtových prostriedkov:

Regionálne rozvojové agentúry - 2 940 000,- Sk.

Schválený rozpočet na rok 2003 :

v položke 642 001

- Občianskym združeniam a nadáciám - 20 540 000,- Sk (regionálne rozvojové agentúry)

642 032

- Nefinančným právnickým osobám - 9 000 000,- Sk (euroregionálne združenia)


Príloha č. 1

Rozpočtové prostriedky:

v Sk

Schválený rozpočet na rok 2002: 16 980 000,00

Názov agentúry:

 

Čerpanie k 31.12.02

KRA B. Bystrica

   

540 000,00

ARR SEVER, D. Kubín

   

540 000,00

RRA Galanta

   

540 000,00

RRA Humenné

   

1 200 000,00

RRA Tatry-Spiš Kežmarok

   

1 200 000,00

RRA Komárno

   

1 200 000,00

RRA Kráľovský Chlmec

   

1 200 000,00

RRA Lučenec

   

1 200 000,00

RRA Moldava n/Bodvou

   

1 200 000,00

KRA Nitra

 

*1 poznámka

0,00

KRA Prešov

   

540 000,00

RRA Rožňava

   

1 200 000,00

RRA-ZRRGM Rim.Sobota

   

1 200 000,00

RRA Ipeľ-Hron, Šahy

   

1 200 000,00

RRA Spišská Nová Ves

   

1 200 000,00

RRA Svidník

   

1 200 000 00

RRA Trenčín

   

540 000,00

RRA Žilina

   

540 000,00

SPOLU:

16 440 000,00

Použité skratky:

RRA - Regionálna rozvojová agentúra KRA - Krajská regionálna rozvojová agentúra

ARR - Agentúra pre regionálny rozvoj

*1 KRA Nitra na základe povolenia výnimky z časového použitia MF SR obdrží finančnú dotáciu vo výške 540 000,- za rok 2002 v priebehu roku 2003

Mimorozpočtové prostriedky

v Sk

Príspevok spolu:

2 940 000,00

Názov agentúry:

Čerpanie k 31.12.02

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce

880 000,00

Regionálna rozvojová agentúra Prievidza

820 000,00

Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok

620 000,00

Regionálna rozvojová agentúra Záhorie

620 000,00

Spolu

2 940 000,00

Príspevky zo ŠR aj z mimorozpočtových zdrojov poskytnuté RRA boli účelovo určené na realizáciu projektov na podporu vytvárania podmienok pre investovanie v danom regióne z vnútorných a zahraničných zdrojov, podporovanie vstupu zahraničných investícií do regiónu a iniciovanie budovania podnikateľských inkubátorov a priemyselných parkov, zabezpečovanie technicko-ekonomických štúdií, poradenstvo pri implementácii rozvojových projektov, organizovanie školiacej činnosti v oblasti regionálneho rozvoja, organizovanie seminárov, výstav a prezentácií regionálnych projektov, vytváranie informačných systémov a databáz.


Príloha č. 2

Rozpočtové prostriedky: Schválený rozpočet na rok 2002:

v Sk

17 598 293,00

Názov projektu:

Príjemca:

Čerp. k 31.12.02

     

Prezentácia a propagácia zdrojov CR Regiónu Bekydy

Región Beskydy

714 600,00

Propagácia Euroregiónu Beskydy Cesta k rozvoju cestovného ruchu

Región Beskydy

785 400,00

Dlhodobý rozvoj ľudského potenciálu Euroregónu Bílé - Biele Karpaty

Región Biele Karpaty

1 599 300,00

Žijeme v jednom povodí

Ipeľský Euroregión

2 974 838,00

Spoločný Programovací Dokument pre Euroregión Podunajského Trojspolku

Podunajsko-Dolnovažské regionálne združenie

1 132 600,00

Marketingový a prezent, projekt rozvoja vinárskych tradícií v euroregióne POMORAVIE vo väzbe na susedné euroregióny Wienviertel a Južná Morava

Regionálne združenie Záhorie

1 522 320,00

Výmenný jazykový a poznávací pobyt

Región Neogradiensis

703 000,00

Vytvorenie pracovných skupín pre vypracovanie stratégie činnosti Euroregiónu Neogradiensis

Región Neogradiensis

639 000,00

Marketingové aktivity 2002

Únia Slanej a Rimavy

1 315 100,00

Príprava podkladových dokumentov pre projektový zámer "Podnikateľské inkubátory v Gemer -Malohonte

Únia Slanej a Rimavy

435 500,00

Podpora rozvoja cestovného ruchu Karpatskom euroregióne

Región Karpaty

1 249 720,00

"Dúha Euroregiónu Tatry"

Región Tatry

1 485 000,00

Región Váh-Dunaj-Ipeľ: región cestovného ruchu

Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ

510 000,00

Pracovné komisie - podporou regionálneho partnerstva ku generovaniu ľud. zdrojov a ich využitiu pre prípravu plánovacích a rozvojových štúdií

Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ

772 000,00

Predprojektová príprava pre veľký investičný projekt cezhraničnej spolupráce SR-MR "Cezhraničné výrobné a obchodné inkubátory

Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ

228 915,00

Marketing priestorov a sídiel Slovenského krasu vo sfére cestovného ruchu a turistiky - informačný systém s operatívnym proaktívnym marketingom

Euroregión Kras

1 530 000,00

 

-

Spolu:

 

17 598 293,00


11. Odpoveď ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky P. Prokopoviča na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003


Pavol Prokopovič

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Slovenskej republiky

Bratislava 11. februára 2003

Číslo: 253/M - 2003

Vážený pán poslanec,

na požiadanie predsedu Národnej rady SR listom č. 142/2003-sekr. z 28. januára 2003 Vám zasielam odpoveď na Vašu interpeláciu vo veci objemu finančných prostriedkov poskytnutých nevládnym organizáciám (tretiemu sektoru) zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003:

V rozpočte kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR neboli v priebehu roku 2002 a ani pre rok 2003 vyčlenené žiadne finančné prostriedky na činnosť mimovládnych organizácií vzhľadom na to, že žiadna z týchto organizácií (tzv. tretieho sektoru) nepatrí do pôsobnosti nášho rezortu a ani zákony o štátnom rozpočte na roky 2002 a 2003 to neumožňovali.

Konkrétnu odpoveď na Vaše otázky týkajúce sa prerozdelenia výnosov z lotérii a stávkových hier, resp. prerozdelenia 1% dane z príjmu fyzických osôb Vám môže poskytnúť len Ministerstvo financií SR.

S úctou

Vážený pán

Jozef Heriban

poslanec Národnej rady SR

Národná rada Slovenskej republiky

Bratislava


Pavol Prokopovič

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Slovenskej republiky

Bratislava 11. februára 2003

Číslo: 253/M - 2003

Vážený pán poslanec,

na požiadanie predsedu Národnej rady SR listom č. 142/2003-sekx. z 28. januára 2003 Vám zasielam odpoveď na Vašu interpeláciu vo veci objemu finančných prostriedkov poskytnutých nevládnym organizáciám (tretiemu sektoru) zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003:

V rozpočte kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR neboli v priebehu roku 2002 a ani pre rok 2003 vyčlenené žiadne finančné prostriedky na činnosť mimovládnych organizácií vzhľadom na to, že žiadna z týchto organizácií (tzv. tretieho sektoru) nepatrí do pôsobnosti nášho rezortu a ani zákony o štátnom rozpočte na roky 2002 a 2003 to neumožňovali.

Konkrétnu odpoveď na Vaše otázky týkajúce sa prerozdelenia výnosov z lotérii a stávkových hier, resp. prerozdelenia 1% dane z príjmu fyzických osôb Vám môže poskytnúť len Ministerstvo financií SR.

S úctou

Vážený pán

Imrich Hamarčák

poslanec Národnej rady SR

Národná rada Slovenskej republiky

Bratislava


12. Odpoveď ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky Zs. Simona na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003


Zsolt Simon

MINISTER PÔDOHOSPODÁRSTVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava, 31. januára 2003

Č. 100-03-382

Jozef Heriban, Imrich Hamarčák

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

nadväzne na Vašu interpeláciu zo dňa 24. januára 2003 oznamujem, že v rozpočte kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR v roku 2002 bolo vyčlenené 12 000 tis. Sk účelovo na výkon verejnoprospešnej činnosti občianskym združeniam. Táto istá čiastka je zabezpečená aj v zákone NR SR č. 750/2002 Z. z. o štátnom rozpočte SR na rok 2003.

Uvedený objem výdavkov je vyčlenený na dotácie združeniam, ktoré zabezpečujú verejnoprospešnú činnosť v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR. Ide o verejnoprospešné činnosti v oblasti:

• ochrany prírody v odvetviach poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a vodného hospodárstva

• využívanie voľnočasovej aktivity a prípravy mladej generácie na budúce poslanie

• vedy a vzdelávania, pre poradenstvo, prezentácie netradičných výrobkov,

• ochrany a rozvoja historického a kultúrneho dedičstva oblasti vidieckeho turizmu.

Z rozpočtu kapitoly sa z uvedenej položky neposkytuje dotácia na prevádzku občianskeho zdraženia.

Uvedené dotácie sú poskytované podľa stanovených „Podmienok....." č. 2565/2000-100, publikovaných vo Vestníku MP SR č.23/2000.

S úctou

Na vedomie:

Pavol Hrušovský

predseda NR SR


13. Odpoveď ministra životného prostredia Slovenskej republiky L. Miklósa na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003


MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

László MIKLÓS

minister

Bratislava 6.2.2003

Číslo: 50/7/2003-min.

Vážení páni poslanci,

v nadväznosti na list pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského zo dňa 28.1.2003, ktorým mi zaslal Vašu interpeláciu vo veci objemu finančných prostriedkov poskytnutých mimovládnym organizáciám v r. 2002 a vyčlenených pre rok 2003 Vám oznamujem nasledovné:

Ministerstvo životného prostredia SR poskytlo v roku 2002 z prostriedkov štátneho rozpočtu na tzv. Malé zelené projekty čiastku 1 000 tis. Sk. Rovnaký objem je rozpočtovaný i nárok 2003.

Zároveň z prostriedkov Programu na podporu realizácie environmentálnych opatrení (bývalý Štátny fond životného prostredia) boli mimovládnym organizáciám poskytnuté finančné prostriedky v sume 3 705 tis. Sk. V schválenom rozpočte kapitoly Ministerstva životného prostredia SR na rok 2003 je zapracovaná na uvedený účel čiastka 2 500 tis. Sk.

Prostriedky z výnosov z lotérií a stávkových hier sú v rozpočte kapitoly MZP SR na rok 2003 určené pre príspevkové organizácie rezortu.

Údajmi o objeme finančných prostriedkov poskytnutých tretím sektorom prerozdelením 1 % - dane z príjmov fyzických osôb MŽP SR nedisponuje. Predpokladám, že Vám informácia bude poskytnutá ministrom financií SR , do pôsobnosti ktorého daňové úrady patria.

S pozdravom

Vážený páni poslanci

Národnej rady Slovenskej republiky

PhDr. Jozef Heriban

Ing. Imrich Hamarčák


14. Odpoveď ministra školstva Slovenskej republiky M. Fronca na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003


MINISTER ŠKOLSTVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Martin FRONC

Bratislava 10.2.2003

Číslo: 198/2003 - sekr.

Vážený pán poslanec,

zo sekretariátu Národnej rady SR som obdržal interpeláciu, ktorú ste predložili spolu s pánom poslancom PhDr. Jozefom Heribanom, týkajúcu sa poskytnutia finančných prostriedkov v roku 2002 na činnosť nevládnych organizácií, tzv. tretí sektor, zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov prostredníctvom:

- jednotlivých rozpočtových kapitol ministerstiev

- prerozdelením výnosov z lotérií a stávkových hier

- prerozdelením 1% dane z príjmu fyzických osôb

K uvedenému za Ministerstvo školstva SR uvádzam, že na činnosť nevládnych organizácií t.j. občianskym združeniam boli v roku 2002 poskytnuté finančné prostriedky v celkovej sume 633 074 tis. Sk (podpoložka 642001), z toho prerozdelením výnosov z lotérií v zmysle zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov v sume 377 953 tis. Sk.

V roku 2003 na činnosť občianskych združení MŠ SR vyčlenilo sumu 835 086 tis. Sk (podpoložka 642001), z toho finančné prostriedky vyplývajúce zo zákona č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov v sume 583 100 tis. Sk.

Prerozdelenie 1% dane z príjmu fyzických osôb MŠ SR neeviduje. Požiadavku daňovníka vo výške 1% odvedenej dane určenej pre nevládnu organizáciu poukazuje miestne príslušný správca dane daňovníka /daňový úrad/ v súlade s predloženým potvrdením.

Prehľad o výške finančných prostriedkov vyčlenených prerozdelením 1% dane z príjmu fyzických osôb na príslušné nevládne organizácie môže z relevantných zdrojov poskytnúť Ústredné daňové riaditeľstvo.

S pozdravom

Vážený pán

Ing. Imrich Hamarčák

poslanec NR SR

Bratislava


MINISTER ŠKOLSTVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Martin FRONC

Bratislava 10.2.2003

Číslo: 198/2003 - sekr.

Vážený pán poslanec,

zo sekretariátu Národnej rady SR som obdržal interpeláciu, ktorú ste predložili spolu s pánom poslancom Ing. Imrichom Hamarčákom, týkajúcu sa poskytnutia finančných prostriedkov v roku 2002 na činnosť nevládnych organizácií, tzv. tretí sektor, zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov prostredníctvom:

- jednotlivých rozpočtových kapitol ministerstiev

- prerozdelením výnosov z lotérií a stávkových hier

- prerozdelením 1% dane z príjmu fyzických osôb

K uvedenému za Ministerstvo školstva SR uvádzam, že na činnosť nevládnych organizácií t.j. občianskym združeniam boli v roku 2002 poskytnuté finančné prostriedky v celkovej sume 633 074 tis. Sk (podpoložka 642001), z toho prerozdelením výnosov z lotérií v zmysle zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení * neskorších predpisov v sume 377 953 tis. Sk.

V roku 2003 na činnosť občianskych združení MŠ SR vyčlenilo sumu 835 086 tis. Sk (podpoložka 642001), z toho finančné prostriedky vyplývajúce zo zákona č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov v sume 583 100 tis. Sk.

Prerozdelenie 1% dane z príjmu fyzických osôb MŠ SR neeviduje. Požiadavku daňovníka vo výške 1% odvedenej dane určenej pre nevládnu organizáciu poukazuje miestne príslušný správca dane daňovníka /daňový úrad/ v súlade s predloženým potvrdením.

Prehľad o výške finančných prostriedkov vyčlenených prerozdelením 1% dane z príjmu fyzických osôb na príslušné nevládne organizácie môže z relevantných zdrojov poskytnúť Ústredné daňové riaditeľstvo.

S pozdravom

Vážený pán

PhDr. Jozef Heriban

poslanec NR SR

Bratislava


15. Odpoveď ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ľ. Kaníka na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky

Ľudovít Kaník

minister

Bratislava 25. februára 2003

Číslo: 30/2003-III/11-8

Vážený pán poslanec,

k Vašej interpelácii, týkajúcej sa objemu finančných prostriedkov poskytnutých nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003 uvádzam nasledovné.

Schválený rozpočet na rok 2002 na bežné transfery občianskym združeniam bol 35 280 tis. Sk, z toho na zabezpečenie tlmočníkov posunkovej reči pre nepočujúcich občanov bolo určených 3 000 tis. Sk V priebehu roka 2002 bol dvoma rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky rozpočet upravený na sumu 43 765 tis. Sk, z toho na invaliditu a ťažké zdravotné postihnutie 33 488 tis. Sk a na sociálne zabezpečenie 10 277 tis. Sk

Uzneseniami vlády číslo 183/2002 a 770/2002 k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne, humanitárne a charitatívne účely bolo Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválených 75 500 tis. Sk Z tejto sumy bolo 5 000 tis. Sk schválených pre Protidrogový fond.

V štátnom rozpočte na rok 2003 v rámci výdavku rozpočtovej kapitoly má Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na príslušný rok vyčlenené prostriedky v sume 35 280 tis. na transfery pre občianske združenia, ktoré zabezpečujú činnosť v jeho vecnej pôsobnosti a 70 500 tis. Sk, ktoré vyplývajú zo zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne, humanitárne a charitatívne účely na transfery pre širší okruh žiadateľov podľa § 4a ods. 9 tohto zákona.

S pozdravom

Vážený pán

Jozef Heriban

poslanec

Národnej rady

Slovenskej republiky

Bratislava


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky

Ľudovít Kaník

minister

Bratislava 25. februára 2003

Číslo: 30/2003-III/11-8

Vážený pán poslanec,

k Vašej interpelácii, týkajúcej sa objemu finančných prostriedkov poskytnutých nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003 uvádzam nasledovné.

Schválený rozpočet na rok 2002 na bežné transfery občianskym združeniam bol 35 280 tis. Sk, z toho na zabezpečenie tlmočníkov posunkovej reči pre nepočujúcich občanov bolo určených 3 000 tis. Sk V priebehu roka 2002 bol dvoma rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky rozpočet upravený na sumu 43 765 tis. Sk, z toho na invaliditu a ťažké zdravotné postihnutie 33 488 tis. Sk a na sociálne zabezpečenie 10 277 tis. Sk

Uzneseniami vlády číslo 183/2002 a 770/2002 k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne, humanitárne a charitatívne účely bolo Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválených 75 500 tis. Sk Z tejto sumy bolo 5 000 tis. Sk schválených pre Protidrogový fond.

V štátnom rozpočte na rok 2003 v rámci výdavku rozpočtovej kapitoly má Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na príslušný rok vyčlenené prostriedky v sume 35 280 tis. na transfery pre občianske združenia, ktoré zabezpečujú činnosť v jeho vecnej pôsobnosti a 70 500 tis. Sk, ktoré vyplývajú zo zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne, humanitárne a charitatívne účely na transfery pre širší okruh žiadateľov podľa § 4a ods. 9 tohto zákona.

S pozdravom

Vážený pán

Imrich Hamarčák

poslanec

Národnej rady

Slovenskej republiky

Bratislava


16. Odpoveď ministra zdravotníctva Slovenskej republiky R. Zajaca na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003


MINISTER ZDRAVOTNÍCTVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Rudolf ZAJAC

Bratislava, 11.2.2003

Číslo: M/464/2003/EI/319

Vážený pán poslanec,

listom č. 142/2003-skr. zo dňa 28.1.2003 mi predseda Národnej rady Slovenskej republiky zaslal Vašu interpeláciu, v ktorej žiadate o poskytnutie informácie ohľadom pridelenia finančných prostriedkov v roku 2002 a 2003 na činnosť nevládnym organizáciám, tzv. tretí sektor, zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR.

Vážený pán poslanec v prílohe tohto listu Vám zasielam podrobný prehľad, ktorým zariadeniam boli v roku 2002 a 2003 poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu a z výnosov lotérií a iných podobných hier v roku 2002. Finančné prostriedky z výnosov lotérií a iných podobných hier pre rok 2003 zatiaľ neboli schválené a predložené na rokovanie vlády SR.

Informácie o prerozdelení 1 % dane z príjmov fyzických osôb môže poskytnúť iba Daňové riaditeľstvo, pretože kapitola Ministerstvo zdravotníctva SR takéto údaje neeviduje.

S pozdravom

Vážený pán

Jozef Heriban

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

Bratislava

Vypracovala : Ing. Baracká, tel. 59 373 382


MINISTER ZDRAVOTNÍCTVA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Rudolf ZAJAC

Bratislava, 11.2.2003

Číslo: M/464/2003/EI/319

Vážený pán poslanec,

listom č. 142/2003-skr. zo dňa 28.1.2003 mi predseda Národnej rady Slovenskej republiky zaslal Vašu interpeláciu, v ktorej žiadate o poskytnutie informácie ohľadom pridelenia finančných prostriedkov v roku 2002 a 2003 na činnosť nevládnym organizáciám, tzv. tretí sektor, zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR.

Vážený pán poslanec v prílohe tohto listu Vám zasielam podrobný prehľad, ktorým zariadeniam boli v roku 2002 a 2003 poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu a z výnosov lotérií a iných podobných hier v roku 2002. Finančné prostriedky z výnosov lotérií a iných podobných hier pre rok 2003 zatiaľ neboli schválené a predložené na rokovanie vlády SR.

Informácie o prerozdelení 1 % dane z príjmov fyzických osôb môže poskytnúť iba Daňové riaditeľstvo, pretože kapitola Ministerstvo zdravotníctva SR takéto údaje neeviduje.

S pozdravom

Vážený pán

Imrich Hamarčák

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

Bratislava


Príloha

Prostriedky zo štátneho rozpočtu v roku 2002

 

Suma

Názov zariadenia

v

tis. Sk

- doliečovacie akcie detí - diabetes

282

zabezpečované prostredníctvom nemocníc

 

Slovenské hemofilické združenie Bratislava - rekondičné pobyty hemofdikov

283

Onkologický ústav sv. Alžbety Bratislava -

810

- zabezpečenie výchovného procesu medikov

 

Nemocnica VSZ Košice - Šaca

561

- zabezpečenie výchovného procesu medikov

 

Prostriedky z výnosov lotérií a iných podobných hier v roku 2002

Nemocnica VSŽ Košice - Šaca -

 

- na nákup tkanív a transolantátov

1 000

Onkologický útstav sv. Alžbety Bratislava:

- na nákup monoklonálnych protilátok

- na nákup žlčových stentov

2 000 250

Zdravotné stredisko Výčapy Opatovce - rekonštrukcia

1 100

Zdravotné stredisko Belá - rekonštrukcia

1 100

Slovenské hemofilické združenie Bratislava

1 050

Liga proti rakovine

200

H o s p i c e :

- NsP Milosrdní bratia, Bratislava

2 000

- Spoločnosť dcér sv. Vincenta, Bratislava Ružinov

1 200

- Diakonické združenie Betánia, Bratislava

800

- Občianske združenie Plamienok, Stupava

1 950

- Diecézna charita B. Bystrica

1 800

- Hospic Matky Božej Piešťany

350

- Diecézna charita Nitra - Ivánka

2 000

- Obec Pruské

1 500

- Nepoškvrnenej P. Márie, Prešov

1 500

- Bardejov

3 000

Prostriedky zo štátneho rozpočtu v roku 2003

 

Suma

Názov zariadenia

v

tis. Sk

- doliečovacie akcie deti - diabetes

282

zabezpečované prostredníctvom nemocníc

 

- rekondičné pobyty hemofdikov Slovenské hemofilické združenie Bratislava

283

Onkologický ústav sv. Alžbety Bratislava -- zabezpečenie výchovného procesu medikov

1 558

Nemocnica VSŽ Košice - Šaca

1 558

- zabezpečenie výchovného procesu medikov

 


17. Odpoveď ministra kultúry Slovenskej republiky R. Chmela na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003


Minister kultúry

Slovenskej republiky

Rudolf CHMEL

Bratislava 14. 2. 2003

Číslo: MK-146/2003-1

Vážený pán poslanec,

v zmysle § 130 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zasielam odpoveď na Vašu interpeláciu vo veci objemu finančných prostriedkov poskytnutých nevládnym organizáciám (tretiemu sektoru) zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003.

K otázke č. 1

Ministerstvo kultúry SR v roku 2002 zo svojej rozpočtovej kapitoly poskytlo na činnosť nevládnych organizácií vrátane Matice slovenskej finančné prostriedky v sume 140.441 tis. Sk. V uvedenej sume sú zahrnuté aj finančné prostriedky, ktoré boli prerozdelené z výnosov lotérií a stávkových hier.

Z Programu Pro Slovakia sa finančné prostriedky poskytujú žiadateľom len na kultúrne aktivity. V roku 2002 boli takto nevládnym organizáciám poskytnuté finančné prostriedky v sume 13.270 tis. Sk z celkového limitu Programu Pro Slovakia, ktorý predstavoval sumu 63,4 mil. Sk.

Ministerstvo kultúry SR nemá informáciu o prerozdelení finančných prostriedkov, ktoré plynú nevládnym organizáciám z 1 % dane z príjmu fyzických osôb. Potrebné údaje možno sumárne získať na Ústrednom daňovom riaditeľstve.


K otázke č. 2

Do kapitoly Ministerstva kultúry SR na rok 2003 bolo na činnosť nevládnych organizácií vyčlenených 118.017 tis. Sk. Predpokladom ich reálnosti je neviazanie výdavkov štátneho rozpočtu. Zároveň upozorňujem, že za súčasného stavu sú finančné prostriedky prerozdelené tak, že v účelovom transfere pre občianske združenia a mimoriadne kultúrne aktivity nie sú disponibilné zdroje a v účelovom transfere pre umelecké a kultúrne časopisy je limit znížený o 1.883 tis. Sk. Uvedeným prerozdelením sa riešila situácia nevykrytého zvýšeného limitu o 30 mil. Sk na kultúru menšín.

S úctou

Vážený pán

PhDr. Jozef Heriban

poslanec

Národná rada

Slovenskej republiky

Bratislava

Na vedomie:

Pavol Hrušovský

predseda

Národná rada

Slovenskej republiky

Bratislava


Minister kultúry

Slovenskej republiky

Rudolf CHMEL

Bratislava 14. 2. 2003

Číslo: MK-146/2003-1

Vážený pán poslanec,

v zmysle § 130 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zasielam odpoveď na Vašu interpeláciu vo veci objemu finančných prostriedkov poskytnutých nevládnym organizáciám (tretiemu sektoru) zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003.

K otázke č. 1

Ministerstvo kultúry SR v roku 2002 zo svojej rozpočtovej kapitoly poskytlo na činnosť nevládnych organizácií vrátane Matice slovenskej finančné prostriedky v sume 140.441 tis. Sk. V uvedenej sume sú zahrnuté aj finančné prostriedky, ktoré boli prerozdelené z výnosov lotérií a stávkových hier.

Z Programu Pro Slovakia sa finančné prostriedky poskytujú žiadateľom len na kultúrne aktivity. V roku 2002 boli takto nevládnym organizáciám poskytnuté finančné prostriedky v sume 13.270 tis. Sk z celkového limitu Programu Pro Slovakia, ktorý predstavoval sumu 63,4 mil. Sk.

Ministerstvo kultúry SR nemá informáciu o prerozdelení finančných prostriedkov, ktoré plynú nevládnym organizáciám z 1 % dane z príjmu fyzických osôb. Potrebné údaje možno sumárne získať na Ústrednom daňovom riaditeľstve.


K otázke č. 2

Do kapitoly Ministerstva kultúry SR na rok 2003 bolo na činnosť nevládnych organizácií vyčlenených 118.017 tis. Sk. Predpokladom ich reálnosti je neviazanie výdavkov štátneho rozpočtu. Zároveň upozorňujem, že za súčasného stavu sú finančné prostriedky prerozdelené tak, že v účelovom transfere pre občianske združenia a mimoriadne kultúrne aktivity nie sú disponibilné zdroje a v účelovom transfere pre umelecké a kultúrne časopisy je limit znížený o 1.883 tis. Sk. Uvedeným prerozdelením sa riešila situácia nevykrytého zvýšeného limitu o 30 mil. Sk na kultúru menšín.

S úctou

Vážený pán

Ing. Imrich Hamarčák

poslanec

Národná rada

Slovenskej republiky

Bratislava

Na vedomie:

Pavol Hrušovský

predseda

Národná rada

Slovenskej republiky

Bratislava


18. Odpoveď ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky E. Kukana na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003


14/02 03 PÁ 09:30 FAX 00421759782829 MZV SR FINO 003

Minister zahraničných vecí

Slovenskej republiky

Eduard Kukan

Bratislava 12. februára 2003

Číslo: 200.156 /2003-KAMI

Vážený pán poslanec,

v zmysle § 130, ods. 1 zákona NR SR č. 350/1996 Zz. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov k Vašej interpelácii zo dňa 24.1.2003 vo veci objemu finančných prostriedkov poskytnutých nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003 zaujímam nasledovné stanovisko:

v kapitole Ministerstva zahraničných veci Slovenskej republiky neboli v roku 2002 na činnosť nevládnych organizácii zo. štátneho rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky. Vedenie evidencie prerozdelenia 1% dane z príjmu fyzických osôb, v zmysle zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov § 48, je v kompetencii správcu dane, t.j. daňových úradov.

Zákonom č. 750/2002 Z.z. ostatnom rozpočte na rok 2003 nemá Ministerstvo zahraničných veci vyčlenené finančné prostriedky na tento účel.

S pozdravom

Vážený pán

Imrich Hamarčák

poslanec Národnej rady

Slovenskej republiky

Bratislava


002 14/02 03 PA 09:30 FAX 00421759782829 MZV SR FINO 002

Minister zahraničných vecí

Slovenskej republiky

Eduard Kukan

Bratislava 12. februára 2003

Číslo: 200.156/2003-KAMI

Vážený pán poslanec,

v zmysle § 130, ods. 1 zákona NR SR č. 350/1996 Zz. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov k Vašej interpelácii zo dňa 24,1.2003 vo veci objemu finančných prostriedkov poskytnutých nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003 zaujímam nasledovné stanovisko:

v kapitole Ministerstva zahraničných veci Slovenskej republiky neboli v roku 2002 na činnosť nevládnych organizácii zo štátneho rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky. Vedenie evidencie prerozdelenia 1% dane z príjmu fyzických osôb, v zmysle zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov § 48, je v kompetencii správcu dane, t. j. daňových úradov.

Zákonom č. 750/2002 Z.z. ostatnom rozpočte na rok 2003 nemá Ministerstvo zahraničných veci vyčlenené finančné prostriedky na tento účel.

S pozdravom

Vážený pán

Jozef Heriban

poslanec Národnej rady

Slovenskej republiky

Bratislava


19. Odpoveď ministra vnútra Slovenskej republiky V. Palka na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003


MINISTER VNÚTRA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vladimír PALKO

Bratislava 21.2.2003

Č. p.: KM-10/Nr-2003

Vážení páni poslanci,

po posúdení obsahu Vašej interpelácie, ktorú ste písomne podali 24. januára 2003 vo veci poskytnutia informácie o objeme finančných prostriedkov poskytnutých nevládnym organizáciám (tretiemu sektoru) zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003, Vám oznamujem nasledovné.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v roku 2002 poskytlo na činnosť nevládnych organizácií (tretiemu sektoru) celkom sumu 46 988 666,50 Sk. Z uvedeného objemu finančných prostriedkov na činnosť nasledovným občianskym združeniam: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Zväz protikomunistického odboja, Konfederácia politických väzňov Slovenska, Konfederácia evidovaných politických odporcov komunistického normalizačného režimu v Československu (skrátený názov Konfederácia občanov z Čiernej listiny), Horská služba na Slovensku, Dobrovoľný zbor Tatranskej horskej služby a Banskobystrická horská služba, bola poskytnutá suma celkom 46 286 000 Sk.

Ministerstvo vnútra súčasne uhradilo Medzinárodnému technickému výboru pre prevenciu a hasenie požiarov C.T.I.F a Slovenskej spoločnosti pre technickú normalizáciu finančné prostriedky vo výške 31 000 Sk ako členský príspevok za Prezídium Hasičského a záchranného zboru.

Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky uzatvoril v roku 2002 projekty s mimovládnymi organizáciami Arcidiecézna charita v Košiciach a Slovenská humanitná rada s finančným krytím 116 000 Sk, z ktorých sa v roku 2002 vyčerpalo 104 120 Sk. Na základe uzatvorených medzinárodných dohôd medzi vládou Slovenskej republiky a medzinárodnými organizáciami UNHCR (Vysoký komisár OSN pre utečencov na Slovensku) a IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu) migračný úrad poskytol v roku 2002 na krytie nákladov spojených s prenájmom priestorov a so službami s tým spojenými sumu vo výške 567 546,50 Sk.

Na rok 2003 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyčlenilo na činnosť nevládnych organizácií (tretiemu sektoru) sumu celkom 36 567 000 Sk. Z uvedeného objemu finančných prostriedkov je na činnosť občianskych združení schválených 35 462 000 Sk a na členské príspevky pre Prezídium Hasičského a záchranného zboru 33 000 Sk. Migračný úrad vyčlenil sumu 1 072 000 Sk, z toho na projekty s mimovládnymi organizáciami, ktorých výber nie je ukončený 344 000 Sk a na úhradu nákladov medzinárodných organizácií, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd (UNHCR, IOM) sumu 728 000 Sk.

S pozdravom

Vážení páni

Jozef HERIBAN a Imrich HAMARČÁK

poslanci Národnej rady

Slovenskej republiky

BRATISLAVA


20. Odpoveď ministra obrany Slovenskej republiky I. Šimka na interpeláciu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003


MINISTER OBRANY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ivan Šimko

Bratislava 27. februára 2003

Č. p.: ÚSRK-693/13-204

Vážený pán poslanec,

k Vašej interpelácii z 24. januára 2003 týkajúcej sa finančných prostriedkov vyčlenených pre neziskové organizácie, ktorú ste podali spolu s poslancom Jozefom Heribanom, uvádzam nasledovné skutočnosti:

Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 a listom Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. januára 2002 boli Ministerstvu obrany Slovenskej republiky v rámci bežných výdavkov stanovené na rok 2002 ako záväzný ukazovateľ bežné transfery občianskym združeniam, nadáciám, politickým stranám a hnutiam vo výške 1 070 000.- Sk. V priebehu roka 2002 správca rozpočtovej kapitoly ministerstva obrany požiadal ministerstvo financií o zníženie tohto ukazovateľa o 670 000.- Sk z dôvodu potreby zvýšenia prostriedkov na realizáciu Dlhodobého plánu štruktúry a rozvoja ozbrojených síl SR na zabezpečenie prevádzkových potrieb rozpočtovej organizácie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

Ministerstvo financií SR svojím rozpočtovým opatrením číslo 9/2002 z 13. 6. 2002 schválilo zníženie bežných transferov pre občianske združenia, nadácie, politické strany a hnutia na 400 000.- Sk. Tieto prostriedky boli rozdelené nasledovne:

- pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

30 000.- Sk

- pre Zväz vojakov Armády Slovenskej republiky

64 000.- Sk

- pre Združenie vojenskej obrody Slovenska

29 000.- Sk

- pre Slovenský zväz vojakov v zálohe

35 000.- Sk

- pre Slovenský letecký zväz gen. M. R. Štefánika

64 000.- Sk

- pre Združenie žien v Armáde Slovenskej republiky

30 000.- Sk

- pre Slovenský zväz vojenských táborov nútených prác

50 000.- Sk

- pre Združenie technických a športových činností regiónov SR

98 000.- Sk

Pre Vašu lepšiu informovanosť môžem tiež uviesť, že v súlade s uznesením vlády SR č. 361 z 10. 4. 2002 sú na internetovej stránke ministerstva obrany (www.mod.gov.sk - Verejné materiály — Poskytovanie dotácií) zverejnené údaje o poskytnutých dotáciách občianskym združeniam, nadáciám, poli-


tickým stranám a hnutiam v roku 2002 s uvedením výšky prostriedkov a účelu ich použitia. Prostriedky boli poskytnuté len združeniam, podieľajúcim sa na zabezpečovaní verejnoprospešných činností, súvisiacich s rezortom ministerstva obrany v súlade s podmienkami poskytovania dotácií občianskym združeniam, nadáciám, politickým stranám a hnutiam zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti ministerstva obrany.

Na základe rozpisového listu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. januára 2003 sú v rámci záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003 stanovené pre rozpočtovú kapitolu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky výdavky občianskym združeniam a nadáciám v rámci bežných transferov vo výške 400 000.- Sk. Tieto prostriedky budú tak, ako v uplynulom roku, poskytnuté len tým združeniam, ktoré sa podieľajú na verejnoprospešných činnostiach, súvisiacich s rezortom ministerstva obrany.

Z výnosov z lotérií a stávkových hier rozpočtová kapitola Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v roku 2002 neobdržala žiadne prostriedky. Prostriedky z tohto zdroja neočakáva ani v roku 2003.

S pozdravom

Vážený pán

Jozef Heriban

poslanec Národnej rady

Slovenskej republiky

Bratislava


MINISTER OBRANY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ivan Šimko

Bratislava 27. februára 2003

Č. p.: ÚSRK-693/13-204

Vážený pán poslanec,

k Vašej interpelácii z 24. januára 2003 týkajúcej sa finančných prostriedkov vyčlenených pre neziskové organizácie, ktorú ste podali spolu s poslancom Imrichom Hamarčákom, uvádzam nasledovné skutočnosti:

Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 a listom Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. januára 2002 boli Ministerstvu obrany Slovenskej republiky v rámci bežných výdavkov stanovené na rok 2002 ako záväzný ukazovateľ bežné transfery občianskym združeniam, nadáciám, politickým stranám a hnutiam vo výške 1 070 000.- Sk. V priebehu roka 2002 správca rozpočtovej kapitoly ministerstva obrany požiadal ministerstvo financií o zníženie tohto ukazovateľa o 670 000.- Sk z dôvodu potreby zvýšenia prostriedkov na realizáciu Dlhodobého plánu štruktúry a rozvoja ozbrojených síl SR na zabezpečenie prevádzkových potrieb rozpočtovej organizácie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

Ministerstvo financií SR svojím rozpočtovým opatrením číslo 9/2002 z 13. 6. 2002 schválilo zníženie bežných transferov pre občianske združenia, nadácie, politické strany a hnutia na 400 000.- Sk. Tieto prostriedky boli rozdelené následovne:

- pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

30 000.- Sk

- pre Zväz vojakov Armády Slovenskej republiky

64 000.- Sk

- pre Združenie vojenskej obrody Slovenska

29 000.- Sk

- pre Slovenský zväz vojakov v zálohe

35 000.- Sk

- pre Slovenský letecký zväz gen. M. R. Štefánika

64 000.- Sk

- pre Združenie žien v Armáde Slovenskej republiky

30 000.- Sk

- pre Slovenský zväz vojenských táborov nútených prác

50 000.- Sk

- pre Združenie technických a športových činností regiónov SR

98 000.- Sk

Pre Vašu lepšiu informovanosť môžem tiež uviesť, že v súlade s uznesením vlády SR č. 361 z 10. 4. 2002 sú na internetovej stránke ministerstva obrany (www.mod.gov.sk - Verejné materiály - Poskytovanie dotácií) zverejnené údaje o poskytnutých dotáciách občianskym združeniam, nadáciám, poli-


tickým stranám a hnutiam v roku 2002 s uvedením výšky prostriedkov a účelu ich použitia. Prostriedky boli poskytnuté len združeniam, podieľajúcim sa na zabezpečovaní verejnoprospešných činností, súvisiacich s rezortom ministerstva obrany v súlade s podmienkami poskytovania dotácií občianskym združeniam, nadáciám, politickým stranám a hnutiam zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti ministerstva obrany.

Na základe rozpisového listu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. januára 2003 sú v rámci záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003 stanovené pre rozpočtovú kapitolu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky výdavky občianskym združeniam a nadáciám v rámci bežných transferov vo výške 400 000.- Sk. Tieto prostriedky budú tak, ako v uplynulom roku, poskytnuté len tým združeniam, ktoré sa podieľajú na verejnoprospešných činnostiach, súvisiacich s rezortom ministerstva obrany.

Z výnosov z lotérií a stávkových hier rozpočtová kapitola Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v roku 2002 neobdržala žiadne prostriedky. Prostriedky z tohto zdroja neočakáva ani v roku 2003.

S pozdravom

Vážený pán

Imrich Hamarčák

poslanec Národnej rady

Slovenskej republiky

Bratislava


NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

III. volebné obdobie

Interpelácie

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané na 5. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

Bratislava február 2003


Zoznam

písomných interpelácií poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podaných do 31. januára 2003

1. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky H. Arvaya na predsedu vlády Slovenskej republiky M. Dzurindu vo veci informačnej bezpečnosti

2. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky M. Juščíka na predsedu vlády Slovenskej republiky M. Dzurindu vo veci výstavby diaľničnej siete na území východného Slovenska

3. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky G. Krajčiho na ministra obrany Slovenskej republiky I. Šimka vo veci vykrádania vojnových hrobov a rozoberania muzeálnych vojenských dobových exponátov pri Dukle za účelom obohacovania sa a vo veci vymenovania riaditeľa Vojenského historického ústavu

4. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky G. Krajčiho na predsedu vlády Slovenskej republiky M. Dzurindu vo veci riadenia a výkonu zákonných povinností Slovenskej informačnej služby

5. Interpelácia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka na členov vlády Slovenskej republiky vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003

6. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľ. Vážneho na ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky P. Prokopoviča vo veci riešenia problémov železničnej prepravy


1. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky H. Arvaya na predsedu vlády Slovenskej republiky M. Dzurindu vo veci informačnej bezpečnosti


Poslanec Národnej rady

Slovenskej republiky

Herman Arvay (KSS)

V Bratislave 12. decembra 2002

VEC: Interpelácia na predsedu Vlády SR Mikuláša Dzurindu.

Vážený pán predseda vlády SR,

v poslednom čase sa aj na Slovensku začína o informačnej či vzdelanostnej spoločnosti hovoriť ako o politickej téme. Síce málo, ale začína... Kým v okolitých kandidátskych krajinách je podpora rozvoja informačných technológií zo strany štátu realitou, u nás je iba v plienkach. Vývoj však ide nezadržateľne dopredu a môže sa stať, že táto naša ignorácia sa nám raz vypomstí a doplatia na to naše deti.

Prínos informačno-komunikačných technológií pre rozvoj ľudskej spoločnosti je dnes už nespochybniteľný. Je tu však samozrejme aj druhá strana mince. Tieto technológie môžu zlyhať alebo byť zneužité. Myslím tým najmä oblasť elektronického obchodu, prístupu k osobným a zdravotným údajom, alebo elektronický portál pre verejné obstarávanie, ktorého zriadenie sa pripravuje v rámci programu eEurope .

Zabezpečenie ochrany a dôveryhodnosti digitálneho prostredia zo strany štátu musí byť strategickou prioritou tejto vlády. Ak nebude, zmeškáme vlak do informačnej či digitálnej Európy. Vyžaduje si to súčinnosť štátneho, akademického i súkromného sektora. A vyžaduje si to samozrejme aj vyčlenené financie, ktoré v tomto návrhu štátneho rozpočtu nevidím. V štátnej politike prevláda pasívna filozofia, dôraz sa kladie na hľadanie vinníkov prípadných incidentov, informačná bezpečnosť sa chápe iba ako technický problém, čo dnes nie je pravda. Legislatívny rámec problematiky tvoria zákony „predinformačnej éry", ich novelizácie bežia veľmi pomaly.

Financie budú potrebné okrem iného na prípravu odborníkov na informačnú bezpečnosť, ktorých je u nás akútny nedostatok. Uplatňovanie platnej legislatívy naráža na skutočnosť, že sa objavuje nedostatok odborníkov - neiformatikov na infobezpečnosť, napríklad právnikov či vyšetrovateľov.

Uvedené nedostatky sa už teraz u nás prejavujú do mnohých problémov bezpečnostného charakteru, z ktorých najčastejší je výskyt vírusov, neoprávnené kopírovanie a krádeže údajov, hackerstvo. K mnohým problémom dochádza napríklad v oblasti elektronického bankovníctva, banky však tieto problémy taja, aby neprišli o dôveru klientov.

Informačná bezpečnosť je vnímaná ako problém aj vo vyspelých krajinách, tie sa však na rozdiel od nás riešením tohto problému zaoberajú - majú vytvorené špeciálne inštitúcie a tvoria normy, metodiky a kritériá na posudzovanie bezpečnosti. Na Slovensku by túto úlohu mohol plniť možno Národný bezpečnostný úrad. Jeho zložkou by mohlo byť aj „centrum včasného varovania", ktoré by poskytovalo aktuálne informácie o nedostatkoch používaných systémov a o možnostiach odstránenia týchto nedostatkov.

Na Slovensku je informačná bezpečnosť zatiaľ iba témou vo vedeckej sfére či na vysokoškolskej pôde. V novembri sa o tejto téme hovorilo na konferencii INFOSEM v Piešťanoch a padlo tam veľa užitočných podnetov, niektoré z nich som už spomenul. Mali by


sme preto viac stimulovať vedecký výskum a medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti, vytvoriť pre túto činnosť lepšie podmienky.

Pán premiér,

chcel by som Vás požiadať o informáciu o krokoch, ktoré Vláda SR realizuje a bude realizovať v oblasti informačnej bezpečnosti.

S pozdravom

Ing. Mikuláš Dzurinda

Predseda Vlády SR

Nám.slobody č. 1

Bratislava

Na vedomie:

Predseda NR SR

JUDr. Pavol Hrušovský

Nám.A.Dubčeka č.1

Bratislava


2. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky M. Juščíka na predsedu vlády Slovenskej republiky M. Dzurindu vo veci výstavby diaľničnej siete na území východného Slovenska


Mikuláš Juščík

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

Interpelácia

podľa § 129 Zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu vo veci výstavby diaľnic.

Vážený pán premiér,

východné Slovensko postupne vypadlo z programu výstavby diaľnic. Prakticky od roku 2010 v Košickom kraji sa nepostaví ani jeden kilometer diaľnic.

Chápem preto úsilie štátnych a samosprávnych orgánov Košického kraja, ktorí sa usilovali aspoň o výstavbu rýchlodráhy Košice - Milhosť, teda hranica s Maďarskom, čím by sa východ napojil na maďarskú diaľničnú sieť a po nej by sa mohol dostať aj do Bratislavy. Za výstavbu tohoto úseku rýchlodráhy sa vyslovili prezidenti Slovenskej republiky a Maďarskej republiky, obaja premiéri, teda aj Vy počas otvárania maďarského konzulátu v Košiciach. Táto priorita je zakotvená aj v komuniké z rokovania Vašej predchádzajúcej vlády, ktorej ste boli tiež premiérom. Faktom ale je, že ani tento úsek cesty sa do roku 2010 nepostaví a tak východ ostane bez diaľničnej siete i možnosti prílevu zahraničného kapitálu.

Chcem sa Vás preto spýtať:

Aké boli príčiny, že sa táto, ako aj ďalšie priority zakotvené v komuniké z rokovania vlády SR v Košiciach v novembri 2000, nesplnili?

Vopred ďakujem za odpoveď.

Bratislava 15. januára 2003.3. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky G. Krajčiho na ministra obrany Slovenskej republiky I. Šimka vo veci vykrádania vojnových hrobov a rozoberania muzeálnych vojenských dobových exponátov pri Dukle za účelom obohacovania sa a vo veci vymenovania riaditeľa Vojenského historického ústavu


Gustáv Krajči

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

Interpelácia

podľa § 129 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na ministra obrany Ivana SR ŠIMKA

Vážený pán minister,

obraciam sa na Vás s interpeláciou týkajúcou sa riadenia a zodpovednosti Vojenského historického ústavu. Tento ústav má vo svojej kompetencii aj Vojenské múzeum vo Svidníku, ktoré spravuje nemecké a sovietske hroby vojakov z 2. svetovej vojny, ako aj múzeum „pod holým nebom" pri Dukle. V posledných dvoch rokoch sa práve tu rozšírila trestná činnosť vykrádania vojnových hrobov a rozoberania vojenských dobových exponátov z dôvodu obohacovania sa. V západnej demokratickej Európe totiž fanatickí zberatelia vojenských exponátov ponúkajú aj stovky euro za pôvodné časti vojenskej techniky z 2. svetovej vojny. Na území Slovenska sa najťažšie boje odohrali práve na východnom Slovensku, kde dodnes existujú mnohé masové hroby neznámych vojakov a vystavená dobová technika. A práve tieto hroby a exponáty sa stali terčom vykrádačov.

Obraciam sa na Vás preto, lebo ako minister obrany by ste mali z pozície svojej funkcie zabrániť takýmto nemorálnym a nechutným činom. Ako prvý krok by ste mohli vykonať nápravu vo Vojenskom historickom ústave.

Podľa mojich informácií totiž táto inštitúcia stále nemá svojho riaditeľa.. Konkurz na túto funkciu bol vyhlásený ešte počas ministrovania J. Stanko. Vyhral ho údajne istý pán Bystriansky, ktorý však do dnešného dňa nebol oficiálne do funkcie vymenovaný. Pán minister, prečo ho odmietate vymenovať? A je pravda, že ste vyhlásili nový konkurz na túto funkciu?

Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom,

Mgr. Gustáv KRAJČI

poslanec NR SR

BRATISLAVA, 14. január 2003


4. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky G. Krajčiho na predsedu vlády Slovenskej republiky M. Dzurindu vo veci riadenia a výkonu zákonných povinností Slovenskej informačnej služby


Gustáv Krajči

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

Interpelácia

podľa § 129 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na predsedu vlády SR Mikuláša DZURINDU

Vážený pán premiér,

obraciam sa na Vás s interpeláciou týkajúcou sa pomerov, riadenia a výkonu zákonných povinností Slovenskej informačnej služby (SIS). Aktuálnosť mojej interpelácie podporujú dve ostatné kauzy slovenskej politickej scény. Ide o podozrenie z odpočúvania a sledovania predsedu koaličnej strany ANO Pavla Ruska a informáciami o pôsobení SIS zverejnenými anglickým Časopisom Jane's intelligence digest, ktorý sa zaoberá spravodajskými službami a bezpečnostnou politikou. Prvá kauza o sledovaní P. Ruska je vlastne reálnym dôkazom tvrdení korešpondenta anglického renomovaného magazínu. Samozrejme, predstavitelia SIS na čele s riaditeľom Vladimírom Mitrom považujú jeho informácie za podvrh. Korešpondent vo svojom Článku píše, že SIS pracuje metódami pripomínajúcimi prosovietsku orientáciu, organizuje obchod so zbraňami, intenzívne spolupracuje s ruskou tajnou službou a používa špinavé triky vrátane odpočúvania a kompromitovania slovenských politikov. Autor na záver upozorňuje, že SIS pod súčasným vedením môže byť vážnou prekážkou vstupu Slovenska do NATO.

Vážený pán premiér, je zrejmé, že SIS má pod politickou kontrolou Vaša garnitúra už päť rokov. To znamená, že vážne obvinenia smerujú k Vám a nie k bývalému vedeniu SIS v rokoch 1995-1998. SIS zo zákona nepodlieha žiadnemu Štátnemu orgánu, akurát bezpečnostnej rade štátu, ktorej predsedom ste vy ako predseda vlády. To znamená, že za Činnosť SIS zodpovedáte Vy osobne.

Kladiem Vám preto otázky, ako je možné, že SIS pod vedením V. Mitra a Vašou politickou kontrolou obchoduje so zbraňami na medzinárodných nelegálnych trhoch? A na základe ktorého politika z koalície SIS začala monitorovať a diskreditovať konkurenčných politických predstaviteľov?

Vopred ďakujem za odpoveď a ostávam s pozdravom,

Mgr. Gustáv Krajči

poslanec NR SR

BRATISLAVA, 16. 1. 2003


5. Interpelácia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky J. Heribana a I. Hamarčáka na členov vlády Slovenskej republiky vo veci objemu finančných prostriedkov poskytovaných nevládnym organizáciám zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v roku 2002 a vyčlenených pre rok 2003


Jozef Heriban, Imrich Hamarčák

poslanci Národnej rady Slovenskej republiky

Interpelácia

podľa § 129 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na ministra financií a podpredsedu vlády Ivana Mikloša; podpredsedu vlády Pála Csákyho; ministra hospodárstva a podpredsedu vlády Róberta Nemcsica; ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana; ministra obrany Ivana Šimka; ministra vnútra Vladimíra Palka; ministra kultúry Rudolfa Chmela; ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca; ministra práce sociálnych vecí a rodiny Ľudovíta Kaníka; ministra školstva Martina Fronca; ministra spravodlivosti Daniela Lipšica; ministra životného prostredia László Miklósa; ministra pôdohospodárstva Zsolta Simona; ministra dopravy, pôšt a telekomunikácii Pavla Prokopoviča; ministra výstavby a regionálneho rozvoja László Gyurovszkého; vedúceho Úradu vlády SR Štefana Hudeca.

Vážený pán podpredseda vlády, vážení páni ministri, obraciame sa na Vás s otázkami:

Aký objem finančných prostriedkov bol v priebehu roka 2002, vyčlenený na činnosť nevládnych organizácii, tzv. tretí sektor, zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov prostredníctvom:

- jednotlivých rozpočtových kapitol ministerstiev a úradu vlády

- prerozdelením výnosov z lotérií a stávkových hier

- prerozdelením 1% dane z príjmu fyzických osôb

Aký objem finančných prostriedkov je v roku 2003, vyčlenený na činnosť nevládnych organizácii zo štátneho rozpočtu a vyššie spomínaných iných zdrojov?

Vopred ďakujeme za odpoveď.

PhDr. Jozef Heriban a Ing. Imrich Hamarčák

Poslanci NR SR

BRATISLAVA, 24. januára 2003


6. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľ. Vážneho na ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky P. Prokopoviča vo veci riešenia problémov železničnej prepravy


Ľubomír Vážny

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

Banská Bystrica 22.január 2002

Vážený pán predseda,

Vláda svojím uznesním č.23/2003 z 15.januára 2003 schválila zrušenie osobnej dopravy na vybraných regionálnych tratiach. Podľa § 129 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky Vám predkladám interpeláciu na člena vlády- ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií, Pavla Prokopoviča,

s nasledovnými otázkami:

1/ Má MDPaT SR, ako zriaďovateľ akciovej spoločnosti Železničná spoločnosť a.s. so 100% účasťou štátu, praktickú možnosť ovplyvňovať cez orgány spoločnosti závažné rozhodnutia jej vedenia?

2/ Prečo pred rozhodnutím Vlády Slovenskej republiky o rušení osobnej dopravy na regionálnych tratiach neboli vyčerpané iné možnosti ako napr.:

zníženie vnútorných nákladov Železničnej spoločnosti a.s.

hospodárnejšie nakladanie s objednávaním externých výkonov / poradenské služby a pod./

redukcia investičných aktivít

predaj nepotrebného majetku spoločnosti

zjednodušenie, zefektívnenie a zriedenie dopravy na regionálnych tratiach a ďalšie,

ale pristúpilo sa k najtriviálnejšiemu možnému riešeniu a to je „rušenie osobnej dopravy na regionálnych tratiach?

3/ Vypracovalo MDPaT SR presnú kalkuláciu celkovej úspory pre štát z titulu rušenia osobnej dopravy na regionálnych tratiach ? Ak áno, žiadam Vás ju predložiť v podrobnom znení, spolu s vyčíslením nasledovných položiek:

o koľko sa znížia príjmy ŽSR za použitie dopravnej cesty z dôvodu zrušenia

osobnej dopravy na regionálnych tratiach koľko bude stáť investícia do nákupu autobusov resp. ich prenájmu pre trate, kde bude vlaková doprava nahradená autobusovou

o koľko sa zvýšia úhrady za výkony vo verejnom záujme realizované priamo zo ŠR resp. z VÚC pre podniky SAD, ktoré budú na zrušených tratiach prevádzkovať väčší počet autobusových spojov.

Zároveň vás žiadam o predloženie výpočtu, koľko nových autobusových spojov


/ a v akom počte autobusov na jeden spoj / bude potrebné zaviesť, aby bolo možné prepraviť taký istý počet cestujúcich, aký bol ročne prepravovaný na zrušených regionálnych tratiach.

Vážený pán predseda, vzhľadom na závažnosť problému, ktorého sa moja interpelácia týka, a vzhľadom na plánovaný termín rušenia regionálnych tratí, Vás v zmysle § 130 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky žiadam, aby táto interpelácia bola vyhlásená za naliehavú.

Za kladné vybavenie ďakujem a ostávam s pozdravom.

Ľubomír Vážny

Vážený pán

Pavol Hrušovský

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky