Dokument je dostupný aj vo formátoch: uzn_00114.pdf

Uznesenie č. 114

Uznesenie


NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: 3093/1992

114

UZNESENIE

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 22. decembra 1992

k návrhu volebného poriadku na voľbu prezidenta Slovenskej republiky (tlač NR SR 115)

Národná rada Slovenskej republiky

schvaľuje

volebný poriadok na voľbu prezidenta Slovenskej republiky ako je uvedený v prílohe

Ivan Gašparovič v.r

predsedaň

Národnej rady Slovenskej republiky

Overovatelia:

Ján Frena v.r.

Jozef Sokol v.r.


Národná rada Slovenskej republiky

X. volebné obdobie

Volebný poriadok

na voľbu prezidenta Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov sa uzniesla na tomto volebnom poriadku na voľbu prezidenta Slovenskej republiky:

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

/1/ Prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len "prezident") volí Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len "národná rada") tajným hlasovaním na pät rokov.1/

/2/ Na zvolenie prezidenta je potrebná trojpätinová väčšina hlasov všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len "poslanec").2'

1/ Čl. 101 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky,

2// Čl. 101 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.

1


Čl. 2

Navrhovanie kandidátov na prezidenta

/1/ Návrhy kandidátov na prezidenta môžu podávať poslanci. 3/

/2/ Návrhy podľa odseku 1 sa podávajú predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, a to najneskôr do 6 dni pred určeným dňom voľby prezidenta. Návrh musi obsahovať meno, priezvisko (rodné meno), dátum narodenia a adresu trvalého bydliska kandidáta. Návrhy sa podávajú bez odôvodnenia.

/3/ K návrhu podľa odseku 2 musí byt pripojené vyhlásenie kandidáta o tom, že

a/ spĺňa podmienky na voľbu prezidenta,4/

b/ súhlasí so svojou kandidatúrou na prezidenta.

/4/ Vo vyhlásení podľa odseku 3 kandidát uvedie aj svoje rodné čislo, čislo občianskeho preukazu a že je občanom Slovenskej republiky.

/5/ Návrh, ktorý nie je podaný podľa odsekov 1 až 4, sa nepovažuje za návrh podaný podľa tohto volebného poriadku.

3/ § 12 pism. a/ zákona SNR č. 45/1989 Zb. o poslancoch Slovenskej národnej rady.

4/ Čl. 103 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

2


Príprava voľby prezidenta

Čl. 3

/1/ Na organizáciu voľby prezidenta a na zisťovanie výsledkov tajnej voľby (ďalej len "voľba") národná rada zriadi z poslancov volebnú komisiu v počte šest členov; súčasne určí predsedu volebnej komisie.

/2/ Každý poslanecký klub navrhne zo svojich poslancov jedného člena volebnej komisie najneskôr do 8 dní pred určeným dňom voľby prezidenta. Návrh sa podáva predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Ak nevyužije niektorý poslanecký klub svoje právo navrhnúť svojho poslanca za člena volebnej komisie, počet jej členov sa primerane zníži.

Čl. 4

/1/ Po uplynutí lehoty uvedenej v čl. 2 ods. 2 predseda Národnej rady Slovenskej republiky postúpi návrhy kandidátov na prezidenta, ktoré dostal a ktoré sú podané podľa čl. 2 ods. 1 až 4, volebnej komisii. Súčasne zabezpečí, aby tieto návrhy boli rozmnožené a ako parlamentná tlač národnej rady doručené všetkým poslancom, a to najneskôr do štyroch dní pred určeným dňom voľby prezidenta.

/2/ Volebná komisia bezodkladne overí, či návrhy kandidátov na prezidenta sú v súlade s čl. 103 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a či sú podané podľa čl. 2 ods. 1 až 4.

/3/ Kandidát, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v čl. 103 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky alebo ktorého návrh nebol podaný podľa čl. 2 ods. 1 až 4, nebude zaradený na voľbu prezidenta.

3


/4/ Predseda volebnej komisie zabezpeči rozmnoženie hlasovacích lístkov. Na hlasovacom lístku sa uvedú mená a priezviská kandidátov na prezidenta, ktori sú uvedení v návrhoch overených volebnou komisiou. Kandidáti budú na hlasovacom lístku uvedení za poradovým číslom v abecednom poradí. Hlasovací lístok podpíše predseda volebnej komisie a opatrí ho otlačkom pečiatky národnej rady.

Voľba prezidenta

Čl. 5

/1/ Schôdzu národnej rady, na ktorej sa bude konať voľba prezidenta, zvolá predseda Národnej rady Slovenskej republiky. 5/

/2/ Na schôdzi národnej rady, na ktorej sa bude konať voľba prezidenta, podá predseda volebnej komisie správu o výsledku overenia návrhov na kandidátov prezidenta podľa čl. 4 ods. 2. Kandidát na prezidenta má právo vystúpiť na schôdzi národnej rady s prejavom.

/3/ Voľba prezidenta na schôdzi národnej rady sa koná bez rozpravy.

/4/ Akt vykonania voľby prezidenta sa uskutoční v osobitnej miestnosti. V nej pred voľbou volebná komisia skontroluje volebnú schránku a zapečatí ju. Volebná komisia tiež skontroluje, či je pripravený určený priestor na úpravu hlasovacích lístkov tak, aby bola zaručená tajnosť volieb. Volebná komisia ďalej skontroluje, či je pripravený dostatočný počet hlasovacích lístkov a úplne rovnakých neprehľadných obálok.

5/ Čl. 83 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

§ 12 zákona SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.

4


Čl. 6

Poslanec, ktorý kandidáta na prezidenta navrhol (ďalej len "návrhováteľ"), môže svoj návrh vziať späť, pokým národná rada nepristúpila k voľbe prezidenta. Spätvzatie návrhu musi byt vykonané pisomne a musí byt doručené predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky; v tomto prípade sa meno a priezvisko kandidáta na prezidenta na hlasovacom lístku neuvedie alebo sa pred vykonaním voľby vodorovne prečiarkne.

Čl. 7

Kandidát môže svoj súhlas s kandidatúrou na prezidenta (čl. 2 ods. 3 písm. b/) vziať späť, pokým národná rada nepristúpila k voľbe prezidenta. Späťvzatie súhlasu musí kandidát vykonať písomne a musí byt doručené predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. K autentizácil takéhoto oznámenia sa vyjadri navrhovateľ. Ak kandidát vezme svoj súhlas s kandidatúrou na prezidenta späť, jeho meno sa na hlasovacom lístku neuvedie alebo pred vykonaním voľby vodorovne prečiarkne.

Čl. 8

/1/ Po vykonaní kontroly podľa čl. 5 ods. 2 a 3 predsedajúci schôdze národnej rady so súhlasom predsedu volebnej komisie vyhlási voľbu prezidenta za začatú.

/2/ Ako prví volia prezidenta členovia volebnej komisie.

/3/ Každý poslanec pri vstupe do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť svojím poslaneckým preukazom.

5


Poverený člen volebnej komisie po preukázaní totožnosti poslanca vykoná príslušný záznam v zozname poslancov a odovzdá mu hlasovací lístok a obálku.

/4/ Po prevzatí hlasovacieho lístka a obálky poslanec prejde do určeného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov. V tomto priestore, kde súčasne s ním nesmie byt prítomná iná osoba, poslanec vyjadri svoju voľbu tak, že na hlasovacom lístku vodorovne prečiarkne mená a priezviská kandidátov, s ktorými nesúhlasí. Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada. Upravený hlasovací lístok poslanec vloží do obálky, ktorú dostal od volebnej komisie.

/5/ Poslanec volí tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, vloží obálku s hlasovacím lístkom do volebnej schránky.

/6/ Na vkladanie obálok s hlasovacími lístkami do volebnej schránky dozerajú členovia volebnej komisie.

Zisťovanie výsledkov voľby prezidenta

Čl. 9

/1/ Po skončení voľby prezidenta členovia volebnej komisie otvoria volebnú schránku a spočítajú odovzdané hlasovacie lístky a zistia počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre každého kandidáta. V miestnosti, v ktorej členovia volebnej komisie spočítavajú hlasovacie lístky, môžu byt prítomní len pracovníci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorých o to volebná komisia požiadala .

/2/ Platný je hlasovací listok, na ktorom je ponechaný jeden kandidát na prezidenta.

6


/3/ Neplatný je hlasovací lístok,

a/ ktorý nebol poslancom odovzdaný volebnou komisiou (čl. 8 ods. 3),

b/ na ktorom je ponechaných viac ako jeden kandidát na prezidenta, okrem prípadu uvedeného v odseku 5 tohto článku,

c/ ktorý je menený, doplňovaný alebo opravovaný,

d/ ktorý je upravený inak, ako podľa čl. 8 ods. 4.

/4/ O neplatnosti hlasovacieho lístka rozhoduje volebná komisia, a to väčšinou hlasov všetkých svojich členov. V prípade rovnosti hlasov sa hlasovací lístok považuje za platný.

/5/ Neupravený hlasovací lístok sa považuje za zdržanie sa voľby prezidenta.

/6/ Ak hlasovací lístok nebol vložený do obálky, nemá to vplyv na platnosť hlasovacieho lístka.

Čl. 10

Zvolený je prezident, za ktorého hlasovali najmenej tri pätiny všetkých poslancov.

Čl. 11

Zápisnica o výsledku voľby prezidenta

O výsledku voľby prezidenta vyhotoví volebná komisia zápisnicu, ktorú podpíšu všetci jej členovia. V zápisnici sa uvedie najmä

a/ počet vydaných hlasovacích lístkov,

b/ počet odovzdaných platných a neplatných hlasovacích lístkov,

7


c/ počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre každého kandidáta na prezidenta uvedeného na hlasovacích lístkoch.

Čl. 12

Oznámenie výsledku voľby prezidenta

Výsledok voľby prezidenta na vyzvanie predsedajúceho schôdze národnej rady oznámi predseda volebnej komsiie alebo nim poverený člen volebnej komisie.

Čl. 13

Vyhlásenie výsledku voľby prezidenta

/1/ Po oznámení výsledku voľby prezidenta (čl. 12) a v prípade, že prezident bol zvolený (čl. 10), predseda a podpredseda národnej rady osobne pozvú prezidenta do rokovacej miestnosti národnej rady.

/2/ Predsedajúci schôdze národnej rady vyhlási, že prítomný kandidát bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky a vyzve ho, aby zložil Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub; slub sa skladá do rúk predsedu národnej rady.

/3/ Po oznámení výsledku voľby prezidenta (čl. 12) a vyhlásení výsledku voľby prezidenta (odseky 1 a 2), predseda volebnej komisie zabezpečí zničenie hlasovacích lístkov.

8


Čl. 14

Opakovaná voľba. prezidenta

/1/ Ak nebol prezident zvolený, uskutoční sa do 14 dní opakovaná voľba prezidenta. Národná rada určí uznesením deň opakovanej voľby; o návrhu uznesenia sa hlasuje bez rozpravy.

/2/ Do opakovanej voľby prezidenta postupujú kandidáti, ktorí v prvom kole získali dva najväčšie počty hlasov, ak navrhovateľ nevzal ich návrh späť alebo niektorý z nich nevzal súhlas so svojou kandidatúrou späť.

/3/ Pri opakovanej voľbe prezidenta sa použijú ustanovenia čl. 1 až 13.

Čl. 15

Nová voľba prezidenta

/1/ Ak nebol prezident zvolený ani v opakovanej voľbe (čl. 14), uskutoční sa nová voľba prezidenta na niektorej z ďalších schôdzí národnej rady.

/2/ Pri novej voľbe prezidenta sa použijú ustanovenia čl. 1 až 14.

/3/ Pri každej novej voľbe prezidenta sú vylúčení kandidáti, o ktorých poslanci hlasovali v predchádzajúcej voľbe prvého kola alebo opakovanej voľbe.

9