Stenozáznam

Stenozáznam


Stenografická správa

o 2. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 4. novembra 1994

/Po skončení ustanovujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o 23.07 hod./

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Vážené poslankyne,

vážení poslanci,

v priebehu nášho zasadnutia som dostal návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorom ma žiadajú v zmysle článku 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, aby som zvolal na deň 3. 11. 1994 po ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky s nasledovným programom:

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky pánu Ladislavovi Pittnerovi, poverenému vedením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky pánu Milanovi Janičinovi, poverenému vedením Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky.

Je tu podpísaných 47 poslancov. Ďalej je odôvodnenie návrhov.

Hlási sa podpredseda vlády pán Kováč.

1


Podpredseda vlády SR R. Kováč:

Vážený pán predseda,

vážená Národná rada,

vláda Slovenskej republiky na zasadnutí 3. novembra 1994 sa uzniesla podať demisiu prezidentovi Slovenskej republiky podľa článku 117 Ústavy Slovenskej republiky.

Vážený pán predseda, mám tú česť vám oznámiť, že pán predseda vlády Jozef Moravčík je v túto chvíľu u pána prezidenta, kde podal demisiu a podľa mojich informácií pán prezident demisiu prijal.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem pánu podpredsedovi. Hlási sa pán poslanec Rea.

Poslanec J. Rea:

Vážený pán predseda,

vážené kolegyne, kolegovia,

dovolím si podať ešte pár pozmeňovacích návrhov alebo doplňovacích návrhov k 2. schôdzi Národnej rady, ktorá bola práve zvolaná. Ak dovolíte, jednotlivé body navrhnem nasledovne :

ďalší bod za bodmi, ktoré prečítal pán predseda, je Návrh na vyslovenie nedôvery členom Rozhlasovej rady a na ich odvolanie z členstva v Rozhlasovej rade a voľba nových členov Rozhlasovej rady.

2


Ďalší bod - Návrh na vyslovenie nedôvery členom Rady Slovenskej televízie, ich odvolanie z členstva v Rade Slovenskej televízie a voľba nových členov Rady Slovenskej televízie.

Ďalej - Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na odvolanie predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

Ďalší bod - Návrh skupiny poslancov na odvolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky a návrh na menovanie nového generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

Ďalší bod - Návrh na odvolanie členov orgánov Fondu národného majetku a zvolenie nových členov orgánov Fondu národného majetku.

Ďalší bod - Návrh na odvolanie členov osobitného kontrolného orgánu Národnej rady na kontrolu Slovenskej informačnej služby a na zvolenie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov osobitného kontrolného orgánu na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.

Ďalej - Návrh poslanca Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 60/1994 Z. z. - jeho úplné znenie.

Ďalej - Návrh skupiny poslanca Národnej rady na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení rozhodnutí vlády Slovenskej republiky o privatizácii podnikov, časti majetku podnikov a majetkových účastí štátu priamym predajom.

3


A posledný bod - Návrh na zriadenia vyšetrovacej komisie Národnej rady Slovenskej republiky na objasnenie príčiny krízy ústavného zriadenia Slovenskej republiky v roku 1994.

Ďakujem pekne. Odporúčam, aby sme o týchto bodoch spolu s prvými dvoma bodmi programu rokovali až do úplného vyčerpania programu.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem. Pán Čarnogurský.

Poslanec J. Čarnoqursky:

Pán predseda, ale ustanovujúcu schôdzu ste ešte neuzavreli. Podľa môjho názoru mali by ste najskôr formálne uzavrieť ustanovujúcu schôdzu a až potom môžeme hovoriť o tom, že by mohla začať ďalšia schôdza Národnej rady. Vy ste to doteraz neurobili, a preto si myslím, že zatiaľ ešte nemôžeme hovoriť vôbec o začatí ďalšej schôdze Národnej rady a už vôbec nie o programe ďalšej schôdze Národnej rady.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec, treba si vypýtať záznam. Asi ste boli vonku, keď som povedal, že týmto sme program vyčerpali a končím schôdzu, takže som ju ukončil a hneď na to som povedal, že som dostal v priebehu dňa tento návrh a prečítal som ho. Takže, ukončil som schôdzu.

Pokiaľ boli dané tieto návrhy, k bodu 6, ktorý navrhujete, pán poslanec, kde žiadate odvolať orgán OKO, teda osobitný kontrolný orgán Národnej rady, ten sa neodvoláva, pretože konštituovaním novej Národnej rady sa automaticky volí nový. To znamená, že môžete zaradiť do programu jedine voľbu nových poslancov.

4


Pán poslanec Bajan.

Poslanec V. Bajan:

Vážený pán predseda,

kolegyne, kolegovia,

dávam do pozornosti ešte ďalši orgán, ktorý ostal asi omylom kolegov z HZDS. Je to Rada fondu detí a mládeže, kde by bolo tiež asi načim urobiť nejakú zmenu. Upozorňujem však, že vzhľadom na novelizáciu zákona číslo 92, teda o veľkej privatizácii, návrhy na zmenu v Predstavenstve Fondu národného majetku dáva príslušný výbor. Keďže výbor nezasadal, pýtam sa, či ideme do toho, že odvoláme staré vedenie a nevolíme nové. To beriem ako konštatáciu, nie ako otázku.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Ftáčnik.

Poslanec M. Ftáčnik:

Vážený pán kolega poslanec, chcel by som sa vás opýtať, ako si predstavujete rokovanie o návrhu zákona, či už bol podaný, či pán predseda odpustil zásady, kedy sa to všetko stalo, a ktorý výbor posúdil, teda ktorému výboru bol pridelený, ak sa má na tejto mimoriadnej schôdzi takpovediac hneď na počkanie rokovať o akomsi zákone. Ako sa to zlučuje so zákonom o rokovacom poriadku? Možno, že sa tu už nebude nič zlučovať s týmto zákonom, ale zatiaľ ten zákon platí, takže skúste vysvetliť:, ako to bude odpovedať tejto procedúre. A prosil by som kolegov, ktorí budú v tejto sále rozhodovať o tom, aby si všimli, že taký zákon ešte stále platí - zákon o rokovacom poriadku.

5


Chcem tiež povedať, že návrh na odvolanie členov Rady Slovenskej televízie, samozrejme, môžete podať, ale bývalo obvyklé, možno že to už nebude, ale bývalo obvyklé, že návrhy nových členov posúdil výbor pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport a odporučil plénu voľbu týchto členov. To je ďalšia moja poznámka.

Posledná poznámka - samozrejme, máte právo predložiť: návrh na odvolanie predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu, ale pokiaľ si dobre pamätám, keď sa to odohrávalo v marci, príslušní funkcionári mali právo vystúpiť v tomto parlamente a čosi k tomu tiež povedať. Rátajte s tým, že sa toto má tiež odohrať. To sú moje otázky na vás.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Rea.

Poslanec J. Rea:

Dobre, ďakujem pekne. Odpoviem iba k návrhu zákonov. Áno odpoviem vám, pán poslanec, precedensom, ktorý ste tu vy vytvorili a po menovaní vlády ste predložili do tohto parlamentu kompetenčný zákon, na druhý deň po večernom zasadaní vlády.

K tomu druhému vám nebudem odpovedať, ale stotožním sa s pánom predsedom, že v bode, kde som navrhol odvolať členov osobitného kontrolného orgánu, budeme voliť iba nových členov tohto orgánu.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Mikloško.

6


Poslanec F. Mikloško:

Pán predseda, v prvom rade by som bol rád, keby sme zobrali na vedomie správu, ktorú tu povedal podpredseda vlády Roman Kováč, teda rokovanie o prvých dvoch bodoch programu, to znamená vyslovovanie nedôvery dvom ministrom, je bezpredmetné. To je prvá vec.

Po druhé - pána poslanca Reu by som rád upozornil, že návrh na odvolanie prokurátora síce možno podať, ale musí to prijať: prezident republiky a až potom môžete dávať: návrh na nového prokurátora. To je druhá vec.

Takisto sa prikláňam k tomu, že o zákonoch a o tom ostatnom, čo tu povedal pán poslanec Ftáčnik, je naprosto vylúčené, aby sme išli rokovať priamo v pléne, pretože to, vážení páni, je už precedens jedného absolútneho primitivizmu. Ak ideme bez akejkoľvek prípravy vo výboroch prerokovať: zákony priamo v pléne teraz, o štvrť na jedenásť: v noci, prepáčte, ale nemám iný výraz.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Černák.

Poslanec Ľ. Černák:

Vážený pán predseda, chcel som v prvom rade upozorniť na to, čo už tu povedal môj predrečník. 47 poslancov žiadalo zvolať schôdzu z dôvodu odvolávania členov vlády. Keďže vláda už podala demisiu, a ten, kto už nie je vo funkcii, sa nemôže odvolávať, zvolanie schôdze je irelevantné. Takže, neprichádza do úvahy rozširovanie programu tejto schôdze a som veľmi prekvapený, že práve starý poslanec pán Rea nevedel ani riadne čítať poznámky, keď prečítal návrhy na zaradenie bodov, ktoré prakticky všetky sú v rozpore so slo-

7


venskou ústavou. Keby sme ich zobrali od samého začiatku - odvolanie generálneho prokurátora - prokurátora odvoláva a menuje prezident. Musí ten akt prebehnúť, až potom môžeme voliť ďalšieho. Napríklad bod číslo 5 - odvolanie členov Fondu národného majetku - podľa platného zákona návrh na zmenu v Prezídiu Fondu národného majetku dáva vláda Slovenskej republiky alebo výbor pre privatizáciu. Keďže výbor pre privatizáciu nemáme, je potrebná novelizácia zákona číslo 92, takže bod číslo 5 je úplne irelevantný. A tak by sa dalo pokračovať ďalej. Prosím, nežeňte túto Národnú radu do toho, aby postupovala protizákonne.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Bajan.

Poslanec V. Bajan:

Vzhľadom na to, čo povedal kolega Černák, už sa len znížim na jednu poznámku. Pán kolega Rea, ak pani Keltošová hovorí, že zavádzame nové pravidlá, bol by som rád, keby ste sa neodvolávali na tie staré, ktoré boli dohodnuté v minulom volebnom období. Ak toto majú byť práve tie, ktoré chceme zaviesť, zostáva mi len jedna poznámka: Tak nám Pán Boh pomáhaj!

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Ftáčnik.

Poslanec M. Ftáčnik:

Vážený pán poslanec Rea, chcel by som osviežiť vašu historickú pamäť, čo sa týka toho marca a kompetenčného zá-

8


kona. Ten predložila vláda, dostal riadne číslo. Na žiadosť poslancov vtedajšej opozície ten zákon - bolo síce na to len pol dňa, ale bol daný poslancom na preštudovanie. Myslím, že ho dostali všetky výbory. Bol to návrh zákona, ktorý predložila ešte vtedy vláda pána Mečiara v septembri, z akýchsi dôvodov bol stiahnutý a dopracovaný touto vládou, čiže poslancom nebol úplne neznámy, ale bolo na to minimálne pol dňa, aby sa s ním poslanci mohli oboznámiť, a prerokovali ho všetky výbory Národnej rady. To znamená, že ak sa má uplatniť tento postup, potom by som prosil, aby ho naozaj dostali všetky výbory Národnej rady.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Hrnko.

Poslanec A. Hrnko:

Chcem sa opýtať pána Jána Ľuptáka a príslušníkov klubu Združenia robotníkov Slovenska, či toto je v záujme ľudu tejto krajiny, ako to oni hovoria. Či si neuvedomujú, že sa tu dávajú zneužívať. Neviem prečo a neviem za čo. Pýtam sa aj svojich priateľov, ako Janka Tužinského, Alenky Kolesáro-vej, Vila Hornáčka, Janka Cupera a ďalších, či toto je skutočne záujem Slovenskej republiky. Aj teba, pán Slobodník, aj teba sa pýtam, či toto je ten skutočný záujem Slovenskej republiky, čo tu chcete teraz predviesť.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Hofbauer.

9


Poslanec R. Hofbauer:

Vážený pán predseda,

vážená Národná rada,

materiály a zákony, o ktorých bola reč, sú veľmi stručné materiály, ktoré, samozrejme, v príslušnom výbore, vo výbore hospodárstva, privatizácie a podnikania sa riadne prerokujú. Ten výbor je konštituovaný, nie je problém ho zvolať a tieto záležitosti tam prerokovať. Presne to isté sa týka orgánov Fondu národného majetku.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Mikloško.

Poslanec F. Mikloško:

Pán predseda, vzhľadom na to, že ste pri zmienke o generálnom prokurátorovi veľmi negatívne kývali hlavou, dovoľ-te, aby som prečítal článok 150 Ústavy Slovenskej republiky. "Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky." V tomto zmysle by som prosil, keby pán poslanec Rea vypustil tento bod, resp. aspoň ho zredukoval tak, aby bol v súlade s ústavou.

Po druhé - ak máme vôbec hlasovať o akejsi komisii, ktorá má vyšetrovať akúsi ústavnú krízu, rád by som vlastne vedel o čo vlastne ide, pretože to bolo pomenované tak všeobecne, že vlastne neviem, o čo ide.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Ľupták.

10


Poslanec J. Ľupták:

Nechcel som reagovať, ale chcel by som pánu Hrnkovi povedať len toľko, že nech sa stará o svoju stranu. To po prvé. A ľud posúdi, či táto strana robí pre ľud alebo nie. To je naša starosť.

Ďakujem.

/Potlesk./

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Bajan.

Poslanec V. Bajan:

Pán predsedajúci, samozrejme, dnes je veľmi ťažko odvolávať sa na bývalé zvyky, ale naozaj bývalo zvykom, aby sme niektoré návrhy mali písomne, resp. aby to posúdil príslušný výbor. Samozrejme, mohli by sme sa hrať na to, že by sme radi videli vaše pridelenie jednotlivým výborom, čo sa týka jednotlivých zákonných právnych noriem, ale vzhľadom na to, že sme opustili normálne zvyky, a ako povedal kolega Ftáč-nik, asi aj zdravý rozum a rokovací poriadok, dávam návrh, aby sme prerušili túto schôdzu do zajtrajšieho dňa, lebo okrem iného sme zrušili aj to, že rokujeme do 19.00 hodiny, ale nech, a dali minimálne 30-minútovú prestávku na poradu klubov, v prípade, že to pani Keltošová dovolí, a neskráti to na 5 minút.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pani poslankyňa Tóthová.

11


Poslankyňa K. Tóthová:

Ďakujem.

Vážený pán predseda,

vážené dámy,

vážení páni,

vzhľadom na to, že tu bola pánom poslancom Mikloškom citovaná ústava, áno to je pravda, ovšem ústava má vo svojej deviatej hlave, v prechodných a záverečných ustanoveniach článok 154, ktorý rieši otázku výmeny predsedu Najvyššieho súdu a generálneho prokurátora, ktorí boli zvolení podľa predpisov platných pred prijatím ústavy tak, že zostávajú vo funkcii do času, kedy budú zvolení noví. Čiže tu je osobitný prípad. Terajší generálny prokurátor bol zvolený podľa predpisov pred prijatím ústavy, čiže na tento prípad sa vzťahuje článok 154 odsek 3.

Ďakujem za pozornosť.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Černák.

Poslanec Ľ. Černák:

Rád by som reagoval na vyjadrenie predsedu výboru pána Hofbauera. Podľa záznamov a podľa hlasovania sme kreovali výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Pán predseda Mečiar pri stretnutí predsedov politických strán nás všetkých uisťoval o tom, že HZDS nejde o nič iné, len o právo a dodržiavanie práva. V zákone číslo 92 sa jednoznačne hovorí, že návrh na zmenu členov Prezídia Fondu národného majetku môže dať buď vláda alebo výbor pre privatizáciu,

12


ktorý jednoducho neexistuje, takže jeho výbor nemá o čom rokovať .

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Fico.

Poslanec R. Fico:

Pán predseda, pripájam sa k návrhu pána poslanca Baja-na. Žiadam predovšetkým o prestávku v dĺžke 30 minút na poradu poslaneckých klubov. To je jedna poznámka alebo žiadosť.

Druhá poznámka sa týka postavenia generálneho prokurátora a spôsobu jeho odvolávania. Myslím si, že na generálneho prokurátora sa vzťahujú tie ustanovenia o odvolávaní, ktoré sú dnes obsiahnuté v Ústave Slovenskej republiky. Tu niet žiadnych pochýb. Táto Národná rada môže iba prijať návrh, ktorý môže alebo nemusi akceptovať prezident Slovenskej republiky. To je právna stránka veci. Je tu však aj politická stránka veci, ktorá hovorí, že generálny prokurátor predstavuje významnú súčasť štátnej moci. Myslím si, že by bolo tolerantné, správne vecne aj politicky, keby sme poznali, akých kandidátov navrhujete na funkciu generálneho prokurátora, s akým programom prichádza tento kandidát, čo chce urobiť v boji proti kriminalite. Radi by sme počuli, akých chýb sa dopustil terajší generálny prokurátor a radi by sme počuli terajšieho generálneho prokurátora, aby sa k týmto veciam vyjadril.

Ďakujem.

/Potlesk./

13


Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Polka.

Poslanec L. Polka:

Ďakujem pekne, pán predseda.

Vážená Národná rada,

vážená vláda,

dovoľte mi krátku poznámku k údajnej neaktuálnosti návrhu na vyslovenie nedôvery členom vlády Slovenskej republiky. Napriek informácii pána Romana Kováča o tom, že pán premiér podal demisiu, a pravdepodobne demisia bola prijatá, v zmysle ústavného článku 117 vláda napriek podaniu a prijatiu demisie pokračuje vo svojej funkcii a vykonáva svoju činnosť: naďalej. To znamená, že návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády je v každom prípade stále aktuálny.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Šimko.

Poslanec I. Šimko:

Ďakujem, pán predseda.

Vážená pani poslankyňa Tóthová, pokiaľ ide o celý článok 154, tento rieši prechodnú situáciu, v ktorej sa vlastne nachádzali všetky orgány, ktoré sú tam vymenované, to znamená Národná rada, predtým Slovenská národná rada, vláda Slovenskej republiky, generálny prokurátor a aj sudcovia súdov Slovenskej republiky, a vlastne zabezpečuje kontinuitu ich

14


činnosti. Je samozrejmé, že odo dňa účinnosti tejto ústavy sa tieto orgány správali podľa tejto ústavy. To znamená, že spôsob ich odvolávania, aj spôsob ich nového ustanovovania sa môže správať iba podľa tejto ústavy.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Michelko.

Poslanec J. Michelko:

Chcem reagovať na pripomienku pána Černáka, ktorá je skutočne irelevantná, pretože opát zavádza túto Národnú radu, pretože v zákone o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, teraz je to už zákon číslo 60 z roku 1994, § 31 odsek 2 hovorí - citujem: "Prezidenta prezídia a viceprezidenta a ďalších 7 členov volí a odvoláva na návrh vlády alebo výboru Národnej rady Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky tajným hlasovaním." Nie je tam absolútne žiadna zmienka, že to musí byt výbor pre privatizáciu. A celkom jednoznačne je jasné, z tejto dikcie to vyplýva, že príslušný výbor, pán poslanec Černák, je Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Čo sa týka voľby členov dozornej rady, tam výslovne je napísané, to je § 37, nebudem to celé citovať, že predsedu a ďalších členov volí a odvoláva na návrh výboru Národnej rady Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky tajným hlasovaním.

Takisto som chcel reagovať, ale už to povedal pán kolega Polka, že odvolávanie členov vlády má svoj celkom normálny, logický význam.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Bajan.

15


Poslanec V. Bajan:

Vážený pán predseda,

kolegyne, kolegovia,

keby nebola naozaj veľmi vážna situácia, povedal by som to, alebo parafrázoval by som slová, že srdce ma veľmo bolí. Ale naozaj treba si uvedomiť, že u predkladateľa ide o spochybňovanie výsledku volieb, čo sa preukázalo v minulom krátkom období, inštitútu prezidenta, vlády Slovenskej republiky - teraz už bývalej, Ústavného súdu, momentálne o ďalšie inštitúty, a to je generálny prokurátor, Ústavný súd a podobne. Je veľmi smutné, že túto časť nevidí slovenská verejnosť v priamom prenose, aby mohla konštatovať, že ide o demontáž demokratického zriadenia Slovenskej republiky. V tomto duchu budeme, samozrejme, informovať aj našich prípadných voličov a občanov.

Ďakujem pekne.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

O slovo sa hlásil pán predseda Moravčík.

Predseda vlády SR J. Moravčík:

Vážený pán predseda,

vážené poslankyne,

vážení poslanci,

oznamujem vám, že hneď po skončení ustanovujúcej schôdze Národnej rady som na základe rozhodnutia vlády oznámil prezidentovi republiky demisiu vlády Slovenskej republiky. Konal som tak, ako prikazuje ústava. Môžem vám tiež oznámiť, že prezident Slovenskej republiky túto demisiu pri-

16


jal. Vzhľadom na to návrh na vyslovenie nedôvery dvom členom vlády je neopodstatnený. Je neopodstatnený z toho dôvodu, že vláda na základe ústavy, priamo na základe ústavy zostáva vo svojej funkcii, členovia vlády zostávajú vo svojej funkcii až do ustanovenia novej vlády. Čiže, výkon člena vlády je založený na ústave. To znamená, že ak by niekto chcel dosiahnuť, aby ten-ktorý člen vlády prestal vykonávať toto poverenie, ktoré vyplýva priamo z ústavy, musel by byt na to prijatý ústavný zákon. Čiže, nemôže sa z tohoto dôvodu aplikovať ustanovenie ústavy o vyslovení nedôvery.

Domnievam sa, že by sme všetkým týmto komplikáciám predišli, keby bola včas zostavená nová vláda. Je na víťazovi volieb, aby tak urobil. Vystúpte z tieňa, tí, ktorí boli v tieňovej vláde. Takže, je vo vašich rukách aj vo vašej zodpovednosti, ako sa bude ústavný a politický život v tejto krajine uberať. Vy budete určovať - víťazi volieb - zrejme aj štýl vládnutia. Bolo by veľmi negatívne pre túto republiku a pre slovenskú štátnosť, keby sa to malo aplikovať takým spôsobom ako demonštrujete teraz.

Ďakujem.

/Potlesk./

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Urban Igor.

Poslanec I. Urban:

Vážený pán predseda,

vážení kolegovia,

chcem len reagovať na to, čo povedal pred chvíľou pán kolega Fico, citáciou z ústavy, článku 150: "Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva

17


prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky." Pán poslanec Rea neurobil nič iné, ako podal návrh na odvolanie generálneho prokurátora a návrh na menovanie generálneho prokurátora. Čiže, presne v súlade s článkom 150.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pani poslankyňa Tóthová.

Poslankyňa K. Tóthová:

Ďakujem. V podstate som chcela niečo obdobné povedať. Naviac, plne súhlasím s pánom poslancom Šimkom. To, čo povedal, áno, lenže v ústave toto prechodné ustanovenie nie je termínované, teda je aplikovateľné aj v súčasnosti.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Fogaš.

Poslanec Ľ. Fogaš:

Ďakujem pekne, pán predseda. Domnievam sa, že výklad článku 154 tak, ako ho podala pani profesorka, je mylný. Tento článok mal jednoducho preklenúť obdobie, kedy Ústava Slovenskej republiky bola prijatá a boli riadne zvolené všetky orgány, resp. menované všetky orgány Slovenskej republiky, vrátane Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, generálneho prokurátora i sudcov. Ak by sme prijali výklad, podľa ktorého kedykoľvek v súvislosti s článkom

18


154 môžeme postupovať: atypicky, teda rozdielne, ako je to v ústave uvedené, mohli by sme vlastne spochybniť: všetky orgány Národnej rady Slovenskej republiky, pretože kedykoľvek by bolo možné použiť takéto ustanovenie. Toto ustanovenie malo naozaj dočasný, prechodný charakter a malo riešiť problém, ktorý nastal po prijatí Ústavy Slovenskej republiky, po vzniku Slovenskej republiky, a smerovalo len k tomu, aby nebolo nutné po prijatí Slovenskej republiky nanovo voliť Národnú radu, kreovať. vládu a kreovať: jednotlivé orgány. Toľko k výkladu.

A pokiaľ ide o návrh na vyslovenie nedôvery, pripájam sa k tým, ktorí vidia zmysel ustanovenia článkov 116 a 117 v tom smere, že pokiaľ vláda podala demisiu a prijal ju prezident republiky, niet o čom hlasovať, pretože aj článok 116, ktorý sa vzťahuje na úplne iné prípady, predpokladá, že je možné, aby člen vlády, ktorý podal demisiu, resp. ktorý bol odvolaný, mohol byť. poverený dočasne spravovať: veci člena vlády, to znamená dovtedy, kým je vymenovaný nový člen vlády. Ten už nevykonáva funkciu ministra ďalej, len dočasne spravuje veci člena vlády. Takto sa treba dívať aj na vládu, ktorá má vykonávať svoju funkciu do utvorenia novej vlády po voľbách. Vláda podala demisiu, teda správala sa presne podľa článku 117 ústavy. Ministri a celá vláda majú vlastne dočasne spravovať jednotlivé rezorty do doby vymenovania novej vlády. Myslím si, že riešenie je v tom, že sa povedú politické rozhovory, ktorých výsledkom bude zostavenie novej vlády, a nie v tom, že budeme postupne znásilňovať jednotlivé články ústavy.

Ďakujem pekne.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Hofbauer.

19


Poslanec R. Hofbauer:

Pán predseda,

vážená Národná rada,

odzneli tu niektoré dosť silné slová o demontáži demokratického zriadenia. Prosím vás, opatrne používajme tieto pojmy. Dovolím si pripomenúť:, že prebehli demokratické a slobodné voľby s určitým konkrétnym výsledkom a je naprosto normálnym demokratickým a slobodným procesom, že orgány tohto štátu sa kreujú v súlade s výsledkami týchto volieb. Ak toto je porušenie demokratického zriadenia, tak dovoľte, pán Bajan, vyjadriť: hlboké začudovanie nad spôsobom vášho uvažovania. Ale to je váš problém a vaše právo.

Taktiež odvolávanie sa predsedu vlády pána Jozefa Mo-ravčíka na právnosť a ústavnosť v súvislosti s privatizáciou dovolím si spochybniť, pretože to, čo sa deje v procese privatizácie pod hlavičkou súčasnej vlády, ktorá dnes podala demisiu, sa vymyká čomukoľvek, čo je možné nazvať právny stav a ústavný stav. A pokiaľ dnes som bol potvrdený za predsedu tohto výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, som zodpovedný za ďalší proces a za ďalší stav tejto činnosti.

Do tretice - Fond národného majetku a orgány Fondu národného majetku sa, pochopiteľne, kreujú na základe návrhu Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, čo sa uskutoční v priebehu prestávky zasadnutia Národnej rady, keď sa tento výbor zíde.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Prokeš.

20


Poslanec J. Prokeš:

Ďakujem, pán predseda. Dovoľte mi predovšetkým sa poďa-kovat pánu poslancovi Fogašovi, je skutočne vynikajúci uči-tel. Za ten čas, čo sa tu spolu stretávame, som sa od neho dosť veľa poučil, a práve preto si ho dovolím upozorniť na niekoľko vecí.

Prechodné obdobie nebolo definované, kedy končí. Končí aktom, ktorým sa napĺňa Ústava Slovenskej republiky. Prechodné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky skončilo vlastne týmito voľbami, ktoré boli koncom septembra a 1. októbra 1994. Tým sa naplnilo prechodné obdobie, ktoré bolo predtým, a preto dnes sedíme v prvom období Národnej rady Slovenskej republiky, čo nebolo urobené predtým. To isté sa týka generálneho prokurátora. Jeho prechodné obdobie končí, keď bude menovaný generálny prokurátor podľa Ústavy Slovenskej republiky, to znamená, že na návrh Národnej rady Slovenskej republiky prezident vymenuje príslušného generálneho prokurátora.

Čo sa týka vyslovenia nedôvery jednotlivým členom vlády, pán úradujúci premiér, dovoľte mi povedať, že je to skutočne veľmi dôležitý akt aj v tomto období. Ak Národná rada Slovenskej republiky aj členom vlády, ktorí podali demisiu, resp. na základe vašej demisie takisto odstupujú, ale sú poverení ďalším výkonom, vysloví nedôveru a prezident ich napriek tomu poverí, aby viedli príslušné rezorty až do novej vlády, nesie plnú politickú, ale aj ekonomickú zodpovednosť za to, ako budú tieto rezorty vyzerať, pretože konal v podstate v rozpore s názorom Národnej rady Slovenskej republiky. /Šum v sále./ Ak vysloví Národná rada Slovenskej republiky nedôveru tomuto ministrovi, hovorím, ak vysloví.

21


Predseda NR SR I. Gašparovič:

Prosím, páni poslanci, keby ste sa hlásili o slovo.

Poslanec J. Prokeš:

Hovoril som o akte vyslovovania nedôvery členom vlády, ktorí podali demisiu. Takže, buďte takí láskaví, páni kolegovia, počúvajte čo hovorím a na to reagujte.

Pánu poslancovi Bajanovi by som si dovolil povedal:, že áno, v Národnej rade Slovenskej republiky došlo jedenkrát k výraznému spochybneniu výsledkov volieb. Bolo to v marci 1994 a on sa na tom veľmi výrazne podieľal osobne. Myslím si, že by sme nemali zabúdať na kroky, ktoré sa tu udiali, a od ľudí, ktorí tieto kroky urobili, sa nechať: ohlupovať, zastrašovať šermovaním slovami o demontáži demokratického zriadenia u nás. /Vypnutie mikrofónu./

Ďakujem veľmi pekne, zrejme tento systém je veľmi citlivý na dotknutie sa zasunutej karty. Ospravedlňujem sa.

Pána úradujúceho premiéra by som veľmi prosil, keď hovoril o štýle vládnutia, ktorý bude vtláčať víťaz týchto volieb do ďalšieho obdobia, keby bol skutočne taký láskavý a niekedy sám pred zrkadlom sa zamyslel nad tým, akým štýlom vládli oni.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Tarčák.

22


Poslanec J. Tarčák:

Vážený pán Moravčík, vaše konštatovanie, že ste podali demisiu skončením ustanovujúcej schôdze, sa nezakladá na pravde, pretože sme ustanovujúcu schôdzu skončili tesne predtým, ako ste vstúpili do tejto siene, možno dve-tri minúty. Nemohli ste to urobiť, po skončení.

Po ďalšie - hovoriť o negatívach, máme v živej pamäti, keď tu rôzni právnici i neprávnici rôznym spôsobom vykladali rokovací poriadok i zákon a presviedčali nás nespočetnekrát, že všetko je demokratické, čo schváli Národná rada Slovenskej republiky. Treba si to len spomenúť a zobrať to tak, ako to je. Áno, schvaľovalo sa v minulosti, schvaľuje sa teraz a bude sa i v budúcnosti. Treba sa s tým zmieriť a jednoducho to akceptovať.

Po ďalšie - nerozoberajme veci jedno cez druhé, jednotlivé body sú navrhnuté. Najskôr musíme rozhodnúť o tom, či ich zaradíme do programu a potom sa k jednotlivým bodom môžeme vyjadrovať podrobne, ale nie teraz rozoberáme všetko a pritom ešte sme neprerokovali program.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Polka.

Poslanec L. Polka:

Ďakujem, pán predseda.

Vážená Národná rada,

vážený pán premiér,

veľmi nerád oponujem svojim pedagógom, ale myslím si, že vaším vysvetlením ste úplne eliminovali funkciu parlamen-

23


tu vo vzťahu k vláde a vzali ste poslancom právo interpelovať resp. navrhovať vyslovenie nedôvery ministrovi, ktorý síce podal demisiu, resp. je členom vlády, ktorá podala demisiu a prezident ju poveril naďalej výkonom funkcií. To znamená, že takýto člen vlády môže spáchať trestný čin, môže spáchať čokoľvek a nebude braný na zodpovednosť? Myslím si, že je to veľmi zavádzajúce vysvetlenie. Pokiaľ ide o to, čo hovoril pán kolega Fogaš, článok 117 Ústavy Slovenskej republiky je špeciálnym ustanovením, nemožno ho chápať v kontexte, pretože hovorí o podaní demisie vlády v špeciálnom ustanovení, po ustanovujúcej schôdzi. To znamená, že článok 116 rieši podanie demisie kedykoľvek, zatiaľ čo článok 117 podanie demisie po ustanovujúcej schôdzi. Obdobie do vytvorenia novej vlády môže trvať až 6 mesiacov, pokiaľ nebudeme rokovať o programovom vyhlásení vlády. A dovtedy budú ministri robiť podľa vlastného uváženia, bez kontroly parlamentu?

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Ftáčnik.

Poslanec M. Ftáčnik:

Nechcem sa pliesť do sporu právnikov. Rád by som reagoval na pána poslanca Michelku a pána poslanca Hofbauera, čo sa týka menovania orgánov Fondu národného majetku. Ak pán poslanec Michelko citoval zákon, som mu veľmi vďačný, pretože podľa tohto zákona je možné konať na návrh vlády alebo na návrh výboru. Ani jedno, ani druhé sa zatiaľ nestalo, čiže nemáme o čom rokovať. Taký bod nemôžeme zaradiť do programu, pretože taký návrh neexistuje. Vie to dobre pán poslanec Hofbauer, aj pán poslanec Michelko. Ak taký návrh dokážete splodiť na počkanie, prosím, ale potom ste si mali tú schôdzu zvolať o pol hodinu neskôr a rokovať o veciach, kto-

24


ré budú predložené. Tento návrh predložený nebol, dikcia zákona sa nenaplnila, nemáme o čom hlasovať.

Pán poslanec Hofbauer, ešte jednu poznámku. Povedali ste, že orgány sa majú kreovať v súlade s výsledkami volieb. Nikto vám právo na túto túžbu neberie, ale snažte sa to urobiť v súlade s pravidlami hry. Tie pravidlá hry sú obsiahnuté v rokovacom poriadku, ktorý je zákonom, a držte to, čo je stanovené pre rokovanie tohto orgánu, teda parlamentu Slovenskej republiky. Potom rozhoduje väčšina v parlamente a, samozrejme, je možné rozhodnúť o tom, čo bude predložené, ale neznásilňujme veci tak, že na počkanie budeme riešiť všetky vážne veci, ktoré vás možno trápili 6 mesiacov od marca 1994.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Kým dostane slovo pán poslanec Cuper, predtým sa prihlásil podpredseda vlády pán Kováč, ale dovoľte mi, aby okolo toho nebolo viac rozpravy, aby som povedal, že návrh na vyslovenie nedôvery členom Rady Slovenskej televízie a na ich odvolanie z členstva v Rade Slovenskej televízie má tlač číslo 11, návrh na vyslovenie nedôvery členom Rozhlasovej rady a na ich odvolanie z členstva v Rozhlasovej rade má tlač číslo 12, návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Pacolu na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení rozhodnutí vlády Slovenskej republiky o privatizácii podnikov, časti majetku podnikov, majetkových účastí štátu priamym predajom má tlač číslo 14, návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Michelku na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 60/1994 Z. z. má tlač číslo 13, návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, priva-

25


tizáciu a podnikanie na odvolanie členov orgánov Fondu národného majetku a zvolenie nových členov orgánov Fondu národného majetku má tlač číslo 15. Samozrejme, že tieto návrhy nemôžu byť prerokované tu, v Národnej rade, že musia ísť do výborov.

Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie na odvolanie členov orgánov Fondu národného majetku a na ich zvolenie má tlač číslo 15. To musí ísť všetko do výborov. Najskôr o tom musia rozhodnúť výbory, výbory musia dať uznesenia, až potom môže rozhodovať Národná rada. Takže, nehovorme o tom, že budeme teraz, na tejto schôdzi rokovať bez toho, aby to prerokovali výbory. /Šum v sále./ Budete to mať rozdané. Tento návrh výboru, ktorý som dostal, ide do výboru, výbor to musí prerokovať. Nechcem, aby ste sa o tom teraz bavili.

Podpredseda vlády pán Kováč sa hlási o slovo.

Podpredseda vlády SR R. Kováč:

Ak dovolíte, mám dve poznámky k vykladačom práva. Prezident Slovenskej republiky nedal poverenie na výkon funkcie tejto vlády, pretože ho nemohol dať, ústava to nepripúšťa. Z ústavy vyplýva, že vláda podá demisiu a pokračuje ďalej vo funkcii. Pán Prokeš tu, žiaľ, nie je, ale to adresujem aj pánu doktorovi Polkovi. Keď si prečíta pozorne ústavu, je to tak. Takže, táto vláda pokračuje vo výkone svojej funkcie nie z rozhodnutia prezidenta, ani nie z rozhodnutia Národnej rady, ale pokračuje vo výkone svojej funkcie z ústavy. Ústava rieši aj odvolanie tejto vlády, rieši ho ustanovením novej vlády. To je spôsob. To po prvé.

A po druhé - skutočne by som bol rád, keby sme sa mohli dozvedieť aj my, členovia vlády, o vzniku komisie na vyšetrenie krízy v marci 1994. Nemám tak starú historickú pamäť,

26


ale zrejme všetci z vás vedia, že po vstupe spojeneckých vojsk v roku 1968 bola obdobná komisia ustanovená v roku 1969 a z nej vyplynulo poučenie z krízových udalostí. Takýto termín už som vo vyjadrení predstaviteľov HZDS počul, že vznikne poučenie. Po tomto poučení nastalo obdobie normalizácie. Ja sa len nádejam, že k takýmto situáciám po vzniku poučenia nedôjde. Napriek tomu by som bol rád, keby sme sa mohli dozvedieť: ako my, tak poslanci, čo táto komisia bude robiť.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem. Pán poslanec Cuper.

Poslanec J. Cuper:

Vážený pán predsedajúci,

vážené dámy,

vážení páni,

som rád, že pán Fogaš nadhodil otázku článku 116 ods. 7. Ak by to mala byt pravda, že vláda vykonáva funkcie len v zmysle článku 116 ods. 7, potom by vláda nemala sedieť pred nami, ale na miestach, ktoré im patria ako poslancom, pretože to by bola vláda zodpovedná len prezidentovi, vymenovaná na preklenutie práve tohoto obdobia. Ale keďže táto vláda tu pred nami sedí, a podpredseda vlády pán Kováč ešte tvrdí, že ich legitimita aj zodpovednosť - neviem, či niekto môže zodpovedať len samotnej ústave. Vláda vždy zodpovedá parlamentu alebo niekomu inému, ak je to úradnícka vláda, zodpovedá prezidentovi. Takže, v tomto zmysle sa musím opý-tat: A na čo tu máme potom náhradníkov? Pretože som tvrdil to isté, že ak vláda po ustanovujúcej schôdzi podá demisiu, nie sú potrební náhradníci. Môže si sadnúť: do lavíc, ktoré

27


patria poslancom a vykonávať svoje úrady naďalej , kým nebude kreovaná nová vláda. Ale myslím si, a mali sme oprávnené podozrenie, že sa tu chcela hrať iná hra. A preto si myslím, že pokiaľ táto vláda sedí na svojich miestach, nemôže zodpovedať len ústave, ale musí zodpovedať aj tomuto parlamentu.

Ďakujem za pozornosť.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Mikloško.

Poslanec F. Mikloško:

Rád by som erudovaným právnikom, ako je pani profesorka Tóthová, teraz aj pán docent Cuper, nehovoriac už o pánu poslancovi Polkovi, prečítal článok 117 ústavy. "Vláda podá demisiu vždy po ustanovujúcej schôdzi novozvolenej Národnej rady Slovenskej republiky; vláda však vykonáva svoju funkciu až do utvorenia novej vlády." Jedine tento článok hovorí o situácii, v ktorej sa nachádzame. Prosím, aby ste si veľmi jasne prečítali "vláda však", to znamená, že napriek tomu, že podá demisiu, vykonáva funkciu až do utvorenia novej vlády. Je naprosto jasné, že žiadne odvolávanie neprichádza do úvahy. Vážení poslanci HZDS, ak takýmto spôsobom si chcete vysvetľovať svoju nadpolovičnú väčšinu v parlamente, potom si prijmite čokoľvek len chcete, a potom si povedzme veľmi otvorene, že ideme do konfrontácie, a ubezpečujeme vás, že vydržíme. My sme vydržali inú konfrontáciu za komunizmu a ubezpečujem vás, že konfrontáciu s vami vydržíme.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Tkáč.

28


Poslanec V. Tkáč:

Vážený pán predseda,

vážení prítomní,

chcel by som zaujať stanovisko k tomu, čo sa tu teraz deje. Je to skutočne bizarná situácia, ktorú nezavinil tento parlament. Tu som sa včera dozvedel informáciu o tom, že pán predseda alebo expremiér sa mal vyjadriť, že dočasná vláda podá demisiu, ak ustanovujúca schôdza Národnej rady Slovenskej republiky prebehne ústavným a demokratickým spôsobom, teda s podmienkou. Dokonca tak to bolo publikované aj v tlači. Je tu skutočne pozoruhodný výrok, ktorý sa asi dostane do našej novodobej histórie, pretože vláda, ktorá chce zotrval: na svojom mieste, má právo komentovať priebeh ustanovujúcej schôdze, demokratičnosť a ústavnosť tejto schôdze. To je skutočne pozoruhodná väzba medzi vládou, exekutívou a zákonodarným orgánom. To je pozoruhodné. Zrejme asi sme dnes dostali dobrú známku od bývalej vlády, ak je to pravda, pretože vraj táto vláda podala demisiu po skončení ustanovujúcej schôdze. Takže, asi sme boli ústavní a boli sme demokratickí. To nás môže zrejme vysoko tešiť.

Je faktom, že expodpredseda vlády pán Kováč tu pred nami povedal - a možno si to, podľa všetkého, zistiť v zázname -, že pán prezident pravdepodobne túto demisiu prijme. Teda dal podmienku pravdepodobne. Pán expremiér prišiel, dostavil sa sem a vyhlásil, že vláda po skončení ustanovujúcej schôdze demisiu vraj podala a pán prezident mal túto demisiu prijať. A z ďalších výrokov pána expremiéra mi behá mráz po chrbte, vážený parlament, pretože pán expremiér vyhlásil, že vláda podľa článku 117 zostáva ďalej vo funkcii, čo je skutočné pravda, ale všetky kroky, ktoré má zákonodarný orgán voči tejto vláde, vraj už možno činiť jedine ústavným zákonom, pretože jej kompetencie po ustanovujúcej schôdzi a po tejto demisii vraj zakladá ústava. Ako keby

29


neplatili články ústavy a špeciálna podoba týchto článkov, ako keby tieto články nehovorili, že možno tejto vláde vysloviť nedôveru, že je možné vysloviť: nedôveru aj jednotlivým členom tejto vlády. Všetky tieto kroky voči tejto dočasnej vláde, ktorá zase tu chce byt dočasne do vymenovania novej vlády, všetky svoje kontrolné funkcie a ďalšie väzby medzi parlamentom a vládou už parlament vraj môže - podľa expremiéra a ešte k tomu právnika - činiť len ústavným zákonom. No, to je pozoruhodný výklad, z ktorého mi skutočne behá mráz po chrbte.

Odporúčam, aby sme sa vrátili k tomu a pohybovali sa v tom priestore, v ktorom sme. Národnú radu požiadala skupina poslancov o vyslovenie nedôvery dvom členom vlády. Je to bod, ktorý je podmienkou pre zvolanie tejto schôdze. Pán poslanec Rea odporučil, aby sme tento program rozšírili o ďalšie body tohoto rokovania. Prečo prejudikujete obsah týchto jednotlivých bodov, prečo skáčete od nedôvery cez privatizáciu a otázky generálneho prokurátora? Budú predložené návrhy, tieto návrhy sú spracované. Nie je problém aj vzhľadom na rozsah týchto návrhov, aby zasadli jednotlivé výbory a aby tieto výbory prípadne aj prerokovali jednotlivé návrhy, pokiaľ to aj právne predpisy umožňujú, a potom si rozdiskutujme tieto veci pri každom konkrétnom bode. Skutočne odporúčam pánu predsedovi, aby sme sa vrátili k schvaľovaniu programu, a o otázkach a problémoch, ktoré v tejto súvislosti sú, by sme si mali pohovoriť pri jednotlivých bodoch programu, pri prerokovávaní každého bodu osobitne.

Ďakujem za pozornosť.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Čarnogurský.

30


Poslanec J. Čarnogurský:

Kresťanskodemokratické hnutie asi pred dvoma týždňami ukončilo koaličné rozhovory s HZDS a vyhlásili sme, že ideme do opozície. Udalosti dnešného dňa v tomto parlamente potvrdzujú, že naše rozhodnutie bolo správne a pociťujeme spätne ešte ďalšie zadosťučinenie, že sme tieto koaličné rokovania ukončili. Ja vám prehlasujem, že Kresťanskodemokratické hnutie nikdy nepôjde do koalície s HZDS, nikdy nepôjde do koalície so stranou, ktorá uplatňuje v parlamente toľký primitivizmus, aký uplatnili poslanci HZDS dnes v tomto parlamente. Nikdy nepôjde KDH do koalície so stranou, ktorá prejavuje takú bezcitnosť a bezohľadnosť voči záujmom slovenských občanov, voči právnemu poriadku Slovenskej republiky a voči demokratickému zriadeniu Slovenskej republiky. A preto, páni z HZDS, šesť mesiacov ste tu hovorili o tieňovej vláde, vytvorte vládu, predstúpte pred tento parlament s vládou, predstavte vládu, predstavte jej program, a môžete meniť všetky tie zákony, ktoré ste tu spomenuli, všetky rady, môžete robiť všetko, ale predstúpte s vládou pred tento parlament a uchádzajte sa o dôveru tohoto parlamentu. /Potlesk./

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Hrnko.

Poslanec A. Hrnko:

Vážené dámy,

vážení páni,

existuje sila práva a právo sily. HZDS evidentne sa vydalo po druhej ceste. Nejde uplatňovať právo, ale ide uplatňovať svoju silu. Prosím, ale všetkým súpútnikom, ktorí bežia vedia tohto naštartovaného valca zo Zlatej Idky, by som

31


chcel pripomenúť, že Nemci majú aj jedno príslovie, ktoré už raz bolo použité vo vzťahu k Slovenskej republike, a tam sa hovorí: "Spolu chytení, spolu obesení". Vážení páni súpútni-ci, ktorí ste sa pridali k valcu zo Zlatej Idky, pamätajte na to, na čo sa dávate zneužiť, či skutočne ste prišli do parlamentu na to, aby ste prezentovali právo sily, alebo ste tu prišli na to, aby ste obhajovali právo a zákony tejto republiky. Ešte raz sa obraciam na vás zo Združenia robotníkov, na čo sa dávate zneužiť? Opäť budete robiť poštárov?

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán Fogaš.

Poslanec Ľ. Foqaš:

Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Myslím si, že otázka, ktorú položil predseda výboru pán Tkáč, teda prečo diskutujeme o bodoch programu bez toho, aby boli zaradené, je namieste, ale myslím si, že poznáme odpoveď na túto otázku. Preto, lebo máme pochybnosti o tom, či možno o takých bodoch programu rokovať. A parlament je od slova parláre, teda hovoriť, to preto, aby sme boli aspoň presvedčenejší, aj keď nie presvedčení o tom, čo je správne. Myslím, že vláda tu nechce byt dočasne, vláda jednoducho podľa článku 117 má vykonávať funkcie len do vymenovania novej vlády. A ako rýchlo bude vymenovaná nová vláda, to závisí, samozrejme, od politických síl, ktoré v parlamente sú, a predovšetkým od toho, kto získal najviac hlasov vo voľbách, lebo ten by mal byť ten, kto bude integrovať tých ostatných.

Myslím si, že ak tu boli vyslovené slová o možnej trestnoprávnej zodpovednosti členov vlády, demisiou vlády nebola nijako dotknutá. Ktorýkoľvek člen vlády je trestno-právne stíhateľný, na to máme právne predpisy. To len odpovedám pánu poslancovi kolegovi Prokešovi v tom zmysle, že

32


kontrola je zabezpečená, vrátane interpelácií a všetkých ostatných kontrolných mechanizmov, ale logika veci, prosím vás pekne, páni kolegovia, mi hovorí, že po podaní demisie niet dôvodu na vyslovovanie nedôvery, lebo dôsledok je ten istý. Ministri po podaní demisie už nie sú ministrami, iba vykonávajú svoje funkcie tak, ako to predpokladá článok 117 ústavy. Teda, z čoho ich chceme vlastne - povedal by som obrazne - ešte dať dolu?

Domnievam sa, že by sme mali akceptovať návrhy, ktoré tu odzneli, urobiť si pauzu, urobiť si diskusiu v kluboch a eventuálne dnes prerušiť schôdzu a pokračovať zajtra. Pomaly je dvanásta hodina. Myslím si, že by aj takáto väčšia pauza pomohla v tom, aby sme sa rozobrali v otázke, ako pokračovať ďalej v schôdzi, ktorá bola otvorená.

Pán predseda, bol by som rád, aby tlače, ktoré ste vymenovali, dostali aj poslanci, my sme ich nedostali. Márne nám hovoríte, že je to tam, my ich nemáme, nemáme zatiaľ o čom rokovať. A bolo by namieste, aby sme ich dostali, mohli si ich preštudovať a mohli sa k nim vyjadriť. Hlásim sa tiež k tým, ktorí tu povedali, že tí, ktorých sa odvolávanie týka, by mali mat šancu sa k veci vyjadriť. Náš klub trval vždy na takomto postupe, bez ohľadu na to, o koho išlo, či išlo o poslancov alebo predstaviteľov HZDS alebo ostatných politických strán. A bolo by namieste, aby sme sa aj teraz tak správali. Nie je možné, aby predseda výboru podával návrh za výbor, ak ten výbor sa ešte nezišiel. Prosím vás, veď to nerobme tak ako sa to nemá! Výbor sa musí zísť, môže vypracovať návrh zákona a môže ho podať, ale tu odznelo, že výbor už podáva nejaký návrh bez toho, aby sa zišiel. Navrhujem preto, aby sme, pokiaľ to nie je nutné, skončili túto debatu a skôr si urobili veľkú prestávku a pokračovali v schôdzi zajtra.

Ďakujem.

33


Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Fico.

Poslanec R. Fico:

Rád by som pokračoval v právnych argumentoch, ktoré tu predniesol pán docent Fogaš a vyjadril sa k názoru, ktorý vyslovil už novozvolený predseda ústavnoprávneho výboru pán poslanec Tkáč, keď povedal, že nemá význam hovoriť o tých bodoch programu, ako je odvolávanie a menovanie generálneho prokurátora, pretože vraj to nie je dôležité. Práve problém je vysvetliť si, akým spôsobom budeme generálneho prokurátora odvolávať, akým spôsobom budeme pripravovať návrh na ďalšie menovanie. Ak by ste dovolili k článku 154, ktorý sa tu už toľkokrát spomínal - bol som v ústavnoprávnom výbore aj s pánom docentom Fogašom, kde tieto články boli tvorené a veľmi dobre si to pamätám, pretože bolo to práve vtedy, keď prišiel pán Mečiar a kričal tam ako malé decko na celý ústavnoprávny výbor, takže viem, o čom sa práve v tom momente hovorilo v ústavnoprávnom výbore, a viem, aký je zmysel tohto článku 154 Ústavy Slovenskej republiky. Zmysel tohto článku je, aby funkcionári, v tomto prípade predseda Najvyššieho súdu a generálny prokurátor sa dostali do takej pozície, o akej hovorí Ústava Slovenskej republiky.

Odsek 3 článku 154, ktorý hovorí o generálnom prokurátorovi a predsedovi Najvyššieho súdu, treba vidieť v kontexte s odsekom 4, kde sa hovorí o sudcoch Slovenskej republiky, ktorí takisto sú považovaní za ustanovených do funkcií bez časového obmedzenia. Chcem preto povedať, a to môže potvrdiť aj terajší predseda Národnej rady ako bývalý federálny prokurátor Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, že generálneho prokurátora Slovenskej republiky menoval federálny generálny prokurátor, nepoznali sme iný mechanizmus

34


menovania generálneho prokurátora. Bolo preto potrebné pri-jat takéto ustanovenie, aby generálny prokurátor mal status, ktorý mu garantuje Ústava Slovenskej republiky. Ústava Slovenskej republiky teraz hovorí, že na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky.

Čo teda môžete urobiť, vážení páni poslanci, panie poslankyne z HZDS? Môžete podať návrh na odvolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky. Tento návrh prerokuje táto Národná rada. Ak ho schváli, pošle ho prezidentovi Slovenskej republiky a ten ho môže, ale nemusí dať. Takýto je postup. Takže žiadne také, že netreba odvolávať generálneho prokurátora. Generálneho prokurátora treba odvolať týmto postupom, ale v každom prípade by som veľmi privítal, keby tu bol pán generálny prokurátor a mohol sa taktiež zúčastniť: tejto diskusie o veci, ktorá sa ho bezprostredne týka.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Hofbauer.

Poslanec R. Hofbauer:

Ďakujem za pripomienku pána poslanca Ftáčnika. Je to skutočne tak, že to môže predložiť Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Ide o návrh, ktorý musí byt, samozrejme, normálne prerokovaný vo výbore a potom bude prerokovaný ako návrh tohoto výboru. Naprosto to sedí. A prosím vás, nepoužívajme tu pojmy, ako pán Roman Kováč, podpredseda vlády, bohužiaľ, nie je tu - politická normalizácia. Politická normalizácia a nejaké poučenie z krízového vývoja tu bolo po roku 1969, ale krízový vývoj tu nie je te-

35


raz, bol tu vo februári, v marci tohto kalendárneho roku. A chceme sa práve pozrieť a vyvarovať toho, aby táto spoločnosť sa nepohybovala po tejto špirále. To je neschodná cesta a nežiadúca pre Slovensko. Nešermujme tu ušľachtilými pojmami o demokracii.

Pán poslanec Čarnogurský, prosím vás, pojmy politický primitivizmus v súvislosti s kriminálnym hazardérstvom som počul v Národnej rade v roku 1992 v nadväznosti na rokovanie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. To je prekonané, takže nepoužívajme to v nadväznosti na také skutočnosti, ktoré s tým nesúvisia. Ale vidím, že slovník a filozofia zostáva KDH, žiaľ, stále rovnaká.

Odporúčal by som, aby sme sa vrátili k tomu, čo tu pán poslanec Rea predniesol, to je návrh programu. Bavíme sa tu o jednotlivých bodoch, ktoré ešte nie sú predložené a nie sú schválené, či v programe zaradené budú. Tak nepredbiehajme vývoj.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pani poslankyňa Mušková.

Poslankyňa Ľ. Mušková:

Vážené dámy a páni,

chcela by som osloviť najmä nových poslancov, ktorí zrejme s počudovaním a s negatívnymi pocitmi sledujú dnešné rokovanie. Nie je to však tak dávno a verím, že všetci tí, ktorí sme tu boli, vrátane novinárov na balkóne, sme nezabudli na to, ako prebiehali rokovania parlamentu pri odvolávaní vlády Vladimíra Mečiara, vedenia Najvyššieho kontrolného úradu, odvolávaní televíznej rady, do ktorej nebol menovaný ani jeden kandidát opozície, a bolo povedané, že zmena

36


tejto rady je iba politickým dôvodom. Tiež rokovanie dlho do noci nie je novotou, ba keď sme tak ako teraz vy vyšli na chodbu, nebolo nám dovolené ani mat otvorené dvere. Toto moje konštatovanie si možno overiť v stenozázname zo zasadaní týchto plén.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Cuper.

Poslanec I. Šimko:

Vážený pán predseda, niekto ma vyhodil zo zoznamu, ale napriek tomu mi zapli mikrofón. Ak môžem ...

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Prosím, pán poslanec Šimko.

Poslanec I. Šimko:

Ďakujem, pán predseda. Chcem sa vyjadriť ešte k tomu problému demisie vlády a jej funkcie po podaní demisie. Zmyslom článku 117, druhej časti tohto článku, ale aj niektorých predchádzajúcich článkov je, aby krajina nikdy nezostala bez vlády. Aj v prípade, že je tu stav demisie, alebo v prípade, že bola vyslovená vláde nedôvera, je potrebné zabezpečiť, aby do vymenovania novej vlády predchádzajúca vláda vládla. Z toho dôvodu, keď vláda podala už demisiu, aj v prípade, že by sa vyjadrovala nedôvera či už členovi alebo celej vláde, vlastne sme v tej istej situácii, v ktorej už vláda je tým, že podala demisiu. A jediný krok, prirodzený a normálny krok je vymenovať novú vládu.

37


Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Cuper.

Poslanec J. Cuper:

Vážený pán predsedajúci,

vážené dámy,

vážení páni,

neviem, či je tu ešte poslanec Hrnko, ktorý hovorí, že je môj priateľ. Môžem povedal: tiež, že sme boli priatelia. Ak sa tu hovorí o práve sily a o normalizácii, ja som istú normalizáciu po marci zažil, keď som bol zo dňa na deň odvolaný z dozornej rady Slovnaftu bez akéhokoľvek zdôvodnenia. Nesťažoval som si v nijakých novinách, ani v tých, kde písali, že za túto činnosť poberáme 50 tisíc korún, ani v tých, ktoré písali, že som poberal naraz dokonca tri platy, keď som ich nikdy nepoberal, znášal som to celkom slušne. Nestažoval som si nikomu, i keď tiež mi bolo asi tak ako vám. Som človek zmierlivý a mám rád kompromisy, ale ani z vašej strany nikdy nejaký náznak kompromisu tu nebol.

Pána Čarnogurského by som sa chcel opýtať, prečo tak vehementne teda trval na nastúpení náhradníkov, a prečo pán predseda alebo expremiér vlády hovoril, že táto vláda bude pokračovať v privatizácii a bude uskutočňovať všetky funkcie, ktoré vláde patria.

Viem, že úradnícka vláda, alebo vláda, ktorá je na preklenutie tohoto obdobia, pán Šimko, nikdy neuskutočňuje všetky tieto funkcie. Práve preto nemôže ich uskutočňovať, lebo nezodpovedá parlamentu. A tiež neviem, či v niektorom parlamente s takou vehemenciou sa domáhajú náhradníkov, pretože členovia tejto vlády si mohli kľudne sadnúť na svoje

38


poslanecké miesta a nesedieť tu ako členovia riadnej vlády. Znovu to opakujem.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Prokeš.

Poslanec J. Prokeš:

Ďakujem veľmi pekne. Odznelo tu od pána poslanca Foga-ša, že z čoho chceme ministrov dať dolu, keď podali demisiu. Z výkonu funkcie. Práve o tom tu hovoril pán poslanec Cuper. Ale dovolím si vo vzťahu k dnešnej alebo k úradujúcej vláde povedať ešte niekoľko slov.

Po prvé - ak tam nebudú dvaja alebo traja z doterajších ministrov, nič sa nestane. Sú tam štátni tajomníci, výkon vlády je zabezpečený, alebo riadenie jednotlivých rezortov je zabezpečené.

Po druhé - ak si spomenieme na výrok Ústavného súdu vo vzťahu k vymenúvaniu a odvolávaniu ministrov a členov vlády na návrh predsedu vlády, keď Ústavný súd rozhodol, že prezident nemusí vymenovať:, napriek tomu, že je tam dikcia "na návrh predsedu vlády prezident Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva ďalších členov vlády a poveruje ich riadením ministerstiev", v rovnakej logike platí, že "vláda podá demisiu vždy po ustanovujúcej schôdzi novozvolenej Národnej rady Slovenskej republiky, vláda však vykonáva svoju funkciu až do utvorenia novej vlády". Nie je tam napísané, že musí vykonával:. Takže nemusí. A vyjadrenie názoru Národnej rady, vyslovenie nedôvery konkrétnemu členovi, je názor na to, že by tam nemal túto funkciu vykonávať.

39


Ďalej ešte by som rád upozornil pána poslanca Fica - je dobré, ak si aj prečítame konkrétny článok ústavy, nielen sa naň odvoláme, lebo nie všetci poslanci majú ústavu priamo v ruke. Článok 154 ods. 3 hovorí: "Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a generálny prokurátor Slovenskej republiky ustanovení do funkcie podľa doterajších právnych predpisov zostávajú vo funkciách až do ustanovenia do funkcií podľa tejto ústavy", čo sa nestalo, pretože návrh Národnej rady prezidentovi na týchto ľudí, ktorí sú dnes vo funkciách, aby boli podľa tejto ústavy vymenovaní, nebol podaný.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pani poslankyňa Belohorská.

Poslankyňa I. Belohorská:

Vážený pán predseda,

vážené panie poslankyne, páni poslanci,

pôvodne som nechcela hovoriť, lebo som si myslela, že je tu dosť chlapov na to, aby sa vyrečnili, ale vidím, že trošku viac začali kývať s ľuďmi city a trošku menej rozum a realita narábania s časom. Hovorili sa tu rôzne veci a priznám sa, že z toho množstva, čo som mala na srdci, som skoro všetko zabudla po slovách pána Hrnku, keď sa skoro vyhrážal vešaním. Dúfam, že s takýmito spôsobmi v tomto parlamente narábať nebudeme, že vždy si budeme vedieť povedať svoj názor bez ohľadu na to, že by sme sa jeden druhému vyhrážali.

Zažila som to, keď som bola vo funkcii ministerky, že sa mi vyhrážali telefonicky, čo mi urobia s dieťaťom. Prosím vás, aby sa takéto veci tu znovu neopakovali. Nedehonestujte

40


napríklad aj jednotlivé výbory. To, čo som si tu vypočula na konto výboru pre životné prostredie, ma veľmi hlboko dojalo, pretože v takomto výbore vo Federálnom zhromaždení som pracovala aj ja. Bola som lekárkou a nebola som zaradená do zdravotníckeho výboru, ale do výboru pre životné prostredie, a vôbec som to nebrala ako dehonestovanie, keď som sa naháňala po Gabčíkove a keď som obhajovala Gabčíkovo. Vôbec nemám zlý pocit, že som v tomto výbore pracovala.

Ďalšie by som prosila, aby sa tu neurážali robotníci, aby z nich niekto nerobil poštárov. Moji rodičia neboli robotníci, ale naučili ma vážiť si prácu jednoduchých ľudí. Nie každý má na to, aby skončil vysokú školu, niekde to znemožňovali aj iné podmienky.

Prosím o úctu v tomto parlamente. A všetko, čo sa tu hovorí na adresu ústavy, odvolávania vlády a podobne, sa dalo vyriešiť v rámci normálneho programu a normálnej rozpravy. Ešte stále sme neodhlasovali program, a povedzme si to tam.

Po ďalšie - podpredseda vlády pán Roman Kováč dal tu niekoľko otázok pre nás, pre viacerých, a odišiel. To je tiež úcta k tomuto parlamentu. Takisto ostatní členovia vlády, ktorí sa tu ukázali na chvíľu, odišli preč, zostalo tu len zopár tých, ktorí si asi berú svoje povinnosti trochu vážnejšie.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Polačko.

41


Poslanec J. Polačko:

Vážený pán predseda,

vážené kolegyne, kolegovia,

chvíľu k mojej predrečníčke - chcem sa zastať: pána kolegu Hrnka, ktorý tu citoval príslovie. Príslovie má istý všeobecný úmysel vypovedania, nemožno ho zovšeobecňovať: doslova. Keď niekto v parlamente povie, že dotiaľ sa chodí s krčahom po vodu, až sa ucho odtrhne, nie je to napadnutie hrnčiarskeho priemyslu. Takže, v tomto zmysle by som prosil vykladať príslovia.

A jedna faktická záležitosť k pánu predsedovi parlamentu. Pán predseda, povedali ste, že exituje, že máte v rukách tlač 15, ktorá sa volá návrh výboru atď. Výbor tu nesedel, podľa slov predsedu výboru. Predpokladám, že ste sa pomýlili, keď ste čítali takúto tlač, teda pán Rea nemôže takúto tlač ani podávať.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Bajan.

Poslanec V. Bajan:

Vážený pán predseda,

kolegyne, kolegovia,

dovoľte aby som sa vyjadril k trom veciam, ktoré tu odzneli. Pán predseda, to, čo tu odznieva, je naozaj pod úroveň, dokonca aj pod vašu. Vy ste túto schôdzu, ak si pozriete záznam, ktorý som si pozrel, ani riadne neotvorili. Pristúpili ste k tomu, čo vám prednieslo 47 poslancov, odhliad-

42


nuc od takých možno v tejto chvíli drobností, ako je oznámenie o neúčasti jednotlivých poslancov na druhej schôdzi, o možno v tejto chvíli formálnom hlasovaní o tom, či môžeme druhú schôdzu začať a podobne. Preto som dal návrh, aby sme pokračovali až ráno.

Druhá poznámka - návrh programu ako návrh výboru - totiž naozaj, ako hovoril kolega Polačko, výbor sa zíde, urobí nejaký návrh, odhlasuje si ho, spíše sa a dostane číslo. Vy ste nás oboznámili s nejakým návrhom nejakého výboru, ktorý sa nezišiel, dokonca má aj vami pridelené číslo, myslím inštitúciou. To radšej nekomentujem.

Druhá vec sa týka záležitosti, ku ktorej bolo v minulom volebnom období prijatých niekoľko uznesení, a týka sa to aj výboru pre financie, menu a rozpočet v súvislosti s Fondom národného majetku. Totiž sú tam niektoré úlohy, ktoré by mal prerokoval: minimálne výbor, ktorý som teraz citoval, ide o výbor pána Hofbauera. Takže, vôbec neviem, o aký návrh ide a už vôbec nevidím dôvod, aby sme o ňom rokovali.

Tretia poznámka - kolegyňa Mušková hovorila o tom, že sme nepripustili ani jeden návrh pre kandidáta z opozície do rady, ktorú spomínala. Podotýkam, nie preto, že sme nechceli, ale preto, že nebol návrh z tejto opozície. A na tom budem trvať.

Druhá vec - pani kolegyňa Belohorská hovorila, že si váži výbor pre životné prostredie. Predpokladám, že všetci z nás si vážia tento výbor, len sme sa snažili, možno chabo, alebo nezrozumiteľne protestoval: voči kreovaniu tohto výboru.

Ďakujem.

43


Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Šimko.

Poslanec I. Šimko:

Ďakujem, pán predseda. Najskôr k tomu, čo hovoril pán Prokeš. To je otázka legislatívna. Dikcia, ktorá je v druhej časti článku 117 - "vláda však vykonáva svoju funkciu až do utvorenia novej vlády" naozaj znamená, že vláda musí vykonávať: svoju funkciu až do utvorenia novej vlády. Takýmto spôsobom sa takáto povinnosť v legislatívnej reči používa, vyjadruje.

Celkove k článku 117 - článok 117 je špecifickým ustanovením pre situáciu, v ktorej sa teraz vláda po ustanovujúcej schôdzi nachádza. Z toho dôvodu je potrebné aplikovať: tento článok a nie je celkom dobré možné aplikovať: iné články, pokiaľ ide o skončenie činnosti vlády, pretože naozaj by tu mohla vzniknúť absurdná situácia, keby sa aplikovali iné články, že by, povedzme, parlament odhlasoval nedôveru niektorému z členov vlády, prezident by ho odvolal, ale na návrh predsedu vlády by ho potom zase menoval. Však to je absurdná situácia. Takúto situáciu možno naozaj riešiť jedine tým, a to aj článok 117 predpokladá, že sa vytvorí nová vláda. Som rád, že sa hlási pán Mečiar. Predpokladám, že nám k zostaveniu novej vlády niečo povie.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán Černák.

44


Poslanec Ľ. Černák:

Vážený pán predseda,

kolegyne, kolegovia,

priznám sa, že keď som čítal interview predsedu HZDS pána Mečiara, v ktorom sa vyjadril asi v takom zmysle, že ešte urobí niekoľko krokov, po ktorých bude síce veľký krik, ale majú prispieť k stabilite parlamentu, sám som nevedel, aké tie kroky budú. Pri pokuse zvolať mimoriadnu schôdzu a pri programe, ktorý ste predložili, už vidím, čo tie kroky majú znamenať. Ale, žiaľ, musím vyjadriť presvedčenie, že tieto kroky nebudú viesť k stabilite parlamentu, ale k jeho destabilizácii, a mrzí ma, že začína tento parlament tak ako začína.

Pán predseda Gašparovič, ty si preukázal kus osobnej statočnosti a autonómneho myslenia, keď si napriek tomu, čo prezentoval verejne pán Mečiar, pozval náhradníkov na dnešné rokovanie. Prosím ta, ešte si ani neotvoril naše rokovanie, ešte si len informoval o tom, že si dostal takéto oznámenie. Vlastne hovoríme zatiaľ o ničom. V záujme Slovenska, v záujme toho, o čom sme všetci v kampani strašne veľa hovorili, nezosmiešňujme tento parlament. Využime ústavné páky. Hovoril o tom pán kolega Šimko. Skutočne, načo odvolávať členov vlády? Postavte zajtra vládu, a je to najčistejšie riešenie, ako odstrániť všetkých členov do jedného bez toho, že by sme ich museli per partes odvolávať.

Nebudem komentovať to prerieknutie, že predseda má uznesenie výboru, keď výbor ešte nezasadal. Tento pokus zvo-lat schôdzu je neúspešný, pretože vláda už podala demisiu. Nič nebráni tomu, aby ste normálnou cestou zvolali mimoriadnu schôdzu, aby sa materiály prerokovali, aby ich predseda pridelil jednotlivým výborom a aby sa zachoval rokovací po-

45


riadok. Prosím, naplňme tie sľuby, ktoré sme v predvolebnej kampani všetci do jedného robili.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Mečiar.

Poslanec V. Mečiar:

Aký má zmysel táto rozprava? Má hodnotu právnu? Nemá. Má hodnotu morálnu? Nemá. Má hodnotu politologickú? Nemá. Treba sa riadiť programom a rokovať tak, že sa program schváli a vyjadrovať sa k jednotlivým bodom.

Pokiaľ ide o to, čo tu bolo povedané, pán Mikloško, nehrozte konfrontáciou. Vy ste sa dostali do konfrontácie s väčšinou obyvateľstva tohoto štátu a veľa razy možno aj s vlastným svedomím. Kresťanstvo je láska. Skúste ľúbiť, uznávať a vážiť si človeka, nie vidieť v nás nepriateľov. Už vás poznám dosť rokov, aj niektorých kresťanskodemokratic-kých funkcionárov, pamätám na chvíle, keď ste ma prostredníctvom FBIS naháňali, pamätám na chvíle, keď ste na mňa fabrikovali falošné materiály. Funkcionári FBIS - a tam sedí jeden z tých, čo fabrikoval materiály - pamätám, keď ste sa dopúšťali veľa špinavostí a nečestnosti a nikdy som sa vám nepomstil. Nikdy som k tomu nevolal. Tak to nerobte! Vy tiež, pán Mikloško, ste sa pod to podpísali.

Pokiaľ ide o otázky, ktoré súvisia s politikou, dobrý politik nikdy nehovorí "nikdy". Podľa toho sa meria jeho kvalita. Ak chcete hovoriť o tom, čo parlament môže a čo nemôže, tak uznávate základný faktor, že parlament je najvyššia inštitúcia tohoto štátu? Čo mi tu trepete, či je vláda pred odvolaním, či po demisii, či po čom. Kým je člen

46


vlády v kresle, parlament v ľubovoľný moment - denný alebo nočný - má právo rozhodnúť o tom, či mu dôveruje, alebo nedôveruje. Odvolávanie je vec prezidenta, to nie je vec parlamentu. To je základné právo parlamentu, ktorý si ho nesmie dať vziať. To si poslanec musí chrániť. A vy ho podsúvate, ako keby to nič nebolo.

Viem, že členovia vlády nezodpovedajú iba za svoje veci, ani nie jeho trestoprávnu a občianskoprávnu zodpovednosť, ako hovorí pán Fogaš, ale člen vlády nesie politickú zodpovednosť aj za ľudí, ktorých riadi. Ak tí sa dopustia iných skutkov, na zodpovednosť je braný on. Prečo sa tu splietajú pojmy a metú zase výrazy, ktoré k ničomu nevedú? Parlament má právo rozhodnúť o dôvere alebo nedôvere členovi vlády do doby, kým je v kresle. Prezident má právo a povinnosť takéhoto člena vlády z funkcie odvolať. Keď tak vykoná, poverí vedením rezortu iného. Tu je normálny postup, tu sa niet nad čím vzrušovať.

Pokiaľ ide o otázky, ktoré tu teraz padajú, vidím, že vám nejde o riešenie problému. Čo sa stalo? Výsledky volieb niečo povedali, zmenila sa konštelácia, ľudia, ktorých ste si mysleli, že ste sa ich navždy zbavili, sa vrátili do parlamentu znovu, prichádza ich znovu viac a prichádzajú s iným programom ako vy, ale nie sú to vaši nepriatelia. Ibaže v mene tých ľudí, pred ktorými som stál ja, a to boli iní, ako tí, pred ktorými stál Černák, v mene tých vám chcem povedať, že tí čakajú, že sa niektoré veci napravia. Čakajú, že bude vláda braná na zodpovednosť za kroky, ktoré robí. Čakajú, že sa začne robiť poriadok v privatizácii. Vážení, to chcete Janičinu nechať ďalej robiť hlúposti, ktoré robí? To chcete, aby ďalej pokračovala prax, keď po 5. septembri ste napísali predsedovi parlamentu, že nebudete privatizovať, a všetci ste to mlčky trpeli a robili ďalej? To sa má parlament zriecť kontroly nad týmto procesom? Alebo bude brať na zodpovednosť orgány, ktoré toto robia. Viem, že ste

47


okolo privatizácie namočení viacerí aj z tohoto parlamentu. Akonáhle sa vám siaha na fond, tak čo robíte? Hysterizujete. Budete kúskovať: rokovanie. My tu do rána vydržíme. My sme mali dostatočný čas na to, aby sme sa na toto rokovanie pripravili a nemienime odísť bez výsledkov tohoto rokovania.

Pokiaľ ide o otázky, ktoré súvisia s generálnym prokurátorom, prosím vás, ak čítate ústavu, v ústave sa hovorí, že zánik právneho vzťahu sa viaže na právnu skutočnosť. Do doby, kým nenastane menovanie generálneho prokurátora podľa tejto ústavy, on nenadobudol práva podľa tejto ústavy. Takže Národná rada môže kedykoľvek, dokonca nemusí ani odvolávať, stačí, keď navrhne prezidentovi iného a návrh je platný. Samozrejme, prezident potom rozhoduje o tom, ako sa k tomuto návrhu postaví. Ale nespochybňujte svoju vlastnú inštitúciu, lebo aj keď je nás tu 150, všetci sme parlament, neokresá-vajte práva účelovo len preto, aby ste si zachovali teraz nejakú pozíciu.

/Hlasy z pléna, že uplynuli tri minúty./

Pokiaľ ide o tri minúty, pán Čarnogruský, tiež ste ich nedodržali.

Ďalej, pokiaľ ide o otázky, ktoré tu dnes majú a nemajú byt prerokované, pán predseda vzhľadom na to, že ešte nedošlo k rokovaniu o schválení programu schôdze, sú možné dva varianty:

Variant A - prerušíme schôdzu a zídu sa výbory Národnej rady, prerokujú materiály, ktoré potom môžu byt predložené na toto rokovanie,

variant B - schválime program, začneme rokovanie, prerušíme ho, pôjdeme na rokovanie výborov a výbory budú tlmočiť Národnej rade svoje stanoviská.

48


Ale nečakajte od nás, že akýmkoľvek psychickým alebo iným, intelektuálne nízkym nátlakom dosiahnete, že sa zriekneme toho, že o týchto veciach nebudeme chcieť: rokovať. Budeme, vážení, budeme, zvyknite si, je po voľbách. Je iná situácia, je iný čas a iné pomery. A politicky nerobíme nič iné, len to, čo občania, voľby od nás čakajú. Uvádzame výsledky volieb do praktického života. A vy kričíte. Každý máme mieru zodpovednosti, takú, akú máme mieru dôvery. A v mene tej dôvery vystupujeme a bránime to, čo brániť máme. Takže, rokovať dnes treba, program navrhnutý je. Pán predseda, týmito faktickými pripomienkami sa to bude zbytočne preťahovať a rozbíjal:, je to neefektívna strata času, preto navrhujem dať hlasovať o programe, schôdzu prerušiť, vo výboroch prerokovať návrhy materiálov, vrátiť sa sem, pokračovať v rokovaní. Kto chce ísť domov, pôjde domov, kto chce, bude tu. Predpokladám, že 76 poslancov na rokovaní tu sedieť bude.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Hrnko.

Poslanec A. Hrnko:

Veľmi by som prosil pani Belohorskú, aby hovorila o tom, čo bolo povedané. Keď použijem príslovie, ktoré už bolo v konkrétnej historickej situácii na Slovensku použité, hovorím o prísloví. Hovoril som, že je to príslovie, nikomu som sa tu nevyhrážal. To je jedna vec.

Druhá vec - ani robotníkov som neurážal, pretože si myslím, nie že si myslím, ale aj ja som synom robotníka, môj otec bol stolár, matka tkáčka a mám veľa súrodencov, ktorí sú tiež robotníci a nehanbím sa za to. Ale keď sa obraciam na niekoho, tak sa obraciam na to, aby si ľudia uvedomili,

49


čo robia, aby sa nedali zneužiť preto, že vhupli do niečoho, v čom sa ešte nevedia celkom orientovať. A my, ktorí sme už niečo zažili, sme povinní im v tom pomôcť. To je jedno, či túto pomoc príjmu, alebo neprijmú, ale upozorniť ich bolo treba.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Móric.

Poslanec V. Móric:

Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Hrnko, ty si tu povedal, že sa nehanbíš za to, že nejakí tvoji známi sú robotníci. Ubezpečujem ťa, že oni sa hanbia za teba. Ty si sa tu naozaj vyhrážal vešaním. Vešaním si sa vyhrážal, ale kto akou zbraňou bojuje, takou aj zahynie. A robotníkov ty nepoučuj, lebo ešte dnes sú takí ľudia, ktorí robia čosi z presvedčenia a nielen za peniaze, ako ty.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Vážení páni poslanci, myslím si, že táto rozprava, ktorá tu prebiehala mimo otvorenia schôdze, už stačila, a preto navrhujem, aby sme to skončili. Dám o tom hlasovať bez rozpravy, alebo ani nemusím dať hlasovať, pretože skutočne som neotvoril zasadnutie druhej schôdze. Po skončení prvej schôdze som informoval, že som dostal návrh 47 poslancov na to, aby som zvolal druhú schôdzu Národnej rady. Pritom, keď som povedal obsah tohto návrhu na schôdzu, pán poslanec Rea doplnil tento návrh deviatimi bodmi. K tomuto začala okamžite rozprava, čiže som skutočne neotvoril druhú schôdzu.

50


/4. novembra 1994 o 0,36 hodine./

Preto mi dovoľte, aby som otvoril rokovanie druhej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že požiadam výbory, ktorým rozdám materiál, aby k týmto materiálom zasadli a po zasadnutí dali návrhy Národnej rade na ďalšie rokovanie, alebo iné pokračovanie podľa ich rozhodnutia. Do-volte, aby som znovu prečítal, aký návrh programu je predložený. Návrh programu si odhlasujeme, alebo neodhlasujeme a zasadnú výbory. Povedal som, že dávam procedurálny návrh, aby sme túto rozpravu skončili.

Prosím, pán poslanec Fico.

Poslanec R. Fico:

Pán predseda, ako predseda poslaneckého klubu Spoločnej voľby som spolu s pánom poslancom Bajanom dal návrh na prestávku v trvaní 3 0 minút na poradu klubov. Na tomto procedurálnom návrhu naďalej trvám a bol by som rád, keby bol tento návrh rešpektovaný. To je jeden návrh.

Druhý návrh je - pravdepodobne chcete, aby sme teraz rokovali vo výboroch o dokumentoch, ktoré máte na stole. V poriadku, my tu zostaneme, budeme rokovať vo výboroch, myslím si však, že by bolo korektnejšie, keby ste zabezpečili, aby poslanci Národnej rady dostali tieto dokumenty dopredu, mohli si ich naštudovať a potom pripravení prísť na rokovanie jednotlivých výborov. Najschodnejšie riešenie by preto bolo, ak by v tomto momente bola táto schôdza prerušená, aby všetkým poslancom boli doručené, aj tým, ktorí tu nie sú, poštou alebo hociakým iným spôsobom všetky materiály, ktoré majú byť predmetom rokovania tejto schôdze, ak si teda schválime program.

51


Ďalej by som bol za to, aby sme zachovali normálny úzus, ktorý tu bol v rokovaní Národnej rady, to znamená, že pondelok je volný, v utorok môžu začať rokovať výbory, a keď treba, Národná rada môže začať len v stredu alebo vo štvrtok. Považujem to za úplne normálny postup. Nič vám neujde, myslím Hnutiu za demokratické Slovensko, a všetky návrhy, ktoré si chcete presadiť., si nakoniec presadíte, len vás prosím o normálne, slušné správanie a zaobchádzanie.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Fico, rešpektujem vašu žiadosť o prestávku z dvoch klubov, pretože je to v rokovacom poriadku, ale otvoril som schôdzu, chcem navrhnút program. Či si ho schvá-lime alebo nie, to záleží na vás. Po schválení programu môžeme ísť. na prestávku klubov.

Poslanec R. Fico:

Pán predseda, o tom sa chceme poradiť., či vôbec budeme za ten program hlasovať. To je pre nás dôležité. Preto žiadame tú prestávku v trvaní 30 minút.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Dobre, vyhlasujem prestávku, ktorú žiadali dva kluby, na 15 minút.

52


/Po prestávke o 1.22 hodine./

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Panie poslankyne, páni poslanci, prosím, keby ste zaujali svoje miesta.

Po obdržaní návrhu, ktorý som vám prečítal, otváram rokovanie 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky podľa článku 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky k prerokovaniu návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Ladislavovi Pittnerovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi Janičinovi, poverenému riadením Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky. Je to žiadosť poslancov o zvolanie schôdze.

K tejto žiadosti bol predložený návrh na doplnenie schôdze, ktorý sme čítali pred schôdzou. Tento návrh na doplnenie bodov rokovania mi bol doručený znovu a prečítam ho.

Dostal som návrh na vyslovenie nedôvery členom Rady Slovenskej televízie a na ich odvolanie z členstva v Rade Slovenskej televízie. Samozrejme, že to nebudeme prerokovával:, pokiaľ to nebude mat výbor. Prideľujem tento návrh pod tlačou číslo 11 výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport.

Ďalej je tu návrh na vyslovenie nedôvery členom Rozhlasovej rady a na ich odvolanie z členstva v Rozhlasovej rade. Takisto to prideľujem do výboru pre vedu, vzdelanie, kultúru a šport.

Ďalej je tu návrh poslanca Slovenskej národnej rady Miroslava Pacolu na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej

53


republiky o zrušení rozhodnutí vlády Slovenskej republiky o privatizácii podnikov, časti majetku podnikov a majetkových účastí štátu priamym odpredajom. Tento návrh zákona prideľujem do ústavnoprávneho výboru, do výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a do výboru pre financie, rozpočet a menu.

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Michelku na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov takisto prideľujem do ústavnoprávneho výboru, do výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a do výboru pre financie, rozpočet a menu.

Ďalej bol návrh na zaradenie bodu na odvolanie predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu.

Takisto návrh na odvolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky a návrh na vymenovanie nového.

Ďalší bod programu bol návrh na voľbu členov osobitného kontrolného orgánu a návrh na vytvorenie komisie Národnej rady pre objasnenie príčin krízy ústavného zriadenia v Slovenskej republike v roku 1994.

Toto by bol program schôdze. Tieto návrhy nie je potrebné dať do výborov. Pri týchto bodoch programu stačí, keď poslanec dá návrh a bude sa o nich hlasovať s tým, že samozrejme, pokiaľ ide o odvolanie generálneho prokurátora a menovanie generálneho prokurátora, to je len návrh Národnej rady pre prezidenta.

S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Čarnogurský.

54


Poslanec J. Čarnoqurský:

Pán predseda, pozorne som počúval, čo ste povedali. Informovali ste nás, aké návrhy na jednotlivé body programu ste dostali od jednotlivých poslancov, ale doteraz ste nepovedali, aký je návrh programu tejto schôdze, ktorý môžete určiť iba vy, pretože podľa splnomocnení pre vás, ktoré boli na ustanovujúcej schôdzi schválené, pod bodom 5 máte navrhoval: program schôdzí. Pýtam sa vás, či ste už navrhli, alebo kedy navrhnete program tejto druhej schôdze. Po druhé, či tento program dostaneme písomne s vaším podpisom. Pán predseda, vy za to budete zodpovedný. Prosím vás, keby ste nám povedali, kedy a kto navrhne program tejto schôdze.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Čarnogurský, v poslednom čase ste ma už toľkokrát zaviazali zodpovednosťou, svedomím a neviem čím. Táto schôdza nie je na môj návrh, táto schôdza je na návrh poslancov, ktorí ho podpísali, a tí navrhujú program, nie ja. Program je navrhnutý nimi, a to na odvolanie dvoch pánov ministrov. V priebehu toho poslanci tento program doplnili. Čiže, nie je to môj program. Je to schôdza zvolaná na základe návrhu poslancov a oni určujú program.

Pán poslanec Ftáčnik.

Poslanec M. Ftáčnik:

Vážený pán predseda, zrejme zámerne ste vynechali jeden bod programu, ktorý navrhoval pán poslanec Rea, a to bol návrh na menovanie resp. odvolanie a menovanie členov Prezídia Fondu národného majetku a Dozornej rady Fondu národného majetku. Urobili ste profesionálnu chybu, keď ste vyhlásili, že máte pred sebou tlač číslo 15. To je návrh výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, ktorý jediný je

55


oprávnený, ak to neurobí vláda, podať takýto návrh. Ten návrh sa stratil, nedostali sme ho písomne, podľa mňa ani nemôže existovať, pretože tento výbor ešte k tomu nezasadal a takýto návrh nepodal. Chcem len pripomenúť., že aj toto bolo v návrhu programu, aj to bol jeden z návrhov pána poslanca Reu a Národná rada sa bude musieť k tomu vyjadriť., ak to pán poslanec nestiahne a nejakým spôsobom nevysvetlí, ako vôbec k tomu návrhu prišlo.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem pekne. Všetci sme začali diskusiu okolo bodov programu, ktoré navrhol pán poslanec Rea, keď ešte nebola otvorená 2. schôdza Národnej rady. Bol urobený záver 1. schôdze a potom som prečítal návrh poslancov na zvolanie tejto schôdze a prakticky hneď došlo k rozprave. Nechal som vás vyrozprávať a povedal som, že schôdzu otvorím. Je fakt, že som prečítal ten návrh, pán Rea ho zobral späť., pretože povedal, že ho dáva do výboru. Pán Hofbauer si ho zobral a tento návrh bude prerokovávať výbor pána Hofbauera a výbor pána Reu. Či ho teraz dajú do výboru alebo nie, mňa to nezaujíma, teraz v programe nie je. Takže, na vašu otázku je takáto odpoveď.

Pán poslanec Čarnogurský.

Poslanec J. Čarnogursky:

Pán predseda, postup pri zvolávaní schôdze ja taký, že poslanci vám podajú návrh na zvolanie schôdze, vy máte čas do 7 dní zvolať: túto schôdzu. Prosím, zvolali ste ju okamžite, to je tiež vaše rozhodnutie, ale keď už zvolávate schôdzu, tak podávate aspoň nejaký návrh tejto schôdze, a potom prípadne v debate tento návrh môže byt pozmenený, doplnený alebo podobne. Pýtam sa vás, aký je váš návrh programu tejto schôdze.

56


Predseda NR SR I. Gašparovič:

Nie môj návrh, návrh poslancov, ktorý som odobril.

Poslanec J. Čarnogurský:

Dobre, to je v poriadku, čiže návrh, ktorý ste vy odobrili. Pýtam sa, ktoré body programu ste odobrili.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Máte pozvánku mnou podpísanú. Odobril som tie body programu, ktoré v tejto pozvánke sú. Tú pozvánku máte a v nej je návrh na odvolanie dvoch pánov ministrov.

Poslanec J. Čarnogurský:

Ďakujem. Toto som chcel počuť. Pán predseda, hlásim sa do debaty k programu schôdze.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Uzavrel som program schôdze s tými ďalšími návrhmi, ktoré predniesol pán poslanec Rea. Teraz som ich čítal, mali ste počúvať. Zoberte si to zo záznamu. Takže, tento program je navrhnutý.

Pýtam sa, či má ešte niekto doplňovacie alebo pozmeňo-vacie návrhy.

Hlási sa s faktickou poznámkou pán poslanec Fogaš.

57


Poslanec L. Fogaš:

Ďakujem za slovo. Pán predseda, chcem vás poprosiť, aby ste nám dali písomné návrhy na odvolanie a menovanie generálneho prokurátora. Domnievam sa, že máme právo dostať tieto návrhy písomne. To nemôže byt tak, že sa tu prednesie návrh a my budeme hneď hlasovať. Chceme vidieť zdôvodnené návrhy.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Hociktorý pán poslanec, ktorý vstane, môže predniesť: a prečítať takýto návrh. Národná rada o ňom hlasuje. Pán poslanec Fogaš, dúfam, že mi nechcete povedať, že tak sa to nemôže stať.

Poslanec Ľ. Fogaš:

Pán predseda, prosím vás, aby ste nám to dali písomne.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Písomne vám nedávam ja, to predsa musí dať ten poslanec, ktorý to navrhuje. Ten návrh nie je môj.

Poslanec Ľ. Fogaš:

Tak ktorý poslanec to navrhuje do programu, prosím, aby sa ten návrh dal k dispozícii, aby sa mohol rozmnožiť a dať nám do rúk písomne.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Návrh, zdôvodnenie predsa prednesie poslanec, ktorý tento návrh dáva, čiže budete ho počuť.

58


Poslanec Ľ. Fogaš:

Prepáč, pán predseda, ale toto nie je bežná prax, pretože kým návrh na odvolanie, vyslovenie nedôvery členom Rozhlasovej rady máme písomne, prečo nemáme dostať návrh, ktorý sa týka ústavného činiteľa? Myslím si, že ak pán poslanec to má pripravené, nemal by byt problém to rozmnožiť a dať k dispozícii už s ohľadom na to, že máme hlasovať o novom generálnom prokurátorovi. Chceme o ňom niečo vedieť.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Preto, že návrh odvolania Rozhlasovej rady musí ísť do výboru.

Poslanec Ľ. Fogaš:

Ale myslím si, že môžeme dostať všetci písomný návrh na odvolanie ústavného činiteľa. Prečo nie? Pýtam sa, prečo nie?

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Fogaš, poslanec, ktorý navrhuje tento bod programu, je povinný predniesť návrh pred celou Národnou radou pre všetkých poslancov. Predsa on môže vstať a prečítať svoj návrh a zdôvodnenie, prečo to dáva.

Poslanec Ľ. Fogaš:

Prečo by nám to nemohol dať písomne?

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Prosím, poproste ho, aby vám to dal písomne.

59


Poslanec Ľ. Fogaš:

Neviem, ktorý je to poslanec.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Urban.

Poslanec Ľ. Fogaš:

Pán poslanec Urban, prosím vás, aby ste dali svoj návrh k dispozícii nášmu aparátu, aby nám to rozdali písomne a vy ho zdôvodníte v rozprave.

Ďakujem pekne.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Fico.

Poslanec R. Fico:

Pán predseda, chápem vašu nervozitu, ale prosím vás, aby ste zvládali priebeh tejto schôdze. To je prvá poznámka.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Fico, myslím si, že som vždy skôr kľudný, ako vy, a som kľudný aj teraz.

Poslanec R. Fico:

Nezdá sa mi, ale to je druhá vec. Pán predseda, súčasne tu bol podaný návrh na menovanie prokurátora. Práve docent Fogaš navrhoval, aby sme dostali všetci písomné návrhy, pokial ide o odvolanie generálneho prokurátora. To isté prosím

60


aj ja, aby všetkým poslancom Národnej rady bol doručený písomný návrh na menovanie nového kandidáta. Súčasne vás prosím, pán predseda, ako predseda poslaneckého klubu Spoločnej voľby, aby bol vytvorený časový priestor na to, aby aj poslanecký klub mal možnosť rokovať alebo stretnúť sa s kandidátom na funkciu generálneho prokurátora.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Nepoznám ani také pravidlo, že by sa do klubov prišiel predstavovať kandidát na generálneho prokurátora alebo na niektorú inú funkciu.

Pán poslanec Húska.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Vážený pán predseda,

je celkom prirodzené, že pochopenie, aký je volebný výsledok, nastáva s určitým časovým posunom. Hovorí sa tomu psychická zotrvačnosť. Ale zoberme proste vážne na vedomie túto skutočnosť oneskorovania vedomia. Doteraz sme už ku všetkým bodom opakovane hovorili. Ukazuje sa, že vlastne je to len hra na predlžovanie času. S ohľadom na to navrhujem, pán predseda, aby sme ukončili ďalšie tieto poznámky a začali hlasovať o návrhu programu.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Čarnogurský. Ešte sme neschválili program, pán poslanec.

61


Poslanec J. Čarnogurský:

Pán predseda,

vážená Národná rada,

k návrhu programu tejto schôdze by som chcel povedať toľko: Prvé dva body programu smerujú k vysloveniu nedôvery dvom ministrom, členom vlády, ale, kolegyne, kolegovia, vláda predsa už neexistuje. Predsa vláda podala demisiu v súlade s ústavou, prezident túto demisiu prijal a okamihom prijatia demisie prezidentom republiky vláda prestala existovať a iba vykonáva funkciu, spravuje rezorty - ak chcete - do vymenovania novej vlády. Z toho dôvodu nie je možné vysloviť nedôveru ministrom, pretože ministri v zmysle ústavy a v zmysle kompetenčného zákona nie sú. Sú iba bývalí členovia vlády, ktorí podľa článku 117 ústavy sú povinní spravovať, riadiť svoje rezorty až do vymenovania novej vlády. Preto - po prvé - nie je možné vysloviť im nedôveru. A po druhé - čo i len zaradenie takýchto dvoch bodov do programu rokovania Národnej rady je porušením zákona a porušením ústavy.

A opäť by som chcel byť adresný. Za toto porušenie zodpovedá Hnutie za demokratické Slovensko, zodpovedá Slovenská národná strana a zodpovedá Združenie robotníkov Slovenska. Pán predseda Národnej rady Gašparovič, ak bude schválený tento program, budete za to zodpovedať aj vy, pretože pred chvíľou ste povedali, že tieto dva body programu ste odobrili. Odobrili ste ich v súlade so svojím svedomím a, myslím, poznaním, ako vám to ukladá článok 73 ústavy. Prosím, aby ste si boli toho vedomý, ja vám to pripomínam, pretože možno vám to bude pripomenuté ešte aj niekedy neskôr. /Prejav nesúhlasu v sále./ Vy ste, pán predseda, prejavili aj osobnú angažovanosť za uskutočnenie tejto schôdze tak, ako sa má uskutočniť, napríklad aj tým, že zákon vám dáva 7 dní od ob-

62


držania podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze. Zákon vám dáva 7 dní na zvolanie tejto schôdze, čiže ste ju mohli zvolať, povedzme, zajtra alebo pozajtra, alebo jednoducho do 7 dní, ale zvolali ste ju okamžite, hoci sme nemali písomné materiály, hoci napríklad doteraz nemáme písomný návrh programu. Jednoducho je zjavné, že táto schôdza nie je dostatočne pripravená, alebo, inými slovami, nie je pripravená na bežnom štandarde prípravy normálnej bežnej alebo aj mimoriadnej schôdze Národnej rady.

Pán predseda, opakujem, bol by som rád, keby ste si boli toho vedomý.

Kolegyne a kolegovia, v doterajšej debate ste sa viacerí poslanci za HZDS odvolávali, alebo ste poukazovali na to, čo sme robili akože my v uplynulých šiestich mesiacoch. Navrhujem vám, aby ste sa neporovnávali k tomu, čo sme robili my v uplynulých šiestich mesiacoch, pretože to, čo robíte vy, je úplne iné, úplne odlišné. My sme nielen dodržiavali zákon, ale sme dbali, aby pri všetkom rozhodovaní, pokiaľ bolo v právomoci Národnej rady, to bolo - opakujem - nielen v súlade so zákonom, ale aby ste všade mali aj vy zastúpenie. Uvediem niekoľko príkladov.

Dali sme návrh na odvolanie predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu. Pripomeniem vám to, ako sme to dali. Zákon o Najvyššom kontrolnom úrade vyžaduje, že týchto funkcionárov možno odvolať jedine vtedy, ak porušia zákon, a dokonca, ak porušia zákon o Najvyššom kontrolnom úrade. My sme špecifikovali, v čom vtedajší predseda a podpredsedovia Najvyššieho kontrolného úradu porušili zákon o Najvyššom kontrolnom úrade. Konkrétne sme to špecifikovali. Na to bol tento bod prerušený na týždeň. Vtedajší predseda Najvyššieho kontrolného úradu pán Vanko mal týždeň čas na to, aby si pripravil takpovediac obranu na naše obvinenie. Po týždni vystúpil v pléne Národnej rady, hovoril, po-

63


kiaľ sa pamätám, poldruha hodiny, vystúpili tam, samozrejme, aj mnohí z vás, a až po takejto debate bolo hlasovanie o vyslovení nedôvery alebo odvolaní predsedu Najvyššieho kontrolného úradu a jeho podpredsedov. Keď sa volil predseda Najvyššieho kontrolného úradu a podpredsedovia, iste si pamätáte, že sme vás vyzvali, konkrétne Hnutie za demokratické Slovensko, aby nominovalo jedného podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Vy ste to odmietli, tak sa nedalo nič robiť, a preto Najvyšší kontrolný úrad dodnes má iba jedného podpredsedu, toho druhého podpredsedu sme potom ani nezvolili. Je takpovediac dodnes pre vás rezervované.

Áno, robili sme zmeny v radách Fondu národného majetku, televízie, myslím, rozhlasu nie, ale povedzme tieto dve. Ale opäť, vezmime si Prezídium Fondu národného majetku. Predsa sme vás vyzvali, aby ste nominovali svojho kandidáta do nového Prezídia Fondu národného majetku. Vy ste nominovali inžiniera Máthého, ktorý je členom fondu a my sme za neho hlasovali, za inžiniera Máthého. Vezmime si Radu Slovenskej televízie. Predsa pani Kristínová je váš človek v Rade Slovenskej televízie. Bola tam po celý čas, teraz som sa dočítal v novinách, že sa stala dokonca predsedkyňou.

Poďme k tomu návrhu, ktorý ste teraz dali na zrušenie rozhodnutia o privatizácii, ktoré vláda uskutočnila po 6. septembri. Opäť, pred chvíľou sa niektorí z vás odvolávali na to, čo robila naša vláda v marci tohto roku. Ale opäť to bolo úplne odlišné, než to, čo navrhujete vy.

Vláda v marci tohoto roku, teda Moravčíkova vláda, zrušila niektoré rozhodnutia predchádzajúcej Mečiarovej vlády. Povedala presne konkrétne dôvody, pre ktoré ruší tieto rozhodnutia, ale vláda má právo zrušiť alebo zmenil: rozhodnutia vlády, čiže právny akt na tej istej úrovni, aj keby dokonca nemala na to dôvody. Jednoducho, je to jej rozhodnutie, je to jej právomoc, je to jej vôľa. Moravčíkova vláda tak uro-

64


bila v niektorých prípadoch, uviedla dôvody, ale zrušila iba tie rozhodnutia, kde boli iba rozhodnutia vlády, ale neboli uzavreté zmluvy, pretože pri privatizácii, ako aj kedykoľvek inokedy, vlastníctvo prechádza zmluvou. A boli tam predsa prípady, ktoré naozaj volali po tom, aby boli zrušené. Pripomeniem vám aspoň dva: Manažér Východoslovenské železiarne, ktorému Mečiarova vláda predala za zlomok ceny akcie, desať percent akcií Východoslovenských železiarní za zlomok ceny, a behom 24 hodín od rozhodnutia Mečiarovej vlády bola uzavretá zmluva, bola dokonca registrovaná zmluva, takže vlastníctvo prešlo k týmto akciám.

Moravčíkova vláda sa držala článku 20 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý hovorí, že vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký obsah a rovnakú ochranu. Moravčíkova vláda sa toho držala. Návrh, ktorý ste teraz urobili vy, porušuje tento článok 20, pretože ruší aj zmluvy, ktoré boli uzavreté na základe rozhodnutia vlády.

Poviem vám iný príklad: Kovohuty Krompachy. Taktiež Mečiarova vláda o tom rozhodla prakticky až po svojom odvolaní. Behom 24 hodín bola uzavretá zmluva, bola registrovaná, a opäť tento podnik alebo jeho časť bola predaná za zlomok hodnoty týchto akcií.

Z týchto príkladov je dostatočne jasné, že sa nemôžete porovnávať s nami, pretože jednoducho to, čo robíte vy, je úplne iné, je to úplne o inom. A pripomínam aj vám, že aj vy ponesiete zodpovednosť a možno, že vám tá zodpovednosť raz bude pripomenutá.

Teraz budem možno trochu nepríjemný voči našej časti tejto snemovne, ale sú v tejto snemovni poslanci, ktorí pred dvoma rokmi, po voľbách v roku 1992 boli členmi HZDS, poslancami za HZDS, zúčastňovali sa tiež na hlasovaniach, ktoré boli po voľbách v tejto snemovni a veľmi rýchlo zbadali,

65


zistili a urobili z toho dôsledky pre svoje konanie. Aby sa nestalo, že aj vy osobne, ktorí sa na mňa pozeráte a na ktorých sa ja pozerám, ste sa za pár mesiacov neocitli v podobnej situácii.

A preto končím tým, že považujeme tento návrh programu tejto schôdze za nezákonný, budeme hlasovať proti tomuto programu. V prípade, že bude tento program prijatý, opustíme túto sieň a nezúčastníme sa na ďalšom prerokovávaní.

Ďakujem vám.

/Potlesk./

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem pánu poslancovi Čarnogurskému za tento výklad. Skutočne ma potešil najmä tou pasážou, kde mi dáva zodpovednosť a výhražné mi prstom kýve, že do budúcna budem za to zodpovedať. Za tento program budem kľudne zodpovedať. Ten program navrhli poslanci. A som veľmi rád, pán poslanec Čar-nogurský, že ste povedali, že schôdzu na základe návrhu poslancov mám zvolať do 7 dní, ale som sa ponáhľal. Som veľmi rád, pretože to isté som mohol urobiť na začiatku 1. schôdze, kde bolo v zákone napísané, že náhradníkov mám pozvať odo dňa zloženia sľubu poslancov do 15 dní. Ja som to urobil hneď a všetci ste to kvitovali. Ak som urobil niečo podobné vo vzťahu k nám, ste nervózny a hrozíte mi prstom. Takže, som skutočne rád, že ste ukázali, že tá vaša demokracia má dva konce, nikdy nie jeden.

Ďakujem pekne.

Pán Černák.

66


Poslanec Ľ. Černák:

Vážený pán predseda,

kolegyne a kolegovia,

ďakujem za slovo. 90 % z toho, čo som chcel povedať, povedal kolega Čarnogurský. Dovoľte mi preto, aby som krátko zareagoval na poznámku pána podpredsedu Húsku o skončení faktických poznámok. V čase, keď som ja viedol schôdzu, a keď som slušne požiadal poslancov, aby obmedzili faktické pripomienky, pán poslanec Prokeš inicioval moje odvolanie za neznalosť rokovacieho poriadku. Pán predseda, ty osobne si stále nechával dobehnúť všetky faktické pripomienky a nikdy si ich neobmedzil v zmysle rokovacieho poriadku. Takže to, čo povedal pán podpredseda Húska, je v rozpore s rokovacím poriadkom.

Vážené kolegyne a kolegovia, predovšetkým tí noví, chcem podčiarknuť tú pasáž z vystúpenia pána doktora Čarno-gurského, že dnes ste v takom ošiali, dnes ste na prvej schôdzi, hlasujete, tešíte sa, ako to dobre ide. O pár mesiacov sa niektorí budete hanbiť za tieto hlasovania, ktoré ste tu robili.

A, dámy a páni, zacitujem vám jednu vetu pána Mečiara, ktorú povedal, keď plénum Národnej rady slobodne rozhodlo o tom, že mám vystriedať vo vedení schôdze pána predsedu Gašparoviča. Vtedy povedal, že plénum nie je všemocné, že nesmie porušovať zákony, že 76 - to je fraška, pretože je vylúčená veľká skupina, je vylúčená opozícia. Prosím vás, pán Mečiar, dodržte svoje slovo, ktoré ste vtedy dávali, dodržte to, čo ste hovorili, že plénum nie je všemocné a že nesmie porušovať zákony. Dnes porušujeme dokonca aj ústavu.

Ďakujem.

67


Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán podpredseda Húska.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Vážený pán predseda, chcel by som povedať: niekoľko poznámok najprv k tomu, čo tu bolo povedané.

Pán Čarnogurský, prosím vás, nestrašte. Nestrašte a prestaňte strašiť ľudí. Viete, my na ten strach nie sme stavaní. Počuli sme tu hrôzostrašné upozornenia, čo sa všetko s nami stane, keď pôjdeme, podľa vás, nezodpovedne, dobrodružne a všelijako inak, do samostatnosti. Išli sme, vedeli sme, že každý národ ide pri svojom rozhodnutí o svojej suverénnej budúcnosti do rizika. Zobrali sme toto riziko, pretože len s rizikom sa dá koniec-koncov ísť k slobode. A aj teraz budeme pokračovať v tom, čo sme prijali ako záväzok voči našim občanom, a tí nám dali legitimáciu vo voľ-bách. Nestrašte nás, prosím vás! Toto jednoducho nie je fér.

Okrem toho používate postupy, pri ktorých zaráža dych. Domáhate sa, aby sme sa neporovnávali s vami. Neviem, ale my sa neporovnávame s vami, ale niektoré veci môžeme porovnávať. Napríklad včera na prvej schôdzi ste sa veľmi vehementne dožadovali toho, že prečo sa má čakať., keď môže odo dňa ukončenia nastúpiť, náhradník. Domáhali ste sa, aby sme to urobili ihneď bez uplynutia jednacej lehoty, a teraz pánu predsedovi vytýkate, že nenechal si tých 7 dní lehoty, v rámci ktorých má možnosť rozhodnúť o prijatí alebo o neprijatí. Veď, preboha, chápme tieto skutočnosti rovnakým metrom. Áno, usilujeme sa dosiahnuť čo najrýchlejšie riešenie, riešenie legitímne, demokratickou cestou, cestou hlasovania, pri ktorom sa ukáže, aká je podpora a aká je vôľa tohoto parlamentu. V parlamente je rozhodnutie väčšiny svätá vôľa. To znamená, že treba s týmto jednoducho rátať.

68


Navrhujem z týchto dôvodov, aby sme naozaj ukončili rozpravu. Je niekoľko razy opakovaným faktom, že sa ukončila rozprava, že sa ponechala, dajme tomu, diskusia, aj faktické poznámky v určitom rozsahu, ale akonáhle poznámky nezohrávajú nijakú inú úlohu, len predlžovanie času, vždy sa v tomto parlamente volilo také riešenie, že sa niekto prihlásil z vašej alebo z našej strany, ktorý navrhol ukončiť toto bludné krútenie, aby sme o tom rozhodli hlasovaním.

Pán predseda, opakujem, navrhujem ukončiť túto rozpravu a faktické poznámky, ktoré v rámci nej odznievajú. Už neob-jasňujme ďalej jasné skutočnosti, hlasujme a prejavme svoju vôľu o návrhu programu hlasovaním.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Panie poslankyne, páni poslanci, dám o návrhu pána podpredsedu hlasovať, aby sme to ukončili a schválili alebo neschválili program, aby sme zbytočne okolo tohto nehovorili, budeme opakovať stále jedno a to isté.

Prosím, prezentujme sa a hlasujme o ukončení rozpravy. Kto je za, aby bola ukončená rozprava? Ukončená, to znamená, že aj faktické poznámky.

/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 118 poslancov.

Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov.

Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

Vážení páni poslanci, panie poslankyne, predniesol som návrh programu schôdze tak, ako ho navrhlo 47 poslancov s dvoma bodmi a neskôr doplnili poslanci svojimi návrhmi.

69


Prosím, aby sme o tomto programe takto hlasovali. Prosím, aby sme hlasovali o tomto programe spolu s návrhmi pána Reu.

/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 131 poslancov.

Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

Proti návrhu hlasovalo 48 poslancov.

Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

Nehlasoval 1 poslanec.

Vážení páni poslanci, panie poslankyne, schválili sme program druhej schôdze. Aby sme v schôdzi mohli pokračovať:, je potrebné, aby sa zišli výbory a aby predtým vo výboroch prerokovali návrhy tak, ako som ich prečítal. Po rokovaní výborov budeme v schôdzi pokračovať, alebo ak sa rozhodnú výbory inak, tak nie. Preto dávam prestávku na zvolanie výborov. Po skončení zasadnutia prosím, aby predsedovia výborov oznámili svoje rozhodnutie.

Pán poslanec Moric.

Poslanec V. Moric:

Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Chcel by som len poslancom Kresťanskodemokratického hnutia, ktorí odchádzajú, pripomenúť. Vtedy som nebol poslancom, ale sedel som na balkóne, keď bolo pánom poslancom Mikloškom oznámené, že "môžete už ísť, už nás je dosť". Nás je tu naozaj dosť, aby sme rozhodli, aby sme mohli hlasovať.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Andel.

70


Poslanec M. Andel:

Prosím členov výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, aby sa dostavili do rokovacej miestnosti číslo 3 3 na prízemí. Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Hofbauer.

Poslanec R. Hofbauer:

Prosím poslancov, členov výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, to znamená pánov Cingela, Duckého, Fidrika, Husára, Konárika, Líšku, Michelka, Murgaša, Volfa, Komlósyho, Nagya, Gaľu, Vaškoviča, Pacolu, Poláka a Morica do miestnosti číslo 148, a prosím vás, zoberte so sebou materiály číslo 13 a 14.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec Maxon.

Poslanec M. Maxon:

Prosil by som členov výboru pre financie, rozpočet a menu, aby sa dostavili do zasadačky číslo 31, rovnako zobrali pánom Hofbauerom citované materiály, a pán poslanec Michelko a pán poslanec Pacola nám prídu návrhy odôvodniť.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán predseda Tkáč.

71


Poslanec V. Tkáč:

Dámy a páni, prosím členov ústavnoprávneho výboru, aby sa zúčastnili prvej schôdze ústavnoprávneho výboru v miestnosti číslo 150.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán predseda Andrejčák.

Poslanec I. Andrejčák:

Prosím členov výboru pre obranu a bezpečnosť, aby sme sa stretli v kancelárii predsedu na prízemí.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán predseda Rea.

Poslanec J. Rea:

Ďakujem pekne. Takisto prosím členov výboru pre verejnú správu, územnú samosprávu a národnosti, aby sme sa zišli v zasadacej miestnosti 147a na I. poschodí.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pani predsedkyňa Lazarová.

Poslankyňa Z. Lazarová:

Tiež prosím členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody, aby sme sa stretli na ustanovujúcej schôdzi, kde si zvolíme podpredsedu vzhľadom na to, že odchádzam do zahraničia. Ešte vám oznámim číslo miestnosti, kde sa stretneme.

72


Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán predseda Slobodník.

Poslanec D. Slobodník:

Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, aj ja prosím členov zahraničného výboru, aby sme sa zúčastnili na ustanovujúcej schôdzi. Miestnosť, žiaľ, neviem určiť, to mi musíte poradiť, kde by to malo byť.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán predseda Delinga.

Poslanec P. Delinqa:

Prosím členov pôdohospodárskeho výboru, zídeme sa teraz v zasadacej miestnosti na I. poschodí. Naproti kancelárii tajomníka je zasadačka pre pôdohospodársky výbor.

/Po prestávke./

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Budeme pokračovať v rokovaní 2. schôdze. Prosím, aby sme sa na začiatok len prezentovali. Prosím prezentujme sa.

Prezentovalo sa 81 poslancov.

Konštatujem, že Národná rada je schopná sa uznášať.

73


Pristúpime k prvému bodu programu, a to je

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery Ladislavovi Pittnerovi, členovi vlády Slovenskej republiky poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Návrh bol podaný podľa článku 88 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. V zmysle tohto ustanovenia návrh na vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej republiky alebo jej členovi prerokuje Národná rada Slovenskej republiky vtedy, keď o to požiada najmenej pätina jej poslancov. Podľa § 85 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky po rozprave zaujme k tomuto návrhu stanovisko.

Prosím teraz člena skupiny poslancov, ktorí predložili tento návrh, aby návrh uviedol a po uvedení súčasne oboznámil Národnú radu s dôvodmi, ktoré viedli skupinu poslancov k podaniu návrhu na vyslovenie nedôvery Ladislavovi Pittnerovi poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Prosím, pán poslanec Polka.

Poslanec L. Polka:

Vážený pán predseda,

vážená Národná rada,

dámy a páni,

v zmysle článku 88 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v mene skupiny poslancov predkladám návrh na vyslovenie nedôvery pánu Ladislavovi Pittnerovi, členovi vlády Slovenskej republiky poverenému vedením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Svoj návrh odôvodňujem nasledovne:

74


1. Nedôsledné zabezpečenie prípravy a priebehu volieb do Národnej rady vykonaných v dňoch 30. 9. a 1. 10. 1994,

2. nevyvodenie dôsledkov z konania štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pána Romana Vavríka,

3. nedemokratické postupy pri vedení rezortu a nerešpektovanie záujmov Slovenskej republiky.

Dovoľte niekoľko slov k jednotlivým dôvodom, ktoré nás viedli k tomu, že sme podali návrh na vyslovenie nedôvery pánu ministrovi Pittnerovi.

K bodu 1: Po delimitácii evidencie občanov v roku 1993 do pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky táto delimitácia nebola úplne dokončená. Vznikli zásadné a vážne problémy, ktoré sa už kumulovali pri evidencii občanov zhruba od konca roku 1989, kedy Federálne ministerstvo vnútra prestalo robiť., resp. oživovať túto evidenciu občanov. Aj s týmito závažnými nedostatkami v evidencii občanov boli použité volebné zoznamy z volieb v roku 1992, bez vykonania opodstatnených zmien a doplnkov.

Druhý zásadný problém, ktorý v súvislosti s evidenciou občanov vznikol, bol ten, ktorý sa pertraktoval v masmédiách, a to bola evidencia osôb, ktoré majú určitý štatút chránených osôb. Tento problém spôsobila Správa ochrany ústavných činiteľov, ktorá nedodala včas zoznamy chránených osôb a ich rodinných príslušníkov orgánom, ktoré vytvárali volebné zoznamy.

Ďalej konštatujeme, že bola nedôsledná príprava členov okrskových volebných komisií, ktorá spôsobila rôzny výklad zákona číslo 80/1990 Zb. o voľbách, počínajúc nedôslednosťou pri posudzovaní kandidátnych listín, skúmaní podmienok účas-

75


ti politických strán a hnutí vo voľbách, kde napriek opakovaným upozorneniam nebola preverená platnosť podpisov na petičných hárkoch, boli vydané zmätočné pokyny na úpravu voličských zoznamov v čase tesne pred voľbami do Národnej rady. Keďže Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona číslo 80/1990 Zb. plní úlohu organizačno-metodického pracoviska a sekretariátu Slovenskej volebnej komisie a zodpovedá za riadne vedenie evidencie občanov, je ústavno-poli-tická zodpovednosť: Ladislava Pittnera za uvedené nedostatky plne opodstatnená.

K bodu 2: Nevyvodenie zodpovednosti za konanie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ing. Romana Vavríka, ktorý dňa 1. 8. 1994 doručil krajskej volebnej komisii petičné listiny podmieňujúce účasť Demokratickej únie v parlamentných voľbách. V priebehu objasňovania podnetu z podozrenia zo spáchania trestného činu marenia príprav a priebehu volieb podľa § 177 Trestného zákona bolo jednoznačne preukázané, že na petičných hárkoch boli uvedené mená a adresy osôb z Humenného, ktoré uvedené hárky nikdy nepodpísali. Túto skutočnosť potvrdili pri výsluchu vyšetrovate-lovi Okresného úradu vyšetrovania Policajného zboru v Humennom. Mená občanov i mená vyšetrovateľov môžeme v prípade potreby bezodkladne poskytnúť. Napriek tomu, že Ladislav Pittner o konaní Romana Vavríka musel vedieť, nevyvodil voči nemu žiadne dôsledky.

K bodu 3: Pokiaľ ide o činnosť pána Pittnera a uplatňovanie nedemokratického spôsobu pri riadení rezortu ministerstva vnútra a nedôsledné rešpektovanie záujmu Slovenskej republiky, dňa 21. 10. 1994 pán Pittner spochybnil postavenie a vznik Odborového zväzu pracovníkov polície. V súvislosti so vznikom novokonštituovanej odborovej organizácie minister vnútra spochybnil legitimitu existujúceho odborového zväzu, ktorý vznikol 12. 1. 1990, ktorý pôsobí legálne v súlade so zákonom číslo 83/1990, v súlade s dohovormi Medzinárodnej

76


organizácie práce, ktoré uznala Slovenská republika, pričom tento odborový zväz je zakladajúcim členom Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, je členom UISP - Medzinárodného syndikátu policajtov a jeho postavenie priamo výslovne deklaruje X. hlava zákona číslo 410/1990 Zb. o Policajnom zbore. Minister vnútra nemá žiadnu kompetenciu, na základe ktorej by mohol povolovať resp. zakazovať činnosť odborovej organizácie.

Po ďalšie: Od nástupu do funkcie ministra vnútra neustanovil základný poradný orgán ministerstva vnútra - kolégium, ktorého úlohou je v zmysle štatútu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokúvanie najdôležitejších rozhodnutí ministra. Pritom v priebehu jeho pôsobenia boli na rokovanie vlády a Národnej rady Slovenskej republiky predložené tak zásadné dokumenty a návrhy zákonov, akými sú Trestný poriadok, Trestný zákon, zákon o boji proti legalizácii špinavých peňazí, novelizácia zákona o Policajnom zbore a podobne. Došlo k zásadnému posunu právomocí na Prezídium Policajného zboru, čím sa v rezorte vytvorili podmienky pre činnosť dvoch centier.

K tretiemu bodu: V rozpore so svojimi politickými postojmi k vyhláseniu Slovenského národného povstania ako štátneho sviatku Slovenskej republiky prijal menovanie do hodnosti generála, inicioval menovanie ďalších troch generálov Policajného zboru Slovenskej republiky a vymenoval najmenej 19 rôznych funkcionárov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru a okresných veliteľstiev Policajného zboru do hodnosti plukovníkov. Pôsobenie ministra - generála vo vedení rezortu, ktorý riadi ozbrojené zbory, je v úplnom rozpore so všeobecne uznávanou a aj u nás verbálne proklamovanou zásadou o civilnej kontrole ozbrojených síl a zborov.

77


K bodu d: V súvislosti s vopred avizovanou akciou amerického štátneho príslušníka proti pokračovaniu výstavby vodného diela Gabčíkovo, ktorej sa zúčastnilo niekoľko stoviek cudzích štátnych príslušníkov, neprijal primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu majetku, ale aj zdravia občanov, ktorí demonštrovali priamo v objekte vodného diela. Počas demonštrácie došlo k verbálnym útokom na Slovenskú republiku, jej štátne orgány, na príslušníkov polície, ktorí boli označovaní za fašistickú políciu, a napriek existencii jasných dôkazov publikovaných i v masmédiách neboli voči týmto osobám vyvodené žiadne opatrenia.

K bodu e: Na základe iniciatívy Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre petície, právnu ochranu a bezpečnosť, na základe iniciatívy a poslaneckého návrhu pána poslanca Báránya, ale aj na základe iniciatívy samotného Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bola urýchlene prijatá novelizácia zákona o Policajnom zbore Slovenskej republiky číslo 410/1990 Zb., ktorým bola zriadená Inšpekcia ministra vnútra s rozsiahlymi oprávneniami. Zákon nadobudol účin-nosť 1. októbra 1994. Napriek spomínaným iniciatívam, napriek mnohostranným indíciám proklamovaným aj masmédiami, ba i samotným ministrom Pittnerom, o závažnej trestnej činnosti v Policajnom zbore nebola inšpekcia ešte v polovici októbra riadne ustanovená a doposiaľ nie je funkčná.

Vyššie uvedené dôvody jednoznačne dokazujú politickú zodpovednosť; Ladislava Pittnera za nezvládnutie riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem pánu poslancovi Polkovi. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nedostal som do rozpravy žiadnu písomnú prihlášku.

78


Ak sa nikto nehlási do rozpravy, vyhlasujem túto za skončenú. Keďže pán minister Pittner tu nie je, nemôže sa vyjadriť.

Môžem konštatovať, vážené panie poslankyne, páni poslanci, že podľa článku 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov, to znamená súhlas najmenej 76 poslancov. V tomto prípade ide o verejné hlasovanie, jedine ak by z pléna došiel návrh na tajné hlasovanie, uskutočnilo by sa tajné hlasovanie.

Vzhľadom na to, že v článku 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje kvórum na schválenie platného uznesenia väčšinou poslancov, sa neuvádza forma hlasovania, budem vychádzať z predpokladu, že o návrhu na vyslovenie nedôvery budeme hlasovať verejne. Nakoľko návrh na tajné hlasovanie nikto nepodal, žiadam, aby sme o vyslovení nedôvery pánu ministrovi Ladislavovi Pittnerovi, členovi vlády Slovenskej republiky poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, hlasovali verejne.

Prosím, aby sme sa prezentovali a hneď aj hlasovali.

/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 82 poslancov.

Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa nezdržal nikto.

Konštatujem, že podľa článku 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky vyslovila nedôveru Ladislavovi Pittnerovi, členovi vlády Slovenskej republiky poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

79


Druhým bodom programu je

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery Milanovi Janičinovi, členovi vlády Slovenskej republiky poverenému riadením Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky.

Návrh takisto bol podaný podľa článku 88 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. V zmysle tohto ustanovenia návrh na vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej republiky alebo jej členovi prerokuje Národná rada Slovenskej republiky vtedy, keď o to požiada najmenej pätina jej poslancov. Podľa § 85 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky po rozprave zaujme k tomuto návrhu stanovisko.

Prosím člena skupiny poslancov, ktorí podali návrh, aby oboznámil Národnú radu s dôvodmi, ktoré viedli skupinu poslancov k podaniu návrhu na vyslovenie nedôvery Milanovi Janičinovi poverenému riadením Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky.

Poslanec J. Michelko:

Vážený pán predseda,

milé kolegyne,

vážení kolegovia,

ctení hostia,

dovoľte mi, aby som tak, ako už uviedol pán predseda, podľa ústavy a platného rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady podal za skupinu poslancov návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky poverenému riadením ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Milanovi Janičinovi.

80


Dôvody na vyslovenie nedôvery sú nasledovné: nezvládnutie funkcie ministra, zavádzanie poslancov Národnej rady, a kroky, ktoré sú v rozpore s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky.

Vážená Národná rada, všetci vieme o tom, že transformácia našej ekonomiky je mimoriadne náročným procesom a rozhoduje o ďalšom rozvoji súkromného sektoru. Preto s "mimoriadnym potešením" sme prijali nomináciu alebo kandidatúru pána ministra Janičinu do dočasnej vlády, pretože podľa nich to bol najvhodnejší a najkompetentnejší kandidát pre zvládnutie tohto skutočne náročného procesu. Už vtedy bolo známe, že pán doktor Janičina je skutočne človek "dobrých mravov, s krištáľovou morálkou, ktorý si mimoriadne vysoko ctí zákony Slovenskej republiky". Ako, to by som vám chcel aspoň v krátkosti predstaviť, pretože mnohí kolegovia a kolegyne ešte neboli v tomto parlamente v predchádzajúcom období, a mali by vedieť, že návrh na vyslovenie nedôvery pánu ministrovi už bol podaný dvakrát.

Len ako príklad chcem uviesť, už aj z masmédií je vám to známe, že pán minister Janičina ako člen oficiálnej vládnej delegácie Slovenskej republiky, ktorá sa v júni tohto roku stretla v Paríži so skupinou významných finančníkov a podnikateľov, sa vo svojom vystúpení vyjadril v tom zmysle, že za 40 rokov totality Slováci zleniveli tak, že dodnes nemôžeme od nich očakávať všeobecnú podporu transformačnému procesu, ani ich schopností: prispôsobili: sa novým ekonomickým podmienkam. Je skutočne hanebné, ak člen vlády osočuje vlastný národ, nepravdivo znevažuje jeho schopnosti.

O jeho "úspešnej" misijnej činnosti, ktorú sa nám tu snažil deklarovali:, nebudem veľa hovoriť. Len jeden príklad za všetky: predaj Gemtexu, štátneho podniku Rožňava švajčiarskej firme za symbolickú jednu korunu je bezprecedentný,

81


pričom išlo o majetok v hodnote cez 70 miliónov Sk. Mali by ste vedieť o tom, že už tu bolo vecné dokazovanie, tie materiály boli odovzdané vtedy predsedajúcim pánom, či už predsedovi alebo podpredsedovi, že pán doktor Milan Janičina ako právnik pracoval na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky od septembra 1990 do marca 1992 a okrádal štát tým, že aj v pracovnom čase vykonával súkromnú činnosť komerčného právnika. Tu bol prezentovaný list, v ktorom ponúka svoje služby podnikom určeným pre prvú vlnu kupónovej privatizácie.

Pán doktor Janičina je známy aj ako perfektný obhajca svojho mandanta pána Viliama Csinu, úspešného to privatizá-tora kultúrneho domu bývalej Darnice, teraz Átria v Bratislave - Ružinove. Dve petície občanov Ružinova - Štrkovca, ba ani nátlak poslancov mestskej časti Ružinova nepomohli vrátiť tento kultúrny stánok späť deťom a občanom tejto mestskej časti, a to dokonca napriek rozhodnutiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý on osobne napadol. Stanovisko Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v tejto kauze je s názorom Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky v súlade a opakovane zásluhou Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky je podnet na prešetrenie evidentného podvodu, v ktorom jednoznačne pán doktor Janičina ide. Bol doručený aj list pána komerčného právnika doktora Milana Janičinu, v ktorom píše, že predbežne uvažuje, že za svoje verné služby pánu Csinovi bude požadovať 3 milióny korún československých - ešte vtedy. Vhodné odcitovanie z toho listu je najmä toto: "Pre vašu informáciu uvádzam, že len môj honorár za zastupovanie v súdnom spore o vydávanie protiprávne držaných a užívaných vecí objektu Átria predstavuje 20 % hodnoty predmetného objektu, majetku." Koniec citátu. Skutočná hodnota majetku Átria bola odhadnutá pánom Janičinom vo februári 1993 na 50 miliónov korún, ako sa o tom vyjadril v Národnej obrode zo 16. februára 1993, ale jeho mandant ho kúpil za 8,5 milión korún.

82


Preto, pre tento bezprecedentný prípad sa obrátili občania Bratislavy s petíciou adresovanou prezidentovi Slovenskej republiky pánu Michalovi Kováčovi. Pre krátkosť času nebudem ju citovať, ale odovzdal som ju vtedy predsedajúcemu pánu Weissovi. Všetky poslanecké kluby sa mali možnosť s týmto materiálom oboznámiť. Tu chcem len podotknúť, že v skutočných demokratických štátoch nie je možné, aby tri odôvodnené, preverené petície nenašli odozvu v Národnej rade a aby minister mohol vykonávať v takýchto prípadoch naďalej svoju funkciu.

Pán doktor Janičina svoju morálku a úctu k zákonom prezentoval tak, že od novembra 1993 do marca 1994 poberal súbežne dva vysoké štátne platy, a to plný plat poslanca Národnej rády a plný plat povereného predsedu Úradu pre geodéziu, kartografiu a kataster. Pracovné povinnosti si v oboch prípadoch plnil časovo i vecne tak dokonale, že zabudol, že deň má len 24 hodín. Na základe klamstiev v evidencii dochádzky poberal plat rovnajúci sa deväťnásobku priemerného platu štátneho zamestnanca, a popritom ešte vykonával činnosť komerčného právnika. Dostal sa tak jasne do rozporu so Zákonníkom práce, podľa § 73 ods. 2 novely Zákonníka práce, v ktorom sa hovorí, že pracovníci orgánov štátnej správy sú povinní okrem iného zdržať sa konania, ktoré by mohlo viest k stretu verejného záujmu so záujmami osobnými, najmä zneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom zamestnania vo vlastný prospech.

Hoci minister Milan Janičina ako člen vlády zložil ústavou predpísaný sľub podľa článku 112, v rozpore so zákonom Slovenskej národnej rady číslo 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické osoby, použil osobitný účet Ministerstva pre správu a privatizáciu národného

83


majetku Slovenskej republiky zriadený na proces malej privatizácie na financovanie výdavkov aj na rekreačný pobyt svojich pracovníkov v Senci. Napriek dôraznému upozorneniu zo strany jeho vlastných pracovníkov, že čerpanie pre tento pobyt je v rozpore s § 16 citovaného zákona, minister dal príkaz na jeho protizákonné čerpanie. Vtedy boli tu predložené doklady, že od 7. 6. 1994 odčerpal z neho čiastku 2 948 814 Sk. Taktiež, ako som už minule dokladoval, porušil zákon o verejnom obstarávaní tovarov, prác a služieb a zákon o miestnych poplatkoch, keď - len pre zaujímavosť - nezaplatil zákonom stanovené poplatky za používanie svojho bytu aj na komerčné účely.

Najzávažnejšie dôvody už spomínaného nekompetentného vedenia ministerstva sú nasledovné: minister Janičina sa neriadil princípmi a zásadami postupu privatizácie v Slovenskej republike, ktoré schválila aj táto Národná rada. Tieto princípy a zásady boli vo všeobecnej polohe už teraz deklarované v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky a boli podrobnejšie rozpracované v koncepčných dokumentoch, a to: a/ správa o príprave ponuky majetku do druhej vlny kupónovej privatizácie, b/ postup Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky pri posudzovaní privatizačných projektov navrhujúcich štandardné metódy privatizácie, c/ informácie o koncepčných, vecných a organizačných súvislostiach posudzovania privatizačných projektov, d/ jeho vysoko nekvalifikované stanoviská, ktoré zaujímal vo výbore pre privatizáciu v minulom volebnom období.

Prvý z uvedených koncepčných dokumentov schválila vláda Slovenskej republiky v máji tohto roku a všetky tri materiály predložil predseda vlády na medzinárodnom seminári k ďalšiemu postupu procesu privatizácie konanom v máji tohto roku v Bratislave. V týchto dokumentoch je jasne definovaná zásada privatizovať jednoznačne štandardnými metódami v takých prípadoch, keď prejavil záujem skutočný strategický inves-

84


tor, teda investor, ktorý prináša do Fondu národného majetku Slovenskej republiky a do privatizovaného podniku finančné zdroje na jeho oživenie. Toto bol jeden zo základných pilierov postupu privatizácie, ktorú deklarovala už súčasná vláda Slovenskej republiky, ktorá, ako sme sa dozvedeli dnes, podala demisiu. Napriek tomu minister Janičina vydáva rozhodnutie o privatizácii podnikov v kupónovej privatizácii, a to aj v takých prípadoch, keď prejavuje vážny záujem o kúpu tohto podniku strategický investor. Jeden jediný ciel je jasný - v podstate naplniť veľmi pochybných 130 miliárd korún, ktoré na úvod tento pán deklaroval, že 130 miliárd korún vie nazbierať do kupónovej privatizácie. A tak sa kupónová privatizácia nestala prostriedkom na urýchlenie procesu privatizácie, ale stala sa najdrahšou predvolebnou kampaňou, akú zrejme Slovensko bude v dejinách poznať.

Ako príklady sa dajú uviesť podniky, ktoré boli veľa spomínané v masmédiách. Spomeniem len Slovenský hodváb Senica a Matadorbelt Bratislava, keď minister Janičina potom, keď vláda Slovenskej republiky neschválila návrh na predaj privatizovaného majetku ním presadzovanému kupujúcemu, odmietol rokovať s ďalšími záujemcami a vydal rozhodnutie, podľa ktorého sa má podnik privatizovať v kupónovej privatizácii s vedomím, že finančné zdroje na rozvoj podniku budú takto k dispozícii až o dva alebo o tri roky neskoršie. Minister pre správu a privatizáciu tak konal bez ohľadu na vecné problémy privatizácie týchto podnikov, bez predchádzajúcej konzultácie s ich zakladateľmi. Minister Janičina tak konal na základe svojho vysoko neodborného postoja v rozpore s potrebami privatizovaných subjektov a tiež v rozpore so záujmami slovenskej ekonomiky.

Počas svojho funkčného obdobia minister Janičina predkladá vláde Slovenskej republiky návrhy na predaj zahraničným subjektom aj také podniky, resp. majoritné podiely akcií, ktoré sú veľmi významné z hľadiska odvetvového či re-

85


gionálneho a vôbec z hľadiska slovenskej ekonomiky. Vláda Slovenskej republiky tieto návrhy prerokovala a prevažnú časť z nich aj schválila. Pritom išlo o predaj podnikov za takých zmluvných podmienok predaja týkajúcich sa investovania zamestnanosti, na splnenie ktorých nie sú potrebné žiadne externé finančné zdroje kupujúceho a na ich splnenie plne postačuje existujúci výnosový potenciál privatizovaného subjektu. Vo všetkých týchto prípadoch jednoznačne mali byt uprednostňovaní domáci záujemcovia, najmä tí, v ktorých má majetkovú účasť aj veľký počet radových zamestnancov týchto privatizovaných podnikov. Len tak sa docieli presadzovanie vládou deklarovanej podpory domácej podnikateľskej vrstvy. Minister pre správu a privatizáciu však takýmto spôsobom nerozmýšľal. Naopak, predložil vláde Slovenskej republiky návrhy na predaj tak významných podnikov do zahraničia, ako sú napríklad Novácke chemické závody, Nováky, Petrochema Dubová a často v masmédiách spomínané Považské cementárne Ladce.

Máme preukázateľnú vedomosť o tom, že minister Janičina vydal rozhodnutia o ponuke akcií do kupónovej privatizácie aj v takých prípadoch, keď to bolo v rozpore s medzirezort-nými dohodami a informáciami, ktoré predkladal vláde Slovenskej republiky. Podľa jeho rozhodnutí sa majú majoritné podiely akcií niekoľko desiatok privatizovaných subjektov ponúknuť do kupónovej privatizácie. Minister Janičina tak musel konať vo vedomí, že je to v rozpore s informáciami, ktoré predkladal vláde a ktoré dodal do Národnej rady.

Na základe uvedených skutočností, ale predovšetkým a najmä na základe tu podaných troch predložených petícií občanov Bratislavy konštatujem, že súčasný minister pre správu a privatizáciu národného majetku preukázal takú morálnu pokrivenosť a nekompetentnosť. vo vedení rezortu, že nemá morálne právo ani jeden jediný deň ostať naďalej hoci aj v takejto funkcii, ako je teraz, teda už vo funkcii exministra vlády Slovenskej republiky. Nie je pravda to, čím tu doku-

86


mentoval pán poslanec Čarnogurský. Pán minister Janičina tu nie je, a nie je tu preto, že asi o polnoci na Drieňovej 24, kde sídli Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, takmer všetky okná na tretom, štvrtom, prípadne šiestom poschodí boli rozsvietené. Viete si predstaviť., že zrejme je preňho dôležitejšie vykonávať to, čo dostal za úlohu, ako to, aby bol tu a vypočul si túto argumentáciu.

Preto sa pýtam vás, vážené poslankyne, vážení poslanci, či je v demokratickom štáte možné, aby minister, ktorý osočuje vlastný národ, právnik, ktorý vedome porušuje zákony a zároveň odborne nekompetentný človek mohol naďalej čo i len reprezentovať alebo rozhodovať o tak závažných kľúčových otázkach, ako je proces privatizácie. Som presvedčený, že rozhodne nie. Preto verím, že vedomie vás, všetkých poslancov novozvoleného parlamentu ostane po hlasovaní o dôvere ministrovi Janičinovi čisté a že jednoznačne preukážeme, že v demokratickom štáte sa nesmú zákony ani rozhodnutia výkonnej moci obrátiť proti tým občanom, ktorých tu, v Národnej rade zastupujeme.

Ďakujem vám za pozornosť.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem pánu poslancovi.

Poslanec J. Michelko:

Už len jednu poznámočku, pán predseda. Mám tu určitý dokumentačný materiál. Kto by mal záujem, rád ho poskytnem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu.

87


Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú žiadosť. Konštatujem, že sa do rozpravy nikto nehlási, vyhlasujem túto za skončenú.

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, podľa článku 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery vláde a jej členovi je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Národnej rady, to znamená súhlas najmenej 76 poslancov. Aj v tomto prípade, tak ako v predošlom, článok 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktorým sa stanovuje kvórum na schválenie platného uznesenia väčšinou poslancov, sa neuvádza forma hlasovania. Preto, ak nikto nenavrhne inú formu, tajné hlasovanie, budeme hlasovať verejne.

Nikto nemá návrh na zmenu hlasovania, preto sa budeme prezentovať a budeme hneď hlasovať o vyslovení nedôvery Milanovi Janičinovi, členovi vlády Slovenskej republiky poverenému riadením Ministerstva pre správu a privatizáciu Národného majetku Slovenskej republiky. Hlasujeme verejne.

/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 81 poslancov.

Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

To som bol ja, lebo som sa pomýlil.

Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovila nedôveru Milanovi Janičinovi, členovi vlády Slovenskej republiky poverenému riadením Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky.

88


Nasledujúcim bodom nášho rokovania bude

Návrh na vyslovenie nedôvery členom Rady Slovenskej televízie a na ich odvolanie z členstva v Rade Slovenskej televízie.

Návrh ste dostali ako tlač číslo 11.

Návrh na vyslovenie nedôvery členom rady a návrh na ich odvolanie z členstva v rade podala skupina poslancov podľa § 8 ods. 1 písm. d/ zákona Slovenskej národnej rady číslo 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.

Prosím povereného člena skupiny poslancov pána poslanca Feketeho, aby návrh odôvodnil.

Poslanec J. Fekete:

Vážený pán predseda,

vážené panie poslankyne,

vážení páni poslanci,

vážení hostia,

dovoľte mi v túto skorú rannú hodinu čo najstručnejšie odôvodnili návrh skupiny poslancov na personálne zmeny v Rade Slovenskej televízie /ďalej budem hovoriť iba STV/, lebo Slovenská televízia ako najvýznamnejšia verejnoprávna a ná-rodnokultúrna inštitúcia vo verejnom šírení informácií trpí na dlhodotrvajúcu krízu a stále nie je schopná odstrániť mnohé, veľmi vážne problémy, ktoré ju sčasti znefunkčňujú. Najskôr niekoľko poznámok k samotnej rade.

Po poslednom menovaní Rady STV došlo k výraznému oslabeniu funkčnosti rady najmä preto, lebo zápasila s nedosta-

89


točným poznaním interného, to zdôrazňujem, interného prostredia STV. Zákonite tak došlo k zhoršeniu a zablokovaniu spolupráce s ústredným riaditeľom. Rada nedokázala zabezpečiť plnenie svojich uznesení riaditeľom a vedením STV. Potom dochádzalo k paradoxom, keď napríklad krátko po uznesení rady o znížení lotériových programov v STV o 50 % bol vzápätí uvedený nový lotériový program Biela, modrá, červená. Rada na druhej strane - jemne povedané - nevhodne zasahovala do právomocí riaditeľa napríklad aj tak, že ho niekoľkokrát priamo aj nepriamo nútila, aby zmenil svoje rozhodnutie o zrušení Producentského centra prevzatých programov /ďalej PCPP/, čím spôsobila personálnu destabilitu. Ide tu o uznesenie Rady STV číslo 82/1994.

Vedenie a riaditeľ STV odpovedali na takéto kroky rady nedostatočnými a nepravdivými informáciami. Tento stav - zasa uvádzam príklad - významne ovplyvnil nezvládnutie televízneho sprostredkovania osláv Slovenského národného povstania. Zlá koordinácia sa prejavila aj - a najmä - počas volebnej kampane Voľby 1994. Rada STV nezvládla svoju úlohu nie kvôli politickej viacfarebnosti, názorovej odlišnosti, hoci zdôrazňovanie politickej príslušnosti nebolo dobrým východiskom pre rozhodovanie rady, ale oveľa viac z dôvodov presadzovania úzko záujmových predstáv niektorých členov Rady. Viacerým členom rady skončilo zákonom určené funkčné obdobie členstva v rade. Terajšia rada siaha po riešeniach, na ktoré ju neoprávňuje žiadna právna norma, a tak zneužíva kompetenčnú nedefinovanosť štatutárov STV a rady. To všetko sa potom zákonite odráža na výraznom zhoršení pracovných podmienok STV i poklese úrovne spravodajstva a iných programov, nevytvárajú sa podmienky na odstránenie nekalého podnikania v rámci i prostredníctvom STV a tak sa znemožňuje pôsobenie STV ako verejnoprávnej a národnokultúrnej inštitúcie.

90


Toto všetko, myslím si, sú dostatočné dôvody, aby parlament v zmysle zákona vytvoril novú radu. Aby sa však môj návrh zbytočne nedramatizoval, a najmä v masmédiách falošne nespolitizoval, dovolím si uviesť niektoré fakty, ktoré dokumentujú súčasný stav v našej televízii:

1. Pre prácu v televízii sa prenajímajú špeciálne profesie rôznych externých firiem. Na tejto skutočnosti by nebolo nič odsúdeniahodné, keby väčšina z týchto pracovníkov nebola ešte aj teraz v súbežnom pracovnom pomere s televíziou - tu mám na mysli profesie, ako sú asistenti kamery, zvukári, architekti, výtvarníci, osvetľovači atď. - a keby sa výkony týchto profesií niekoľkonásobne nepreplácali. Nevyužívajú sa počas celej pracovnej doby. Často sa objednávajú i tam, kde ich vôbec netreba, napríklad je to architekt v kostole, na besede v hoteli a podobne. Za takéto "činnosti" sa platí priemerne od 2 000 do 10 000 Sk za reláciu.

2. Nesmierne vážnym problémom STV sú nedoriešené kompetencie pracovných pozícií a s tým súvisiace - zasa príklad - podpisové právo. Podpisové právo majú mnohí pracovníci na akejkoľvek najnižšej pracovnej pozícii v hierarchii riadenia, a to v neúnosnom rozsahu. Napríklad producenti tvorivých skupín takto nedoriešeným postupom využívajú podpisové právo na úrovni bývalého šéfredaktora, čo znamená, že majú právo podpisovať všetky autorské honoráre, objednávky, faktúry, režisérske honoráre, slovom všetko, čo sa dotýka jeho tvorivej skupiny na takej úrovni, akú má šéfproducent na úrovni producentského centra. Je ťažké vytušiť, aký chaos tu vládne pri oceňovaní práce, ako sebecká subjektivita poškodzuje finančné záujmy televízie, ako sa v konečnom dôsledku ochudobňuje rozpočet a najmä divák?

3. Záhadne sa nemôže vyriešiť problém pracovného úväzku redaktorov a produkčných. Nie je stanovené, aké množstvo

91


a kvalitu programu v minutáži, významnosti a náročnosti má redaktor pripraviť za plat. Nik nevie, či môže a koľko môže pracovať na scenároch, ktoré má ako redaktor v úväzku. Tu dochádza k častým nedorozumeniam, na základe čoho sa časť tvorivej práce, najmä redakčnej a autorskej prepláca, ako inak - dvakrát. Je alebo nie je toto dostatočný príklad chaosu v odmeňovaní? Hraničí alebo nehraničí s nezákonnosťou? Sú to rečnícke otázky a tie ponúkajú odpoveď samé.

4. Na veľa programov, ktoré sa dostávajú do vysielania, nie sú vôbec uzatvorené zmluvy o spolupráci, koprodukcii či nákupe, čo znamená, že nie sú uzatvorené ani následné zmluvy s IP /vyslovujeme ejpí, v budúcnosti budem tak aj hovoriť/, či Teleximom na prípadnú reklamu a propagáciu rôznych firiem v programe. Tieto relácie - a to je zarážajúce - nie sú nahrávané ani na VHS kazety. Veľa z nich nie je v STV ani na vysielacích nosičoch, takže nie je možná spätná kontrola, a ani v prípade dodatočne uzatvorenej zmluvy STV tieto financie nezíska za krytú reklamu, čiže tieto financie ostávajú na konte firiem, ktoré programy do vysielania dodávajú. Veľa zmlúv je pre STV uzatvorených veľmi nevýhodne, lebo sa v nich prepláca autorská či reprodukčná iná činnosť. Prepláca sa, a koľkokrát okrem preplácania sa na výrobu, techniku, dokončovacie práce i vysielací čas bez primeranej protihodnoty prenajímajú priestory. Zmluvy na sponzorské odkazy, a tým aj skrytú reklamu v programoch bývalého PCTP neznalou dohodou dvoch pánov - môžem povedať aj mená, ale zatiaľ to nepovažujem za potrebné - a pre PCŠ, teda Producentské centrum športu, boli uzatvárané s IP a nie s Teleximom. Firma IP nie je ochotná poskytnúť ani sadzobník, na základe ktorého určuje poplatky. Výsledkom takýchto transakcií je to, že najlukratívnejšie programy prinášajú pre STV minimálny zisk, ale pre majiteľov firiem predstavujú hotovú zlatú baňu. Príkladom môže byť napríklad Auto-moto-revue.

92


Tento bod uzatváram konštatovaním, že veľa zmlúv v STV je takých, ktoré sú pre STV nevýhodné a napriek tomu, bohu-žiaľ, sú prakticky nevypovedateľné.

5. Veľa zmlúv sa uzatvára bezodplatne, to znamená, že STV zadarmo poskytuje firme vysielací čas. V mnohých prípadoch, ako sme spomínali, nie je uzatvorená zmluva ani nijaká zmluva o zmluve s IP či s Teleximom, takže, keby prípadne aj celá relácia bola iba čistá reklama, STV z toho nemá ani halier. A čo už povedať o takých reláciách, ako sú Reklamné tamtamy, 5 minút s ekonomikou, 900 sekúnd o knihách, Na fur-manskom dvore a podobných ďalších?

6. Zatiaľ nemožno zistiť, ktorí pracovníci STV, aj vysoko postavení vedúci pracovníci, fungujú ako tichí spoločníci firiem, ktoré majú záhadným spôsobom zabezpečené lukratívne obchody. PCTP nevyžadovalo a ani nevyžaduje od firiem sadzobníky na jednotlivé práce kvôli porovnaniu a výberu, nejestvuje nijaká konkurencia, pretože ponuky sú dopredu rezervované, rozdané. Môžem sa spýtať, či sa tak deje za konkrétne percentá a pre konkrétnych ľudí. Veľa ľudí považuje konštatovanie, že v STV jestvujú podnikateľské, o miliónové zisky bojujúce mafie, za prehnané. Tieto skupiny sa zubami-nechtami bránia sprehľadneniu televíznych kontraktov, konkurenčného prostredia, a najmä každej zmene, ktoré by ich pripravili o zisky z nečestného podnikania.

7. Okrem týchto príkladov jestvuje aj veľa ďalších:

a/ neuvážané zavedenie fixných platov produkčných spôsobilo ich vari až polovičnú produktivitu,

b/ rovnaké fixné honoráre, napríklad za námet, scenár a réžiu, namiesto rozpätia znamenajú nemožnosť zhodnotiť dodanú prácu podľa kvality, a tým trpí kvalita týchto činností,

93


c/ úmyselne a účelovo zlou organizáciou práce sa snažia niektorí realizátori relácií, napríklad kameramani, technici, pracovať do neskorých nočných hodín, aby im naskakovali nadčasové príplatky za nočné, sviatočné a iné činnosti. Práca v štúdiách sa začína namiesto o desiatej o jedenástej hodine, ba aj o dve-tri hodiny neskôr, a platia sa nadčasy, a najmä tým, že sa im naplní mesačný počet pracovných hodín. Využívajú aj dvojtýždňové volná za prácu pre firmy, ktoré ich nasadzujú spätne na svoje objednávky na pracoviská STV;

d/ disciplína a uvolnené pracovné režimy spôsobujú aj také javy, že do STV napríklad chodia cudzí ľudia vybavovať si medzimestské dlhotrvajúce telefonické hovory do ďalekej cudziny, zneužívajú sa služobné autá na súkromné účely. Aj iné porušovania pracovného poriadku stoja STV nemalé finančné prostriedky. Sú to malichernosti? Po niekoľkomiliónových aférach, akou bola aféra s opakovaným zasklievaním a podobne, nie sú tieto skutočnosti nosným finančným problémom televízie? Dokresľujú veľkú mieru anarchie, neporiadku a úrovne riadenia? Áno. V Slovenskej televízii nepochybne pracuje veľa statočných ľudí, vynikajúcich tvorcov, skvelých publicistov, naslovovzatých profesionálov, tvorcov s nápadmi. Títo strácajú motiváciu upozorňovať na tieto a iné rovnako vážne nedostatky v tejto inštitúcii. A práve o týchto pracovníkov ide. 0 nich preto, lebo treba využiť ich tvorivý i ľudský priestor a potenciál na prácu a ciele, ktoré majú. Slovenská verejnosť a naši občania si zaslúžia televíziu, ktorá bude ich.

Ďakujem za pozornosť.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem pánu poslancovi Feketemu. Pýtam sa, či má niekto pripomienky alebo otázky k podanému návrhu?

94


/Nikto./

Ak nie, pán predseda výboru nás oboznámi s výsledkom rokovania v jeho výbore.

Poslanec M. Andel:

Vážené kolegyne,

vážení kolegovia,

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členom Rady Slovenskej televízie a na ich odvolanie z členstva v Rade Slovenskej televízie. Výbor po prvé - súhlasí s odvolaním členov Rady Slovenskej televízie a po druhé - odporúča Národnej rade Slovenskej republiky odvolať členov Rady Slovenskej televízie Jozefa Prusáka, Petra Kollára, Kornela Fóldváriho, Dušana Jariabka, Stanislavu Benickú, Kristiána Bezáka, Teréziu Sallayovú a Alberta Marenčina.

Pán predseda, navrhujem, aby sa hlasovalo an blok.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem. Počuli ste návrh, ktorý predniesol predseda výboru - zdôvodnenie návrhu. Budeme hlasovať; tak, ako povedal, an blok.

Pani poslankyňa Tóthová má faktickú poznámku.

Poslankyňa K. Tóthová:

Ďakujem, pán predsedajúci. Chcela by som dať pánu predsedovi výboru otázku. Neviem, ale zdá sa mi, že dnes ráno

95


v rozhlase ohlásili správu, že pán docent Prusák sa vzdal - neviem, či aj členstva alebo len funkcie predsedu.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Len predsedu.

Poslankyňa K. Tóthová:

Áno. Potom ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Budeme hlasovať, tak ako bol prednesený návrh, o odvolaní členov Rady Slovenskej televízie, a to pánov Prusáka, Kollára, Földváriho, Jariabka, Benickej, Bezáka, Sallayovej a Marenčina.

Prosím, prezentujme a hneď aj hlasujme.

/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 82 poslancov.

Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa nezdržal nikto.

Môžem konštatovať, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovila nedôveru členom Rady Slovenskej televízie tak, ako sme ich uviedli.

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, teraz pristúpime k prerokovaniu

Návrhu na vyslovenie nedôvery členom Rozhlasovej rady a na ich odvolanie z členstva v Rozhlasovej rade.

96


Návrh ste dostali ako tlač číslo 12.

Návrh podala skupina poslancov podľa § 7 odsek 2 písm. d/ zákona Slovenskej národnej rady číslo 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.

Prosím poverenú členku skupiny poslancov pani poslankyňu Muškovú, aby návrh zdôvodnila.

Poslankyňa Ľ. Mušková:

Vážená Národná rada,

v mene skupiny poslancov dovoľujem si uviesť niektoré dôvody, ktoré nás viedli k predloženiu návrhu na odvolanie členov Rozhlasovej rady. Dôvody sú nasledovné:

Rozhlasová rada neplní úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona. Predovšetkým nepružne postupovala pri vytváraní základných kritérií, ktoré by garantovali fungovanie Slovenského rozhlasu ako verejnoprávnej inštitúcie. Sústavne ignorovala neproporcionalitu v programovej štruktúre Slovenského rozhlasu, v ktorej je výrazná prevaha komentovanej publicistiky v pomere k vzdelávacím a umeleckým programom, čím sa Slovenský rozhlas ako verejnoprávna inštitúcia nezastupiteľ-ná v šírení kultúry, humanizmu, zachovávania morálky, ocitol na okraji formovania národného povedomia, a teda fakticky nevstupoval aktívne do pozitívneho formovania občana našej republiky.

Rozhlasová rada nedokázala zaujať stanoviská v krízových situáciách, v ktorých sa ocitol Slovenský rozhlas a na ktoré poukazovali pracovníci rozhlasu. Nedokázala riešiť situáciu v Slovenskom rozhlase v roku 1993, keď na stanici Slovensko 2 absentovalo umelecké vysielanie. Neriešila vy-

97


jasnenie finančných vzťahov medzi Slovenským rozhlasom ako verejnoprávnou inštitúciou a Rádiom Rock FM, ale aj Rádiom Média a stanicou CDI. V kritických situáciách sa rozhlas dlhodobo správa výrazne stranícky, čo verejnoprávnej inštitúcii neprislúcha. Často navodzuje atmosféru, ktorá spoločnosť: výrazne atomizuje, čím vlastne popiera úlohu verejnoprávneho rozhlasu spoločnosti.

Ďakujem za pozornosť.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem pani poslankyni Muškovej za prednesenie návrhu.

O výsledku prerokovania vo výbore bude opäť: informovať jeho predseda pán poslanec Andel.

Poslanec M. Andel:

Vážený pán predseda,

vážené kolegyne,

vážení kolegovia,

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport prerokoval i tento návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členom Rozhlasovej rady a na ich odvolanie z členstva v Rozhlasovej rade. Po prvé - súhlasí s odvolaním členov Rozhlasovej rady a po druhé - odporúča Národnej rade Slovenskej republiky odvolať členov Rozhlasovej rady Pavla Dvořáka, Milana Jurču, Ladislava Ťažkého, Rudolfa Lesňáka, Evera Púčeka, Petra Karvaša, Karola Horáka, Ivana Marku a Jarmilu Bernáthovú.

To je všetko, pán predseda.

98


Predseda NR SR I. Gašparovič;

Ďakujem pekne, pán poslanec. Pýtam sa, či má niekto pripomienky alebo otázky k podanému návrhu.

/Nikto./

Ak nie, pristúpime k hlasovaniu. Budeme hlasovať an blok.

Prosím, aby sme sa prezentovali a súčasne hlasovali. Hlasujeme o vyslovení nedôvery členom Rozhlasovej rady pánu Pavlovi Dvořákovi, Milanovi Jurčovi, Ladislavovi Ťažkému, Rudolfovi Lesňákovi, Petrovi Karvašovi, Karolovi Horákoví, Ivanovi Markovi, Everovi Púčekovi a Jarmile Bernáthovej.

Prosím, prezentujme sa a hneď hlasujme.

/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 79 poslancov.

Za návrh hlasovalo 79 poslancov.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa nezdržal nikto.

Konštatujem, že Národná rada vyslovila nedôveru pánu Pavlovi Dvořákovi, Milanovi Jurčovi, Ladislavovi Ťažkému, Rudolfovi Lešňákovi, Everovi Púčekovi, Petrovi Karvašovi, Karolovi Horákovi, Ivanovi Markovi a Jarmile Bernáthovej a súčasne ich aj odvolala.

Ďalším bodom programu, panie poslankyne a páni poslanci, je

Návrh na voľbu členov Rady Slovenskej televízie a na voľbu členov Rozhlasovej rady.

99


Prosím pána poslanca Hudeca, aby návrhy uviedol.

Poslanec I. Hudec:

Vážený pán predseda,

vážené panie poslankyne,

vážení páni poslanci,

vážení hostia,

podľa uznesenia výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport prednášam návrh na voľbu nových členov Rozhlasovej rady pani Marínu Čeretkovú-Gállovú, pána Jozefa Malovca, pána Jaroslava Rezníka, pána Pavla Bleya, pána Jozefa Boboka, pána Maroša Púchovského, pani Evu Perašínovú, pána Jozefa Mazára a pani Editu Plankovú.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Najskôr sa spýtam, či má niekto pripomienky.

Predseda výboru pán Andel.

Poslanec M. Andel:

Ako kolega Hudec spomenul, výbor prerokoval tieto návrhy a odporučil ich, samozrejme, plénu Národnej rady na schválenie.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem. Keďže nemá nikto pripomienky ani iné návrhy, pristúpime k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o návrhu na voľbu členov Rozhlasovej rady, a to Marínu Čeretkovú-Gállovú, Jozefa Malovca, Jaroslava Rezníka, Pavla Bleya, Jozefa Boboka, Maroša Púchovského, Evu Perašínovú, Jozefa Mazára a Editu Plankovú.

100


Prosím, budeme sa prezentovať a hneď budeme aj hlasovať.

/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 82 poslancov.

Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa nezdržal nikto.

Môžem konštatovať, že sme zvolili členov Rozhlasovej rady.

Budeme hlasovať aj o návrhu na voľbu členov Rady Slovenskej televízie. Prosím pán poslanca Hudeca, aby predniesol návrh.

Poslanec I. Hudec:

Podľa uznesenia výboru pre vzdelávanie, vedu, kultúru a šport tento výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť týchto nových členov Rady slovenskej televízie: pána Jerguša Ferka, pani Vieru Urbanovú, pána Jána Števčeka, pána Ladislava Ťažkého, pána Emila Spišáka, pána Jána Majer-níka, pána Petra Kováča a pána Miroslava Čurmu.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Áno, s tým rozdielom, pán poslanec, že pani Evu Kristí-novú nie je potrebné voliť, pretože sme ju neodvolali.

Poslanec I. Hudec:

Nečítal som ju.

101


Predseda NR S I. Gašparovič:

Ospravedlňujem sa. Čítal som to v zozname, tak som na to upozornil.

Ďakujem. Pýtam sa, či niekto má pripomienky alebo návrhy a doplnky.

/Nikto./

Ak nie, pristúpime k hlasovaniu.

Prosím prezentujme sa a hneď budeme hlasovať o zvolení členov Rady slovenskej televízie Jerguša Ferku, Viery Urbanovej, Jána Štefčeka, Ladislava Ťažkého, Emila Spišáka, Jána Majerníka, Petra Kováča a Miroslava Čurmu.

/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 82 poslancov.

Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa nezdržal nikto.

Môžem konštatovať, že sme zvolili členov Rady Slovenskej televízie tak, ako som ich prečítal.

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, nasleduje

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Michelku na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskor-ších predpisov a v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 60/1994 Z. z.

102


Návrh zákona ste dostali ako tlač číslo. 13 a spoločnú správu výborov ako tlač číslo 13a.

Návrh zákona odôvodní pán poslanec Michelko. Prosím, pán poslanec, máte slovo.

Poslanec J. Michelko:

Ďakujem za slovo.

Vážený pán predseda,

vážená Národná rada,

ctení hostia,

predkladaným návrhom malej novely zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona číslo 60/1994 Z. z. v plnom znení sledujem ciel, a to zaktivizovať činnosť a posilniť kompetencie upravujúce proces transformácie a následnej privatizácie majetku štátu, ku ktorému majú podniky právo hospodárenia, ako aj majetkových účastí štátu na podnikaní iných právnických osôb v pôsobnosti vlády Slovenskej republiky a Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky na parlamentom riadený a priamo kontrolovaný orgán, ktorým je Fond národného majetku Slovenskej republiky. Navrhované opatrenie, ktoré je premietnuté v predloženej novele, treba chápať ako prvý krok k potrebnému posilňovaniu postavenia Fondu národného majetku z hľadiska zabezpečenia jeho kompetentnosti a odbornosti, najefektívnejšieho využitia a významu jeho inštitucionálneho postavenia vo vzťahu k správe majetku a k jeho prechodu do súkromného vlastníctva.

V podstate ide o prerozdeľovanie kompetencií v procese privatizácie, a to tak, že určité kompetencie sa odoberajú vláde v prospech Fondu národného majetku. Ekonomický prínos

103


tejto novely je veľmi ťažko vyčísliteľný, ale môžem garantovať, že po jej prijatí sa odstránia zbytočne dlhé rozhodovacie procesy, odstráni sa pomerne dlhý schvaľovací proces aj napríklad pri niektorých drobných predajoch a urýchli sa samotný privatizačný proces. Preto by som vás prosil, aby ste túto malú novelu podporili, za čo vám vopred ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem pánu poslancovi Michelkovi. Prosím, aby nás za predsedov výborov informoval o výsledkoch prerokovania uvedeného návrhu zákona v príslušných výborov Národnej rady Slovenskej republiky pán predseda Hofbauer.

Poslanec R. Hofbauer:

Vážený pán predseda,

vážená Národná rada Slovenskej republiky,

predkladaný návrh zákona, ktorý predkladá pán poslanec Ján Michelko, v podstate dopĺňa jestvujúcu legislatívu v tej oblasti, o ktorej sa predkladateľ zmienil. Cieľom má byt zjednodušenie, zrýchlenie a sprehľadnenie procesu privatizácie, a to aj v takých prípadoch, keď vláda do súčasnosti bola zaťažovaná neúmerným množstvom detailov, keď musela rozhodovať o takých podrobnostiach, ktoré neboli náležité z hľadiska rozhodovania vlády. Tento proces, tak ako je to navrhnuté v malej novele, má za ciel zjednodušenie a zrýchlenie procesu privatizácie a postavenie Fondu národného majetku ako inštitútu kontrolovaného parlamentom, teda Národnou radou Slovenskej republiky.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie tento materiál prerokoval. Má k nemu dve doplňovacie spresnenia, a to v článku I bod 2 ide zrejme o preklepový nedostatok, slovo "podstatných" má

104


znieť "podstatný" - to je dosť nepodstatná záležitosť - a v článku I bod 2 skratku FNM je náležité vypustiť.

Odporúčam tento materiál prijať, odsúhlasiť tak, ako je predložený.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem pekne. Pán poslanec Hofbauer, ste ako spravodajca, zaujmite miesto pre spravodajcu.

Otváram rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa hlásil pán poslanec Michelko.

Poslanec J. Michelko:

Prosil by som o vaše pochopenie. Mám jeden návrh, ktorý sa týka bodu 3 môjho návrhu novely zákona číslo 92 o podmienkach prevodu majetku štátu, a to tak, že sa mení dikcia § 45 ods. 5, ktorú navrhujem zmeniť inak, ako je v mojom návrhu. Teraz by som prečítal presné znenie, ako to navrhujem. Navrhujem, aby § 45 ods. 5 znel: "Výnimky z ustanovení ods. 1 a 4 môže v odôvodnených prípadoch povoliť prezídium na návrh zakladateľa. Vláda na návrh prezídia môže ustanoviť, v ktorých prípadoch možno urobiť úkony podľa ustanovení v ods. 1 a 4 bez povolenia prezídia, prípadne stanoviť podmienky, pri splnení ktorých povolenie udeľuje ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky." Táto dikcia je potrebná, pretože jedine vláda môže ustanoviť podmienky, za ktorých tieto výnimky budú udeľované.

Ďakujem vám za pochopenie.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Pán predseda Tkáč.

105


Poslanec V. Tkáč:

Ak dovolíte, chcel by som tlmočiť stanovisko ústavnoprávneho výboru k tomuto návrhu. Ústavnoprávny výbor navrhuje v bode 1 vypustiť v poslednom riadku za slovom "prezídium" slová "Fond národného majetku" v skratke "FNM" ako nadbytočné, pretože tu ide o skratku. V bode 2 upraviť slová "podstatných vplyv" na slová "podstatný vplyv" - to je formálna záležitosť. V celom texte návrhu zákona vypustiť pred slovom "skutočnosti" slovo "závažné". V bode 3 slovo "prezídium" nahradiť slovami "vláda na návrh prezídia" - to už tlmočil pán poslanec Michelko.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem. Ak sa nehlási nikto do rozpravy, vyhlasujem rozpravu o tomto bode programu za skončenú. Chce sa vyjadriť pán Michelko?

Poslanec J. Michelko:

Nie.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem. Takže prosím o záverečné slovo pána spoločného spravodajcu výborov.

Poslanec R. Hofbauer:

Odporúčam materiál prijať v zmysle uplatnených pripomienok a doplnení.

106


Predseda NR SR I. Gašparovič:

Takže, budete uvádzať tieto doplnky. Pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých pozmeňovacích a doplňovacích návrhoch. Prvý pozmeňovací návrh mal pán poslanec Michelko, ktorý sa týkal § 45 ods. 5, kde menil znenie v druhej vete. Prosím, pán poslanec, keby ste nám povedali, ako to presne bolo.

Poslanec J. Michelko:

Druhá veta § 45 ods. 5 bude znieť: "Vláda na návrh prezídia môže ustanoviť, v ktorých prípadoch možno urobiť úkony podľa ustanovení.." - a text pokračuje tak, ako je v návrhu.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem. Budeme sa prezentovať a súčasne budeme hlasovať o tomto pozmeňovacom návrhu.

/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 80 poslancov.

Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa nezdržal nikto.

Tento pozmeňovací návrh sme prijali.

Ďalšie pozmeňovacie návrhy mal pán poslanec Tkáč. Pán poslanec Hofbauer, ktoré to boli?

Poslanec R. Hofbauer:

To sú identické doplnenia. V bode 2 § 10 ods. 10 je nadpočetné slovo "FNM", teda vypustiť "FNM" a v poslednom

107


riadku toho istého bodu slovo "podstatných" má znieť "podstatný" , teda vypustiť "ch". V celom texte návrhu zákona vy-pustiť spred slova "skutočnosti" slovo "závažné". Tieto návrhy odporúčam prijať.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Budeme hlasovať o tomto pozmeňovacom návrhu. Prosím, prezentujme sa a súčasne hlasujme.

/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 81 poslancov.

Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa nezdržal nikto.

Takže sme aj tento pozmeňovací návrh prijali.

Poslanec R. Hofbauer:

To bol posledný pozmeňovací návrh. Teraz budeme hlasovať o zákone Národnej rady Slovenskej republiky ako celku.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

V súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku budeme hlasovať o návrhu zákona ako celku v znení schválených zmien a doplnkov.

Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 81 poslancov.

Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

108


Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

Konštatujem, že sme schválili návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Michelku na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 60/1994 Z. z.

Ďalším bodom programu je

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Pacolu na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení rozhodnutí vlády Slovenskej republiky o privatizácii podnikov, časti majetku podnikov a majetkových účastí štátu priamym predajom.

Návrh zákona ste dostali ako tlač číslo 14 a spoločnú správu výborov ako tlač 14a.

Návrh zákona odôvodní pán poslanec Miroslav Pacola.

Poslanec M. Pacola:

Vážený pán predseda,

vážená Národná rada,

ako poslanec za Združenie robotníkov Slovenska predkladám návrh na vydanie nového zákona Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení rozhodnutí vlády Slovenskej republiky o privatizácii podnikov, časti majetku podnikov a majetkových účastí štátu priamym predajom, môžem povedal:, už aj vopred určeným záujemcom. Svoj návrh na zmenu zákona a vydanie nového zdôvodňujem týmito skutočnosťami:

109


Predseda vlády Slovenskej republiky pán expremiér Mo-ravčík dňa 21. 9. 1994 listom číslo 2134/1994-S odpovedá predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky pánu Gašparo-vičovi - citujem:

"Vážený pán predseda, listom číslo 1974/1994 z 8. septembra 1994 žiadate vládu, aby do ustanovenia novej vlády prerušila prevod majetku štátu na iné osoby v záujme objektívnosti tohto procesu. Vláda posledné rozhodnutia o privatizácii podnikov vydala 6. septembra 1994, a tým, vážený pán predseda, vyhovela vášmu odporúčaniu."

Myslíme si - náš klub po dohode s klubom HZDS -, že tento čin vlády má hlboký politický dopad a že vláda nekonala v súlade s dobrými mravmi. Preto odporúčam prijať: nový zákon týkajúci sa zrušenia rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o privatizácii podnikov, časti majetku podnikov a majetkových účastí štátu priamym predajom.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem pánu poslancovi. Tento zákon bol prerokovaný v troch výboroch - v ústavnoprávnom výbore, vo výbore pre rozpočet, financie a menu a vo výbore pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Preto prosím pánov predsedov, aby informovali o jeho prerokovaní vo výboroch.

Poslanec R. Hofbauer:

Vážený pán predseda,

vážená Národná rada Slovenskej republiky,

tento návrh zákona bol prerokovaný v uvedených troch výboroch, to znamená v ústavnoprávnom, pre financie, rozpo-

110


čet a menu a pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Spoločné stanovisko zhrniem spolu, pretože je v podstate identické. Všetky tieto tri výbory s týmto návrhom zákona súhlasia bez doplňovacích pripomienok a bez zmien, takže odporúčam tento návrh zákona prijať.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem pánu predsedovi Hofbauerovi. Prosím ho, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

Otváram rozpravu k tomuto bodu programu.

Pán poslanec Fico.

Poslanec R. Fico:

Vážené dámy,

vážení páni,

neberte moju účasť na rokovaní ako nejakú provokáciu, keďže som tu jediný zástupca z ostatných politických strán, ktorí odišli z rokovania Národnej rady - prepáčte, sme tu traja, a účelom môjho vystúpenia nie je ani rušiť hladký priebeh tohto rokovania, ale ako právnik nemôžem nevystúpiť: k návrhu zákona, ktorý bol predložený a prerokovania ktorého som sa zúčastnil v ústavnoprávnom výbore. Domnievam sa, a argumentácia v ústavnoprávnom výbore to aj potvrdila, že tento návrh zákona je malý právny nezmysel a je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Dovoľte mi, aby som právne argumentoval.

Predovšetkým, v čom spočíva tento návrh zákona, pretože predkladateľ nič k tomu nepovedal. Prekladateľ iba povedal, že tu existuje nejaký list, ktorý poslal predseda bývalej vlády pán Moravčík predsedovi Národnej rady, v ktorom oznámil predsedovi Národnej rady, že po 6. septembri 1994 nedôj-

111


de k ďalšej privatizácii, ale nevieme, v čom vlastne je návrh zákona a čo prekladateľ týmto zákonom chce dosiahnuť.. Takže, treba povedať, že ak bude tento zákon prijatý, zrušia sa všetky rozhodnutia o privatizácii priamym predajom, ktoré boli prijaté predchádzajúcou vládou v období od 6. septembra 1994 a následne na to sa zo zákona zrušujú všetky zmluvy, ktoré boli uzatvorené na základe týchto rozhodnutí o privatizácii, o priamom predaji konkrétnym záujemcom.

O čo sa opiera tento návrh zákon? Tento návrh zákona sa opiera o § 39 Občianskeho zákonníka, kde sa hovorí, že právny úkon je neplatný, ak je v rozpore s dobrými mravmi. Takže, prekladateľ vychádza z toho, že je v rozpore s dobrými mravmi, ak predseda vlády niečo sľúbi listom predsedovi Národnej rady, toto nedodrží, po 6. septembri 1994 naďalej privatizuje. To je jediný právny argument, ktorý má k dispozícii predkladajte na to, aby odôvodnil svoj návrh zákona, a ten nakoniec ani neprezentoval vo svojom úvodnom vystúpení .

Predovšetkým chcem povedať, že list pána Moravčíka pánu Gašparovičovi - a tu vôbec nie som politický, hovorím to ako právnik -, nemá absolútne žiadnu právnu relevanciu. Je to list, v ktorom čosi predseda vlády oznamuje predsedovi Národnej rady. Ak vláda postupuje pri privatizácii v súlade so zákonom, to znamená, ak dodržuje všetky postupy, ktoré stanovuje zákon o privatizácii, nemožno hovoriť o rozpore s dobrými mravmi, ak niekto privatizuje aj po termíne, ktorý ohlási, že už privatizovať: nebude. Myslím si, že toto je jasné pre každého právnika a o tomto vôbec nemusíme tu hovoriť.

Povedzme niečo o dobrých mravoch, čo sú to dobré mravy. Dobré mravy - pán poslanec, myslím si, že je dôležité vysvetliť, čo sú to dobré mravy, pretože je to právny pojem, ktorý treba priblížiť.. Dobré mravy sú charakterizované Ob-

112


čianskym zákonníkom. Dobré mravy je niečo etické, je niečo morálne, čo nie je právne záväzné, a porušenie dobrých mravov nemá za následok žiadnu právnu sankciu. V prípade dobrých mravov treba ďalej povedať, že výklad dobrých mravov nemôže byť nikdy robený extenzívne, nikdy. Je to veľmi špecifický pojem, ktorý sa vzťahuje na konkrétne prípady, ktoré sa vyskytujú v občianskoprávnej praxi a nie v obchodnopráv-nej a hospodárskoprávnej praxi. Dobré mravy - napríklad ak bývajú traja majitelia nejakého spoločného domu a dvaja sa dohodnú, že tretiemu majiteľovi neumožnia, aby vstúpil na povalu tohto domu, v takom prípade dochádza k porušeniu dobrých mravov v tom zmysle, ako o tom hovorí § 39 Občianskeho zákonníka.

Ďalej chcem povedať, že odsek 2 § 1 hovorí o tom, že sa zo zákona zrušujú všetky zmluvy, ktoré boli uzatvorené na základe rozhodnutí o privatizácii priamym predajom od 6. septembra 1994. Nepoznám takýto mechanizmus a takýto mechanizmus ani neexistuje, aby zákon priamo rušil zmluvné vzťahy. Jednoducho to nie je možné. Bolo to v období Hospodárskeho zákonníka, ktorý, žiaľ, už neplatí, dnes poznáme už iba Obchodný zákonník, a nie je možné, aby niekto priamo zo zákona rušil to, čo bolo uzatvorené na základe dvoch zmluvných strán. Viete, je veľmi netypické, ak niekto v dobrej viere, bona fides, nadobudne majetok na základe zmluvy, a zrazu mu na to príde na základe nejakého zákona rozhodnutie, že jeho zmluva je zrušená, pretože sme sa na tom dohodli v parlamente a nikto nekontroloval, či naozaj v tom konkrétnom prípade boli porušené zmluvné podmienky, alebo zmluvné podmienky porušené neboli.

Pokiaľ ide o súlad tohto návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, rád by som povedal, že na jednej strane článok 20 slovenskej ústavy hovorí, že každý má právo vlastniť; majetok, ale súčasne toto isté ustanovenie hovorí, že vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je

113


možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu. To je jediný spôsob ako môžeme niekomu obmedziť vlastníctvo. Neexistuje žiadny iný, ani taký, ktorý je navrhovaný v tomto návrhu zákona.

Čistý spôsob ako preveriť, či v privatizácii boli alebo neboli porušené zákony, je nasledovný: Od 6. septembra 1994 neviem, koľko projektov bolo schválených, ale myslím si, že by sa dali počítať na desiatky, určite to neboli stovky. Ak niekto vie, môže to presne konkretizovať: koľko týchto projektov bolo. Ak chceme určiť, či v danom projekte bol alebo nebol porušený zákon, je potrebné ísť projekt po projekte a individuálne určovať zodpovednosť. Ak sa zistí, že v prípade konkrétneho projektu bol porušený zákon, je možné vyvodzovať politickú a právnu zodpovednosť a v rámci právnej zodpovednosti občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť. Záleží od toho, v akom zmysle bol zákon porušený. To je jediný spôsob ako kontrolovať priebeh privatizácie. Nie je možné prijať všeobecnú právnu normu, ktorá neberie ohľad na špecifiká zmluvných vzťahov, neberie ohľad na zmluvné strany, neberie ohľad na to, že tí, ktorí zmluvu podpisovali, ju podpisovali v dobrej viere, že naberajú na seba vlastníctvo.

Chcem vás poprosiť, pretože ide naozaj o zákon, ktorý je v rozpore aj s inými právnymi predpismi a predovšetkým s Ústavou Slovenskej republiky, aj preto som považoval za dôležité zostať tu s vami a upozorniť na tieto nedostatky. Chcem vás požiadať, aby Národná rada Slovenskej republiky tento návrh zákona neprijala.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem. Pán poslanec, len poznámku. Neviem, či bona fides, v dobrej vôli je aj to, ak sa dopredu dohodneme na

114


tom, že dáme vzájomne dohodnutú nižšiu cenu o niekoľko sto miliónov, alebo či je bona fides aj to, keď, aby som takto získal výhodnú zmluvu, som ochotný pomimo zaplatiť niekoľko miliónov. Takže, pochybujem o tom, že v takýchto prípadoch ide o otázku dobrej vôle, teda bona fides.

Poslanec R. Fico:

Môžem zareagovať, pán predseda? K tomu by som povedal iba toľko, že súhlasím s vami. Ak sa takýto prípad vyskytne, je to dôvod na zrušenie zmluvy odstúpením od tejto zmluvy, ale nemôžeme vo všeobecnosti povedať, že vo všetkých privatizačných projektoch, ktoré boli schválené od 6. septembra 1994, došlo k tomu, čo ste teraz naznačili. A to dokážeme zistiť iba konkrétnym preverovaním každého jedného privatizačného projektu. Iný spôsob, prijatím všeobecnej normy to, bohužiaľ, nie je možné.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Hlásila sa pani Belohorská.

Poslankyňa I. Belohorská:

Vážený pán predseda,

vážení ešte trpezlivo prítomní,

myslím si, že v mladom štáte je skutočne veľmi dôležité začať dodržiavať dobré mravy. A ak nevie, čo je to dobrý mrav, pán premiér, je to veľký problém celého štátu. Pán premiér totiž nie je desaťročné dieťa. Ak sľúbi listom niečo predsedovi Národnej rady, je dobrým mravom, je zásadou slušnej spoločnosti toto slovo dodržať. Znovu opakujem, ak v tomto štáte nebude mat slovo premiéra, písomné slovo pre-

115


miéra predsedovi Národnej rady nejakú váhu dodržania a nebude to dobrý mrav, nestojí za nič akýkoľvek zákon o dobrom mrave a vysvetlenie, ktoré ste nám tu podali. Naivita budúceho majiteľa, budúceho kupcu v tomto období, ak o tom vedel, tak predsa riskoval to, že dôjde k zrušeniu takejto zmluvy. Ak idem kupovať niečo v takýchto veľkých hodnotách, ak je to majetok, viem, že sa pustím do špekulácie, je riziko, že môžem o to prísť. Ľutujem. Treba urobiť ten zákon tak, aby sme znemožnili špekulácie, pretože toto práve dáva živnú pôdu špekulantom, ktorí podobným spôsobom si obídu úradníkov nižšieho rangu a potom takýmto spôsobom narábajú s majetkom, ktorý tu bol majetkom všetkých občanov tohoto štátu, aj tých robotníkov, ktorých ste v rámci tých dobrých mravov pred chvíľou alebo celý podvečer urážali.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem. Pán podpredseda Húska.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Vážený pán predseda,

vážené kolegyne,

chcel by som reagovať na vystúpenie pána poslanca Ficu. Predovšetkým si myslím, že treba zdôrazniť, že je vo verejnom záujme, aby vláda, ktorá bola ako dočasná vláda a ktorá už dokonca teraz je v demisii, už by nemala naďalej konať v rozhodnutiach, ktoré menia majetkoprávne a vlastnícke vzťahy. Treba, aby nekonala takým spôsobom, ako koná. To po prvé.

A po druhé - úplne sa zmalichernilo vnímanie výrazu o dobrom mrave, o dobrých mravoch. Rád by som upozornil, že práve tento výraz sa stal v marci tohto roku povedal by som - elegantnou argumentáciou teraz odstupujúcej vlády na to,

116


aby zrušila všetky rozhodnutia, ktoré uznala za vhodné zrušiť s odôvodnením, že rozhodnutia predchádzajúcej vlády tan-gujú dobré mravy. To znamená, že tak vážny argument je možné použiť koniec-koncov aj pre prípad charakteristiky dôvodov právnych skutočností spojených s rozhodnutiami o privatizačných projektoch po termíne, po ktorom sa vláda zaviazala nerozhodovať.

Myslím si, že musí existovať možnosť, aby sme anulovali rozhodnutia vlády, ktorá porušuje svoje dané slovo, že určité rozhodnutia ďalej konať nebude a napriek tomu koná. Či porušenie záväzku nemá byt dôvodom pre to, aby sme právne postihli takéto vážne porušenie daného rozhodovacieho slova?

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem pánu podpredsedovi. Pán poslanec Michelko.

Poslanec J. Michelko:

Chcel by som tiež v rámci diskusie odpovedať nie tak právne vysoko kvalifikovane, ako pán poslanec Fico, ale tiež vecne k prerokúvanému návrhu zákona o zrušení rozhodnutí vlády Slovenskej republiky o privatizácii podnikov, časti majetku, ktorý predkladá pán kolega Pacola.

Vám je proti vášmu právnemu vedomiu tento návrh a mne zase proti môjmu snáď ekonomickému, ak chcete, hospodárskemu vedomiu, dôvody zrušenia 14 privatizačných projektov, ktoré spochybnila Moravčíkova vláda, keď prevzala moc po vláde pána Mečiara. Prečo? Preto, že napriek tomu, že si najala špičkových komerčných právnikov, ktorí sa perfektne vyznali ako v obchodnom práve, tak v občianskom práve, aj vo všetkých náležitostiach, ktoré musí obsahovať kúpno-predajná

117


zmluva, dodnes nevedeli nájsť jedno zákonné porušenie, aby zo zákona spochybnili tieto kúpno-predajné zmluvy.

Dodnes nebolo ospravedlnenie napriek tomu, že keby boli podniky privatizované tak, ako boli určené vtedy, dnes už mohli perfektne pracovať a mohli by skutočne byt celkom dobrým motorom a takýmto spôsobom by mohli zveľaďovať hospodárstvo Slovenskej republiky. Privatizácia je totiž veľmi zložitý proces a je okolo nej veľa dohadov, spochybnení, a bez ohľadu na konkrétne rozhodnutia vlády bude veľa nespokojných. Ale treba si aj povedať, že práve vláda pána Mečiara zaviedla skutočne veľmi širokú participáciu manažmentov, zaviedla pojem tzv. zamestnaneckej akciovej spoločnosti, kde práve zamestnancov týchto podnikov vtiahla do procesu privatizácie. Osobne som presadzoval niektoré názory, že manažmenty, ktoré vedú podnik do červených čísel, nemajú absolútne právo sa jej zúčastňovať, keď sa im to dokáže. To je otázka spochybnenia alebo nespochybnenia, alebo definovania, ak chcete, pojmu "osvedčený manažment". A tak by sme mohli pokračovať. Ale vráťme sa k meritu veci.

Mohol by som u všetkých tých 14 podnikov dávať otázky, prečo boli spochybnené. Pre známku? Absolútne nie, pretože nebola zapísaná. Pre Moni s mäkkým alebo s tvrdým y? To všetko už bolo. Takisto v nočnom čase boli všetky tieto veci spochybnené. Predaj akcií VSŽ - znovu to tu bolo otvorené z úst pána poslanca Čarnogurského, podobne privatizácia podniku Kovohuty Krompachy. V čom je hodnota akcií VSŽ? Viete v čom? Tu je kolega Barna z VSŽ, on vám povie. Je to v práci týchto ľudí, v know-how, v ich schopnostiach, v ich kontaktoch na zahraničie, pretože pôda je zdevastovaná, zariadenie technologicky zastaralé, ak nebude na jeho jednoduchú inováciu, nestojí za nič. To znamená, že jedine ak ľudia, ak robotníci spolu s manažmentom budú tú fabriku ťahať, má šancu. Keď nie, tak prepadne. Toto je ciel privatizácie.

118


Nový vlastník nech zabezpečuje lepšiu výnosovosť. To je ekonomické hľadisko. A vy, ak ste právnik, pokúste sa nejak naformulovať, aby takéto nesprávne riešenia sa viac neopakovali. Tých 14 spochybnených privatizačných projektov dodnes nie je vyriešených. Dodnes sa nikto nikomu neospravedlnil. Neospravedlnil sa, prečo napríklad došlo k trojnásobnému prepadnutiu prepadovou skupinou policajtov v akciovej spoločnosti Víno Košice, čo som interpeloval v Národnej rade. Kde sme, v právnom štáte? A teraz ideme spochybňovať; celkom dobré mienený návrh zákona. Ak je zlý, sme tu na to, aby sme to pomohli dopracovať. Skúste to, má to svoju logiku.

Ďakujem vám za pozornosť.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem. Pán poslanec Lexa.

Poslanec I. Lexa:

Vážený pán predseda,

vážená Národná rada,

podstatná časť toho, čo som chcel povedať obsahovo, bola predrečníkmi povedaná, preto by som chcel konštatovať; jednu vec. Podľa môjho vedomia, pán poslanec Fico, vaše školenie o dobrých mravoch je dosť. účelové. Skutočne sa vás pýtam - vy ste vysvetlili termín "dobré mravy" tejto Národnej rade Slovenskej republiky. Mali ste pol roka času na to, aby ste mohli vysvetliť tento termín, tak ako ste to vysvetľovali tu, vláde, v ktorej mali účasť piati členovia strany, ktorú zastupujete v parlamente.

Rovnako ste mohli reagovať na pána Čarnogurského, ktorý tu dnes vedome klamal napríklad v oblasti, že vláda Slovenskej republiky, Moravčíkova vláda zrušila 13 rozhodnutí

119


o privatizácii, len takých, kde nedošli ďalšie právne úkony. Nie je to pravda. Dodnes sa ťahá spor so spoločnosťou Víno Košice, dodnes neboli vydané ani na základe riadnej kúpnopredajnej zmluvy akcie Skloobalu Nemšová. Je to spor, ktorý sa ťahá na verejnosti a ťahá sa všade.

Čiže, operovať dnes tak, ako operujete vy, a školiť nás tu o dobrých mravoch skutočne považujem za dosť. účelové z vašej strany pri interpretácii týchto pojmov.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pani poslankyňa Tóthová.

Poslankyňa K. Tóthová:

Ďakujem pán predseda.

Vážené panie poslankyne,

vážení páni poslanci,

chcela by som sa dotknúť jednej otázky, o čom tu ešte nebola reč a pán poslanec Fico z toho vychádzal. Na začiatku svojho vystúpenia uviedol rečnícku otázku, o čo sa opiera návrh tohto zákona, o akú protizákonnosť, teda aký je impulz, ak je to dopis, tak nie je náležitý. Chcela by som zdôrazniť., že poslanecká iniciatíva nie je obmedzená nejakou povinnosťou oprieť sa o určitú konkrétnu proti zákonnosť alebo o nejaké fakty. Poslanec môže z vlastnej iniciatívy predložiť návrh zákona. Teda neodopierajme právo predložiť: ani tento návrh novelizácie zákona.

Ďalej by som sa v stručnosti rada vyjadrila k listu pánu predsedovi. Pán poslanec Fico, váš názor vám nechcem vyvracať., nechcem s ním polemizovať., ale dovoľte, aby som vyjadrila aj svoj názor. List premiéra predsedovi Národnej ra-

120


dy je niečo ako verejný prísľub. Charakter verejného záväzného prísľubu tomuto listu nikto, podľa môjho názoru, nemôže odoprieť:. Jeho nesplnenie má svoje morálne dopady, má charakter porušenia dobrých mravov. Je to môj názor, mohla by som ho aj dlhšie zdôvodňovať, ale vzhľadom na pokročilý čas to skrátim len na uvedené konštatovanie.

Inak, otázka dobrých mravov a tohto listu je ešte aj v inej polohe. Bolo to pred voľbami. Tento list bol aj určitým verejným obrátením sa k voličom, určitou verejnou propagáciou určitého stanoviska. A tak, ako je nemorálne neplniť predvolebné prísľuby, nie je morálne ani pred voľbami spraviť takéto gesto, ktoré tesne po voľbách sa stáva len zdrapom papiera a nie vážne myslenou skutočnosťou.

A posledný moment veľmi stručne. Otázka dobrých mravov a ich právnej relevancie to nie je naša účelová konštrukcia, to je právna realita, ktorá pred pár mesiacmi prešla do aplikačnej roviny tejto spoločnosti, keď boli formulované závery o dobrých mravoch a vyvodzované z toho právne dôsledky, vrátane dôsledkov na konkrétne zmluvy a konkrétne privatizačné projekty. Preto osobne sa domnievam, že predloženým návrhom novely zákona v § 1 ods. 1 sa nezrušujú zmluvy, ale zrušujú sa rozhodnutia o privatizácii podnikov vydané štátnym orgánom, čo, domnievam sa, Národná rada Slovenskej republiky má v kompetencii. Odsek 2 odporúčam modifikovať tak, že v dôsledku odseku 1 stávajú sa neplatné zmluvy, teda ako odvodenú skutočnosť, ktorá vyplýva z odseku 1. Znovu opakujem, neformulovať zrušenie zmlúv, ale formulovať, že v dôsledku uvedených rozhodnutí stávajú sa neplatné všetky zmluvy o predaji atď.

Ďakujem vám za pozornosť.

121


Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem. Pán poslanec Ducký.

Poslanec J. Ducký:

Vážená Národná rada,

vážení kolegovia, kolegyne,

dovoľte trošku iný pohľad na tento problém. Samozrejme, že dobré mravy majú svoj význam a nemôžu byt obchádzané bez ohľadu na to, kto na akom poste sa o to pokúsi, ale je tu nemenej závažný fakt, že značná časť týchto projektov nie je z hľadiska vecného v súlade so záujmami slovenskej ekonomiky. Veľká časť podnikov, ktoré boli predmetom privatizácie po tomto termíne, keď deň predtým bolo posledné zasadnutie Národnej rady Slovenskej republiky, keď jeden líder politickej strany vystúpil v televízii, že budú dodržiavať gentle-manskú koaličnú dohodu, že po skončení zasadnutia koaličnej rady sa nebude privatizovať, práve intenzita privatizácie stúpla a dostala sa do polohy, že bez ohľadu na vecnú stránku privatizácie sa dostali podniky s majoritnou časťou svojich akcií alebo majetku pod kontrolu i konkurenčných podnikov z blízkej cudziny. V žiadnom prípade to nie je v trvalom záujme slovenskej ekonomiky.

Dokonca argumentácia na ten istý problém, ktorá bola používaná vládnymi činiteľmi v rozsahu dvoch dní, si protirečila. Raz štátny tajomník pán Palacka v televízii povedal, že sa privatizuje preto, aby sa podniky zachránili pred likvidáciou, teda podniky, ktoré sú pred krachom. O deň na to podpredsedníčka vlády pani Schmögnerová povedala, že preto sa predávajú lukratívne podniky, aby sa naplnila štátna kasa resp. príjmy Fondu národného majetku.

122


Poviem jeden príklad, ako sa napĺňa štátna kasa takto chápanou privatizáciou. Dvaapolmiliardový majetok Nováckych chemických závodov sa cez 51 % predaja akcií pražskej firme INEKON dostal, alebo by sa dostal pod kontrolu tohto subjektu, ktorý okrem iného je veľmi silne dotknutý cez vlastnícke vzťahy v konkurenčnom podniku Spolana Neratovice. Nováky vyrábajú suspenzné PVC, ktoré sa Štátna plánovacia komisia na Slovensku dlho snažila zrušiť, aby nebola konkurencia Spola-ny. To, čo sa nepodarilo cez štátny plánovací orgán, podarilo sa teraz takouto šikovnou privatizáciou. Nováky sú postavené vedia Elektrárne Nováky preto, lebo sú veľkým žrútom elektrickej energie. Je skoro isté, že nový vlastník si zabezpečí dodávku elektrickej energie z českých zdrojov cez nadradenú elektrickú sústavu, a tým sa zníži odber energie z Novák, nadväzne na to sa zníži odber uhlia.

Keby sme sa dotkli ceny, tak tento majetok, tých 51 % predstavuje 1 217 miliónov. 817 miliónov sa dalo na zníženie ceny z titulu budúcich investícií, samozrejme, do vlastného majetku, ale z odpisov podniku, teda nie zo zisku nového majiteľa. Pokiaľ viem, odpisy sú na investície. 400 miliónov bola cena, prvá splátka 80 miliónov. V tomto roku majú Nováky zisk 170 miliónov - za 7 mesiacov - a budú mat okolo 250 miliónov ročného zisku. Polovičný zisk, 51 % z tohto zisku je viac, ako prvá splátka 80 miliónov. Takto by sme mohli hovoriť o pokuse predať Slovenský hodváb Senica arabskej firme Samani, samozrejme, za úplne rovnakých podmienok - ani spotrebiteľovi, ani výrobcovi, ale priekupníkovi, ktorý fabrike dlhuje. Myslím si, že toto nesvedčí o dobrých mravoch, ale najmä nie je to v záujme slovenskej ekonomiky. Keď teraz nevytvoríme slovenskú domácu podnikateľskú vrstvu v takých odvetviach, ktoré dokážu naši ľudia spolu so zamestnancami riadiť, už to nedokážeme nikdy. A to stojí za ten pokus, ktorý týmto návrhom zákona robíme.

Ďakujem.

123


Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem, pán poslanec. Ďalej sa hlási pán poslanec Gaulieder.

Poslanec F. Gaulieder:

Vážený pán predseda,

vážené kolegyne,

vážení kolegovia,

dovoľte, aby som touto cestou poďakoval pánu poslancovi Ficovi za lekciu pod názvom "dobré mravy", keď obetoval časť svojho organizovaného volna a zotrval tu, v parlamente s nami. Zároveň by som ho poprosil, keby túto lekciu dokázal zopakovať aj svojim kolegom a ostatným neprítomným v tomto parlamente ešte raz.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďalej sa hlási pán poslanec Prokeš.

Poslanec J. Prokeš:

Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že diskusia, ktorá sa tu rozprúdila a ktorú rozprúdil pán poslanec Fico, je veľmi užitočná. Ukazuje totiž v plnej nahote problém, s ktorým sme sa tu stretli. Napriek skorým ranným hodinám dával som podľa možnosti čo najväčší pozor na to, čo pán poslanec Fico hovoril. Odvolával sa na článok 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky - vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona za primeranú náhradu. Myslím si, prá-

124


ve na základe tohto článku 20 ods. 4, že tu bol jasne dokumentovaný verejný záujem a že ide skutočne o obmedzenie len v nevyhnutnej miere, neruší sa celá privatizácia, ktorú urobila dočasná vláda, ale iba časť, ktorú sama spochybnila sľubom premiéra predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. A robí sa to na základe zákona, ako vyžaduje Ústava Slovenskej republiky, na rozdiel od dočasnej vlády, ktorá to urobila svojím uznesením a vlastne podľa slov pána poslanca Fica ona postupovala protizákonne.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem pánu poslancovi. Pýtam sa, či sa ešte niekto hlási do rozpravy.

/Nikto./

Ak nie, vyhlasujem rozpravu k tomuto bodu programu za skončenú. Pýtam sa ešte pána poslanca Pacolu, či sa chce vy-jadrit k rozprave.

Poslanec M. Pacola:

Vážený pán predseda, vzhľadom na to, že náš poslanecký klub nemá medzi sebou žiadneho právnika, touto cestou by som chcel poďakovať všetkým právnikom i ostatným poslancom, ktorí nás v ústavnoprávnych náležitostiach podporili.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem aj ja. Skôr, ako pristúpime k hlasovaniu, budeme sa prezentovať, zdá sa mi, že nás je menej.

125


Prosím, prezentujme sa.

Je nás 80, pristúpime k hlasovaniu. Prosím spoločného spravodajcu pána Hofbauera, aby uvádzal hlasovanie v zmysle pozmeňovacích návrhov.

Poslanec R. Hofbauer:

Vážená Národná rada Slovenskej republiky, boli uplatnené dva pozmeňovacie návrhy, pokiaľ to mám správne poznamenané. V § 1 preformulovanie začiatku prvého odseku "zrušujú sa rozhodnutia o privatizácii podnikov".

Predseda NR SR I. Gašparovič:

To je pozmeňovací návrh. Prosím, pán poslanec, keby ste ho povedali ešte raz.

Poslanec R. Hofbauer:

Odsek sa začína: "Zrušujú sa rozhodnutia o privatizácii podnikov, časti majetku podnikov a majetkovej účasti štátu" atď. Ďalšia dikcia potom ostáva.

/Hlasy z pléna, že je to identické./

Poslanec R. Hofbauer:

Je to identické? Tak to sťahujem. Zmena je potom v odseku 2, kde sa vypúšťa znenie "zrušujú sa" a miesto toho sa nahrádza textácia "neplatné sú všetky zmluvy o predaji podnikov" .

126


Predseda NR SR I. Gašparovič:

Prezentujme sa a súčasne hneď hlasujme.

/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 80 poslancov.

Za návrh hlasovalo 78 poslancov.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa zdržali 2 poslanci.

Konštatujem, že sme schválili tento pozmeňovací návrh.

Poslanec R. Hofbauer:

Teraz prosím hlasovať o návrhu zákona ako celku. Odporúčam ho prijať.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Budeme hlasovať o návrhu zákona ako celku.

Prosím, prezentujme sa a súčasne hlasujme.

/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 84 poslancov.

Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

Nehlasoval 1 poslanec.

Konštatujem, že sme tento zákon schválili.

127


Poslanec R. Hofbauer:

Vážení poslanci,

vážené poslankyne,

vážený pán predseda,

ďakujem za spoluprácu a ďakujem za prijatie tohto zákona, ktorý považujem za mimoriadne dôležitý, a na rozdiel od názoru pána poslanca Fica som hlboko presvedčený o tom, že toto je zákon, ktorý prispieva k mravnosti našej spoločnosti a k zákonnosti. To je veľmi zásadná záležitosť, ktorou sa v podstate povolená koalícia prezentuje. Myslím, že je to veľmi významný faktor.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem, pán poslanec.

Poslanec R. Hofbauer:

Pán predseda, dovoľte súčasne, keď stojím pri rečníckom pulte, aby som požiadal o doplnenie programu o návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie na odvolanie členov v orgánoch Fondu národného majetku a na zvolenie nových členov v orgánoch Fondu národného majetku. Ide o materiál, ktorý predkladá Výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a ktorý na svojom zasadnutí ma poveril predložením tohto materiálu na rokovanie.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Pán poslanec, máme to ako jedenásty bod programu.

128


Budeme pokračovať siedmym bodom programu, ktorým je

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na odvolanie predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu.

Prosím pani poslankyňu Evu Slavkovskú, aby podala návrh.

Poslankyňa E. Slavkovská:

Vážený pán predseda,

vážená Národná rada,

dovoľte, aby som v mene skupiny poslancov Národnej rady predložila návrh na odvolanie predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Svoj návrh zdôvodňujem nasledovne:

Jednou z najdôležitejších častí trhovej transformácie hospodárstva Slovenskej republiky je proces privatizácie, ktorý predstavuje najväčšie zmeny nakladania s majetkovými právami. Najvyšší kontrolný úrad /ďalej len NKÚ/ ako nezávislý kontrolný orgán je povinný zo zákona číslo 39/1993 Z. z. vykonávať kontrolu hospodárenia a nakladania so štátnym majetkom a nakladania s majetkovými právami. Vysoké angažovanie často protichodných ekonomických záujmov pri privatizácii vyžaduje zo strany NKÚ účinnú kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vzťahov, ktorých účastníkom je štát.

NKÚ doteraz nenašiel spôsob účinnej kontroly sledovania priebehu privatizačného procesu, a to tak v jeho prípravnej ako v jeho realizačnej fáze. Dokladom toho je opakovane vyslovená a v tlači prezentovaná nespokojnosť Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky

129


s neochotou a nečinnosťou pri kontrolnom posudzovaní privatizačných projektov.

Predseda a podpredseda NKÚ nesú priamu zodpovednosť za zanedbávanie svojich úloh, vyplývajúcich z povinného sledovania všetkých fáz privatizačného procesu. Občianska verejnosť už otvorene protestuje proti očividnej neregulérnosti mnohých zmien vlastníckych vzťahov a trestuhodnej nedbanlivosti pri kontrole premeny štátneho vlastníctva na privatizujúce subjekty. Keby NKÚ už v štádiu kontroly privatizačných projektov si plnil svoju zákonom stanovenú povinnosť, mohlo byť zabránené väčšine chýb a nezákonným zámernostiam už v štádiu prípravy vlastníckej transformácie. Vedenie NKÚ svojou nekoncepčnou, nesystémovou a vyhýbavou činnosťou v tejto oblasti nesie veľkú vinu na umožnení spomínaných nekalých praxí.

Z uvedeného vyplýva, že NKÚ sa počas pôsobenia pána Jozefa Oleja ako predsedu a pána Milana Huďana ako podpredsedu stal inštitúciou, ktorá nenaplňuje svoje významné poslanie vymedzené Ústavou Slovenskej republiky a zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 39/1993 Z. z. Podpísaná skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predkladá návrh na odvolanie predsedu NKÚ Jozefa Oleja a podpredsedu NKÚ Milana Huďana z ich funkcií podľa § 12 ods. 2 písm. c/ zákona číslo 39/1993 Z. z.

Ďakujem.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem pani poslankyni Slavkovskej. Pýtam sa, panie poslankyne, páni poslanci, či má niekto pripomienky, alebo chce niečo dodať k tomuto návrhu.

130


Prosím, pán poslanec Fico.

Poslanec R. Fico:

Pán predseda, mám iba jednu otázku na vás, aké úsilie bolo vyvinuté na to, aby tu dnes bol prítomný aj v takýchto skorých ranných hodinách predseda Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý má byt teraz odvolaný. Myslím si, že ide o tak dôležitý krok, ku ktorému by sa mal mat právo predseda Najvyššieho kontrolného úradu vyjadriť tak, ako to bolo v predchádzajúcich prípadoch. Preto by som vás požiadal, pán predseda, aby ste hlasovanie o odvolaní predsedu NKÚ odložili až do toho času, kým sa k tejto skutočnosti, o ktorej ešte nebol informovaný predseda NKÚ, sám predseda NKÚ nevyjadrí.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Dávate to ako návrh?

Poslanec R. Fico:

Áno, dávam to ako návrh.

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Má ešte niekto pripomienku alebo návrh?

/Nikto./

Ak nie, o tomto návrhu pána poslanca Fica musím dať hlasovať.

Prosím, prezentujme sa. Hlasujeme o návrhu pána poslanca Fica, aby sme zavolali pána predsedu Najvyššieho kontrolného úradu a dovolili sa mu vyjadriť ku kauze odvolania.

131


/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 76 poslancov.

Za návrh hlasovali 2 poslanci.

Proti návrhu hlasovalo 58 poslancov.

Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

Nehlasovali 4 poslanci.

Návrh pána poslanca Ficu sme neprijali.

Ak nemá nikto doplňovacie návrhy alebo pripomienky, podľa článku 61 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Podľa § 8 ods. 2 zákona číslo 93/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky predsedu a podpredsedov volí a odvoláva Národná rada tajným hlasovaním.

Pristúpime k aktu tajného hlasovania. Budeme hlasovať tak, ako v predošlých prípadoch. Prosím pánov skrutátorov, aby zaujali svoje miesto, aby prevzali volebné lístky. Najskôr budú hlasovať skrutátori, potom predsedovia výborov a ostatní poslanci Národnej rady.

Pán poslanec Gaulieder.

Poslanec F. Gaulieder:

Pán predseda,

vážené kolegyne, kolegovia,

vzhľadom na to, že je skorá ranná hodina a dnes je Karola, dovoľte mi, aby som zaželal všetkým Karolom, ktorí sa nachádzajú v tejto sieni, v tomto čase v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky, veľa zdravia, šťastia a spo-

132


kojnosti v mene tých poslancov, ktorí si plnia svoje povinnosti v tejto sále.

Ďakujem.

/Potlesk./

Predseda NR SR I. Gašparovič:

Ďakujem. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budete mať hlasovací lístok, kde bude napísané "o návrhu na odvolanie Jozefa Oleja z funkcie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky hlasujem" - pod tým máte napísané "za odvolanie", "proti odvolaniu". Ak je niekto za odvolanie, prečiarkne "proti odvolaniu", ak je niekto proti odvolaniu, prečiarkne "za odvolanie", čiže ostáva neprečiarknutý ten výrok, ktorý chcete uplatniť. Takisto budete mať hlasovací lístok na odvolanie pána Milana Huďana. Je to tá istá technika odvolania - hlasujem za odvolanie, proti odvolaniu, čiže nechávam tam ten výrok, za ktorý som.

/Vykonanie aktu tajného hlasovania./

Podpredseda NR SR A. M. Húska;

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, budeme pokračovať v našom zasadaní. Prosím pána Cingela o vyhlásenie výsledkov hlasovania.

Poslanec T. Cingel:

Vážený pán podpredseda,

vážená Národná rada,

prečítam vám zápisnicu o tajnom hlasovaní na odvolanie z funkcie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Jozefa Oleja.

133


Na odvolanie z funkcie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Jozefa Oleja bolo poslancom vydaných 82 hlasovacích lístkov. Po spočítaní hlasov overovatelia zistili, že v tajnom hlasovaní bolo odovzdaných 81 platných hlasovacích lístkov, 1 neplatný hlasovací lístok a 0 poslancov neodovzdalo hlasovací lístok.

Za odvolanie z funkcie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pána Jozefa Oleja hlasovalo 81 poslancov, proti nehlasoval nik.

Overovatelia konštatovali, že Národná rada Slovenskej republiky odvolala z funkcie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Jozefa Oleja.

Zápisnica o tajnom hlasovaní na odvolanie z funkcie podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Milana Huďana.

Na odvolanie z funkcie podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Milana Huďana bolo poslancom vydaných 82 hlasovacích lístkov. Po spočítaní hlasov overovatelia zistili, že v tajnom hlasovaní bolo odovzdaných 82 platných hlasovacích lístkov. Nikto neodovzdal neplatný hlasovací lístok.

Za odvolanie z funkcie podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pána Milana Huďana hlasovalo 8 2 poslancov. Proti nehlasoval nik.

Overovatelia konštatujú, že Národná rada Slovenskej republiky odvolala z funkcie podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Milana Huďana.

134


Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Ďakujem pekne, pán poslanec.

Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky odvolala predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

Ôsmym bodom programu je

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na odvolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky JUDr. Vojtecha Bachu a návrh na vymenovanie Doc. JUDr. Ľudovíta Hudeka, CSc. do funkcie generálneho prokurátora.

Prosím poslanca Igora Urbana, aby podal návrh.

Poslanec I. Urban:

Vážený pán predsedajúci,

vážené kolegyne,

vážení kolegovia,

v súlade s článkom 150 Ústavy Slovenskej republiky predkladám za skupinu poslancov návrh na odvolanie JUDr. Vojtecha Bachu z funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky. Návrh odôvodňujem pretrvávajúcim nedostatočným zvládnutím funkcie. Ďalej rozvediem tieto dôvody.

Dynamický nárast najmä násilnej a majetkovej kriminality či prejavy organizovaného zločinu vyžadujú dnes od zainteresovaných rezortov a inštitúcií hľadať: adekvátne účinné prostriedky a cesty na ich elimináciu. Účinnosť represívnych a preventívnych aktivít je závislá aj od činnosti prokuratúry. Táto osobitná sústava orgánov, ktorá má chrániť záujmy fyzických a právnických osôb, v ostatnom čase podcenila de-

135


stabilizujúci vplyv najmä organizovaného zločinu na základné ekonomické a politické štruktúry.

Z viacerých faktorov zvyšujúcej sa kriminality má be-zosporu podiel aj málo funkčné organizačné riešenie postavenia prokuratúry. Vedenie Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a najmä generálny prokurátor Vojtech Bacho oneskorene alebo vôbec nereagoval na nárast mimoriadne závažnej trestnej činnosti. On sám nepožadoval nový, aktívnejší postup celej sústavy orgánov prokuratúry. Občania, podnikatelia, ale aj štátne orgány a inštitúcie sa márne domáhali včasnej a adekvátnej reakcie orgánov prokuratúry v boji proti organizovanému zločinu či legalizácii príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti, daňových podvodov, obchodu s drogami či korupcie. Na druhej strane však Generálna prokuratúra Slovenskej republiky vyvíjala v porovnaní s minulosťou mimoriadnu aktivitu pri preskúmavaní privatizačných projektov bývalej vlády.

Výkon funkcie generálneho prokurátora Vojtecha Bachu sa vyznačuje nedostatočnou efektívnosťou práce. Počas nej ako generálny prokurátor Slovenskej republiky pripustil závažnú skutočnosť, a to, že na území nášho suverénneho štátu vykonávali pred uzavretím príslušnej medzinárodnej zmluvy vyšetrovacie úkony vyšetrovatelia policajných zložiek z Kanady. Zhodnotením činnosti doterajšej práce prokuratúry dochádzame k záveru, že je potrebné skvalitniť organizáciu práce, vytvoriť podmienky na jej postupné organizačné a personálne prebudovanie a odstránenie jej nefunkčnosti.

Generálny prokurátor Vojtech Bacho bol ustanovený do funkcie podľa predchádzajúcich právnych predpisov. Podľa článku 154 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a generálny prokurátor Slovenskej republiky ustanovení do funkcie podľa doterajších právnych predpisov zostávajú vo funkciách až do ustanovenia do funkcií podľa ústavy. Vzhľadom k tomuto ustanoveniu man-

136


dát doterajšieho prokurátora Vojtecha Bachu zaniká dňom vymenovania do funkcie nového generálneho prokurátora, ktorého menuje prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky podľa článku 150 Ústavy Slovenskej republiky.

Dovoľte mi zároveň nadviazať na návrh na odvolanie aj návrhom na menovanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky. V súlade s článkom 150 Ústavy Slovenskej republiky predkladám za skupinu poslancov návrh na vymenovanie doc. JUDr. Ľudovíta Hudeka, CSc. do funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

Doc. JUDr. Ľudovít Hudek, CSc. sa narodil 30. mája 1948 v Bratislave. Po skončení základnej deväťročnej školy študoval na strednej všeobecnovzdelávacej škole. Po maturite rok pracoval v národnom podniku Slovnaft Bratislava ako robotník. V rokoch 1967-1972 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore právo. Po ukončení základnej vojenskej služby pracoval ako podnikový právnik. Od mája 1976 pracoval ako vedecko-pedagogický pracovník na Fakulte vyšetrovania v Bratislave. V rokoch 1992-1994 pôsobil ako odborný poradca na sekcii vládnej legislatívy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a na legislatívnom odbore Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, kde sa zaoberal najmä problematikou trestného a ústavného práva.

Externú vedeckú ašpirantúru na Právnickej fakulte Univerzity Komenského absolvoval v rokoch 1977-81. Počas jeho pôsobenia vo vedecko-pedagogickej činnosti a v legislatívnej práci sa venoval problematike ústavného systému, najmä organizácii a činnosti orgánov činných v trestnom konaní a zdokonaleniu legislatívneho procesu. Je autorom viacerých vedeckých prác, publikácií a článkov.

137


Menovaný je ženatý, má dve deti, ktoré v súčasnosti študujú na gymnáziu, prípadne na vysokej škole. Manželka je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v súčasnosti pracuje ako právnička.

Vzhľadom na osobnostný profil menovaného, jeho spoľah-livost a odbornosť sú dané všetky predpoklady pre výkon funkcie generálneho prokurátora.

Podpredseda NR SR A. M. Húska;

Ďakujem pánu poslancovi Igorovi Urbanovi. Má niekto otázky alebo pripomienky?

Prosím, pán poslanec Fico.

Poslanec R. Fico:

Pán predsedajúci, dovoľte, aby som opäť postavil tú istú otázku, ktorú som postavil v súvislosti s odvolávaním pána predsedu a pána podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu, a to je otázka, či nám nestojí za to, aby pri tomto dôležitom akte bol prítomný samotný generálny prokurátor Slovenskej republiky. Samozrejme, dávam ten istý návrh. Veľ-mi vás prosím, aby ste tentokrát tento návrh prijali, aby sme hlasovali o odvolaní pána generálneho prokurátora až po tom, čo sa k tejto kauze vyjadrí samotný generálny prokurátor Slovenskej republiky.

Viem, že sa teraz môžete brániť rôznymi argumentmi o tom, aké úsilie ste vynaložili na to zohnať generálneho prokurátora, aby sem prišiel. Generálny prokurátor nebol oficiálne pozvaný na túto schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky, programom ktorej je aj odvolávanie generálneho prokurátora. Je v záujme nás všetkých takéto pozvanie urobiť a odložiť toto hlasovanie. To je prvá poznámka.

138


Druhá poznámka sa týka vystúpenia, ktoré som tu pred chvíľkou pozorne počúval. Ide o argumenty, pre ktoré má byt generálny prokurátor Slovenskej republiky odvolaný. Nebudem sa dotýkať všetkých argumentov, spomeniem iba jeden. Je pomýlené myslieť si, že prokuratúra ako taká môže ovplyvniť vývoj kriminality. Prokuratúra nie je zodpovedná za vývoj kriminality. Za stíhanie, za vyšetrovanie trestných činov sú zodpovední vyšetrovatelia polície a nie prokuratúra. Prokuratúra je orgán, ktorý sústreďuje žalobcov, teda sú to právnici, štátni zástupcovia, ktorí zastupujú štát, takže nemožno obviňovať generálneho prokurátora a prokuratúru z toho, že má negatívny vplyv na vývoj kriminality.

Doteraz som nepoužíval, ani nikdy nebolo mojou silnou stránkou používať silné slová. Vždy som sa snažil právne argumentovať a ovplyvňovať všetkých ostatných. Ale zostal som tu, myslím, už naozaj teraz iba sám, pretože všetci ostatní zvážili odísť po tom, čo sa začalo diať v tejto Národnej rade. Veľmi vás prosím, to, čo sa tu dialo v noci, nemalo nič spoločné s parlamentarizmom. Prosím vás o to, aby ste naozaj zvážili, že pán generálny prokurátor bude pozvaný na túto schôdzu, bude mu dané právo, aby sa vyjadril k tým obvineniam alebo k tým argumentom, ktoré boli na jeho adresu vznesené. Je mi ľúto, že zo všetkých poslancov, ktorí tu sedia, sa nenašiel ani jeden, ktorý by sa postavil a buď sa pridal k tým argumentom, ktoré predniesol pán poslanec Urban, alebo by tieto argumenty vyvrátil. Všetci beriete tieto argumenty za argumenty, ktoré sú stopercentné, a pritom nikto z vás možno nie je o tom ani presvedčený.

Vážený pán predsedajúci, prosím vás, aby ste dali hlasovať ihneď o procedurálnom návrhu, ktorý som teraz predložil .

139


Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Samozrejme, že dám. Vážení kolegovia, budeme o návrhu hlasovať. Pardon. Slovo má pán poslanec Mečiar.

Poslanec V. Mečiar:

Chcel by som uistiť pána poslanca Ficu, že som urobil všetko, čo som v noci urobiť mohol, aby som na rôznych miestach pána generálneho prokurátora hľadal a poprosil ho, aby bol tak láskavý a na toto rokovanie prišiel. Napriek tomuto úsiliu bol som neúspešný.

Pokiaľ ide o dôvody na odvolanie, boli vecne predložené a nie sú nové, pretože pán generálny prokurátor už vystupoval v klube Slovenskej národnej strany začiatkom tohoto roku, keď sa rokovalo o jeho odvolaní. Podobne to bolo koncom minulého roku, keď sa rokovalo o jeho odvolaní, a skutočnosti a nedostatky na prokuratúre sú zrejmé.

Ďalej, nemožno prokuratúru zúžiť: iba na štátne zastupiteľstvo. Ona má významné poslanie v boji proti kriminalite. No, a jeden z argumentov, ktorý má tiež svoj význam, keby ani jedna skutočnosť, ani jedna uvedená skutočnosť: nebola pravdivá, stačí, že Národná rada legálne navrhne prezidentovi republiky nového. Okamihom akceptácie tohoto návrhu zaniká mandát bývalého. Toto je legislatívne čisté. Nemáme záujem plodiť žiadne precedenty, že by sa nemohli ľudia vyjadriť:. Proste, technicky tieto veci sú veľmi ťažko zvládnuteľné.

Ak takto rokujeme celú noc a pracujeme, tak to nie je kvôli nám. To je kvôli tomu, čo s kultúrou parlamentu nemalo nič spoločné a v noci tu prezentovali tí, čo už, chvalabohu, tu nie sú. Ale oni zase prídu aj so svojimi zvykmi. Takže, spytovanie svedomia, či sme urobili zle alebo dobre, si kla-

140


diem, či sme mohli urobiť viac. Zatiaľ mi to vychádza, že momentálne nie.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Ďakujem pekne. Pán poslanec Urban, máte slovo.

Poslanec I. Urban:

Podobne ako môj predrečník takisto by som chcel kolegovi pánu poslancovi Ficovi len odcitovať článok 149 Ústavy Slovenskej republiky: "Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu." Súhlasím s tým, že primárne sa nepodieľa na nejakom percentuálnom zvýšení alebo znížení kriminality, ale sekundárne určite svojím výkonom túto kriminalitu ovplyvňuje.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Belohorská, máte slovo.

Poslankyňa I. Belohorská:

Chcela by som sa len pána poslanca Ficu opýtať, prečo na podobné zvyky a dobré mravy neupozornil predtým napríklad ministra Šagáta. Odvolaných 3 2 riaditeľov nemocníc sa nemohlo nijako brániť. Boli takýmto spôsobom odvolávaní. A nehnevajte sa, ale demokracia to je právo každého občana. Generálny prokurátor, celá vláda, všetci vedeli, že tu rokujeme. Ak sa zahrali na pštrosiu politiku a zatvárili sa, že o tom nevedia, to je asi trochu ich problém. Bolo prvé zasadanie, na to nadväzujúca schôdza, takže, keď chceli, mohli tu zostať, alebo mohol tu byt pred polnocou, alebo už v terajších ranných hodinách. Väčšina z našich rodín napríklad sedí pri rozhlasoch. Je divné, že vláda nevie o tom, že tu

141


rokujeme a nikto tu nesedí, a takisto generálny prokurátor. Ak generálny prokurátor natoľko nesleduje politiku tohoto štátu, tak ho asi nezaujíma.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Ďakujem pekne. Pán poslanec Fico, máte slovo.

Poslanec R. Fico:

Vážený pán predsedajúci,

chcem len konštatovať, že Hnutie za demokratické Slovensko a jeho koaliční partneri museli vedieť prinajmenšom niekoľko dní dopredu, aký program bude mat táto schôdza Národnej rady. To je prvá poznámka.

Druhá poznámka je, že ten najnormálnejší spôsob pozvania funkcionára, ktorého ideme odvolávať, na schôdzu Národnej rady je, že mu pošleme písomnú pozvánku, o ktorej sme presvedčení, že mu bola doručená. Generálny prokurátor Slovenskej republiky - a to viem - takúto písomnú pozvánku na túto schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky nedostal. Preto, nehnevajte sa, ak tu budeme teraz argumentovať tým, že budeme porovnávať generálneho prokurátora s riaditeľmi nemocníc, alebo že sme vynaložili v noci všetko úsilie - telefonické -, ktoré sme mohli vynaložiť na jeho pozvanie, nepovažujem to za adekvátne a nepovažujem to ani za slušné voči generálnemu prokurátorovi, keď ho už ideme i odvolať.

Ďalej vás prosím, a to je môj ďalší procedurálny návrh, aby tie dôvody, ktoré uviedol pán poslanec Urban ako dôvody na odvolanie pána generálneho prokurátora, boli rozdané všetkým poslancom, všetkým, aj tým, ktorí tu nie sú prítomní, všetkým, aby sme mali možnosť, aj tí, ktorí majú záujem obhajovať generálneho prokurátora, pokiaľ si myslíme, že ta-

142


káto obhajoba je namieste. Pokiaľ sú tu otázky, kde sú poslanci, myslím si, že sme naozaj vytvorili precedent, ak sme prerokovali celú noc. Vážení, tu nie je vojnový stav, nie je vôbec dôvod správať sa ako nejaká exilová vláda, ktorá sa musí po nociach skrývať, aby robila niečo, čo možno niektorí by nemali vidieť. Preto vás prosím, aby ste podporili obidva procedurálne návrhy, ktoré som predložil.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Ďakujem. Nie je vojnový stav, nikto nevyháňal vážených kolegov poslancov. Predovšetkým ale pokúste sa, pán poslanec, vcítiť sa aj do nás. My jednoducho pracujeme, sme presvedčení, že to robíme nie z nejakých prestížnych dôvodov, ale pre potrebu tejto spoločnosti, a vyhlasovania, že táto pracovná noc nemala nič spoločné s demokraciou sú urážlivé výroky.

Poslanec R. Fico:

Povedal som s parlamentarizmom.

Podpredseda NR SR A. M. Húska;

To je práve parlamentarizmus, všetko, dokonca obštrukcia je súčasť parlamentarizmu, ja ju akceptujem.

Prosím, pani poslankyňa Tóthová.

Poslankyňa K. Tóthová:

Ďakujem, pán predsedajúci.

Chcela by som povedať niekoľko slov k odvolávaniu pána generálneho prokurátora. Nemajte mi za zlé, ale keď čítam ústavu, jednoznačne mi z nej vyplýva, že ústava predpokladá

143


po jej prijatí, že síce určitý čas zostane vo funkcii generálny prokurátor, ktorý bol menovaný federálnym generálnym prokurátorom, ale že Národná rada, teda zastupiteľský orgán republiky v zmysle prijatej úpravy bude hlasovať o prokurátorovi a dá prezidentovi návrh na jeho menovanie. Prokurátor, ktorý bol menovaný ešte za federácie, v zmysle ústavy síce zostáva podľa doterajších predpisov vo funkcii, ale do ustanovenia prokurátora podľa tejto ústavy.

Pán doktor Fico, ak ste právnik a nechcete teraz ho-vorit ako politik, musíte dôjsť k záveru, že na odvolanie tu ani netreba dôvody, pretože postačuje, keď Národná rada zvolí nového generálneho prokurátora a dá návrh prezidentovi republiky, pretože ústava vychádza z predpokladu, že o generálnom prokurátorovi sa bude hlasovať v parlamente. Od prijatia ústavy sa tak ešte nestalo. Stalo sa tak, alebo má sa tak stať dnes.

Pokiaľ ide o otázky, domnievam sa, že keby bol minimálny záujem vystúpiť, tak tá možnosť tu je. O nedemokratič-nosti, o všetkých tých javoch, ktoré ste hovorili, snáď bolo treba hovoriť aj vtedy, keď prvýkrát odvolávali premiéra Me-čiara, a napriek jeho snahám a požiadavkám nebola mu daná možnosť v parlamente vystúpiť, napriek tomu, že sa o to snažil. Čiže, tu nejde o porovnávanie len s riaditeľmi, a generálny prokurátor je funkcia. Aj premiér bola funkcia, a nebola mu daná možnosť. My tú možnosť dávame, aj sme generálneho prokurátora hľadali. Keby tu bol, má možnosť vystúpiť. Čiže, tu je trošku iná situácia, pán doktor Fico, teda nepoužívajte tvrdé pojmy. Prečítať si treba článok 154 Ústavy Slovenskej republiky. Skutočne, tu sa predpokladá ani nie odvolanie, ale podanie návrhu, a na podanie návrhu pán generálny prokurátor nemôže mať vplyv, teda tu nejde o to, aby sa obhájil, tu ide o to, aby sa informoval, keby tu bol, že sa dáva návrh na nového generálneho prokurátora v zmysle článku 154 ústavy.

144


Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Prokeš.

Poslanec J. Prokeš:

Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Fico povedal, že vie, že generálny prokurátor nedostal pozvánku na túto schôdzu. Chcem sa ho opýtať, odkiaľ to tak iste vie. Bol s ním v styku?

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Ďakujem pekne. Pán poslanec Fico, máte slovo.

Poslanec R. Fico:

Prosím, ukážte mi pozvánku, ktorú ste poslali pánu generálnemu prokurátorovi. To je jedna stránka veci. Viem, že mu žiadna pozvánka na túto schôdzu Národnej rady poslaná nebola.

Druhá poznámka, ktorú chcem povedať, je to, že netvárme sa, a vyzerá to tak, nehnevajte sa, neberte to osobne, pani poslankyňa Tóthová, že robíme láskavosť generálnemu prokurátorovi tým, že ho najskôr odvoláme. Myslím si, že postup daný ústavou je veľmi jasný a niet tu o čom pochybovať. Mám právo žiadať to, čo žiadam, pretože nikdy som sa nepostavil proti tomu, aby niekto mohol vystúpiť v parlamente a povedať svoj názor. Nebol som pri prvom odvolávaní pána Mečiara, bol som pri odvolávaní pána Mečiara 11. marca, a vtedy pán Me-čiar vystúpil a podporoval som, aby vystúpil, dokonca sme ho vyzývali, aby takéto vystúpenie urobil.

145


Dávam ďalší procedurálny návrh, pán podpredseda. Dávam návrh, aby všetky doklady, ktoré sa tu uviedli, teda všetky písomnosti ohľadne nového kandidáta na generálneho prokurátora, boli takisto rozdané v písomnej podobe všetkým poslancom Národnej rady, aj tým, ktorí tu nie sú. Súčasne vás žiadam nielen hlasovanie o odvolaní generálneho prokurátora odložiť, kým sa nevyjadrí generálny prokurátor, to som povedal, ale súčasne vás prosím, vytvorte priestor na to, aby poslanecké kluby mali možnosť hovoriť s týmto kandidátom.

Dnes som bol zahriaknutý, že vraj taká prax tu nebola, ale predsa vy ste chodili s pánom prezidentom po poslaneckých kluboch, boli ste aj u nás v klube SDĽ a presvedčovali ste nás o tom, aký je to vhodný kandidát a že ho budete podporovať všetci. To isté žiadam aj teraz. Myslím, že to je normálna prax. Generálny prokurátor je mimoriadne významná funkcia v štáte a je dôležité, aby poslanecké kluby vedeli, aké sú jeho predstavy o trestnej politike, aké sú jeho predstavy o prevencii, aké sú jeho predstavy o rekonštrukcii generálnej prokuratúry. Čiže, môj tretí procedurálny návrh spočíva v tom - rozdať všetky materiály o novom kandidátovi, vytvoriť priestor na stretnutie s poslaneckými klubmi.

Ďakujem.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Ďakujem pekne. Potom, prosím vás, sledujte ich, lebo už sú tri, aby ste nás ešte raz s nimi oboznámili.

Prosím, pán poslanec Čopík.

Poslanec J. Čopík:

Ďakujem za slovo. Pánu Ficovi by som prečítal z Tlačovej agentúry Slovenskej republiky jednu správu: "Poslanec

146


s pyžamom. Helsinki, Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Vodca odporcov vstupu Fínska do Európskej únie poslanec parlamentu Paavo Väyrynen si včera priniesol do práce pyžamo a deku. Očakáva sa totiž, že rokovanie zákonodarného zboru sa predĺži až do dnešného rána. Parlament rokuje nepretržite od stredajšieho poludnia. Dnes je piatok. Do včerajšieho rána vystúpilo v rozprave 20 z celkového počtu 40 poslancov. Naťahovaním času diskusnými príspevkami chcú odporcovia Európskej únie zabránili hlasovaniu o zákonoch, súvisiacich so vstupom krajiny do Európskej dvanástky."

Ďakujem.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Ďakujem pekne. Pán poslanec Andrejčák, máte slovo.

Poslanec I. Andrejčák:

Chcel by som len veľmi stručne pre poslancov povedať:, že bol som členom vlády, keď pán generálny prokurátor prehlásil, že do vlády chodiť nebude, kým ho to nezačne zaujímať. Je to v zázname. A práve tak som ho videl tu ráno a potom odišiel, asi preto, že ho to nezaujíma. Mám, pán poslanec Fico, na vás otázku. Prosím vás, prečo sa snažíte stále inými a inými argumentmi nás zdržiavať.? Myslím si, že je to hlavný váš ciel. Pretože keby ste hovoril len ako právnik, táto debata by bola trošku iná. Kupujem Pravdu, odkedy som začal zarábať, ale nepočul som úvahy, alebo nečítal som v Pravde úvahy, ktoré by obsahovali vaše úvahy, tie myšlienky, ktoré nám tu dnes prednášate. Osobne hodnotím, že iba nás zdržujete a navrhujem, aby sme prikročili k hlasovaniu o tých návrhoch, ktoré doteraz pán poslanec predložil a potom k nášmu programu.

147


Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Ďakujem. Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Andrejčáka. Je to procedurálny návrh.

Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 77 poslancov.

Za návrh hlasovalo 77 poslancov.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa nezdržal nikto.

Konštatujem, že Národná rada prijala zastavenie ďalšej rozpravy o tomto bode. Budeme teraz hlasovať o prvom návrhu pána poslanca Ficu.

Prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

Prvý návrh, ak sa nemýlim, bol ten, aby pán generálny prokurátor prišiel, dostavil sa sem.

Prezentovalo sa 66 poslancov, je to málo.

Každopádne budeme opakovane hlasovať, pretože podľa všetkého buď všetci nehlasovali alebo sa stal nejaký omyl.

Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o prvom návrhu pána poslanca Ficu.

/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 83 poslancov.

Za návrh hlasovalo 5 poslancov.

148


Proti návrhu hlasovalo 61 poslancov.

Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

Konštatujem, že prvý návrh pána poslanca Ficu sme neprijali .

Budeme hlasovať o druhom pozmeňovacom návrhu - rozdanie materiálov poslancom.

/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 81 poslancov.

Za návrh hlasovalo 7 poslancov.

Proti návrhu hlasovalo 54 poslancov.

Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov.

Konštatujem, že ani tento druhý návrh pána poslanca Ficu nebol prijatý.

Hlasujeme o tretom pozmeňovacom návrhu pána poslanca Ficu. Ide o návrh, aby bolo umožnené stretnúť sa klubom s kandidátom na prokurátora, vytvoriť priestor pre stretnutie.

/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 78 poslancov.

Za návrh hlasovali 2 poslanci.

Proti návrhu hlasovalo 57 poslancov.

Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

Nehlasovali 2 poslanci.

Konštatujem, že ani tento tretí návrh sme neprijali.

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada navrhuje podľa článku

149


150 Ústavy Slovenskej republiky prezidentovi Slovenskej republiky odvolať Vojtecha Bachu z funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 82 poslancov.

Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

Hlasovania sa nezdržal nikto.

Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky navrhnuté uznesenie schválila.

Teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 150 Ústavy Slovenskej republiky navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky vymenovať Ľudovíta Hudeka za generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 81 poslancov.

Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa nezdržal nikto.

Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky navrhnuté uznesenie schválila.

150


Deviatym bodom programu je

Návrh na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov osobitného kontrolného orgánu na kontrolu Slovenskej informačnej služby.

Návrh máte rozdaný ako tlač číslo 15.

Prosím pána poslanca Imricha Andrejčáka, aby návrh uviedol.

Prosím, pán poslanec Fico.

Poslanec R. Fico:

Na záver tejto diskusie mám jednu poznámku, ktorú adresujem pánu Andrejčákovi, ktorý práve ide k pultu. Je mi ľú-to, pán poslanec, zamieňate základné pravidlá slušnosti so zdržiavaním v parlamente.

Ďakujem.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Prosím, máte slovo, pán predseda.

Poslanec I. Andrejčák:

Vážený pán predsedajúci,

vážená Národná rada,

podľa § 6 zákona číslo 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe je povinnosťou Národnej rady Slovenskej republiky na začiatku svojho volebného obdobia zvoliť z poslancov Národnej rady Slovenskej republiky osobitný kontrolný orgán Národnej rady na kontrolu činnosti Slovenskej in-

151


formačnej služby. Až po jeho zvolení Národnou radou prestáva vykonávať kontrolnú činnosť nad Slovenskou informačnou službou doterajší kontrolný orgán. Preto predkladám návrh, ktorý v podstate spĺňa povinnosť a právo Národnej rady na zriadenie tohoto orgánu.

Navrhujeme po prerokovaní vo Výbore Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, aby bol osobitný kontrolný orgán v zložení predseda a štyria členovia. Navrhujem zvoliť predsedu a štyroch členov. V návrhu ich máte uvedených menovite. Odporúčam, aby Národná rada formou požiadania, tak ako minulá Národná rada, uložila tomuto novozvolenému orgánu predložiť Národnej rade návrh na určenie spôsobu práce tohoto orgánu.

Ďakujem.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Ďakujem pánu poslancovi Andrejčákovi. Má niekto otázky alebo pripomienky k podanému návrhu?

/Nikto./

Ak nie, budeme hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky tak, ako ho predniesol pán poslanec Andrejčák.

Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 77 poslancov.

Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

Nehlasoval 1 poslanec.

152


Konštatujem, že navrhnuté uznesenie Národná rada schválila.

Desiatym bodom programu je

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vojtecha Tkáča na zriadenie vyšetrovacej komisie na objasnenie príčin krízy ústavného zriadenia Slovenskej republiky v roku 1994.

Prosím pána poslanca Vojtecha Tkáča, aby podal návrh.

Poslanec V. Tkáč:

Vážený pán predsedajúci,

vážení prítomní,

v zmysle § 55a zákona číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa navrhuje zriadil vyšetrovacia komisia Národnej rady Slovenskej republiky na objasnenie príčin, ktoré viedli ku kríze ústavného zriadenia Slovenskej republiky v roku 1994.

V roku 1994 došlo k výraznému rozkolísaniu a k polarizácii politických pomerov Slovenskej republiky, ktoré vyústili do vyslovenia nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky a následného odstúpenia vlády v marci 1994, čo bolo základnou príčinou predčasných parlamentných volieb. To znamenalo výrazné zníženie prestíže Slovenskej republiky v zahraničí, destabilizáciu spoločnosti, vstupu zahraničných investícií a investorov a predovšetkým spomalenie hospodárskej a sociálnej reformy a transformácie, ako aj ohrozenie sociálnych istôt obyvateľstva. Odstránenie následkov polarizácie spoločenského vedomia a sociálnych pohybov si bude vyža-

153


dovať dlhodobé úsilie a bude znamenať značné spoločenské a hospodárske straty.

Politická nestabilita a spoločenská kríza je zrejmá aj z faktu, že v roku 1994 nastupuje už tretia vláda Slovenskej republiky a druhý parlament. Početné presuny poslancov, vytváranie nových klubov, vznik strán, ktoré neprešli voľbami, znamenali ohrozenie dôvery občanov v parlament a v parlamentný systém vôbec.

Cieľom vyšetrovacej komisie Národnej rady Slovenskej republiky je objasniť príčiny a pozadie, ktoré viedli k ústavnej kríze, a predložil: výsledky svojho zistenia Národnej rade Slovenskej republiky s návrhom na zaujatie stanoviska. Dovolím si presne citovať § 55a, predovšetkým ods. 1 zákona číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov. Podľa citovaného § 55a ods. 1 "Slovenská národná rada" - v súčasnosti teda Národná rada Slovenskej republiky - "zo svojich poslancov môže zriadiť na objasnenie mimoriadne závažných skutočností verejného záujmu, ktoré patria do pôsobnosti Národnej rady, a na zistenie okolností, za ktorých tieto skutočnosti nastali, vyšetrovaciu komisiu. Vyšetrovacia komisia zodpovedá za svoju činnosť. Národnej rade Slovenskej republiky." Aby sa predišlo aj nie pravdivej interpretácii zriadenia tejto komisie, treba povedať, že výsledkom, finálnym produktom vyšetrovacej komisie sú výsledky jej zistenia, ktoré je povinná táto komisia predložiť Národnej rade Slovenskej republiky s návrhom na zaujatie stanoviska.

V tejto súvislosti odporúčam schváliť nasledujúce uznesenie: "Národná rada Slovenskej republiky zriaďuje v súlade s § 55a zákona číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vyšetrovaciu komisiu na objasnenie príčin krízy ústavného zriadenia Slovenskej republiky v roku 1994 v zložení Katarí-

154


na Tóthová - predsedníčka, Jozef Prokeš - podpredseda, členovia Peter Baco, Marián Andel, Sergej Kozlík, Ivan Lexa a Iveta Nováková."

Ďakujem za pozornosť.

Podpredseda NR SR A. M. Húska;

Ďakujem poslancovi Tkáčovi. Má niekto otázky alebo pripomienky?

Pán poslanec Prokeš, prosím, máte slovo.

Poslanec J. Prokeš:

Ďakujem, pán predsedajúci. Dovolím si navrhnúť, aby podpredsedom tej komisie bol pán Marián Andel a ja ostal členom.

Ďakujem.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Ďakujem pekne. Tak budeme hlasovať najprv o návrhu pána poslanca Prokeša.

Prosím, prezentujme sa a v zapätí hlasujme.

/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 80 poslancov.

Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

Konštatujem, že pozmeňovací návrh sme prijali.

155


Teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia ako celku.

Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 81 poslancov.

Za návrh hlasovalo 75 poslancov.

Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

Nehlasoval 1 poslanec.

Konštatujem, že navrhnuté uznesenie Národná rada prijala.

Jedenástym bodom programu je

Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie na odvolanie členov orgánov Fondu národného majetku a zvolenie nových členov orgánov Fondu národného majetku.

Návrh ste dostali ako tlač číslo 17.

Prosím predsedu Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie pána poslanca Romana Hofbauera, aby návrh uviedol. Prosím, máte slovo.

Poslanec R. Hofbauer:

Vážený pán predsedajúci,

vážené poslankyne,

vážení poslanci,

v súlade so štatútom a štruktúrou orgánov Fondu národ-

156


ného majetku Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie prerokoval materiál, ktorý ste obdržali a ktorého predmetom je skutočnosť:, že v súlade s § 31 ods. 2 a § 37 ods. 1 zákona číslo 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie predkladá návrh na odvolanie a na voľbu členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

V prvej časti sa teda odvoláva ako Dozorná rada tak Prezídium Fondu národného majetku, v druhej časti sa volí nové zloženie a nová štruktúra ako Prezídia Fondu národného majetku tak aj Dozornej rady Fondu národného majetku. V prílohe máte uvedené charakteristiky a popisy navrhovaných kandidátov. Upozornil by som na dve skutočnosti. V závere textu predkladaného na rokovanie sa uvádza, že u navrhovaných kandidátov bola preskúmaná otázka nezlučiteľnosti funkcie podľa § 38 zákona najmä z hľadiska toho, či nevykonávajú činnosť, ktorá by bola v rozpore so záujmami Fondu národného majetku Slovenskej republiky. Zistené skutočnosti sú uvedené v osobnom a pracovnom hodnotení jednotlivých kandidátov. Tým ale nie je urobené stopercentne zadosť:, čo sa týka vysporiadania tohoto bodu, pretože kandidáti, pokiaľ nie sú zvolení, pochopiteľne, nevystupujú zo správnych rád a dozorných rád, pokiaľ sa v takýchto orgánoch nachádzajú. Takže, do 15 dní sú povinní usporiadať si svoje vzťahy tak, aby ich vzťahy neboli v štádiu nezlučiteľnosti funkcií podľa § 37 tohto zákona. To je jedna skutočnosť, na ktorú som považoval za potrebné upozorniť.

Druhou skutočnosťou sú dve personálne zmeny. V súčasnom Prezídiu Fondu národného majetku je uvádzaný Ing. Viliam Vaškovič, CSc. s návrhom na odvolanie ako celého prezídia. V štádiu, keď tento materiál vznikal, nebolo známe, že pán

157


Vaškovič 2. novembra 1994, čiže 12 hodín predtým požiadal predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o oboznámenie so skutočnosťou, že sa vzdáva funkcie viceprezidenta Prezídia a predsedu Výkonného výboru Fondu národného majetku. Funkcie sa vzdáva vzhľadom na okolnosti § 3 8 ods. 2 citovaného zákona, aby mohol splniť všetky náležitosti potrebné k vykonaniu sľubu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Takže, odvolanie pána Vaškoviča je bezpredmetné, pretože k tomuto termínu už nie je vo funkcii.

Druhá zmena sa nachádza v kandidátke členov Dozornej rady Fondu národného majetku. Pod číslom 7 je uvedený Ing. Jozef Lukáčik. Je navrhovaná zmena. Pani poslankyňa Keltošo-vá, prosil by som, keby ste túto zmenu uviedli.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Prosím, pani poslankyňa Keltošová.

Poslankyňa O. Keltošová:

Vážený pán predsedajúci,

vážená Národná rada,

dovoľte, aby som navrhla zmenu v zložení členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky, a to namiesto Ing. Jána Lukáčika navrhujeme pána Juraja Spodnia-ka. Ak dovolíte, prečítam stručne jeho životopis.

Pán Juraj Spodniak sa narodil v Banskej Bystrici v roku 1947. Je slovenskej národnosti, absolvoval Strednú lesnícku školu v Banskej Štiavnici, neskôr Vysokú poľnohospodársku školu v Nitre, smer ekonomický. Po ukončení štúdia sa zamestnal na Štátnej melioračnej správe, kde zastával funkciu vedúceho útvaru plánovania a financovania. Od roku 1991 pracoval ako hlavný ekonóm na Roľníckom obchodnom družstve Ba-

158


dín. Od 1. októbra 1991 je zamestnaný vo firme Galatea spoločností: s r. o., kde vykonáva funkciu ekonóma.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Ešte raz kvôli jasnosti - Juraj Podniak?

Poslankyňa O. Keltošová:

Juraj Spodniak namiesto Ing. Jána Lukáčika.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Ďakujem. Má niekto otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu?

Prosím, pán poslanec Baránik, máte slovo.

Poslanec M. Baránik:

Pán predsedajúci, mám len procedurálnu otázku. Je tu návrh na voľbu prezidenta a viceprezidenta prezídia a predsedu dozornej rady a podpredsedu dozornej rady. Nie je to záležitosť: príslušných orgánov, aby si sami zvolili svoje orgány? Máme ich voliť priamo? Nepoznám štatút týchto orgánov, ani organizačný poriadok, ale nebýva zvykom, že by sa priamo menovali funkcie.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Prosím, pán poslanec Michelko.

Poslanec J. Michelko:

Zo zákona jednoznačne vyplýva, že prezidenta Prezídia Fondu národného majetku, ako aj viceprezidenta Prezídia Fon-

159


du národného majetku, ktorý je zároveň aj predsedom Výkonného výboru Fondu národného majetku, volí Národná rada. Zároveň volí všetkých členov dozornej rady a osobitne volí predsedu. Podpredsedu dozornej rady si volia potom už zo svojho stredu ostatní členovia dozornej rady, teda mimo predsedu, ktorý je už zvolený v Národnej rade.

Ďakujem.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Ďakujem pekne.

Poslanec R. Hofbauer:

Pre úplnosti: informácie voľba sa uskutočňuje tajným hlasovaním - ako odvolanie tak aj ustanovenie nových orgánov. Bude sa to robiť v dvoch kolách, v prvom kole sa odvolá, v druhom kole sa volí.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Prezídium sa skladá z 9 členov, tu je predložených teraz 8 členov. Podľa § 31 ods. 1 a 2 zákona číslo 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov prezidenta prezídia, viceprezidenta a ďalších 7 členov volí a odvoláva na návrh vlády alebo výboru Národnej rady Národná rada Slovenskej republiky tajným hlasovaním.

Podľa § 37 ods. 1 zákona číslo 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov dozorná rada fondu sa skladá zo 7 členov. Predsedu a ďalších 6 členov volí a odvoláva na návrh výboru Národnej rady Národná rada Slovenskej republiky tajným hlasovaním.

160


Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, hlasovať budeme najskôr o odvolaní členov Prezídia Fondu národného majetku a členov Dozornej rady Fondu národného majetku. Potom budeme hlasovať o voľbe členov Prezídia Fondu národného majetku a o voľbe členov Dozornej rady Fondu národného majetku.

Teraz pristúpime k tajnému hlasovaniu o odvolaní členov Prezídia a členov Dozornej rady Fondu národného majetku. Hlasovali: budeme zvyčajným spôsobom. Hlasovať budú najskôr overovatelia, ktorých prosím, aby dozerali na priebeh tajného hlasovania a aby spočítali odovzdané hlasy a oznámili výsledky tajného hlasovania.

Dostanete hlasovací lístok na odvolanie prezidenta a ďalších členov Prezídia Fondu národného majetku a hlasovací lístok na odvolanie predsedu, podpredsedu a ďalších členov Dozornej rady Fondu národného majetku. Na obidvoch je zaznačené slovo "odvolávam" a potom sú uvedené mená. Upozorňujem, že v prípade, že s tým nesúhlasíte, vodorovným pre-čiarknutím slova "odvolávam" prejavíte nesúhlas s odvolaním.

Zároveň predpokladám, že overovatelia upravujú lístok na odvolanie dozornej rady, kde namiesto pôvodne uvádzaného Jána Lukáčika bude Juraj Spodniak.

Ešte chcem upozorniť, že som dal mylnú interpretáciu. Na tom lístku "odvolávam" zostáva meno podpredsedu Ján Luká-čik. Juraj Spodniak sa mení na lístku, ktorý navrhuje voľbu.

Upozorňujem, že pri hlasovaní sú už upravené hlasovacie lístky na mená tak, ako boli navrhnuté pozmeňovacím návrhom, takže netreba nijakú inú úpravu, len rozhodnutie o tom, či odvolávam alebo volím.

161


/Vykonanie aktu tajného hlasovania./

Vážení páni poslanci, ktorí ste ešte nevolili, prosím, vykonajte akt voľby.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, má ešte niekto uskutočniť akt voľby?

Vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené. Overovatelia sa odobrali do určenej miestnosti a spočítajú hlasy. Vyhlasujem 10-minútovú prestávku.

/Po prestávke./

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Pozývam vážené panie poslankyne a pánov poslancov do rokovacej miestnosti, budú vyhlásené výsledky tajného hlasovania .

Vážené kolegyne a kolegovia, budeme pokračovať v rokovaní. Prosím povereného overovateľa, aby oznámil Národnej rade Slovenskej republiky výsledok tajného hlasovania.

Prosím, pán poslanec Moric.

Poslanec V. Moric:

Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, chcel by som poprosiť, aby sa to nejako vhodnou formou skrátilo, aby sa nemusela čítať celá zápisnica.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Priatelia, celkom určite zachováme všetky náležitosti, ktoré musia byť.

162


Prosím, pán poslanec Cingel.

Poslanec T. Cinqel:

Vážený pán podpredseda,

vážená Národná rada,

zápisnica o tajnom hlasovaní na odvolanie prezidenta a ďalších členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

Na odvolanie prezidenta a ďalších členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky bolo poslancom vydaných 81 hlasovacích lístkov. Po spočítaní hlasov overovatelia zistili, že v tajnom hlasovaní bolo odovzdaných 81 platných hlasovacích lístkov, žiadny neplatný a hlasovacie lístky neodovzdalo 0 poslancov.

Za odvolanie prezidenta Prezídia Fondu národného majetku Rudolfa Janáča hlasovalo 81 poslancov.

Za odvolanie z členstva v Prezídiu Fondu národného majetku člena Zoltána Cimmermanna hlasovalo 81 poslancov.

Za odvolanie z členstva v Prezídiu Fondu národného majetku člena Pavla Kinčeša hlasovalo 81 poslancov.

Za odvolanie z členstva v Prezídiu Fondu národného majetku Juraja Kamarása hlasovalo 81 poslancov.

Za odvolanie z členstva v Prezídiu Fondu národného majetku člena Karola Pittnera hlasovalo 81 poslancov.

Za odvolanie z členstva v Prezídia Fondu národného majetku člena Františka Szomolaya hlasovalo 81 poslancov.

163


Za odvolanie z členstva v Prezídiu Fondu národného majetku Emila Hubináka hlasovalo 81 poslancov.

Za odvolanie z členstva v Prezídiu Fondu národného majetku Igora Máthého hlasovalo 81 poslancov.

Overovatelia konštatujú, že Národná rada Slovenskej republiky odvolala prezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky Rudolfa Janáča.

Overovatelia konštatujú, že Národná rada Slovenskej republiky odvolala členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky Zoltána Cimmermanna, Pavla Kinčeša, Juraja Kamarása, Karola Pittnera, Františka Somolaya, Emila Hubináka a Igora Máthého.

Zápisnica o tajnom hlasovaní na odvolanie predsedu, podpredsedu a ďalších členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

Na odvolanie predsedu, podpredsedu a ďalších členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky bolo poslancom vydaných 81 hlasovacích lístkov. Po spočítaní hlasov overovatelia zistili, že v tajnom hlasovaní bolo odovzdaných 81 platných hlasovacích lístkov, žiadne neplatné hlasovacie lístky neboli, hlasovacie lístky neodovzdalo 0 poslancov.

Za odvolanie predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky Blažeja Krasnovského hlasovalo 81 poslancov.

Za odvolanie podpredsedu Jána Lukáčika hlasovalo 80 poslancov.

164


Za odvolanie člena Ladislava Matiaška hlasovalo 81 poslancov.

Za odvolanie člena Andreja Finďu hlasovalo 81 poslancov.

Za odvolanie člena Štefana Tholta hlasovalo 81 poslancov.

Za odvolanie člena Gregora Danišoviča hlasovalo 80 poslancov.

Za odvolanie člena Vladimíra Tarabu hlasovalo 81 poslancov.

Overovatelia konštatujú, že Národná rada Slovenskej republiky odvolala predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky Blažeja Krasnovského.

Overovatelia konštatujú, že Národná rada Slovenskej republiky odvolala podpredsedu Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky Jána Lukáčika.

Overovatelia konštatujú, že Národná rada Slovenskej republiky odvolala členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky Ladislava Matiaška, Andreja Finďu, Štefana Tholta, Gregora Danišoviča a Vladimíra Tarabu.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Ďakujem pekne.

Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky odvolala členov Prezídia Fondu národného majetku a členov Dozornej rady Fondu národného majetku.

165


Teraz budeme hlasovať o voľbe členov Prezídia Fondu národného majetku a o voľbe členov Dozornej rady Fondu národného majetku.

Hlasovať budeme zvyčajným spôsobom. Hlasovať teda budú najskôr overovatelia, ktorých prosím, aby dozerali na priebeh tajného hlasovania a aby spočítali odovzdané hlasy a oznámili výsledky tajného hlasovania.

Prosím o začatie tajného hlasovania. Hlasovať budeme podobnými hlasovacími lístkami, na ktorých je vypísané slovo "volím" a zoznam príslušných ľudí. Postup je znova taký, že ak súhlasím s voľbou, ponechám hlasovací lístok, ak nie, vodorovne vyčiarkujem slovo "volím".

/Vykonanie aktu tajného hlasovania./

Pýtam sa, vážené panie poslankyne a vážení páni poslanci, či je ešte niekto, kto nevolil.

Overovatelia už zobrali urnu, vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené a zároveň vyhlasujem 10-minútovú prestávku.

/Po prestávke./

Prosím, zaujmite svoje miesta v rokovacej sále, pokračujeme v rokovaní. Opakujem, pozývam panie poslankyne a pánov poslancov do rokovacej sály, budeme pokračovať.

Prosím povereného overovateľa, aby oznámil Národnej rade Slovenskej republiky výsledok tajného hlasovania. Prosím, pán poslanec Cingel.

166


Poslanec T. Cinqel:

Vážený pán podpredseda,

vážená Národná rada,

zápisnica o tajnom hlasovaní na voľbu prezidenta, viceprezidenta a ďalších členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

Na voľbu prezidenta, viceprezidenta a ďalších členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky bolo poslancom vydaných 82 hlasovacích lístkov. Po spočítaní hlasov overovatelia zistili, že v tajnom hlasovaní bolo odovzdaných 82 platných hlasovacích lístkov a žiaden neplatný. Hlasovacie lístky neodovzdalo 0 poslancov.

Za prezidenta Štefana Gavorníka hlasovalo 82 poslancov.

Za viceprezidenta Milana Reháka hlasovalo 82 poslancov.

Za člena Jána Mikuša hlasovalo 82 poslancov.

Za člena Pavla Kačica hlasovalo 82 poslancov.

Za člena Jána Polakoviča hlasovalo 82 poslancov.

Za člena Milana Cagalu hlasovalo 82 poslancov.

Za člena Jozefa Mihálika hlasovalo 82 poslancov.

Za členku Jozefu Murgašovú hlasovalo 82 poslancov.

Overovatelia konštatujú, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila za prezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky Štefana Gavorníka.

167


Overovatelia ďalej konštatujú, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila za viceprezidenta Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky Milana Reháka.

Overovatelia konštatujú, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila za členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky Jána Mikuša, Pavla Kačica, Jána Polako-viča, Milana Cagalu, Jozefa Mihálika a Jozefu Murgašovú.

Zápisnica o tajnom hlasovaní na voľbu predsedu, podpredsedu a ďalších členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

Na voľbu predsedu, podpredsedu a ďalších členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky bolo poslancom vydaných 82 hlasovacích lístkov. Po spočítaní hlasov overovatelia zistili, že v tajnom hlasovaní bolo odovzdaných 82 platných hlasovacích lístkov a žiaden neplatný. Hlasovacie lístky neodovzdalo 0 poslancov.

Za predsedu Igora Máthého hlasovalo 82 poslancov.

Za podpredsedu Ľubomíra Černého hlasovalo 82 poslancov.

Za člena Stanislava Šárossyho hlasovalo 82 poslancov.

Za člena Ignáca Prnu hlasovalo 82 poslancov.

Za člena Pavla Kochana hlasovalo 82 poslancov.

Za člena Jozefa Straňáka hlasovalo 82 poslancov.

Za člena Juraja Spodniaka hlasovalo 82 poslancov.

168


Overovatelia konštatujú, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila za predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky Igora Mathého.

Overovatelia konštatujú, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila za podpredsedu Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky Ľubomíra Černého.

Overovatelia konštatujú, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila za ďalších členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky Stanislava Šárossyho, Ignáca Prnu, Pavla Kochana, Jozefa Straňáka a Juraja Spodniaka.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Ďakujem pekne pánu overovateľovi.

Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila členov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky a členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

Pán poslanec Hudec, máte slovo s faktickou poznámkou.

Poslanec I. Hudec:

Vážený pán predseda Národnej rady,

vážený pán predsedajúci,

na základe písomného uznesenia Rozhlasovej rady podpísaného predsedom Rozhlasovej rady pánom Jozefom Bobokom navrhujem zaradiť do programu našej schôdze ešte jeden bod, a to odvolanie a zvolenie nového ústredného riaditeľa Slovenského rozhlasu. Toto uznesenie Rozhlasovej rady odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 zákona

169


Slovenskej národnej rady číslo 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov:

1. odvolať Vladimíra Štefku z funkcie ústredného riadi-teľa Slovenského rozhlasu,

2. zvolil: Jána Tužinského za ústredného riaditeľa Slovenského rozhlasu.

Osvojujem si tento návrh Rozhlasovej rady a prosím o zaradenie tohto bodu do programu a zároveň o hlasovanie o tomto návrhu.

Ďakujem.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, počuli ste návrh na zaradenie bodu. Samozrejme, podľa správneho postupu musíme rozhodnúť o zaradení tohto ďalšieho bodu do rokovania hlasovaním.

Prosím, vážené kolegyne a kolegovia, prezentujte sa a zároveň hlasujme o tom, či súhlasíme so zaradením uvedeného bodu do programu.

/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 82 poslancov.

Za návrh hlasovalo 80 poslancov.

Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

Hlasovania sa nezdržal nikto.

Konštatujem, že sme do rokovania zaradili ďalší - dvanásty bod programu. Ide o odvolanie a voľby ústredného ria-diteľa Slovenského rozhlasu.

170


Pán poslanec Hudec, prosím teraz návrh znova formálne predložiť za príslušným pultom. Je to dvanásty bod programu.

Poslanec I. Hudec:

Vážený pán predseda,

vážený pán predsedajúci,

vážené panie poslankyne,

vážení páni poslanci,

na základe uznesenia Rozhlasovej rady, ktoré doručil do Národnej rady Slovenskej republiky predseda Rozhlasovej rady pán Jozef Bobok, navrhujem odvolať Vladimíra Štefku z funkcie ústredného riaditeľa Slovenského rozhlasu.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Ďakujem pekne za návrh. Vážené panie poslankyne a vážení páni poslanci, máte nejaké pripomienky alebo návrhy k tomuto zaradenému bodu?

/Pripomienky a návrhy neboli./

Keďže nie, budeme postupovať takým spôsobom v zmysle zákona číslo 270/1993 Z. z., že v zmysle § 8 ods. 1 ústredného riaditeľa volí a odvoláva na návrh rady Národná rada Slovenskej republiky. Budeme postupovať teda takým spôsobom, že v zmysle predloženého návrhu pánom poslancom Hudecom budeme najprv odvolávať terajšieho ústredného riaditeľa.

Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme.

171


/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 84 poslancov.

Za návrh hlasovalo 81 poslancov.

Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky odvolala na návrh Rozhlasovej rady ústredného riaditeľa pána Štefku.

Teraz prosím, zopakujte návrh na menovanie.

Poslanec I. Hudec:

Podľa uznesenia Rozhlasovej rady - písm. a/ bod 2 navrhujem zvoliť Jána Tužinského za ústredného riaditeľa Slovenského rozhlasu.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Ďakujem pekne. Prosím, vážené kolegyne a kolegovia, má niekto nejaké námietky alebo návrhy k predloženému návrhu?

Prosím, pani poslankyňa Edit Bauer.

Poslankyňa E. Bauer:

Vážený pán predsedajúci, chcela by som sa spýtať, či výbor pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport má k tomu stanovisko alebo nie.

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Prosím, pán poslanec Hudec alebo pán poslanec Andel.

172


Poslanec M. Andel:

Pán podpredseda Húska citoval zákon. Rozhlasová rada predkladá Národnej rade a tá odvoláva a schvaľuje, takže výbor nemá s tým nič do činenia.

Podpredseda NR SR A. M. Húska;

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, máte znova slovo.

Poslankyňa E. Bauer:

Ďakujem pekne, chcem iba spresniť. To znamená, že výbor vôbec nerokoval ani o návrhu na odvolanie pána ústredného riaditeľa Štefku, ani o tomto návrhu?

Podpredseda NR SR A. M. Húska:

Vážená pani poslankyňa, môžem vás informovať iba v tom slova zmysle, že výbor riadne prerokoval návrh na odvolanie a menovanie novej Rozhlasovej rady a táto Rozhlasová rada sa potom zákonným spôsobom uzniesla. Ďakujem pekne.

Vážené kolegyne a kolegovia, budeme teda hlasovať.

Prosím, prezentujme sa a vzápätí hlasujme o predloženom návrhu na menovanie ústredného riaditeľa rozhlasu.

/Hlasovanie./

Prezentovalo sa 84 poslancov.

Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

Hlasovania sa nezdržal nikto.

173


Konštatujem, že Národná rada v zmysle § 8 ods. 1 zvolila na návrh Rozhlasovej rady riaditeľa, a to pána Jána Tu-žinského. /Potlesk./

Program druhej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sme týmto vyčerpali a ak smiem dodať, pravdepodobne sme sa vyčerpali už aj my, teda vyhlasujem schôdzu za skončenú.

Ďakujem vám, vážení páni poslanci a panie poslankyne, že ste sporiadaným spôsobom vydržali tento dlhý postup, ktorý sme uskutočnili v rámci programu druhej schôdze prvej se-sie Národnej rady. Ďakujem vám.

Chcel by som vám dať ešte nejaké informácie. Prosím vás, venujte pozornosť nasledovným informáciám. Je tu oznam pre tých poslancov, ktorí používajú leteckú dopravnú linku, o odlete leteckej linky. Odchod autobusov od budovy Národnej rady, teda od tejto budovy, bude o 13.00 hodine. Poslanci, ktorí nie sú zapísaní do zoznamu na leteckú linku, môžu sa do zoznamu zapísať na prezentácii. Lietadlo poletí na Sliač, do Popradu a do Košíc.

Zároveň by som vás chcel poprosil:, vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, ktorí ste sa náhodou nepodpísali na prezenčnej listine, ktorá je na prezentačnom pulte vo vstupnej hale, uskutočnite to kvôli poriadku, aby sme si zvykli vždy sa prezentovať. Tento návyk si musíme osvojiť.

Upozorňujem ešte panie poslankyne a pánov poslancov, prosím vás, ešte si osvojme jeden návyk, ak sa to vôbec dá, pre mňa je to tiež problém - zobrať si so sebou voliacu kartičku. Prosím vás, dávajte na to pozor, skúsme si na to zvyknúť, hoci sám musím uznať, že som jeden z tých hriešnikov, ktorý pravdepodobne to bude zabúdať.

174


Ďakujem vám ešte raz za spoluprácu. Prajem vám dobrý víkend, pokoj a prípravu na ďalšiu poslaneckú robotu.

Ďakujem.

Rokovanie schôdze skončilo o 9.50 hodine.

175