Dokument je dostupný aj vo formátoch: rozne_01.pdf

VOĽBY 1990 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Iný typ dokumentu


SLOVENSKÝ ŠTATISTICKÝ ÚRAD

PODNIK VÝPOČTOVEJ TECHNIKY Bratislava, š. p.

MINISTERSTVO VNÚTRA SR

VOĽBY 199O SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Bratislava, 12. júna 1990


OBSAH

strana

Úvod ................................ 3

Zoznam politických strán ...................... 5

Zoznam volebných krajov ....................... 5

Súhrnné údaje ................................. 6

Prvé skrutínium ............................... 13

Výsledky prednostného hlasovania .............. 23

Druhé skrutínium .............................. 71

Poslanci zvolení do SNR ....................... 76

Kandidáti, ktorí sa stali náhradníkmi ......... 85

Ohrada volebných nákladov ..................... 114

Grafické výstupy .............................. 117


- 3 ÚVOD

Podľa Zákona č. 80/1990 Slovenskej národnej rady zo 16. marca 1990 o voľbách do Slovenskej národnej rady sa v dňoch 8. a 9. júna 1990 uskutočnili voľby do Slovenskej národnej rady. Náväzne, v dňoch 9. - 12. júna, prebehlo automatizované spracovanie výsledkov hlasovania v orgánoch rezortu Slovenského štatistického úradu. Samotnému spracovaniu predchádzala trojmesačná intenzívna príprava zahŕňajúca vytvorenie projektu automatizovaného spracovania vypracovanie a vydanie metodiky spracovania výsledkov hlasovania.

V krátkom období od vydania zákona až po automatizované spracovanie výsledkov hlasovania sme realizovali nákup výpočtovej techniky, ktorá bola nasadená na okresnej úrovni spracovania. Súčasne sme vypracovali programy pre okresnú krajskú a centrálnu úroveň spracovania výsledkov hlasovania. Na okresnej úrovni bolo v prevádzke 252 personálnych počítačov rady AT 286, na krajskej úrovni 3 počítače typu EC 1027 a 2 počítače typu SMEP 5211 na centrálnej úrovni počítač IBM 4341.

Pred vlastným termínom volieb prebehli tri celoplošné skúšky automatizovaného spracovania, ktoré preverili organizačnú, personálnu, technickú a programovú pripravenosť. Spracovanie výsledkov hlasovania zabezpečovalo 1498 pracovníkov štatistických orgánov a Podniku výpočtovej techniky Bratislava, š. p. Paralelne so spracovaním výsledkov hlasovania do SNR sa na okresnej a krajskej úrovni spracovávali výsledky hlasovania do Snemovne ľudu a Snemovne národov FZ. Celé spracovania vďaka mimoriadnemu pracovnému úsiliu všetkých zúčastnených bolo realizované kvalitne, s najvyššou mierou objektivity, bez problémov a v termíne skrátenom o 24 hodín. Slovenská volebná komisia výsledky odsúhlasila a vyslovila uznanie rezortu slovenskej štatistiky za vykonanú prácu.


- 4 V predkladanom materiáli sú uvedené súhrnné výsledky hlasovania do Slovenskej národnej rady, členené až do úrovne Jednotlivých volebných krajov. Výstupy za podrobnejšie členenie (okresy, okrsky) zabezpečí rezort slovenskej štatistiky priebežne na požiadanie užívateľov.

rozne_01_01-1.jpg

- 5 ZOZNAM POLITICKÝCH STRÁN

Číslo Skratka Názov

1 SSL Strana slobody

2 DS Demokratická strana

3 ČSS československá strana socialistická

4 HOS Hnutie za občiansku slobodu

5 VPN Verejnosť proti násiliu

6 SB Slobodný blok

8 VDSPR Všeľudová demokratická strana a Združenie pre republiku Republikánska strana Československa

10 KSČ Komunistická strana Československa

11 SPV Spojenectvo poľnohospodárov a vidieka

12 ESWMK Egyuttélés-Spolužitie-Wspólnota-Soužiti,

Maďarské kresťansko-demokratické hnutie

13 ČSDF Československé demokratické fórum

14 DÚRS Rómovia

16 SNS Slovenská národná strana

17 KDH Kresťanskodemokratické hnutie

18 SZ Strana zelených

19 HČSP Hnutie československého porozumenia 21 SD Sociálna demokracia

ZOZNAM VOLEBNÝCH KRAJOV

Skratka Názov                                                                        Počet okrskov

kraj 51 Hlavné mesto SR Bratislava                                              379

kraj 52 Západoslovenský kraj                                                      1699

kraj 53 Stredoslovenský kraj                                                       1813

kraj 54 Východoslovenský kraj                                                   1771

                                                                    SR spolu                  5662


- 6 SÚHRNNÉ ÚDAJE


- 7 -

SŠÚ - VOĽBY 1990 Definitívne výsledky volieb do SNR

Výstupné tabuľky za SR

Počet kandidátov jednotlivých politických strán

POLIT. FORMÁCIA

SR

KRAJ 51

KRAJ 52

KRAJ 53

KRAJ 54

01 - SSL

116

30

30

31

25

02 - DS

144

30

38

39

37

03 - ČSS

3

1

2

0

0

05 - VPN

142

33

38

34

37

06 - SB

5

2

3

0

0

08 - VDSPR

6

1

2

1

2

10 - KSČ

90

8

27

30

25

11 - SPV

100

12

30

33

25

12 - ESWMK

98

12

33

25

28

13 - ČSDF

1

0

0

1

0

14 - DÚRS

17

1

3

4

9

16 - SNS

64

19

21

15

9

17 - KDH

127

19

36

34

38

18 - SZ

71

9

18

18

26

19 - HČSP

19

12

1

3

3

21 - SD

49

17

15

6

11


- 8 -

SŠÚ - VOĽBY 1990 Definitívne výsledky volieb do SNR

Výstupné tabuľky za SR

Súhrnné údaje

UKAZOVATEĽ

SR

KRAJ 51

KRAJ 52

KRAJ 53

KRAJ 54

ZAPÍSANÉ OSOBY

3622650

317252

1204635

1108066

992697

VYDANÉ OBÁLKY

3455651

294924

1151699

1060661

948367

ODOVZDANÉ OBÁLKY

3451767

294501

1150397

1059480

947389

PLATNÉ HLAS

3377726

290199

1125842

1034860

926825

% ÚČASTI VOLIČOV

95. 39

92. 96

95. 61

95. 72

95. 53

PODIEL OD. OBÁLOK

99. 89

99. 86

99. 89

99. 89

99. 90

PODIEL PL. HLASOV

97. 85

98. 54

97. 87

97. 68

97. 83


- 9 -

SŠÚ - VOĽBY 1990 Definitívne výsledky volieb do SNR

Výstupné tabuľky za SR

Počet platných hlasov za politické strany

POLIT. FORMÁCIA

SR

KRAJ 51

KRAJ 52

KRAJ 53

KRAJ 54

01 - SSL

60041

5958

19790

18153

16140

02 - DS

148567

12972

46908

47236

41451

03 - ČSS

1166

285

881

0

0

05 - VPN

991285

111114

274315

279171

326685

06 - SB

3326

1005

2321

0

0

08 - VDSPR

7823

545

2050

1741

2687

10 - KSČ

450855

43216

135222

135830

136587

11 - SPV

85060

1700

30464

27050

25846

12 - ESWMK

292636

6616

194782

41105

50133

13 - ČSDF

515

0

0

515

0

14 - DÚRS

24797

742

6593

7084

10378

16 - SNS

470984

51133

158604

216907

44340

17 - KDH

648782

33963

197691

209330

207798

18 - SZ

117871

12436

35651

33335

36449

19 - HČSP                 13417

3564

2764

3452

3637

21 - SD

61401

4950

17806      13951

24694


- 10 -

SŠÚ - VOĽBY 1990 Definitívne výsledky volieb do SNR

Grafické výstupy za SR

Počet platných hlasov za politické strany

rozne_01_01-2.jpg

- 11 -

SŠÚ - VOĽBY 1990 Definitívne výsledky volieb do SNR

Výstupné tabuľky za SR

Podiel platných hlasov za politické strany

POLIT. FORMÁCIA

SR

KRAJ 51

KRAJ 52

KRAJ 53

KRAJ 54

01 - SSL

1. 77

2. 05

1. 75

1. 75

1. 74

02 - DS

4. 39

4. 47

4. 16

4. 56

4. 47

03 - ČSS

0. 03

0,09

0. 07

0

0

05 - VPN

29. 34

38. 28

24. 36

26. 97

35. 24

06 - SB

0, 09

0. 34

0. 28

0

0

08 - VDSPR

0. 20

0. 18

0. 18

0. 16

0. 28

18 - KSČ

13. 34

14. 89

12. 01

13. 12

14. 73

11 - SPV

2. 51

0. 58

2. 70

2. 61

2. 78

12 - ESWMK

8. 66

2. 27

17. 30

3. 97

5. 40

13 - ČSDF

0. 01

0

0

0. 04

0

14 - DÚRS

0. 73

0. 25

0. 58

0. 68

1. 11

16 - SNS

13, 94

17. 61

14. 08

20, 96

4. 78

17 - KDH

19. 20

11. 70

17. 55

20. 22

22. 42

18 - SZ

3. 48

4. 28

3. 16

3. 22

3. 93

19 - HČSP

0, 39

1. 22

0. 24

0. 33

0. 39

21 - SD

1. 81

1. 70

1. 58

1. 34

2. 66


- 12 -

SŠÚ - VOĽBY 1998 Definitívne výsledky volieb do SNR

Grafické výstupy za SR

Podiel platných hlasov politických strán s vyznačením polit. strán, ktoré získali viac ako 3 % platných hlasov

rozne_01_01-3.jpg

- 13 PRVÉ SKRUTÍNIUM


- 14 -

SŠÚ - VOĽBY 1990 Definitívne výsledky volieb do SNR

Výstupné tabuľky za SR

Počet hlasov za politické strany postupujúce do 1. skrutínia

POLIT. FORMÁCIA

SR

KRAJ 51

KRAJ 52

KRAJ 53

KRAJ 54

02 - DS

148567

12972

46980

47236

41451

05 - VPN

991285

111114

274315

279171

326685

18 - KSČ

450855

43216

135222

135830

136587

12 - ESWMK

292636

6616

194782

41105

58133

16 - SNS

470984

51133

158604

216907

44340

17 - KDH

648782

33963

197691

209330

207798

18 - SZ

117871

12436

35651

33335

36449


- 15 -

SŠÚ - VOĽBY 1990 Definitívne výsledky volieb do SNR

Grafické výstupy za SR

Počet hlasov za politické strany postupujúce do 1. skrutínia

rozne_01_01-4.jpg

- 16 -

SŠÚ - VOĽBY 1990 Definitívne výsledky volieb do SNR

Výstupné tabuľky za SR

Výpočet mandátov za kraje

UKAZOVATEĽ

SR

KRAJ 51

KRAJ 52

KRAJ 53

KRAJ 54

UST. POČET MANDÁTOV

150

0

0

0

0

REPUB. MANDÁT. ČíSLO

22518

0

0

0

0

PLATNÉ HLASY

3377726

290199

1125842

1034860

926825

MANDÁTY ZA KRAJE

147

12

49

45

41

ZOSTATKY HLASOV

67580

19983

22468

21550

3587

ZVYŠNÉ MANDÁTY

3

1

1

1

0

DEF. POČTY MANDÁTOV

150

13

50

46

41

- 17 SŠÚ - VOĽBY 1990 Definitívne výsledky volieb do SNR

Grafické výstupy za SR Počet mandátov pripadajúcich volebným krajom

rozne_01_02-1.jpg

- 18 -

SŠÚ - VOĽBY 1990 Definitívne výsledky volieb do SNR

výstupné tabuľky za SR

Výpočet krajského volebného čísla vo voľbách do SNR

UKAZOVATEĽ

SR

KRAJ 51

KRAJ 52

KRAJ 53

KRAJ 54

SÚČET PLATN. HLASOV

3120980

271450

1043173

962914

843443

MANDÁTY ZA KRAJE

150

        13

50

46

       41

KRAJ. VOLEB. ČÍSLO

 

20880

20863

20932

20571


- 19 -

SŠÚ - VOĽBY 1990 Definitívne výsledky volieb do SNE

Výstupné tabuľky za SR

Počet mandátov pridelených politickým stranám 1. skrutínium

POLIT. FORMÁCIA

SR

KRAJ 51

KRAJ 52

KRAJ 53

KRAJ 54

02 - DS

6

8

2

2

2

05 - VPN

46

5

13

13

15

18 - KSČ

20

2

6

6

6

12 - ESWMK

12

0

9

1

2

16 - SNS

21

2

7

10

2

17 - KDH

30

1

9

10

10

18 - SZ

3

0

1

1

1


- 20 -

SŠÚ - VOĽBY 1990 Definitívne výsledky volieb do SNR

Grafické výstupy za SR

Počet mandátov pridelených politickýn stranám v 1. skrutíniu

rozne_01_02-2.jpg

- 21 -

SŠÚ - VOĽBY 1990 Definitívne výsledky volieb do SNR

Výstupné tabuľky za SR

Zostatky hlasov po 1. skrutíniu

POLIT. FORMÁCIA

SR

KRAJ 51

KRAJ 52

KRAJ 53

KRAJ 54

02 - DS

23835

12972

5182

5372

309

05 - VPN

34985

6714

3096

7055

18120

10 - KSČ

34899

1456

10044

10238

13161

12 - ESWMK

42795

6616

7015

20173

8991

16 - SNS

32721

9373

12563

7587

3198

17 - KDH

25105

13083

9924

10

2088

18 - SZ

55505

12436

 

14788

12403

15878


- 22 -

SŠÚ - VOĽBY 1990 Definitívne výsledky volieb do SNR

Grafické výstupy za SR

Zostatky hlasov politických strán po 1. skrutíniu

rozne_01_02-3.jpg


- 23 VÝSLEDKY PREDNOSTNÉHO HLASOVANIA


- 24 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Hlavné mesto SR Bratislava

Demokratická strana

POR. Č.

PRIEZVISKO

MENO

POČ. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

1

Škrip

Štefan

1578

36. 8950

1

2

Holčík

Ján

1439

33. 6450

2

3

Dubníček

Jozef

1384

32. 3591

3

4

Zemková

Miloslava

670

15. 6651

4

5

Repka

Vladimír

675

15. 7820

5

6

Gašparíková

Božena

363

8. 4872

6

7

Deák

Ernest

538

12. 5789

7

8

Brňák

Peter

725

16. 9511

8

9

Pius

Miroslav

118

2. 7589

9

10

Okoličányi

Roman

966

22. 5859

10

11

Brendlová

Eva

226

5. 2840

11

12

Alner

Juraj

446

10. 4278

12

13

Lettrichová-Mar

Eva

424

9. 9134

13

14

Zuzík

Emil

233

5. 4477

14

15

Križka

Ivan

155

3. 6240

15

16

Hričovský

Márius

246

5. 7516

16

17

Šimončič

Kamil

206

4. 8164

17

18

Kačka

Vladimír

179

4. 1851

18

19

F r i č

Pavol

279

6. 5232

19

20

Mojš

Tibor

162

3. 7877

20


- 25 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Hlavné mesto SR Bratislava

Demokratická strana

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

21

Palát

Miroslav

335

7. 8325

21

22

Čisárik

Ladislav

164

3. 8344

22

23

Králiková

Zuzana

392

9. 1653

23

24

Pavle

Vladimír

153

3. 5772

24

25

Olšiak

Július

226

5. 2848

25

26

Brabenec

Miroslav

37

0. 8650

26

27

Vrba

Jozef

47

1. 0989

27

28

Hovorka

Juraj

100

2. 3380

28

29

Klimeková

Mária

56

1. 3093

29

30

Polák

Jozef

34

0. 7949

38


- 26 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Hlavné mesto SR Bratislava

Verejnosť proti násiliu (blok)

POR. Č.

PRIEZVISKO

MENO

POČ. HLASOV

POČ. HLASOV

ZM. POR.

1

Mikloško

František

20997

51. 5884

2

2

Húska

Augustín

5718

14. 0487

3

3

Zemko

Milan

5579

13. 7072

4

4

Varga

Alexander

3924

  9. 6410

5

5

Moravčík

Jozef

4933

12. 1200

6

7

Hofbauer

Roman

22350

54. 9126

1

8

Kresánek

Peter

3251

  7. 9875

7

9

Marček

Ján

1450

3. 5625

8

10

Gašová

Marcela

2118

5. 2038

9

11

Chrťan

Ján

1142

2. 8058

10

12

Tatár

Peter

10397

25. 5448

11

13

Šimončičová

Katarína

1319

3. 2407

12

14

Zeman

Vladimír

2864

7. 0366

13

15

Trizuljaková

Michaela

3588

8. 8155

14

16

Pišút

Ján

3184

7. 8229

15

18

Vašečka

Imrich

1380

3. 3905

16

19

Marton

Ivan

1061

2. 6068

17

21

Szabó

Richard

1524

3. 7443

18

22

Greško

Michal

1245

3. 0588

19

23

Blahušiak

Pavol

3304

8. 1177

20


- 27 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Hlavné mesto SR Bratislava

Verejnosť proti násiliu (blok)

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

24

Hajduk

Anton

533

1. 3095

21

25

Mačura

Ivan

711

1. 7468

22

26

Paulíniová

Zora

644

1. 5822

23

27

Ondreička

Pavol

647

1. 5896

24

28

Munk

Ľubomír

121

0. 2972

25

30

0lejár

Jozef

547

1. 3439

26

33

Porubjak

Martin

908

2. 2112

27

35

Hraško

Pavol

259

0. 6363

28

36

Hytka

Miroslav

653

1. 6043

29

37

Kokolevská

Judita

463

1. 1375

30

38

Šimeková

Dorota

110

0. 2702

31

39

Dolgoš

Ľubomír

487

1. 1965

32

40

Vajda

Miloš

1159

2. 8475

33


- 28 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Hlavné mesto SR Bratislava

Komunistická strana Československa

POR. Č.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOU

POD. HLASOM

ZM. POR.

1

Weiss

Peter

20360

93. 4330

1

2

Ftáčnik

Milan

12270

56. 3076

3

3

Lenická

Anna

5477

25. 1342

4

4

Červeň

Vladimír

6971

31. 9902

5

5

Bartoň

Jaroslav

1844

8. 4622

6

6

Nižňanský

Štefan

13668

62. 7231

2

7

Kopúnek

Jozef

1551

7. 1176

7

10

Brunovský

Oliver

6166

28. 2960

8


- 29 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Hlavné mesto SR Bratislava

Együttélés-Spolužitie-Hspólnota-Soužití, MKDH (koalícia)

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

1

Tirinda

Peter

794

34. 9933

2

2

Sebök

Štefan

1148

50. 5949

1

3

Lapos

Jozef

1071

47. 2014

3

5

Demecs

Štefan

472

20. 8021

4

6

Jéghová

Izabella

730

32. 1727

5

7

Vanyek

Jozef

174

7. 6685

6

8

Rovenský

Štefan

256

11. 2825

7

9

Nagy

István

351

15. 4693

8

10

Krátka

Jolana

100

 4. 4072

9

11

Réz

Imrich

274

12. 0758

10

12

Hegedüsová

Valéria

232

10. 2247

11

13

Tamásová

Sidonia

232

10. 2247

12


- 30 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Hlavné mesto SR Bratislava

Slovenská národná strana

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

2

Adamica

Alfonz

1762

13. 9575

1

3

Prokeš

Jozef

6176

48. 9226

2

4

Podplešský

Vladimír

2524

19. 9936

3

7

Pikali

Milan

1301

10. 3057

4

8

Pri k l e r

Vladimír

1320

10. 4562

5

9

Rzavský

Igor

2062

16. 3339

6

10

Chmelová

Mária

4202

33. 2858

7

11

Dolák

Ján

876

6. 9391

8

12

Sanetrik

Milan

2378

18. 8371

9

14

Šajban

Milan

783

6. 2024

10

15

Kolenčik

Michal

728

5. 7667

11

16

Löffler

Jozef

470

3. 7230

12

17

Vandlíková

Mária

475

3. 7626

13

18

Čapla

Ivan

643

5. 0934

14

19

Ondrejkovič

Vladimír

1773

14. 0446

15

20

Boroš

Branislav

528

4. 1825

16

21

Belák

Martin

3168

25. 0950

17

22

Kalinec

Stanislav

395

3. 1289

18

23

Antošíková

Irena

303

2. 4001

19

- 31 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Hlavné mesto SR Bratislava

Kresťansko demokratické hnutie

POR. Č.

PRIEZVISKO

MENO

POČ. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

1

Horváth

Vladimír

4695

42. 5811

2

2

Čavojsky

Rudolf

3345

30. 3373

3

3

Mikloško

Jozef

6589

59. 7587

1

4

Brilla

Jozef

1295

11. 7449

4

5

Barancová

Elena

1194

10. 8289

5

6

Rohožka

Ladislav

1291

11. 7086

6

7

Krčméry

Vladimír

4241

38. 4636

7

8

Bederka

Štefan

846

7. 6727

8

9

Pastor

Karol

992

8. 9969

9

10

Krupa

Dalibor

764

6. 9290

10

11

Dravecký

Jozef

812

7. 3644

11

13

Bobok

Daniel

330

2. 9929

12

14

Žemba

Jozef

738

6. 6932

13

15

Lupták

Ondrej

466

4. 2263

14

16

Nádaždy

Cyril

403

3. 6549

15

17

Minárik

Alojz

707

6. 4121

16

18

Kočiš

František

511

4. 6345

17

19

Rakus

Alois

1683

15. 2639

18

20

Orgonášová

Marta

807

7. 3190

19


- 32 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Hlavné mesto SR Bratislava

Strana zelených

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

1

Pflügler

Alexander

1138

35. 3965

3

2

Kaliská

Gabriela

2028

63. 0793

1

3

Prugarová

Anna

856

26. 6251

4

4

Prónay

Koloman

874

27. 1850

5

5

Latták

Ivan

656

20. 4043

6

6

Svoboda

Denis

684

21. 2752

7

7

Rada

Ivan

658

20. 4665

8

8

Ondrejičková

Viera

679

21. 1197

9

9

Papšíková

Mária

1753

54. 5256

2


- 33 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Západoslovenský kraj

Demokratická strana

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. H LA S Ov

ZM. POR.

l

Majer

Ján

5637

31. 9015

1

2

Keltošová

Oľga

2713

15. 3537

2

3

Granec

Eduard

2886

16. 3327

3

4

Jurovský

Juraj

3101

17. 5495

4

5

Kováč

Peter

2425

13. 7238

5

6

Podmanický

Miloslav

1222

6. 9156

6

7

Balák

Július

1538

8. 7040

7

8

Dobrotka

Emil

1967

11. 1318

8

9

Blaško

Vojtech

543

3. 0730

9

10

Vanák

Michal

1067

6. 0384

10

11

Libant

Vladimír

1396

7. 9003

11

12

Janečková

Zuzana

2293

12. 9767

12

13

Bakonyi

Pavel

958

5. 4216

13

14

Jarunek

Miroslav

916

5. 1839

14

15

Haluzová

Eva

1169

6. 6157

15

16

Valko

Rastislav

1459

8. 2569

16

17

Chudoba

Andrej

1265

7. 1590

17

18

Chnapková

Alžbeta

1276

7. 2212

18

19

Vallová

Ida

596

3. 3729

19

20

Pardubský

Ján

968

5. 4782

20


- 34 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Západoslovenský kraj

Demokratická strana

POR. Č.

PRIEZVISKO

MENO

POČ. HLASOV

POČ. HLASOV

ZM. POR.

21

Novotný

Marián

1764

9. 9830

21

22

Paracka

Pavol

2418

13. 6842

22

23

Čamaj

Anton

1268

7. 1760

23

24

Schovanec

Viliam

909

5. 1443

24

25

Smolinská

Magdaléna

740

4. 1878

25

26

Margala

Jozef

112

0. 6338

26

27

Kvas

Ondrej

2012

11. 3865

27

28

Pukanec

Dušan

309

1. 7487

28

29

Pastierik

Pavel

584

2. 8522

29

30

Takáčová

Mária

281

1. 5982

30

31

Kališ

Tibor

323

1. 8279

31

32

Őlvecký

Štefan

239

1. 3525

32

33

Zajíček

Karol

353

1. 9977

33

34

Kleštinec

Ľudovít

86

0. 4867

34

35

Škvarenina

Jozef

124

8. 7017

35

36

Balogová

Valéria

350

1. 9807

36

37

Kováč

Rudolf

276

1. 5619

37

38

Bednáriková

Viera

421

2. 3825

38


- 35 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Západoslovenský kraj

Verejnosť proti násiliu (blok)

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

l

Košťa

Ladislav

84264

65. 5027

1

2

Szomolányiová

Soňa

18164

14. 1198

2

3

Zászlós

Gábor

18853

14. 6554

3

4

Huba

Martin

46287

35. 9812

4

5

Szokol

Karol

5690

4. 4231

5

6

Sládek

Vladimír

25418

19. 7587

6

7

Sečánský

Milan

7363

5. 7236

7

8

Nagy

László

9274

7. 2091

8

9

Čečetka

Vladimír

4787

3. 7211

9

10

Košťál

Pavol

17075

13. 2732

10

11

Kotrus

Vladimír

3290

2. 5574

11

12

Sokol

Jozef

11595

9. 0133

12

13

Diovčoš

Rastislav

7623

5. 9257

13

14

Berényi

Jozef

9931

7. 7198

14

15

Chmelo

Ján

9040

7. 0272

15

16

Biely

Pius

3841

2. 9858

16

17

Turay

Peter

3080

2. 3942

17

18

Riha

Jaroslav

8971

6. 9736

18

20

Krajčik

Július

7182

5. 5. 829

19

21

Buganová

Edita

4223

3. 2827

20


- 36 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Západoslovenský kraj

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verejnosť proti násiliu (blok)

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

22

Varta

Jozef

9325

7. 2487

21

23

Rajčan

Peter

3691

2. 8692

22

24

Vojtaššák

Ján

3266

2. 5388

23

25

Navrátil

Ľubomír

4704

3. 6566

24

26

Könözsi

Ladislav

3992

3. 1031

25

27

Szeleczky

Juraj

1193

0. 9273

26

28

Hlavatá

Júlia

1688

1. 3121

27

29

Haluška

Tibor

5169

4. 0181

28

30

Ipothová

Eva

1430

1. 1116

29

31

Chochula

ROBERT

2664

2. 0708

30

32

Stolárik

Jozef

881

0. 6848

31

33

Zeman

Pavol

2578

2. 0040

32

34

Szigeti

László

5747

4. 4674

33

35

Mészárosová

Eva

1157

0. 8993

34

36

Javor

Pavol

2746

2. 1346

35

37

Filipova

Oľga

7194

5. 5922

36

38

Kelemen

Ivan

1223

0. 9507

37

39

Žiak

Ľubomír

1219

0. 9475

38


- 37 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Západoslovenský kraj

Komunistická strana Československa

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

1

Fogaš

Ľubomír

18970

34. 6978

1

2

Belan

Rudolf

14737

26. 9552

2

3

Hudec

Ivan

14414

26. 3645

3

4

Paulicky

Peter

7472

13. 6669

4

5

Trepáč

Jozef

7913

14. 4735

5

6

Plesník

Juraj

7252

13. 2645

6

7

Halečková

Marta

6601

12. 0738

7

8

Haršány

Ján

4891

8. 9460

8

9

Horváth

Juraj

10929

19. 9901

9

10

Szöcsová

Ingeborg

3548

6. 4896

10

11

Švejcar

Zdeněk

7343

13. 4310

11

12

Krajčovičová

Anna

5349

9. 7838

12

13

Horváth

Jaroslav

6668

12. 1963

13

14

Fogelová

Eleonóra

3242

5. 9299

14

15

Markuš

Jindřich

2671

4. 8854

15

16

Kováč

Eugen

5706

10. 4367

16

17

Matejka

Ladislav

2905

5. 3135

17

18

Botoš

Ľuboš

2418

4. 4227

18

19

Piskalík

Richard

4979

9. 1070

19

20

Špaček

Jozef

5889

10. 7715

20


- 38 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Západoslovenský kraj

Komunistická strana Československa

P0R. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

21

Lanačka

Pavol

2724

4. 9824

21

22

Hutta

Jozef

3022

5. 5275

22

23

Varjú

Ján

4778

8. 7393

23

24

Vilém

Jozef

2404

4. 5434

24

25

Strieženec

Štefan

6725

12. 3006

25

26

Haller

Jozef

1031

1. 8857

26

27

Mászár

Ladislav

489

0. 8944

27

- 39 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Západoslovenský kraj

Együttélés-Spolužitie-Hspólnota-Soužití, MKDH (koalícia)

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOU

ZM. POR.

1

Janics

Koloman

24590

23. 7699

. 1

2

Szabó

Rezsö

45752

44. 2261

2

3

Csáky

Pál

22095

21. 3581

3

4

Ásványi

László*

11241

10. 8661

4

5

Rózsa

Ernö

22808

22. 0473

5

6

Bauerová

Edita

19575

18. 9221

6

7

Agárdy

Gábor

9464

9. 1483

7

8

Harna

Štefan

4301

4. 1575

8

9

Bartakovics

Štefan

10807

10. 4465

9

10

Kneczkó

Michal

18713

18. 0889

10

11

Untermayer

Jozef

2521

2. 4369

11

12

Sebök

Zoltán

34618

33. 4557

12

13

Duray

Rudolf

10442

10. 0937

13

14

Kopócs

Tibor

17557

16. 9714

14

15

Molnár

Jozef

7139

6. 9009

15

16

Dolníková

Alžbeta

5409

5. 2286

16

17

Sesztáková

Alžbeta

1555

1. 5031

17

18

Újváry

László*

11069

10. 6998

18

19

Valacsay

András

7906

7. 6423

19

20

Molnárová

Júlia

1653

1. 5978

20


- 40 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Západoslovenský kraj

Egyuttélés-Spolužitie-tíspólnota-Soužití, MKDH (koalícia)

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

21

Száraz

Dionýz

13639

13. 1841

21

22

Fegyveresová

Margita

14513

14. 0289

22

23

Vargová

Alžbeta

4179

4. 0396

23

24

V i ncze

Gabriel

3637

3. 5157

24

26

Fehér

Štefan

3835

3. 7071

25

27

Horváth

Gašpar

1472

1. 4229

26

28

Mészáros

Juraj

1396

1. 3494

27

29

Motesiczky

Árpád

744

0. 7191

28

30

Gerö

Ján

3089

2. 9859

29

31

Bélik

Juraj

1599

1. 5456

30

32

Melczer

Ladislav

1745

1. 6868

31

33

Kukel

Imrich

1073

1. 8105

32

34

Fehér

Mikuláš

3090

2. 9869

33


- 41 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Západoslovenský kraj

Slovenská národná strana

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

1

Miškovský

Vladimír

18265

43. 9844

1

2

Hrnko

Anton

16091

38. 7492

2

3

Brestenský

Róbert

6904

16. 6257

3

4

Gašpar

Juraj

7191

17. 3168

4

5

Deáková

Etela

5466

13. 1628

5

6

Ivan

Cyril

7815

18. 8195

6

7

Balážik

Vojtech

6998

16. 8520

7

8

Kučera

Ladislav

8294

19. 9730

8

9

Michalec

Miroslav

5091

12. 2597

9

10

Lipa

Eduard

6248

15. 0459

10

11

Valachovičová

Jarmila

4754

11. 4482

11

12

Hlava

Fridrich

929

2. 2371

12

13

Matušinec

Vojtech

5512

13. 2736

13

14

Hačunda

Peter

1024

2. 4659

14

15

Mihálik

Ľubomír

3284

7. 9082

15

16

Glinda

Marián

8093

19. 4889

16

17

Ostrolucká

Mária

6811

16. 4017

17

18

Golský

Milan

932

2. 2443

18

19

Petro

Marián

1342

3. 2317

19

20

Synak

Ján

1022

2. 4611

20


- 42 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Západoslovenský kraj

Slovenská národná strana

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOM

ZM. POR.

21

Mäsiar

Ľubomír

2183

5. 2569

21


- 43 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Západoslovenský kraj

Kresťanskodemokratické hnutie

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

l

Ivan

Jaroslav

6148

10. 4327

1

2

Dobrovodský

Dušan

8799

14. 9312

2

3

Andráš

Anton

3995

6. 7792

3

4

Brocka

Július

10113

17. 1610

4

5

Baláž

František

8037

13. 6382

5

6

Dubovan

Karol

8581

14. 5613

6

7

Kmeťo

Ján

18388

17. 6276

7

8

Hamerlík

Rudolf

1479

2. 5097

8

9

Kmeť

Vladimír

2501

4. 2440

9

10

Šimek

Vojtech

4976

8. 4439

10

11

Cesnek

Jozef

2661

4. 5155

11

12

Zilizi

Tihamér

1045

1. 7732

12

13

Kovačovský

Ján

4316

7. 3239

13

14

Samuhel

Ivan

4537

7. 6989

14

15

Ragás

Rudolf

6017

10. 2104

15

16

Mikuš

Martin

4956

8. 4099

16

18

Šifalovič

Jozef

2048

3. 4753

17

19

Šuláková

Melánia

6518

11. 0605

18

20

Molnár

Ľudovít

2642

4. 4832

19

21

Pleidel

Imrich

1120

1. 9005

20


- 44 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Západoslovenský kraj 

Kresťanskodemokratické hnutie

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

22

Babčanová

Dagmar

7952

13. 4939

21

23

Mihálik

Viliam

800

1. 3575

22

24

Hegedüs

Vincent

755

1. 2011

23

25

Bínovský

Ľuboš

5493

9. 3212

24

26

Hrnčárová

Anna

2672

4. 5341

25

28

Bielik

Emil

3151

5. 3470

26

29

Sádovský

Jozef

1477

2. 5063

27

30

Nejedlík

Dezider

2035

4. 8107

28

31

Ponduša

Karol

230

8. 3902

29

32

Buran

Jozef

825

1. 3999

30

33

Baranec

Oto

1290

2. 1890

31

34

Machovič

Jozef

1927

3. 2699

32

35

Bebjak

Pavol

2463

4. 1795

33

36

Bielik

Ján

5289

8. 9750

34

37

Štefánik

František

1126

1. 9107

35

38

Kopecký

Štefan

4955

8. 4082

36


- 45 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Západoslovenský kraj

Strana zelených

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

1

Sabo

Peter

3404

26. 9325

1

2

Kozová

Mária

4349

34. 4093

2

3

Pekárovič

Juraj

1400

11. 0768

3

4

Šibl

Jaromír

4324

34. 2115

4

5

Kozempelová

Zdenka

 572

 4. 5256

5

6

Bílik

Ján

2065

16. 3383

6

7

Lukoťka

Ján

1477

11. 6860

7

8

Boková

Eva

2789

22. 0666

8

9

Valentini

Jaroslav

1456

11. 5198

9

10

Šikula

Ivan

2077

16. 4332

10

11

Gálik

Marián

1198

  9. 4785

11

12

Deutsch

Pavol

1753

13. 8697

12

13

Mináriková

Janka

2407

19. 0442

13

15

Kotrusová

Ružena

496

3. 9243

14

16

Holička

Štefan

1540

12. 1845

15

17

Kyseľová

Terézia

850

  6. 7252

16

18

Vaverková

Anna

948

  7. 5005

17

19

Wirth

Róbert

1167

  9. 2333

18


- 46 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Stredoslovenský kraj

Demokratická strana

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

1

Zelinová-Havlát

Hana

3099

18. 1951

1

2

Brndiar

Ivan

3372

19. 7980

2

3

Kazík

Roman

1635

  9. 5995

3

4

Kunda

Stanislav

3990

23. 4264

4

5

Kaličiak

Juraj

2391

14. 0382

5

6

Lettrich

Ľudovít

3920

23. 0155

6

7

Bahýl

Vladimír

2003

11. 7602

7

8

Gottreich

Peter

1193

7. 0044

  8

9

Stopka

Miroslav

2619

15. 3769

  9

10

Mellner

Dušan

1715

10. 0692

10 

11

Gernát

Bartolomej

  728

  4. 2743

11

12

Blahušiaková

Božena

1026

  6. 0239

 12

13

Hanták

Oskar

767

  4. 5032

13

14

Sekerková

Alena

1612

  9. 4645

14

15

Vencel

Peter

1037

6. 0885

15

16

Terén

Marián

  858

5. 0375

16

17

Wáczlaw

Karol

1081

6. 3468

17

18

Žemlová

Zuzana

1994

11. 7073

18

19

Psotná

Jana

  582

  3. 4170

19

20

Jesenský

Ivan

1835

10. 7738

20

- 47 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Stredoslovenský kraj

Demokratická strana

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

21

Václav

Ľuboslav

1190

6. 9868

21

22

Ťahúň

Ľubomír

667

3. 9161

22

23

Gažík

Vladimír

1192

6. 9985

23

24

Fabianová

Ľubomíra

1053

6. 1824

24

25

Kočiš

Augustín

1127

6. 6169

25

26

Labát

Ivan

256

1. 5030

26

28

Palajová

Emília

302

1. 7731

27

29

Nákačková

Jána

192

1. 1272

28

30

Dobiášová

Viera

494

2. 9004

29

31

Stano

Stanislav

419

2. 4600

30

32

Neuschl

Milan

747

4. 3858

31

33

Hrmo

Jozef

270

1. 5852

32

34

Lenko

Dušan

412

2. 4189

33

35

Korčoková

Mária

174

1. 0216

34

36

Holík

Dušan

388

2. 2780

35

37

Palička

Miloš

619

3. 6343

36

38

Šingliar

Ján

360

2. 1136

37

39

Dopjerová

Zdena

495

2. 9062

38

40

Tóthová

Mária

255

1. 4971

39


- 48 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Stredoslovenský kraj

Verejnosť proti násiliu (blok)

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

l

Ondruš

Vladimír

94378

73. 0152

1

2

Paučo

Ján

16970

13. 1287

2

3

Krajčovič

Martin

19155

14. 8191

3

4

Markotán

Peter

9911

7. 6676

4

8

Okres

Pavel

4241

3. 2810

5

9

Kerti

Anton

4915

3. 8024

6

10

Findra

Ján

15922

12. 3179

7

11

Homola

Pavol

7244

5. 6042

8

12

Žingor

Radomír

8615

6. 6649

9

13

Galanda

Milan

7975

6. 1698

10

14

Jaroš

Ivan

8273

6. 4003

11

15

Seják

Ladislav

5087

3. 9355

12

16

Mistríková

Zuzana

37813

29. 2538

13

17

Sokol

Marián

5534

4. 2813

14

18

Babarík

Ľuboš

4211

3. 2578

15

19

Benčík

Ján

6922

5. 3551

16

20

Vančo

Ján

10660

8. 2470

17

21

Vlček

Tibor

4953

3. 8318

18

22

Šovčík

Pavol

2881

2. 2288

19

23

Lepiš

Jaroslav

2852

2. 2064

20


- 49 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Stredoslovenský kraj

Verejnosť proti násiliu (blok)

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POC. HLASOV

ZM. POR.

25

Hronec

Ján

3533

2. 7332

21

26

Kaník

Ľudovít

3043

2. 3542

22

27

Beňo

Bohuslav

2115

1. 6362

23

28

Ponická

Hana

19981

15. 4582

24

29

Ferencz

Jozef

1415

1. 0947

25

30

Bízik

Ivan

2656

2. 0548

26

31

Benčok

Milan

1190

0. 9206

27

32

Priesol

Vít

1066

0. 8247

28

33

Miklo

Jaroslav

910

0. 7040

29

34

Zaťovič

Jiří

2459

1. 9023

30

35

Kraus

Milan

2933

2. 2691

31

37

Mináč

Pavol

4404

3. 4071

32

38

Mokoš

Július

4518

3. 4953

33

40

Buzgová

Anna

2139

1. 6548

34


- 50 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Stredoslovenský kraj

Komunistická strana Československa

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

1

Bruncko

Ján

14720

22. 6876

1

2

Lupták

Ján

30004

46. 2446

2

3

Bárány

Eduard

6829

10. 5254

3

4

Dobrovolný

Jozef

6603

10. 1770

4

5

Jakuš

Jozef

8326

12. 8327

5

6

Urámová

Daniela

6193

9. 5451

6

7

Vician

Jaroslav

6568

10. 1231

7

8

Murgaš

Jozef

11646

17. 9497

8

9

Alabán

Július

3330

5. 1324

9

10

Látková

Anna

8912

13. 7359

10

11

Dorotin

Dušan

10266

15. 8228

11

12

Truben

Ľudovít

5934

9. 1459

12

13

Lenčo

Ján

11772

18. 1439

13

14

Suchánek

Miroslav

4612

7. 1083

14

15

Mikulová

Anna

2782

4. 2878

15

16

Králik

Michal

2655

4. 0921

16

17

Brezina

Ján

7783

11. 9958

17

18

Ďurčenka

František

3339

5. 1463

18

19

Vrániaková

Anna

4385

6. 7585

19

20

Filický

Ľudovít

3913

6. 0310

20


- 51 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Stredoslovenský kraj

Komunistická strana Československa

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOM

POD. HLASOU

ZM. POR.

21

Görner

Karol

7108

10. 9554

21

22

Fabian

Jozef

3655

5. 6333

22

23

Janišíková

Jana

5518

8. 5048

23

24

Barényi

Stanislav

4815

7. 4212

24

25

Kunert

Ľubomír

4317

6. 6537

25

26

Mičev

Stanislav

3275

5. 0477

26

27

Slavkovská

Elena

2358

3. 6343

27

28

Škoviera

Šimon

1903

2. 9330

28

29

Volf

Milan

2680

4. 1306

29

30

Ančinová

Daniela

185

0. 2851

30


- 52 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Stredoslovenský kraj

Együttélés-Spolužitie-Hspólnota-Soužití, MKDH (koalícia)

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

P0D. HLASOV

ZM. POR.

1

Miko

Eugen

5043

21. 2042

1

2

Lörincz

Jozef

1894

7. 9636

2

3

Princzkel 

Jozef

994

4. 1794

3

4

Gyurcsík

Ivan

2861

12. 0296

 4

5

Stehlík

Ladislav

592

2. 4891

5

6

Kovács

István B.

8411

35. 3655

6

7

György

František

1646

6. 9209

7

8

Csák

Štefan

5445

22. 8945

8

9

Plevová

Eva

669

2. 8129

9

10

Bari

Attila

8355

35. 1301

10

11

Kardoš

Peter

149

0. 6264

11

12

Berecová

Valéria

1000

4. 2046

12

13

Kovács

Jozef

209

0. 8787

13

14

Puntigán

Jozef

3408

14. 2959

14

15

Mészáros

Gašpar

219

0. 9208

15

16

Bodzsár

Gyula

2637

11. 8877

16

17

Nagyová

Margita

440

1. 8508

17

18

Durayová

Eva

5983

24. 8202

18

19

Vargaová

Margita

242

1. 8175

19

20

Kónya

Ferenc

8808

37. 8348

20


- 53 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Stredoslovenský kraj

Együttélés-Spolužitie-Hepólnota-Soužití, MKDH (koalícia)

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

21

Cseri

Ladislav

1460

6. 1388

21

22

Marekova

Iveta

537

2. 2579

22

23

Szöke

István

6817

28. 6633

23

24

Blaskó

Ladislav

2742

11. 5292

24

25

Tóbiás

István

6133

25. 7873

25


- 54 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Stredoslovenský kraj

Slovenská národná strana 

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

1

Andel

Marián

25518

30. 6375

2

2

Kvietik

Štefan

62182

74. 6572

1

4

Vilčeková

Anna

12726

15. 2791

3

5

Januš

Marián

20914

25. 1098

4

6

Laciak

Igor

7657

9. 1931

5

7

Majtánová

Elena

4757

5. 7113

6

10

Černák

Dušan

6074

7. 2925

7

11

Porubec

Ladislav

15590

18. 7177

8

12

Nosková

Viera

3972

4. 7688

9

14

Ivan

Jozef

5970

7. 1677

10

15

Kmeťová

Dagmar

6554

7. 8688

11

16

Majer

Dušan

7730

9. 2808

12

17

Hrivíková

Zuzana

13189

15. 8350

13

18

Zeleníková

Lýdia

1360

1. 6328

14

19

Fábry

Ivan

10662

12. 8010

15

- 55 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Stredoslovenský kraj

Kresťanskodemokratické hnutie

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

l

Hykisch

Anton

12329

15. 7410

1

2

Taraj

Štefan

19409

24. 7803

2

3

Lacko

Emil

12562

16. 0385

3

4

Oberhauser

Viliam

3236

4. 1315

4

5

Homolová

Štefánia

9180

11. 7205

5

6

Macko

Štefan

4251

5. 4274

6

7

Boroň

Pavol

10368

13. 2373

7

8

Haťapka

Peter

16417

20. 9603

8

9

0lejár

Milan

12027

15. 3554

9

10

Kružliak

Štefan

3443

4. 3958

10

11

Marko

Peter

4878

6. 2279

11

12

Kováč

Michal

5370

6. 8561

12

13

Klepáč

Ján

2249

2. 8714

13

14

Jancová

Jana

9673

12. 3499

14

15

Čelko

Ladislav

2794

3. 5672

15

16

Mazan

Ján

1623

2. 0721

16

18

Hrubjak

František

12998

16. 5951

17

19

Zafková

Mária

3434

4. 3843

18

20

Harcek 

Ján

5765

7. 3604

19

21

Kučera

Štefan

5832

7. 4459

20


- 56 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Stredoslovenský kraj

Kresťanskodemokratické hnutie

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

22

Fedorová

Dagmar

3487

4. 4520

21

23

Franko

Andrej

6419

8. 1954

22

25

Jurík

Rudolf

2336

2. 9824

23

26

Hatiar

Anton

1702

2. 1730

24

27

Antalík

Štefan

3645

4. 6537

25

28

Šimko

Jozef

1825

2. 3300

26

29

Snopko

Pavol

1220

1. 5576

27

31

Bučkuliak

Ján

3242

4. 1392

28

32

Biba

Ján

1666

2. 1270

29

34

Fonferová

Mária

7966

10. 1705

30

36

Malotová

Anastázia

1517

1. 9368

31

37

Cebecauer

Maximilián

1424

1. 8180

32

38

Jandura

Stanislav

7284

9. 2998

33

39

Lukniš

Ján

2788

3. 5595

34


- 57 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Stredoslovenský kraj

Strana zelených

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

l

Huba

Mikuláš

4892

39. 1391

1

2

Tóthová

Zdena

2012

16. 0972

2

4

Šipka

Emil

2889

23. 1138

3

5

Gergely

Milan

1167

9. 3367

4

6

Pivko

Ivan

1330

18. 6408

5

7

Kocianová

Drahomíra

2131

17. 0493

6

8

Cíger

Ján

1498

11. 9849

7

9

Mokrý

Marian

3572

28. 5782

8

10

Kráľ

Ľudovít

964

7. 7126

9

11

Kopáčik

Roman

1672

13. 3770

10

12

Blatnický

Eduard

1349

10. 7928

11

13

Daxner

Dušan

1837

14. 6971

12

14

Horánsky

Štefan

1206

9. 6487

13

15

György

Ervín

1128

9. 0247

14

17

Magát

Dušan

800

6. 4005

15

18

Snoha

Igor

1352

10. 8168

16

19

Vágner

Alexander

1119

8. 9527

17

20

Golema

Martin

1204

9. 6327

18


- 58 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Východoslovenský kraj

Demokratická strana

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

1

Géci

Michal

2680

16. 9727

1

2

Badálová

Božena

2857

18. 0937

2

3

Olejníková

Mária

2893

18. 3217

3

4

Leco

Ladislav

2689

17. 0297

4

5

Zaduban

Alojz

1434

9. 0816

5

 

6

Holý

Jaroslav

846

5. 3578

6

7

Sabolová

Mária

2740

17. 3527

7

8

Ďubek

Jozef

1475

9. 3413

8

9

Herman

Blažej

1487

9. 4173

9

10

Gajdoš

Miroslav

1179

7. 4667

10

11

Šimkovič

Juraj

1482

9. 3856

11

12

Štutika

Vladimír

1624

10. 2849

12

13

Ferjanček

Igor

1585

10. 0379

13

14

Beneš

Miloš

1656

18. 4876

14

15

Tokár

Ivan

1292

8. 1823

15

16

Šoltys

Dušan

2514

15. 9214

16

17

Labaj

Jaroslav

1185

7. 5047

17

18

Vertai

Gabriel

876

5. 5478

18

19

Savkanič

Ján

1240

7. 8530

19

20

Hamorová

Zuzana

1682

10. 6523

20


- 59 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Východoslovenský kraj

Demokratická strana

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

21

Vajda

Igor

1872

6. 7891

21

22

Ciganoc

Jozef

453

2. 8689

22

23

Vincová

Vlasta

448

2. 8372

23

24

Kvetko

Ondrej

1567

9. 9240

24

25

Grejtáková

Eva

1393

8. 8220

25

26

Posluch

Jozef

457

2. 8942

26

27

Drobňáková

Irena

191

1. 2096

27

28

Slavkovský

Michal

245

1. 5516

28

29

Oravec

Karol

255

1. 6149

29

30

Vrašťáková

Daša

281

1. 7796

30

31

Dadykin

Viktor

114

0. 7219

31

32

Harvan

Jozef

86

0. 5446

32

33

Budai

František

126

0. 7979

33

34

Zatroch

Ján

413

2. 6155

34

35

Perun

Dušan

105

0. 6649

35

36

Doležal

Alojz

51

0. 3229

36

37

Ružinský

Jozef

187

1. 1842

37


- 60 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Východoslovenský kraj

Verejnosť proti násiliu (blok)

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

l

Snopko

Ladislav

88208

50. 7479

1

2

Ondrus

Miroslav

39130

22. 5123

2

3

Ďurišin

Peter

13343

7. 6765

3

5

Strýko

Marcel

27619

15. 8897

4

6

Dianiška

Ivan

7397

4. 2556

5

7

Ľupták

Ivan

10644

6. 1237

6

8

Pirovits

Ladislav

6069

3. 4916

7

9

Koptová

Anna

14718

8. 4675

8

10

Zoričák

Alfonz

6999

4. 0266

9

11

Hubel

Jozef

6600

3. 7971

10

12

Dubjel

Karol

3912

2. 2506

11

13

Németh

Jozef

6812

3. 9190

12

14

Kačmár

Bohumil

3908

2. 2483

13

16

Miček

Miroslav

5166

2. 9721

14

18

Dziak-Košický

Miroslav

8234

4. 7371

15

19

Miklos

Lorant

3018

1. 7363

16

20

Vasiľ

František

1998

1. 1494

17

21

Miháliková

Erika

7102

4. 0859

18

22

Pado

Martin

8329

4. 7918

19

23

Vozár

Pavol

6721

3. 8667

20


- 61 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Východoslovenský kraj

Verejnosť proti násiliu (blok)

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

24

Augustín

Vladimír

8421

4. 8447

21

25

Kaščák

Miloš

10960

6. 3055

22

26

Bilišňanský

Ľuboš

1614

0. 9285

23

27

Laš

Mikuláš

4251

2. 4456

24

28

Lukáč

Gabriel

1678

0. 9653

25

29

Fetyko

Lórant

1220

0. 7018

26

30

Keruľ-Kmec

Marián

760

0. 4372

27

31

Hamár

Ján

1460

0. 8399

28

32

Gerčák

Jozef

2589

1. 4895

29

33

Kostelníková

A.

1415

0. 8140

30

34

Friesz

Ján

1987

1. 1431

31

35

Ščigulinský

Oskar

875

0. 5034

32

36

Korpa Janov

Ján

971

0. 5586

33

37

Čonka

Ladislav

3124

1. 7973

34

38

Orlet

Gejza

4023

2. 3145

35

39

Pistovčák

Alexander

1744

1. 0033

36

40

Kusý

Mir.

27739

15. 9588

37


- 62 -

SŠÚ - VOĽBY 90 výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Východoslovenský kraj

Komunistická strana Československa

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POP, HLASOV

ZM. POR.

1

Novák

Igor

23299

35. 0155

1

2

Zselenák

Jozef

9364

14. 0729

2

3

Kliman

Ladislav

8677

13. 0404

3

4

Oravcová

Marta

11055

16. 6143

4

5

Kardoš

František

6616

9. 9430

5

6

Marhulíková

Oľga

6713

10. 0888

6

7

Hudák

Jozef

9432

14. 1751

7

8

Frena

Jan

13472

28. 2467

8

9

Lukáč

Jozef

6975

10. 4825

9

10

Hrobko

Ján

7690

11. 5571

10

11

Šaffa

Ján

5096

7. 6586

11

12

Kuzmiak

Ján

6294

9. 4591

12

13

Miškovský

Pavel

4367

6. 5630

13

14

Gondek

Michal

5925

8. 9045

14

15

Nemčík

Michal

13848

20. 8118

15

16

Šperňák

Michal

7959

11. 9614

16

17

Tomko

Pavel

5535

8. 3184

17

18

Guman

Alexander

4523

6. 7975

18

19

Mancoš

Juraj

3882

5. 8341

19

20

Madzin

Štefan

6251

9. 3944

20

- 63 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Východoslovenský kraj

Kommistická strana Československa

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

21

Senko

Pavol

7368

11. 0732

21

22

Záhradník

Jakub

4483

6. 7374

22

23

Palkoci

Emil

4258

6. 3992

23

24

Litavská

Eva

•5052

7. 5925

24

25

Comba

Jozef

7268

10. 9229

25


- 64 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Východoslovenský kraj

Együttélés-Spolužitie-Hspólmota-Soužití,KDH (koalícia)

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POČ. HLASOV

POD. HlasoV

ZM. POR.

 1

Dobos

László

18680

62. 9698

1

2

Görcsös

Michal

3640

12. 2703

2

3

Hornyák

Ján

7511

25. 3193

3

4

Hirjak

Mikuláš

2059

9. 6376

4

5

Tarnóczy

Štefan

1403

4. 7294

5

6

Máté

Ladislav

6051

20. 3977

6

7

Lizák

Peter

3407

11. 4849

7

8

Gál

Alexander

4613

15. 5503

8

9

Palenčár

Štefan

2174

7. 3285

9

10

Bodnár

Ján

3074

10. 3623

10

11

Fuksz

Alexander

5786

19. 5044

11

12

Bajza

Teodor

2055

6. 9273

12

13

Kiss

Július

611

2. 0596

13

14

Orlovský

Štefan

2951

9. 9477

14

15

Bocskorás

Bartolomej

3344

11. 2725

15

16

Tarczalová

Anna

655

2. 2079

16

17

Tököly

Gabriel

5245

17. 6807

17

18

Perhács

Jozef

257

0. 8663

18

19

Ripcsu

Rudolf

2924

9. 8567

19

20

Vasilčo

Ján

1312

4. 4227

20


- 65 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Východoslovenský kraj

Egyuttélés-Spolužitie-Hspólnota-Soužití MKDH (koalícia)

POR. C.

PRIEZVISKO

Meno

POC. HLASOV

POD. HLASOU

ZM. POR.

21

Papp

Zoltán

3425

11. 5455

21

22

Demko

Andrej

1445

4. 8710

22

23

Reiterová

Kristína

997

3. 3608

23

24

Pólos

Arpád

3343

11. 2691

24

25

Ambrus

František

4476

15. 0884

25

26

Bajusz

Barnabáš

740

2. 4945

26

27

Štefan

Ján

1200

4. 0451

27

28

Köteles

Jozef

350

1. 1798

28


- 66 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Východoslovenský kraj

Slovenská národná strana

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

3

Petko

Ján

5108

32. 1844

1

4

Kaňa

Anton

5221

32. 8964

2

6

Bujňák

Vincent

3254

20. 5028

3

7

Klubert

Adalbert

1236

7. 7877

4

8

Filipp

Jozef

2059

12. 9733

5

9

Botko

Ladislav

3526

22. 2166

6

11

Gálik

Miloslav

4634

29. 1979

7

12

Baranová

Klaudia

1669

10. 5160

8

13

Páska

Jaroslav

4193

26. 4192

9


- 67 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Východoslovenský kraj

Kresťanskodemokratické hnutie

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

1

Čarnogurský

Ivan

72442

75. 6084

1

2

Pollák

Miroslav

11788

12. 3032

2

3

Balún

František

9811

10. 2398

3

4

Javorský

František

11407

11. 9056

4

5

Komár

Vladimír

7470

7. 7965

5

6

Masarik

Ján

6031

6. 2946

6

7

Kondášová

Kveta

4609

4. 8104

7

8

Rozinajová

Helena

5405

5. 6412

8

9

Hajduk

Andrej

6279

6. 5534

9

10

Blažko

Vincent

7852

8. 1952

10

11

Novajovský

Jozef

9209

9. 6115

11

12

Gaľa

Milan

8948

9. 3391

12

13

Nosáľ

František

3634

3. 7928

13

14

Krčová

Erika

2855

2. 9797

14

15

Fricky

Alexander

2621

2. 7355

15

16

Dečo

Ján

6318

6. 5941

16

17

Ficko

Ján

7434

7. 7589

17

18

Petra

Vladimír

3731

3. 8940

18

19

Ocilka

Štefan

6979

7. 2840

19

20

Baráthová

Eleonóra

6548

6. 8342

20


- 68 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Východoslovenský kraj

Kresťansko demokratické hnutie

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

21

Tuptová

Gabriela

9435

9. 8474

21

22

Cichá

Mária

4859

5. 0713

22

23

Husár

Juraj

1252

1. 3067

23

24

Lauko

Peter

10979

11. 4588

24

25

Šoltýs

Milan

6698

6. 9907

25

26

Tomášová

Eva

2646

2. 7616

26

27

Kriška

Juraj

2132

2. 2251

27

28

Obsuth

Juraj

501

0. 5228

28

29

Dzurjaník

Zdenko

4383

4. 5745

29

30

Kaleta

Ľudoví t

2531

2. 6416

30

31

Skokanová

Zuzana

1055

1. 1011

31

32

Krajňák

Peter

2033

2. 1218

32

34

Lakatoš

Anton

645

0. 6731

33

35

Pavlinský

Filip

1993

2. 0801

34

36

Fornádel

Jozef

2191

2. 2867

35

37

Polačko

Jozef

3390

3. 5381

36

39

Kapusta

František

2545

2. 6562

37

40

Macák

Dušan

3584

3. 7406

38


- 69 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Východoslovenský kraj

Strana zelených

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOV

POD. HLASOV

ZM. POR.

1

Budai

Marián

6973

46. 1513

1

2

Pokorný

Jozef

3415

22. 6024

2

4

Chudík

Vladímír

1259

8. 3327

3

5

Porianda

Jozef

2098

13. 8857

4

6

Hrubčo

Ján

1858

12. 2973

5

7

Link

Jozef

1621

10. 7287

6

8

Svoreň

Mikuláš

979

6. 4795

7

10

Štefko

Drahomír

1003

6. 6384

8

11

Ščuka

Július

1858

12. 2973

9

12

Sivák

Jaroslav

642

4. 2491

10

13

Litvaj

Vladimír

849

5. 6191

11

14

Huta

Marián

860

5. 6919

12

16

Rochlitzová

Lea

1946

12. 8797

13

17

Segiňák

Vladimír

2553

16. 8972

14

18

Mačejovsky

Jozef

753

4. 9837

15

19

Kmeťová

Jana

940

6. 2214

16

20

Drábik

Vladimír

1363

9. 0211

17

21

Laca

Peter

892

5. 9037

18

22

Lacko

Ľubomír

822

5. 4404

19

23

Tesár

Anton

1709

11. 3111

20


- 70 -

SŠÚ - VOĽBY 90 Výsledky prednostného hlasovania volieb do SNR

Východoslovenský kraj

Strana zelených

POR. C.

PRIEZVISKO

MENO

POC. HLASOM

POD. HLASOM

ZM. POR.

24

Mikloš

Ľúbomír

1180

7. 8099

21

25

Kopásek

Vladimír

1301

8. 6107

22

26

Volčko

Milan

106

0. 7015

23

27

Balík

Libor

151

0. 9994

24

28

Hájek

Bedřich

448

2. 9651

25

29

Priesol

Ivan

501

3. 3159

26


- 71 DRUHÉ SKRUTÍNIUM


- 72 -

SŠÚ - VOĽBY 1990 Definitívne výsledky volieb do SNR

Výstupné tabuľky za SR

Zostatky hlasov po 1. skrutíniu

POLIT. FORMÁCIA

SR

KRAJ 51

KRAJ 52

KRAJ 53

KRAJ 54

02 - DS

23835

12972

5182

5372

309

05 - VPN

34985

6714

3096

7055

18120

10 - KSČ

34899

1456

10044

10238

13161

12 - ESWMK

42795

6616

7015

20173

8991

16 - SNS

32721

9373

12563

7587

3198

17 - KDH

25105

13083

9924

10

2088

18 - SZ

55505

12436

14788

12403

15878

- 73 -

SŠÚ - VOĽBY 1990 Definitívne výsledky volieb do SNR

Výstupné tabuľky za SR

Výpočet republikového volebného čísla 2. skrutínium

UKAZOVATEĽ

SR

KRAJ 51

KRAJ 52

KRAJ 53

KRAJ 54

ZOST. HLASOV PO 1. SKR.

249845

62650

62612

62838

61745

NEPRIDELENÉ MANDÁTY

       12

        3

        3

        3

        3

REPUB. VOLEB. ČÍSLO

 19219

       

- 74 -

SŠÚ - VOĽBY 1990 Definitívne výsledky volieb do SNR

Výstupné tabuľky za SR

Definitívne počty mandátov politických strán

 

POLIT. FORMÁCIA

SR

KRAJ 51

KRAJ 52

KRAJ 53

KRAJ 54

2. SKRUT.

02 - DS

7

0

2

2

2

1

05 - VPN

48

5

13

13

15

2

10 - KSČ

22

2

6

6

6

2

12 - ESWMK

14

0

9

1

2

2

16 - SNS

22

2

7

10

2

1

17 - KDH

31

1

9

10

10

1

18 - SZ

6

0

1

1

1

3


- 75 -

SŠÚ - VOĽBY 1990 Definitívne výsledky volieb do SNR

Grafické výstupy za SR

Definitívne počty mandátov politických strán

rozne_01_08-1.jpg

- 76 POSLANCI ZVOLENÍ DO SNR


- 77 POSLANCI ZVOLENÍ DO SNR VO VOĽBÁCH 1990 Hlavné mesto SR Bratislava

02 Demokratická strana

Poradie Priezvisko a meno

1.          Brňák Peter

05 Verejnosť proti násiliu Poradie Priezvisko a meno

1.          Hofbauer Roman

2.          Mikloško František

3.          Húska Augustín

4.          Zemko Milan

5.          Varga Alexander

6.          Tatár Peter

10 Komunistická strana Československa Poradie Priezvisko a meno

1.          Weiss Peter

2.          Nižňanský Štefan

3.          Ftáčnik Milan

12 Egyuttélés-Spolužitie-Wspólnota-Soužiti Maďarské kresťanskodem. hnutie (koalícia)

Poradie Priezvisko a meno

1.          Tirinda Peter

16 Slovenská národná strana Poradie Priezvisko a meno

1.          Adamica Alfonz

2.          Prokeš Jozef


- 78 17 Kresťanskodemokratické hnutie

| Poradie | Priezvisko a meno

1.              Mikloško Jozef

18 Strana zelených

| Poradie | Priezvisko a meno

1.              Kaliská Gabriela


- 79 Západoslovenský kraj 02 Demokratická strana | Poradie | Priezvisko a meno

1.             Majer Ján

2.             Keltošová Oľga

 05 Verejnosť proti násiliu

| Poradie | Priezvisko a meno

1. Košťa Ladislav

2. Szomolányiová Soňa

3. Zászlós Gábor

4. Huba Martin

5. Szokol Karol

6. Sládek Vladimír

7. Sečánsky Milan

8. Nagy László

9. Čečetka Vladimír

10. Košťál Pavol

11. Kotrus Vladimír

12. Sokol Jozef

13. DIOVČOŠ Rastislav

10 Komunistická strana Československa | Poradie | Priezvisko a meno

1. Fogaš Ľubomír

2. Belan Rudolf

3. Hudec Ivan

4. Paulický Peter

5. Trepáč Jozef

6. Plesnik Juraj

7. Varjú Ján

12 Együttélés-Spolužitie-Mspólnota-Soužiti Maďarské kresťanskodem. hnutie (koalícia)

| Poradie | Priezvisko a meno

1. Janics Koloman

2. Szabó Rezsö

3. Csáky Pál

4. Ásványi László

5. Rózsa Ernö

6. Bauerova Edita

7. Agárdy Gábor

8. Harna Štefan

9. Bartakovics Štefan


- 80 16 Slovenská národná strana

Poradie Priezvisko a meno:

1. Miškovský Vladimír

2. Hrnko Anton 

3. Brestenský Róbert

4. Gašpar Juraj

5. Deáková Etela

6. Ivan Cyril

7. Balážik Vojtech

17 Kresťanskodemokratické hnutie

Poradie Priezvisko a meno 

1. Ivan Jaroslav

2. Dobrovodský Dušan

3. Andráš Anton

4. Brocka Július

5. Baláž František

6. Dubovan Karol

7. Kmeťo Ján 8. Hamerlík Rudolf

9. Kmeť Vladimír

18 Strana zelených

Poradie Priezvisko a meno

1. Sabo Peter


- 81 Stredoslovenský kraj

02 Demokratická strana | Poradie | Priezvisko a meno

1. Zelinová-Havlátová Hana

2. Brndiar Ivan

05 Verejnosť proti násiliu | Poradie | Priezvisko a meno

1. Ondruš Vladimír

2. Paučo Ján

3. Krajčovič Martin

4. Markotán Peter

5. Okres Pavel

6. Kerti Anton

7. Findra Ján

8. Homola Pavol

9. Žingor Radomir

10. Galanda Milan

11. Jaroš Ivan

12. Seják Ladislav

13. Mistríková Zuzana

10 Komunistická strana Československa | Poradie | Priezvisko a meno

1. Bruncko Ján

2. Ľupták Ján

3. Bárány Eduard

4. Dobrovolný Jozef

5. Jakuš Jozef

6. Uramová Daniela

12 Együttélés-Spolužitie-Wspólnota-Soužiti Maďarské kresťanskodem. hnutie (koalícia)

| Poradie | Priezvisko a meno

1. Mikó Eugen


- 82 16 Slovenská národná strana

Poradie Priezvisko a meno

1. Kvietik Štefan

2. Andel Marián

3. Vilčeková Anna

4. Januš Marián

5. Laciak Igor

6. Majtanová Elena

7. Černák Dušan

8. Porubec Ladislav

9. Nosková Viera 10. Ivan Jozef

17 Kresťanskodemokratické hnutie

Poradie Priezvisko a meno

1. Hykisch Anton

2. Táraj Štefan

3. Lacko Emil

4. Oberhauser Viliam

5. Homolova Štefánia

6. Macko Štefan

7. Boroň Pavol 8. Haťapka Peter 9. Olejár Milan

10. Kružliak Štefan

11. Klepáč Ján

18 Strana zelených

Poradie Priezvisko a meno

1. Huba Mikuláš

2. Tóthová Zdena


- 83 Východoslovenský kraj

02 Demokratická strana | Poradie | Priezvisko a meno

1. Géci Michal

2. Badálová Božena

05 Verejnosť proti násiliu | Poradie | Priezvisko a meno

1. Snopko Ladislav

2. Ondruš Miroslav

3. Ďurišin Peter

4. Strýko Marcel

5. Dianiška Ivan

6. Ľupták Ivan

7. Pirovits Ladislav

8. Koptová Anna

9. Zoričák Alfonz

10. Hübel Jozef

11. Dubjel Karol

12. Németh Jozef

13. Kačmár Bohumil

14. Miček Miroslav

15. Dziak-Košický Miroslav

16. Kusý Miroslav

10 Komunistická strana Československa | Poradie | Priezvisko a meno

1. Novák Igor

2. Zselenák Jozef

3. Kliman Ladislav

4. Oravcová Marta

5. Kardoš František

6. Marhulíková Oľga

12 Együttélés-Spolužitie-Mspólnota-Soužiti Maďarské kresťanskodem. hnutie (koalícia)

| Poradie | Priezvisko a meno

1. Dobos László

2. Görcsös Michal

3. Hirjak Mikuláš


- 84 16 Slovenská národná strana

Poradie Priezvisko a meno

1. Petko Ján

2. Kaňa Anton

3. Filipp Jozef

17 Kresťanskodemokratické hnutie

Poradie Priezvisko a meno

1. Čarnogurský Ivan

2. Pollák Miroslav

3. Balún František

4. Javorský František

5. Komár Vladimír

6. Masarik Ján

7. Kondašová Kveta

8. Rozinajová Helena

9. Hajduk Andrej 10. Blažko Vincent

18 Strana zelených

Poradie Priezvisko a meno

1. Budai Marián

2. Pokorný Jozef


- 85 KANDIDÁTI, KTORÍ SA STALI NÁHRADNÍKMI


- 86 SLOVENSKA NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Hlavné mesto SR Bratislava 02 Demokratická strana

Por. čís.

Meno a priezvisko

1.

Štefan Škríp

2.

Ján Holčík

3.

Jozef Dubníček

4.

Miloslava Zemková

5.

Vladimír Repka

6.

Božena Gašparíková

7.

Ernest Deák

8.

Miroslav Pius

9.

Roman Okoličányi

10.

Eva Brendlová

11.

Juraj Alner

12.

Eva Lettrichová-Marianyi

13.

Emil Zuzik

14.

Ivan Križka

15.

Márius Hričovský

16.

Kamil Šimončič

17.

Vladimír Kačka

18.

Pavol Frič

19.

Tibor Mojš

20.

Miroslav Palát

21.

Ladislav Čisárik

22.

Zuzana Králiková

23.

Vladimír Pavle

24.

Július Olšiak

25.

Miroslav Brabenec

26.

Jozef Vrba

27.

Juraj Hovorka

28.

Mária Klimeková

29.

Jozef Polák


- 87 SLOVENSKA NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov, ktorí... sa stali náhradníkmi

Hlavné mesto SR Bratislava 05 Verejnosť proti násiliu

Por. čís.

Meno a priezvisko

1.

Jozef Moravčík

2.

Peter Kresánek

3.

Ján Marček

4.

Marcela Gašová

5.

Ján Chrtan

6.

Katarína Šimončičová

7.

Vladimír Zeman

8.

Michaela Trizuljaková

9.

Ján Pišút

10.

Imrich Vašečka

11.

Ivan Mar ton

12.

Richard Szabó

13.

Michal Greško

14.

Pavol Blahušiak

15.

Anton Hajduk

16.

Ivan Mačura

17.

Zora Pauliniová

18.

Pavol Ondreička

19.

Ľubomír Munk

20.

Jozef Olejár

21.

Martin Porubjak

22.

Pavol Hraško

23.

Miroslav Hytka

24.

Judita Kokolevská

25.

Dorota Šimeková

26.

Ľubomír Dolgoš

27.

Miloš Vajda


- 88 SLOVENSKA NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Hlavné mesto SR Bratislava

10 Komunistická strana Československa

Por. čís.

Meno a priezvisko

1.

Anna Lenická

2.

Vladimír Červeň

3.

Jaroslav Bartoň

4.

Jozef Kopúnek

5.

Oliver Brunovský


- 89 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Hlavné mesto SR Bratislava

12 E-S-W-S, Maďarské Kresťanskodemokratické hnutie

Por. čís.

Meno a priezvisko

 

1.

Štefan Sebök

 

2.

Jozef Lapos

 

3.

Štefan Demecs

 

4.

Izabella Jéghová

 

5.

Jozef Vanyek

 

6.

Štefan Rovenský

 

7.

István Nagy

 

8.

Jolana Krátka

 

9.

Imrich Réz

 

10.

Valéria Hegedüsová

 

11.

Sidónia Tamásová

 

- 90 SLOVENSKA NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Hlavné mesto SR Bratislava 16 Slovenská národná strana

Por. čís.

Meno a priezvisko

1.

Vladimír Podplešský

2.

Milan Pikali

3.

Vladimír Prikler

4.

Igor Rzavský

5.

Mária Chmelová

6.

Ján Dolák

7.

Milan Sanetrik

8.

Milan Šajban

9.

Michal Kolenčik

10.

Jozef Löffler

11.

Mária Vandlíková

12.

Ivan Čapla

13.

Vladimír Ondrejkovič

14.

Branislav Boroš

15.

Martin Belák

16.

Stanislav Kalinec

17.

Irena Antošíková

- 91 SLOVENSKA NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Hlavné mesto SR Bratislava

17 Kresťanskodemokratické hnutie

Por. čís.

Meno a priezvisko

1.

Vladimír Horváth

2.

Rudolf Čavojský

3.

Jozef Brilla

4.

Elena Barancová

5.

Ladislav Rohožka

6.

Vladimír Krčméry

7.

Štefan Bederka

8.

Karol Pastor

9.

Dalibor Krupa

10.

Jozef Dravecký

11.

Daniel Bobok

12.

Jozef Žemba

13.

Ondrej Lupták

14.

Cyril Nádaždy

15.

Alojz Minárik

16.

František Kočiš

17.

Alois Rakus

18.

Marta Orgonášová


- 92 SLOVENSKA NÁRODNÁ RADA Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Hlavné mesto SR Bratislava 18 Strana zelených

Por. čís.

Meno a priezvisko

1.

Mária Papšiková

2.

Alexander Pflügler

 3.

Anna Prugarová

4.

Koloman Prónay

5.

Ivan Latták

6.

Denis Svoboda

7.

Ivan Rada

8.

Viera Ondrejičková


- 93 SLOVENSKA NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Západoslovenský kraj 02 Demokratická strana

Por. čís.

Meno a priezvisko

1.

Eduard Granec

2.

Juraj Jurovský

3.

Peter Kováč

4.

Miloslav Podmanický

5.

Július Balák

6.

Emil Dobrotka

7.

Vojtech Blaško

8.

Michal Vanák

9.

Vladimír Libant

10.

Zuzana Janečková

11.

Pavel Bakonyi

12.

Miroslav Jarunek

13.

Eva Haluzová

14.

Rastislav Valko

15.

Andrej Chudoba

16.

Alžbeta Chnapková

17.

Ida Vallová

18.

Ján Pardubský

19.

Marián Novotný

20.

Pavol Paracka

21.

Anton Čamaj

22.

Viliam Schovanec

23.

Magdaléna Smolinská

24.

Jozef Margala

25.

Ondrej Kvas

26.

Dušan Pukanec

27.

Pavel Pastierik

28.

Mária Takáčová

29.

Tibor Kališ

30.

Štefan Ölvecký

31.

Karol Zajiček

32.

Ľudovít Kleštinec

33.

Jozef Škvarenina

34.

Valéria Balogová

35.

Rudolf Kováč

36.

Viera Bednáriková


- 94 SLOVENSKA NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Západoslovenský kraj

O5 Verejnosť proti násiliu

Por. čís.

Meno a priezvisko

1.

Jozef Berényi

2.

Ján Chmelo

3.

Pius Biely

4.

Peter Turay

5.

Jaroslav Riha

6.

Július Krajčik

7.

Edita Buganová

8.

Jozef Varta

9.

Peter Rajčan

10.

Ján Vojtaššák

11.

Ľubomír Navrátil

12.

Ladislav Könözsi

13.

Juraj Szeleczky

14.

Júlia Hlavatá

15.

Tibor Haluška

16.

Eva Ipothová

17.

Róbert Chochula

18.

Jozef Stolárik

19.

Pavol Zeman

20.

László Szigeti

21.

Eva Meszárosová

22.

Pavol Javor

23.

Oľga Filipová

24.

Ivan Kelemen

25.

Ľubomír Žiak


- 95 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Západoslovenský kraj

10 Komunistická strana Československa

Por. čís.

Meno a priezvisko

1.

Marta Halečková

2.

Ján Haršány

3,

Juraj Horváth

4.

Ingeborg Szöcsová

5.

Zdeněk Švejcar

6.

Anna Krajčovičová

7.

Jaroslav Horváth

8.

Eleonóra Fogelová

9.

Jindřich Markuš

10.

Eugen Kováč

11.

Ladislav Matejka

12.

Ľuboš Botoš

13.

Richard Piskalik

14.

Jozef Špaček

15.

Pavol Lamačka

16.

Jozef Hutta

17.

Jozef Vilém

18.

Štefan Strieženec

19.

Jozef Halier

20.

Ladislav Mászár


- 96 SLOVENSKA NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Západoslovenský kraj

12 E-S-W-S, Maďarské kresťanskodemokratické hnutie

Por. čís.

Meno a priezvisko

1.

Michal Kmeczk

2.

Jozef Untermayer

3.

Zoltán Sebök

4.

Rudolf Duray

5.

Tibor Kopöcs

6.

Jozef Molnár

7.

Alžbeta Dolníková

8.

Alžbeta Sesztáková

9.

László Újváry

10.

Andráš Valacsay

11.

Júlia Molnárová

12.

Dionýz Száraz

13.

Margita Fegyveresová

14.

Alžbeta Vargová

15.

Gabriel Vincze

16.

Štefan Fehér

17.

Gašpar Horváth

18.

Juraj Mészáros

19.

Arpád Motesiczky

20.

Ján Gerö

21.

Juraj Bélik

22.

Ladislav Melczer

23.

Imrich Kukel

24.

Mikuláš Fehér


- 97 SLOVENSKA NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov

Západoslovenský kraj

16 Slovenská národná strana

Por. čís.

Meno a priezvisko

1.

Ladislav Kučera

2.

Miroslav Michalec

3.

Eduard Lipa

4.

Jarmila Valachovičová

5.

Fridrich Hlava

6.

Vojtech Matušinec

7.

Peter Hačunda

8.

Ľubomir Mihalik

9.

Marián Glinda

10.

Mária Ostrolucká

11.

Milan Golský

12.

Marián Petro

13.

Ján Synak

14.

Ľubomir Mäsiar


- 98 SLOVENSKA NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Západoslovenský kraj

17 Kresťanskodemokratické hnutie

Por. čís.

Meno a priezvisko

1.

Vojtech Šimek

2.

Jozef Cesnek

3.

Tihamér Zilizi

4.

Jan Kovačovský

5.

Ivan Samuhel

6.

Rudolf Ragás

7.

Martin Mikuš

8.

Jozef Šifalovič

9.

Melánia Šuláková

10.

Ľudovít Molnár

11.

Imrich Pleidel

12.

Dagmar Babčanová

13.

Viliam Mihálik

14.

Vincent Hegedüs

15.

Ľuboš Binovsky

16.

Anna Hrnčarová

17.

Emil Bielik

18.

Jozef Sádovský

19.

Dezider Nejedlík

20.

Karol Ponduša

21.

Jozef Buran

22.

Oto Baranec

23.

Jozef Machovič

24.

Pavol Bebjak

25.

Ján Bielik

26.

František Štefánik

27.

Štefan Kopecký


- 99 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Západoslovenský kraj

18 Strana zelených

Por. čís.

Meno a priezvisko

1.

Mária Kozová

2.

Juraj Pekarovič

3.

Jaromir Šíbl

4.

Zdenka Kozempelová

5.

Ján Bilik

6.

Ján Lukoťka

7.

Eva Bóková

8.

Jaroslav Valentini

9.

Ivan Šikula

10.

Marián Gálik

11.

Pavol Deutsch

12.

Janka Mináriková

13.

Ružena Kotrusová

14.

Štefan Holička

15.

Terézia Kyseľová

16.

Anna Vaverková

17.

Róbert Wirth


- 100 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Prehľad  kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Stredoslovenský kraj 02 Demokratická strana

Por. čís.

Meno a priezvisko

1.

Roman Kazík

2.

Stanislav Kunda

3.

Juraj Kaličiak

4.

Ľudovít Lettrich

5.

Vladimír Bahýl

6.

Peter Gottreich

7.

Miroslav Stopka

8.

Dušan Mellner

9.

Bartolomej Gernát

10.

Božena Blahušiaková

11.

Oskar Hanták

12.

Alena Sekerková

13.

Peter Vencel

14.

Marián Terén

15.

Karol Wáczlaw

16.

Zuzana Žemlová

17.

Jana Psotná

18.

Ivan Jesenský

19.

Ľuboslav Václav

20.

Ľubomír Ťahúň

21.

Vladimír Gažik

22.

Ľubomíra Fabianová

23.

Augustín Kočiš

24.

Ivan Labát

25.

Emília Palajová

26.

Jana Nákačková

27.

Viera Dobiášová

28.

Stanislav Staňo

29.

Milan Neuschl

30.

Jozef Hrmo

31.

Dušan Lenko

32.

Mária Korčoková

33.

Dušan Holik

34.

Miloš Palička

35.

Ján Šingliar

36.

Zdena Dopjerová

37.

Mária Tóthová


- 101 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Stredoslovenský kraj

05 Verejnosť proti násiliu

Por. čis.

Meno a priezvisko

1.

Marián Sokol

2.

Ľuboš Babarík

3.

Ján Benčík

4.

Ján Vančo

5.

Tibor Vlček

6.

Pavol Šovčik

7.

Jaroslav Lepiš

8.

Ján Hronec

9.

Ľudovít Kaník

10.

Bohuslav Beňo

11.

Hana Ponická

12.

Jozef Ferencz

13.

Ivan Bízik

14.

Milan Benčok

15.

Vit Priesol

16.

Jaroslav Miklo

17.

Jiři Zaťovič

18.

Milan Kraus

19.

Pavol Mináč

20.

Július Mokoš

21.

Anna Buzgová


- 102 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Stredoslovenský kraj

10 Komunistická strana Československa

Por. čís.

Meno a priezvisko

1.

Jaroslav Vician

2.

Jozef Murgaš

3.

Július Alabán

4.

Anna Látková

5.

Dušan Dorotin

6.

Ľudovít Truben

7.

Ján Lenčo

8.

Miroslav Suchánek

9.

Anna Mikulová

10.

Michal Králik

11.

Ján Brezina

12.

František Ďurčenka

13.

Anna Vraniaková

14.

Ľudovít Filický

15.

Karol Görner

16.

Jozef Fabian

17.

Jana Janišiková

18.

Stanislav Barényi

19.

Ľubomír Kunert

20.

Stanislav Mičev

21.

Elena Slavkovská

22.

Šimon Škoviera

23.

Milan Volf

24.

Daniela Ančinová


- 103 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Stredoslovenský kraja

12 E-S-W-S, Maďarské kresťanskodemokratické hnutie

Por. čís.

Meno a priezvisko

1.

Jozef Lörincz

2.

József Princzkel

3.

Ivan Gyurcsík

4.

Ladislav Stehlik

5.

István B. Kovács

6.

František György

7.

Štefan Csák

8.

Eva Plevová

9.

Attila Bari

10.

Peter Kardoš

11.

Valéria Berecová

12.

Jozef Kovács

13.

Jozef Puntigán

14.

Gašpar Mészáros

15.

Gyula Bodzsár

16.

Margita Nagyova

17.

Eva Durayová

18.

Margita Vargaová

19.

Ferénc Kónya

20.

Ladislav Cseri

21.

Iveta Marekova

22.

István Szöke

23.

Ladislav Blaskó

24.

István Tóbiás


- 104 SLOVENSKA NÁRODNÁ RADA

Pr e h ľa d kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Stredoslovenský kraj

16 Slovenská národná strana

Por. čis.

Meno a priezvisko

1. 2. 3. 4.

5.

Dagmar Kmeťová Dušan Majer Zuzana Hriviková Lýdia Zeleníková Ivan Fábry


- 105 SLOVENSKA NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Stredoslovenský kraj

17 Kresťanskodemokratické hnutie

Por. čís.

Meno a priezvisko

1.

Peter Marko

2.

Michal Kováč

3.

Jana Jancová

4.

Ladislav Čelko

5.

Ján Mazán

6.

František Hrubjak

7.

Mária Zafková

8.

Ján Hárček

9.

Štefan Kučera

10.

Dagmar Fedorová

11.

Andrej Franko

12.

Rudolf Jurik

13.

Anton Hatiar

14.

Štefan Antalik

15.

Jozef Šimko

16.

Pavol Snopko

17.

Ján Bučkuliak

18.

Ján Biba

19.

Mária Fonferová

20.

Anastázia Malotová

21.

Maximilián Cebecauer

22.

Stanislav Jandura

23.

Ján Lukniš


- 106 SLOVENSKA NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Stredoslovenský kraj 18 Strana zelených

Por. čis.

Meno a priezvisko

1.

Emil Šípka

2.

Milan Gergely

3.

Ivan Pivko

4.

Drahomíra Kocianová

5.

Ján Cíger

6.

Marián Mokrý

7.

Ľudovít Kráľ

8.

Roman Kopáč i k

9.

Eduard Blatnický

10.

Dušan Daxner

11.

Štefan Horánský

12.

Ervin Gyorgy

13.

Dušan Magát

14.

Igor Snoha

15.

Alexander Vágner

16.

Martin Golema

- 107 SLOVENSKA NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Východoslovenský kraj 02 Demokratická strana

Por. čís.

Meno a priezvisko

1.

Mária Olejniková

2.

Ladislav Leco

3.

Alojz Zaduban

4.

Jaroslav Holý

5.

Mária Sabolová

6.

Jozef Ďubek

7.

Blažej Herman

8.

Miroslav Gajdoš

9.

Juraj Šimkovič

10.

Vladimír Štutika

11.

Igor Ferjanček

12.

Miloš Remeš

13.

Ivan Tokár

14.

Dušan Šoltys

15.

Jaroslav Labaj

16.

Gabriel Vertaľ

17.

Ján Savkanič

18.

Zuzana Hamorová

19.

Igor Vajda

20.

Jozef Ciganoc

21.

Vlasta Vincová

22.

Ondrej Kvetko

23.

Eva Grejtáková

24.

Jozef Posluch

25.

Irena Drobňáková

26.

Michal Slavkovský

27.

Karol Oravec

28.

Daša Vrašťáková

29.

Viktor Dadykin

30.

Jozef Harvan

31.

František Budai

32.

Ján Zatroch

33.

Dušan Perún

34.

Alojz Doležal

35.

Jozef Ružinský


- 108 SLOVENSKA NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Východoslovenký kraj

05 Verejnosť proti násiliu

Por. čis.

Meno a priezvisko

1.

Lórant Miklos

2.

František Vasiľ

3.

Erika Miháliková

4.

Martin Pado

5.

Pavol Vozár

6.

Vladimír Augustín

7.

Miloš Kaščák

8.

Luboš Bilišňanský

9.

Mikuláš Laš

10.

Gabriel Lukáč

11.

Lórant Fetyko

12.

Marián Keruľ-Kmec

13.

Ján Hamár

14.

Jozef Gerčák

15.

A. Kostelniková

16.

Ján Friesz

17.

Oskár Ščigulinský

18.

Ján Korpa Janov

19.

Ladislav Čonka

20.

Gejza Orlet

21.

Alexander Pistovčák


- 109 SLOVENSKA NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Východoslovenský kraj

10 Komunistická strana Československa

Por. čís.

Meno a priezvisko

1.

Jozef Hudák

2.

Ján Frena

3.

Jozef Lukáč

4.

Ján Hrobko

5.

Ján Šaffa

6.

Ján Kuzmiak

7.

Pavel Miškovský

8.

Michal Gondek

9.

Michal Nemčik

10.

Michal Šperňák

11.

Pavel Tomko

12.

Alexander Guman

13.

Juraj Mancoš

14.

Štefan Madzin

15.

Pavol Senko

16.

Jakub Záhradník

17.

Emil Palkoci

18.

Eva Litavska

19.

Jozef Comba


- 110 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Východoslovenský kraj

12 E-S-W-E, Maďarské kresťanskodemokratické hnutie

Por. čís.

Meno a priezvisko

1.

Ján Hornyák

2.

Štefan Tarnóczy

3.

Ladislav Máté

4.

Peter Lizák

5.

Alexander Gál

6.

Štefan Palenčár

7.

Ján Bodnár

8.

Alexander Fuksz

9.

Teodor B a j z a

10.

Július Kiss

11.

Štefan Orlovský

12.

Bartolomej Bocskorás

13.

Anna Tarczalová

14.

Gabriel Tököly

15.

Jozef Perhács

16.

Rudolf Ripcsu

17.

Ján Vasilčo

18.

Zoltán Papp

19.

Andrej Demko

20.

Kristína Reiterová

21.

Arpád Pólos

22.

František Ambruš

23.

Barnabáš Bajusz

24.

Ján Štefan

25.

Jozef Koteles


- 111 SLOVENSKA NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Východoslovenský kraj

16 Slovenská národná strana

Por. čis.

Meno a priezvisko

1.

Vincent Bujňák

2.

Adalbert Klubert

3.

Jozef Filipp

4.

Ladislav Botko

5.

Miloslav Gálik

6.

Klaudia Baranová

7.

Jaroslav Páska


- 112 SLOVENSKA NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Východoslovenský kraj

17 Kresťanskodemokratické hnutie

Por. čís.

Meno a priezvisko

1.

Jozef Novajovský

2.

Milan Gala

3.

František Nosáľ

4.

Erika Kŕčová

5.

Alexander Fricky

6.

Ján Dečo

7.

Ján Ficko

8.

Vladimír Petra

9.

Štefan Ocilka

10.

Eleonóra Baráthová

11.

Gabriela Tuptová

12.

Mária Cichá

13.

Juraj Husár

14.

Peter Lauko

15.

Milan Šoltýs

16.

Eva Tomášova

17.

Juraj Kriška

18.

Juraj Obsuth

19.

Zdenko Dzurjanik

20.

Ľudovít Kaleta

21.

Zuzana Skokanová

22.

Peter Krajňák

23.

Anton Lakatoš

24.

Filip Pavlinský

25.

Jozef Fornádel

26.

Jozef Polačko

27.

František Kapusta

28.

Dušan Macák


- 113 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi.

Východoslovenský kraj 18 Strana zelených

Por. čís.

Meno a priezvisko

1.

Vladimír Chudík

2.

Jozef Porianda

3.

Ján Hrubčo

4.

Jozef Link

5.

Mikuláš Svoreň

6.

Drahomír Štefko

7.

Július Ščuka

8.

Jaroslav Sivák

9.

Vladimír Litvaj

10.

Marián Huba

11.

Lea Rochlitzová

12.

Vladimír Segiňák

13.

Jozef Mačejovský

14.

Jana Kmeťova

15.

Vladimír Drábik

16.

Peter Laca

17.

Ľubomír Lacko

18.

Anton Tesár

19.

Ľubomír Mikloš

20.

Vladimír Kopásek

21.

Milan Volčko

22.

Libor Balík

23.

Bedřich Hájek

24.

Ivan Priesol


- 114 ÚHRADA VOLEBNÝCH NÁKLADOV


- 115 -

SŠÚ-VOĽBY 1990 Definitívné výsledky volieb do SNR

Výstupné tabuľky za SR

Počet platných hlasov za politické strany

rozne_01_10-1.jpg

- 116 -

SŠÚ - VOĽBY 1990 Definitívne výsledky volieb do SNR

Grafické výstupy za SR

Podiel platných hlasov politických strán s vyznačením polit. strán, ktoré získali viac ako 2 % platných hlasov

rozne_01_10-2.jpg

- 117 GRAFICKÉ VÝSTUPY


rozne_01_10-3.jpg
rozne_01_10-4.jpg
rozne_01_10-5.jpg
rozne_01_10-6.jpg