Dokument je dostupný aj vo formátoch: nav_0168.pdf

Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 1992

Parlamentná tlač


VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Č. m.: 2372/1993

UZNESENIE

VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 11. mája 1993 číslo 324

k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 1992

Vláda

A. schvaľuje

1. návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 1992, ktorý vykazuje príjmy 115 876 034 tis. Kčs, výdavky 123 809 310 tis. Kčs a celkový schodok 7 933 276 tis. Kčs,

2. návrh na úhradu schodku rozpočtového hospodárenia vykázaného v štátnom záverečnom účte Slovenskej republiky za rok 1992 vo výške 7 933 276 tis. Kčs z prostriedkov štátnych finančných aktív Slovenskej republiky, ktoré vznikli po delimitácii štátnych finančných aktív federácie

k 1. januáru 1993,

3. čerpanie prostriedkov na komplexnú bytovú výstavbu formou emisie štátnych dlhopisov Slovenskej republiky vo výške 4 196 344 tis. Kčs;

B. berie na vedomie

1. stav štátnych finančných aktív Slovenskej republiky k 31. decembru 1992 vo výške 4 888 744 tis. Kčs a stav štátnych finančných pasív Slovenskej republiky vo výške

19 070 000 tis. Kčs,

2. návrhy záverečných účtov štátnych fondov Slovenskej republiky za rok 1992, uvedené v prílohe č. 1 predloženého materiálu,

3. rozpočtové hospodárenie obcí za rok 1992, v ktorom sú príjmy 20 627 mil. Kčs, výdavky 19 670 mil. Kčs a rozpočtový prebytok 957 mil. Kčs;

C. ukladá

1. ministrovi financií

a/ vykonať zúčtovanie finančných vzťahov organizácií riadených ústrednými orgánmi Slovenskej republiky so štátnym rozpočtom Slovenskej republiky za rok 1992 s tým, že výsledok zúčtovania je súčasťou rozpočtového hospodárenia v roku 1993,

b/ vykonať zúčtovanie finančných vzťahov obcí so štátnym rozpočtom Slovenskej republiky za rok 1992 s tým, že výsledok zúčtovania je súčasťou rozpočtového hospodárenia v roku 1993,

c/ pripraviť návrh na zmenu kalendára rozpočtového roku tak, aby začínal 1. apríla príslušného roku a končil

31. marca nasledujúceho roku a upraviť nadväzujúce predpisy na uzávierku hospodárskeho obdobia,

2. ministrovi pre správu a privatizáciu národného majetku

predložiť vláde návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa bude novelizovať zákon SNR č. 253/ 1991 Zb. o pôsobnosti orgánov SR vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku SR v znení neskorších predpisov tak, aby sa umožnilo použitie Fondu národného majetku Slovenskej republiky na úhradu schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991 vo výške 7 400 mil. Kčs;

D. poveruje

1. predsedu vlády

predložiť návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 1992 predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky na ďalšie prerokovanie,

2. ministrovi financií

odôvodniť návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 1992 v orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky.

Vykonajú: predseda vlády, minister financií a minister pre správu a privatizáciu národného majetku

Na vedomie: predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

viceguvernér poverený riadením Ústredia Národnej banky Slovenska a predseda Snemu Konfederácie odborových zväzov SR

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MATERIÁL NA ROKOVANIE Číslo: 994/1993

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

168

NÁVRH ŠTÁTNEHO ZÁVEREČNÉHO OCTU

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 1992

PREDKLADÁ:

Vladimír MEČIAR predseda vlády Slovenskej republiky

na základe Plánu hlavných úloh

Národnej rady SR

a jej orgánov na I. polrok 1993

Bratislava máj 1993

SÚHRNNÁ ZOSTAVA O PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH ŠTÁTNEHO ROZPOČTU (V TIS. KČS)

Názov prvku: SR

PRÍJMY SR CELKOM

VÝDAVKY SR CELKOM

Obdobie vyhodnotenia: Január až december 1992

 

Rozpočet

Skutočnosť

%

Rozpočet

Skutočnosť

%

Kancelária NR SR

502

6080

8274

136. 09

284041

325613

114. 64

Úrad vlády SR

504

12203

21197

173. 70

140648

149762

106. 48

Min. hospodárstva SR

505

5730

16431

286. 75

2075234

2168943

104. 52

Min. medzinárodných vzťahov SR

506

0

1319

0. 00

33400

193544

579. 47

Min. financií SR

512

9500

33961

357. 48

606853

1031774

170. 02

Min. práce a sociálnych vecí SR

513

2222330

3485830

156. 85

40339752

43131516

106. 92

Min. vnútra SR

514

113697

310729

273. 30

7914344

9242884

116. 79

Min. život, prostredia SR

515

17600

22925

130. 26

2288090

2329217

101. 80

Min. pre správu a privát. NM SR

516

0

93

0. 00

32522

29628

91. 10

Min. dopravy, spojov a ver. pr.

527

65300

88631

135. 73

5905820

5677175

96. 13

Min. pôdohospodárstva SR

529

202100

127303

62. 99

12237060

11945228

97. 62

Min. školstva a vedy SR

533

1250000

1499784

119. 98

19673561

19595811

99. 60

Min. kultúry SR

534

8000

13656

170. 70

2583400

2455828

95. 06

Min. zdravotníctva SR

535

667418

120015

17. 98

18928600

19177584

101. 32

Min. spravodlivosti SR

536

73000

68025

93. 18

1312238

1316379

100. 32

Ústavný súd SR

537

0

0

0. 00

0

0

0. 00

Slovenský protimonopolný úrad

542

0

120

0. 00

11235

10439

92. 91

Slov. štatistický úrad

545

2100

2657

126. 52

153867

140623

91. 39

Slov. úrad geodez. a kartograf.

546

12000

16517

137. 64

303274

291493

96. 12

Generálna prokuratúra SR

557

700

1774

253. 43

147700

183624

124. 32

Slovenská akadémia vied

561

35000

33395

95. 41

695624

668176

96. 05

Tlačová agentúra SR SLOVAKIA

563

0

0

0. 00

20000

0

0. 00

Československý rozhlas

564

0

0

0. 00

72100

67986

94. 29

Československá televízia

565

0

0

0. 00

103500

146816

141. 85

Všeobecná pokladňa správa

598

112842442

110003398

97. 48

1682337

3529267

209. 78

PRÍJMY A VÝDAVKY CELKOM

117545200 115876034

98. 58

117545200 123809310

105. 33

OBSAH

Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom záverečnom účte Slovenskej republiky za rok 1992

Správa k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 1992

číslo strany

I.

Charakteristika ekonomického

 
 

vývoja Slovenska v roku 1992 ...................

I

 

1. Vývoj základných makroekonomických

 
 

ukazovateľov ...............................

2

   

8

II.

Súhrnné zhodnotenie výsledkov

 
 

rozpočtového hospodárenia .....................

13

III

. Príjmy štátneho rozpočtu ......................

17

 

1. Celková charakteristika príjmov ............

17

 

2. Príjmy podľa druhov ........................

18

IV.

Výdavky štátneho rozpočtu .....................

22

 

1. Celková charakteristika výdavkov ...........

22

 

2. Výdavky na investície ......................

23

 

3. Neinvestičné dotácie hospodárskej sfére .....

26

 

4. Dotácie na bytovú výstavbu .................

27

 

5. Neinvestičné výdavky nevýrobnej sfére ......

29

v.

Rozpočtové hospodárenie miestnych samospráv

39

VI.

Správa k záverečnému účtu kapitoly

 
 

všeobecná pokladničná správa ..................

41

Prílohy

 

Tabuľková časť

 

Návrh

Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky

zo dňa ........... číslo........

o štátnom záverečnom účte Slovenskej republiky

za rok 1992

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

A. schvaľuje

na návrh vlády Slovenskej republiky

štátny záverečný účet Slovenskej republiky za rok 1992, ktorý vykazuje:

- rozpočtové príjmy v sume 115 876 034 tis. Kčs

- rozpočtové výdavky v sume 123 809 310 tis. Kčs

- schodok rozpočtového hospodárenia v sume 7 933 276 tis. Kčs.

B. súhlasí

s úhradou schodku rozpočtového hospodárenia vykázaného v štátnom záverečnom účte Slovenskej republiky za rok 1992 z prostriedkov štátnych finančných aktív Slovenskej republiky, ktoré vznikli po delimitácii štátnych finančných aktív federácie k 1. 1. 1993.

C. berie na vedomie

že v rozpočtovom hospodárení obcí za rok 1992 sa vykázali príjmy vo výške 20 627 mil. Kčs, výdavky vo výške 19 670 mil. tis. Kčs a prebytok vo výške 957 mil. Kčs.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky

Správa k návrhu štátneho záverečného účtu SR

za rok 1992

I, Charakteristika ekonomického vývoja Slovenska v roku 1992

Výsledky hospodárenia SR v roku 1992 v značnej miere ovplyvnila realizácia ekonomickej reformy. Zároveň sa viaceré pôvodne pripravované opatrenia neuplatnili, resp. ich pôsobenie sa oproti pôvodným predpokladom oneskorilo.

V súlade s ekonomickou reformou sa formovalo základné zameranie hospodárskej politiky v roku 1992, ktoré sledovalo zmiernenie makroekonomickej reštrikcie pri pokračujúcej blokácii inflačného procesu. Z toho vychádzala finančná politika (schválením vyrovnaného štátneho rozpočtu), menová politika (úpravou diskontnej sadzby v závislosti od vývoja reálnej ekonomiky ), ako aj mzdová politika (smerným rastom nominálnych miezd v závislosti od rastu životných nákladov). Ďalej sa znížila štátna regulácia spojená s dotovaním časti cien (zhruba na 5 % hrubého domáceho produktu).

Hospodársky vývoj SR z hľadiska vonkajších vzťahov limitovala nízka konkurenčná schopnosť domácej produkcie, nedostatočné kompetencie v oblasti zahranično - obchodných vzťahov, ako aj hospodárska recesia, resp. spomalenie hospodárskeho rastu v priemyselných krajinách a ich ochranárske opatrenia.

Pôsobenie vnútorných a vonkajších faktorov ovplyvnilo vývoj základných makroekonomických charakteristík v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, ako aj v porovnaní s očakávanými výsledkami.

V porovnaní s rokom 1991 popri tendenciách ďalšieho poklesu niektorých ukazovateľov sa prejavovali i prvky stabilizácie, resp. príznaky oživenia. Obdobne aj z hľadiska očakávaných výsledkov sa v niektorých ukazovateľoch zámery

splnili, resp. ich vývoj bol priaznivejší. Horší než predpokladaný vývoj bol najmä v tých ukazovateľoch, ktoré sú späté s tvorbou finančných a rozpočtových zdrojov.

Vývoj bol nerovnomerný aj z časového hľadiska. V druhej polovici roka sa niektoré pozitívne tendencie vývoja postupne zoslabovali. Chovanie podnikateľov a spotrebiteľov ovplyvňovalo očakávané uplatnenie nového daňového systému, ako aj nové štátoprávne usporiadanie od roku 1993.

1. Vývoj základných makroekonomických ukazovateľov

Základné makroekonomické ukazovatele zaznamenali v roku 1992 oproti roku 1991 pokles. Tvorba hrubého domáceho produktu (v stálych cenách, vrátane ZO) podľa odhadu klesla o 6 % a národného dôchodku o 10 %. pričom v oboch ukazovateľoch sa zaznamenali v priebehu roka 1992 prírastky.

Zásadným faktorom, ktorý do značnej miery ovplyvnil vývoj makroekonomických charakteristík, je zmena organizačného a vlastníckeho charakteru hospodárstva. Rast súkromného sektoru bol faktorom, ktorý podporoval tendencie oživenia ekonomiky.

Počet podnikateľských subjektov súkromného sektoru (vrátane zahraničných a medzinárodných) oproti začiatku roka vzrástol o 117, 4 % a predstavoval 16 624 firiem. Tvoril viac ako 77 % všetkých hospodárskych subjektov.

Vývoj súkromného sektoru ovplyvňoval aj vstup zahraničného kapitálu. Na území SR ku koncu roka 1992 bolo 2 825 organizácií so zahraničnou kapitálovou účasťou so základným zahraničným kapitálom v objeme 6, 6 mld Kčs (231, 2 mil. USD). Vstup zahraničného kapitálu mal v priebehu roka klesajúcu tendenciu. Prevláda územne nerovnomerný a nízky podiel zahraničného kapitálu vo väčšine firiem.

Postupná organizačná a vlastnícka transformácia hospodárstva sa prejavila aj v raste podielu súkromného sektoru na tvorbe národného dôchodku (21 %), ako aj na produkcii ťažiskových odvetví. Tento podiel dosiahol koncom roka v priemysle 19, 8 %, stavebníctve 47, 6 %, obchode, pohostinstve a ubytovaní 62, 4 %. Na hrubej poľnohospodárskej produkcii sa v priemere za rok 1992 súkromný sektor podieľal 21, 3 %.

Výroba tovaru v priemysle v bežných cenách v roku 1992 bola v priemere medziročné nižšia o 13, 7 %. Pokles výroby v priemyselných odvetviach bol diferencovaný. Vyšší ako súhrnný pokles zaznamenal spracovateľský priemysel. V súkromných podnikoch priemyselná výroba vzrástla o 15, 6 %.

Oživenie nastalo v stavebníctve, kde objem produkcie medziročné vzrástol priemerne o 10 %, a to aj v dôsledku výraznejšej aktivizácie súkromných podnikateľov. Stavebné práce v zahraničí vzrástli o 124 %, v tuzemsku o 7, 1 %.

nav_0168_02-1.jpg

Pre vývoj v odvetví poľnohospodárstva je charakteristické pokračovanie výrazného zhoršovania základných ukazovateľov efektívnosti, ako dôsledok poklesu objemu trhovej poľnohospodárskej produkcie a kvalitatívnych ukazovateľov výroby. Hrubá poľnohospodárska produkcia podľa predbežných prepočtov medziročne poklesla o 11, 9 %, pri poklese rastlinnej produkcie o 11, 7 % a živočíšnej o 12, 1 %. V niektorých produktoch prestáva mať poľnohospodárska výroba SR schopnosť zabezpečiť pokrytie dopytu v dôsledku poklesu produkcie (napr. v produkcii mlieka).

Objem investičných prác v roku 1992 dosiahol 89, 6 mld Kčs (v bežných cenách). Do stavebnej časti investičnej výstavby sa investovalo 42, 2 mld Kčs, do strojovej a technologickej časti 43, 3 mld Kčs a iných investícií 4, 2 mld Kčs. Objem investícií reálne vzrástol oproti roku 1991 o 7, 4 %. Zo zahraničných zdrojov bolo financovaných zhruba 1, 4 % investícií (1, 2 mld Kčs).

V prostredí prevažujúcej ponuky má zásadný význam realizácia produkcie, premietajúca sa vo vývoji tržieb.

Tržby za predaj tovaru a služieb na spotrebiteľskom trhu v bežných cenách dosiahli 150 mld Kčs. Medziročne vzrástli o 24, 8 %. Fyzický objem obratu vzrástol v priebehu roka o 15 %, pričom v II. polroku bol oproti I. vyšší o 20, 2 %. Na raste tržieb sa podieľalo okrem zvýšenia príjmov obyvateľstva i jeho reakcia v súvislosti s očakávaným zavedením novej daňovej sústavy.

Zmena vlastníckych foriem sa prejavila i v zmene štruktúry tržieb. Nominálne tržby súkromných firiem tvorili takmer 60 % celkových tržieb a medziročné vzrástli o 195 %. Vo verejnom sektore poklesli tržby o 35, 5 % a v družstevnom sektore o 27, 3 %.

nav_0168_02-2.jpg

Na výrobu produkcie má okrem domácej spotreby zásadný vplyv zabezpečenie odbytu prostredníctvom zahraničného obchodu. Napriek sťaženým podmienkam pre zahranično - obchodnú činnosť sa v tejto oblasti zaznamenali niektoré pozitívne tendencie.

Obrat zahraničného obchodu sa v roku 1992 oproti roku 1991 znížil o 1, 9 %. Vývoz sa v roku 1992 zvýšil v porovnaní s rokom 1991 o 1, 9 %. Nárast sa dosiahol najmä voči vyspelým trhovým ekonomikám. Dovoz poklesol medziročné o 5, 3 %. Vzrástol dovoz zo štátov s trhovou ekonomikou (o 18, 5 %), pričom najväčší podiel tvorili stroje a zariadenia.

Limitujúcim faktorom vývozu, najmä vo vzťahu k Bývalým krajinám Sovietskeho zväzu, nie je umiestnenie tovaru na trhoch, ale insolventnosti odberateľov.

Pozitívne tendencie zahraničného obchodu sa premietli aj v obchodnej bilancii Slovenska. Kým v roku 1991 bola pasívna v sume 9, 6 mld Kčs, v roku 1992 pasívum kleslo na 2, 1 mld Kčs. V obchode so štátmi s trhovou ekonomikou sa dosiahlo aktívne saldo 8, 7 mld Kčs.

Možnosti obyvateľstva pozitívne ovplyvňovať maloobchodný obrat v značnej miere podmieňovali jeho príjmy. Výsledky za rok 1992 ukázali, že vývoj v oblasti príjmov nekorešpondoval s vývojom základných národohospodárskych ukazovateľov (pri ich poklese sa zaznamenal rast príjmov), ale na druhej strane značne zaostával za vykázanými tržbami za predaný tovar a z predaja služieb.

Reálna úroveň peňažných príjmov obyvateľstva sa v roku 1992 zvýšila o 3, 5 % (nominálne o 14, 8 %). Reálna priemerná mesačná mzda pracovníka národného hospodárstva vzrástla o 14, 5 % (nominálna o 27 %). Reálny starobný dôchodok poklesol o 3, 6 %.

Životné náklady vzrástli v priemere o 10, 9 %. z hľadiska sociálnych skupín vzrástli životné náklady zamestnancov o 10, 7 %, roľníkov o 11, 2 % a dôchodcov o 12. 1 %.

Vývoj uvedených ukazovateľov ovplyvnil rast spotrebiteľských cien medziročné v priemere o 10 %. čo zároveň vyjadruje rast inflácie v roku 1992. Pritom ceny služieb vzrástli o 20, 5 % a nepotravinárskeho tovaru o 9, 8 %.

Ceny výrobcov v priemysle za rok 1992 v priemere presiahli úroveň roku 1991 o 5, 3 %, ceny stavebných prác o 6 % a ceny stavebných materiálov o 6, 3 %. Ceny poľnohospodárskych výrobkov vzrástli v priemere o 6, 5 %.

nav_0168_02-3.jpg

Úrady práce k 31. 12. 1992 evidovali 260 274 uchádzačov o zamestnanie, (pri 16 204 voľných pracovných miestach), čo predstavovalo 10. 4 % mieru nezamestnanosti. Priemerná miera nezamestnanosti v SR v roku 1992 predstavovala 11, 4 %.

Počet nezamestnaných koncom roka 1992 bol medziročné nižší o 41 677 osôb. V decembri sa zaznamenal oproti novembru rast o 2 390 osôb. Diferenciácia podľa regiónov sa pohybuje od 3, 8 % do 19, 3 %. Miera reálnej nezamestnanosti sa odhaduje na úrovni 13 až 14 %.

Zníženie počtu vykazovaných uchádzačov o zamestnanie v priebehu roka ovplyvňovalo aj sprísnenie podmienok poskytovania podpory v nezamestnanosti. Nakoľko sa v roku 1992 zároveň znížila i zamestnanosť v národnom hospodárstve (medziročný pokles o 1, 8 %), bol náročnejší prístup úradov práce jeden z podstatných faktorov zníženia evidovanej nezamestnanosti.

nav_0168_02-4.jpg

2. Vývoj v oblasti finančných vzťahov

Pre reprodukčný proces hospodárstva SR bol v roku 1992 charakteristický celkový nedostatok finančných prostriedkov. Prevládal dopyt po zdrojoch nad ich tvorbou, čo vyústilo do náročných podmienok pri ich získavaní. Táto tendencia sa v priebehu roka zosilňovala. Prejavovala sa v značnom tlaku na získavanie úverov, vysokej platobnej neschopnosti a úrokovej zaťaženosti podnikovej sféry, ale aj pri predaji štátnych dlhopisov.

Prehĺbil sa rozdiel medzi poskytnutými úvermi a vloženými vkladmi. Kým koncom roku 1991 boli úvery oproti vkladom vyššie o 33, 8 mld Kčs, koncom roku 1992 predstavoval tento rozdiel 47, 4 mld Kčs (t. j. nárast o 13, 6 mld Kčs).

Stav vkladov na účtoch peňažných ústavov dosiahol koncom roku 18, 6 mld Kčs, pričom od začiatku roku vzrástol o 15, 8 mld Kčs (9, 1 %). Na účtoch obyvateľstva bolo 99, 4 mld Kčs, čo predstavoval medziročný rast o 5, 3 mld Kčs. Vývoj vkladov v priebehu roka nebol rovnomerný, Ročné relácie výrazne pozitívne ovplyvnil nárast vkladov v priebehu decembra (o 13 mld Kčs, z toho obyvateľstvo 6, 4 mld Kčs).

Peňažné ústavy SR poskytli úvery vo výške 236 mld Kčs. Pri poklese ekonomiky vzrástol od konca roku 1991 objem úverov o 29, 3 mld Kčs (resp. o 14, 2 %).

nav_0168_02-5.jpg

Tlak na úverové zdroje vyvolávalo aj emitovanie štátných peňažných poukážok a štátnych dlhopisov.

V priebehu roka boli zákonmi SNR schválené emisie štátnych dlhopisov v objeme 16, 7 mld Kčs. Zo schváleného objemu sa predali dlhopisy v sume takmer 6, 8 mld Kčs. V plnej výške sa predali dlhopisy na komplexnú bytovú výstavbu (4, 2 mld Kčs. ). Dlhopisy na financovanie vodného diela Gabčíkovo sa predali vo výške 1, 95 mld Kčs. Nezáujem bánk bol o dlhopisy na krytie schodku štátneho rozpočtu SR na rok 1991, z ktorých sa predalo na peňažnom trhu iba 600 mil. Kčs.

Nízky dopyt bankovej sféry o štátne dlhopisy, napriek postupnému rastu úrokovej sadzby, svedčí o jej negatívnom postoji k vládnemu sektoru a o nerozvíjaní sa finančného trhu. Pritom štátny sektor v tejto oblasti poskytuje najvyššiu záruku návratnosti finančných prostriedkov.

Nedostatok peňažných zdrojov podnikovej sféry vyústil do vysokej platobnej neschopnosti, ktorá je jedným z najvážnejších problémov ekonomiky Slovenska.

Záväzky po lehote splatnosti predstavovali 63, 5 mld Kčs a v porovnaní s východiskovým obdobím sa zvýšili o 5, 2 %.

Pohľadávka po lehote splatnosti dosiahli výšku 87, 2 mld Kčs a od začiatku roka vzrástli o 28, 2 %. V poľnohospodárstve pohľadávky vzrástli o 68 %.

Dosiahnutá úroveň, ako aj dynamika rastu pohľadávok v porovnaní so záväzkami po lehote splatnosti poukazuje na vysoký nárast druhotnej platobnej neschopnosti.

v mil. Kčs

 

záväzky po lehote splatnosti

pohľadávky po lehote splatnosti

k 31. 12. 1992

ročný nárast

k 31. 12. 1992

ročný nárast

HO SR spolu

63 500

3 160

87 222

19 182

z toho:

       

poľnohospodárstvo

10 762

60

8 864

3 591

priemysel spolu

33 165

888

39 334

1 725

stavebná výroba

3 321

426

4 993

505

Jednou z oblastí, ktorá úzko súvisí s vývojom platobnej neschopnosti, je vývoj zásob. Na vysokú platobnú neschopnosť a značné úrokové zaťaženie zásob reagovala podnikateľská sféra tlakom na ich zníženie.

Zásoby celkom v hospodárskych organizáciách dosiahli 201 mld Kčs, pričom v priebehu roka poklesli o 10, 3 %. Na poklese sa podieľala väčšina rozhodujúcich druhov zásob. Odbytové zásoby (dosahovali 63, 9 mld Kčs) sa v priebehu roka znížili o 15, 7 %. Výrobné zásoby sa znížili o 7, 6 %.

Príčiny vzniku a pretrvávania vysokej platobnej neschopnosti okrem problémov s likviditou u zahraničných odberateľov bezprostredne súvisia aj s nízkou tvorbou zdrojov hospodárskych subjektov.

Tvorba zisku hospodárskych organizácií SR v roku 1992 dosiahla 2, 3 mld Kčs, čo je necelých 10 % úrovne roku 1991. Medzi odvetviami sú značné rozdiely. Celková tvorba hospodárskeho výsledku bola výrazne ovplyvnená stratou 13, 6 mld Kčs v odvetví poľnohospodárstva.

V štátnych hospodárskych organizáciách (bez družstevných organizácií) zisk dosiahol 13, 4 mld Kčs (t. j. 40, 8 % úrovne roku 1991). Kým stratové organizácie hospodárili so stratou 21, 3 mld Kčs (medziročný nárast o 87, 2 %), ziskové organizácií dosiahli zisk 34, 7 mld Kčs (pokles o 21, 4 %).

mil. Kčs

 

hospodársky výsledok

z toho stratové podniky počet objem straty

ŠHO SR spolu

13 375

1 482

21 279

z toho:

     

poľnohospodárstvo

- 2 521

131

3 162

priemysel spolu

11 944

446

10 460

stavebná výroba

410

131

655

Nízka tvorba zisku a výrazný medziročný pokles je výsledkom nízkej výkonnosti ekonomiky, vysokej náročnosti na náklady, ako aj odbytových problémov spôsobených okrem iného insolventnosťou odberateľov.

Tvorba výkonov hospodárskych organizácií medziročné poklesla o 4, 5 %. Z ťažiskových odvetví medziročný rast výkonov zaznamenala len stavebná výroba (o 4, 7 %). Celková nákladovosť výroby (bez vplyvu mimoriadnych výnosov) predstavovala 101, O %. Nepriaznivú finančnú situáciu podnikovej sféry potvrdzuje aj vysoký stav úrokov, ktorý predstavoval 20, 8 mld Kčs.

Uvedené výsledky finančného hospodárenia nevytvorili predpoklady pre dostatočnú tvorbu vlastných zdrojov. Spolu s nedostatočným vstupom zahraničného kapitálu, ako aj vysokým objemom záväzkov z minulosti sa podieľali na nedostatočnom kapitálovom vybavení ekonomiky.

Tieto skutočnosti sú limitujúcim faktorom pre výraznejšiu tvorbu príjmovej časti štátneho rozpočtu a zároveň vyúsťujú do tlaku na rozpočtové výdavky.

II. Súhrnné zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia

Hlavným cieľom finančnej a rozpočtovej politiky v roku 1992 bolo pokračovanie v transformačnom procese, tlmenie inflácie a minimalizovanie miery ekonomického poklesu. Vo svojom súhrnnom vyjadrení smerovala rozpočtová politika i štátny rozpočet k udržaniu ekonomickej rovnováhy a sociálneho zmieru.

Štátny rozpočet Slovenskej republiky na rok 1992 bol schválený zákonom Slovenskej národnej rady č. 581/1991 Zb., ktorý stanovil objem jeho príjmov i výdavkov vo výške 117, 5 mld Kčs.

Súčasne uvedený zákon umožnil v priebehu roka 1992 financovať rozpočtom nezabezpečené potreby v oblasti komplexnej bytovej výstavby formou emisie štátnych dlhopisov v sume 4, 2 mld Kčs. Okrem toho samostatným zákonom Národnej rady bola schválená ďalšia emisia v objeme 4, 5 mld Kčs na dofinancovanie vodného diela Gabčíkovo. V rámci výdavkov štátneho rozpočtu bola stanovená dotácia do rozpočtov miest a obcí vo výške 2, 4 mld Kčs.

V priebehu roku 1992 sa vykonali úpravy rozpočtu v príslušných kapitolách. Tieto úpravy však nemali vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu.

V zmysle zákona SNR č. 453/1992 Zb. sa vykonala úprava rozpočtu nadväzujúca na novú organizačnú štruktúru ministerstiev a ostatných ústredných orgánov v roku 1992. Podľa uvedeného zákona zaniklo ministerstvo priemyslu, ministerstvo obchodu a cestovného ruchu, ministerstvo

lesného a vodného hospodárstva, ministerstvo výstavby a stavebníctva, ministerstvo kontroly, Slovenský banský úrad a Slovenský úrad bezpečnosti práce. Práva a povinnosti zo zanikajúcich ústredných orgánov prešli na nástupnícke ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy SR. Preberajúce ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy premietli do svojich rozpočtov zo zrušených ministerstiev a ústredných orgánov záväzné úlohy a limity rozpočtu na rok 1992, vrátane zmien vyplývajúcich z neskorších úprav a rozpočtových opatrení.

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 160/1992 sa znížili limity výdavkov na štátnu správu vo všetkých rozpočtových kapitolách SR v celkovej sume 218 mil. Kčs, ktorá sa použila na zabezpečenie rozpočtového krytia niektorých úloh vyplývajúcich z uznesenia SNR č. 233 z 20. decembra 1991.

V súlade s § 28 bod 2. zákona SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách SR a § 15 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 126/1991 o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu SR a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií sa po dohode s ministerstvom financií upravil rozpočet v kapitole ministerstva zdravotníctva v dôsledku zmeny hospodársko-právnej formy rozpočtových organizácií na príspevkové.

V porovnaní s rozpočtovanými príjmami a výdavkami sa v skutočnosti vykázali, obdobne ako v predchádzajúcom roku, nepriaznivé výsledky. Tým sa nielen nedosiahli zámery rozpočtovej politiky, ale sa aj zvýšila zadĺženosť vládneho sektoru voči bankovej sústave. Príčinou toho bol vplyv faktorov pretrvávajúcich z minulosti a hospodárska politika v posledných dvoch rokoch, charakterizovaná predovšetkým rýchlym prechodom na trhovú ekonomiku, ktorý nebol adekvátny ekonomickým podmienkam Slovenska.

Už výsledky plnenia štátneho rozpočtu v I. štvrťroku 1992 signalizovali pokračovanie tendencií v rozpočtovom hospodárení z roku 1991. Od začiatku roku dochádzalo k určitým disproporciám medzi tvorbou rozpočtových zdrojov a ich použitím. Vzhľadom na vývoj v príjmoch, ktoré sú determinantom celkového objemu výdavkov, sa pre zabezpečenie rovnováhy rozpočtového hospodárenia v priebehu celého roku uplatňovala regulácia rozpočtových výdavkov.

Regulačné rozpočtové opatrenia v priebehu roku neboli postačujúce a dostatočne účinné na splnenie rozpočtového zámeru, t. j. dosiahnutia vyrovnanosti štátneho rozpočtu. Ich účinnosť bola znížená realizovaním zvýšených požiadaviek na rozpočtové prostriedky, predovšetkým v rezortoch zabezpečujúcich spoločenskú spotrebu obyvateľstva.

Tlak na výdavkovú časť rozpočtu vzrástol koncom roku, kedy vznikli ďalšie požiadavky na financovanie potrieb súvisiacich so vznikom samostatnej Slovenskej republiky a so zavedením novej daňovej sústavy.

Súhrn verejných rozpočtov Slovenskej republiky, t. j. štátneho rozpočtu a rozpočtov miest a obcí skončil za rok 1992 so schodkom vo výške 7, 0 mld Kčs, pričom na tomto výsledku sa podieľa hospodárenie štátneho rozpočtu schodkom 7, 9 mld Kčs a hospodárenie rozpočtov miest a obcí prebytkom 957 mil. Kčs.

Schodok štátneho rozpočtu spôsobilo nesplnenie rozpočtom predpokladaných príjmov v sume 1, 7 mld Kčs a prekročenie výdavkov v sume 6, 2 mld Kčs. Prebytok rozpočtového hospodárenia miest a obcí vyplýva z prekročenia ich príjmov o 2, 0 mld Kčs a prekročenia výdavkov o 1, 1 mld Kčs.

Príjmy a výdavky súhrnu verejných rozpočtov v roku 1992 sa splnili takto:

v mil. Kčs

 

rozpočet

skutočnosť

rozdiel

príjmy verejných rozpočtov

136 150

136 503

353

v tom: štátny rozpočet

117 545

115 876

- 1 669

miestne rozpočty

18 605

20 627

2 022

výdavky verejných rozpočtov

136 150

143 479

7 329

v tom: štátny rozpočet

117 545

123 809

6 264

miestne rozpočty

18 605

19 670

1 065

saldo príjmov a výdavkov

0

- 6 976

- 6 976

v tom: štátny rozpočet

0

- 7 933

- 7 933

miestne rozpočty

0

957

957

V. porovnaní s vykázaným schodkom štátneho rozpočtu za rok 1991 (10, 2 mld Kčs) je schodok štátneho rozpočtu v roku 1992 nižší o 2, 3 mld Kčs. V rozpočtoch miest a obcí sa výsledok hospodárenia medziročné zhoršil o 1, 0 mld Kčs (prebytok v roku 1991 1, 9 mld Kčs).

Od roku 1992 sa v nadväznosti na zákon č. 22/1992 Zb. o ŠBČS zmenili kritériá získavania úverových zdrojov od bankovej sústavy. Z toho dôvodu na krytie schodku štátneho rozpočtu v priebehu roku emitovalo ministerstvo financií krátkodobé štátne cenné papiere - štátne pokladničné poukážky.

III, Príjmy štátneho rozpočtu

1. Celková charakteristika príjmov

Napriek pôvodným zámerom uplatniť pri tvorbe štátneho rozpočtu na rok 1992 tzv. územný princíp, z viacerých dôvodov sa opätovne uplatnil princíp podielových príjmov zo spoločných príjmov sústavy štátnych rozpočtov ČSFR.

Medzi podielové príjmy patrila daň z obratu vrátane dovoznej dane, odvody zo zisku a poľnohospodárska daň zo zisku. V porovnaní s rokom 1991 došlo k úprave podielov rozpočtov na spoločných príjmoch. Pomer z roku 1991 (35 % federácia: 40 % ČR: 25 % SR) sa zmenil v roku 1992 na 35 % federácia: 41, 5 % ČR: 23, 5 % SR. To znamená, že podiel štátneho rozpočtu SR na spoločných príjmoch sa znížil o 1, 5 bodu.

V oblasti príjmov bolo v priebehu roku 1992 evidentné zaostávanie ich tvorby v porovnaní s rozpočtom. Toto zaostávanie bolo prejavom najmä poklesu výkonnosti ekonomiky a problémov súvisiacich s reštrukturalizáciou ekonomiky. V nemalej miere pôsobili na neplnenie príjmov nedostatky v zákonoch upravujúcich činnosť podnikateľskej sféry (napr. Obchodný zákonník, Živnostenský zákon, Zákon o bankách a pod. ) neriešenie ktorých bolo jednou z príčin vzniku daňových únikov. V rámci opatrení prijatých v II. polroku na čiastočné eliminovanie nepriaznivých tendencií v rozpočtovom hospodárení v oblasti príjmov, vykonali daňové úrady previerky zamerané na zamedzenie daňových únikov. Daňové úniky v oblasti dane z obratu sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní.

2. Príjmy podľa druhov

Príjmy štátneho rozpočtu dosiahli 115, 9 mld Kčs, čo je 98, 6 % z ročného rozpočtu, ktorý stanovil výšku príjmov na 117, 5 mld Kčs. V porovnaní s rozpočtom boli príjmy nižšie o 1, 7 mld Kčs a v porovnaní s rokom 1991 nižšie o 1 mld Kčs.

Na nesplnení rozpočtom stanovených príjmov sa podieľali predovšetkým spoločné príjmy štátnych rozpočtov a to daň z obratu a odvody a dane zo zisku.

Spoločné príjmy štátnych rozpočtov

V súhrne za ČSFR predstavovali príjmy z dane z obratu vrátane dovoznej dane a odvody zo zisku vrátane poľnohospodárskej dane zo zisku 229, 7 mld Kčs. Na týchto spoločných príjmoch sa podieľali všetky tri štátne rozpočty podľa stanoveného pomeru takto:

v mld Kčs

 

výnos ČSFR

podiel rozpočtu fed. ČR SR

35 %

41, 5 %

23, 5 %

spoločné príjmy v tom:

229, 7

80, 4

95, 3

54, 0

daň z obratu

125, 8

44, 0

52, 2

29, 6

odvody a dane zo zisku

103, 9

36, 4

43, 1

24, 4

Podiel Slovenskej republiky na celoštátnom výnose dane z obratu predstavoval 29, 6 mld Kčs, čo je o 4, 5 mld Kčs menej, ako sa predpokladalo v rozpočte. Napriek priaznivému vplyvu prijatých opatrení v oblasti daní, ktoré sa prejavili vo zvýšení výnosu v II. polroku, priemerný mesačný výnos tejto dane bol o 376 mil. Kčs nižší, ako sa predpokladalo v rozpočte.

V priebehu roku 1992 sa vykonali úpravy sadzieb dane z obratu, z ktorých najvýznamnejšie bolo zvýšenie sadzieb dane pri vybraných výrobkoch - uhľovodíkové palivá a mastivá, liehoviny, pivo, tabakové výrobky. Tieto opatrenia však nezabezpečili predpokladané zvýšenie výnosov tejto dane, pretože zvýšenie daňového zaťaženia sa prejavilo v poklese spotreby. Najvýraznejšie sa prejavil pokles spotreby pri tabakových výrobkoch, kde tvorba dane z obratu zaostala za tvorbou v roku 1991 približne o 20 %. Tvorba dane pri uhľovodíkových palivách a mastivách dosiahla v roku 1992 zhruba úroveň tvorby v roku 1991, a to i napriek zvýšeniu sadzieb dane z obratu pri automobilových benzínoch a motorovej nafte.

Nesplnenie dane z obratu spôsobil tiež nízky spotrebiteľský dopyt, vyplývajúci predovšetkým z prehlbujúcej sa príjmovej a majetkovej diferenciácie obyvateľstva a daňové úniky.

Súčasťou celkového výnosu dane z obratu bola v roku 1992 i dovozná daň a dovozná prirážka. Dovoznú daň platili podnikatelia - fyzické osoby z realizovaných dovozov, ktoré neboli predmetom platenia dane z obratu. Individuálne dovozy občanov zaťažovala dovozná prirážka vo výške 15 %.

Pri príprave rozpočtu na rok 1992 sa počítalo s výnosom dovoznej dane za súhrn rozpočtov ČSFR vo výške 5 mld Kčs, v skutočnosti bol výnos tejto dane iba 0, 5 mld Kčs. Nízky výnos tejto dane bol spôsobený tým, že v I. polroku 1992, t. j. pred novelizáciou devízového zákona, nebolo podnikateľom nezapísaným do obchodného registra (fyzickým osobám) umožnené vstupovať do zahraničnoobchodných vzťahov.

Podiel na spoločných odvodoch a daniach zo zisku sa splnil na 89, 8 % z rozpočtu a predstavoval 24, 4 mld Kčs. V nižších odvodoch a daniach zo zisku v porovnaní s rozpočtom o 2, 8 mld Kčs sa výrazne prejavili dôsledky poklesu výroby, stratového hospodárenia časti štátnych hospodárskych organizácií a akciových spoločností a nepriaznivej finančnej situácie podnikateľských subjektov.

Nesplnenie predpokladaného rozpočtu odvodov a daní zo zisku bolo spôsobené i uplatňovanou finančnou politikou zameranou na podporu súkromného podnikateľského sektoru (napr. daňové úľavy) a dopadmi z prebiehajúcej privatizácie ekonomiky.

Vlastné príjmy štátneho rozpočtu

Postupná privatizácia a rozvoj súkromného sektoru sa priaznivo prejavili na výnose dôchodkovej dane zo zisku, ktorá oproti roku 1991 vzrástla o 1, 6 mld Kčs a dosiahla 2, 4 mld Kčs. V roku 1992 sa podmienky pre tvorbu dôchodkovej dane v Slovenskej republike stabilizovali a jej výnos plynul predovšetkým zo zvyšovania podielu súkromného sektoru v odvetviach vnútorného obchodu, stavebnej výroby, služieb a cestovného ruchu.

Odvody a dane z objemu miezd dosiahli 30, 1 mld Kčs, čo je 95, 2 % z rozpočtu. K zlepšeniu v plnení tohto rozpočtového príjmu došlo až v III. a IV. štvrťroku, keď výpadky z prvej polovice roka sa ku koncu roka znížili. Vyplýva to i zo mzdového vývoja v roku 1992 a od neho závislého platenia odvodov z objemu miezd. Oproti roku 1991 sa výnos odvodov a daní z objemu miezd zvýšil o 2, 9 mld Kčs.

Výnos dane zo mzdy predstavoval 18 mld Kčs, čo je v porovnaní s rozpočtom o 3, 6 mld Kčs viac. Oproti roku 1991 vzrástol výnos dane zo mzdy o 2, 4 mld Kčs (index 115, 5). Daň

zo mzdy postihovala najširší okruh platiteľov zo všetkých daní, pretože sa vzťahovala na všetky príjmy z pracovného pomeru. Výnos dane zo mzdy bol ovplyvnený predovšetkým:

- zvýšením miezd a platov v rozpočtovej a príspevkovej sfére a platovými úpravami v štátnej správe

- ďalším uvolnením regulácie objemu mzdových prostriedkov v podnikovej sfére

- úpravou zdanenia príjmov z miezd nad 10 000 Kčs mesačne.

Poľnohospodárska daň z pozemkov bola odvedená v objeme 773 mil. Kčs, čo je menej oproti rozpočtu o 267 mil. Kčs. Nižší odvod tejto dane súvisí s celkovým nepriaznivým stavom finančného hospodárenia štátnych poľnohospodárskych organizácií a družstiev.

Poplatky, pokuty a penále odvedené do štátneho rozpočtu predstavovali 2, 0 mld Kčs a oproti roku 1991 vzrástli o 1, 2 mld Kčs. V ich úhrade do štátneho rozpočtu sa postupne premieta zvyšovanie výkonu štátnej správy i správy štátnych príjmov v novovznikajúcom systéme správy štátnych príjmov.

Prekročenie rozpočtu (o 1, 2 mld Kčs) sa zaznamenalo v príjmoch z nemocenského a ostatného sociálneho poistenia, a to v dôsledku zvyšujúceho sa počtu nových poistencov samostatne zárobkovo činných osôb.

Príjmy rozpočtových organizácií, odvody príspevkových organizácií, doplnkové, náhodné a ostatné príjmy dosiahli 6, 9 mld Kčs, t. j. o 1, 6 mld Kčs viac, ako sa uvažovalo v rozpočte. V hospodárení rozpočtových organizácií došlo v roku 1992 k aktivizácii vlastnej príjmovej základne využitím volných kapacít, poskytovaním rozšírených platených služieb, zvýšením podielu obyvateľstva na ekonomickej úhrade za niektoré služby a pod.

IV, Výdavky štátneho rozpočtu

1. Celková charakteristika výdavkov

Čerpanie rozpočtových výdavkov v priebehu roka ovplyvňovali regulačné opatrenia v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 67/1992. Prijatý systém však nebol dostatočne účinný, preto v nadväznosti na nerovnovážny rozpočtový vývoj a očakávaný schodok v štátnom rozpočte vláda SR uznesením č. 635/1992 uložila ministrom znížiť nároky na čerpanie štátneho rozpočtu v II. polroku 1992 na úroveň nevyhnutných prevádzkových nákladov.

Nadväzne na to uznesením č. 710/1992 rozhodla vláda SR viazať 2, 1 mld Kčs (t. j. 3, 2 %) rozpočtových výdavkov, pričom toto viazanie sa nevzťahovalo na dávky sociálneho zabezpečenia, dotácie do agrokomplexu a niektorých iných výdavkov, ako napr. na oživenie ekonomiky. Suma takto získaných prostriedkov sa určila príslušným kapitolám na zabezpečenie dovtedy rozpočtovo nepokrytých potrieb, najmä na zvýšenie dôchodkov a dávok sociálneho zabezpečenia.

Okrem toho v záujme zníženia očakávaného schodku vyplývajúceho z nesúladu medzi plnením príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu vykonalo ministerstvo financií v novembri 1992 v nadväznosti na § 31 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 592/1990 o rozpočtových pravidlách SR viazanie rozpočtových výdavkov v celkovej výške 864, 9 mil. Kčs.

Celkové výdavky, stanovené v schválenom rozpočte na rok 1992 v sume 117, 5 mld Kčs, v skutočnosti predstavovali 123, 8 mld KČS. Prekročenie výdavkov súviselo s financovaním niektorých naliehavých a nevyhnutných potrieb nad rámec schváleného štátneho rozpočtu, ktoré vyplynuli z rozhodnutí vlády Slovenskej republiky. V nadväznosti na rozhodnutia vlády

predstavovalo prekročenie výdavkov povolené rozpočtovými opatreniami ministerstva financií spolu vo všetkých rozpočtových kapitolách 3, 5 mld Kčs.

Išlo najmä o krytie výdavkov súvisiacich so zvýšením dôchodkov, s vyššími nárokmi na dávky sociálnej starostlivosti a financovaním nevyhnutných potrieb v rezorte ministerstva vnútra.

Okrem nevyhnutných výdavkov v rámci rozpočtových opatrení sa na prekročení celkových výdavkov podieľala najmä mimoriadna dotácia na financovanie vodného diela Gabčíkovo a debetné úroky.

Plnenie rozpočtu z hľadiska jednotlivých druhov výdavkov bolo v roku 1992 nasledovné:

v mil. Kčs

 

schválený rozpočet

rozpočet po skutoč. rozp. opatr.

inv. dotácie podnikom

1 561

1 517

4 075

neinv. dotácie podnikom

7 832

7 785

8 009

inv. výdavky RO a PO

7 034

8 337

8 365

neinv. výdavky RO a PO

98 664

100 954

100 975

vlastné výdavky spolu

115 091

118 593

121 424

dotácie rozpočtom obcí

2 454

2 454

2 385

celkové výdavky

127 545

121 047

123 809

2. Výdavky na investície

a) dotácie podnikateľskej sfére

V schválenom rozpočte boli určené dotácie podnikateľskej sfére v sume 1, 6 mld Kčs. V skutočnosti boli poskytnuté v sume 4, 1 mld Kčs, čím sa prekročili o 2, 5 mld Kčs.

Čerpanie investičných dotácií v jednotlivých rezortoch bolo nasledovné:

v tis. Kčs

 

schválený rozpočet

skutočnosť

ministerstvo hospodárstva

184 200

163 106

ministerstvo dopravy, spojov

   

a verejných prác

27 000

27 018

ministerstvo pôdohospodárstva

1 300 000

1 284 459

ministerstvo zdravotníctva

50 000

50 000

všeobecná pokladničná správa

0

2 550 000

     

Účelovo boli systémové investičné dotácie smerované najmä na financovanie ekologických akcií.

Dotácie v kapitole ministerstva pôdohospodárstva sa čerpali v súlade s ich určením najmä v pôsobnosti podnikov povodí a vodohospodárskej výstavby.

Prostriedky v rezorte ministerstva hospodárstva sa poskytli na rozostavané investičné akcie a to "Železorudné bane š. p. Spišská Nová Ves a ZŤS š. p. Dubnica n/Váhom". Z dôvodu projektovej nepripravenosti investičnej akcie "Náhradné výrobné programy v SUB Prievidza" sa nečerpali investičné dotácie vo výške 21, 2 mil. Kčs a preto boli v uvedenej výške ministerstvom financií viazané.

Investičná dotácia v rezorte ministerstva dopravy, spojov a verejných prác bola určená pre Správu diaľkových káblov v Bratislave.

Investičné prostriedky v rezorte ministerstva zdravotníctva sa poskytli na dokončenie rozostavaných stavieb v kúpeľných organizáciách na Sliači, vo Vyšných Ružbachoch a v Nimnici.

Na výstavbu vodného diela Gabčíkovo bola v priebehu roku poskytnutá mimoriadna investičná dotácia v objeme 4, 5 mld Kčs. Na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 561/92 Zb. sa na financovanie prác spojených s výstavbou a uvedením vodného diela Gabčíkovo do prevádzky mali vydať štátne dlhopisy v rozsahu 4, 5 mld Kčs s dobou splatnosti do 4 rokov. Vzhľadom na nízky stupeň rozvinutia peňažného trhu na Slovensku sa ministerstvu financií podarilo odpredať z tejto emisie iba 1, 95 mld Kčs. Z toho dôvodu došlo k prekročeniu investičných dotácií štátneho rozpočtu o 2, 55 mld Kčs.

b) investičné výdavky rozpočtových a príspevkových organizácií

Investičné výdavky rozpočtových a príspevkových organizácií sa použili vo výške 8, 4 mld Kčs. Prekročenie v porovnaní s rozpočtom, ktoré predstavovalo 1, 3 mld Kčs, bolo povolené v rámci rozpočtových opatrení.

Investičné prostriedky v nevýrobnej sfére sa použili najmä na:

- výstavbu zdravotníckych a hygienických zariadení a nákup prístrojov a drobnej investičnej techniky v rezorte ministerstva zdravotníctva

- rekonštrukciu objektov pre kultúrne účely

- výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu objektov zabezpečujúcich výchovnovzdelávací proces a objektov pre ubytovanie a stravovanie v oblasti školstva

- na kúpu budov pre daňové úrady.

Prostriedky rozpočtované na stroje a zariadenia sa použili najmä na nákup výpočtovej a reprografickej techniky, písacích strojov, telefónnych ústrední a telefaxov a motorových vozidiel.

3. Neinvestičné dotácie hospodárskej sfére

Čerpanie neinvestičných dotácií v jednotlivých rezortoch bolo nasledovné:

v mil. Kčs

 

rozpočet

skutočnosť

ministerstvo hospodárstva

905

1 072

ministerstvo dopravy, spojov

   

a verejných prác

1 692

1 692

ministerstvo pôdohospodárstva

8 235

8 245

     

neinvestičné dotácie spolu

10 832

11 009

z toho dotácie refundované

   

z rozpočtu federácie

3 000

3 000

neinvestičné dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR

7 832

8 009

Neinvestičné dotácie boli v rozpočte republiky zabezpečené vo výške 7, 8 mld Kčs a vyčerpali sa vo výške 8 mld Kčs. Najvyšší objem neinvestičných dotácií predstavovali dotácie poľnohospodársko-potravinárskemu komplexu.

Okrem týchto neinvestičných dotácií obsiahnutých v štátnom rozpočte SR sa použili v rezorte pôdohospodárstva ďalšie neinvestičné dotácie v sume 3, 0 mld Kčs určené na celoštátnu regionálnu politiku, ktoré boli zabezpečené v štátnom rozpočte federácie. Rozpočtovaná výška a čerpanie týchto prostriedkov je vyjadrené v kapitole ministerstva pôdohospodárstva a ich refundácia v kapitole všeobecná pokladničná správa.

Dotácie v rezorte hospodárstva smerovali do odvetvia baníctva a energetiky. Tieto prostriedky sa použili predovšetkým na dotácie k cenám elektrickej energie, úhradu

úrokov z investičných úverov, ťažbu a úpravu rúd a na útlmový program.

Na prekročení rozpočtu neinvestičných dotácií v rezorte ministerstva hospodárstva o 167 mil. Kčs sa podieľa dotácia na riešenie hospodárskej situácie v SUB š. p. Prievidza vo výške 207 mil. Kčs, ktorá bola poskytnutá v zmysle uzn. vlády SR č. 69/1992 a 373/1992 nad rámec schváleného rozpočtu kapitoly ministerstva hospodárstva a úspora ostatných neinvestičných výdavkov vo výške 40 mil. Kčs.

Ostatné neinvestičné dotácie sa použili na čiastočnú úhradu strát vodární a kanalizácií, podnikov povodí a podnikov ČSAD.

4. Dotácie na bytovú výstavbu

a) družstevná a individuálna bytová výstavba

Na družstevnú bytovú výstavbu a individuálnu bytovú výstavbu pre rok 1992 bolo v štátnom rozpočte SR v kapitole všeobecná pokladničná správa zabezpečených 900 mil. Kčs.

V priebehu roka sa zo štátneho rozpočtu poskytli príspevky v zmysle vyhlášky č. 136/1985 Zb. v znení neskorších predpisov na základe požiadaviek a vydaných rozhodnutí jednotlivých obvodných úradov v rámci SR v celkovej sume 161, 2 mil. Kčs. Finančné prostriedky na technickú vybavenosť k individuálnej bytovej výstavbe a k družstevnej bytovej výstavbe sa poskytli v celkovej sume 107, 2 mil. Kčs.

Na štátne príspevky poskytované individuálnym stavebníkom na výstavbu a modernizáciu rodinných domov, ako aj za urýchlené dokončenie stavby, sa vyčerpalo 350, 0 mil. Kčs.

V skutočnosti sa na obidve formy finančnej pomoci použilo 618, 4 mil. Kčs.

b) komplexná bytová výstavba

Vo väzbe na koncepciu bytovej politiky sa v roku 1992 pokračovalo v obmedzovaní vecného programu komplexnej bytovej výstavby (ďalej KBV) s cieľom ukončiť KBV podľa finančných možností štátu. Z dotácie na KBV boli financované iba rozostavané ucelené časti stavieb KBV, ktoré sa začali do konca roku 1990.

Zákonom SNR o štátnom rozpočte na rok 1992 bolo schválené vyčlenenie KBV z výdavkovej časti štátneho rozpočtu a na základe tohoto istého zákona bola schválená emisia štátnych dlhopisov na tento účel v objeme 4, 2 mld Kčs.

Za rok 1992 dosiahla suma financovania rozostavaných ucelených častí stavieb KBV 4, 2 mld Kčs, čo je na rovnakej úrovni ako v roku 1991.

c) dotácie na zatepľovanie bytov a odstraňovanie havarijného stavu bytových domov PV-2

Na odstraňovanie vád a dodatočné zatepľovanie bytových domov bola v štátnom rozpočte SR vyčlenená suma 150 mil. Kčs, z toho 15 mil. Kčs na riešenie havarijnej situácie bytových domov typu PV-2 a 135 mil. Kčs na odstraňovanie vád a dodatočné zatepľovanie ostatných typov bytových domov. Dotácia sa poskytovala na základe Smernice o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu SR na odstraňovanie vád a dodatočné zatepľovanie bytových domov v SR, vydanej Ministerstvom financií SR č. j. 73/72/58/1991. Dotácia bola poskytnutá 14 obvodným úradom a jednému okresnému úradu v celkovej výške 134, 8 mil. Kčs. Poskytnutá dotácia umožnila zatepliť 54 domov s 2 923 bytovými jednotkami.

Obvodné úrady poskytli z priznanej dotácie jednotlivým investorom do 31. 12. 1992 107, 1 mil. Kčs. Jednotliví investori z poskytnutých prostriedkov vyčerpali 88, 5 mil. Kčs. Z priznanej dotácie zostáva na použitie v roku 1993 46, 3 mil. Kčs.

Na sanáciu domov typu PV-2 sa zo štátneho rozpočtu poskytla dotácia 15, 2 mil. Kčs, z ktorej sa k 31. 12. 1992 použilo 8, 9 mil. Kčs. Vzhľadom na používané technológie pri sanácii nebolo možné poskytnuté dotácie vyčerpať do konca roku 1992. Na základe požiadania investorov zostáva na použitie v roku 1993 6, 3 mil. Kčs.

5. Neinvestičné výdavky do nevýrobnej sféry

Výdavky neinvestičnej povahy poskytované do sféry rozpočtových a príspevkových organizácií v roku 1992 predstavovali 101, 0 mld Kčs (t. j. 81, 5 % celkových rozpočtových výdavkov).

Na spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo, ktoré sú rozhodujúcou skupinou neinvestičných výdavkov v tejto sfére, sa vynaložilo 84, 4 mld Kčs (skupina 4 rozpočtovej skladby).

V hlavných odvetviach v tejto skupine (sociálne zabezpečenie, zdravotníctvo, školstvo a kultúra) predstavovali výdavky v roku 1992 79, 6 mld Kčs. Výška týchto výdavkov úzko súvisela s novými podmienkami sociálneho rozvoja spoločnosti, keď bolo nevyhnutné v rozpočtovom hospodárení týchto odvetví reagovať predovšetkým na postupujúce procesy deregulácie cien a zvyšovanie maximálnych cien palív, energií, služieb, nájomného, liekov, potravín, pohonných hmôt a pod.

5. 1. Výdavky na spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo

v čerpaní prostriedkov štátneho rozpočtu na spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo v priebehu roku 1992 sa uplatňovali diferencované prístupy a dodržiavala postupnosť prednostného zabezpečovania nárokov vyplývajúcich zo zákonných úprav v sociálnej oblasti. Ostatné spoločensky naliehavé potreby sa riešili v rámci možností daných príjmovou základňou rozpočtového hospodárenia.

V tejto sfére výdavkov sa uplatňoval princíp hospodárnosti a hľadali sa možnosti využívania mimorozpočtových zdrojov na krytie potrieb tak, aby sa neznížil rozsah a kvalita služieb, zabezpečil nevyhnutný chod zariadení a zákonne garantovaný systém sociálneho zabezpečenia a sociálnej starostlivosti.

Neinvestičné výdavky na spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo v roku 1992 v rozhodujúcich odvetviach verejnej spotreby sa čerpali takto:

v mil. Kčs

odvetvie verejnej spotreby

schválený rozpočet

rozpočet vrátane rozp. opat.

skutočnosť

sociálne zabezpečenie

40 110, 9

42 694, 6

42 639, 7

zdravotníctvo

26 697, 3

16 951, 8

16 941, 6

školstvo

18 111, 4

17 784, 8

17 907, 0

kultúra

2 279, 5

2 161, 0

2 149, 1

       

spolu

77 199, 1

79 592, 2

79 637, 4

V prepočte na jedného obyvateľa SR sa realizovali neinvestičné výdavky vo výške 15 100 Kčs (počet obvvateľov SR 5 273 969).

Jednotlivé odvetvia sa na výdavkoch na jedného obyvateľa podieľali takto:

v Kčs %

sociálne zabezpečenie

8 085

53, 5

zdravotníctvo

3 212

21, 3

školstvo

3 395

22, 5

kultúra

407

2, 7

V porovnaní s rokom 1991 boli tieto výdavky na jedného obyvateľa o 185 Kčs vyššie. Avšak kým v roku 1991 sa na nezamestnanosť rozpočtovali výdavky v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v roku 1992 sa výdavky na nezamestnanosť čerpali z rozpočtu federácie, a to vo výške 5 523 670 tis. Kčs.

Po zohľadnení týchto prostriedkov z rozpočtu federácie sa v prepočte na porovnateľnú základňu v odvetví sociálneho zabezpečenia zvyšuje výdavok realizovaný na jedného obyvateľa Slovenskej republiky o ďalších 1 047 Kčs, t. j. v úhrne za odvetvia verejnej spotreby poskytujúce spoločenské služby a činnosti obyvateľstva na 16 147 Kčs.

Čerpanie neinvestičných výdavkov v odvetviach verejnej spotreby bolo ovplyvňované realizáciou úloh vyplývajúcich z úprav rozpočtov a rozpočtových opatrení v nadväznosti na uznesenia vlády, novoprijaté zákony, ďalšie úpravy, metodické a organizačné zmeny, ktorými sa riešili najmä:

- zvýšenie dôchodkov (zákon č. 116/1992 Zb. )

- viazanie výdavkov na finančné zabezpečenie rozpočtovonekrytých potrieb (uzn. vl. SR č. 710/92)

- rozhodnutie ministra financií SR o viazaní výdavkov na eliminovanie očakávaného schodku v SR SR

- organizačné a metodické zmeny (zákon č. 453/92 Zb. )

- opatrenia na zaplatenie dlhov v zdravotníctve a školstve.

Realizácia uvedených zmien znamenala pre rozpočet príslušných kapitol zabezpečujúcich spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo tieto dopady:

v tis. Kčs

opatrenie

   

zvýšenie dôchodkov

 

1 756 800

I. viazanie výdavkov

 

- 1 140 829

II. viazanie výdavkov

 

498 011

krytie dávok sociálnej starostlivosti

1 200 000

krytie dlhov

 

2 114 805

     

Saldo

 

3 432 765

Úpravami rozpočtu a rozpočtovými opatreniami sa v roku 1992 vytvorili podmienky pre realizáciu zákonných nárokov v sociálnom zabezpečení a pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení poskytujúcich služby obyvateľstvu.

a) sociálne zabezpečenie

Základným zdrojom financovania sociálneho zabezpečenia v roku 1992 boli prostriedky štátneho rozpočtu. Z hľadiska čerpania rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozhodujúcu časť neinvestičných výdavkov tvorili výdavky na oblasť sociálnej politiky, najmä na dôchodkové a nemocenské zabezpečenie. Ich podiel na neinvestičných výdavkoch tvoril 97, 9 %.

Dávky dôchodkového zabezpečenia dosiahli 28 012, 9 mil. Kčs a dávky nemocenského poistenia 13 738, 5 mil. Kčs. V porovnaní s rokom 1991 vzrástli výdavky na nemocenské a sociálne zabezpečenie o 1 043, 8 mil. Kčs.

Na nemocenské poistenie a peňažnú pomoc rodinám s deťmi, vrátane ostatných dávok sociálneho zabezpečenia, sa použili prostriedky v sume 13 738, 5 mil. Kčs v tejto štruktúre:

v mil. Kčs

dávka

schválený rozpočet

rozpočet vrátane rozp. opat.

skutočnosť

nemocenské

3 445, 4

3 831, 4

3 822, 5

podpora pri OCR

462, 1

321, 6

320, 6

peňažná pomoc v materstve

780, 0

780, 0

778, 4

vyrovnávací príspevok

     

v tehotenstve a materstve

8, 0

4, 5

4, 3

podpora pri nar. dieťaťa

222, 8

210, 1

210, 1

pohrebné

68, 1

57, 4

56, 4

prídavky na deti

5 992, 1

5 822, 0

5 820, 5

kúpeľná starostlivosť

620, 1

603, 9

603, 5

rodičovský príspevok

1 661, 0

2 105, 4

2 103, 3

vdovecký príspevok

0

0, 1

0, 1

zaopatrovací príspevok

46, 6

18, 1

18, 1

príspevok na nočné sanatória

0, 6

0, 5

0, 4

ostatné peňažné dávky OSSZ

0, 7

0, 4

0, 3

Spolu

13 307, 5

13 755, 3

13 738, 5

Financovanie štátnej politiky zamestnanosti sa v roku 1992 uskutočňovalo z prostriedkov štátneho rozpočtu federácie, takže nemalo vplyv na plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Tieto výdavky predstavovali spolu 5 523, 7 mil. Kčs, z toho na aktívnu politiku zamestnanosti sa použilo 3 812, 8 mil. Kčs a na pasívnu politiku zamestnanosti 1 710, 9 mil. Kčs. Výdavky na aktívnu politiku zamestnanosti smerovali na:

 

v mil. Kčs

- rekvalifikácie

292, 1

- spoločensky účelné miesta

2 857, 2

- verejno-prospešné práce

402, 9

- ostatné

260, 6

Na účely sociálnej starostlivosti sa vynaložili v roku 1992 rozpočtové prostriedky v celkovej sume 3 784, 7 mil. Kčs, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom menej o 295, 7 mil. Kčs. V porovnaní s rokom 1991 vzrástli tieto výdavky o 1 959, 3 mil. Kčs.

Z celkových výdavkov na účely sociálnej starostlivosti dosiahli dávky na sociálnu starostlivosť 2 172, 4 mil. Kčs. Medziročné zvýšenie súvisí s rastom počtu poberateľov dávok a tiež s prijatím nových legislatívnych úprav v rámci sociálnej starostlivosti (zvýšili sa horné hranice poskytnutia prostriedkov poberateľom dávok).

Prechod na trhovú ekonomiku sa najviac prejavil vo zvýšenom počte sociálne odkázaných rodín s deťmi. Pomerne najzávažnejšie legislatívne opatrenia so značnými ekonomickými dopadmi boli prijaté v oblasti poskytnutia dávok sociálnej starostlivosti zdravotne postihnutým občanom. Druhou najväčšou skupinou poberateľov dávok sociálnej starostlivosti boli nezamestnaní občania.

b) zdravotníctvo

Neinvestičné výdavky na zdravotníctvo dosiahli v roku 1992 Výšku 16 941, 6 mil. Kčs.

Značná časť výdavkov na zdravotníctvo (15 964 mil. Kčs) sa realizovala, na rozdiel od roku 1991, v príspevkových organizáciách. Súvisí to so zriadením Ústavu pre zavedenie zdravotného poistenia a s prevodom zdravotníckych zariadení z rozpočtovej na príspevkovú formu financovania v nadväznosti na uznesenia NR SR a vlády SR na zabezpečenie realizácie Reformy štruktúry, riadenia a financovania zdravotníctva SR.

Rozpočtové prostriedky sa vynaložili na úhradu týchto vecných výdavkov:

 

v tis. Kčs

- lieky

4 524 283

- špeciálny zdravotnícky materiál

1 462 382

- údržbu

69 892

- ostatné

561 385

V porovnaní s rokom 1991 najväčší nárast predstavovali výdavky na lieky ( 1 279, 7 mil. Kčs), čo ovplyvnila najmä cenová liberalizácia a vyšší výdaj liekov. Podľa Ministerstva zdravotníctva SR vyšší výdaj liekov v roku 1992 v porovnaní s rokom 1991 (napr. pri inzulíne išlo o 3 x väčší výdaj) bol aj dôsledkom predzásobovania zo strany obývateľstva, ktoré reagovalo na nepriaznivý vývoj v zásobovaní, ako aj pripravovanú kategorizáciu liekov.

V rámci príspevkov občianskym združeniam (ČSČK a SLS) sa čerpali výdavky vo výške 28, 8 mil. Kčs.

c) školstvo

Pôvodne schválený rozpočet neinvestičných výdavkov na školstvo v pôsobnosti ministerstva školstva a vedy v objeme 18 111 mil. Kčs sa rozpočtovými opatreniami v priebehu roka znížil na 17 785 mil. Kčs. V skutočnosti sa čerpali výdavky vo výške 17 907 mil. Kčs.

Z celkovej sumy neinvestičných výdavkov predstavujú prevažnú časť (17 262 mil. Kčs) neinvestičné výdavky škôl a školských zariadení. V rámci výdavkov sa na pôvodné druhy škôl a školské zariadenia vynaložili neinvestičné výdavky v tomto rozsahu:

v tis. Kčs

neinvestičné výdavky vo vybraných typoch zariadení

schválený rozpočet

rozpočet vrátane

skutočnosť

roz. opat.

materské školy

1 706, 6

1 732, 9

1 772, 9

základné školy

4 971, 1

4 963, 8

5 185, 5

gymnáziá

530, 9

553, 5

622, 5

stredné odborné školy

816, 7

938, 1

959, 1

SOU

1 917, 8

1 513, 6

1 903, 5

školy pre mládež vyža-

     

dujúcu osôb. starost.

432, 6

461, 7

481, 6

školské stravovanie

1 875, 7

1 855, 5

1 867, 2

vysoké školy

1 884, 1

1 884, 1

1 920, 4

občianske združenia

226, 1

209, 5

212, 5

d) kultúra

Schválený rozpočet na kultúru v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR sa rozpočtovými opatreniami znížil na 2 161 mil. Kčs. Skutočné čerpanie predstavuje 2 149 mil. Kčs, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom menej o 12 mil. Kčs.

Značná časť rozpočtových prostriedkov v oblasti kultúry sa realizovala v príspevkových organizáciách a účelovými príspevkami (1 880, 0 mil. Kčs). Príspevky cirkvám a náboženským spoločnostiam sa poskytli vo výške 371, 5 mil. Kčs. Na podporu detskej literatúry sa poskytol príspevok vo výške 22, 6 mil. Kčs a príspevok občianskym združeniam predstavoval 73, 1 mil. Kčs.

V rozpočtových organizáciách, ktorých činnosť bola zameraná na uspokojenie kultúrnych potrieb širokého okruhu verejnosti, sa použili rozpočtové prostriedky vo výške 269, 1 mil. Kčs.

5. 2. Ostatné neinvestičné výdavky

a) výdavky na rozvoj vedy a techniky

Na rozvoj vedy a techniky sa z rozpočtovaných 1 984, 9 mil. Kčs použilo v skutočnosti 1 962, 6 mil. Kčs, čo je zhruba na úrovni roku 1991. V porovnaní s rokom 1991 nedošlo k zásadnej zmene ani v štruktúre výdavkov.

Na prevádzku, úlohy a činnosti v oblasti vedy a výskumu v rozpočtových organizáciách sa použilo 1 240, 9 mil. Kčs (z toho 600, 1 mil. Kčs predstavovali mzdové prostriedky).

Na riešenie 117 menovitých úloh s podielovou účasťou štátu v príspevkových organizáciách a podnikateľských subjektoch sa vyčerpalo 37, 4 % z celkových výdavkov na rozvoj vedy a techniky, pričom sa v roku 1992 začalo riešiť 5 úloh a 21 úloh sa ukončilo. Hodnotenie a výber úloh zabezpečovalo Ministerstvo školstva a vedy SR prostredníctvom grantových agentúr. Výskumné úlohy sa zamerali na výskum a vývoj nových výrobkov, inováciu výrobkov, špičkové technológie, úsporu energie, zlepšenie životného prostredia, biotechnologický výskum, riadiace a informačné systémy a iné naliehavé potreby riešenia náhrady výrobných programov a zvyšovanie technicko-ekonomickej úrovne výroby takmer vo všetkých odvetviach.

b) výdavky na bezpečnosť

Neinvestičné výdavky na bezpečnosť rozpočtované v objeme 3 793 mil. Kčs sa zvýšili rozpočtovými opatreniami na 4 041 mil. Kčs. V skutočnosti bolo ich čerpanie v objeme 4 034 mil. Kčs. V priebehu roka sa rozpočtovými opatreniami povolilo zvýšenie týchto výdavkov, ktoré sa použili najmä na nákup motorových vozidiel pre policajný zbor. Neinvestičné

výdavky Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) sa čerpali vo výške 777, 4 mil. Kčs. Vzhľadom na realizáciu niektorých zákonných opatrení s dopadom na štátny rozpočet (zvýšenie dôchodkov, vládne nariadenie o platových pomeroch zamestnancov, nariadenie vlády o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru SR) bolo nutné výrazne obmedziť, odsunúť alebo zrušiť niektoré rozpočtové výdavky, najmä v oblasti opráv a údržby nehnuteľností a materiálneho zabezpečenia

i s negatívnym dopadom na chod ústavov ZVJS. Z toho dôvodu sa realizácia niektorých úloh presunula na rok 1993.

Medziročný rast výdavkov súvisel najmä s úpravou cien energie, výstroje a výzbroje pracovníkov bezpečnostného úseku ministerstva vnútra, pohonných hmôt a potravín pre odsúdených a obvinených ako i s vyššími mzdovými prostriedkami.

c) výdavky na správu

Celkové rozpočtované výdavky na správu predstavovali

2 924 mil. Kčs, čo je o 212 mil. Kčs menej, než sa rozpočtovalo. Medziročné tieto výdavky vzrástli o 300 mil. Kčs.

Neinvestičné výdavky rozpočtované v oddieli 60 - štátna správa - ústredie sa čerpali v objeme 2 379 mil. Kčs. Na úlohy zabezpečované súdmi, prokuratúrami a štátnymi notárstvami - oddiel 62 sa vynaložili neinvestičné výdavky vo výške 545 mil. Kčs.

Medziročné zvýšenie výdavkov na správu vyplynulo zo zriadenia nových, resp. rozšírenia pôsobnosti existujúcich orgánov štátnej správy v nadväznosti na prevod kompetencií z federálnych ústredných orgánov na ústredné orgány republík. Zriadilo sa Ústredné daňové riaditeľstvo, dobudovávali sa územné daňové orgány, rozšírila sa činnosť rezortu ministerstva dopravy, spojov a verejných prác.

V súvislosti s vytváraním podmienok pre zabezpečenie postavenia Slovenskej republiky, ako suverénneho štátu z medzinárodnopolitického hľadiska, vyplynuli požiadavky na rozpočtové prostriedky v rezorte ministerstva zahraničných vecí.

V, Rozpočtové hospodárenie miestnych samospráv

1. Súhrnná charakteristika vývoja rozpočtového hospodárenia miestnej samosprávy

Systém finančného a rozpočtového hospodárenia obcí bol koncipovaný na samosprávnych princípoch, podľa ktorých sa potreby obcí zabezpečovali v zásade vlastnými finančnými zdrojmi.

Rozpočty obcí predpokladali príjmy aj výdavky v sume 18, 6 mld Kčs.

V rozpočtovom hospodárení miestnych samospráv sa v roku 1992 zabezpečili zámery založené v ich rozpočtoch a naviac obce svojou aktivitou získali ďalšie finančné prostriedky.

Rozpočtové hospodárenie miestnych samospráv za rok 1992 skončilo prebytkom príjmov nad výdavkami o 4, 9 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 957, 1 mil. Kčs. Najväčší prebytok v prepočte na obyvateľa (613, 9 Kčs) dosiahli obce v kategórii od 4 000 do 5 000 obyvateľov.

Obce, ako samosprávne územné celky, si v zmysle zákona o obecnom zriadení zostavujú a schvaľujú záverečné účty v rámci svojej kompetencie.

2. Príjmy miestnych rozpočtov

Úhrnné príjmy v rozpočtoch obcí dosiahli sumu 20, 6 mld Kčs, čo je v porovnaní s rozpočtom o 2 mld viac.

Príjmy bez dotácií zo štátneho rozpočtu dosiahli 18, 2 mld Kčs, čo je 88, 4 % z celkových príjmov. Vlastnú príjmovú základňu miestnych samospráv tvorili príjmy, ktoré boli priamym zdrojom obcí (poplatky, výnosy z majetku obcí), podiely na celkových výnosoch dane zo mzdy a poľnohospodárskej dane z miezd a odmien v rozsahu 18, 5 % a ostatné príjmy z mimorozpočtových zdrojov. Podiely na dani zo mzdy a poľnohospodárskej dani z miezd a odmien dosiahli 4, 2 mld Kčs a príjmy plynúce z miestnych daní a poplatkov 3, 5 mld Kčs.

Okrem vlastných zdrojov boli potreby obcí kryté dotáciami zo štátneho rozpočtu:

v mil. Kčs

dotácie

rozpočet 1992

skutočnosť %

1992

dotácie zo SR republiky do

   

rozpočtov obci spolu

2 453, 9

2 385, 4

97, 2

- plánovaná neúčelová dotácia

211, 7

201, 7

95, 3

- účelové dotácie

2 242, 2

2 183, 6

97, 4

v tom: neinv. do t. k tržbám bytového hospodárstva

295, 0

240, 7

81, 6

neinv. do t. do zdrojov

     

na rozdelenie pre MHD

1 097, 0

1 092, 7

99, 6

investičná dotácia

     

pre MHD

850, 2

850, 2

100, 0

Na finančné krytie potrieb rozostavanej komplexnej bytovej výstavby sa určila suma 4, 2 mld Kčs získaná predajom štátnych dlhopisov. Z uvedenej sumy čerpalo 542 obcí a miest spolu 4 196, 3 mil. Kčs, čo je 99, 9 %.

Pri čerpaní účelových dotácií peňažné ústavy koncom roku z dôvodu technicko-administratívnych opatrení nerealizovali požadované úhrady obciam v sume 6, 3 mil. Kčs. Táto suma zostáva na realizáciu v rámci zúčtovania finančných vzťahov, ktoré je súčasťou bežného hospodárenia v roku 1993.

3. Výdavky miestnych rozpočtov

Celkové výdavky miestnych samospráv za rok 1992 dosiahli sumu 19, 7 mld Kčs, z toho neinvestičné výdavky 12, 1 mld Kčs a investičné 7, 6 mld Kčs.

Neinvestičné výdavky na samosprávne funkcie obce rozpočtovali v sume 8, 9 mld Kčs, pričom v skutočnosti vynaložili 10, 3 mld Kčs. Z toho mzdové prostriedky tvorili 1, 0 mld Kčs.

Dotácie obecným podnikom zo štátneho rozpočtu dosiahli sumu 1, 5 mld Kčs, čo je na úrovni rozpočtového zámeru.

V rámci krytia investičných potrieb obcí sa použilo na financovanie rozvojových programov obcí 2, 5 mld Kčs, na dofinancovávanie KBV 4, 2 mld Kčs a na krytie investičných potrieb MHD 0, 9 mld Kčs.

VI. Správa k záverečnému účtu kapitoly všeobecná pokladničná správa

V rozpočtovom hospodárení kapitoly všeobecná pokladničná správa (ďalej VPS) sú zahrnuté také príjmy a výdavky rozpočtu Slovenskej republiky, ktoré svojou povahou nepatria ani do jednej z ostatných rozpočtových kapitol ústredných orgánov.

Výsledky hospodárenia kapitoly VPS v štruktúre príjmov a výdavkov sú tieto:

1. Príjmy

v mil. Kčs

druh príjmov

rozpočet

skutočnosť

%

1

Daň z obratu

34 075, 0

29 571, 8

86, 8

2

Odvody hospodárskej sféry

54 644, 7

50 564, 0

92, 5

 

v tom:

     
 

- podiel z odvodov a daní

     
 

zo zisku

27 189, 5

24 422, 4

89, 8

 

- podiel z odvodov

     
 

z objemu miezd

27 311, 4

25 758, 4

94, 3

 

- ostatné odvody podnikov

143, 8

383, 2

266, 5

3

Dôchodková daň

6 845, 3

6 696, 5

97, 8

4

Poľnohosp. daň z pozemkov

1 040, 0

772, 6

74, 3

5

Dane a poplatky od obyv.

14 990, 3

19 991, 7

133, 4

 

v tom:

     
 

- daň zo mzdy

14 425, 5

17 977, 6

124, 6

 

- ostatné dane a poplatky

564, 8

2 014, 1

356, 6

6

Doplnkové a náhodné príjmy

1 247, 1

2 406, 8

193, 0

 

v tom:

     
 

- úroky z účtov

47, 0

151, 6

322, 6

 

- ostatné príjmy

1 200, 1

2 255, 2

187, 9

Príjmy spolu

112 842, 4

110 003, 4

97, 5

Hodnotenie plnenia rozhodujúcich rozpočtových príjmov z hospodárstva a od obyvateľstva zahrnutých v tejto rozpočtovej kapitole je obsahom kapitoly III. tejto správy.

V doplnkových a náhodných príjmoch kapitoly sú zahrnuté kreditné úroky účtované štátnou bankou v úhrnnej sume 151, 6 mil. Kčs, doplnkové zdroje na investičnú výstavbu rozpočtových organizácií 140, 5 mil. Kčs, výsledky finančného usporiadania vzťahov k štátnemu rozpočtu SR za rok 1991 v sume 566, 2 mil. Kčs, mimoriadne prostriedky zo štátneho rozpočtu federácie (delimitácia) 7, 1 mil. Kčs, dobropisy z minulých rokov 1, 6 mil. Kčs, vratký nepoužitých prostriedkov štátneho

rozpočtu 419, 4 mil. Kčs, doplatky zrušených daní a poplatkov 46, 8 mil. Kčs a tiež príjmy z daní platených fyzickými osobami 1 073, 6 mil. Kčs.

2. Výdavky

v mil. Kčs

Druh výdavkov

rozpočet skut.

%

Skupina 1

- 1 886, 8 651, 8

x

v tom:

   

1.

Rezerva vlády SR

419, 0 396, 5

94, 6

2.

Rezerva predsedu vlády

20, 0 10, 5

52, 5

3.

Rezerva na oživenie

   
 

hospodárstva SR

510, 0 521, 0

102, 2

4.

Výdavky do odvetvia

   
 

strojárenstva

10, 0

X

5.

Dotácie družstvám invalidov

14, 2 10, 1

71, 1

6.

Dotácie na zatepľovanie bytov

150, 0 150, 0

100, 0

7.

Zabezpečenie projektu obnovy

   
 

rozvoja Horného Považia

O 1, 0

X

8.

Financovanie vodného diela

   
 

Gabčíkovo

0 2 550, 0

x

9.

Refundácia výdavkov rea-

   
 

lizovaných v odvetviach

   
 

poľnohospodárstva

   
 

(z rozpočtu federácie)

-3 000, 0 -3 000, 0

100, 0

10.

Finančná výpomoc na úhradu

   
 

miezd pracovníkom záchran-

   
 

ného systému Slovakia-Alfa

   
 

za 1. štvrťrok 1992

0 2, 8

x

Skupina 3

70, 0 1 278, 3

1826, 1

v tom:

   

11.

Debetné úroky

50, 0 1 106, 0

2212, 0

12.

Finančné prostriedky na ob-

   
 

staranie budov zastupiteľ-

   
 

ských úradov SR v zahraničí

O 139, 0

X

13.

Provízia na distribúciu

   
 

a predaj kolkov

20, 0 16, 9

84, 5

14.

Finančné prostriedky do

   
 

základného kapitálu peňaž-

   
 

ných akciových spoločností

0 16, 4

x

Skupina 4

937, 2

- 796, 3

x

v tom:

     

15.

Finančné náhrady z titulu mimosúdnych a súdnych rehabilitácií

600, 0

320, 0

53, 3

16.

Štátny príspevok na pô-

     
 

žičky mladým manželom

269, 0

140, 0

52, 0

17.

Realizácia nových za-

     
 

konných opatrení

996, 3

0

0

18.

Prísp. na IBV a modern.

     
 

bytov v osôb. vlastníctve

600, 0

457, 2

76, 2

19.

Príspevky na DBV

300, 0

161, 2

53, 7

20.

Prísp. občianskym združe-

     
 

niam, hnutiam a pol. stranám

50, 0

53, 6

107, 2

21.

Príspevok Slov. komore

     
 

Čsl. rady pre

     
 

humanitnú spoluprácu

3, 0

2, 6

86, 7

22.

Úhrada nákladov na výbe-

     
 

rovú a detskú rekreáciu

     
 

prostredníctvom odborov

60, 0

46, 8

78, 0

23.

Úhrada nákladov spoločen-

     
 

skej kontroly na ochranu

     
 

a bezpečnosť pri práci

8, 7

7, 0

80, 5

24.

Riešenie problematiky

     
 

presídlenia ( Černobyľ )

50, 0

15, 0

30, 0

25.

Ostatné výdavky skupiny 4

0, 2

0, 3

150, 0

26.

Refundácia výdavkov re-

     
 

zortu školstva a kultúry

     
 

(z rozpočtu federácie)

- 2 000, 0 -

2 000, 0

100, 0

Skupina 6

108, 0

10, 0

9, 3

v tom:

     

27.

Rezerva na zriadenie

     
 

Ústavného súdu SR

10, 0

10, 0

100, 0

28.

Rezerva na mzdy pre ústr.

     
 

orgány a podriadené

     
 

rozpočtové organizácie

98, 0

0

0

Výdavky spolu

- 771, 6

1 143, 8

X

Objem realizovaných výdavkov kapitoly VPS ovplyvnili prijaté prostriedky zo štátneho rozpočtu federácie v úhrnnej sume 5 mld Kčs. Zníženie výdavkov kapitoly VPS vyplýva z refundácie vyšších výdavkov v kapitole pôdohospodárstva (3 mld Kčs), školstva a vedy (1, 5 mld Kčs) a kultúry (O, 5 mld Kčs), ktoré boli rozpočtovo zabezpečené v rozpočte federácie, ale v skutočnosti vykázané vo výdavkoch príslušných kapitol.

V rámci jednotlivých skupín sa výdavky realizovali najmä na tieto účely:

V skupine 1 - Hospodárstvo

Realizácia rezervy vlády v sume 396, 5 mil. Kčs:

- na humanitnú pomoc krajinám bývalej Juhoslávie a obetiam banského nešťastia 12, 8 mil. Kčs

- na zabezpečenie nových vzdelávacích projektov v oblasti školstva a na športové podujatia 61, 1 mil. Kčs

- na pomoc zdravotne postihnutým občanom 3, 5 mil. Kčs

- na podporu vydávania odborných časopisov a propagáciu SR vo svete 5, 2 mil. Kčs

- na činnosť kultúrnych spoločností 1, 7 mil. kčs

- na účasť SR na medzinárodnej výstave 2, 0 mil. Kčs

- na obstaranie potrebných priestorov ako náhrady za odovzdané objekty gréckokatolíckej cirkvi 38, 5 mil. Kčs

- príspevok na usporiadanie osláv pri príležitosti vzniku samostatnej Slovenskej republiky 30 mil. Kčs

- na úhradu záruk v zmysle záručných listín z dôvodov neschopnosti platenia úverov za ZŤS Námestovo (50 mil. Kčs) Orwel Námestovo (11, 6 mil. Kčs) a Kovosmalt Fiľakovo (180, 0 mil. Kčs) v celkovej sume 241, 6 mil. Kčs.

Z rezervy predsedu vlády sa použilo 10, 5 mil. Kčs na rozvoj a podporu činností tých verejnoprospešných organizácií, združení, spoločností, ktoré nemajú dostatok vlastných zdrojov.

Ďalšie výdavky v skupine 1 smerovali okrem iného na:

- podporu a oživenie hospodárstva SR formou dotácie do podporného fondu Slovenskej záručnej banky Bratislava 510 mil. Kčs a na úhradu základného kapitálu do rezervného fondu EGAP a. s. Praha 11 mil. Kčs,

- krytie nákladov na riešenie štátnych úloh pre Vedeckovýskumný ústav ZŤS Martin v sume 10 mil. Kčs.

V skupine 3 - peňažné a technické služby

Podstatnú časť výdavkov realizovaných v skupine tvorili debetné úroky a poplatky za vedenie účtov v sume 1, 1 mld Kčs (schválený rozpočet bol 50 mil. Kčs). V objeme platených úrokov sa okrem zvýšených úrokových sadzieb premietla celoročná priebežná schodkovosť štátneho rozpočtu a najmä úroky za neuhradený schodok rozpočtového hospodárenia za rok 1991, ktoré predstavovali 820 mil. Kčs.

V skupine 4 - spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo

V tejto skupine sa okrem iných výdavkov, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej tabuľke, realizovali finančné náhrady vyplývajúce zo zákona č. 229/91 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku a zákona 119/90 Zb. o súdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 319/91 Zb. o zmiernení niektorých majetkových krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy SR v oblasti mimosúdnych rehabilizácií 320 mil. Kčs.

V skupine 6 - Správa

V rozpočte tejto skupiny boli zahrnuté najmä rozpočtové rezervy na mzdy ústredných orgánov, ktoré sa nečerpali.

Príloha č. 1

N á v r h

záverečných účtov štátnych fondov Slovenskej republiky za rok 1992

Obsah:

Správa k záverečnému účtu

1. Štátneho fondu životného prostredia

2. Štátneho fondu ochrany a zveľaďovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu

3. Štátneho fondu zveľaďovania lesov

4. Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia

5. Štátneho vodohospodárskeho fondu

6. Štátneho fondu trhovej regulácie Tabuľka

Správa k záverečným účtom štátnych fondov za rok 1992

1. Štátny fond životného prostredia

Ťažiskom činnosti štátneho fondu životného prostredia v roku 1992, usmerňovanej zákonom SNR č. 128/91 Zb. o štátnom fonde životného prostredia, bolo posudzovanie žiadosti o poskytnutie dotácii, navrhovanie výšky dotácie ako aj určovanie podmienok ich poskytovania v zmysle platných predpisov. Štátny fond zabezpečoval plynulé financovanie a kontrolu dodržiavania dohodnutých podmienok ako aj kontrolu dotovaných stavieb.

Celkovú výšku zdrojov fondu v roku 1992 ovplyvnil debetný zostatok fondu z roku 1991 vo výške 15 mil. Kčs.

Celkové príjmy štátneho fondu v objeme 1 681, 0 mil. Kčs boli nižšie v porovnaní s ročným rozpočtom o 69 mil. Kčs.

Vlastné príjmy fondu v objeme 458, 7 mil. Kčs sa splnili iba na 57, 3 %. Prevažnú časť týchto príjmov tvorili prijaté odplaty za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd podľa nariadenia vlády ČSSR č. 2/89 Zb. Ich tvorba v sume 405, 8 mil. Kčs výrazne zaostala za ročným rozpočtovým objemom. V neplnení príjmov z odplát sa prejavila insolventnosť viacerých znečistovateľov. Naproti tomu odplaty podnikov povodí za odber podzemnej vody vo výške 53, 7 mil. Kčs znamenali prekročenie rozpočtového očakávania.

Príspevkom zo štátneho rozpočtu sa dotovali potreby fondu vo výške 928 mil. Kčs, čo bolo v dôsledku úsporných opatrení menej oproti pôvodnému zámeru o 22 mil. Kčs.

Neplánované príjmy v celkovej výške 284, 3 mil. tvorili finančné prostriedky, ktoré uvoľnila Svetová banka prostredníctvom FMF vo forme pomoci vlády USA z roku 1991 na projekt riešenia životného prostredia v ČSFR pre Slovensko v sume 137, 6 mil. Kčs, prijaté úroky z vkladov v sume 10 mil. Kčs, vratký dotácií poskytnutých v minulých rokoch 13 mil. Kčs a poplatky za znečisťovanie ovzdušia spolu s pokutami a penálmi v úhrnnej sume 133, 6 mil. Kčs.

Celkové výdavky fondu predstavovali 1 491, 4 mil. Kčs a použili sa vo forme poskytnutých dotácií na výstavbu vodovodov, výstavbu čističiek odpadových vôd a kanalizačných zariadení a riešenie problematiky ochrany ovzdušia.

Vzhľadom na značné disproporcie medzi možnosťami fondu a požiadavkami na dotácie sa prioritne riešili rozostavané stavby s ukončením v roku 1992, z nových akcií sa zabezpečovali najmä tie potreby, ktoré riešili odstránenie havarijných situácií.

V ostatných výdavkoch v objeme 177, 5 mil. Kčs sú zahrnutné doplatky z finančného usporiadania a konečných vyúčtovaní dotácií vo výške 76, 6 mil. Kčs, náklady spojené s realizáciou uznesenia vlády ČSSR č. 2/89 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve hradené podnikom Povodí vo výške 5, 9 mil. Kčs, ako aj garancie na úvery, ktoré ŠFŽP uhradil v roku 1992 v celkovej výške 95, 0 mil. Kčs (Ekoreplast Malacky a PEREZ s. r. o. Bratislava).

Rozpočtové hospodárenie fondu skončilo aktívnym saldom 174, 6 mil. Kčs, ktoré sa ponechávajú fondu na rok 1993 najmä na riešenie ekologických akcií v investorstve miest a obcí a tiež ako doplnkový zdroj pri využití predovšetkým vlastných prostriedkov investora na výstavbu a zabezpečenie projektov na ochranu životného prostredia.

2. Štátny fond ochrany a zveľaďovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Štátny fond ochrany a zveľaďovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu predpokladal v roku 1992 vyrovnané hospodárenie. Tvorbe zdrojov v objeme 324 mil. Kčs zodpovedali rozpočtované výdavky v rovnakej výške.

Celkové príjmy štátneho fondu v objeme 444, 8 mil. Kčs tvoril príspevok zo štátneho rozpočtu (274 mil. Kčs), vlastné príjmy vo forme odvodov za záber poľnohospodárskej pôdy (168, 3 mil. Kčs) a ostatné príjmy (50, 7 mil. Kčs). I keď sa v porovnaní s rozpočtom dosiahli vyššie príjmy o viac ako jednu tretinu, tvorbu zdrojov charakterizovala značná nepravidelnosť časového plnenia. Odvody za záber poľnohospodárskej pôdy sa inkasovali v I. polroku len do výšky 20, 4 % a do novembra 1992 do výšky 35, 3 % z celkového rozpočtovaného objemu. Nedostatok zdrojov v priebehu roku teda značne ovplyvnil možnosti realizácie potrieb fondu. Príspevok zo štátneho rozpočtu bol vyčerpaný do konca septembra v plánovanej výške a financovanie nevyhnutných potrieb fondu zabezpečilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR z úspor rozpočtu kapitoly v súlade s dohodou s MF SR vo výške 50 mil. Kčs. V príjmoch fondu sú zahrnuté tiež úroky z vkladov (1, 8 mil. Kčs) a náhodné príjmy (0, 7 mil. Kčs).

Celkové výdavky v objeme 345, 4 mil. Kčs sa použili najmä vo forme dotácií a to na dokončenie úprav vodných tokov a hlavných melioračných zariadení (261, 6 mil. Kčs), na údržbu, opravy a prevádzku hlavných melioračných zariadení v správe Slovenského pozemkového fondu (83, 7 mil. Kčs).

Aktívny zostatok rozpočtového hospodárenia fondu roku 1992 v sume 104, 7 mil. Kčs je výsledkom nepravidelne inkasovaných príjmov (cca 100 mil. Kčs sa prijalo až koncom roka). Ponecháva sa štátnemu fondu ako doplnkový zdroj financovania nevyhnutných potrieb vyjadrených v rozpočtovom hospodárení fondu v roku 1993.

3. Štátny fond zveľaďovania lesov

Štátny fond zveľaďovania lesov hospodáril v roku 1992 okrem doplnkových zdrojov z roku 1991 (19, 6 mil. Kčs) najmä s príspevkom zo štátneho rozpočtu, ktorého pôvodný objem 180 mil. Kčs bol v súlade s úspornými opatreniami a reguláciou výdavkov znížený o 10 mil. Kčs. Ostatné príjmy fondu tvorili prijaté úroky z vkladových účtov (2, 2 mil. Kčs) ako aj inkasované pokuty uložené právnickým osobám a iné príjmy (1 mil. Kčs).

Výdavky štátneho fondu sa realizovali najmä v 2. polroku 1992 nadväzne na vznik správy štátneho fondu zveľaďovania lesa 1. mája 1992. Celkové výdavky v sume 180, 1 mil. Kčs sa realizovali v prevažnej miere (179, 2 mil. Kčs) ako účelové dotácie:

- podnikom št. lesov, urbárskemu spoločenstvu v Trstenej a vybraným obecným úradom vo výške 163, 7 mil. Kčs,

- na pestovnú činnosť 87-im urbárskym spoločenstvám a iným právnickým osobám v sume 15. 5 mil. Kčs.

Po skončení rozpočtového hospodárenia štátneho fondu sa prevaha zdrojov nad potrebami premietla v aktívnom salde vo výške 12, 7 mil. Kčs, ktoré sa ponechávajú fondu ako zdroj financovania potrieb v roku 1993.

4. Štátny vodohospodársky fond

Štátny vodohospodársky fond, ktorý bol vytvorený v zmysle zákona SNR č. 318/1991 Zb. a jeho funkciou bolo zabezpečiť realizáciu menovitých rozvojových stavieb vodného

hospodárstva a hydrogeologického prieskumu, neplnil v roku 1992 svoju funkciu. Nerealizovali sa preto z jeho prostriedkov žiadne výdavky a neinkasovali sa príjmy z odvodov a úhrad. Zdroje fondu v sume 7, 2 mil. Kčs sú zároveň aj zostatkom fondu k 31. 12. 1992.

5. Štátny fond kultúry Pro Slovakia

Štátny fond kultúry Pro Slovakia bol zriadený zákonom SNR č. 95/91 Zb. v znení zákona č. 495/91 Zb. a jeho činnosť je zameraná na rozvoj všetkých oblastí slovenskej kultúry a na propagáciu kultúry doma i v zahraničí.

Z celkových príjmov fondu (263, 4 mil. Kčs) podstatnú časť tvoril príspevok zo štátneho rozpočtu. V ostatných príjmoch sú zahrnuté dary a iné príspevky, 50 %-ný podiel na úsporách výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií v odvetví kultúry a ostatné príjmy (20, 6 mil. Kčs). Celkové výdavky štátneho fondu v objeme 206, 4 mil. Kčs zabezpečovali v súlade s rozhodnutím Rady štátneho fondu kultúry Pro Slovakia realizáciu jeho potrieb s akcentom na pamiatky a slovenskú filmovú tvorbu, ako prioritných oblastí kultúry v minulom roku. Výdavky fondu sa použili na:

- obnovu a spoločenské využitie kultúrnych pamiatok, historických knižných fondov, archívov, predovšetkým celonárodného významu (129, 0 mil. Kčs),

- podporu umeleckých hodnôt celospoločenského kultúrneho významu tvorených, šírených a uchovávaných profesionálnymi inštitúciami, združeniami a jednotlivcami (62 mil. Kčs),

- podporu miestnych kultúrnych osvetových aktivít prostredníctvom rozpočtov obcí (5, 1 mil. Kčs),

- podporu vybraných projektov výstavby MTZ (nových objektov a osobitne náročných projektov modernizácie) (3, 3 mil. Kčs),

- podporu vybraných programov šírenia kultúry v zahraničí a zo zahraničnej kultúry v Slovenskej republike (2, 1 mil. Kčs),

- ďalšie účely v súlade s poslaním fondu (4, 9 mil. Kčs).

Aktívny zostatok štátneho fondu k 31. 12. 1992 v sume 57, 4 mil. Kčs by sa mal použiť v roku 1993 na úhradu záväzkov najmä v oblasti divadelníctva, kinematorgafie a videa, literatúry a knižnej kultúry, ako aj rozhlasovej a televíznej tvorby v nadväznosti na ich výrobný cyklus, ktorý presahuje jeden kalendárny rok.

6. Štátny fond trhovej regulácie

Štátny fond trhovej regulácie sústredil na svoju činnosť v roku 1992 predovšetkým nepoužité zdroje z minulých rokov (366, 0 mil. Kčs). Ďalším zdrojom príjmov boli vrátené preddavky poskytnutých prostriedkov na nákup mlieka a hovädzieho dobytka a na vývoz hovädzieho dobytka v minulom roku, iné náhodné príjmy v sume 16, 9 mil. Kčs, ako aj úroky z vkladov a pôžičiek vo výške 6, 3 mil. Kčs.

Úmerne k dosiahnutým zdrojom sa čerpali prostriedky fondu na tieto účely:

- doplatky na vývoz hovädzieho dobytka, mliekarenských výrobkov, syrov, hydiny a mrazeného hovädzieho mäsa v roku 1991 (spolu vo výške 137, 4 mil. Kčs),

- dotácie na schválené komodity pre vývoz roku 1992, a to hydiny, slnečnice, cukru, škrobu, bryndze, vo výške 96, 9 mil. Kčs,

- intervencie poskytnuté na nákup obilia (26, 5 mil. Kčs),

- subvencie na zmrazené bravčové mäso (17, 0 mil. Kčs).

Zostatok rozpočtového hospodárenia fondu vo forme aktívneho salda 111, 5 mil. Kčs sa ponecháva fondu na financovanie naliehavých potrieb v oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej základne Slovenska v roku 1993.

Záverečné účty štátnych fondov Slovenskej republiky za rok 1992 strana 1

/tis. Kčs/

 

ŠTÁT FOND ŽIVOT. PROSTRED. ŠT. FOND OCHR. A ZVEĽ. POD. F. I ŠTÁT. FOND ZVEĽAĎOV. LESA

Ukazovateľ Rozpočet

Skutočn.

% Rozpočet

Skutočn.

%

Rozpočet

Skutočn.

%

                   

ZDROJE

                 
           

I

     

Počiatočný stav prostriedkov k 1. 1. 1991

0

-15064

x

0

5269

I x

6900

19597

284. 0

           

I

     

P I - príjmy z náhrad a odvodov

800000

458716

57. 3

100000

168312

168. 3

0

0

0

           

I

     

R I - splátky pôžičiek

0

0

0

0

0

I 0

0

0

0

           

I

     

I I - úroky z vkladov a pôžičiek

0

10004

x

0

1805

I x

0

2204

x

           

I

     

J - príspevky zo štátneho rozpočtu

950000

928000

97. 7

224000

274000

122. 3

180000

170000

94. 4

           

1

     

M - ostatné príjmy

0

294581

x

0

694

1 0

0

991

x

Y P r í j m y spolu

175000

1681001

96. 1

324000

444811

137. 3

180000

173193

96. 2

           

1

     

Zdroje celkom

1750000

1665937

95. 2

32400

450080

138. 9

186900

192792

103. 2

           

I

     
                   

POTREBY

                 
                   
                   

V

                 

- neinvestičné výdavky

0

5646

x

0

0

I 0

2035

383

18. 8

V

         

r

     

- výdavky na investičnú výstavbu

0

1472

x

0

0

1 0

570

538

94. 4

D

                 

- poskytnuté pôžičky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

                 

- poskytnuté dotácie a subvencie

1750000

1306651

74. 7

324000

345322

106. 6

180000

179183

99. 3

V

         

t

     

- ostatné výdavky

0

177540

x

0

30

x

0

0

0

K

                 
                   

Y V ý d a v k y spolu

1750000

1491309

83. 2

324000

343352

106. 6

182605

180104

98. 6

                   

Konečný stav finančných prostriedkov

0

174628

x

0

104728

x

4295

12688

295. 4

                   

Potreby celkom

1750000

1665937

95. 2

324000

450080

138. 9

186900

192792

103. 2

                   
               

Záverečné účty štátnych fondov Slovenskej republiky

za rok 1995

strana 2 /tis. Kčs/

     

Ukazovateľ

ŠTÁTNY VODOHOSP. FOND

ŠTÁTNY FOND KULTÚRY

ŠTÁT. FOND TRHOVEJ REGUL.

Rozpočet

Skutočn.

X

Rozpočet

Skutočn.

X

Rozpočet

Skutočn.

X

ZDROJE

                 

Počiatočný stav prostriedkov k 1. 1. 1991

7016

7029

100. 2

0

344

M

0

366000

X

P I - príjmy náhrad a odvodov

65000

0

0

3200

0

0

0

0

0

R - splátky pozície

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i - úroky z vkladov a pôžičiek

0

221

x

0

0

K

0

6347

x

3 - príspevky zo štátneho rozpočtu

0

0

0

253000

240017

94. 9

0

0

0

I

                 

M I ostatné príjmy

0

0

0

0

23420

x

0

16996

x

Y I príjmy spolu

65000

221

. 3

256200

263437

102. 8

0

23343

x

Z d r oje celkom

72016

7250

10. 1

256200

263781

103. 0

0

389343

0

POTREBY

                 

V

                 

- neinvestičné výdavky

2136

0

0

100

0

0

0

0

0

Y

                 

- výdavky na investičnú výstavbu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

                 

- poskytnuté pôžičky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

                 

- poskytnuté dotácie a subvencie

63380

0

0

256100

206409

90. 6

0

277860

x

V

                 

- ostatné výdavky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Y

                 

Y Výdavky spolu

65516

0

0

236200

206409

80. 6

0

277860

0

Konečný stav finančných prostriedkov

6500

7250

x

0

57372

x

0

111483

0

     

I

           

Potreby celkom

72016

7250

10. 1 I 256200

263781

103. 0

0

389343

0

                 

Príloha č. 2

Správa

o stave a zmenách štátnych finančných aktív a pasív Slovenskej republiky za rok 1992

Obsah:

Správa

Prehľad

Čistá pozícia vládneho sektoru

Správa

o stave a zmenách štátnych finančných aktív a pasív Slovenskej republiky za rok 1992

V evidencii štátnych finančných aktív a pasív SR boli zahrnuté k 31. 12. 1992 v aktívach zostatky na bankových účtoch v úhrnnej sume 426, 8 mil. Kčs a v pasívach priame záväzky štátu voči banke, ako aj záväzky z emisií štátnych dlhopisov v celkovom objeme 19 070 mil. Kčs.

1. Štátne finančné aktíva sa v priebehu roku 1992 zvýšili o 4 169, 6 mil. Kčs. Zmenu ich stavu spôsobili tieto finančné operácie:

Zníženie štátnych finančných aktív v dôsledku použitia aktív vzniklých z výsledkov rozpočtového hospodárenia minulých rokov v sume 362, 7 mil. Kčs na úhradu časti schodku štátneho rozpočtu za rok 1991 v súlade s uznesením Slovenskej národnej rady č. 44 z 30. 9. 1992.

V nadväznosti na ustanovenie zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách a zákona Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých ďalších majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií vzrástli prostriedky na osobitnom účte štátnych finančných aktív o 36, 9 mil. Kčs.

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 228/1991 sa v priebehu roku 1992 sústredili na účte aktív

finančné prostriedky v sume 20, 8 mil. Kčs získané z realizácie majetku KSČ prevzatého podľa ústavného zákona č. 496/1990 Zb.

Kreditné úroky z dlhopisov na komplexnú bytovú výstavbu zvýšili aktíva o 11, 6 mil. Kčs.

Výška náhrad vyplývajúca zo zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách predstavuje za rok 1992 1, 0 mil. Kčs.

V zmysle uznesenia vlády ČSFR č. 902 z 20. 12. 1990 sa v priebehu roku 1992 poukázali finančné prostriedky, ktoré boli súčasnou majetku bývalého SZM, na účet aktív v čiastke 77 tis. Kčs.

Z výnosov štátnych pokladničných poukážok emitovaných na krytie schodku štátneho rozpočtu sa zvýšili aktíva o 4 461, 9 mil. Kčs.

2. Zvýšenie štátnych finančných pasív o 8 841, 9 mil. Kčs je výsledkom týchto finančných transakcií:

a) Zmenu stavu priamych záväzkov štátu voči banke (zníženie) v sume 2 828, 1 mil. Kčs ovplyvnila úhrada časti schodku SR za rok 1991 v zmysle uznesenia SNR č. 44/1992:

z prebytku štátneho rozpočtu federácie (1 386, 0 mil. Kčs),

použitím štátnych finančných rezerv (362, 8 mil. Kčs)

použitím časti prostriedkov z usporiadania vzťahov organizácií so štátnym rozpočtom (479, 3 mil. Kčs),

z výnosov realizovaných dlhopisov na úhradu schodku (600 mil. Kčs).

Zostatok schodku za rok 1991 v objeme 7 400 mil. Kčs bol PO celý rok krytý priamym úverom ŠBČS.

b) štátny rozpočet riešil financovanie niektorých nevyhnutných potrieb, ktoré neboli kryté v roku 1992 rozpočtovými zdrojmi, formou emisie štátnych dlhopisov v úhrnnej sume 6 750 mil. Kčs, a to na:

c) Na krytie schodkov štátneho rozpočtu sa v priebehu roku emitovali štátne pokladničné poukážky. Zostatok štátnych pokladničných poukážok k 31. 12. 1992 v nominálnej hodnote predstavoval 4 920 mil. Kčs.

 

v mil. Kčs

- financovanie dokončenia KBV

4 200

- pokračovanie výstavby vodného diela Gabčíkovo

1 950

- čiastočnú úhradu schodku rozpočtového hospodárenia za rok 1991

600

P r e h ľ a d

o stave a zmenách štátnych finančných aktív a pasív Slovenskej republiky za rok 1992

 

v tis. Kčs

 

Stav k 1. 1. 199:

Stav í k 31. 12. 1992

Zmena stavu

AKTÍVA

     

1

Viazané prostriedky v ŠBČS -

-

 

-

2

Účelové prostriedky v ŠBČS

     
 

Finančné náhrady vyplývajúce zo zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách

1 000

 

1 000

 

Peňažné prostriedky bývalého majetku SZM 574

651

 

77

 

Peňažné prostriedky z realizácie majetku KSČ

20 823

 

20 823

 

Finančné náhrady z mimosúdnych rehabilitácii 355 763

392 684

 

36 921

 

Komplexná bytová výstavba

11 649

 

11 649

3

Ostatné prostriedky v ŠBČS

     
 

Štátne finančné rezervy 349 741

-

 

-349 741

 

Vklady a preddavky 12 359

-

 

-12 359

 

Výnos zo štát. pokl. pouk.

4 461 892

4 461 892

 

Ostatné 656

45

 

-611

 

Úhrn aktív 719 093

4 888 744

4 169 651

PASÍVA

     

4

Záväzky voči štátu 10 228 060

7 400 000

-2 828 060

5

Emisia št. dlhopisov 0

6 750 000

6 750 000

6

Emisia ŠPP 0

4 920 000

4 920 000

 

Úhrn pasív 10 228 060

19 930 000

8 841 940

 

Saldo - 9 508 967 -

14 181 256

-4 672 289

Čistá pozícia vládneho sektoru SR

Po zohľadnení výsledkov rozpočtového hospodárenia, vývoja štátnych aktív a pasív a výsledkov fondového hospodárenia v roku 1992, ako aj v nadväznosti na východiskový stav k 31. 12. 1991 je čistá pozícia vládneho sektoru Slovenskej republiky voči bankovému sektoru nasledovná:

v mld Kčs

1.

Schodok štátneho rozpočtu za rok 1992

- 7, 9

2.

Výsledok hospodárenia miestnych rozpočtov

1, 0

3.

Štátne finančné aktíva

0, 4

4.

Štátne finančné pasíva

- 19, 1

5.

Účelové fondy miestnych rozpočtov

0, 6

6.

Výsledok hospodárenia štátnych fondov

0, 5

7.

Výnos zo štátnych pokladničných poukážok

4, 5

Čistá pozícia vládneho sektoru u bánk k 31. 12. 1992

- 20, 0

Potencionálnym faktorom zvýšenia zadĺženosti sú i poskytnuté štátne záruky za bankové úvery, ktoré znamenajú v období prechodu na trhový mechanizmus jeden z dôležitých finančnoekonomických nástrojov štátu.

V roku 1991 začali značne narastať požiadavky na štátne záruky za bankové úvery, čo pokračovalo i v roku 1992. Vzhľadom na to vláda SR schválila uznesením č. 451/1992 maximálny limit pre preberanie nových záruk vo výške 10 % príjmov štátneho rozpočtu, čo predstavovalo 11, 7 mld Kčs.

V roku 1992 sa poskytli štátne záruky za bankové úvery

na intenzifikáciu výroby, prekleňovací úver, realizáciu investičnej akcie, krytie pohľadávok v SNŠ a projekt štrukturálnych zmien spolu siedmim štátnym podnikom vo výške 8, 4 mld Kčs.

Vládou stanovený limit pre preberanie nových záruk sa v roku 1992 dodržal.

Na krytie prípadných rizík zo splátok úverov, na ktoré prevzal záruky štátny rozpočet Slovenskej republiky, bola vládou schválená rezerva na rok 1992 vo výške 300 mil. Kčs. Z tejto rezervy sa vyčerpalo 241, 6 mil. Kčs na splatenie troch úverov a to za Kovosmalt š. p. Fiľakovo - likvidácia, Orwel Námestovo - likvidácia a ZŤS š. p. Námestovo - platobná neschopnosť.

Príloha č. 3

Správa

o výsledkoch činnosti a poznatkoch kontrolných

a revíznych orgánov Ministerstva financií

Slovenskej republiky za rok 1992

Ťažiskom činnosti daňových úradov a Ústredného daňového riaditeľstva Slovenskej republiky v roku 1992 boli kontroly úplnosti, správnosti a vierohodnosti daňových základov vykázaných daňovými subjektami v daňovom priznaní, vo vyhľadávaní nezaregistrovaných daňových subjektov a zabezpečenie zdanenia ich príjmov. Išlo o náročnú činnosť, nakoľko v súvislosti s rozvojom súkromného podnikania niekoľkonásobne vzrástol počet daňových subjektov a mení sa i organizačná forma podnikateľských subjektov. V období od 15. 11. 1992 do 15. 12. 1992 sa venovali prevažne len vyhľadávacej činnosti.

K 31. 12. 1992 vykonali daňové úrady a regionálne pobočky Ústredného daňového riaditeľstva Slovenskej republiky celkom 178 906 daňových kontrol. K tomuto termínu dorubili daňovým subjektom na základe výsledkov kontrol dodatočné predpisy v celkovej výške 2, 5 mld Kčs.

Prehľad o dodatočne vyrubených daniach v SR k 31. 12. 1992:

 

počet kontrol

dodat. predpisy v tis. Kčs

 

daň z príjmov obyvateľstva

122 154

224 802

odvody, dôchodková daň, poľnohospodárska daň zo zisku, neinvestičné dotácie do PPoK

   

FENZO

16 209

1 039 815

daň zo mzdy

15 949

98 465

daň z obratu

12 403

876 981

tematické kontroly na ľubovoľných daniach

12 191

209 266

pokuty

3 712

41 260

S p o l u

178 906

2 490 589

Nedostatky, z ktorých vyplynuli dodatočne vyrubené odvody, dôchodková daň a poľnohospodárska daň zo zisku, boli najmä:

- nesprávne zúčtovanie výdavkov investičného charakteru do nákladov na ťarchu hospodárskeho výsledku

- nesprávne zúčtovanie leasingových splátok bez použitia časového rozlíšenia nákladov do obdobia, s ktorým hospodársky nesúvisia, zúčtovanie akontácie na ťarchu nákladov

- zúčtovanie neúplných, nedostatočných a nevierohodných dokladov a faktúr do nákladov

- nesprávne zúčtovanie odpisov základných prostriedkov a predmetov postupnej spotreby v používaní, vyraďovaní investícií, obalov a obchodného tovaru

- zúčtovanie dokladov a faktúr súvisiacich s činnosťou iných spoločností, resp. bez dokumentovania ich súvislosti s činnosťou spoločnosti, atď.

Kontroly na úseku dane z obratu zistili najmä to, že niektoré podnikateľské subjekty nakupovali liehoviny, alebo fakturovali za ceny bez dane z obratu s tým, že je tovar určený na vývoz. Ak však tento vývoz nebol realizovaný, daň z obratu neodviedli, ale predávali tovar za nižšie ceny na vnútornom trhu.

Hlavné nedostatky, ktoré sa zistili na úseku dane z príjmov obyvateľstva boli najmä tie, že: daňovníci zatajili príjmy z podnikateľskej činnosti alebo ich vykázali v nesprávnej výške, nepriznávali náhodilé príjmy, priznali daňové úľavy bez nároku, uplatnili neoprávnene vyššie výdavky, neoprávnene uplatnili odpočítateľné položky, uplatnili nesprávny prepočet devízových prostriedkov, uplatnili odklad platenia dane bez splnenia podmienok, neviedli preukázateľné účtovníctvo, alebo ho neviedli vôbec a vyskytli sa aj nedostatky vo vedení peňažného denníka.

K frekventovaným a rozsiahlym daňovým únikom došlo i v oblasti prevádzkovania stávkových hier. Vyplynuli z obchádzania predpisov a z nedostatočných praktických skúseností vo výkone dozorov a kontroly stávkových hier a lotérií.

Hlavné príčiny porušovania daňovej disciplíny a vzniku daňových únikov boli predovšetkým v tom, že daňové subjekty úmyselne porušovali daňové predpisy s cieľom maximálne sa obohatiť a vyhnúť sa plateniu daní. Daňové právne vedomie obyvateľstva je všeobecne na nízkej úrovni. Celý rad podnikateľov sa s daňovou problematikou stretáva prakticky prvý krát. Neznalosť daňových predpisov sa netýka len podnikateľov - fyzických osôb, ale i novovzniklých právnických osôb.

Niektoré osoby vykonávali činnosti, ktoré boli v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi, alebo sa pohybovali na hranici zákona a dosahovali značné príjmy. Tieto príjmy nepriznávali na zdanenie a daňové úrady ich nemôžu preukázať.

Jednou z dôležitých príčin daňových únikov je fakt, že podnikatelia majú otvorené účty vo viacerých peňažných ústavoch v Slovenskej republike. Pracovníkom daňového úradu však predkladajú pri daňovej kontrole výpisy len z peňažného ústavu vo svojom sídle a ostatné účty i výšky obratu zostávajú utajené.

Daňové úniky v značnom rozsahu vznikajú tiež pri predaji tovarov a služieb za hotové, z nelegálneho dovozu tovarov a z ich realizácie na vnútornom trhu.

Činnosť cenovej kontroly sa v procese transformácie ekonomiky na trhové hospodárstvo orientovala v roku 1992 na overovanie účinkov prijímaných zásad v cenovej oblasti u podnikateľských výrobných a obchodných subjektov a zisťovanie porušenia cenových predpisov, vrátane ukladania sankcií vo forme pokút ako dôsledkov za takéto chovanie. Zameriavala sa aj na ochranu spotrebiteľa.

Oddelenia cenovej kontroly Správ finančnej kontroly v SR (ďalej SFK) vykonali v roku 1992 spolu 418 cenových previerok a operatívnych šetrení. Z nich 282, (t. j. 67, 5 %) zistilo cenové nesprávností. Za porušenie cenových predpisov, platných do konca roku 1990, sa uložilo odviesť do štátneho rozpočtu 9, 9 mil. Kčs a vrátiť odberateľom 3, 7 mil. Kčs podľa nariadenia vlády ČSSR č. 112/85 Zb. o štátnom riadení cien. SFK súčasne vydali 224 právoplatných rozhodnutí o uložení pokuty podľa zákona 526/1990 Zb. o cenách vo výške 92, 8 mil. Kčs, z toho súkromným podnikateľom 96 rozhodnutí v hodnote 459 tis. Kčs. Okrem toho podľa § 18 cit. zákona kontrolované subjekty boli ešte zaviazané vrátiť neoprávnene získaný majetkový prospech organizáciám a spotrebiteľom v sume 86, 3 mil. Kčs. Majetkový prospech, ktorý nemožno vydať tomu, na úkor ktorého sa získal, sa má stať príjmom štátneho rozpočtu. Úhradu týchto čiastok do štátneho rozpočtu zabezpečia príslušné daňové orgány.

Z analýz výsledkov cenovej kontroly za rok 1992 vyplývajú niektoré zásadné, všeobecné poznatky, predovšetkým:

- podstatné zvýšenie podielu kontrol so zistením cenových nesprávností

- zvýšený podiel uložených pokút pripadajúcich na jednu vykonanú kontrolu

- výraznejšie zhoršenie cenovej disciplíny po zavedení cenovej liberalizácie v kontrolovaných subjektoch štátneho, ale aj súkromného sektoru

- porušovanie cenových predpisov takmer u každého kontrolovaného súkromného podnikateľa

- dôslednejší a dôraznejší postup pracovníkov SFK pri odhaľovaní porušení v oblasti cenových predpisov.

Kontrolná činnosť Ministerstva financií SR vykonávaná v súlade s jeho zákonnou pôsobnosťou v ústredných orgánoch, obciach, štátnych fondoch a prostredníctvom správ finančnej kontroly v rozpočtových organizáciách, ale i v ďalších subjektoch sa zamerala na dodržiavanie hospodárnosti a účelovosti používania finančných a hmotných prostriedkov s osobitným zreteľom na dodržiavanie finančnej a rozpočtovej disciplíny.

Kontrolami, ktoré sa vykonali na ministerstvách a ústredných orgánoch (MP SR, MK SR, MPSVR SR, MZ SR, Kancelária SNR, SGÚ) sa zistili nesprávne a nehospodárne použité finančné prostriedky vo výške 59, 9 mil. Kčs a penále vo výške 426 tis. Kčs.

Závažné nedostatky sa zistili na úseku investičných výdavkov, najmä v tom, že organizácie neuplatňovali sankcie voči dodávateľom za oneskorené dodávky, oneskorene zaraďovali stroje a zariadenia do základných prostriedkov, nesprávne odpisovali základné prostriedky a nedostatočne využívali výpočtovú techniku.

V oblasti neinvestičných výdavkov sa zistilo nesprávne financovanie výdavkov na reprezentačné účely a neoprávnené poskytovanie darov pre hostí zo zahraničia resp. darov odovzdávaných na zahraničných pracovných cestách.

Na úseku hospodárenia s národným majetkom sa zistili pretrvávajúce nedostatky v tom, že sa vyraďoval majetok bez zdôvodnenia a uvedenia spôsobu likvidácie a realizovali sa nehospodárne nákupy luxusnej elektroniky, ktorá sa nedostatočne využívala.

Správy finančnej kontroly vykonali 735 kontrol hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu SR. Kontroly sa zamerali na čerpanie a využívanie účelových dotácií poskytnutých obciam na rozvojové programy, mestskú hromadnú dopravu, komplexnú bytovú výstavbu a na dotácie k tržbám bytového hospodárstva.

Za porušenie finančnej disciplíny boli vyčíslené vratký do štátneho rozpočtu a sankcie vo výške 208 mil. Kčs.

Celková suma neoprávnene použitých a zadržaných prostriedkov štátneho rozpočtu, ktorú boli obce povinné vrátiť do štátneho rozpočtu SR, vrátane penále predstavovala 84, 2 mil. Kčs.

Výsledky kontrol použitia prostriedkov štátneho rozpočtu poukázali na neuspokojivý stav vo finančnej disciplíne, najmä v oblasti čerpania a využívania účelových dotácií, ako aj nedodržiavania postupu pri verejnom obstarávaní prác, výrobkov a služieb.

Zistené nedostatky vyplynuli najmä z nedostatočnej účinnosti vnútorných kontrolných rezortných systémov a kontrolných orgánov obcí, ako aj z nedostatočnej znalosti právnych noriem pracovníkov kontrolovaných organizácií a obcí.

Tabuľková časť

CELKOVÉ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

NÁZOV PRVKU: SR TABUĽKA: 1

V TIS. KČS

PRÍJMY

ROZPOČET

SKUTOČNOSŤ

%

PRÍJMY OD ORGANIZÁCIÍ

101276376

93414398

92. 2

V TOM: Z HOSPODÁRSTVA

96823020

87760766

90. 6

Z VEDY A TECHNIKY

75986

66705

87. 8

Z PEŇAŽNÝCH A TECHNICKÝCH SLUŽ.

72756

254865

350. 3

ZO SPOLOČENSKÝCH SLUŽIEB A ČINN.

4217614

5260990

124. 7

Z OBRANY A BEZPEČNOSTI

87000

71072

81. 7

Z FINANČNÝCH OPATRENÍ

0

0

0. 0

DANE OD OBYVATEĽSTVA A POPLATKY

14990300

19991665

133. 4

OSTATNÉ PRÍJMY (SKUP. 6)

1278524

2469971

193. 2

PRÍJMY ÚHRNOM

117545200

115876034

98. 6

VÝDAVKY

     

VÝDAVKY ÚSTR. RIAD. ORGANIZÁCIÍ NA:

     

- HOSPODÁRSTVO

15894155

18188711

114. 4

- VEDU A TECHNIKU

2317332

2327138

100. 4

- PEŇAŽNÉ A TECHNICKÉ SLUŽBY

2557073

3615585

141. 4

- SPOLOČENSKÉ SLUŽBY A ČINN. PRE OBYVAT.

86870802

88987008

102. 4

- OBRANU A BEZPEČNOSŤ

4009522

4406324

109. 9

- SPRÁVU

3442416

3899180

113. 3

- FINANČNÉ OPATRENIA

0

0

0. 0

VÝDAVKY CELKOM

115091300

121423946

105. 5

DOTÁCIE A SUBVENCIE ZO ŠT. ROZPOČTU SR

     

DO ROZPOČTOV MIEST A OBCÍ

2453900

2385364

97. 2

VÝDAVKY ÚHRNOM

117545200

123809310

105. 3

PREBYTOK , SCHODOK -

0

-7933276

0. 0

BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

NÁZOV PRVKU: SR

OBDOBIE VYHODNOTENIA: JANUÁR AŽ DECEMBER 1992

TABUĽKA: 2 STRANA: 1 V TIS. KČS

PRÍJMY

ROZPOČET

SKUTOČNOSŤ

%

DAŇ Z OBRATU

34075000

29571772

86. 8

ODVODY HO CELKOM

54644700

50564060

92. 5

V TOM: ODVOD ZO ZISKU

27189500

24422417

89. 8

ODVOD Z OBJEMU MIEZD

27311400

25758456

94. 3

OSTATNÉ ODVODY

143800

383187

266. 5

DANE A ODVODY DRUŽS. A INÝCH ORGANIZÁC.

6845300

6696470

97. 8

Z TOHO: DAŇ Z OBJEMU MIEZD

4274900

4326307

101. 2

ODVODY PO A VEDĽAJŠÍCH HOSPODÁRSTIEV

37248

35704

95. 9

PRÍJMY Z ČINNOSTI RO

2191920

1744742

79. 6

PRÍJMY SÚVISIACE S ROZVOJOM VT

75986

64981

85. 5

POĽNOHOSPODÁRSKA DAŇ

1040000

772675

74. 3

V TOM: DAŇ Z OBJEMU MIEZD

0

0

0. 0

DAŇ ZO ZISKU

0

0

0. 0

DAŇ Z POZEMKOV

1040000

772675

74. 3

DANE OD OBYVATEĽSTVA A POPLATKY

14990300

19991665

133. 4

POISTNÉ SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

2209480

3388001

153. 3

ODVODY A PRÍJMY V PEŇAŽ. A POISŤOVNÍCT.

0

0

0. 0

DOPLNKOVÉ, NÁHODNÉ A OSTATNÉ PRÍJMY

1435266

3045964

212. 2

Z TOHO: CLO

0

0

0. 0

PRÍJMY ÚHRNOM

117545200

115876034

98. 6

BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

NÁZOV PRVKU: SR

OBDOBIE VYHODNOTENIA: JANUÁR AŽ DECEMBER 1992

TABUĽKA: 2 STRANA: 2 V TIS. KČS

VÝDAVKY

ROZPOČET

SKUTOČNOSŤ

%

VÝDAVKY RO CELKOM

99606214

85690630

86. 0

V TOM: INVESTIČNÁ VÝSTAVBA RO

6061400

5529354

91. 2

NEINVESTIČNÉ VÝDAVKY RO

93544814

80161276

85. 7

V TOM: ÚDRŽBA A OPRAVY

4090452

3384972

82. 8

MATERIÁLOVÉ VÝDAVKY

14682359

6662042

45. 4

SLUŽBY A VÝD. NEVÝR. POVAHY

12623130

11308575

89. 6

CESTOVNÉ

405196

240315

59. 3

MZDOVÉ PROSTRIEDKY

21001775

14414632

68. 6

OSTATNÉ VÝPLATY FYZ. OSOB.

328136

226772

69. 1

DÁVKY SOCIÁLNEHO ZABEZPE.

40413766

43923968

108. 7

PRÍSPEVKY PO CELKOM

6091286

23650096

388. 3

V TOM: INVESTIČNÉ

972400

2835946

291. 6

NEINVESTIČNÉ

5118886

20814150

406. 6

DOTÁCIE HO CELKOM

9393800

12083220

128. 6

V TOM: DOTÁCIE NA INVESTIČNÚ VÝSTAVBU

1561200

4074583

261. 0

NEINVESTIČNÉ DOTÁCIE HO

7832600

8008637

102. 2

V TOM: DOTÁCIE ZLEPŠ. HOSP. VÝSL.

0

0

0. 0

DOT. DO ZDROJOV NA ROZDE.

7832600

8008637

102. 2

OSTATNÉ DOTÁCIE

0

0

0. 0

VÝDAVKY CELKOM

115091300

121423946

105. 5

PLÁN. NEÚČELOVÉ DOTÁCIE DO ROZPOČTOV MO

211700

201748

95. 3

ÚČELOVÉ DOTÁCIE DO ROZPOČ. MIEST A OBCÍ

2242200

2183616

97. 4

Z TOHO: NA INVESTÍCIE

850200

850200

100. 0

NEINVESTIČNÉ

1392000

1333416

95. 8

VÝDAVKY ÚHRNOM

117545200

123809310

105. 3

PREBYTOK , SCHODOK -

0

-7933276

0. 0

BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV MIEST A OBCÍ

NÁZOV PRVKU: SR

OBDOBIE VYHODNOTENIA: JANUÁR AŽ DECEMBER 1992

TABUĽKA: 3 STRANA: 1 V TIS. KČS

PRÍJMY

ROZPOČET

SKUTOČNOSŤ

%

ODVODY HO CELKOM

427290

547051

128. 0

V TOM:

     

DÔCHODKOVÁ DAŇ Z OBECNÝCH PODNIKOV

84922

154195

181. 6

ODVOD ZO ZISKU NA ZÁKLADE FINANČNÉHO PLÁNU

41432

36891

89. 0

REGULAČNÉ A CENOVÉ ODVODY

0

0

0. 0

ODVODY A DAŇ Z OBJEMU MIEZD

300936

355965

118. 3

DOPLATKY A PREPL. ODV. A DANI PODN. Z MIN. R.

0

0

0. 0

ODVODY DRUŽST. A INÝCH ORGANIZÁCIÍ

0

0

0. 0

ODVODY PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

284

364

128. 2

PRÍJMY Z ČINNOSTI RO

1009168

1253940

124. 3

POĽNOHOSPODÁRSKA DAŇ Z POZEMKOV OD OBČANOV

65144

63142

96. 9

DAŇ Z OBJEMU MIEZD A ODMIEN POĽNOHOSP. ORGANIZÁCIÍ

740664

675453

91. 2

DANE OD OBYVATEĽSTVA A POPLATKY

2612151

3388150

129. 7

Z TOHO: DAŇ Z PRÍJMOV OBYVATEĽSTVA

847174

1459507

172. 3

PODIEL NA DANI ZO MZDY

2916500

3521284

120. 7

VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM

7771201

9449384

121. 6

PRIJATÉ ÚVERY A ÚROKY

702016

611643

87. 1

DOPLNKOVÉ, NÁHODNÉ a OSTATNÉ PRÍJMY

1857385

2487191

133. 9

PREVODY Z MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV

5820497

5692651

97. 8

PRÍJMY CELKOM

16151099

18240869

112. 9

DOTÁCIE ZO SR REP. DO ROZPOČTOV MIEST A OBCÍ

2453900

2385999

97. 2

V TOM: PLÁNOVANÁ NEÚČELOVÁ DOTÁCIA

211700

201748

95. 3

ÚČELOVÁ DOTÁCIA

2242200

2183616

97. 4

OSTATNÉ MIMORIADNE DOTÁCIE

0

635

0. 0

PRÍJMY ÚHRNOM

18604999

20626868

110. 9

BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV MIEST A OBCÍ

NÁZOV PRVKU: SR

OBDOBIE VYHODNOTENIA: JANUÁR AŽ DECEMBER 1992

TABUĽKA: 3 STRANA: 2 V TIS. KČS

VÝDAVKY

ROZPOČET

SKUTOČNOSŤ

%

VÝDAVKY RO CELKOM

14704568

15854747

107. 8

V TOM: INVESTIČNÁ VÝSTAVBA RO

6819450

6559040

96. 2

NEINVESTIČNÉ VÝDAVKY RO

7885118

9295707

117. 9

V TOM: ÚDRŽBA A OPRAVY

1818710

1789144

98. 4

MATERIÁLOVÉ VÝDAVKY

2610212

3099125

118. 7

SLUŽBY A VÝDAVKY NEVÝROBNEJ POVAHY

1923310

2511411

130. 6

CESTOVNÉ

31544

44681

141. 6

MZDOVÉ PROSTRIEDKY

1381881

1682708

121. 8

OSTATNÉ VÝPLATY FYZICKÝM OSOBÁM

30361

108561

357. 6

DÁVKY SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

89100

60077

67. 4

PRÍSPEVKY PO CELKOM

1455164

1418371

97. 5

V TOM: INVESTIČNÉ

134097

137936

102. 9

NEINVESTIČNÉ

1321067

1280435

96. 9

DOTÁCIE HO CELKOM

2445267

2396631

98. 0

V TOM: DOTÁCIE NA INVESTIČNÚ VÝSTAVBU

850200

850200

100. 0

NEINVESTIČNÉ DOTÁCIE HO

1595067

1546431

97. 0

VÝDAVKY ÚHRNOM

18604999

19669749

105. 7

PREBYTOK , SCHODOK -

0

957119

0. 0

DOTÁCIE ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR DO ROZPOČTOV MIEST A OBCÍ

NÁZOV PRVKU: SR

OBDOBIE VYHODNOTENIA: JANUÁR AŽ DECEMBER 1992

TABUĽKA: 4 V TIS. KČS

 

ROZPOČET

SKUTOČNOSŤ

%

DOTÁCIE ZO ŠR REPUBLIKY DO ROZPOČTOV MIEST A OBCÍ

2453900

2385364

97. 2

PLÁNOVANÁ NEÚČELOVÁ DOTÁCIA

211700

201748

95. 3

ÚČELOVÁ DOTÁCIA

2242200

2183616

97. 4

V TOM: INVESTIČNÉ DOTÁCIE PRE MHD

850200

850200

100. 0

DOTÁCIE K TRŽBÁM BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA

295000

240716

81. 6

DOTÁCIE DO ZDROJOV NA ROZDELENIE PRE MHD

1097000

1092700

99. 6

BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A ROZPOČTOV MIEST A OBCÍ

NÁZOV PRVKU: SR

OBDOBIE VYHODNOTENIA: JANUÁR AŽ DECEMBER 1992

TABUĽKA: 5 STRANA: 1 V TIS. KČS

PRÍJMY

ŠTÁTNY ROZPOČET

ROZPOČET MIEST A OBCÍ

ŠTÁTNY ROZPOČET A ROZPOČTY MIEST A OBCÍ

ROZPOČET

SKUTOČ.

%

ROZPOČET

SKUTOČ.

%

ROZPOČET

SKUTOČ.

%

DAŇ Z OBRATU

34075000

29571772

86. 8

0

0

0. 0

34075000

29571772

86. 8

ODVODY HO CELKOM

54644700

50564060

92. 5

427290

547051

128. 0

55071990

51111111

92. 8

V TOM: ODVOD ZO ZISKU

27189500

24422417

89. 8

41432

36891

89. 0

27230932

24459308

89. 8

ODVOD Z OBJEMU MIEZD

27311400

25758456

94. 3

300936

355965

118. 3

27612336

26114421

94. 6

OSTATNÉ ODVODY

143800

383187

266. 5

84922

154195

181. 6

228722

537382

234. 9

ODVODY A DANE DRUŽ. A I. ORG.

6845300

6696470

97. 8

0

0

0. 0

6845300

6696470

97. 8

Z TOHO: DAŇ Z OBJEMU MIEZD

4274900

4326307

101. 2

0

0

0. 0

4274900

4326307

101. 2

ODVODY PO A VEDĽAJ. HOSPOD.

37248

35704

95. 9

284

364

128. 2

37532

36068

96. 1

PRÍJMY Z ČINNOSTI RO

2191920

1744742

79. 6

1009168

1253940

124. 3

3201088

2998682

93. 7

PRÍJMY SÚVIS. S ROZVOJOM VT

75986

64981

85. 5

0

0

0. 0

75986

64981

85. 5

POĽNOHOSPODÁRSKA DAŇ

1040000

772675

74. 3

805808

738595

91. 7

1845808

1511270

81. 9

DANE OD OBYV. A POPLATKY

14990300

19991665

133. 4

5528651

6909434

125. 0

20518951

26901099

131. 1

POISTNÉ SOCIÁL. ZABEZPEČENIA

2209480

3388001

153. 3

0

0

0. 0

2209480

3388001

153. 3

ODV. A PRÍJMY V PEŇ. A POISŤ.

0

0

0. 0

702016

611643

87. 1

702016

611643

87. 1

DOPLNKOVÉ, NÁH. A OST. PRÍJMY

1435266

3045964

212. 2

1857385

2487191

133. 9

3292651

5533155

168. 0

PREVODY Z MIMOROZPOČ. PROSTR.

0

0

0. 0

5820497

5692651

97. 8

5820497

5692651

97. 8

PRÍJMY CELKOM

117545200

115876034

98. 6

16151099

18240869

112. 9

133696299

134116903

100. 3

PLÁNOVANÁ NEÚČELOVÁ DOTÁCIA

     

211700

201748

95. 3

211700

201748

95. 3

ÚČELOVÁ DOTÁCIA MIEST A OBCÍ

     

2242200

2183616

97. 4

2242200

2183616

97. 4

OSTATNÉ MIMORIADNE DOTÁCIE

     

0

635

0. 0

0

635

0. 0

PRÍJMY ÚHRNOM

117545200

115876034

98. 6

18604999

20626868

110. 9

136150199

136502902

100. 3

BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A ROZPOČTOV MIEST A OBCÍ

NÁZOV PRVKU: SR

OBDOBIE VYHODNOTENIA: JANUÁR AŽ DECEMBER 1992

TABUĽKA: 5 STRANA: 2 V TIS. KČS

VÝDAVKY

ŠTÁTNY ROZPOČET

ROZPOČET MIEST A OBCÍ

ŠTÁTNY ROZPOČET A ROZPOČTY MIEST A OBCÍ

ROZPOČET

SKUTOČ.

%

ROZPOČET

SKUTOČ.

%

ROZPOČET

SKUTOČ.

%

VÝDAVKY RO CELKOM

99606214

85690630

86. 0

14704568

15854747

107. 8

114310782

101545377

88. 8

V TOM: INVESTIČNÁ VÝSTAVBA RO

6061400

5529354

91. 2

6819450

6559040

96. 2

12880850

12088394

93. 8

NEINVESTIČ. VÝDAVKY RO

93544814

80161276

85. 7

7885118

9295707

117. 9

101429932

89456983

88. 2

V TOM: ÚDRŽBA A OPRAVY

4090452

3384972

82. 8

1818710

1789144

98. 4

5909162

5174116

87. 6

MATERIÁL. VÝDAVKY

14682359

6662042

45. 4

2610212

3099125

118. 7

17292571

9761167

56. 4

SL. A VÝD. NEV. POV.

12623130

11308575

89. 6

1923310

2511411

130. 6

14546440

13819986

95. 0

CESTOVNÉ

405196

240315

59. 3

31544

44681

141. 6

436740

284996

65. 3

MZD. PROSTRIEDKY

21001775

14414632

68. 6

1381881

1682708

121. 8

22383656

16097340

71. 9

OST. VÝPL. FYZ. OS.

328136

226772

69. 1

30361

108561

357. 6

358497

335333

93. 5

DÁVKY SOC. ZABEZ.

40413766

43923968

108. 7

89100

60077

67. 4

40502866

43984045

108. 6

PRÍSPEVKY PO CELKOM

6091286

23650096

388. 3

1455164

1418371

97. 5

7546450

25068467

332. 2

V TOM: INVESTIČNÉ

972400

2835946

291. 6

134097

137936

102. 9

1106497

2973882

268. 8

NEINVESTIČNÉ

5118886

20814150

406. 6

1321067

1280435

96. 9

6439953

22094585

343. 1

DOTÁCIE HO CELKOM

9393800

12083220

128. 6

2445267

2396631

98. 0

11839067

14479851

122. 3

V TOM: DOTÁCIE NA INV. VÝSTAV.

1561200

4074583

261. 0

850200

850200

100. 0

2411400

4924783

204. 2

NEINVESTIČ. DOTÁCIE HO

7832600

8008637

102. 2

1595067

1546431

97. 0

9427667

9555068

101. 4

VÝDAVKY CELKOM

115091300

121423946

105. 5

18604999

19669749

105. 7

133696299

141093695

105. 5

PLÁN. NEÚČ. DOT. DO ROZPOČ. MO

211700

201748

95. 3

     

211700

201748

95. 3

UČ. DOT. DO ROZP. MIEST A OBCÍ

2242200

2183616

97. 4

     

2242200

2183616

97. 4

VÝDAVKY ÚHRNOM

117545200

123809310

105. 3

18604999

19669749

105. 7

136150199

143479059

105. 4

PREBYTOK , SCHODOK -

0

-7933276

0. 0

0

957119

0. 0

0

-6976157

0. 0

PREHĽAD O PLNENÍ O ZÁVÄZNÝCH ÚLOH A LIMITOV

Názov prvku: SR

Obdobie vyhodnotenia: január až december 1992

Tabuľka č. 6 Strana: 1 /v tis. Kčs/

Ukazovateľ

Schválený rozpočet

Skutočnosť

Rozdiel 1-2

J

1

2

3

       

A. Podnikateľská sféra I

     

1

     
       

2. Neinvestičné dotácie

7. 832. 600

11, 008. 637

- 3, 176. 037

       

3. Dotácie na investície

1, 561, 200 1

1, 520. 083

41. 117

       
       

B. Rozpočtové organizácie ________

     
       

1. Príjmy z činnosti RO

2, 191, 920

1, 744. 742

447. 178

       

2. Neinvestičné výdavky RO

95. 544, 814

80. 161, 276

15, 383. 538

spolu

     
       

z toho:

     

2. 1. výdavky na vedu a

     

techniku /oddiel 20/

2, 021, 746

1. 925, 908

95. 838

       

2. 2. mzdové prostriedky

21, 001, 775

14. 414, 632

6, 587, 143

       

2. 3 výdavky na štátnu

     

správu /oddiel 60/

2, 571, 914

2, 381, 040

190, 874

       

3. Výdavky na investície RO

 

t

 

spolu

6, 061, 400

5, 529, 354

532, 046

       

z toho:

     

3. 1 výdavky na

     

investície RO VVZ

367, 370

354 550

12, 820

       

*/ Schválený rozpočet zákon SNR č. 581/1991 Zb. vrátane výsledkov

delimitácií vykonaných v nadväznosti na zákon SNR č. 453/1992 Zb.

Názov prvku: SR

Obdobie vyhodnotenia: január až december 1992

Tabuľka č. 6 Strana: 2 /v tis. Kčs/

Ukazovateľ

Schválený rozpočet

Skutočnosť

Rozdiel 1-2

 

1

2

3

       

C. Príspevkové organizácie

     

vrát. ost. príspevkov

     

a štát. fondov

     
       

1. Odvody PO a vedľajších

     

hospodárstiev

32, 753

35, 704

- 2, 951

       

2. Príspevky na prevádzku

     

spolu /položka 5902/

5. 118, 886

20, 814, 150

- 15, 695, 264

       

z toho:

     

2. 1. organizáciám WZ

36, 577

36, 715

- 138

       

3. Príspevky na investície

     

spolu

972, 400

2, 835, 946

- 1, 863, 546

       

z toho

     

3. 1. príspevky na

     

investície PO VVZ

10, 200

9, 965

235

       

D. ústredné orgány

   

       

1. Počet pracovníkov

5, 519

4, 612

907

       

2. Mzdové prostriedky spolu

434, 378

448, 393

- 14, 015

z toho:

     
       

2. 1. ostatné osobné

     

výdavky

33, 555

49, 437

- 15, 882

       

*/ Rozpočet schválený zákonom SNR 581/1991 Zb. vrátane výsledkov

delimitácií vykonaných v nadväznosti na zákon SNR č. 453/1992 Zb.

PREHĽAD O PLNENÍ ZÁVÄZNÝCH ÚLOH A LIMITOV

Názov prvku: SR

Obdobie vyhodnotenia január až december 1992

Tabuľka č. 6 Strana: 3 /v tis. Kčs/

 

NEINVESTIČNÉ DOTÁCIE

INVESTIČNÉ DOTÁCIE

DOTÁCIE CELKOM

KAPITOLA

     
 

Schválené

   

Schválené

L

 

Schválený

   
 

rozpočet

Skutočnosť

Rozdiel

rozpočet

Skutočnosť

Rozdiel

rozpočet

Skutočnosť

Rozdiel

 

1

2

2-1

1

2

2-1

 

2

2-1

                   

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA

904. 900

1. 071. 548 I

166. 648

184. 200

163. 106

- 21. 094

1. 089. 100

1. 234. 654

145. 554

MINISTERSTVO DOPRAVY.

 

I

             

SPOJOV A VER. PRÁC

1. 692. 000

1. 692. 000

0

27. 000

27. 018

18

1. 719. 000

1. 719. 018

18

MINISTERSTVO PÔDO-

                 

HOSPODÁRSTVA

8. 235. 700

8. 245. 089

9. 389

1. 300. 000

1. 284. 459

- 15. 541

9. 535. 700

9. 529. 548

- 6. 152

MINlSTERSTVO ZDRAVOT.

                 

NÍCTVA

ň

0

0

50. 000

50. 000

0

50. 000

50, 000

0

                   

VŠEOBECNÁ POKLADNIČ-

                 

NÁ SPRÁVA

- 3. 000. 000

- 3. 000. 000

0

0

2. 550. 000

2. 550. 000

- 3. 000. 000

- 450. 000

2. 550. 000

SPOLU

7. 832. 600

8. 008. 637

176. 037

1. 561. 200 1

4. 074. 583

2. 513. 383

9. 393. 800

12. 083. 220

2. 689. 420

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY X. volebné obdobie

Číslo: 1161/1993

168a

Spoločná správa

výborov Národnej rady Slovenskej republiky (okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky) o výsledku prerokovania návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 1992

(tlač NR SR 168)

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 5. apríla 1993 číslo 259 pridelil návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 1992 a návrh kapitol štátneho záverečného účtu za rok 1992 všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky (okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky) na prerokovanie do 7. mája 1993 s tým, že posledný bude o ňom rokovať Národohospodársky a rozpočtový výbor Národnej rady Slovenskej republiky za účasti spravodajcov ostatných výborov Národnej rady Slovenskej republiky do 12. mája 1993.

Uvedené rozhodnutie predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím ďalším rozhodnutím z 3. mája 1993 číslo 297 pozmenil - predĺžil pôvodné termíny prerokovania do 16. júna 1993.

Ako príslušný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, ktorému výbory Národnej rady Slovenskej republiky podajú správy o výsledkoch prerokovania kapitol štátneho záverečného účtu za rok 1992, bol určený Národohospodársky a rozpočtový výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Na základe toho Národohospodársky a rozpočtový výbor Národnej rady Slovenskej republiky dostal za úlohu vypracovať spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

C. Výsledky rokovania výborov k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 1992

(tlač NR SR 168)

V zmysle nového pozmeňovacieho rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 3. mája 1993 číslo 297 výbory Národnej rady Slovenskej republiky návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 1992 prerokovali v predĺženom termíne do 16. júna 1993.

Výbory prerokovali návrh štátneho záverečného účtu s týmito závermi:

1. Predložený návrh odsúhlasilo 7 výborov Národnej rady Slovenskej republiky, a to:

Ústavnoprávny výbor, Národohospodársky a rozpočtový výbor, Výbor pre štátnu správu, územnú samosprávu a národnosti, Výbor pre petície, právnu ochranu a bezpečnosť, Zahraničný výbor, Výbor pre vzdelanie, vedu a kultúru a Výbor pre životné prostredie a ochranu prírody.

2. Dva výbory predložený návrh neodsúhlasili, a to: Výbor pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo a Výbor pre zdravotníctvo a sociálne veci.

V týchto výboroch podľa § 48 ods. 1 zákona SNR číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku SNR v znení neskorších

predpisov za návrh nehlasovala potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky navrhli, resp. odporučili Národnej rade Slovenskej republiky, aby požiadala vládu Slovenskej republiky:

priložiť k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 1992 (ako podklad pre uznesenie, spôsob úhrady schodku rozpočtového hospodárenia roku 1992) predbežný prehľad aktív a pasív, ktoré delimitáciou z českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pripadli po 1. januári 1993 Slovenskej republike

(Národohospodársky a rozpočtový výbor NR SR)

predložiť na 20. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh opatrení na zamedzenie zhoršovania čistej pozície vládneho sektoru u bánk

(Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody)

podať vyčerpávajúcu a všestrannú informáciu o rokovaniach so zástupcami Medzinárodného menového fondu a o prijatých záväzkoch, ako aj o pripravovaných rozpočtových opatreniach

(Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody)

predložiť na septembrovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky zásady rozpočtovej politiky pre rok 1994

(Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody).

Okrem toho Národohospodársky a rozpočtový výbor Národnej rady Slovenskej republiky požiadal ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny o kvalifikovaný rozbor

použitia finančných prostriedkov pre aktívnu politiku zamestnanosti v Slovenskej republike v roku 1992 v členení na zdroje federácie a zdroje Slovenskej republiky, najmä so zreteľom na dlhodobú a krátkodobú nezamestnanosť.

B. Výsledky rokovania výborov ku kapitolám

1. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky návrhy kapitol štátneho záverečného účtu za rok 1992 prerokovali v termíne od 5. mája 1993 do 16. júna 1993.

2. Podľa rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo prerokovaných všetkých 25 pridelených kapitol. Bez pripomienok bolo odsúhlasených (resp. vzatých so súhlasom na vedomie) 10 kapitol štátneho záverečného účtu. S požiadavkami na členov vlády Slovenskej republiky a predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo odsúhlasených 16 kapitol.

Výbory prerokovali pridelené kapitoly s týmito závermi:

a/ Bez pripomienok boli odsúhlasené tieto kapitoly: Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR - civilno-správny úsek Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo spravodlivosti SR Ústavný súd SR Štatistický úrad SR

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Generálna prokuratúra SR Tlačová agentúra Slovakia Všeobecná pokladničná správa.

b/ S požiadavkami na členov vlády Slovenskej republiky a predsedu Národnej rady Slovenskej republiky boli odsúhlasené, resp. schválené tieto kapitoly:

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo vnútra SR - bezpečnostný úsek

Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného

majetku SR

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Ministerstvo školstva a vedy SR

Ministerstvo zdravotníctva SR

Protimonopolný úrad SR

Slovenská akadémia vied

Slovenský rozhlas

Slovenská televízia.

c/ Výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky:

1. pri schvaľovaní štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 1992 odpustiť Ministerstvu pôdohospodárstva SR odložené splátky odvodov dane z objemu miezd a odmien za rok 1992 v objeme 2, 8 mld. Sk

(Výbor NR SR pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo Národohospodársky a rozpočtový výbor NR SR)

2. požiadať vládu Slovenskej republiky

pozastaviť exekučné vymáhanie nedoplatkov zo strany podnikov poľnohospodárskej prvovýroby voči štátnemu rozpočtu

SR, až do osobitného prerokovania tohto problému vo vláde Slovenskej republiky

(Výbor NR SR pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

3. odporučiť vláde Slovenskej republiky, aby

- zlepšený hospodársky výsledok Slovenského rozhlasu vo výške 41 613 tis. Sk mu bol ponechaný na riešenie otvorených finančných problémov v roku 1993 s dôrazom na vybudovanie siete zahraničných korešpondentov

(Výbor NR SR pre vzdelanie, vedu a kultúru)

zlepšený hospodársky výsledok Slovenskej televízie vo výške 77 029 tis. Sk jej bol ponechaný na riešenie otvorených finančných problémov v roku 1993, najmä odvodov do Fondu národného poistenia

(Výbor NR SR pre vzdelanie, vedu a kultúru).

Výbory tiež predložili tieto návrhy predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, členov vlády Slovenskej republiky a vedúcim niektorých ústredných orgánov:

1. Národohospodársky a rozpočtový výbor Národnej rady Slovenskej republiky

a/ odporučil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky zabezpečiť schôdzu zástupcov poslaneckých klubov a predsedov výborov s vedúcimi pracovníkmi Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky k problematike pripomienok poslancov a klubov Národnej rady Slovenskej republiky v termíne do 31. 5. 1993;

b/ požiadal

- ministra dopravy, spojov a verejných prác SR urýchlene predložiť bilanciu majetkového

vysporiadania federácie za oblasť dopravy a spojov, vrátane nedoriešených problémov:

- ministra hospodárstva Slovenskej republiky urýchlene vypracovať a predložiť výboru bilanciu

majetkového vysporiadania federácie, vrátane nevysporiadaných problémov za oblasť ministerstva hospodárstva tak, aby táto problematika mohla byť prerokovaná na júnovej schôdzi výboru;

- ministra pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky

predložiť správu o výsledkoch rokovania jednotlivých politických subjektov a hospodárskych expertov do 31. mája 1993 s tým, aby mohla byť predmetom rokovania na júnovej schôdzi výboru;

- predsedu Slovenského protimonopolného úradu spracovať a predložiť Národohospodárskemu a

rozpočtovému výboru NR SR koncepciu vytvárania zdravého konkurenčného prostredia v Slovenskej republike na diskusiu v termíne do 10. 6. 1993.

2. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre petície, právnu ochranu a bezpečnosť

požiadal ministra vnútra Slovenskej republiky predložiť výboru

- návrh riešenia spôsobu zadržaných motorových vozidiel Termín: 31. august 1993;

informáciu o výberovom konaní výrobcov pre zabezpečenie uniforiem pre policajtov Policajného zboru Slovenskej republiky;

- "Zásady" pre rozdeľovanie motorových vozidiel pre OV PZ Slovenskej republiky, tiež prehľad o vykonaných platbách a dodávkach zahraničných vozidiel a pre prideľovanie referentských vozidiel;

informáciu o výberovom konaní pre zakúpenie neprestrelných ochranných viest pre policajtov;

- informáciu o funkčnom využití rekreačných zariadení a spôsobe ich ďalšieho prevádzkovania.

3. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo

požiadal ministra financií SR. aby

definoval podmienky, za ktorých je možné využiť exekučné vymáhanie nedoplatkov voči štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky tak, aby odvody neboli uhrádzané na úkor majetkovej podstaty alebo z úverov čerpaných na tento účel.

4. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci

a/ požiadal ministra zdravotníctva SR

nepripustiť uplatňovanie ďalších reštrikčných opatrení ako v neinvestičnej, tak i v investičnej oblasti s ohľadom na nepriaznivý ekonomický dopad takýchto opatrení na pracovníkov rezortu zdravotníctva;

- oboznámiť Výbor NR SR pre zdravotníctvo a sociálne veci do 15. 6. 1993 s výsledkami previerok nakladania s finančnými prostriedkami v zdravotníckych zariadeniach;

- urýchliť privatizačný proces v rezorte s ohľadom na zvýšenie možnosti účasti lekárov prvého kontaktu;

informovať Výbor NR SR pre zdravotníctvo a sociálne veci do 15. 6. 1993 o finančných otázkach súvisiacich s prípravou výstavby Ústavu kardiovaskulárnych chorôb a Národného onkologického ústavu;

- iniciovať zmenu predpisov požadujúcich platby dane z pridanej hodnoty na zdravotnícku techniku a lieky z dovozu a darov;

- urýchlene vydať liečebný poriadok a kategorizáciu liekov;

zabezpečiť jednotný výklad bodovníka lekárskych výkonov so záväznými pokynmi na jeho uplatňovanie;

b/ požiadal ministerku práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky

predložiť Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci zoznam žiadateľov o dotácie zo štátneho rozpočtu určené občianskym združeniam, ktoré posudzuje tzv. "Grantová komisia" s uvedením aj časového sledu podávania žiadostí o poskytnutie dotácie.

5. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu a kultúru požiadal

a/ ministra financií SR

- vysvetliť dôvody povolenia k prekročeniu záväzných výstupov štátneho rozpočtu na rok 1992, vydaného v závere roka;

- i hnedí uvolniť viazané prostriedky Slovenskej akadémie vied vo výške 40 mil. Kčs;

- splniť uznesenie výboru č. 142, bod C, písm. b/4 o oslobodení darov poskytovaných školstvu od cla a dane z pridanej hodnoty. Rovnako oslobodiť medzinárodnú výmenu dokumentov (publikácií) medzi knižnicami;

b/ ministra školstva a vedy SR

v príprave návrhu rozpočtu na rok 1994 zvážiť možnosť prechodu na normatívnu formu tvorby rozpočtu a v alternatívach pripraviť minimálnu potrebu finančných prostriedkov na kapitolu - Ministerstvo školstva a vedy SR;

c/ Radu Slovenskej televízie

dynamicky a účinne uplatňovať šírku právomocí, ktoré jej zákon o Slovenskej televízii ukladá;

d/ ústredného riaditeľa Slovenskej televízie

do 15. júna 1993 podať Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu a kultúru správu o stave plnenia konkrétnych opatrení, ktoré Slovenská televízia prijala a rozpracovala v Rozhodnutí ústredného riaditeľa Slovenskej televízie č. 6 na základe zistených nedostatkov pri vykonanej kontrole

dodržiavania zákonnosti, účelnosti a hospodárnosti nakladania s finančnými prostriedkami v Slovenskej televízii za obdobie od 1. 1. 1991 do 30. 6. 1992.

6. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody požiadal

ministra životného prostredia

predložiť výboru menovitý zoznam výskumných projektov a úloh, ktoré sa v roku 1993 financujú z rozpočtu ministerstva v termíne do 30. 6. 1993.

Národohospodársky a rozpočtový výbor Národnej rady Slovenskej republiky poveril predsedu výboru iniciovať Hospodársky výbor a Rozpočtový výbor Českej národnej rady k spoločnému rokovaniu s cieľom získať ich podporu pri realizácii delenia majetku bývalej federácie.

Bratislava 22. 6. 1993

Prof. Ing. Hvezdoň Kočtúch, DrSc., v. r. predseda Národohospodárskeho a rozpočtového výboru NR SR

JUDr. Milan Sečánsky, v. r. predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR

Doc. PhDr. Ivan Laluha, CSc., v. r. predseda Zahraničného výboru NR SR

JUDr. Ladislav Polka, v. r. predseda Výboru NR SR pre petície, právnu ochranu a bezpečnosť

Ing. Pavel Koncoš, v. r. predseda Výboru NR SR pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo

JUDr. Ernö Rózsa, v. r. predseda Výboru NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody

PhDr. Marián Andel, v. r. predseda Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu a kultúru

Jozef Rea, v. r. predseda Výboru NR SR pre štátnu správu, územnú samosprávu a národnosti

MUDr. Bohumil Chmelík, v. r. predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo a sociálne veci

Návrh

Uznesenie

Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa ..........číslo.....

o štátnom záverečnom účte Slovenskej republiky

za rok 1992

Národná rada Slovenskej republiky

A. schvaľuje

na návrh vlády Slovenskej republiky

štátny záverečný účet Slovenskej republiky za rok 1992, ktorý vykazuje:

- rozpočtové príjmy v sume 115 876 034 tis. Kčs

- rozpočtové výdavky v sume 123 809 310 tis. Kčs

- schodok rozpočtového

hospodárenia v sume 7 933 276 tis. Kčs;

B. súhlasí

1. s úhradou schodku rozpočtového hospodárenia vykázaného v štátnom záverečnom účte Slovenskej republiky za rok 1992 z prostriedkov štátnych finančných aktív Slovenskej republiky, ktoré vznikli po delimitácii štátnych finančných aktív federácie k 1. 1. 1993,

2. s odpustením odložených splátok odvodov dane z objemu miezd a odmien za rok 1992 v objeme 2, 8 mld. Sk Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky

(Národohospodársky a rozpočtový výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo);

C. berie na vedomie,

že v rozpočtovom hospodárení obci za rok 1992 sa vykázali príjmy vo výške 20 627 mil. Kčs, výdavky vo výške 19 670 mil. Kčs a prebytok vo výške 957 mil. Kčs;

D. žiada

vládu Slovenskej republiky

1. pozastaviť exekučné vymáhanie nedoplatkov zo strany podnikov poľnohospodárskej prvovýroby voči štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky až do osobitného prerokovania tohto problému vo vláde Slovenskej republiky

(Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo ),

2. predložiť na 20. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh opatrení na zamedzenie zhoršovania čistej pozície vládneho sektoru u bánk

(Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody),

3. podať vyčerpávajúcu a všestrannú informáciu o rokovaniach so zástupcami Medzinárodného menového fondu a o prijatých záväzkoch, ako aj o pripravovaných rozpočtových opatreniach

(Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody),

4. predložiť na septembrovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky zásady rozpočtovej politiky pre rok 1994

(Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody);

E. odporúča

vláde Slovenskej republiky,

aby zlepšený hospodársky výsledok

1. Slovenského rozhlasu vo výške 41 613 tis. Sk mu bol ponechaný na riešenie otvorených finančných problémov v roku 1993 s dôrazom na vybudovanie siete zahraničných korešpondentov

(Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu a kultúru),

2. Slovenskej televízie vo výške 77 029 tis. Sk jej bol ponechaný na riešenie otvorených finančných problémov v roku 1993, najmä odvodov do Fondu národného poistenia

(Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu a kultúru).