Dokument je dostupný aj vo formátoch: roz_14.pdf

Iný typ dokumentu

Iný typ dokumentu


roz_14_01-1.jpg

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

konané 30. 9. a 1. 10. 1994

1994

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR

Č. j.: 1674/94/09                                         Poradové číslo v roku: 17

Rad: Voľby Dátum vydania: október 1994

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

konané 30. 9. a 1. 10. 1994

Odbor automatizovaného spracovania dát

Riaditeľ: Ing. Ján Fula

Zodp. pracovník: Ing. Marián Lobotka

Cena výtlačku: 300, - Sk Objednávky zasielajte na adresu: Štatistický úrad SR Oddelenie informačného servisu Miletičova 3 824 67 Bratislava

Tel.: 2056 335, 2056341 Fax: 636 53

OBSAH

 

strana

Úvod..........................................................................................................

5

Zoznam politických strán...........................................................................

7

Zoznam volebných krajov..........................................................................

8

Súhrnné údaje..........................................................................................

9

Prvé skrutínium........................................................................................

... 27

Výsledky prednostného hlasovania .........................................................

... 41

Druhé skrutínium......................................................................................

.. 91

Poslanci zvolení do NR SR......................................................................

... 99

Kandidáti, ktorí sa stali náhradníkmi........................................................

... 103

Kandidáti, ktorí sa stali náhradníkmi podľa kandidátnych listín pre

 

druhé skrutínium.......................................................................................

... 139

Úhrada volebných nákladov.....................................................................

.. 141

Úvod

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnili v dňoch 30. septembra a 1. októbra 1994. V súlade so zákonom SNR číslo 80/1990 o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, Štatistický úrad Slovenskej republiky vytvoril odborné (sumarizačné) útvary Slovenskej volebnej komisie, krajských a okresných volebných komisií.

Štatistický úrad Slovenskej republiky od mája 1994 pripravoval spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do NR SR. Vzhľadom na nedostatočnú technickú vybavenosť rezortu štatistiky bolo potrebné nakúpiť 103 nových osobných počítačov 486 DX. Zároveň boli pri spracovaní využité staršie osobné počítače 386 SX, zakúpené pre spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do Slovenskej národnej rady v roku 1992. Do spracovania výsledkov hlasovania bolo celkovo zapojených 172 počítačov.

Na príprave a spracovaní so podieľalo 1 100 pracovníkov Štatistického úradu Slovenskej republiky, Podniku výpočtovej techniky a. s., a Inštitútu informatiky a štatistiky Bratislava. Prácu sťažovala paralelná príprava spracovania výsledkov hlasovania v referende a príprava spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Pred samotným spracovaním výsledkov hlasovania prebehli tri plošné skúšky, ktoré preverili organizačnú a personálnu pripravenosť Štatistického úradu SR. Spracovanie bolo realizované v termíne, ktorý zodpovedá kritériám rozvinutých európskych krajín. Na príprave spracovania sa podieľalo aj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Informácie uvedené v tejto publikácii vychádzajú z výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré odsúhlasila Slovenská volebná komisia. V súlade s § 11 odsek 6 zákona SNR č. 80/1990, sa v legendách tabuliek a grafických výstupoch používa legislatívna skratka "politická strana", pod ktorou sa rozumie politická strana, politické hnutie, ako aj ich koalície, ktoré podávajú samostatnú kandidátnu listinu. Zároveň sa v publikácii používajú skrátené názvy politických strán.

Ján Fula

riaditeľ odboru automatizovaného spracovania dát

Pavol Husár

zmocnenec pre spracovania volieb a referenda

Štefan Condík

predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky

Zoznam politických strán - plné názvy

Číslo

Skratka

Politická strana

1

HZPČS

Hnutie za prosperujúce Česko Slovensko

2

SD

Sociálna demokracia

3

ZRS

Združenie robotníkov Slovenska

4

MK

Magyar Koalíció - Maďarská koalícia, Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom Maďarské kresťanskodemokratické hnutie, Együttélés - Spolužitie, Magyar Polgári Párt - Maďarská občianska strana

5

SP. VOĽBA

Spoločná voľba - Strana demokratickej ľavice, Sociálnodemokratická strana Slovenska, Strana zelených na Slovensku, Hnutie poľnohospodárov Slovenskej republiky

6

Demokratická únia Slovenska

7

SPK

Strana proti korupcii - za poriadok, prácu a peniaze pre všetkých slušných občanov

8

ZPR-REP

Združenie pre republiku - Republikáni

9

DS

Demokratická strana

11

NS

Nové Slovensko

12

KSS

Komunistická strana Slovenska

13

ROISR

Rómska občianska iniciatíva v Slovenskej republike

14

SNS

Slovenská národná strana

15

KDH

Kresťanskodemokratické hnutie

16

HZDS-RSS

Koalícia Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

17

KSÚ

Kresťanská sociálna únia Slovenska

18

RSDSS

Reálna sociálnodemokratická strana Slovákov

Zoznam volebných krajov

Názov

Počet okrskov

Hl. m. SR Bratislava

363

Západoslovenský kraj

1 758

Stredoslovenský kraj

1 894

Východoslovenský kraj

1 822

SR spolu

5 837

SÚHRNNÉ ÚDAJE

Počet zaregistrovaných kandidátov jednotlivých politických strán

     

v tom volebný kraj

Por. čís.

Politická strana

SR spolu

Hl. m. SR Bratislava

Západoslovenský

Stredoslovenský

Východoslovenský

1

HZPČS

59

12

15

11

21

2

SD

46

5

11

15

15

3

ZRS

93

9

28

30

26

4

MK

171

28

50

50

43

5

SP. VOĽBA

174

25

50

49

50

6

162

31

38

43

50

7

SPK

37

6

12

10

9

8

ZPR-REP

14

2

3

3

6

g

DS

185

40

49

49

47

11

NS

81

22

20

23

16

12

KSS

122

8

35

49

30

13

ROISR

43

3

5

15

20

14

SNS

172

38

45

50

39

15

KDH

183

39

48

47

49

16

HZDS-RSS

195

46

50

50

49

17

KSÚ

163

19

48

50

46

18

RSDSS

29

7

10

8

4

 

Spolu

1 929

340

517

552

520

Súhrnné výsledky hlasovania vo voľbách

ABSOLÚTNE UKAZOVATELE

Ukazovateľ

v tom volebný kraj

SR spolu

Hl. m. SR Bratislava

Západoslovenský

Stredoslovenský

Východoslovenský

A. Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov

3 876 555

361 122

1 264 701

1 174 562

1 076 170

B. Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

2 932 669

237 352

967 386

921 057

806 874

C Počet odovzdaných úradných obálok

2 923 265

236 771

965 239

917 238

804 017

D. Počet platných hlasov spolu

2 875 458

233 945

950 976

903 343

787 194

RELATÍVNE UKAZOVATELE

Ukazovateľ

v tom volebný kraj

SR spolu

Hl. m. SR Bratislava

Západoslovenský

Stredoslovenský

Východoslovenský

A. Účasť voličov vo voľbách v %

75. 65

65. 72

76. 49

78. 41

74. 97

B. Podiel odovzdaných úradných obálok v %

99. 67

99. 75

99. 77

99. 58

99. 64

C. Podiel platných hlasov spolu v %

98. 36

98. 80

98. 52

98 48

97. 90

Poznámka:

Z dôvodu tlače relatívnych údajov na 2 desatinné miesta sa súčet tlačených údajov nemusí rovnať číslu 100.

Účasť voličov vo voľbách do NR SR podľa volebných krajov v %

roz_14_01-2.jpg

Počty platných hlasov pre politické strany

 

Por. čis.

Politická strana

v tom volebný kraj

SR spolu

Hl. m. SR Bratislava

Západoslovenský

Stredoslovenský

Východoslovenský

1

Hnutie za prosperujúce Česko Slovensko

30 292

1607

10 254

6 307

12 124

2

Sociálna demokracia

7 121

325

1 740

2 354

2 702

3

Združenie robotníkov Slovenska

211 321

9 337

52 170

69 973

79 841

4

Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

292 936

7 981

196 961

40 783

47 211

5

Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HP SR

299 496

32 481

89 372

78 241

99 402

6

Demokratická únia Slovenska

246 444

43 062

61 351

71 025

71 006

7

Strana proti korupcii - za poriadok, prácu a peniaze pre všetkých slušných občanov

37 929

3 602

12 444

10 743

11 140

8

Združenie pre republiku - Republikáni

1 410

54

429

307

620

9

Demokratická strana

98 555

13 626

26 641

28 910

29 378

11

Nové Slovensko

38 369

5 405

8 850

12 081

12 033

12

Komunistická strana Slovenska

78 419

3 278

21 662

22 300

31 179

13

Rómska občianska iniciatíva v Slovenskej republike

19 542

255

2 705

2 776

13 806

14

Slovenská národná strana

155 359

21 324

52 675

59 363

21 997

15

Kresťanskodemokratické hnutie

289 987

29 065

77 415

73 967

109 540

16

Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

1 005 488

59 530

319 239

400 642

226 077

17

Kresťanská sociálna únia Slovenska

59 217

2 857

15 761

22 687

17 912

18

Reálna sociálnodemokratická strana Slovákov

3 573

156

1 307

884

1 226

 

Spolu

2 875 458

233 945

950 976

903 343

787 194

Počty platných hlasov pre politické strany

roz_14_01-3.jpg

Podiel platných hlasov pre politické strany

Por. čís.

Politická strana

v tom volebný kraj

SR spolu

Hl. m. SR Bratislava

Západoslovenský

Stredoslovenský

Východoslovenský

1

Hnutie za prosperujúce Česko Slovensko

105

0 68

107

0 69

1 54

2

Sociálna demokracia

0 24

013

0 18

0 26

034

3

Združenie robotníkov Slovenska

734

3 99

5 48

7 74

10 14

4

Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

10 18

3 41

20 71

4 51

5 99

5

Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HPSR

10 41

13 88

9 39

8 66

12 62

6

Demokratická únia Slovenska

8 57

18. 40

6 45

786

9 02

7

Strana proti korupcii - za poriadok, prácu a peniaze pre všetkých slušných občanov

131

1 53

1 30

1 18

141

8

Združenie pre republiku - Republikáni

0 04

0 02

004

0 03

0 07

g

Demokratická strana

3 42

5 82

2 80

3 20

3 73

11

Nové Slovensko

1 33

2. 31

0 93

1 33

152

12

Komunistická strana Slovenska

2 72

140

2 27

2 46

396

13

Rómska občianska iniciatíva v Slovenskej republike

0 67

0 10

0 28

0 30

175

14

Slovenská národná strana

5 40

911

5 53

6 57

2 79

15

Kresťanskodemokratické hnutie

10 08

12 42

814

818

13 91

16

Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

34 96

25 44

33 56

44 35

28 71

17

Kresťanská sociálna únia Slovenska

2 05

122

1 65

2 51

2 27

18

Reálna sociálnodemokratická strana Slovákov

012

006

0 13

0 09

0 15

Poznámka:

Z dôvodu tlače relatívnych údajov na 2 desatinné miesta sa súčet tlačených údajov nemusí rovnať číslu 100

Podiel platných hlasov pre politické strany

roz_14_01-4.jpg

Podiel platných hlasov pre politické strany

SR Kraj Okres

Číslo politickej strany

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

Slovenská republika

1. 05

0. 24

7. 34

10. 18

10. 41

8. 57

1. 31

0. 04

3. 42

1. 33

2. 72

0. 67

5. 40

10. 08

34. 96

2. 05

0. 12

Bratislava hl. m. SR

0. 68

0. 13

3. 99

3. 41

13. 88

18. 40

1. 53

0. 02

5. 82

2. 31

1. 40

0. 10

9. 11

12. 42

25. 44

1. 22

0. 06

Bratislava 1

0. 67

0. 11

2. 07

3. 13

12. 85

20. 53

0. 94

0. 02

7. 43

2. 09

1. 16

0. 15

7. 34

18. 10

21. 77

1. 50

0. 05

Bratislava 2

0. 70

0. 15

3. 87

5. 50

13. 02

17. 71

1. 47

0. 02

5. 10

2. 15

1. 35

0. 13

8. 69

11. 45

27. 22

1. 33

0 07

Bratislava 3

0. 70

0. 13

3. 95

2. 30

12. 66

17. 32

1. 28

0. 02

5. 33

2. 17

1. 64

0. 07

9. 32

12. 30

29. 44

1. 20

0. 08

Bratislava 4

0. 63

0. 10

4. 37

1. 99

14. 54

18. 61

1. 59

0. 02

6. 27

2. 49

1. 47

0 07

9. 61

12. 27

24. 75

1. 08

0. 06

Bratislava 5

0. 70

0. 17

4. 89

3. 19

15. 73

18. 57

2. 08

0. 02

5. 68

2. 53

1. 34

0. 11

10. 01

10. 51

23. 26

1 06

0. 05

Západoslovenský

1. 07

0. 18

5. 48

20. 71

9. 39

6. 45

1. 30

0. 04

2. 80

0. 93

2. 27

0. 28

5. 53

8. 14

33. 56

1. 65

0. 13

Bratislava-vidiek

0. 90

0. 20

5. 59

6. 29

10. 35

9. 78

1. 71

0. 04

3. 73

1. 47

2. 70

0. 26

7. 52

9. 69

37. 66

1. 91

0. 12

Dunajská Streda

0. 84

0. 16

0. 94

83. 20

4. 61

2. 08

0. 60

0. 02

0. 67

0. 29

1. 12

0. 51

0. 68

1. 05

2. 90

0. 15

0. 09

Galanta

1. 02

0. 21

4. 84

42. 09

7. 76

5. 14

1. 09

0. 03

1. 91

0. 72

4. 02

0. 70

3. 85

3. 97

21. 47

0. 99

0. 11

Komárno

1. 06

017

2. 01

71. 04

6. 25

3. 97

0. 81

0. 03

1. 56

0. 33

1. 78

0 20

2. 02

1. 30

7. 01

0. 22

0. 14

Levice

1. 06

0. 25

5. 45

29 59

11. 85

5. 94

1. 57

0. 03

3. 59

0. 86

2. 81

0. 45

4. 66

5. 42

24. 79

1. 40

0. 21

Nitra

0. 76

0. 14

7. 13

6. 08

8. 50

6. 19

1. 15

0. 02

3. 07

1. 05

2. 13

0. 31

6. 82

9. 90

44. 13

2. 39

0. 15

Nové Zámky

1. 10

0. 12

4. 92

39. 89

8. 65

4. 88

1. 01

0. 05

2. 08

0. 62

2. 25

0. 22

4. 92

3. 71

24. 00

1. 35

0. 14

Senica

3. 02

0. 39

8. 30

0. 06

15. 44

9. 79

1. 53

0. 11

4. 31

0. 72

2. 84

0 25

4. 11

13. 53

33. 48

1. 90

0. 15

Topoľčany

0. 61

008

5. 53

0. 06

8. 76

4. 60

1. 24

0. 03

1. 78

0. 89

2. 21

0. 09

7. 87

10. 12

53. 96

1. 94

0. 14

Trenčín

1. 19

0. 18

6. 11

0. 14

10. 35

7. 93

1. 63

0. 06

3. 81

1. 48

1. 80

0. 10

6. 08

10. 80

45. 74

2. 40

0. 12

Trnava

0. 75

0. 14

6 46

0. 15

9. 98

8. 39

1. 64

0. 04

3. 30

1. 15

1. 75

0. 18

7. 81

12. 72

43. 30

2. 04

0. 11

Podiel platných hlasov pre politické strany

SR Kraj Okres

Číslo politickej strany

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

Stredoslovenský

0. 69

0. 26

7. 74

4. 51

8. 66

7. 86

1. 18

0. 03

3. 20

1. 33

2. 46

0. 30

6. 57

8. 18

44. 35

2. 51

0. 09

Banská Bystrica

0. 75

0 26

9. 79

0. 21

10. 71

11. 46

1. 46

0. 04

4. 56

2. 09

2. 68

0. 32

5. 86

6. 59

41. 26

1. 79

0. 11

Čadca

1. 03

0. 20

7. 72

0. 04

4. 87

5. 03

0. 73

0. 03

1. 30

0. 62

1. 66

0. 04

7. 81

9. 08

57. 72

1. 96

0. 07

Dolný Kubín

0. 52

0. 23

5. 33

0. 04

5. 99

6. 23

0. 94

0. 01

2. 33

1. 03

1. 23

0. 06

8. 67

22. 16

38. 61

6. 42

0. 08

Liptovský Mikuláš

0. 64

0. 23

9. 26

0. 16

10. 59

7. 69

1. 15

0. 02

4. 42

1. 07

2. 29

0. 22

5. 27

10. 28

42. 68

3. 87

0. 08

Lučenec

100

0. 34

7. 85

16. 96

9. 07

9. 08

1. 08

0. 03

2. 79

1. 07

4. 99

0. 75

4. 78

3. 48

32. 58

1. 89

0. 16

Martin

0. 78

0. 31

12. 99

0. 16

12. 46

10. 79

1. 57

0. 02

4. 29

2. 25

2. 67

0. 24

4. 75

6. 39

38. 41

1. 75

0. 08

Považská Bystrica

0. 66

0. 17

4. 50

0. 05

6. 85

6. 68

1. 20

0. 05

2. 82

0. 91

1. 72

0. 06

8. 58

8. 46

54. 41

2. 70

0. 08

Prievidza

0. 46

0. 18

7. 96

0. 16

9. 04

6. 85

1. 16

0. 02

2. 73

2. 41

2. 29

0. 12

7. 49

6. 24

51. 02

1. 74

0. 05

Rimavská Sobota

1. 11

0. 28

8. 28

40. 97

9. 94

5. 94

1. 18

0. 07

1. 91

0. 64

3. 91

1. 11

2. 61

1. 91

18. 83

1. 03

0. 19

Veľký Krtíš

0. 85

0. 26

7. 32

28. 97

11. 56

7. 52

1. 42

0. 04

2. 16

0. 77

4. 37

1. 10

2. 44

3. 15

26. 26

1. 54

0. 16

Zvolen

0. 55

0. 18

8. 26

0. 31

9 63

7. 86

1. 24

0. 01

3. 94

1. 40

2. 62

0. 40

5. 97

6. 62

48. 05

2. 78

0. 10

Žiar nad Hronom

0. 47

0. 19

8. 87

0. 12

6. 81

6. 17

1. 42

0. 02

3. 13

1. 16

2. 77

0. 28

6. 92

6. 95

52. 17

2. 36

0. 10

Žilina

0. 54

0. 45

4. 50

0. 05

6. 91

8. 70

0. 98

0. 02

3. 37

1. 11

1. 54

0. 15

8. 96

10. 11

50. 25

2. 23

0. 05

Východoslovenský

1. 54

0. 34

10. 14

5. 99

12. 62

9. 02

1. 41

0. 07

3. 73

1. 52

3. 96

1. 75

2. 79

13. 91

28. 71

2. 27

0. 15

Bardejov

1. 33

0. 27

11. 20

0. 11

13. 14

6. 38

1. 15

0. 03

3. 83

1. 44

3 26

1. 98

3. 06

18. 11

32. 29

2. 16

0. 19

Humenné

1. 50

0. 30

11. 84

0. 11

10. 70

5. 97

0. 97

0. 06

2. 25

1. 22

7. 52

1. 21

2. 86

12. 38

37. 70

3. 18

0. 17

Košice-mesto

1. 91

0. 40

8. 32

4. 71

15. 85

18. 98

1. 69

0. 16

7. 00

2. 15

2. 60

0. 84

3. 21

12. 08

18. 66

1. 28

0. 07

Košice-vidiek

1. 80

0. 38

10. 05

16. 83

11. 66

10. 63

1. 53

0. 08

2. 86

1. 13

3. 43

2. 45

2. 07

12. 10

20. 52

2. 19

0. 19

Michalovce

1. 56

0. 30

8. 14

0. 60

13. 17

7. 04

129

0. 07

2. 62

1. 15

4. 13

2. 04

2. 83

10. 79

41. 63

2. 32

0. 21

Poprad

1. 53

0. 30

954

0. 21

11. 20

9. 95

2. 06

0. 04

4. 28

1. 82

3. 48

2. 35

3. 74

19. 46

27. 68

2. 15

0. 13

Prešov

1. 28

0. 28

10. 60

0. 15

12. 02

9. 22

1. 22

0. 06

3. 64

2. 61

2. 92

1. 56

2. 58

20. 14

28. 13

3. 36

0. 13

Rožňava

1. 50

0. 32

13. 10

23. 04

15. 63

6. 00

1. 92

0. 05

3. 77

0. 95

5. 19

2. 55

3. 13

3. 62

18. 06

0. 93

0. 15

Spišská Nová Ves

1. 43

0. 44

12. 07

0. 11

11. 48

6. 82

1. 42

0. 06

3. 37

1. 39

4. 36

2. 50

3. 26

16. 61

32. 53

1. 91

0. 17

Stará Ľubovňa

1. 90

0. 32

8. 84

0. 09

14. 99

4. 59

1. 25

0. 08

1. 38

1. 08

3. 18

2. 08

1. 89

19. 26

33. 61

5. 20

0. 18

Svidník

1. 29

0. 27

12. 75

0. 07

10. 16

4. 29

0. 76

0. 08

2. 03

0. 77

6. 99

1. 57

2. 00

9. 09

45. 54

2. 05

0. 21

Trebišov

1. 61

0. 40

6. 25

34. 41

12. 35

5. 58

1. 23

0. 05

2. 13

0. 56

3. 35

0. 58

1. 53

7. 82

20. 47

1. 46

0. 14

Vranov nad Topľou

1. 09

0. 30

12. 61

0. 06

9. 47

4. 40

0. 92

0. 06

3. 75

0. 91

4. 80

2. 21

2. 35

12. 46

41. 08

3. 25

0. 20

Podiel platných hlasov jednotlivých politických strán, potrebný na postup do prvého skrutínia

Por. čís.

Politická strana

Počet politických strán alebo hnutí v koalícii

Potrebný počet percent ( 5, 7, 10 %)

1

Hnutie za prosperujúce Česko Slovensko

1

5

2

Sociálna demokracia

1

5

3

Združenie robotníkov Slovenska

1

5

4

Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

3

7

5

Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HP SR

4

10

6

Demokratická únia Slovenska

1

5

7

Strana proti korupcii - za poriadok, prácu a peniaze pre všetkých slušných občanov

1

5

8

Združenie pre republiku - Republikáni

1

5

9

Demokratická strana

1

5

11

Nové Slovensko

1

5

12

Komunistická strana Slovenska

1

5

13

Rómska občianska iniciatíva v Slovenskej republike

1

5

14

Slovenská národná strana

1

5

15

Kresťanskodemokratické hnutie

1

5

16

Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

2

7

17

Kresťanská sociálna únia Slovenska

1

5

18

Reálna sociálnodemokratická strana Slovákov

1

5

Podiel hlasov za politické strany postupujúce do prvého skrutínia

Por. čís.

Politická strana

v tom volebný kraj

SR spolu

Hl. m. SR Bratislava

Západoslovenský

Stredoslovenský

Východoslovenský

3

Združenie robotníkov Slovenska

7. 34

3. 99

5. 48

7. 74

10. 14

4

Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

10. 18

3. 41

20. 71

4. 51

5. 99

5

Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HP SR

10. 41

13. 88

9. 39

8 66

12. 62

6

Demokratická únia Slovenska

8. 57

18. 40

6. 45

7. 86

9. 02

14

Slovenská národná strana

5. 40

9. 11

5. 53

6. 57

2. 79

15

Kresťanskodemokratické hnutie

10. 08

12. 42

8. 14

8. 18

13. 91

16

Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

34. 96

25. 44

33. 56

44. 35

28. 71

Štruktúra podielov hlasov politických strán pre l. skrutínium

roz_14_02-1.jpg

PRVÉ SKRUTÍNIUM

Počet hlasov za politické strany postupujúce do prvého skrutínia

Por. čís.

Politická strana

v tom volebný kraj

SR spolu

Hl. m. SR Bratislava

Západoslovenský

Stredoslovenský

Východoslovenský

3

Združenie robotníkov Slovenska

211 321

9 337

52 170

69 973

79 841

4

Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

292 936

7 981

196 961

40 783

47 211

5

Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HPSR

299 496

32 481

89 372

78 241

99 402

6

Demokratická únia Slovenska

246 444

43 062

61 351

71025

71 006

14

Slovenská národná strana

155 359

21 324

52 675

59 363

21 997

15

Kresťanskodemokratické hnutie

289 987

29 065

77 415

73 967

109 540

16

Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

1 005 488

59 530

319 239

400 642

226 077

 

Spolu

2 501 031

202 780

849 183

793 994

655 074

Počet hlasov pre politické strany postupujúce do prvého

skrutínia

roz_14_02-2.jpg

Určenie počtu mandátov vo volebných krajoch

Výpočet republikového mandátového čísla

Počet platných hlasov za všetky politické strany

2 875 458

Ústavne stanovený počet poslancov

150

Republikové mandátové číslo

19 170

Rozdelenie mandátov do krajov

Volebný kraj

Počet platných hlasov

Počet mandátov

Zostatok hlasov pri určení počtu mandátov

Pridelenie zvyšných mandátov

Definitívne počty mandátov

Hl. m. SR Bratislava

233 945

12

3 905

0

12

Západoslovenský

950 976

49

11646

1

50

Stredoslovenský

903 343

47

2 353

0

47

Východoslovenský

787 194

41

1 224

0

41

Slovenská republika

2 875 458

149

x

1

150

Počet mandátov pripadajúcich volebným krajom

roz_14_02-3.jpg

Výpočet krajského volebného čísla

Ukazovateľ

SR spolu

v tom volebný kraj

Hl. m. SR Bratislava

Západoslovenský

Stredoslovenský

Východoslovenský

Súčet platných hlasov polit. strán, postupujúcich do 1 skrutínia

2 501 031

202 780

849183

793 994

655 074

Mandáty za kraje

150

12

50

47

41

Krajské volebné číslo

x

15 598

16 651

16 542

15 597

Prvé skrutínium

Kraj: Hl. m. SR Bratislava

Výpočet krajského volebného čísla

Počet hlasov politických strán, ktoré postúpili do 1. skrutínia

202 780

Krajské volebné číslo

15 598

Definitívny počet mandátov pre kraj

12

Počet pridelených mandátov pre kraj

9

Počet nepridelených mandátov pre kraj

3

Pridelenie mandátov pre politické strany v kraji

Por. čís.

Politická strana

Počet platných hlasov

Počet kandidátov

Vypočítaný počet mandátov v1. skrutíniu

Počet pridelených mandátov

Zostatok hlasov po pridelení mandátov

3

Združenie robotníkov Slovenska

9 337

9

0

0

9 337

4

Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

7 981

28

0

0

7 981

5

Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HP SR

32 481

25

2

2

1285

6

Demokratická únia Slovenska

43 062

31

2

2

11 866

14

Slovenská národná strana

21 324

38

1

1

5 726

15

Kresťanskodemokratické hnutie

29 065

39

1

1

13 467

16

Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

59 530

46

3

3

12 736

Prvé skrutínium

Kraj: Západoslovenský

Výpočet krajského volebného čísla

 

Počet hlasov politických strán, ktoré postúpili do 1. skrutínia

849 183

Krajské volebné číslo

16 651

Definitívny počet mandátov pre kraj

50

Počet pridelených mandátov pre kraj

48

Počet nepridelených mandátov pre kraj

2

Pridelenie mandátov pre politické strany v kraji

Por. čís.

Politická strana

Počet platných hlasov

Počet kandidátov

Vypočítaný počet mandátov

v 1.

skrutíniu

Počet pridelených mandátov

Zostatok hlasov po pridelení mandátov

3

Združenie robotníkov Slovenska

52 170

28

3

3

2 217

4

Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

196 961

50

11

11

13 800

5

Spoločná voľba - koalícia SDĽ,

         
 

SDSS, SZS, HP SR

89 372

50

5

5

6117

6

Demokratická únia Slovenska

61 351

38

3

3

11 398

14

Slovenská národná strana

52 675

45

3

3

2 722

15

Kresťanskodemokratické hnutie

77 415

48

4

4

10811

16

Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

319 239

50

19

19

2 870

Prvé skrutínium

Kraj: Stredoslovenský

Výpočet krajského volebného čísla

Počet hlasov politických strán, ktoré postúpili do 1. skrutínia

793 994

Krajské volebné číslo

16 542

Definitívny počet mandátov pre kraj

47

Počet pridelených mandátov pre kraj

45

Počet nepridelených mandátov pre kraj

2

Pridelenie mandátov pre politické strany v kraji

Por. čís.

Politická strana

Počet platných hlasov

Počet kandidátov

Vypočítaný počet mandátov v 1. skrutíniu

Počet pridelených mandátov

Zostatok hlasov po pridelení mandátov

3

Združenie robotníkov Slovenska

69 973

30

4

4

3 805

4

Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

40 783

50

2

2

7 699

5

Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HP SR

78 241

49

4

4

12 073

6

Demokratická únia Slovenska

71 025

43

4

4

4 857

14

Slovenská národná strana

59 363

50

3

3

9 737

15

Kresťanskodemokratické hnutie

73 967

47

4

4

7 799

16

Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

400 642

50

24

24

3 634

Prvé skrutínium

Kraj: Východoslovenský

Výpočet krajského volebného čísla

Počet hlasov politických strán, ktoré postúpili do 1. skrutínia

655 074

Krajské volebné číslo

15 597

Definitívny počet mandátov pre kraj

41

Počet pridelených mandátov pre kraj

40

Počet nepridelených mandátov pre kraj

1

Pridelenie mandátov pre politické strany v kraji

Por. čís.

Politická strana

Počet platných hlasov

Počet kandidátov

Vypočítaný počet mandátov v 1. skrutíniu

Počet pridelených mandátov

Zostatok hlasov po pridelení mandátov

3

Združenie robotníkov Slovenska

79 841

26

5

5

1 856

4

Maďarská koalícia (MKDH, ESWS,

         
 

MOS)

47 211

43

3

3

420

5

Spoločná voľba - koalícia SDĽ,

         
 

SDSS, SZS, HP SR

99 402

50

6

6

5 820

6

Demokratická únia Slovenska

71 006

50

4

4

8 618

14

Slovenská národná strana

21 997

39

1

1

6 400

15

Kresťanskodemokratické hnutie

109 540

49

7

7

361

16

Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

226 077

49

14

14

7 719

Prvé skrutínium

Počet mandátov pridelených politickým stranám

Por. čís.

Politická strana

v tom volebný kraj

SR spolu

Hl. m. SR Bratislava

Západoslovenský

Stredoslovenský

Východoslovenský

3

Združenie robotníkov Slovenska

12

0

3

4

5

4

Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

16

0

11

2

3

5

Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS,

         
 

HPSR

17

2

5

4

6

6

Demokratická únia Slovenska

13

2

3

4

4

14

Slovenská národná strana

8

1

3

3

1

15

Kresťanskodemokratické hnutie

16

1

4

4

7

16

Hnutie za demokratické Slovensko a

         
 

Roľnícka strana Slovenska

60

3

19

24

14

 

Spolu

142

g

48

45

40

VÝSLEDKY PREDNOSTNÉHO HLASOVANIA

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Hl. m. SR Bratislava 3 Združenie robotníkov Slovenska

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

9 337

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

3 280

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

35. 12906

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

1

1

Mokráň Jaroslav

1 970

21. 09885

2

9

Sládek Jaroslav

1 357

14. 53358

3

3

Buraj Dušan

1 224

13. 10914

4

4

Raslavský František

1 173

12. 56292

5

8

Kovačič Ján

1 093

11. 70612

6

5

Papulák Miroslav

1 074

11. 50262

7

2

Vojčík Jakub

835

8. 94292

8

6

Rovenský Štefan

769

8. 23605

9

7

Kufel František

771

8. 25747

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Hl. m. SR Bratislava

4 Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

7 981

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

4 586

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

57. 46147

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

1

2

Pálházy

Béla

2 616

32. 77785

2

4

Lapos

József

1284

16. 08821

3

1

Flórián

László

1 212

15. 18607

4

13

Duka-Zólyomi

Emese

1208

15. 13595

5

3

Batta

György

1 184

14. 83523

6

6

Jégh

Izabella

1 051

13. 16878

7

7

Schniererné Wurster

llona

1000

12. 52976

8

5

Petöcz

Kálmán

812

10. 17416

9

8

Kása

Zoltán

417

5 22491

10

9

Füleky

Éva

696

8. 72071

11

10

Füri

Béla

284

3. 55845

12

11

Tóth

Károly

534

6. 69089

13

12

Turján

Melinda

258

3. 23268

14

14

Vörös

Péter

397

4. 97431

15

15

Oriskó

Norbert

133

1. 66646

16

16

Soltész

József

382

4. 78637

17

17

Aich

Péter

195

2. 44330

18

18

Molnár

Rozália

348

4. 36036

19

19

Protičová

Mária

240

3. 00714

20

20

Wurster

Ján

476

5. 96416

21

21

Nagy-Kercz

Gabriella

118

1. 47851

22

22

Varga

Ervin

313

3. 92181

23

23

Ghillány

Erzsébet

42

0. 52625

24

24

Kovács

László

104

1. 30309

25

25

Mihajlovics

József

78

0. 97732

26

26

Kovács

Erzsébet

53

0 66408

27

27

Pleva

Éva

29

0. 36336

28

28

Jankovics

József

114

1. 42839

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Hl. m. SR Bratislava

5 Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HP SR

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

32 481

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

16 519

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

50. 85742

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR 1

1

Ftáčnik

Milan

13 849

42. 63723

NR SR 2

3

Košnár

Jozef

7 590

23. 36751

3

4

Kaliská

Gabriela

4 494

13 83578

4

2

Mamojka

Mojmír

4 408

13 57101

5

5

Kocurová

Katarína

4 028

12. 40110

6

6

Homola

Július

1 210

3. 72525

7

7

Moravčlk

Cyril

3 087

9. 50402

8

8

Staňo

Ľubomír

1 895

5. 83418

9

9

Bystrický

Ľubor

1 733

5. 33543

10

10

Dziuban

Vladimír

946

2. 91247

11

11

Ondruš

Branislav

1 729

5. 32311

12

12

Novotný

Ján

1 072

3. 30039

13

13

Janček

Viliam

980

3. 01715

14

14

Beňová

Zlatica

519

1 59786

15

15

Krekáň

Ján

1 677

5. 16302

16

16

Riečny

Ivan

768

2. 36446

17

17

Paulička

Ivan

492

1. 51473

18

18

Matoušek

Rostislav

400

1. 23149

19

19

Jasaň

Viliam

382

1 17607

20

20

Sekerková

Miroslava

615

1 89341

21

21

Dolejši

Jozef

866

2. 66617

22

22

Polák

Štefan

454

1. 39774

23

23

Vincenec

Matej

119

0 36637

24

24

Majtán

Michal

217

0. 66808

25

25

Holko

Ján

124

0. 38176

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Hl. m. SR Bratislava 6 Demokratická únia Slovenska

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

43 062

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

15 927

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

36. 98621

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR 1

1

Kňažko

Milan

10 793

25. 06386

NR SR 2

2

Bajan

Vladimír

4 943

11. 47880

3

5

Janičina

Milan

4 894

11. 36501

4

3

Kurej

František

2 753

6. 39311

5

4

Huťanová

Alena

2 683

6. 23055

6

6

Grúberová

Zdena

4 168

9. 67907

7

7

Záhradník

Branislav

1 240

2. 87957

8

8

Dobrotková

Milada

669

1 55357

g

9

Nikodým

Dušan

1 687

3. 91761

10

10

Hirja

František

534

1. 24007

11

11

Košta

Jozef

2 957

6. 86684

12

12

Nemkyová

Gabriela

1 086

2. 52195

13

13

Beier

Milan

1 862

4. 32400

14

14

Kosík

Dušan

840

1. 95068

15

15

Hrabina

Jozef

1 077

2. 50105

16

16

Krajniak

Ján

530

1 23078

17

17

Nicholson

Alfred

1 229

2. 85402

18

18

Rúčka

Ivan

363

0. 84297

19

19

Černý

Vladimír

1 355

3. 14663

20

20

Roman

Dušan

982

2. 28043

21

21

Zemko

Milan

1 005

2. 33384

22

22

Škarvan

Albert

319

0. 74079

23

23

Čutka

Miroslav

449

1. 04268

24

24

Križan

Martin

104

0. 24151

25

25

Hirnerová

Oľga

80

0. 18578

26

26

Jarábek

Karol

185

0. 42961

27

27

Meleg

Ján

33

0. 07663

28

28

Harvan

Dušan

109

0. 25312

29

29

Veselský

Jaroslav

90

0. 20900

30

30

Haščík

Štefan

56

0. 13005

31

31

Rizman

Viliam

44

0. 10218

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Hl. m. SR Bratislava 14 Slovenská národná strana

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

21 324

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

10 062

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

47 18627

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR 1

1

Prokeš

Jozef

7 681

36 02045

2

3

Slavkovská

Eva

3 682

17 26693

3

2

Paška

Jaroslav

3 177

14 89871

4

20

Valach

Gustáv

2 525

11 84112

5

10

Čapkovič

Jozef

2 486

11 65823

6

4

Havránek

Ján

865

4 05646

7

5

Kyselica

František

487

2 28381

8

6

Prno

Ignác

833

3 90640

9

7

Krivda

Peter

924

4 33315

10

8

Mihálik

Ján

1 373

6 43875

11

9

Rafaj

Rafael

340

1 59445

12

11

Rybár

Gabriel

448

210092

13

12

Dubovan

Peter

633

2 96849

14

13

Kostolanský

Eduard

394

1 84768

15

14

Hanáková

Gabriela

300

1 40687

16

15

Oktávec

Drahomír

178

0 83474

17

16

Gajdoš

Juraj

412

1 93210

18

17

Guštafíková

Elena

445

2 08685

19

18

Lazovská

Irena

321

1 50535

20

19

Guoth

Ivan

292

1 36935

21

21

Mikulka

Miroslav

451

2 11499

22

22

Matejčík

Ivan

508

2 38229

23

23

Krajcer

Daniel

108

0 50647

24

24

Socha

Peter

1 201

5 63215

25

25

Jahnátek

Jozef

82

0 38454

26

26

Kebis

Pavol

228

1 06922

27

27

Pogač

Ján

141

0 66123

28

28

Stanková

Vlasta

302

1 41624

29

29

Canková

Oľga

77

0 36110

30

30

Jahodník

Ján

43

0 20165

31

31

Degmová

Eva

53

0 24855

32

32

Konopeus

Pavol

178

0 83474

33

33

Marček

Otto

86

0 40330

34

34

Moravec

Alojz

40

018758

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Hl. m. SR Bratislava 14 Slovenská národná strana

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

21 324

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

10 062

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

47. 18627

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

35

35

Beňuška

Milan

119

0. 55806

36

36

Šášky

Miroslav

221

1. 03639

37

37

Mališková

Eva

43

0. 20165

38

38

Tvrdý

Ján

66

0. 30951

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Hl. m. SR Bratislava 15 Kresťanskodemokratické hnutie

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

29 065

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

14 996

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

51. 59470

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR 1

1

Šimko

Ivan

10517

36. 18441

2

8

Rakús

Aloiz

4 322

14. 87012

3

15

Kresánek

Peter

4 251

14. 62584

4

13

Porubjak

Martin

4 232

14. 56047

5

2

Šebej

František

4 152

14. 28522

6

3

Komárik

Emil

2 440

8. 39498

7

4

Šutý

Ladislav

1 694

5. 82832

8

5

Bielik

Pavol

1 117

3. 84311

9

6

Palko

Vladimír

1 015

3 49217

10

7

Demeterová

Mária

734

2. 52537

11

9

Mach

Peter

343

1. 18011

12

10

Porubský

Ján

1 469

5. 05419

13

11

Pristaš

Anton

301

1. 03561

14

12

Martinák

Ján

418

1. 43816

15

14

Husár

Jozef

258

0. 88767

16

16

Žatko

Ján

379

1. 30397

17

17

Harvančlk

Jozef

220

0. 75692

18

18

Kováč

Rudolf

549

1. 88887

19

19

Augustín

Anton

182

0. 62618

20

20

Demeš

Martin

1 868

6. 42697

21

21

Čierny

Jozef

182

0. 62618

22

22

Kosnáč

Gabriel

427

1. 46912

23

23

Lombardini

Veronika

519

1. 78565

24

24

Bederka

Štefan

278

0. 95648

25

25

Vaňková

Jarmila

109

0. 37502

26

26

Orgonášová

Mária

918

3. 15844

27

27

Šecko

Juraj

181

0. 62274

28

28

Janota

Stanislav

616

2. 11939

29

29

Horák

Vojtech

89

0. 30621

30

30

Šamová

Mária

143

0. 49200

31

31

Pastor

Karol

142

0. 48856

32

32

Hauskrecht

Emanuel

46

0. 15827

33

33

Hollý

Bystrík

210

0. 72252

34

34

Kolada

Karol

105

0 36126

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Hl. m. SR Bratislava 15 Kresťanskodemokratické hnutie

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

29 065

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

14 996

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

51. 59470

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

35

35

Mikloško

Jozef

2 801

9. 63702

36

36

Pešková

Agáta

95

0. 32685

37

37

Mokráň

Viliam

59

0. 20299

38

38

Uhnák

Ján

73

0. 25116

39

39

Tóth

Peter

1 111

3. 82247

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Hl. m. SR Bratislava

16 Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

59 530

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

25 617

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

43. 03208

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR 1

1

Tóthová

Katarína

20 683

34. 74383

NR SR 2

3

Belohorská

Irena

17 669

29. 68083

NR SR 3

2

Húska

Augustín Marián

16415

27. 57433

4

4

Aibeková

Marta

7 485

12. 57349

5

5

Straňák

Jozef

2 857

4. 79926

6

6

Lenčešová

Dáša

966

1. 62271

7

7

Suchánková

Milica

2 600

4. 36755

8

8

Nováková

Anna

850

1. 42785

g

9

Volek

Richard

1 278

2. 14682

10

10

Klímová

Mária

813

1. 36570

11

11

Ulický

Ladislav

1 303

2. 18881

12

12

Dubecký

Ľubomír

1 106

1. 85789

13

13

Fischer

Miroslav

782

1. 31362

14

14

Ivan

Miroslav

469

0. 78784

15

15

Röth

Pavol

669

1. 12380

16

16

Šajtlavová

Marcela

408

0. 68537

17

17

Hudek

Ľudovít

1423

2. 39039

18

18

Kramplová

Zdenka

807

1. 35562

19

19

Jurčák

Marián

592

0. 99446

20

20

Kerekeš

Juraj

258

0. 43339

21

21

Kollárik

Ľudovít

443

0. 74416

22

22

Kostolányi

Marián

471

0. 79120

23

23

Pridala

Michal

864

1. 45137

24

24

Zeman

Vladimír

1 298

2. 18041

25

25

Abrahámová

Katarína

1 337

2. 24593

26

26

Rapant

František

174

0. 29229

27

27

Mäsiar

Dušan

692

1. 16244

28

28

Vrtík

Luděk

232

0. 38972

29

29

Klinko

Ladislav

399

0. 67025

30

30

Hadviger

Ivan

139

0. 23350

31

31

Hollá

Yvonne

97

0. 16294

32

32

Šimko

Ján

173

0. 29061

33

33

Borguľa

Milan

289

0. 48547

34

34

Gallovičová

Alena

167

0. 28053

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Hl. m. SR Bratislava

16 Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

59 530

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

25 617

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

43. 03208

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno

kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

35

35

Gašparíková

Dagmar

79

0. 13271

36

36

Trnovcová

Viera

81

0. 13607

37

37

Morsztýnová

Marcela

105

0. 17638

38

38

Hejčík

Milan

147

0. 24693

39

39

Ostatník

Marián

153

0. 25701

40

40

Klobušník

Milan

124

0. 20830

41

41

Bodišová

Judita

213

0. 35780

42

42

Škodný

Milan

99

016630

43

43

Granec

Jozef

174

0. 29229

44

44

Gergeľ

Michal

120

0. 20158

45

45

Kavecký

František

130

0. 21838

46

46

Adamec

Peter

264

0. 44347

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Západoslovenský

3 Združenie robotníkov Slovenska

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

52 170

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

17 409

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

33. 36975

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR 1

1

Kočnár Miroslav

6 336

12. 14491

NR SR 2

3

Polák Marián

5 537

10. 61338

NR SR 3

2

Garai Ján

3 514

6. 73567

4

4

Kalman Jozef

4 649

8. 91125

5

5

Gaži Štefan

1 508

2. 89055

6

6

Tóth Ferdinand

951

1. 82289

7

7

Orgoník František

2 121

4. 06555

8

8

Zajac Antonín

4 221

8. 09086

9

9

Chlebová Terézia

1 833

3. 51351

10

10

Bieliková Anna

1 727

3. 31033

11

11

Šimko Jozef

1 517

2. 90780

12

12

Prechtl Eduard

1 785

3. 42151

13

13

Mada Pavol

3 002

5. 75426

14

14

Tóth František

1 339

2. 56661

15

15

Hill Timotej

916

1. 75580

16

16

Peťovská Anna

1 512

2. 89822

17

17

Remiš Vladimír

1 190

2. 28100

18

18

Holubec Karol

1 347

2. 58194

19

19

Mikuda Peter

2 710

5. 19456

20

20

Szalayová Tatiana

779

1. 49320

21

21

Molčánová Júlia

1 246

2 38835

22

22

Oriškovič Karol

814

1. 56028

23

23

Matys Martin

1 403

2. 68929

24

24

Šiko Miroslav

141

0. 27027

25

25

Čavojská Elena

129

0. 24727

26

26

Popluhár Jaroslav

85

0. 16293

27

27

Štrba Ľuboš

610

1. 16925

28

28

Hrušík Peter

247

0. 47345

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Západoslovenský

4 Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

196 961

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

132 761

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

67. 40471

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR

1

1

Bugár

Béla

97 793

49. 65095

NR SR

2

3

Csáky

Pál

69 314

35. 19174

NR SR

3

2

Duray

Miklós

61624

31. 28741

NR SR

4

4

Duka-Zólyomi

Árpád

46 469

23. 59300

NR SR

5

8

Bauer

Edit

25 614

13. 00460

NR SR

6

11

A. Nagy

László

23 435

11. 89829

NR SR

7

5

Farkas

Pál

11 618

5. 89863

NR SR

8

6

Rózsa

Ernö

14 017

7 11664

NR SR

9

7

Bárdos

Gyula

7 548

3. 83223

NR SR

10

9

Ásványi

László

6 731 

3. 41743

NR SR

11

10

Kvarda

József

5 734

2. 91124

 

12

12

Szatmáry

György

6 522

3. 31132

 

13

13

Harna

István

6 575

3. 33822

 

14

14

Sárközy

Klára

11 732

5. 95651

 

15

15

Dolníková

Erzsébet

7615

3. 86625

 

16

16

Fóthy

János

6 186

314072

 

17

17

Fehér

Miklós

13 904

7. 05927

 

18

18

Hóka

László

3 232

1. 64093

 

19

19

Pázmány

Péter

3 776

1. 91713

 

20

20

Bartakovics

István

2 901

1. 47288

 

21

21

Andrássy

Ferenc

1 351

0. 68592

 

22

22

Szigeti

László

3 602

1. 82879

 

23

23

Mészáros

Lajos

11 401

5. 78846

 

24

24

Száraz

Dénes

1271

0. 64531

 

25

25

Katona

Ferenc

688

0. 34931

 

26

26

Szabóová

Olga

1 627

0. 82605

 

27

27

Nagy

Imre

968

0 49147

 

28

28

Bajnok

István

4110

2. 08671

 

29

29

Harsányi

Imre

1 122

0. 56966

 

30

30

Batta

Attila

931

0. 47268

 

31

31

Farkas

Gábor

446

0. 22644

 

32

32

Bölcs

Jozef

537

0. 27264

 

33

33

Mózes

Ferenc

258

0. 13099

 

34

34

Kele

Lajos

1 006

0. 51076

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Západoslovenský

4 Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

196 961

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

132 761

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

67. 40471

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

35

35

Keszegh

Pál

712

0. 36149

36

36

Filakovsky

János

1 876

0. 95247

37

37

Peczár

Károly

393

0. 19953

38

38

Forró

László

884

0. 44882

39

39

Bastrnák

Sándor

1 071

0. 54376

40

40

Sebök

Zoltán

2 133

1. 08296

41

41

Popély

Gyula

2 734

1. 38809

42

42

Magyar

Béla

1 158

0. 58793

43

43

Hulkó

Gábor

802

0. 40719

44

44

Jávorka

Mónika

606

0. 30768

45

45

Melczer

László

447

0. 22695

46

46

Vokolek

Mária

134

0 06803

47

47

Szomolai

Ernest

996

0. 50568

48

48

Mészáros

Miklós

514

0. 26097

49

49

Bélik

Juraj

372

0. 18887

50

50

Szöcs

Ferenc

1 431

0. 72654

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Západoslovenský

S Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HP SR

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

89 372

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

43 523

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

48. 69870

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR

1

1

Fogaš

Ľubomír

27 984

31. 31182

NR SR

2

4

Schmögnerová

Brigita

26 157

29. 26756

NR SR

3

2

Volf

Jaroslav

11 087

12. 40545

NR SR

4

3

Juriš

Anton

4 943

5. 53082

NR SR

5

5

Ďurišinová

Mária

7 578

8. 47917

 

6

6

Benčík

Michal

5 002

5. 59683

 

7

7

Marenčík

Albín

4 590

5. 13584

 

8

8

Chovanec

Miroslav

4 957

5. 54648

 

9

9

Fabian

Pavol

1 888

2. 11252

 

10

10

Sopira

Boris

1 111

1. 24312

 

11

11

Faič

Vladimír

1569

1. 75558

 

12

12

Borzová

Alžbeta

6 324

7. 07604

 

13

13

Jurica

Karol

1 389

1. 55418

 

14

14

Bohunický

Peter

3 205

3. 58613

 

15

15

Macho

Miloš

3 032

3. 39256

 

16

16

Ballek

Ladislav

2 397

 2. 68205

 

17

17

Klemens

Jozef

1 740

1. 94692

 

18

18

Horváth

Juraj

3 243

3. 62865

 

19

19

Jakubík

Pavol

794

0. 88842

 

20

20

Moravec

Bohumil

710

0. 79443

 

21

21

Čulen

Martin

1 180

1 32032

 

22

22

Šmahel

Jaroslav

504

0. 56394

 

23

23

Marenčík

Jozef

1 290

1. 44341

 

24

24

Šimko

Ivan

700

0. 78324

 

25

25

Psotová

Helena

538

0. 60198

 

26

26

Paulický

Peter

994

1. 11221

 

27

27

Valachovič

Dušan

436

0. 48785

 

28

28

Černá

Marta

2 300

2. 57351

 

29

29

Varjú

Ján

1 385

1 54970

 

30

30

Bízoňová

Emília

487

0. 54491

 

31

31

Štefanovič

Milan

205

0 22938

 

32

32

Borovský

Ivan

538

0 60198

 

33

33

Nováčik

Peter

293

0. 32784

 

34

34

Dorman

Pavol

492

0. 55051

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Západoslovenský

5 Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HP SR

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

89 372

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

43 523

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

48. 69870

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

35

35

Bošanský

Miroslav

257

0. 28756

36

36

Oravec

Ivan

1 171

1. 31025

37

37

Weis

Ján

1 577

1. 76453

38

38

Mravec

Ján

155

0. 17343

39

39

Karafa

Tibor

291

0. 32561

40

40

Matuška

Tibor

1 076

1. 20396

41

41

Tvaroška

Rudolf

428

0. 47890

42

42

Bende

Štefan

746

0. 83471

43

43

Jendrušák

Jozef

345

0. 38603

44

44

Vontszemüová

Lívia

613

0 68590

45

45

Hikl

Jozef

514

0. 57512

46

46

Riha

Jaroslav

471

0 52701

47

47

Morávek

Július

487

0. 54491

48

48

Fila

Marián

301

0. 33679

49

49

Hudák

Vladimír

578

0 64673

50

50

Petrányi

Július

875

0. 97905

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Západoslovenský 6 Demokratická únia Slovenska

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

61 351

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

25 472

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

41. 51848

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR 1

1

Filkus

Rudolf

18 626

30. 35973

NR SR 2

3

Kukan

Eduard

16 660

27. 15522

NR SR 3

2

Švec

Juraj

13 304

21. 68506

4

4

Chmel

Rudolf

4 591

7. 48317

5

5

Miškovský

Vladimír

4 888

7. 96727

6

6

Móri

Imrich

1 126

1. 83534

7

7

Korbela

Igor

1 339

2. 18252

8

8

Ondrejovičová

Milada

1 203

1. 96085

g

9

Šedivý

Vladimír

1 947

3. 17354

10

10

Zethy

Ján

861

1. 40340

11

11

Horský

Michal

2 029

3. 30720

12

12

Zahradníková

Eva

1 473

2. 40094

13

13

Kunkel

Miloš

713

1. 16217

14

14

Husár

Pavol

364

0. 59331

15

15

Bodor

Emil

476

0. 77586

16

16

Bachratý

Jozef

598

0. 97472

17

17

Sloboda

Peter

1 248

2. 03420

18

18

Kajan

Milan

1 041

1. 69679

19

19

Fülöpová

Renáta

756

1. 23225

20

20

Minarovič

Silvester

470

0. 76608

21

21

Sihelnik

Štefan

225

0. 36674

22

22

Jurková

Oľga

540

0. 88018

23

23

Pachinger

Alfonz

606

0. 98776

24

24

Vosátko

Bronislav

181

0 29502

25

25

Zaťkova

Zdena

179

0. 29176

26

26

Malejčík

Albín

267

0 43520

27

27

Zeman

Viliam

77

0. 12551

28

28

Valachovič

Ivan

48

0. 07824

29

29

Šulek

Zdeněk

660

1 07578

30

30

Hudec

Pavel

137

0 22331

31

31

Vlado

Jozef

94

0. 15322

32

32

Takáč

Dušan

64

010432

33

33

Mihalko

Pavel

176

0. 28687

34

34

Mastrák

Vojtech

283

0 46128

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Západoslovenský 6 Demokratická únia Slovenska

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

61 351

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

25 472

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

41. 51848

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

35

35

Mesároš

Peter

161

0. 26242

36

36

Toma

Peter

44

0. 07172

37

37

Puchel

Vladimír

164

0. 26731

38

38

Gajdošík

Vladimír

221

0. 36022

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Západoslovenský 14 Slovenská národná strana

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

52 675

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

20 718

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

39. 33175

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR 1

1

Andel

Marián

11 668

22. 15093

NR SR 2

2

Haťapka

Kamil

6 619

12. 56573

NR SR 3

3

Kolláriková

Melánia

3 400

6. 45467

4

4

Kóňa

Miloslav

5111

9. 70290

5

5

Zacharová

Viera

2 953

5. 60607

6

6

Žitňan

Vojtech

3 148

5. 97627

7

7

Tekely

František

2 410

4. 57523

8

8

Marko

Milan

1 496

2. 84006

9

9

Hrivík

Pavol

1 343

2. 54960

10

10

Kažmír

Juraj

1207

2. 29141

11

11

Lukáč

Stanislav

1 258

2 38823

12

12

Kapusta

Marian

2 401

4. 55814

13

13

Repaský

Ján

2 953

5. 60607

14

14

Michalec

Miroslav

971

1. 84338

15

15

Malý

Igor

2 971

5. 64025

16

16

Böhm

Tibor

2 213

4. 20123

17

17

Šabík

Oliver

460

0. 87328

18

18

Kačák

Silvester

989

1. 87755

19

19

Proksová

Mária

1078

2. 04651

20

20

Križan

Ján

1 355

2. 57238

21

21

Valach

Jozef

712

1. 35168

22

22

Kadúch

Ján

578

1. 09729

23

23

Šedovič

Jozef

628

1. 19222

24

24

Polonský

Stanislav

431

0. 81822

25

25

Kišš

Ján

464

0. 88087

26

26

Bezák

Jozef Dušan

279

0 52966

27

27

Denko

Milan

115

0 21832

28

28

Štefániková

Angela

615

1. 16754

29

29

Masrna

Jaroslav

142

0. 26958

30

30

Učník

Miroslav

192

0. 36450

31

31

Kolarovič

Juraj

106

0. 20123

32

32

Král

Vladimír

81

015377

33

33

Malý

Alojz

207

0 39298

34

34

Zachar

Milan

245

0. 46512

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Západoslovenský 14 Slovenská národná strana

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

52 675

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

20 718

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

39. 33175

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

35

35

Zeleňák

Milan

273

0. 51827

36

36

Benkovský

Anton

124

0. 23541

37

37

Rigáň

Peter

78

0. 14808

38

38

Krupa

Miloš

690

1. 30992

39

39

Sýkora

Ľubomír

243

0. 46132

40

40

Varga

Marián

97

0. 18415

41

41

Ralbovský

Jozef

86

0. 16327

42

42

Koczkášova

Anna

150

0. 28477

43

43

Máčaj

Michal

455

0. 86379

44

44

Balco

Dušan

161

0. 30565

45

45

Molnár

Juraj

756

1. 43522

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Západoslovenský

15 Kresťanskodemokratické hnutie

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

77 415

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

32 596

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

42. 10554

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR

1

1

Čarnogurský

Ján

22 586

29. 17522

NR SR

2

2

Brocka

Július

18 676

24. 12452

NR SR

3

3

Hrušovský

Pavol

9 050

11. 69024

NR SR

4

4

Palacka

Gabriel

5 309

6. 85784

 

5

5

Bielik

Ján

5116

6. 60854

 

6

6

Vavro

Anton

4 147

5. 35684

 

7

7

Vagač

Filip

1 841

2. 37809

 

8

8

Bobovnický

Július

3 923

5. 06749

 

9

9

Jančovič

Stanislav

2 085

2. 69328

 

10

10

Gabura

Peter

1 581

2. 04224

 

11

11

Ivan

Jaroslav

947

1 22328

 

12

12

Palacka

Štefan

1 285

1. 65989

 

13

13

Chmelík

Bohumil

3 984

5. 14629

 

14

14

Poláček

Jozef

1626

2. 10037

 

15

15

Tóth

Jozef

1 364

1. 76193

 

16

16

Jedinák

Dušan

2 405

3. 10663

 

17

17

Golej

Vladimír

422

0. 54511

 

18

18

Juráň

Cyprián

520

0. 67170

 

19

19

Horák

Vladimír

844

1. 09023

 

20

20

Valachyová

Mária

1 157

1. 49454

 

21

21

Nádašský

Ján

852

1. 10056

 

22

22

Hrala

Július

340

0. 43919

 

23

23

Krempaský

Vladimír

934

1. 20648

 

24

24

Přidal

Alojz

647

0 83576

 

25

25

Kvasnička

Ladislav

2 072

2. 67648

 

26

26

Pobuda

Ján

265

0. 34231

 

27

27

Hollý

Eduard

177

0. 22864

 

28

28

Kubíni

Alexander

225

0 29064

 

29

29

Smiešková

Katarína

165

0. 21314

 

30

30

Košťál

Pavol

736

0. 95072

 

31

31

Rajec

Štefan

219

0. 28289

 

32

32

Bošnák

Štefan

859

1. 10960

 

33

33

Dubovan

Karol

840

1. 08506

 

34

34

Brath

Anton

34

0. 04392

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Západoslovenský

15 Kresťanskodemokratické hnutie

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

77 415

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

32 596

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

42. 10554

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

35

35

Horník

Vladimír

109

0. 14080

36

36

Balážik

Jozef

129

0. 16663

37

37

Šimkovičová

Jozefina

298

0. 38494

38

38

Hanzalík

Marián

45

0. 05813

39

39

Máčaj

Rudolf

360

0. 46503

40

40

Šumichrast

Anton

490

0 63295

41

41

Jócsik

Ladislav

103

0. 13305

42

42

Klokner

Jozef

393

0. 50765

43

43

Kolník

Marián

311

0. 40173

44

44

Meluš

Jozef

92

0. 11884

45

45

Tomašovič

Pavol

300

0. 38752

46

46

Rácková

Pavla

636

0. 82155

47

47

Paulini

Milan

614

0. 79313

48

48

Mikloško

Marián

1 122

1. 44933

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Západoslovenský

16 Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

319 239

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

140 502

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

44. 01154

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR

1

1

Gašparovič

Ivan

122 303

38. 31080

NR SR

2

2

Keltošová

Oľga

70 061

21. 94625

NR SR

3

3

Baco

Peter

46 881

14. 68524

NR SR

4

7

Sečánsky

Milan

38 079

11. 92805

NR SR

5

4

Lysák

Ladislav

11 549

3. 61767

NR SR

6

5

Hudec

Ivan

13 243

4. 14830

NR SR

7

6

Maxon

Miroslav

10 604

3. 32165

NR SR

8

8

Cuper

Ján

7 086

2. 21965

NR SR

9

9

Tužinský

Ján

3 474

1. 08821

NR SR

10

10

Hofbauer

Roman

21 345

6. 68621

NR SR

11

11

Rea

Jozef

5 432

1. 70155

NR SR

12

12

Cabaj

Tibor

24 528

7. 68327

NR SR

13

13

Brňák

Peter

7 121

2. 23062

NR SR

14

14

Rapaičová

Ida

19 155

6. 00021

NR SR

15

15

Gaulieder

František

2 921

0. 91499

NR SR

16

16

Matejka

Arpád

5 353

1 67680

NR SR

17

17

Vicen

Vlastimil

2 738

0 85766

NR SR

18

18

Kolesárová

Alena

2 947

0 92313

NR SR

19

19

Lazarová

Zora

2 985

0. 93504

 

20

20

Halabrín

Pavel

4 764

1 49230

 

21

21

vec

František

8 884

2. 78287

 

22

22

Šútovský

Jozef

468

0. 14660

 

23

23

Rehák

Milan

967

0. 30291

 

24

24

Ďurdík

Ferdinand

321

010055

 

25

25

Pecár

Anton

1 041

0 32609

 

26

26

Belan

Ján

1826

0. 57199

 

27

27

Vrábel

Jozef

1 256

0. 39344

 

28

28

Hanker

Jozef

446

0. 13971

 

29

29

Kovarčík

Ján

740

0. 23180

 

30

30

Melicher

Roman

1252

0. 39218

 

31

31

Garajová

Eva

5 442

1. 70468

 

32

32

Becík

Stanislav

1 095

0 34300

 

33

33

Antal

Ľubomír

537

0. 16821

 

34

34

Zbořil

Rastislav

703

0. 22021

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Západoslovenský

16 Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

319 239

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

140 502

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

44. 01154

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

35

35

Sedláček

Milan

600

0. 18795

36

36

Vajda

Miloš

976

0. 30573

37

37

Macho

Ernest

507

0. 15882

38

38

Fašaneková

Jana

854

0 26751

39

39

Rajčan

Miroslav

1 337

0. 41881

40

40

Murárik

Štefan

402

0. 12592

41

41

Vaškovič

Ladislav

584

0. 18294

42

42

Veszprémi

Imrich

243

0. 07612

43

43

Benčová

Lýdia

1 135

0. 35553

44

44

Smilka

Ján

422

0. 13219

45

45

Brezinská

Júlia

346

0. 10838

46

46

Varečka

Štefan

1 766

0 55319

47

47

Pavlovičová

Blažena

981

0. 30729

48

48

Hanák

Juraj

920

0. 28819

49

49

Sokol

Jozef

952

0. 29821

50

50

Žák

Ivan

1 364

0. 42727

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Stredoslovenský

3 Združenie robotníkov Slovenska

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

69 973

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

36 516

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

52. 18584

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR

1

1

Ľupták

Ján

32 138

45. 92914

NR SR

2

3

Národa

Anton

7 162

10. 23538

NR SR

3

2

Borovský

Ján

6 853

9. 79378

NR SR

4

4

Poliak

Anton

5 476

7. 82588

 

5

5

Kvorka

Ján

2 873

4. 10587

 

6

6

Káloši

Štefan

2148

3. 06976

 

7

7

Blahová

Mária

4 018

5. 74221

 

8

8

Lietava

Ján

5 968

8. 52900

 

9

9

Lauro

Vladimír

2 507

3. 58281

 

10

10

Kadáš

Pavol

1 837

2. 62530

 

11

11

Hruška

Pavel

1 603

2. 29088

 

12

12

Salaj

Ján

4 866

6. 95411

 

13

13

Zajacová

Marta

2 347

3. 35415

 

14

14

Ňuňuk

Ján

1461

2. 08795

 

15

15

Bugaj

Ľudovít

1 517

2. 16798

 

16

16

Kéry

Kornel

1 873

2. 67675

 

17

17

Zeleznik

Ivan

2 101

3. 00259

 

18

18

Pánči

Stanislav

2 476

3. 53851

 

19

19

Chríbik

Štefan

1448

2. 06937

 

20

20

Kašica

Rudolf

1472

2. 10367

 

21

21

Považan

Alexander

3 033

4. 33453

 

22

22

Hodrušský

Vladimír

3 256

4. 65322

 

23

23

Hrušková

Mária

1 905

2. 72248

 

24

24

Pinka

Daniel

1 273

1. 81927

 

25

25

Hažík

František

2 318

3. 31271

 

26

26

Šarlák

Stanislav

2 066

2. 95257

 

27

27

Farkaš

Ján

661

0. 94465

 

28

28

Paulíková

Janka

685

0 97895

 

29

29

Kamodi

Milan

250

0. 35728

 

30

30

Čaba

Ján

340

0. 48590

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Stredoslovenský

4 Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

40 783

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

27 500

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

67. 43006

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR 1

3

Boros

Zoltán

9 087

22. 28134

NR SR 2

1

Komlósy

Zsolt

8 218

20. 15055

3

4

Kónya

Ferenc

6 990

17. 13949

4

8

Batta

István

6 901

16. 92127

5

5

Kovács

István

6 503

15. 94537

6

15

Jóba

Mihály

5 937

14. 55754

7

7

Világi

Oszkár

5 405

13. 25307

8

2

Molnár

József

4 816

11. 80884

9

6

Talpas

Margit

2 536

6. 21828

10

9

Matyinkó

László

1 935

4. 74462

11

10

Adám

Zita

2 914

7. 14513

12

11

Pásztor

György

1 558

3. 82022

13

12

Urbán

Aladár

1 450

3. 55540

14

13

Mázik

István

2 978

7. 30206

15

14

Papp

Sándor

1 125

2 75850

16

16

Gaál

Imre

2 555

6. 26487

17

17

Hrubík

Vojtech

1 153

2. 82716

18

18

Villant

József

1 322

3. 24155

19

19

Barassó

István

2 187

5. 36253

20

20

Csíkany

Barnabás

687

1 68453

21

21

Ibos

Laszló

335

0 82142

22

22

Kiss

György

351

0. 86065

23

23

Kónya

Zoltán

1 546

3. 79080

24

24

Zsámbok

Csaba

549

1 34615

25

25

Gyurkovics

Mária

438

1 07398

26

26

Korcsog

Peter

666

1 63303

27

27

Ferencz

József

1 125

2. 75850

28

28

Szalay

Annamária

266

0 65223

29

29

Hahnová Duray

Éva

992

2. 43239

30

30

Pál

Gyula

298

0. 73070

31

31

Mag

József

799

1. 95915

32

32

Herczeg

József

239

0 58603

33

33

Takács

János

1 051

2 57705

34

34

Pál

Ferdinánd

493

1. 20884

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Stredoslovenský

4 Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

40 783

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

27 500

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

67. 43006

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

35

35

Forgon

János

272

0. 66694

36

36

Bárczi

Tibor

692

1. 69679

37

37

Balogh

Barnabás

501

1. 22845

38

38

Tóbiás

István

218

0. 53454

39

39

Széplaky

Dénes

637

1. 56193

40

40

Csutor

Mária

502

1. 23091

41

41

Csizmadia

Béla

85

0. 20842

42

42

Maksi

Barnabás

270

0. 66204

43

43

Balázs

Éva

424

1. 03965

44

44

Sándor

István

113

0. 27708

45

45

Zagyi

Jenö

798

1. 95670

46

46

Lupták

Éva

142

0. 34818

47

47

Suhányi

Sándor

1 341

3. 28813

48

48

Cseri

György

1 688

4. 13898

49

49

Palik

László

296

0. 72579

50

50

Saranková

Drahomíra

570

1. 39764

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Stredoslovenský

5 Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HP SR

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

78 241

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

42 447

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

54. 25161

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR

1

1

Kanis

Pavol

30 270

38. 68816

NR SR

2

5

Koncoš

Pavel

16 144

20 63368

NR SR

3

11

Magvaši

Peter

15 574

19. 90516

NR SR

4

6

Pribilinec

Jozef

12 556

16. 04785

 

5

2

Gergely

Milan

3 903

4. 98843

 

6

3

Zala

Boris

6 580

8. 40991

 

7

4

Marušinec

Ivan

4 164

5. 32202

 

8

7

Ambróš

Ladislav

1 711

2. 18683

 

9

8

Klvač

Jaroslav

4 226

5. 40126

 

10

9

Poliak

Pavel

2 359

3. 01504

 

11

10

Dorotin

Dušan

5 131

6. 55794

 

12

12

Krkošková

Jolana

1 777

2. 27119

 

13

13

Pavlechová

Viera

2 291

2. 92813

 

14

14

Murgaš

Jozef

4 235

5. 41276

 

15

15

Jaroš

Peter

1 916

2. 44884

 

16

16

Ličko

Michal

1 442

1. 84302

 

17

17

Gazdík

Miroslav

1 596

2. 03985

 

18

18

Vaňo

Miloš

2 156

2. 75559

 

19

19

Krumpolec

Jozef

1 311

1. 67559

 

20

20

Škorupa

Jozef

1 801

2. 30186

 

21

21

Hajduk

Pavol

1 060

1. 35479

 

22

22

Gerát

Rudolf

710

0 90745

 

23

23

Husár

Karol

392

0. 50102

 

24

24

Gacík

Milan

716

0. 91512

 

25

25

Krcho

Štefan

568

0. 72596

 

26

26

Filipp

Dominik

677

0. 86528

 

27

27

Horváth

Jozef

789

1. 00842

 

28

28

Rapco

Pavol

552

0. 70551

 

29

29

Országh

Jozef

1 333

1 70371

 

30

30

Debnár

Milan

847

1 08255

 

31

31

Bystriansky

Ján

793

1. 01354

 

32

32

Hlavnička

Vladimír

508

0 64928

 

33

33

Rusnák

Peter

621

0. 79370

 

34

34

Branický

Milan

713

0 91129

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Stredoslovenský

5 Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HP SR

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

78 241

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

42 447

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

54. 25161

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

35

35

Strcuľa

Zoltán

774

0. 98925

36

36

Papaj

Ivan

430

0. 54958

37

37

Fibich

Juraj

455

0. 58154

38

38

Šüli

Jozef

784

1. 00203

39

39

Maňka

Vladimír

367

0. 46906

40

40

Bero

Anton

578

0. 73874

41

41

Vavro

Anton

582

0. 74386

42

42

Kubišová

Marta

702

0. 89723

43

43

Piliarik

Pavel

1 093

1. 39697

44

44

Králik

Ján

1 382

1. 76634

45

45

Dobrovolný

Jozef

469

0. 59943

46

46

Križanová

Viera

587

0. 75025

47

47

Kopka

Roman

548

0. 70040

48

48

Gembický

Alexander

518

0. 66206

49

49

Králik

Milan

462

0. 59048

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Stredoslovenský

6 Demokratická únia Slovenska

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

71 025

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

38 425

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

54. 10067

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR

1

1

Moravčík

Jozef

34 654

48. 79127

NR SR

2

2

Harach

Ľubomír

19 073

26. 85392

NR SR

3

3

Černák

Ľudovít

18 879

26. 58078

NR SR

4

4

Šagát

Tibor

16 944

23. 85639

 

5

5

Rusnáková

Eva

2 961

4. 16895

 

6

6

Ďurana

Ján

1 457

2. 05139

 

7

7

Homola

Pavol

1 394

1 96269

 

8

8

Straka

Anton

1 560

2. 19641

 

g

9

Jaroš

Ivan

2 078

2. 92573

 

10

10

Ištoňová

Alžbeta

1 219

1. 71630

 

11

11

Hudina

Milan

529

0. 74481

 

12

12

Vrábeľ

Martin

1 657

2. 33298

 

13

13

Finďo

Andrej

1 458

2. 05280

 

14

14

Solárik

Jozef

956

1. 34600

 

15

15

Gálisová

Ľubica

914

1 28687

 

16

16

Mrkva

František

1 207

1. 69940

 

17

17

Lukáč

Pavol

760

1. 07005

 

18

18

Paumer

Vojtech

151

0. 21260

 

19

19

Valach

Jaroslav

811

1. 14185

 

20

20

Novotný

Michal

651

0. 91658

 

21

21

Kováč

Ján

509

0. 71665

 

22

22

Lentvorský

Jaroslav

435

0. 61246

 

23

23

Kováčik

Jozef

523

0. 73636

 

24

24

Haviar

Marián

1 462

2. 05843

 

25

25

Svetlík

Peter

314

0. 44210

 

26

26

Fizik

Ladislav

1 197

1. 68532

 

27

27

Andrášik

Ján

139

0. 19571

 

28

28

Gazdík

Oto

192

0 27033

 

29

29

Greisiger

Matej

178

0. 25062

 

30

30

Harmady

Borivoj

127

0. 17881

 

31

31

Chorvát

Peter

256

0. 36044

 

32

32

Romanik

Martin

216

0 30412

 

33

33

Kliment

Peter

144

0. 20275

 

34

34

Šiagi

Ondrej

134

0. 18867

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Stredoslovenský

6 Demokratická únia Slovenska

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

71 025

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

38 425

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

54. 10067

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

 

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

35

35

Leginus

Vladimír

258

0. 36325

36

36

Turiaková

Anna

242

0. 34073

37

37

Mišo

Milan

124

0. 17459

38

38

Janek

Stanislav

43

0. 06054

39

39

Sučík

Jozef

95

0. 13376

40

40

Hesek

Peter

208

0. 29285

41

41

Lafférsova

Anna

85

011968

42

42

Stašová

Anna

246

0. 34636

43

43

 

Luciak

Pavol

108

0. 15206

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Stredoslovenský

14 Slovenská národná strana

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

59 363

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

30 598

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

51. 54389

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR 1

1

Slota

Ján

23 680

39. 89017

NR SR 2

2

Moric

Viťazoslav

14 519

24. 45800

NR SR 3

3

Šepták

Rastislav

4 536

7. 64112

4

4

Mika

Oskár

3 751

6. 31875

5

5

Líška

Jozef

1 918

3. 23097

6

6

Čauder

Gabriel

2 014

3. 39269

7

7

Sitek

Ján

2 234

3. 76329

8

8

Mican

Stanislav

1 661

2. 79804

g

9

Fidluš

Michal

1226

2. 06526

10

10

Malíková

Anna

3 687

6. 21094

11

11

Hrkeľ

Vladimír

703

1. 18424

12

12

Fačkovec

Slavomír

2 764

4. 65610

13

13

Ľupták

Pavol

2146

3. 61505

14

14

Kereš

Ján

815

1. 37291

15

15

Fajer

Milan

1 231

2. 07368

16

16

Šaško

Ivan

2 686

4. 52470

17

17

Pardel

Ladislav

1 021

1. 71993

18

18

Kučerová

Alžbeta

1906

3. 21075

19

19

Marčan

Milan

1 925

3. 24276

20

20

Valkovič

Ľudovít

918

1. 54642

21

21

Gondáš

Ivan

1 914

3. 22423

22

22

Korman

Miroslav

2 459

4. 14231

23

23

Pecho

Jaroslav

658

1. 10843

24

24

Ďurovec

Jozef

864

1. 45545

25

25

Švantner

Dušan

1 378

2. 32131

26

26

Daniš

Jaroslav

1 668

2. 80983

27

27

Jankuliak

Ľudovít

686

1 15560

28

28

Matejík

Milan

126

0 21225

29

29

Laššák

Jaroslav

299

0. 50368

30

30

Prašil

Stanislav

228

0. 38408

31

31

Mikuš

Ladislav

151

0. 25437

32

32

Žiak

Ján

728

1. 22635

33

33

Bornayová

Svetlana

515

0. 86754

34

34

Kertész

Ľuboš

140

0. 23584

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Stredoslovenský

14 Slovenská národná strana

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

59 363

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

30 598

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

51. 54389

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

35

35

Stolár

Juraj

458

0. 77152

36

36

Párničan

Marián

137

0. 23078

37

37

Chabada

Miroslav

217

0. 36555

38

38

Gladiš

Štefan

519

0. 87428

39

39

Bureš

Ján

308

0. 51884

40

40

Máček

František

298

0. 50200

41

41

Adámek

Miroslav

302

0. 50873

42

42

Kucháriková

Anna

154

0 25942

43

43

Eibner

Ivan

260

0. 43798

44

44

Ábelovský

Ľubomír

247

0 41608

45

45

Kmeť

Igor

362

0. 60981

46

46

Tomajka

Imrich

184

0. 30996

47

47

Kulla

Jozef

280

0. 47167

48

48

Lovrant

Jozef

210

0. 35376

49

49

Balková

Eva

643

1. 08317

50

50

Pánis

Stanislav

1 176

1. 98103

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Stredoslovenský

15 Kresťanskodemokratické hnutie

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

73 967

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

37 663

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

50. 91865

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR

1

2

Roman

Ľubomír

20 973

28. 35454

NR SR

2

1

Pittner

Ladislav

20 508

27. 72588

NR SR

3

12

Mikolášik

Miroslav

8 858

11. 97561

NR SR

4

3

Miklušičák

Jozef

7 740

10. 46413

 

5

4

Krivčík

Ján

3 995

5. 40106

 

6

5

Biba

Ján

2 564

3. 46641

 

7

6

Zajac

Peter

3 592

4. 85622

 

8

7

Fronc

Martin

2 643

3. 57322

 

9

8

Faktor

Pavol

2 808

3. 79629

 

10

9

Goč

Ján

1 247

1. 68589

 

11

10

Petrík

Ján

3 016

4. 07749

 

12

11

Záborská

Anna

3 653

4. 93869

 

13

13

Janiš

Stanislav

1 348

1. 82243

 

14

14

Lamatová

Viera

2 722

3 68002

 

15

15

Štrba

Ján

974

1. 31680

 

16

16

Zemančík

Pavol

1 664

2. 24965

 

17

17

Švento

Michal

1 924

2. 60116

 

18

18

Ehrenberger

Emil

648

0. 87607

 

19

19

Opalka

Milan

1 931

2. 61062

 

20

20

Gura

Milan

2 434

3 29066

 

21

21

Homolová

Mária

1 648

2. 22802

 

22

22

Habovštiak

Jozef

5 670

7. 66558

 

23

23

Chyba

Ladislav

1 742

2. 35510

 

24

24

Klimek

Martin

2 038

2. 75528

 

25

25

Šuľan

Vendelín

341

0. 46102

 

26

26

Arvay

Emil

1 070

1. 44659

 

27

27

Kurhajcová

Margita

406

0. 54889

 

28

28

Tatár

Peter

867

1 17214

 

29

29

Maník

Vincent

304

0. 41099

 

30

30

Čertík

Milan

366

0. 49482

 

31

31

Oparty

Alojz

1 951

2. 63766

 

32

32

Packa

Ján

350

0. 47318

 

33

33

Hatiar

Anton

266

0. 35962

 

34

34

Podmajerský

Milan

355

0. 47994

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Stredoslovenský

15 Kresťanskodemokratické hnutie

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

73 967

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

37 663

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

50. 91865

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

35

35

Mecho Vladimír

147

0. 19874

36

36

Valko Jozef

1 111

1. 50202

37

37

Danko Mikuláš

845

1. 14240

38

38

Bukran Ladislav

237

0. 32041

39

39

Šeďová Blanka

441

0. 59621

40

40

Morháč Miroslav

237

0. 32041

41

41

Páleníková Eva

401

0. 54213

42

42

Škombár Ján

1 405

1. 89950

43

43

Pánči Emil

1 276

1 72509

44

44

Tichý Pavel

648

0. 87607

45

45

Ondrejka Ján

935

1. 26408

46

46

Václavík Ján

616

0. 83280

47

47

Uškrt Ladislav

150

0. 20279

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Stredoslovenský

16 Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

400 642

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

243 002

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

60 65315

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR

1

1

Mečiar

Vladimír

230 603

57. 55837

NR SR

2

7

Konárik

Karol

73 721

18. 40072

NR SR

3

3

Slobodník

Dušan

63 321

15. 80488

NR SR

4

2

Bieliková

Alica

59 866

14. 94252

NR SR

5

4

Zelenayová

Eva

59 553

14. 86439

NR SR

6

5

Delinga

Pavel

8 153

2 03498

NR SR

7

6

Ducký

Ján

38 381

9. 57987

NR SR

8

8

Hornáček

Viliam

6 809

1. 69952

NR SR

g

9

Polka

Ladislav

9 405

2. 34748

NR SR

10

10

Smolec

Ján

7 400

1. 84704

NR SR

11

11

Mušková

Ľudmila

13 755

3. 43324

NR SR

12

12

Nováková

Iveta

6 386

1. 59394

NR SR

13

13

Tarnóczy

Arpád

4 756

1. 18709

NR SR

14

14

Novotný

Ľubomír

5 854

1. 46115

NR SR

15

15

Fekete

Ján

3 153

0. 78699

NR SR

16

16

Cingel

Tomáš

9 398

2. 34574

NR SR

17

17

Tarčák

Jozef

8 758

2. 18599

NR SR

18

18

Bartošíková

Mária

7 584

1. 89296

NR SR

19

19

Macuška

Dušan

4 877

1. 21730

NR SR

20

20

Líška

Stanislav

5 237

1. 30715

NR SR

21

21

Zahatlan

Karol

4 468

1. 11521

NR SR

22

22

Mikulka

Vladimír

8 799

2. 19623

NR SR

23

23

Husár

Stanislav

12 578

313946

NR SR

24

24

Fidrík

Jaroslav

1 341

0. 33471

 

25

25

Kocová

Eva

3 215

0 80246

 

26

26

Števček

Pavol

647

0. 16149

 

27

27

Gavlák

Milan

2 466

0. 61551

 

28

28

Vanko

Marián

4 215

1 05206

 

29

29

Bahna

Pavol

1 855

0 46301

 

30

30

Ťavodová

Gizela

1 969

0. 49146

 

31

31

Kobela

Stanislav

1 720

0. 42931

 

32

32

Sudeková

Jana

4 089

1. 02061

 

33

33

Pivoluska

Ján

2 265

0. 56534

 

34

34

Romanovská

Mária

1 604

0 40036

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Stredoslovenský

16 Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

400 642

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

243 002

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

60. 65315

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

35

35

Moravčík Peter

3 431

0. 85638

36

36

Gandi Miroslav

3 124

0. 77975

37

37

Compel Jaroslav

274

0. 06839

38

38

Kohút Jozef

1 963

0. 48996

39

39

Grendelová Emília

1 868

0. 46625

40

40

Fraňo Václav

2 024

0. 50519

41

41

Vražel Jozef

2 749

0. 68615

42

42

Mayerová Janka

1 617

0. 40360

43

43

Rolko Jaroslav

2 941

0. 73407

44

44

Grapa Jozef

2 026

0. 50569

45

45

Moravčík Juraj

1 573

0. 39262

46

46

Zeman Ján

2 090

0. 52166

47

47

Jačmeňík Stanislav

1263

0. 31524

48

48

Maruniak Peter

1 731

0. 43206

49

49

Pospíšil Anton

2 742

0. 68440

50

50

Homola Vladimír

5 231

1. 30565

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Východoslovenský

3 Združenie robotníkov Slovenska

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

79 841

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

33 603

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

42. 08740

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR

1

1

Kolník

Klement

11 387

14. 26210

NR SR

2

3

Barna

Miroslav

9 551

11. 96253

NR SR

3

2

Kraus

Hubert

5 355

6. 70708

NR SR

4

5

Glinský

Jozef

4 890

6. 12467

NR SR

5

6

Pacola

Miroslav

4 831

6. 05078

 

6

7

Čurma

Miroslav

7 471

9. 35735

 

7

8

Závodová

Helena

4 170

5. 22288

 

8

9

Naď

Imrich

3 339

4. 18206

 

g

10

Biľo

Miroslav

4 012

5. 02499

 

10

11

Bundzík

Ľudvik

3 941

4. 93606

 

11

12

Jacík

Miroslav

4 603

5. 76521

 

12

13

Želonka

Jozef

3 824

4. 78952

 

13

14

Demčáková

Ľubica

3 689

4 62043

 

14

15

Garčár

František

2 754

3. 44936

 

15

16

Rudý

Ivan

3 047

3. 81633

 

16

17

Repčák

Jozef

2 685

3. 36293

 

17

18

Križanovský

Emil

1 998

2. 50247

 

18

19

Zengevald

Ján

2 599

3. 25522

 

19

20

Belušár

Pavol

3 050

3. 82009

 

20

21

Trella

Ján

2 640

3. 30657

 

21

22

Imrich

Štefan

2 782

3. 48443

 

22

23

Sendecká

Margita

4 253

5. 32684

 

23

24

Antony

Milan

4 638

5 80905

 

24

25

Marcin

Ján

151

0 18913

 

25

26

Rudkay

Michal

613

0. 76778

 

26

27

Meleky

Ján

198

0. 24799

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Východoslovenský

4 Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

47 211

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

33 105

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

70. 12137

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR 1

2

Pásztor István

11 124

23. 56231

NR SR 2

6

Köteles László

11 117

23. 54748

NR SR 3

1

Ferkó Barnabás

10 404

22. 03724

4

4

Fuksz Sándor

9 306

19. 71151

5

7

Pirovits Ladislav

6 651

14 08782

6

9

Albert Alexander

6 557

13. 88871

7

3

Hornyák János

4 562

9. 66300

8

5

Barta Pál

4 207

8. 91106

9

8

Csatlós István

2 201

4. 66205

10

10

Krivánsky Miklós

1 896

4. 01601

11

11

Balassa Zoltán

2 821

5. 97530

12

12

Galán Géza

2 428

5. 14287

13

13

Gilányi Štefan

4 591

9. 72443

14

14

Lizák Péter

1 057

2. 23889

15

15

Máriássy Péter

2 984

6. 32056

16

16

Czapová Mária

1 648

3. 49071

17

17

Havasi Péter

2 623

5. 55591

18

18

Bubenko Juraj

1 926

4. 07956

19

19

Hajduk György

2140

4. 53284

20

20

Jakus Peter

1 002

2. 12239

21

21

Tarnóczy István

334

0. 70746

22

22

Görgey Árpád

3 382

7. 16358

23

23

Reiter Géza

2 852

6. 04097

24

24

Paholics Gábor

545

1. 15439

25

25

Gabri Rudolf

391

0. 82820

26

26

Horváth Dionýz

646

1. 36833

27

27

Iván Ladislav

3 067

6 49637

28

28

Munik István

408

0. 86421

29

29

Katrenics Karol

2 742

5 80797

30

30

Blénessy István

332

0 70323

31

31

Pappová Anna

656

1. 38951

32

32

Szabó Vojtech

292

0 61850

33

33

Orosz Erich

720

1. 52507

34

34

Molnár Karol

186

0. 39398

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Východoslovenský

4 Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

47 211

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

33105

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

70. 12137

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

35

35

Gálya István

175

0. 37068

36

36

Szakszon Gejza

327

0. 69264

37

37

Simko László

591

1. 25183

38

38

Kajla Ján

211

0. 44693

39

39

Magyar Ferenc

1 605

3. 39963

40

40

Demko Andrej

611

1. 29419

41

41

Bartók Ladislav

1 355

2. 87009

42

42

Kukoricás Róbert

516

1. 09297

43

43

Erdélyi Gabriel

817

1. 73053

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Východoslovenský

5 Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HP SR

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

99 402

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

58 801

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

59. 15475

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR

1

1

Weiss

Peter

46 224

46. 50208

NR SR

2

5

Fico

Robert

12 918

12. 99571

NR SR

3

8

Sopko

Viliam

11 244

11. 31164

NR SR

4

2

Pokorný

Jozef

9 362

9. 41832

NR SR

5

3

Klein

Jozef

9 336

9. 39217

NR SR

6

4

Gbúrová

Marcela

9112

9. 16682

 

7

6

Hanzel

Milan

4 451

4. 47778

 

8

7

Lukacko

Juraj

5 585

5. 61860

 

9

9

Makatúrová

Anna

3 406

3. 42649

 

10

10

Leško

Marián

4 976

5. 00594

 

11

11

Orosz

Ladislav

6 048

6. 08438

 

12

12

Zselenák

Jozef

5 067

5. 09748

 

13

13

Mutafov

Pavol

2 813

2. 82992

 

14

14

Guldanová

Bibiána

4 057

4. 08141

 

15

15

Gecelovský

Vladimír

2 987

3. 00497

 

16

16

Bujda

Miroslav

2 838

2. 85507

 

17

17

Barlog

Milan

3 134

3. 15285

 

18

18

Drotár

Pavol

2 993

3. 01101

 

19

19

Bogdan

Pavol

3 270

3. 28967

 

20

20

Šipoš

Roman

2 727

2. 74341

 

21

21

Kendra

Vincent

4118

4. 14277

 

22

22

Vodzinská

Magdaléna

3 796

3. 81884

 

23

23

Muška

Milan

1 446

1. 45470

 

24

24

Daňo

Štefan

3 461

3. 48182

 

25

25

Jakubeková

Ľubica

557

0. 56035

 

26

26

Bevilaqua

Dušan

860

0 86517

 

27

27

Kováč

Marián

1 850

1. 86113

 

28

28

Frena

Ján

1 243

1. 25048

 

29

29

Dudáš

Andrej

914

0. 91950

 

30

30

Guman

Pavel

714

0 71830

 

31

31

Dorušinec

Milan

827

0. 83198

 

32

32

Buday

Marián

1 195

1 20219

 

33

33

Matula

Pavel

798

0. 80280

 

34

34

Adamčíková

Margita

1 079

1. 08549

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Východoslovenský

5 Spoločná voľba  koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HP SR

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

99 402

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

58 801

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

59 15475

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

35

35

Petro Ján

1 643

1 65288

36

36

Palkoci Emil

921

0 92654

37

37

Litavská Eva

977

0 98288

38

38

Kepič Štefan

463

0 46579

39

39

Hrabovský Michal

821

0 82594

40

40

Stričík Michal

1 204

1 21124

41

41

Lazár Viliam

618

0 62172

42

42

Rusnák Michal

532

0 53520

43

43

Sopko Peter

1456

1 46476

44

44

Čegiň Bons

363

0 36518

45

45

Marenčin Ján

498

0 50100

46

46

Tkáčová Juliana

591

0 59456

47

47

Miklánek Milan

228

0 22937

48

48

Marcin Andrej

581

0 58450

49

49

Palša Vladimír

1 848

1 85912

50

50

Marťák Jozef

732

0 73640

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Východoslovenský

6 Demokratická únia Slovenska

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

71 006

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

34 205

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

48. 17199

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR

1

1

Kováč

Roman

24 754

34. 86184

NR SR

2

4

Hrnko

Anton

8 772

12. 35389

NR SR

3

6

Rosival

Ivan

7 156

10. 07802

NR SR

4

2

Vaškovič

Viliam

7 008

9. 86959

 

5

3

Vavrík

Roman

5 432

7. 65006

 

6

5

Jászayová

Ľudmila

2 099

2. 95609

 

7

7

Pribula

Igor

2 430

3. 42225

 

8

8

Kačmár

Bohumil

1 159

1. 63226

 

9

9

Bindas

Tibor

3 468

4. 88409

 

10

10

Ivanko

Alexej

2 223

3. 13072

 

11

11

Bartošová

Eva

2 758

3. 88418

 

12

12

Draxlerová

Anna

2 028

2. 85610

 

13

13

Velecký

Zdenko

4 294

6. 04738

 

14

14

Markovič

Vladimír

4 598

6. 47551

 

15

15

Grejták

Peter

1 495

2. 10546

 

16

16

Glinský

Alojz

795

1. 11962

 

17

17

Kopáčová

Viera

1 396

1. 96603

 

18

18

Galajda

Miroslav

2 422

3. 41098

 

19

19

Matta

Tibor

2 783

3. 91939

 

20

20

Fedoročko

Dušan

684

0. 96330

 

21

21

Krauspeová

Vilma

764

1. 07597

 

22

22

Dolhý

Pavol

1 305

1. 83787

 

23

23

Samuely

Peter

2 362

3. 32648

 

24

24

Fülöp

Imrich

1 557

2. 19277

 

25

25

Grilli

Peter

319

0. 44926

 

26

26

Popovič

Marko

587

0. 82669

 

27

27

Bobík

Jozef

342

0. 48165

 

28

28

Murajda

Matúš

338

0. 47602

 

29

29

Andrejko

Štefan

477

0. 67177

 

30

30

Vančík

Miroslav

506

0. 71262

 

31

31

Timčák

Oto

417

0. 58727

 

32

32

Semaňáková

Terézia

504

0 70980

 

33

33

Hlaváč

Jozef

402

0. 56615

 

34

34

Sás

Ivan

277

0. 39011

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Východoslovenský

6 Demokratická únia Slovenska

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

71 006

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

34 205

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

48. 17199

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

35

35

Hakala Róbert

179

0. 25209

36

36

Turok-Heteš Vasiľ

266

0. 37462

37

37

Tóth Imrich

703

0. 99006

38

38

Bado Rudolf

535

0. 75346

39

39

Juhász Jozef

274

0. 38588

40

40

Urban Milan

316

0. 44503

41

41

Nišponský Igor

726

1. 02245

42

42

Nistor Ján

284

0. 39997

43

43

Straňák Juraj

440

0. 61967

44

44

Novotný Pavol

163

0 22956

45

45

Laskovská Marta

465

0. 65487

46

46

Duda Dušan

255

0. 35912

47

47

Baločko Ladislav

249

0. 35067

48

48

Tkáč-Sado Demeter

196

0. 27603

49

49

Ičo Tibor

445

0. 62671

50

50

Anďal Jozef

694

0. 97738

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Východoslovenský

14 Slovenská národná strana

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

21 997

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

9 861

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

44. 82884

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR 1

1

Kunc Bartolomej

3 459

15. 72487

2

2

Spišák Emil

2 809

12. 76992

3

3

Schuster Rudolf

2 620

11. 91072

4

4

Petko Ján

2 542

11. 55612

5

5

Tomáš Vladimír

1 345

6. 11447

6

6

Hoholková Alica

1 193

5. 42347

7

7

Ujházy Peter

603

2. 74128

8

8

Longauer Marián

1 905

8. 66027

9

9

Cichý Ján

529

2. 40487

10

10

Dvorčák Karol

681

3. 09588

11

11

Lenič Jozef

719

3. 26863

12

12

Ďurika Štefan

526

2. 39124

13

13

Hruška Ladislav

952

4. 32786

14

14

Divulit Dušan

1 215

5. 52348

15

15

Cvengroš Peter

855

3. 88689

16

16

Virčík Stanislav

551

2. 50489

17

17

Spišák Štefan

455

2. 06846

18

18

Vitkovič Róbert

743

3. 37773

19

19

Tóthová Anna

600

2. 72764

20

20

Novotný Albín

657

2. 98677

21

21

Malá Terézia

400

1. 81843

22

22

Mochorovský Ivan

680

3. 09133

23

23

Gallo Vasil

266

1. 20926

24

24

Šulej Matej

564

2. 56399

25

25

Juríček Pavol

593

2 69582

26

26

Markovič Gustáv

411

1. 86844

27

27

Majerník Pavol

458

2. 08210

28

28

Richvalský Marián

283

1 28654

29

29

Herman Ľubomír

595

2. 70491

30

30

Vajda Ladislav

177

0. 80466

31

31

Matta Jozef

105

0 47734

32

32

Tóth Pavol

84

0. 38187

33

33

Vajda Jozef

198

0. 90012

34

34

Babiar Martin

190

0. 86375

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Východoslovenský

14 Slovenská národná strana

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

21 997

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

9 861

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

44. 82884

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

35

35

Klekner

Milan

33

0. 15002

36

36

Mitra

Ivan

136

0. 61827

37

37

Babjarová

Gabriela

244

1. 10924

38

38

Odekrščiak

Michal

107

0. 48643

39

39

Tkáčová

Melánia

115

0. 52280

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Východoslovenský

15 Kresťanskodemokratické hnutie

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

109 540

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

60 553

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

55. 27935

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR 1

1

Dzurinda Mikuláš

47 849

43. 68176

NR SR 2

2

Mikloško František

31 176

28. 46084

NR SR 3

3

Figeľ Ján

9 781

8. 92916

NR SR 4

4

Lauko Peter

10 330

9 43035

NR SR 5

5

Gaľa Milan

7 338

6. 69892

NR SR 6

6

Sabolová Mária

6 983

6. 37484

NR SR 7

7

Javorský František

6 640

6. 06171

8

8

Langoš Ján

7114

6. 49443

9

9

Šútovec Milan

2 147

1. 96001

10

10

Hajduk Andrej

2 853

2. 60453

11

11

Bazár Juraj

5 537

5. 05477

12

12

Kurťák Michal

2 789

2. 54610

13

13

Novajovský Anton

2 871

2. 62096

14

14

Gima Andrej

1 587

1. 44879

15

15

Bakaj Filip

1566

1. 42961

16

16

Stripaj Milan

1 060

0 96768

17

17

Adamčík Daniel

1 921

1 75370

18

18

Snopko Ladislav

3 569

3. 25817

19

19

Polačko Jozef

6119

5. 58609

20

20

Pollák Miroslav

5114

4 66861

21

21

Majda Ján

1432

1. 30729

22

22

Derďak Ján

432

0. 39438

23

23

Pradová Gabriela

4 132

3. 77214

24

24

Gruber František

1 788

1. 63228

25

25

Laško Michal

2 098

1. 91528

26

26

Momár Peter

4 437

4. 05058

27

27

Klubert Ján

827

0. 75498

28

28

Király Róbert

634

0. 57878

29

29

Mráz Ján

180

0. 16432

30

30

Ščerbej Miroslav

981

0. 89556

31

31

Melničák Jozef

1 087

0. 99233

32

32

Kubičár Pavol

1 410

1. 28720

33

33

Vrždák Pavol

1 047

0. 95582

34

34

Lengyelová Terézia

1 307

1 19317

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Východoslovenský

15 Kresťanskodemokratické hnutie

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

109 540

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

60 553

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

55. 27935

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

35

35

Václav Cyril

1418

1. 29450

36

36

Vysocký Ján

479

0. 43728

37

37

Andrejuv Juraj

447

0. 40807

38

38

Anderko Anton

2111

1. 92715

39

39

Farkaš Michal

525

0. 47928

40

40

Šalata Ján

709

0. 64725

41

41

Matuševský Anton

1 009

0. 92112

42

42

Obsuth Juraj

181

0. 16524

43

43

Javorský Jozef

1085

0. 99051

44

44

Grohola František

579

0. 52857

45

45

Rákai Peter

147

0. 13420

46

46

Jankech Peter

965

0. 88096

47

47

Džatko Michal

491

0. 44824

48

48

Ocilka Štefan

817

0. 74585

49

49

Dzurinda Miroslav

2 469

2 25397

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Východoslovenský

16 Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

226 077

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

110 101

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

48. 70066

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

NR SR 1

1

Kozlík Sergej

75 755

33. 50849

NR SR 2

3

Andrejčák Imrich

41 902

18. 53439

NR SR 3

4

Lexa Ivan

36 083

15. 96049

NR SR 4

2

Gantnerová-Šoltýsová Janka

28 141

12. 44753

NR SR 5

5

Zlocha Jozef

17 252

7. 63103

NR SR 6

6

Novák Miroslav

12 978

5. 74052

NR SR 7

7

Tkáč Vojtech

13 009

5. 75423

NR SR 8

8

Urban Igor

8 785

3. 88584

NR SR 9

9

Čopík Ján

8 692

3. 84471

NR SR 10

10

Danko Ján

8 605

3. 80623

NR SR 11

11

Horal František

3 382

1. 49595

NR SR 12

12

Baránik Michal

3 329

1. 47251

NR SR 13

13

Javorský Ľubomír

8 022

3. 54835

NR SR 14

14

Michelko Ján

5 324

2. 35495

15

15

Kendra Pavol

6 032

2. 66812

16

16

Derfényi Pavol

7 610

3. 36611

17

17

Suchodolský Pavol

2 447

1. 08237

18

18

Zoričák Alfonz

3 085

1. 36458

19

19

Kačic Pavol

4 767

2. 10857

20

20

Máthé Igor

5 099

2. 25543

21

21

Tokarčíková Jozefína

3 852

1. 70384

22

22

Voľný Ján

6 228

2. 75481

23

23

Oravec Martin

8 168

3. 61293

24

24

Obšitníková Jozefína

6 929

3. 06488

25

25

Žiak Rudolf

4 249

1 87945

26

26

Ľupták Ivan

7 930

3 50765

27

27

Martiček Juraj

1 734

0. 76700

28

28

Gajdoš Jozef

1 075

0. 47550

29

29

Šimko Július

1468

0. 64934

30

30

Šárossy Stanislav

1 159

0. 51266

31

31

Kato Ján

2 289

1 01249

32

32

Slovinský Juraj

1 315

0. 58166

33

33

Fedor Andrej

1 520

0. 67234

34

34

Škorec Anton

392

0. 17339

Výsledky prednostného hlasovania

Kraj: Východoslovenský

16 Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátnu listinu politickej strany

226 077

Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania

110 101

Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v %

48. 70066

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

Nové poradie

Pôvodné poradie

Priezvisko a meno kandidáta

Počet hlasov

Podiel hlasov

35

35

Mášik Karol

1 211

0. 53566

36

36

Kniebügel Jozef

457

0. 20214

37

37

Benža Mojmír

158

0. 06989

38

38

Ambrúžová Jolana

557

0. 24638

39

39

Ivanko Marian

720

0. 31848

40

40

Brna Jozef

2 677

1. 18411

41

41

Slebodník Ladislav

2 554

1. 12970

42

42

Revák Andrej

1 418

0. 62722

43

43

Králiková Lívia

1 634

0. 72276

44

44

Sitťai Gabriel

576

0. 25478

45

45

Kuncová Elena

1 913

0. 84617

46

46

Majovský Jozef

1 526

0 67499

47

47

Uhrín Ján

497

0. 21984

48

48

Visokai Jozef

1 698

0. 75107

49

49

Konkoly Jozef

523

0. 23134

DRUHÉ SKRUTÍNIUM

Počet kandidátov jednotlivých politických strán na kandidátnych listinách pre druhé skrutínium

Por. čís.

Politická strana

Počet

3

Združenie robotníkov Slovenska

3

4

Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

3

5

Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HP SR

6

6

Demokratická únia Slovenska

5

14

Slovenská národná strana

4

15

Kresťanskodemokratické hnutie

2

16

Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

2

 

Spolu

25

Druhé skrutínium

Výpočet republikového volebného čísla

Zostatky hlasov po 1. skrutíniu

       

v tom volebný kraj

 

Por. čís.

Politická strana

SR spolu

Hl. m. SR Bratislava

Západoslovenský

Stredoslovenský

Východoslovenský

3

Združenie robotníkov Slovenska

17 215

9 337

2 217

3 805

1 856

4

Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

29 900

7 981

13 800

7 699

420

5

Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS,

         
 

SZS, HP SR

25 295

1 285

6117

12 073

5 820

6

Demokratická únia Slovenska

36 739

11 866

11 398

4 857

8 618

14

Slovenská národná strana

24 585

5 726

2 722

9 737

6 400

15

Kresťanskodemokratické hnutie

32 438

13 467

10811

7 799

361

16

Hnutie za demokratické Slovensko a

         
 

Roľnícka strana Slovenska

26 959

12 736

2 870

3 634

7719

Ukazovateľ

SR

spolu

Hl. m. SR Bratislava

Západoslovenský

Stredoslovenský

Východoslovenský

Zostatky hlasov

193 131

62 398

49 935

49 604

31 194

Nepridelené mandáty

8

Republikové volebné číslo

21459

Druhé skrutínium

Počet mandátov pridelených politickým stranám

Definitívne počty mandátov politických strán

Por. čís.

Politická strana

Hl. m. SR Bratislava

Západoslovenský

Stredoslovenský

Východoslovenský

Druhé skrutínium

SR spolu

3

Združenie robotníkov Slovenska

0

3

4

5

1

13

4

Maďarská koalícia (MKDH, ESWS,

           
 

MOS)

0

11

2

3

1

17

5

Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HP SR

2

5

4

6

1

18

6

Demokratická únia Slovenska

2

3

4

4

2

15

14

Slovenská národná strana

1

3

3

1

1

9

15

Kresťanskodemokratické hnutie

1

4

4

7

1

17

16

Hnutie za demokratické Slovensko

           
 

a Roľnícka strana Slovenska

3

19

24

14

1

61

 

Spolu

g

48

45

40

8

150

Podiel mandátov politických strán v NR SR

roz_14_11-1.jpg

Definitívne počty mandátov politických strán

roz_14_11-2.jpg

POSLANCI ZVOLENÍ DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zvolení poslanci

Por. čís.

Priezvisko a meno

Politická strana

Zvolený v skrutíniu

číslo

skratka

1

A. Nagy László

4

MK

1

2

Aibeková Marta

16

HZDS-RSS

2

3

Andel Marián

14

SNS

1

4

Andrejčák Imrich

16

HZDS-RSS

1

5

Ásványi László

4

MK

1

6

Baco Peter

16

HZDS-RSS

1

7

Bajan Vladimír

6

1

8

Baránik Michal

16

HZDS-RSS

1

9

Bárdos Gyula

4

MK

1

10

Barna Miroslav

3

ZRS

1

11

Bartošíková Mária

16

HZDS-RSS

1

12

Bauer Edit

4

MK

1

13

Belohorská Irena

16

HZDS-RSS

1

14

Benčík Michal

5

SP. VOĽBA

2

15

Bieliková Alica

16

HZDS-RSS

1

16

Boros Zoltán

4

MK

1

17

Borovský Ján

3

ZRS

1

18

Brňák Peter

16

HZDS-RSS

1

19

Brocka Július

15

KDH

1

20

Bugár Bela

4

MK

1

21

Cabaj Tibor

16

HZDS-RSS

1

22

Cingel Tomáš

16

HZDS-RSS

1

23

Csáky Pál

4

MK

1

24

Cuper Ján

16

HZDS-RSS

1

25

Čarnogurský Ján

15

KDH

1

26

Černák Ľudovít

6

1

27

Čopík Ján

16

HZDS-RSS

1

28

Danko Ján

16

HZDS-RSS

1

29

Delinga Pavel

16

HZDS-RSS

1

30

Ducký Ján

16

HZDS-RSS

1

31

Duka-Zólyomi Arpád

4

MK

1

32

Duray Miklós

4

MK

1

33

Dzurinda Mikuláš

15

KDH

1

34

Ďurišinová Mária

5

SP. VOĽBA

1

35

Farkas Pál

4

MK

1

36

Fekete Ján

16

HZDS-RSS

1

37

Ferkó Barnabás

4

MK

1

38

Fico Robert

5

SP. VOĽBA

1

39

Fidrik Jaroslav

16

HZDS-RSS

1

40

Figeľ Ján

15

KDH

1

41

Filkus Rudolf

6

1

42

Fogaš Ľubomír

5

SP. VOĽBA

1

43

Ftáčnik Milan

5

SP. VOĽBA

1

44

Gaľa Milan

15

KDH

1

45

Gantnerová-Šoltýsová Janka

16

HZDS-RSS

1

46

Garai Ján

3

ZRS

1

Zvolení poslanci

Por. čís.

Priezvisko a meno

Politická strana

Zvolený v skrutíniu

číslo

skratka

47

Gašparovič Ivan

16

HZDS-RSS

1

48

Gaulieder František

16

HZDS-RSS

1

49

Gbúrová Marcela

5

SP VOĽBA

1

50

Glinský Jozef

3

ZRS

1

51

Harach Ľubomír

6

1

52

Haťapka Kamil

1. 4

SNS

1

53

Hofbauer Roman

16

HZDS-RSS

1

54

Horal František

16

HZDS-RSS

1

55

Hornáček Viliam

16

HZDS-RSS

1

56

Hrnko Anton

6

1

57

Hrušovský Pavol

15

KDH

1

58

Hudec Ivan

16

HZDS-RSS

1

59

Husár Stanislav

16

HZDS-RSS

1

60

Húska Augustín Marián

16

HZDS-RSS

1

61

Chlebová Terézia

3

ZRS

2

62

Javorský František

15

KDH

1

63

Javorský Ľubomír

16

HZDS-RSS

1

64

Juriš Anton

5

SP. VOĽBA

1

65

Kanis Pavol

5

SP VOĽBA

1

66

Keltošová Oľga

16

HZDS-RSS

1

67

Klein Jozef

5

SP. VOĽBA

1

68

Kňažko Milan

6

1

69

Kočnár Miroslav

3

ZRS

1

70

Kolesárová Alena

16

HZDS-RSS

1

71

Kollánková Melánia

14

SNS

1

72

Kolník Klement

3

ZRS

1

73

Komlósy Zsolt

4

MK

1

74

Konárik Karol

16

HZDS-RSS

1

75

Koncoš Pavel

5

SP. VOĽBA

1

76

Košnár Jozef

5

SP. VOĽBA

1

77

Köteles László

4

MK

1

78

Kováč Roman

6

1

79

Kozlík Sergej

16

HZDS-RSS

1

80

Kraus Hubert

3

ZRS

1

81

Kukan Eduard

6

1

82

Kunc Bartolomej

14

SNS

1

83

Kvarda József

4

MK

1

84

Langoš Ján

15

KDH

2

85

Lauko Peter

15

KDH

1

86

Lazarová Zora

16

HZDS-RSS

1

87

Lexa Ivan

16

HZDS-RSS

1

88

Líška Stanislav

16

HZDS-RSS

1

89

Lysák Ladislav

16

HZDS-RSS

1

90

Ľupták Ján

3

ZRS

1

91

Macuška Dušan

16

HZDS-RSS

1

92

Magvaši Peter

5

SP VOĽBA

1

Zvolení poslanci

Por. čís.

Priezvisko a meno

Politická strana

Zvolený v skrutíniu

číslo

skratka

93

Matejka Arpád

16

HZDS-RSS

1

94

Maxon Miroslav

16

HZDS-RSS

1

95

Mečiar Vladimír

16

HZDS-RSS

1

96

Michelko Ján

16

HZDS-RSS

1

97

Mikloško František

15

KDH

1

98

Miklušičák Jozef

15

KDH

1

99

Mikolášik Miroslav

15

KDH

1

100

Mikulka Vladimír

16

HZDS-RSS

1

101

Moravčík Jozef

6

1

102

Moric Viťazoslav

14

SNS

1

103

Mušková Ľudmila

16

HZDS-RSS

1

104

Národa Anton

3

ZRS

1

105

Novák Miroslav

16

HZDS-RSS

1

106

Nováková Iveta

16

HZDS-RSS

1

107

Novotný Ľubomír

16

HZDS-RSS

1

108

Pacola Miroslav

3

ZRS

1

109

Palacka Gabriel

15

KDH

1

110

Pásztor István

4

MK

1

111

Pittner Ladislav

15

KDH

1

112

Pokorný Jozef

5

SP VOĽBA

1

113

Polák Marian

3

ZRS

1

114

Poliak Anton

3

ZRS

1

115

Polka Ladislav

16

HZDS-RSS

1

116

Pribilinec Jozef

5

SP. VOĽBA

1

117

Prokeš Jozef

14

SNS

1

118

Rapaičová Ida

16

HZDS-RSS

1

119

Rea Jozef

16

HZDS-RSS

1

120

Roman Ľubomír

15

KDH

1

121

Rosival Ivan

6

1

122

Rózsa Ernö

4

MK

1

123

Rusnáková Eva

6

2

124

Sabolová Mária

15

KDH

1

125

Sečánsky Milan

16

HZDS-RSS

1

126

Schmögnerová Brigita

5

SP. VOĽBA

1

127

Slavkovská Eva

14

SNS

2

128

Slobodník Dušan

16

HZDS-RSS

1

129

Slota Ján

14

SNS

1

130

Smolec Ján

16

HZDS-RSS

1

131

Sopko Viliam

5

SP. VOĽBA

1

132

Szigeti László

4

MK

2

133

Šagát Tibor

6

1

134

Šepták Rastislav

14

SNS

1

135

Šimko Ivan

15

KDH

1

136

Švec Juraj

6

1

137

Tarčák Jozef

16

HZDS-RSS

1

138

Tarnóczy Arpád

16

HZDS-RSS

1

Zvolení poslanci

Por. čís.

 

Politická strana

 

Priezvisko a meno

číslo

skratka

Zvolený v skrutíniu

139

Tkáč Vojtech

16

HZDS-RSS

1

140

Tóthová Katarína

16

HZDS-RSS

1

141

Tužinský Ján

16

HZDS-RSS

1

142

Urban Igor

16

HZDS-RSS

1

143

Vaškovič Viliam

6

1

144

Vavrík Roman

6

2

145

Vicen Vlastimil

16

HZDS-RSS

1

146

Volf Jaroslav

5

SP. VOĽBA

1

147

Weiss Peter

5

SP. VOĽBA

1

148

Zahatlan Karol

16

HZDS-RSS

1

149

Zelenayová Eva

16

HZDS-RSS

1

150

 

Zlocha Jozef

16

HZDS-RSS

1

KANDIDÁTI, KTORÍ SA STALI NÁHRADNÍKMI

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Hl. m. SR Bratislava

3 Združenie robotníkov Slovenska

Priezvisko

Meno

Mokráň

Jaroslav

Sládek

Jaroslav

Buraj

Dušan

Raslavský

František

Kovačič

Ján

Papulák

Miroslav

Vojčík

Jakub

Kufel

František

Rovenský

Štefan

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Hl. m. SR Bratislava

4 Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

Priezvisko

Meno

Pálházy

Béla

Lapos

József

Florián

László

Duka-Zólyomi

Emese

Batta

György

Jégh

Izabella

Schniererné Wurster

llona

Petöcz

Kálmán

Füleky

Éva

Tóth

Károly

Wurster

Ján

Kása

Zoltán

Vörös

Péter

Soltész

József

Molnár

Rozália

Varga

Ervin

Füri

Béla

Turján

Melinda

Protičová

Mária

Aich

Péter

Oriskó

Norbert

Nagy-Kercz

Gabriella

Jankovics

József

Kovács

László

Mihajlovics

József

Kovács

Erzsébet

Ghillány

Erzsébet

Pleva

Éva

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Hl. m. SR Bratislava

5 Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HP SR

Priezvisko

Meno

Kaliská

Gabriela

Mamojka

Mojmír

Kocurová

Katarína

Moravčík

Cyril

Staňo

Ľubomír

Bystrický

Ľubor

Ondruš

Branislav

Krekáň

Ján

Homola

Július

Novotný

Ján

Janček

Viliam

Dziuban

Vladimír

Dolejší

Jozef

Riečny

Ivan

Sekerková

Miroslava

Beňová

Zlatica

Paulička

Ivan

Polák

Štefan

Matoušek

Rostislav

Jasaň

Viliam

Majtán

Michal

Holko

Ján

Vincenec

Matej

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Hl. m. SR Bratislava

6 Demokratická únia Slovenska

Priezvisko

Meno

Janičina

Milan

Grúberová

Zdena

Košta

Jozef

Kurej

František

Huťanová

Alena

Beier

Milan

Nikodým

Dušan

Čemý

Vladimír

Zahradník

Branislav

Nicholson

Alfréd

Nemkyová

Gabriela

Hrabina

Jozef

Zemko

Milan

Roman

Dušan

Kosík

Dušan

Dobrotková

Milada

Hirja

František

Krajniak

Ján

Čutka

Miroslav

Rúčka

Ivan

Škarvan

Albert

Jarábek

Karol

Harvan

Dušan

Križan

Martin

Veselský

Jaroslav

Hirnerová

Oľga

Haščík

Štefan

Rizman

Viliam

Meleg

Ján

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Hl. m. SR Bratislava

14 Slovenská národná strana

Priezvisko

Meno

Paška

Jaroslav

Valach

Gustáv

Čapkovič

Jozef

Mihálik

Ján

Socha

Peter

Krivda

Peter

Havránek

Ján

Prno

Ignác

Dubovan

Peter

Matejčík

Ivan

Kyselica

František

Mikulka

Miroslav

Rybár

Gabriel

Guštafíková

Elena

Gajdoš

Juraj

Kostolanský

Eduard

Rafaj

Rafael

Lazovská

Irena

Stanková

Vlasta

Hanáková

Gabriela

Guoth

Ivan

Kebis

Pavol

Šášky

Miroslav

Oktávec

Drahomír

Konopeus

Pavol

Pogač

Ján

Beňuška

Milan

Krajcer

Daniel

Marček

Otto

Jahnátek

Jozef

Canková

Oľga

Tvrdý

Ján

Degmová

Eva

Jahodník

Ján

Mališková

Eva

Moravec

Alojz

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Hl. m. SR Bratislava

15 Kresťanskodemokratické hnutie

Priezvisko

Meno

Rakús

Aloiz

Kresánek

Peter

Porubjak

Martin

Šebej

František

Mikloško

Jozef

Komárik

Emil

Demeš

Martin

Šutý

Ladislav

Porubský

Ján

Bielik

Pavol

Tóth

Peter

Palko

Vladimír

Orgonášová

Mária

Demeterová

Mária

Janota

Stanislav

Kováč

Rudolf

Lombardini

Veronika

Kosnáč

Gabriel

Martinák

Ján

Žatko

Ján

Mach

Peter

Pristaš

Anton

Bederka

Štefan

Husár

Jozef

Harvančík

Jozef

Hollý

Bystrík

Augustín

Anton

Čierny

Jozef

Šecko

Juraj

Šamová

Mária

Pastor

Karol

Vaňková

Jarmila

Kolada

Karol

Pešková

Agáta

Horák

Vojtech

Uhnák

Ján

Mokráň

Viliam

Hauskrecht

Emanuel

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Hl. m. SR Bratislava

16 Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

Priezvisko

Meno

Straňák

Jozef

Suchánková

Milica

Hudek

Ľudovít

Abrahámová

Katarína

Ulický

Ladislav

Zeman

Vladimír

Volek

Richard

Dubecký

Ľubomír

Lenčešová

Dáša

Pridala

Michal

Nováková

Anna

Klimová

Mária

Kramplová

Zdenka

Fischer

Miroslav

Mäsiar

Dušan

Röth

Pavol

Jurčák

Marián

Kostolányi

Marián

Ivan

Miroslav

Kollárik

Ľudovít

Šajtlavová

Marcela

Klinko

Ladislav

Borguľa

Milan

Adamec

Peter

Kerekeš

Juraj

Vrtík

Luděk

Bodišová

Judita

Rapant

František

Granec

Jozef

Šimko

Ján

Gallovičová

Alena

Ostatník

Marián

Hejčík

Milan

Hadviger

Ivan

Kavecký

František

Klobušník

Milan

Gergeľ

Michal

Morsztýnová

Marcela

Škodný

Milan

Hollá

Yvonne

Trnovcová

Viera

Gašparíková

Dagmar

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Západoslovenský

3 Združenie robotníkov Slovenska

Priezvisko

Meno

Kalman

Jozef

Zajác

Antonín

Mada

Pavol

Mikuda

Peter

Orgoník

František

Prechtl

Eduard

Bieliková

Anna

Šimko

Jozef

Peťovská

Anna

Gaži

Štefan

Matys

Martin

Holubec

Karol

Tóth

František

Molčánová

Júlia

Remiš

Vladimír

Tóth

Ferdinand

Hill

Timotej

Oriškovič

Karol

Szalayová

Tatiana

Štrba

Ľuboš

Hrušík

Peter

Šiko

Miroslav

Čavojská

Elena

Popluhár

Jaroslav

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Západoslovenský

4 Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

Priezvisko

Meno

Fehér

Miklós

Sárközy

Klára

Mészáros

Lajos

Dolníková

Erzsébet

Harna

István

Szatmáry

György

Fóthy

János

Bajnok

István

Pázmány

Péter

Hóka

László

Bartakovics

István

Popély

Gyula

Sebök

Zoltán

Filakovsky

János

Szabóová

Olga

Szöcs

Ferenc

Andrássy

Ferenc

Száraz

Dénes

Magyar

Béla

Harsányi

Imre

Bastrnák

Sándor

Kele

Lajos

Szomolai

Ernest

Nagy

Imre

Batta

Attila

Forró

László

Hulkó

Gábor

Keszegh

Pál

Katona

Ferenc

Jávorka

Mónika

Bölcs

Jozef

Mészáros

Miklós

Melczer

László

Farkas

Gábor

Peczár

Károly

Bélik

Juraj

Mózes

Ferenc

Vokolek

Mária

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Západoslovenský

5 Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HP SR

Priezvisko

Meno

Borzová

Alžbeta

Chovanec

Miroslav

Marenčík

Albín

Horváth

Juraj

Bohunický

Peter

Macho

Miloš

Ballek

Ladislav

Černá

Marta

Fabian

Pavol

Klemens

Jozef

Weis

Ján

Faič

Vladimír

Jurica

Karol

Varjú

Ján

Marenčík

Jozef

Čulen

Martin

Oravec

Ivan

Sopira

Boris

Matuška

Tibor

Paulický

Peter

Petrányi

Július

Jakubík

Pavol

Bende

Štefan

Moravec

Bohumil

Šimko

Ivan

Vontszemüová

Lívia

Hudák

Vladimír

Psotová

Helena

Borovský

Ivan

Hikl

Jozef

Šmahel

Jaroslav

Doman

Pavol

Bizoňová

Emília

Morávek

Július

Riha

Jaroslav

Valachovič

Dušan

Tvaroška

Rudolf

Jendrušák

Jozef

Fila

Marián

Nováčik

Peter

Karafa

Tibor

Bošanský

Miroslav

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Západoslovenský

5 Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HP SR

Priezvisko

Meno

Štefanovič

Milan

Mravec

Ján

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Západoslovenský

6 Demokratická únia Slovenska

Priezvisko

Meno

Miškovský

Vladimír

Chmel

Rudolf

Horský

Michal

Šedivý

Vladimír

Zahradníková

Eva

Korbela

Igor

Sloboda

Peter

Ondrejovičová

Milada

Móri

Imrich

Kajan

Milan

Zethy

Ján

Fülöpová

Renáta

Kunkel

Miloš

Šulek

Zdeněk

Pachinger

Alfonz

Bachratý

Jozef

Jurková

Oľga

Bodor

Emil

Minarovič

Silvester

Husár

Pavol

Mastrák

Vojtech

Malejčík

Albín

Sihelník

Štefan

Gajdošík

Vladimír

Vosátko

Bronislav

Zaťková

Zdena

Mihalko

Pavel

Puchel

Vladimír

Mesároš

Peter

Hudec

Pavel

Vlado

Jozef

Zeman

Viliam

Takáč

Dušan

Valachovič

Ivan

Toma

Peter

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Západoslovenský

14 Slovenská národná strana

Priezvisko

Meno

Kóňa

Miloslav

Žitňan

Vojtech

Malý

Igor

Zacharová

Viera

Repaský

Ján

Tekely

František

Kapusta

Marián

Böhm

Tibor

Marko

Milan

Križan

Ján

Hrivík

Pavol

Lukáč

Stanislav

Kažmír

Juraj

Proksová

Mária

Kačák

Silvester

Michalec

Miroslav

Molnár

Juraj

Valach

Jozef

Krupa

Miloš

Šedovič

Jozef

Štefániková

Angela

Kadúch

Ján

Kišš

Ján

Šabík

Oliver

Máčaj

Michal

Polonský

Stanislav

Bezák

Jozef Dušan

Zeleňák

Milan

Zachar

Milan

Sýkora

Ľubomír

Malý

Alojz

Učník

Miroslav

Balco

Dušan

Koczkášova

Anna

Masrna

Jaroslav

Benkovský

Anton

Denko

Milan

Kolarovič

Juraj

Varga

Marián

Ralbovský

Jozef

Král

Vladimír

Rigáň

Peter

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Západoslovenský

15 Kresťanskodemokratické hnutie

Priezvisko

Meno

Bielik

Ján

Vavro

Anton

Chmelík

Bohumil

Bobovnický

Július

Jedinák

Dušan

Jančovič

Stanislav

Kvasnička

Ladislav

Vagač

Filip

Poláček

Jozef

Gabura

Peter

Tóth

Jozef

Palacka

Štefan

Valachyová

Mária

Mikloško

Marián

Ivan

Jaroslav

Krempaský

Vladimír

Bošnák

Štefan

Nádašský

Ján

Horák

Vladimír

Dubovan

Karol

Košťál

Pavol

Pridal

Alojz

Rácková

Pavla

Paulini

Milan

Juráň

Cyprián

Šumichrast

Anton

Golej

Vladimír

Klokner

Jozef

Máčaj

Rudolf

Hrala

Július

Kolník

Marián

Tomašovič

Pavol

Šimkovičová

Jozefína

Pobuda

Ján

Kubíni

Alexander

Rajec

Štefan

Hollý

Eduard

Smiešková

Katarína

Balážik

Jozef

Horník

Vladimír

Jócsik

Ladislav

Meluš

Jozef

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Západoslovenský

15 Kresťanskodemokratické hnutie

Priezvisko

Meno

Hanzalík

Marián

Brath

Anton

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Západoslovenský

16 Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

Priezvisko

Meno

Švec

František

Garajová

Eva

Halabrín

Pavel

Belan

Ján

Varečka

Štefan

Žák

Ivan

Rajčan

Miroslav

Vrábel

Jozef

Melicher

Roman

Benčová

Lýdia

Becík

Stanislav

Pecár

Anton

Pavlovičová

Blažena

Vajda

Miloš

Rehák

Milan

Sokol

Jozef

Hanák

Juraj

Fašaneková

Jana

Kovarčík

Ján

Zboril

Rastislav

Sedláček

Milan

Vaškovič

Ladislav

Antal

Ľubomír

Macho

Ernest

Šútovský

Jozef

Hanker

Jozef

Smilka

Ján

Murárik

Štefan

Brezinská

Júlia

Ďurdík

Ferdinand

Veszprémi

Imrich

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Stredoslovenský

3 Združenie robotníkov Slovenska

Priezvisko

Meno

Lietava

Ján

Salaj

Ján

Blahová

Mária

Hodrušský

Vladimír

Považan

Alexander

Kvorka

Ján

Lauro

Vladimír

Pánči

Stanislav

Zajacová

Marta

Hažík

František

Káloši

Štefan

Zelezník

Ivan

Šarlák

Stanislav

Hrušková

Mária

Kéry

Kornel

Kadáš

Pavol

Hruška

Pavel

Bugaj

Ľudovít

Kašica

Rudolf

Ňuňuk

Ján

Chríbik

Štefan

Pinka

Daniel

Paulíková

Janka

Farkaš

Ján

Čaba

Ján

Kamodi

Milan

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Stredoslovenský

4 Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

Priezvisko

Meno

Kónya

Ferenc

Batta

István

Kovács

István

Jóba

Mihály

Világi

Oszkár

Molnár

József

Mázik

István

Adám

Zita

Gaál

Imre

Talpas

Margit

Barassó

István

Matyinkó

László

Cseri

György

Pásztor

György

Kónya

Zoltán

Urbán

Aladár

Suhányi

Sándor

Villant

József

Hrubík

Vojtech

Papp

Sándor

Ferencz

József

Takács

János

Hahnová Duray

Éva

Mag

József

Zagyi

Jenö

Bárczi

Tibor

Csíkany

Barnabás

Korcsog

Peter

Széplaky

Dénes

Saranková

Drahomira

Zsámbok

Csaba

Csutor

Mária

Balogh

Barnabás

Pál

Ferdinánd

Gyurkovics

Mária

Balázs

Éva

Kiss

György

Ibos

Laszló

Pál

Gyula

Palik

László

Forgon

János

Maksi

Barnabás

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Stredoslovenský

4 Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

Priezvisko

Meno

Szalay

Annamária

Herczeg

József

Tóbiás

István

Lupták

Éva

Sándor

István

Csizmadia

Béla

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Stredoslovenský

5 Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HP SR

Priezvisko

Meno

Zala

Boris

Dorotin

Dušan

Murgaš

Jozef

Klvač

Jaroslav

Marušinec

Ivan

Gergely

Milan

Poliak

Pavel

Pavlechová

Viera

Vaňo

Miloš

Jaroš

Peter

Škorupa

Jozef

Krkošková

Jolana

Ambróš

Ladislav

Gazdík

Miroslav

Ličko

Michal

Králik

Ján

Országh

Jozef

Krumpolec

Jozef

Piliarik

Pavel

Hajduk

Pavol

Debnár

Milan

Bystriansky

Ján

Horváth

Jozef

Šüli

Jozef

Strcuľa

Zoltán

Gacík

Milan

Branický

Milan

Gerát

Rudolf

Kubišová

Marta

Filipp

Dominik

Rusnák

Peter

Križanová

Viera

Vavro

Anton

Bero

Anton

Krcho

Štefan

Rapco

Pavol

Kopka

Roman

Gembický

Alexander

Hlavnička

Vladimír

Dobrovolný

Jozef

Králik

Milan

Fibich

Juraj

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Stredoslovenský

5 Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HP SR

Priezvisko

Meno

Papaj

Ivan

Husár

Karol

Maňka

Vladimír

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Stredoslovenský

6 Demokratická únia Slovenska

Priezvisko

Meno

Jaroš

Ivan

Vrábeľ

Martin

Straka

Anton

Haviar

Marián

Finďo

Andrej

Ďurana

Ján

Homola

Pavol

Ištoňová

Alžbeta

Mrkva

František

Fizik

Ladislav

Solárik

Jozef

Gálisová

Ľubica

Valach

Jaroslav

Lukáč

Pavol

Novotný

Michal

Hudina

Milan

Kováčik

Jozef

Kováč

Ján

Lentvorský

Jaroslav

Svetlík

Peter

Leginus

Vladimír

Chorvát

Peter

Stašová

Anna

Turiaková

Anna

Romanik

Martin

Hesek

Peter

Gazdík

Oto

Greisiger

Matej

Paumer

Vojtech

Kliment

Peter

Andrášik

Ján

Šiagi

Ondrej

Harmady

Borivoj

Mišo

Milan

Luciak

Pavol

Sučík

Jozef

Lafférsova

Anna

Janek

Stanislav

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Stredoslovenský

14 Slovenská národná strana

Priezvisko

Meno

Mika

Oskár

Malíková

Anna

Fačkovec

Slavomír

Šaško

Ivan

Korman

Miroslav

Sitek

Ján

Ľupták

Pavol

Čauder

Gabriel

Marčan

Milan

Líška

Jozef

Gondáš

Ivan

Kučeravá

Alžbeta

Daniš

Jaroslav

Mican

Stanislav

Švantner

Dušan

Fajer

Milan

Fidluš

Michal

Pánis

Stanislav

Pardel

Ladislav

Valkovič

Ľudovít

Ďurovec

Jozef

Kereš

Ján

Žiak

Ján

Hrkeľ

Vladimír

Jankuliak

Ľudovít

Pecho

Jaroslav

Balková

Eva

Gladiš

Štefan

Bornayová

Svetlana

Stolár

Juraj

Kmeť

Igor

Bureš

Ján

Adámek

Miroslav

Laššák

Jaroslav

Máček

František

Kulla

Jozef

Eibner

Ivan

Ábelovský

Ľubomír

Prašil

Stanislav

Chabada

Miroslav

Lovrant

Jozef

Tomajka

Imrich

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Stredoslovenský

14 Slovenská národná strana

Priezvisko

Meno

Kucháriková

Anna

Mikuš

Ladislav

Kertész

Ľuboš

Párničan

Marián

Matejík

Milan

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Stredoslovenský

15 Kresťanskodemokratické hnutie

Priezvisko

Meno

Habovštiak

Jozef

Krivčík

Ján

Záborská

Anna

Zajac

Peter

Petrík

Ján

Faktor

Pavol

Lamatová

Viera

Fronc

Martin

Biba

Ján

Gura

Milan

Klimek

Martin

Oparty

Alojz

Opalka

Milan

Švento

Michal

Chyba

Ladislav

Zemančík

Pavol

Homolová

Mána

Škombár

Ján

Janiš

Stanislav

Pánči

Emil

Goč

Ján

Valko

Jozef

Arvay

Emil

Štrba

Ján

Ondrejka

Ján

Tatár

Peter

Danko

Mikuláš

Ehrenberger

Emil

Tichý

Pavel

Václavík

Ján

Šeďová

Blanka

Kurhajcová

Margita

Páleníková

Eva

Čertík

Milan

Podmajerský

Milan

Packa

Ján

Šuľan

Vendelín

Maník

Vincent

Hatiar

Anton

Bukran

Ladislav

Morháč

Miroslav

Uškrt

Ladislav

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Stredoslovenský

15 Kresťanskodemokratické hnutie

Priezvisko

Meno

Mecho

Vladimír

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Stredoslovenský

16 Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

Priezvisko

Meno

Homola

Vladimír

Vanko

Marián

Sudeková

Jana

Moravčík

Peter

Kocová

Eva

Gandi

Miroslav

Rolko

Jaroslav

Vražel

Jozef

Pospíšil

Anton

Gavlák

Milan

Pivoluska

Ján

Zeman

Ján

Grapa

Jozef

Fraňo

Václav

Ťavodová

Gizela

Kohút

Jozef

Grendelová

Emília

Bahna

Pavol

Maruniak

Peter

Kobela

Stanislav

Mayerová

Janka

Romanovská

Mária

Moravčík

Juraj

Jačmeňík

Stanislav

Števček

Pavol

Compel

Jaroslav

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Východoslovenský

3 Združenie robotníkov Slovenska

Priezvisko

Meno

Čurma

Miroslav

Antony

Milan

Jacík

Miroslav

Sendecká

Margita

Závodová

Helena

Biľo

Miroslav

Bundzík

Ľudvik

Želonka

Jozef

Demčáková

Ľubica

Naď

Imrich

Belušár

Pavol

Rudý

Ivan

Imrich

Štefan

Garčár

František

Repčák

Jozef

Trella

Ján

Zengevald

Ján

Križanovský

Emil

Rudkay

Michal

Meleky

Ján

Marcin

Ján

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Východoslovenský

4 Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

Priezvisko

Meno

Fuksz

Sándor

Pirovits

Ladislav

Albert

Alexander

Gilányi

Štefan

Hornyák

János

Barta

Pál

Görgey

Árpád

Iván

Ladislav

Máriássy

Péter

Reiter

Géza

Balassa

Zoltán

Katrenics

Karol

Havasi

Péter

Galán

Géza

Csatlós

István

Hajduk

György

Bubenko

Juraj

Krivánsky

Miklós

Czapová

Mária

Magyar

Ferenc

Bartók

Ladislav

Lizák

Péter

Jakus

Peter

Erdélyi

Gabriel

Orosz

Erich

Pappová

Anna

Horváth

Dionýz

Demko

Andrej

Simko

László

Paholics

Gábor

Kukoricás

Róbert

Munik

István

Gabri

Rudolf

Tarnóczy

István

Blénessy

István

Szakszon

Gejza

Szabó

Vojtech

Kajla

Ján

Molnár

Karol

Gálya

István

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Východoslovenský

5 Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HP SR

Priezvisko

Meno

Orosz

Ladislav

Lukacko

Juraj

Zselenák

Jozef

Leško

Marián

Hanzel

Milan

Kendra

Vincent

Guldanová

Bibiána

Vodzinská

Magdaléna

Daňo

Štefan

Makatúrová

Anna

Bogdan

Pavol

Barlog

Milan

Drotár

Pavol

Gecelovský

Vladimír

Bujda

Miroslav

Mutafov

Pavol

Šipoš

Roman

Kováč

Marián

Palša

Vladimír

Petro

Ján

Sopko

Peter

Muška

Milan

Frena

Ján

Stričík

Michal

Buday

Marián

Adamčíková

Margita

Litavská

Eva

Palkoci

Emil

Dudáš

Andrej

Bevilaqua

Dušan

Dorušinec

Milan

Hrabovský

Michal

Matula

Pavel

Marťák

Jozef

Guman

Pavel

Lázár

Viliam

Tkáčová

Juliana

Marcin

Andrej

Jakubeková

Ľubica

Rusnák

Michal

Marenčin

Ján

Kepič

Štefan

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Východoslovenský

5 Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HP SR

Priezvisko

Meno

Čegiň

Boris

Miklánek

Milan

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Východoslovenský

6 Demokratická únia Slovenska

Priezvisko

Meno

Markovič

Vladimír

Velecký

Zdenko

Bindas

Tibor

Matta

Tibor

Bartošová

Eva

Pribula

Igor

Galajda

Miroslav

Samuely

Peter

Ivanko

Alexej

Jászayová

Ľudmila

Draxlerová

Anna

Fülöp

Imrich

Grejták

Peter

Kopáčová

Viera

Dolhý

Pavol

Kačmár

Bohumil

Glinský

Alojz

Krauspeová

Vilma

Nišponský

Igor

Tóth

Imrich

Anďal

Jozef

Fedoročko

Dušan

Popovič

Marko

Bado

Rudolf

Vančík

Miroslav

Semaňáková

Terézia

Andrejko

Štefan

Laskovská

Marta

Ičo

Tibor

Straňák

Juraj

Timčák

Oto

Hlaváč

Jozef

Bobik

Jozef

Murajda

Matúš

Grilli

Peter

Urban

Milan

Nistor

Ján

Sás

Ivan

Juhász

Jozef

Turok-Heteš

Vasiľ

Duda

Dušan

Baločko

Ladislav

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Východoslovenský

6 Demokratická únia Slovenska

Priezvisko

Meno

Tkáč-Sado

Demeter

Hakala

Róbert

Novotný

Pavol

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Východoslovenský

14 Slovenská národná strana

Priezvisko

Meno

Spišák

Emil

Schuster

Rudolf

Petko

Ján

Longauer

Marián

Tomáš

Vladimír

Divulit

Dušan

Hoholková

Alica

Hruška

Ladislav

Cvengroš

Peter

Vitkovič

Róbert

Lenič

Jozef

Dvorčák

Karol

Mochorovský

Ivan

Novotný

Albín

Ujházy

Peter

Tóthová

Anna

Herman

Ľubomír

Juríček

Pavol

Šulej

Matej

Virčík

Stanislav

Cichý

Ján

Ďurika

Štefan

Majerník

Pavol

Spišák

Štefan

Markovič

Gustáv

Malá

Terézia

Richvalský

Marián

Gallo

Vasil

Babjarová

Gabriela

Vajda

Jozef

Babiar

Martin

Vajda

Ladislav

Mitra

Ivan

Tkáčová

Melánia

Odekrščiak

Michal

Matta

Jozef

Tóth

Pavol

Klekner

Milan

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Východoslovenský

15 Kresťanskodemokratické hnutie

Priezvisko

Meno

Polačko

Jozef

Bazár

Juraj

Pollák

Miroslav

Mornár

Peter

Pradová

Gabriela

Snopko

Ladislav

Novajovský

Anton

Hajduk

Andrej

Kurťák

Michal

Dzurinda

Miroslav

Šútovec

Milan

Anderko

Anton

Laško

Michal

Adamčík

Daniel

Gruber

František

Gima

Andrej

Bakaj

Filip

Majda

Ján

Václav

Cyril

Kubičár

Pavol

Lengyelová

Terézia

Melničák

Jozef

Javorský

Jozef

Stripaj

Milan

Vrždák

Pavol

Matuševský

Anton

Ščerbej

Miroslav

Jankech

Peter

Klubert

Ján

Ocilka

Štefan

Šalata

Ján

Király

Róbert

Grohola

František

Farkaš

Michal

Džatko

Michal

Vysocký

Ján

Andrejuv

Juraj

Derďak

Ján

Obsuth

Juraj

Mráz

Ján

Rákai

Peter

Prehľad kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi

Kraj: Východoslovenský

16 Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

Priezvisko

Meno

Oravec

Martin

Ľupták

Ivan

Derfényi

Pavol

Obšitníková

Jozefína

Voľný

Ján

Kendra

Pavol

Máthé

Igor

Kačic

Pavol

Žiak

Rudolf

Tokarčíková

Jozefína

Zoričák

Alfonz

Brna

Jozef

Slobodník

Ladislav

Suchodolský

Pavol

Kato

Ján

Kuncová

Elena

Martiček

Juraj

Visokai

Jozef

Králiková

Lívia

Majovský

Jozef

Fedor

Andrej

Šimko

Július

Revák

Andrej

Slovinský

Juraj

Mášik

Karol

Šárossy

Stanislav

Gajdoš

Jozef

Ivanko

Marián

Sitt'ai

Gabriel

Ambrůžová

Jolana

Konkoly

Jozef

Uhrín

Ján

Kniebügel

Jozef

Škorec

Anton

Benža

Mojmír

KANDIDÁTI, KTORÍ SA STALI NÁHRADNÍKMI

PODĽA KANDIDÁTNYCH LISTÍN

PRE DRUHÉ SKRUTÍNIUM

Kandidáti, ktorí sa stali náhradníkmi podľa kandidátnych listín pre druhé skrutínium

3 Združenie robotníkov Slovenska

Priezvisko

Meno

Mada

Pavol

Vojčík

Jakub

4 Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

Priezvisko

Meno

Hama

István

Mészáros

Lajos

5 Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HP SR

Priezvisko

Meno

Kaliská

Gabriela

Mamojka

Mojmír

Moravčík

Cyril

Lukacko

Juraj

Klvač

Jaroslav

6 Demokratická únia Slovenska

Priezvisko

Meno

Košta

Jozef

Chmel

Rudolf

Ďurana

Ján

Kandidáti, ktorí sa stali náhradníkmi podľa kandidátnych listín pre druhé skrutínium

14 Slovenská národná strana

Priezvisko

Meno

Spišák

Emil

Mika

Oskár

Kóňa

Miloslav

15 Kresťanskodemokratické hnutie

Priezvisko

Meno

Komárik

Emil

16 Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

Priezvisko

Meno

Gajdoš

Jozef

ÚHRADA VOLEBNÝCH NÁKLADOV

Zoznam politických strán, ktoré získali viac ako 3 % platných hlasov

Por. čís.

Politická strana

Počet platných hlasov

Podiel platných hlasov

3

Združenie robotníkov Slovenska

211 321

7. 34

4

Maďarská koalícia (MKDH, ESWS, MOS)

292 936

10. 18

5

Spoločná voľba - koalícia SDĽ, SDSS, SZS, HP SR

299 496

10. 41

6

Demokratická únia Slovenska

246 444

8 57

9

Demokratická strana

98 555

3 42

14

Slovenská národná strana

155 359

5 40

15

Kresťanskodemokratické hnutie

289 987

10. 08

16

Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska

1 005 488

34. 96