Dokument je dostupný aj vo formátoch: 0087_1989.pdf

Návrh programu 13. schôdze Slovenskej národnej rady

Parlamentná tlač


PREDSEDNÍCTVO SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Číslo: 87/1989 K bodu: 6

Návrh programu 13. schôdze Slovenskej národnej rady

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie Predsedníctva SNR

2. Návrh programu 13. schôdze SNR

Predkladá:

Viliam Šalgovič, CSc.

predseda Slovenskej národnej rady

Bratislava, január 1989


Číslo: 87/1989

Návrh

Uznesenie

Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo 17. februára 1989

k návrhy programu 13. schôdze Slovenskej národnej rady

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

A. schvaľuje

návrh na zvolanie 13. schôdze Slovenskej národnej rady;

B. poveruje

predsedu Slovenskej národnej rady

zvolať 13. schôdzu Slovenskej národnej rady na 5. a 6. apríla 1989 a predložiť jej tento návrh programu:

1. Návrh skupiny poslancov SNR na zaradenie poslanca M. Válka do výboru SNR

2. Návrh zákona SNR o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady

3. Návrh zákona SNR o poslancoch Slovenskej národnej rady

4. Vládny návrh zákona SNR o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami

5. Plnenie úloh v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

6. Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu podpredsedu Najvyššieho súdu SSR


-27. Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 21. decembra 1988 do 5. apríla 1989

8. Otázky poslancov,

C. splnomocňuje

predsedu Slovenskej národnej rady

po politickom prerokovaní prípadne upraviť termín a návrh programu 13. schôdze Slovenskej národnej rady.

Bratislava 23. januára 1989


Číslo: 87/1989

Návrh programu 13. schôdze Slovenskej národnej rady

So zreteľom na rozsah prerokúvanej problematiky odporúčam zvolať 13. schôdzi Slovenskej národnej rady na 5. a 6. apríla 1989 s týmto programom:

1. Návrh skupiny poslancov SNR na zaradenie poslanca M. Válka do výboru SNR

2. Návrh zákona SNR o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady

3. Návrh zákona SNR o poslancoch Slovenskej národnej rady

4. Vládny návrh zákona SNR o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami

5. Plnenie úloh v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

6. Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu podpredsedu Najvyššieho súdu SSR

7. Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 21. decembra 1988 do 5. apríla 1989

8. Otázky poslancov.

Schôdza Slovenskej národnej rady začne v stredu 5. apríla 1989 o 14. 00 hodine.


- 2 K bodu 1

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady uznesením č. 254 z 20. decembra 1988 podľa čl. 131 ods. 1 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii prijalo demisiu ministra kultúry SSR, národného umelca Miroslava Válka.

Súdruh M. Válek je poslancom SNR a po odchode z funkcie ministra kultúry SSR prejavil záujem o prácu vo Výbore SNR pre kultúru a výchovu. Skupina poslancov SNR navrhne jeho zaradenie do tohoto výboru.

K bodu 2

Doterajšie zákony o rokovacích poriadkoch, zákonodarných zborov ČSSR už plne neodrážajú ústavnú prax, ktorá sa vytvorila v priebehu ich činnosti. Tiež prestavba sociálno-ekonomických podmienok rozvoja spoločnosti vyžaduje presnejšie vymedziť a spresniť činnosť zákonodarných zborov, ich orgánov a poslancov.

Navrhovaný zákon o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady zvýrazni úpravu hlavných oblasti jej činnosti a vytvorí podmienky na prehĺbenie demokratických zásad a posilnenie pracovného charakteru v jej činnosti. Upraví zásady rokovania a organizáciu činnosti Slovenskej národnej rady, postavenie a pôsobnosti jej orgánov a ich vzájomné vzťahy, styky Slovenskej národnej rady s výkonnými orgánmi a orgánmi Národného frontu, hlavné formy práce pri výkone zákonodarnej a kontrolnej činnosti, prerokúvanie základných otázok vnútornej a zahraničnej politiky a vzájomnú spoluprácu zastupiteľských zborov.


- 3 K bodu 3

Navrhovaný zákon o poslancoch SNR vychádza z platnej ústavnej úpravy postavenia, p r á v a povinnosti poslancov a vytvára právny základ na hlbšie rozvinutie ich práce v zákonodarnom orgáne i vo volebnom obvode. Spresňuje a rozširuje práva a povinnosti poslancov, určuje zmysel a cieľ ich združovania v poslaneckých kluboch a krajských združeniach poslancov. Určuje tiež základné smery spolupráce poslancov s organizáciami a orgánmi Národného frontu a vymedzuje úlohy štátnych orgánov a organizácii na vytváranie podmienok pre výkon funkcie poslanca.

Významným rysom navrhovanej právnej úpravy je posilnenie vzťahu medzi poslancami a voličmi. Zvýrazní úlohu a autoritu poslancov, ako volených predstaviteľov ľudu a ich zodpovednosť za plnenie úloh Slovenskej národnej rady.

K bodu 4

Súčasný zákon č. 120/1962 Zb. o boji proti alkoholizmu nie je spoločensky dosť účinným právnym nástrojom ochrany spoločnosti pred alkoholizmom a inými toxikomániami.

Navrhovaná právna úprava zahrňuje ochranu pred alkoholizmom a rozširuje sa o ochranu pred škodlivými účinkami užívania iných návykových látok a o ochranu pred fajčením, ako osobitným druhom toxikománie.

Upravuje obsah a prostriedky ochrany pred alkoholizmom, inými toxikomániami a fajčením, vrátane ukladania pokút a určuje úlohy orgánov a organizácii, ktoré im vyplývajú z ochrany spoločnosti i jedotlivca. Ďalej upravuje organizáciu, riadenie a určuje úlohy ústredných orgánov štátnej správy a národných výborov na tomto úseku.


- 4 K bodu 5

Cieľom rokovania Slovenskej národnej rady o plnení úloh v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia bude zhodnotiť realizáciu vládou SSR prijatých koncepcii a opatrení v tejto oblasti a podmienky na zlepšenie životného prostredia, pripravované na ďalšie obdobie. V tej súvislosti orgány SNR posúdia komplexnosť riešenia ekologickej situácie, vykonajú kontrolu realizácie prijatých opatrení na zlepšenie čistoty vody a ovzdušia, na ochranu pôdy a lesov, na znižovanie hluku a zlepšovanie ostatných zložiek životného prostredia. Osobitnú pozornosť budú venovať oblastiam s koncentrovaným negatívnym účinkom na životné prostredie.

Slovenská národná rada pritom zhodnotí vlastné uznesenia, prijaté k jednotlivým zložkám životného prostredia v VII. a VIII. volebnom období a plnenie uznesenia Predsedníctva SNR č. 127 zo 14. októbra 1987, prijatého k návrhu koncepcie tvorby a ochrany životného prostredia a racionálneho využívania prírodných zdrojov SSR do roku 2000.

K bodu 6

Federálne zhromaždenia ČSSR 14. decembra 1988 schválilo zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov a zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre. Podľa novej úpravy najvyšší súd republiky sa skladá z predsedu súdu, podpredsedu súdu a ďalších sudcov z povolania. Zrušili sa teda doterajšie funkcie námestníkov predsedov súdov.

Podpredsedu najvyššieho súdu republiky volí národná rada zo sudcov zvolených pre tento súd.


- 5 So zreteľom na uvedené zmeny Predsedníctvo ústredného vyboru Národného frontu SSR predkladá návrh na voľbu podpredsedu Najvyššieho súdu SSR.

K bodu 7

Podľa ustanovenia § 52 ods. 1 písm. f/ zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady predseda Slovenskej národnej rady podá správu o činnosti Predsedníctva SNR.

K bodu 8

Ide o bod, ktorý sa pravidelne zaraďuje na rokovanie Slovenskej národnej rady.

XXX

Návrh na publicitu z 13. schôdze Slovenskej národnej rady

Z rokovaní výborov SNR sa bude problematike životného prostredia a boju proti alkoholizmu venovať výraznejšia pozornosť vo všetkých prostriedkoch masovej informácie a propagandy, vrátane rozhlasu a televízie.

Približne týždeň pred 13. schôdzou SNR sa uskutočni tlačová konferencia, ktorú bude viest podpredsedníčka SNR Anna Rybnikárová.

Z priebehu 13. schôdze SNR bude zvyčajné spravodajstvo dňa v ústrednej a krajskej tlači, rozhlase a televízii. V ostatných týždenníkoch a mesačníkoch bude táto publicita v širších článkoch a komentároch.


- 6 Osobitnú pozornosť budú venovať obsahu rokovaní výborov SNR i 13. schôdze SNR najmä rozhlasové relácie Kontakty a Rádiomaják. Redakcia Televíznych novín zaradí do relácie Aktuality sériu reportáži dňa o rokovaniach jednotlivých výborov SNR i z poslaneckých prieskumov, k otázkam životného prostredia, vrátane rozhovorov s niektorými poslancami SNR. Hlavná redakcia publicistiky odvysiela v deň konania 13. schôdze SNR 40-minútový televízny film v cykle Kým poslanci rozhodnú /prvá časť filmu o kontrastoch v starostlivosti, o životné prostredie; druhá časť

filmu obsiahle zachytí rozhodujúce časti z rokovania gestorského Výboru SNR pre národné výbory a národnosti.

Od ústrednej tlače, najmä Rudého práva, Pravdy a Új Szó sa očakávajú aj zásadné politické úvodníky a komentáre k problematike životného prostredia i k novým právnym úpravám, s využitím podnetov a materiálov z rokovaní výborov SNR i 13. schôdze SNR.

Vzhľadom na aktuálnosť problematiky životného prostredia a boja proti alkoholizmu možno očakávať zvýšený záujem novinárov, teda aj rozsiahlejšiu publicitu. V tej súvislosti by oddelenie propagandy a agitácie ÚV KSS na porade šéfredaktorov malo vydať patričné pokyny, aby sa publicita uberala v spoločensky únosných dimenziách.

Bratislava, 19. januára 1939