Dokument je dostupný aj vo formátoch: zap_00.pdf

Zápisnica z 37. schôdze Výboru SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy, ktorá sa uskutočnila v dňoch 18. a 19. novembra 1991

Zápisnica


Slovenská národná rada

IX. volebné obdobie

Zápisnica

z 37. schôdze Výboru SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy, ktorá sa uskutočnila v dňoch 18. a 19. novembra 1991

prítomní - členovia výboru: P. Tatár, J. Jakuš (1. deň),

V. Miškovský, K. Dubovan, M. Görcsös A. Kaňa, 0. Keltošová, A. Kerti P. Košťál, J. Kmeťo, P. Marko D. Uramová, A. Vilčeková,

ospravedlnení: J. Pokorný, J. Jakuš (2. deň),

O. Keltošová (2. deň), E. Mikó M. Ondruš,

ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny.

l


1- deň rokovania - 18. novembra 1991 začiatok o 9. 00 hod.

Rokovanie viedol overovateľ výboru V. Miškovský. Poslanci schválili zmenu poradia v predloženom návrhu programu na oba dni.

K bodu 1

Vládny návrh ústavného zákona SNR o Ústavnom súde SR odôvodnil námestník ministra spravodlivosti SR H. Štiffel.

Spravodajskú správu predniesol poslanec A. Kaňa.

V rozprave vystúpili poslanci: P. Košťál, K. Dubovan, A. Vilčeková a A. Kaňa.

Poslanci predložený vládny návrh zákona schválili s doplnkom, ktorý je súčasťou prijatého uznesenia výboru č. 237/1991.

K bodu 2

Návrh zásad zákona SNR o organizácii Ústavného súdu SR a o konaní pred ním odôvodnil námestník ministra spravodlivosti SR H. Štiffel.

Spravodajskú správu predniesol poslanec A. Kaňa.

V rozprave vystúpili poslanci: O. Keltošová, K. Dubovan, P. Košťál a A. Vilčeková.

Poslanci predložený vládny návrh zákona schválili s pripomienkami, ktoré sú zapracované v uznesení č. 236/1991.

K bodu 3

Návrh Ústavnoprávneho výboru SNR na vydanie zákona SNR ktorým sa mení zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách o usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách nebol uviesť nikto z predkladateľov.

2


Spravodajskú správu predniesol poslanec K. Dubovan. V rozprave vystúpili poslanci: A. Kerti a A. Kaňa.

Poslanci predložený návrh Ústavnoprávneho výboru SNR prijali s jednou pripomienkou, ktorá je zapracovaná v uznesení výboru č. 238/1991.

K bodu 4

Návrh skupiny poslancov SNR na vydanie zákona SNR o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov odôvodnil predseda výboru P. Tatár. Rokovania sa zúčastnil minister zdravotníctva SR A. Rakús.

Spravodajskú správu predniesol poslanec P. Košťál.

V rozprave vystúpili poslanci: P. Marka, A. Kerti, J. Jakuš. P. Košťál a P. Tatár.

Poslanci predložený návrh skupiny poslancov prijali s pripomienkami, ktoré sú súčasťou uznesenia výboru č. 242/1991.

K bodu 5

Návrh skupiny poslancov SNR na vydanie zákona SNR o Slovenskej lekárskej komore. Slovenskej komore zubných lekárov a o Slovenskej lekárnickej komore odôvodnil predseda výboru P. Tatár. Rokovania sa zúčastnil minister zdravotníctva SR A. Rakús.

Spravodajskú správu predniesol poslanec P. Košťál.

V rozprave vystúpili poslanci: O. Keltošová, P. Marko, A. Vilčeková, P. Košťál a P. Tatár.

Poslanci predložený návrh skupiny poslancov prijali s pripomienkami, ktoré sú súčasťou uznesenia výboru č. 245/1991.

K bodu 6

Návrh skupiny poslancov SNR na vydanie zákona SNR o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov odôvodnil predseda výboru P. Tatár. Rokovania sa zúčastnil minister zdravotníctva SR A. Rakús.

3


Spravodajskú správu predniesol poslanec P. Koštál.

V rozprave vystúpili poslanci: P. Marko, P. Košťál, A. Kerti a P. Tatár.

Poslanci predložený návrh skupiny poslancov neprijali, lebo súhlas nevyslovila nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru (z prítomných 11 poslancov za prijatie hlasovalo 7 a 4 sa zdržali hlasovania - viď záznam č. 233/1991).

K bodu 7

Vládny návrh zákona SNR o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore odôvodnil námestník ministra poľnohospodárstva a výživy SR J. Habovštiak.

Spravodajskú správu predniesol poslanec P. Marko. V rozprave vystúpili poslanci: A. Kerti a P. Marko.

Poslanci predložený vládny návrh zákona prijali s pripomienkami, ktoré sú zapracované v uznesení č. 239/1991K bodu 8

Vládny návrh zákona SNR o organizácii veterinárnej starostlivosti SR odôvodnil námestník ministra poľnohospodárstva a výživy SR J. Habovštiak.

Spravodajskú správu predniesol poslanec J. Jakuš.

V rozprave vystúpili poslanci: A. Kerti, A. Vilčeková, J. Jakuš a P. Košťál.

Predložený vládny návrh zákona nebol vo výbore prijatý, lebo

nezískal potrebný počet hlasov - z prítomných 11 poslancov za

prijatie hlasovali siedmi a štyria sa zdržali hlasovania - viď záznam č. 234/1991.

K bodu 9

Vládny návrh zákona SNR o súkromných veterinárnych lekároch odôvodnil námestník ministra poľnohospodárstva a výživy SR J. Habovštiak.

4


Spravodajskú správu predniesol poslanec J. Jakuš.

V rozprave vystúpili poslanci: K. Dubovan, D. Uramová a J. Jakuš.

Predložený vládny návrh zákona nehol vo výbore prijatý, lebo nezískal potrebný počet hlasov - viď záznam č. 235/1991.

2. deň rokovania - 19- novembra 1991 začiatok o 9. 00 hod.

Rokovanie výboru viedol poslanec V. Miškovský. K bodu 1

Návrh skupiny poslancov SNR na vydanie zákona SNR o rokovacom poriadku SNR nebol uviesť nikto zo skupiny predkladateľov.

Spravodajskú správu predniesol poslanec A. Kerti.

V rozprave vystúpili poslanci: A. Kaňa, V. Miškovský, K. Dubovan, P. Marko a D. Uramová.

Poslanci nesúhlasili s predloženým návrhom skupiny poslancov a odporučili ho neprerokúvať v Slovenskej národnej rade v súčasnom období. V tomto zmysle bolo prijaté aj uznesenie r. 240/1991.

K bodu 2

Návrh poslanci SN FZ ČSFR K. Stomeho na vydanie zákona o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Česko-Slovenskom červenom kríži odôvodnil J- Doležal zo SV ČSČK.

Spravodajskú správu predniesol poslanec A. Kaňa.

V rozprave vystúpili poslanci: V. Miškovský, D. Uramová, A. Vilčeková a A. Kaňa.

Poslanci súhlasili s predloženým návrhom zákona s pripomienkami, ktoré sú zapracované v uznesení č. 230/1991.

5


K bodu 3

Návrh zásad zákona SNR o organizácii a podpore vedy a výskumu odôvodnil riaditeľ odboru ministerstva školstva, mládeže a športu SR A. Medár.

Spravodajskú správu predniesol poslanec V. Miškovský.

V rozprave vystúpili poslanci: A. Kerti, P. Marko a V. Miškovský.

Poslanci predložený návrh zásad neprijali, lebo nezískal potrebný počet hlasov - viď záznam č. 244/1991.

K bodu 4

Zákon SNR o obecnej polícii odôvodnil námestník ministra vnútra SR J. Michalko. Na rokovaní sa zúčastnil J. Filko z legislatívneho odboru MV SR.

Spravodajskú správu predniesol poslanec J. Kmeťo. V rozprave vystúpili poslanci: A. Kaňa a J. Kmeťo.

Poslanci predložený zákon prijali s pripomienkami, ktoré sú zapracované v uznesení č. 241/1991.

K bodu 5

V tomto bode sa poslanci opätovne zaoberali vládnym návrhom zákona SNR o súkromných veterinárnych lekároch, kvôli zásadnému pozmeňovaciemu návrhu poslanca Dubovana. Po opätovnom hlasovaní návrh opäť, nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov niektorých členov výboru (viď záznam č. 233/1991).

K bodu 6

Návrh skupiny poslancov FZ na vydanie zákona o životnom prostredí odôvodnil poslanec FZ ČSFR O. Huml. Prítomní boli poslanci FZ M. Soldát a J. Zlocha.

Spravodajskú správu predniesol poslanec K. Dubovan.

V rozprave vystúpili poslanci: A. Kerti, P. Košťál a K. Dubovan.

6


Poslanci návrh skupiny poslancov neprijali, lebo s ním nevyslovila súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru (viď záznam č. 232/1991).

K bodu 7

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch čs. armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie, zákon č. 161/1968 Zb. o osobitnom prídavku k dávkam, o zmenách v dôchodkovom zabezpečení účastníkov odboja a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení a zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení nebol odôvodniť, nikto zo skupiny predkladateľov.

Spravodajskú správu predniesla poslankyňa D. Uramová.

Návrh zákona nebol vo výbore prijatý, lebo s ním nevyslovila súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru (viď záznam č. 231/1991).

Schôdzu viedol predseda výboru P. Tatár.

K bodu 8

Správu o stave a vývoji životného prostredia v Slovenskej republike odôvodnil J. Miklóš, námestník ministra-predsedu Slovenskej komisie pre životné prostredie.

Spravodajskú správu predniesol poslanec A. Kerti.

V rozprave vystúpili poslanci: K. Dubovan a P. Tatár.

Poslanci predloženú správu vzali na vedomie (uznesenie č. 243/1991).

Rôzne

Predseda výboru P. Tatár informoval poslancov o nadchádzajúcej schôdzi Slovenskej národnej rady, ktorá bude v dňoch 2. až 6. decembra 1991, pravdepodobne novela rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady nebude predložená na rokovanie.

7


Bola prediskutovaná otázka odôvodňovania návrhov zákonov

o komorách v zdravotníctve s tým, že by všetky tri návrhy

odôvodnil poslanec P. Košťál. Spravodajské správy by mali

predniesť poslanci: J. Kmeťo, P. Tatár, prípadne J. Jakuš alebo V. Sládek.

MUDr. Peter Tatár

predseda výboru

PhDr. Vladimír Miškovský

overovateľ výboru

8