Stenoprotokol ze schůze č. 1, 25. 6. 1992

Stenozáznam


Poslanec SN M. Macek: Dámy a pánové, za poslanecké kluby politických stran sdružených v politickém grémiu Federálního shromáždění navrhuji za předsedu výboru ústavně právního Jána Cupera, za předsedu výboru zahraničního pana poslance Ábela Krále. Za předsedu výboru branného a bezpečnostního pana poslance Jána Repaského, za předsedu výboru finančního a rozpočtového pana poslance Jiřího Schneidera, za předsedu výboru hospodářského pana poslance Zdeňka Malinu, za předsedkyni výboru sociálního paní Ľudmilu Gajdošíkovou, za předsedu výboru pro životní prostředí pana poslance Pavla Měráka, za předsedkyni výboru mandátového a imunitního paní poslankyni Michaelu Freiovou.

Předsedající předseda SN R. Zelenay: Ďakujem. Sú k tomuto stanovisku pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy? Nie sú. Uzatváram teda rozpravu k tomuto bodu. Vzhľadom na to, že nepadli ďalšie pozmeňujúce návrhy, budeme o všetkých kandidátoch hlasovať en bloc.

Kto je pre to, aby sa menovaní poslanci stali predsedami jednotlivých výborov, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

Hlasování: 10.24

1. schůze SN 25. 6. 1992

SN 145)

Kto je proti?

(SN 0)

Kto sa zdržal hlasovania?

(SN 0)

Konštatujem, že pre bolo 145 poslancov, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti, jeden poslanec hlasovanie ignoroval. Týmto gratulujem novozvoleným predsedom výborov. (Potlesk.)

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 9)

Dovoľte, aby som to zrekapituloval pre zápis. Predsedom ústavno-právneho výboru sa stal poslanec Ján Cuper za HZDS, predsedom výboru zahraničného poslanec Ábel Kráľ za HZDS, predsedom výboru branného a bezpečnostného poslanec Ján Repaský za SNS, predsedom výboru finančného a rozpočtového poslanec Jiří Schneider za ODS-KDS, predsedom výboru hospodárskeho poslanec Zdeněk Malina za ODS-KDS, predsedníčkou výboru sociálneho poslankyňa Ľudmila Gajdošíková za SDĽ, predsedom výboru pre životné prostredie poslanec Pavel Měrák za ĽB a predsedníčkou výboru mandátového a imunitného poslankyňa Michaela Freiová za ODS-KDS.

Bod programu 8: Volba 20 členů předsednictva Federálního shromáždění

Teraz pristúpime k ďalšiemu bodu schváleného programu. Budeme voliť dvadsaťčlenné Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia.

Návrh na zvolenie predkladajú snemovni zástupcovia tých politických klubov, ktorým boli príslušné miesta podľa uznesenia snemovne pridelené. Ako prvý predkladá návrh ten poslanecký klub, ktorý má pridelený najväčší počet miest v Predsedníctve Federálneho zhromaždenia. Vzhľadom na to, že na politickom grémiu došlo ku konsenzu, čo sa týka počtu miest, ale aj čo sa týka mien, prosil by som predstaviteľov za združené kluby, aby predniesli návrhy. Prosím, pani poslankyňa Bellušová za HZDS.

Poslankyně SN E. Bellušová: Dámy a páni! Dovoľte, aby som vám predstavila navrhovaných kandidátov po dohode všetkých politických strán, zúčastnených v parlamente a v politickom grémiu. Je to pán poslanec Schneider Jiří (Předsedající předseda SN R. Zelenay: Prosím, aby každý menovaný poslanec povstal), pán poslanec Stome Karol, pán poslanec Mlčák Jaroslav, pán poslanec Gandalovič Petr, pán poslanec Devátý Stanislav, pán poslanec Randsdorf Miroslav (Předsedající předseda SN R. Zelenay: Pán poslanec Ransdorf si ešte vybavuje formality, prosím, aby zaujal svoje miesto), pán poslanec Grebeníček Miroslav, pán poslanec Jajtner Pavel, pán poslanec Krejsa Josef, pán poslanec Jičínský Zdeněk. Ďakujem.

Předsedající předseda SN R. Zelenay: Prosím o ďalšie návrhy. Pán poslanec Macek - ODS-KDS.

Poslanec SN M. Macek: Pane předsedo, dámy a pánové, za poslanecké kluby sdružené v politickém grémiu bych navrhl další kandidáty: a to pana Romana Zelenaye, paní Editu Bellušovou, pana Michala Kováče ml., pana Jozefa Oleje, pana Michala Borguľu, pana Ivana Šimka, pana Pavola Hrivíka, pana poslance Miklóse Duraye a pana Ábela Krále. Děkuji.

Předsedající předseda SN R. Zelenay: Ďakujem. Pýtam sa, či sú nejaké iné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, námietky alebo pripomienky k tomuto návrhu. Pokiaľ nie, uzatváram diskusiu k tomuto bodu programu. Ďakujem, že poslanecké kluby rešpektovali politickú dohodu. Vzhľadom na to, že neboli nijaké pozmeňujúce návrhy, budeme hlasovať o všetkých týchto návrhoch en bloc. V Snemovni národov je teraz prítomných 148 poslancov, Snemovňa národov je uznášaniaschopná v obidvoch svojich častiach.

Pýtam sa, kto je pre predložený návrh, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo.

Hlasování: 10.29

(SN 141)

1. schůze SN 25. 6. 1992

Kto je proti?

(SN 0)

Kto sa zdržal hlasovania?

(SN 7)

Konštatujem, že Snemovňa národov - sto štyridsaťjeden pre, nikto proti, sedem sa zdržalo hlasovania - väčšinou prijala návrh politického grémia a klubov. Gratulujem všetkým zvoleným poslancom k tomu, že sa stali členmi Predsedníctva Federálneho zhromaždenia. (Potlesk.)

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 10)

Bod programu 9: Volba členů výborů sněmovny

Dovoľte, aby sme teraz prešli k voľbe členov výborov snemovne. Návrhy na zvolenie predkladajú poslanecké kluby, ktorým boli príslušné miesta v snemovni pridelené uznesením snemovni z dnešného dňa. Mali by sme postupovať podľa volebného poriadku, že najskôr predkladá návrh poslanecký klub, ktorý má najväčší počet poslancov, ale vzhľadom na to, že došlo k dohode v politickom grémiu, čo sa týka mien ako aj počtu, preto by som prosil predstaviteľov združených politických klubov, aby vystúpili a predniesli návrh. Pani poslankyňa Bellušová - HZDS.

Poslankyně SN E. Bellušová: Vážení kolegovia! Dovoľte, aby som prečítala návrh poslancov, zaradených do jednotlivých výborov po vzájomnej dohode tak, ako to bolo povedané. Rada by som sa ešte opýtala, či budeme zvlášť každý výbor teraz prerokovávať, alebo by bolo podľa mňa rozumnejšie prečítať poradie všetkých výborov.

Předsedající předseda SN R. Zelenay: Pokiaľ dovolíte, navrhol by som nasledujúci postup - navrhnúť všetkých členov výborov v prípade, že by boli pozmeňujúce návrhy hoci len pri jednom výbore, potom musíme hlasovať o každom výbore zvlášť. V prípade, že nie, môžeme hlasovať o všetkých výboroch en bloc. Pokiaľ snemovňa súhlasí s takýmto technickým postupom, môžeme pokračovať, keby boli námietky, potom ich, prosím, predneste po vystúpení pani poslankyne Bellušovej.

Poslankyně SN E. Bellušová: Dovoľte, aby som prečítala navrhnutých poslancov, zaradených do jednotlivých výborov v Českej republike.

Výbor zahraničný: Pán poslanec Starý Jan, pani poslankyňa Freiová Michaela, pán poslanec Fiala Luděk, pán poslanec Záhorský Vladimír, pán poslanec Macek Miroslav, pán poslanec Klanica Zdeněk, pán poslanec Kučera Petr, pán poslanec Krejsa Josef, pán poslanec Holáň Vilém.

Do výboru branno-bezpečnostného poslanci zvolení v Českej republike: Pán poslanec Kocourek Jan, pán poslanec Devátý Stanislav, pán poslanec Ruml Jan, pán poslanec Hruška Milan, pán poslanec Zvěřina Jaroslav, pán poslanec Kostya Libor, pán poslanec Novák Jan, pán poslanec Vondruška Josef, pán poslanec Dostál Pavel, pán poslanec Mozga Pavel, pán poslanec Šustr Pavel, pán poslanec Veselka Jan.

Do výboru finančného a rozpočtového: Pán poslanec Schneider Jiří, pán poslanec Bernášek Jaroslav, pán poslanec Padevět Michal, pán poslanec Balík Pavel, pán poslanec Čermák Augustín, pán poslanec Tošovský Michal, pán poslanec Ransdorf Miloslav, pán poslanec

Gongol Jaroslav, pán poslanec Novák Pavel, pán poslanec Mráček Karel, pán poslanec Jajtner Pavel, pán poslanec Dvořák Ladislav.

Do výboru hospodárskeho: pán poslanec Malina Zdeněk, pán poslanec Kučera Miloslav, pán poslanec Novák František, pán poslanec Švrček Zdeněk, pán poslanec Hofírek Pavel, pán poslanec Adamec Ladislav, pán poslanec Vodehnal Jan, pán poslanec Fišera Ivan, pán poslanec Malíř Dalibor, pán poslanec Čupr František, pán poslanec Rodr Zdeněk.

Do výboru sociálneho: Pán poslanec Vodička Jindřich, pán poslanec Kalina Kamil, pán poslanec Zoufal Jiří, pán poslanec Korger Jan, pán poslanec Maštálka Jiří, pán poslanec Grebeníček Miroslav, pani poslankyňa Kremláčková Božena, pán poslanec Hošek Stanislav, pani poslankyňa Kristková Marie.

Do výboru pre životné prostredie: Pán poslanec Gandalovič Petr, pán poslanec Soldát Miloslav, pán poslanec Mlčák Jaroslav, pán poslanec Rambousek Jan, pán poslanec Měrák Pavel, pán poslanec Čech Vítězslav, pán poslanec Válka Petr, pán poslanec Novák Josef, pán poslanec Bucha Aleš.

Do výboru mandátového a imunitného: Pani poslankyňa Lastovecká Dagmar, pani poslankyňa Freiová Michaela, pán poslanec Mlčák Jaroslav, pán poslanec Kádner Tomáš, pán poslanec Masopust Zdeněk, pani poslankyňa Vildová Marie, pán poslanec Hošek Stanislav, pán poslanec Čupr František.

Do výboru iniciatívneho a petičného: Pán poslanec Stome Karol, pán poslanec Padevět Michal, pán poslanec Maštálka Jiří, pán poslanec Havlík René, pán poslanec Holáň Vilém, pán poslanec Veselka Jan.

Předsedající předseda SN R. Zelenay: Ešte by som prosil ústavnoprávny výbor, na ktorý ste zabudli.

Poslankyně SN E. Bellušová: Ospravedlňujem sa, ale ja som ponúkla zoznam stenografke a určite na druhej strane listu, ktorý som jej ponúkla, bol ústavno-právny výbor. Preto sa stalo, že som to neprečítala.

Do výboru ústavno-právneho sú navrhovaní poslanci: Pán Stome Karol, pani Lastovecká Dagmar, pán poslanec Štepánek Petr, pán poslanec Kádner Tomáš, pán poslanec Novák Karel, pán poslanec Peřich Václav, pán poslanec Masopust Zdeněk, pani poslankyňa Vildová Marie, pán poslanec Jičínský Zdeněk, pán poslanec Havlík René, pán poslanec Koutský Jaroslav.

Předsedající předseda SN R. Zelenay: Ďakujem. Prosil by som ďalšie návrhy, pán poslanec Macek, potom pán poslanec za ním. Prosím, technická.

Poslanec SN M. Padevět: Michal Padevět, ODS. Technickou poznámku vzhledem k tomu, že ne všichni členové Sněmovny národů z české části ještě složili slib, bylo by vhodné zkontrolovat tento čtený seznam český, zda už všichni skutečně slib složili.

Předsedající předseda SN R. Zelenay: Ďakujem, prosil by som pracovníčky Snemovne národov, aby preverili, ktorí poslanci ešte nezložili sľub a prosím, aby mi tento údaj poskytli. Zatiaľ prosím pána poslanca Macka.

Poslanec SN M. Macek: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych doplnil návrh na volbu členů výborů Sněmovny národů o poslance zvolené ve slovenské části, ve Slovenské republice.

Do výboru ústavně právního: pan poslanec Cuper Ján, paní poslankyně Otília Šablicová, pan poslanec Milan Čič, pan poslanec Rudolf Nemec, pan poslanec Ladislav Orosz, pan poslanec Milan Štefanovič, pan Emil Spišák, pan Marcel Mihalik, pan Štefan Bošnák, pan István Bajnok, pan Bystrický Ľubor.

Do výboru zahraničního: pan Ábel Kráľ, pan Eduard Šimko, pan Ivan Mjartan, pan Štefan Nižňanský, pan Kamil Haťapka, pan Hrivík Pavol, pan Ján Petrík, pan István Batta, pan Alexander Dubček.

Do výboru branného a bezpečnostního: pan Ján Smilka, pan Michal Kováč ml., pan Pavol Chalúpek, pan Pavol Mattoš, pan Anton Straka, pan Ján Smolec, pan Marián Kováč, pan Peter Bohunický, pan Ján Repaský, pan Alojz Rajnič, pan Ivan Šimko, pan János Hornyák.

Do výboru finančního a rozpočtového: pan Peter Baco, pan Tibor Bindas, pan Imrich Hamarčák, pan Peter Mercell, pan Jozef Vrábel, pan Ján Danko, pan Michal Borguľa, pan Juraj Kováčik, pan Ivan Gondáš, pan Jozef Hajdák, pan Peter Bábi, pan Jozef Klein.

Do výboru hospodářského: pan Július Minka, pan Lubomír Dolgoš, pan Miloslav Rajčan, pan Homola Vladimír, pan Lubomír Zámiška, pan Peter Popesko, pan Igor Lenský, pan Peter Krivda, paní Gabriela Pradová, pan Zoltán Boros, pan Pavol Delinga.

Do výboru sociálního: paní Edita Bellušová, pan Roman Kováč, paní Júlia Hlavatá, paní Jozefína Obšitníková, paní Ludmila Gajdošíková, pan Jozef Murgaš, paní Olga Pavúková, pan Alojz Rakús, paní Klára Sárközy, pan Peter Beniač.

Do výboru pro životní prostředí: pan Lubomír Javorský, pan Matúš Kučera, pan Jozef Pauko, paní Irena Belohorská, paní Viera Pavlechová, pan Jozef Olej, pan Štefan Paulov, pan Milan Gala, pan Miklós Duray.

Do výboru mandátového a imunitního: pan Eduard Šimko, paní Edita Bellušová, pan Ábel Kráľ, pan Ladislav Orosz, paní Olga Pavúková, pan Ivan Šimko, pan Peter Bábi, pan Ľubor Bystrický.

Do výboru iniciativního a petičního: paní Júlia Hlavatá, pan Ján Smilka, pan Július Minka, pan Igor Lenský, pan Marcel Mihalik, paní Klára Sárközy, pan Pavol Delinga.

Předsedající předseda SN R. Zelenay: Ďakujem. Sú nejaké iné návrhy pozmeňujúce a doplňujúce? Pokiaľ nie sú, uzatváram rozpravu. Ďakujem za tú technickú poznámku.

Konštatujem, že zo všetkých 150 poslancov, zvolených do Snemovne národov, nezložil sľub len jeden poslanec, pán Josef Novák, vo výbore pre životné prostredie, takže prosím, aby ste si ho zatiaľ vyčiarkli a do výboru ho môžeme zvoliť až po zložení poslaneckého sľubu. Inak kandidátka zostáva tak, ako bola predložená.

Vzhľadom na to, že neboli iné pozmeňujúce návrhy, budeme hlasovať o zaradení jednotlivých členov Snemovne národov do výborov Snemovne národov en bloc.

Kto je pre takto predložený návrh, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

Hlasování: 10.43

(SN 149)

Je niekto proti?

(SN 0)

Kto sa zdržal hlasovania?

(SN 0)

Ďakujem. Pre bolo sto štyridsaťdeväť, nikto proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Konštatujem, že členovia Snemovne národov boli zvolení do jednotlivých výborov tak, ako to bolo predložené v snemovnej tlači č. 7.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 11)

Dostal som informáciu, že pán Josef Novák rezignoval na svoj mandát. Takže budeme musieť počkať na náhradníka, následníka na kandidátnej listine príslušnej politickej strany alebo hnutia. Zmenu potom vykoná mandátový a imunitný výbor a až potom sa dozvieme meno kandidáta na poslanca, ktorý po zložení poslaneckého sľubu bude zaradený do výboru pre životné prostredie.

Bod programu 10: Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění za dobu od poslední schůze sněmovny

Teraz pristúpime k poslednému bodu programu, ktorým je správa o činnosti Predsedníctva Federálneho zhromaždenia za dobu od poslednej schôdze snemovní v predchádzajúcom volebnom období. Obdržali ste to ako parlamentnú tlač č. 5. Predsedníctvo predkladá správu o svojej činnosti, ktorá obsahuje informáciu o rokovaní a o prijatých opatreniach. Žiada niekto o slovo k tejto správe? Sú k nej nejaké pripomienky? Pokiaľ nie, uzatváram rozpravu. Pardon, technická pripomienka - SNS.

Poslanec SN M. Mihalik: Mihalik - Slovenská národná strana. Dovoľte, aby som najskôr odcitoval:

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia schválilo zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 135/91 Zb. o Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Navrhujem, aby sme odcitovali túto novelizáciu tohto zákona, aby sme sa s tým mohli zoznámiť a potom sa k tomuto prípadne vyjadriť.

Předsedající předseda SN R. Zelenay: Prepáčte, pán kolega, musíte presne špecifikovať svoj návrh. My môžeme vziať správu na vedomie, alebo ju nemusíme vziať na vedomie. Pán poslanec Masopust - technická k tomu.

Poslanec SN Z. Masopust: My prerokovávame správu Predsedníctva snemovne. Pán kolega hovorí o správe Federálneho zhromaždenia.

Poslanec SN M. Mihalik: Potom sa ospravedlňujem.

Předsedající předseda SN R. Zelenay: Uzatváram rozpravu a navrhujem, aby sme prijali uznesenie, že Snemovňa národov berie túto správu na vedomie. Pardon, ešte technická. Pán poslanec Schneider.

Poslanec SN J. Schneider: Já se obávám, že se pan poslanec Masopust mýlí. Protože v programu, který jsme schválili, je bod 11 - Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění. Čili my projednáváme zprávu o činnosti Federálního shromáždění, ale nikoliv neschvalujeme ta schválená zákonná opatření. Čili to je pravý stav věci. Pokud někdo žádá text těch zákonných opatření, já předpokládám, že je dostaneme před tím, než se k nim bude vyjadřovat společná schůze sněmoven.

Předsedající předseda SN R. Zelenay: Áno, v tlači máte uvedené všetky veci, ktoré sa týkali uznesenia Predsedníctva. Je pochopiteľné, že poslanec má právo podľa rokovacieho poriadku vyžiadať si akýkoľvek dokument, ktorý je tam uvedený a má právo k nemu diskutovať, ja si tiež myslím, na spoločnej schôdzi Snemovne ľudu a Snemovne národov. Takže by som odporúčal, než dám ešte slovo pánovi poslancovi Dubčekovi, odporúčal by som pánovi kolegovi zo SNS, aby tento návrh predložil na plenárnom zasadnutí.

Poslanec SN A. Dubček: K tej vašej poznámke by som chcel odporučiť, aby sa to riešilo pri spoločnej schôdzi, pretože podľa zákona zákonné opatrenia Predsedníctva potvrdzuje alebo schvaľuje Federálne zhromaždenie. Teda teraz predkladáme správu, že to bolo predmetom rokovania. A potom pri ďalšom programe Federálneho zhromaždenia je možné k tomuto pri 1. schůze SN 25. 6. 1992 stúpiť tak, že buď pozitívne schválenie, alebo zamietnutie. Konečné riešenie v tomto má Federálne zhromaždenie. Odporúčal by som, aby bol návrh vzatý späť, aby sme nemuseli o tom rozhodovať.

Předsedající předseda SN R. Zelenay: Takže sa sťahuje návrh. Ešte pán poslanec Jičínský, ČSSD.

Poslanec SN Z. Jičínský: Chci kolegovi ze Slovenské národní strany doporučit, aby tento návrh nedával na společnou schůzi sněmoven. Těch zákonných opatření, které schvaluje předsednictvo je více, všechna musí být projednána na nejbližším zasedání Federálního shromáždění, nikoliv ovšem na nejbližší schůzi.

Texty zákonných opatření poslancům budou dány k dispozici a mají možnost je buď přijmout, nebo zamítnout. Měnit se nedají.

Předsedající předseda SN R. Zelenay: Ďakujem. Je to odporúčanie pre poslancov SNS, ktorí to buď vezmú alebo nevezmú na vedomie. Teda opakujem, uzatvoril som diskusiu, teraz môžu byť len procedurálne návrhy. Budeme hlasovať o uznesení, že Snemovňa národov berie na vedomie túto správu Predsedníctva.

Kto je pre, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

Hlasování: 10.49

(SN 146)

Kto je proti?

(SN 0)

Kto sa zdržal hlasovania?

(SN 0)

Ďakujem. Konštatujem, že pre bolo sto štyridsaťšesť, proti nebol nikto, nezdržal sa nikto, šestnásť hlasovanie ignorovalo. Konštatujem, že snemovňa vzala túto správu na vedomie. Zároveň dovoľte, aby som vám veľmi srdečne poďakoval. Ukázalo sa, že sme asi v hodinovom predstihu pred Snemovňou ľudu. Chcel by som poďakovať všetkým kolegyniam a kolegom za spoluprácu. Dúfam, že nám to pôjde aj v budúcnosti tak dobre ako doteraz, aj keď kolegovia sa usmievajú.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 12)

Teraz vyhlasujem za ukončené prvé zasadnutie Snemovne národov Federálneho zhromaždenia a vyhlasujem, že spoločné zasadnutie Snemovne ľudu a Snemovne národov sa bude konať v prízemí v zasadačke Snemovne ľudu o 14,00 hodine. Od pracovníčok dostanete presný rozpis, kde kto sedí, aby ste sa potom nemuseli hľadať.

Zatiaľ prajem príjemnú dobrú chuť a ešte raz veľmi pekne ďakujem za spoluprácu.

Schůze skončila: 10.52 hodin.