Dokument je dostupný aj vo formátoch: pr_00.pdf

Priebeh 4. schôdze Slovenskej národnej rady konanej 3. septembra 1990

Zápisnica


P r i e b e h

4. schôdze Slovenskej národnej rady konanej 3. septembra 1990

Vážené poslankyne vážení poslanci vážení hostia,

otváram rokovanie 4. schôdze Slovenskej národnej rady, na ktorej vás všetkých vítam.

vítam na našom rokovaní predsedu vlády Slovenskej republiky pána Vladimíra Mečiara, členov vlády Slovenskej republiky a prizvaných hostí.

Prosím prítomných poslancov aby sa prezentovali stlačením hlasovacieho tlačítka.

Zisťujem, že na dnešnom rokovaní je prítomných poslancov, takže podľa čl. 109 ústavného zákona o československej federácii je slovenská národná rada schopná sa uznášať.


- 2 Predsedníctvo Slovenskej národnej rady odporúča tento program schôdze.

1. Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

2. Správa o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 29. augusta do 3. septembra 1990

3. Otázky poslancov.

Má niekto z vás návrh na zmenu alebo doplnenie programu?

/V prípade, že bude navrhnutý doplnok, najskôr sa dá hlasovať o doplňujúcom návrhu a potom o celom návrhu programu. /

Dávam hlasovať. Prosím najskôr sa tlačítkom prezentujme.

Kto je za navrhovaný program, nech stlačí hlasovacie tlačítko!

Kto je proti, nech stlačí hlasovacie tlačítko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí hlasovacie tlačítko.


- 3 Zisťujem, že sme program 4. schôdze schválili. Prvým bodom nášho programu je

Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení.

Návrh ste dostali na rokovanie výborov ako tlač 19.

Na predchádzajúcej schôdzi bola rozdaná spoločná správa výborov k tomuto bodu programu, v ktorej neboli zahrnuté pripomienky Výboru SNR pre životné prostredie a ochranu prírody. Uvedený výbor vyjadril nesúhlas s predloženým vládnym návrhom zákona, ale napriek tomu odporučil zohľadniť niektoré úpravy. Preto vám bolo dnes rozdané nové znenie spoločnej správy ako tlač 19a.

Návrh zákona za vládu Slovenskej republiky odôvodni podpredseda vlády pán Gábor Zászlós. Prosím, aby sa ujal slova.

/Po reči p. Zászlósa. /

Ďakujem podpredsedovi vlády pánovi Zászlósovi za odôvodnenie návrhu zákona.


- 4 Prosím spoločného spravodajcu výborov Slovenskej národnej rady poslanca Emila L a c k u, aby predniesol spravodajskú správu.

/Po reči p. Lacku. /

Ďakujem pánovi poslancovi Lackovi za prednesenie spravodajskej správy.

Otváram rozpravu o prvom bode programu.

Vzhľadom na vystúpenie spoločného spravodajcu a odporúčanie ústavnoprávneho výboru SNR skôr ako pristúpime k rozprave, dávam vám do pozornosti najmä tie sporné body ktoré sú uvedené na strane 14 spoločnej správy a u ktorých sa odporúča zvážiť ich schválenie. Zjednoduší to naše hlasovanie o predloženom vládnom návrhu. Preto prosím poslancov, aby v rozprave vždy uvádzali i konkrétny bod, o ktorom žiadajú osobitné hlasovanie, pripadne znenie pozmeňujúceho návrhu. V prípade potreby by mal odporúčanú úpravu bližšie odôvodniť predseda príslušného výboru, z ktorého vzišla tá-ktorá pripomienka.

/Poznámka: Nemalo by sa diskutovať o bodoch, ktoré boli posúdené v ústavnoprávnom výbore SNR v rámci zjednotenia pripomienok z výborov. /


- 5 Teraz pristúpime k rozprave, do ktorej sa písomne prihlásili poslanci ......................................

Dávam slovo poslancovi Pripraví sa poslanec ......

/Po vystúpení všetkých prihlásených poslancov. / Hlási sa ešte niekto z poslancov do rozpravy?

Chce sa k rozprave vyjadriť podpredseda vlády pán Zászlós?

/Po vyjadrení p. Zászlósa. /

Žiada si slovo spoločný spravodajca výborov pán poslanec Lacko?

/Po vyjadrení p. Lacku. /

Vyhlasujem rozpravu o prvom bode programu za skončenú.


- 6 Pristúpime k hlasovaniu.

V súlade s návrhom spoločného spravodajcu výborov SNR a odporúčaním ústavnoprávneho výboru SNR navrhujem, aby sme najprv hlasovali vcelku o zjednotených pripomienkach ktoré dopĺňajú vládny návrh z hľadiska jeho funkčnosti a realizovateľnosti v praxi. Neboli k nim ani v rozprave vznesené iné návrhy. Ide o body /pomaly čítať/ 1, 6, 7, 8 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30 31, 33, 35, 38, 41, 44, 45, 46, 48, 52, 54, 55 a 56.

Prosím, aby sme sa tlačítkom prezentovali.

Pristúpime k hlasovaniu o zjednotených pripomienkach ako som ich uviedol.

Kto je za uvedené úpravy v predloženom vládnom návrhu zákona, nech stlačí hlasovacie tlačítko. Kto je proti, nech stlačí tlačítko. Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačítko.

Konštatujem, že sme pripomienky odporúčané spoločným spravodajcom schválili.


- 7 /Osobitne je potrebné dať hlasovať o pripomienkach z rozpravy. Vyzval poslanca, aby svoj návrh pred hlasovaním bližšie upresnil. /

Teraz budeme hlasovať o jednotlivých pripomienkach

uvedených v spoločnej správe. /Ide o body /pomaly čítať/ 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 15, 18, 22, 26, 29, 32, 34, 36, 37 39, 40, 42, 43, 47, 49, 50, 51 a 53. /

Hlasujeme o bode 2, ktorý sa týka § 3, odseku 1. Prosím, aby sme sa tlačítkom prezentovali.

Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačítko.

Kto je proti, nech stlačí tlačítko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačítko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili /neschválili. /

Hlasujeme o bode 3, ktorý sa týka § 3, odseku 3. Prosím, aby sme sa tlačítkom prezentovali.


- 8 Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačítko.

Kto je proti, nech stlačí tlačítko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačítko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili /neschválili/.

Hlasujeme o bode 4, ktorý sa týka § 3, odseku 5. Prosím, aby sme sa tlačítkom prezentovali.

Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačítko.

Kto je proti, nech stlačí tlačítko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačítko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili /neschválili/.

Hlasujeme o bode 5, ktorý sa týka § 4, odseku 3. Prosím, aby sme sa tlačítkom prezentovali.


- 9 Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačítko.

Kto je proti, nech stlačí tlačítko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačítko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili.

Hlasujeme o bode 9, ktorý sa týka § 4, odseku 3 písmena g/.

Prosím, aby sme sa tlačítkom prezentovali.

Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačítko.

Kto je proti, nech stlačí tlačítko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačítko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili /neschválili/

Hlasujeme o bode 11, ktorý sa týka § 4, odseku 3 písmena g/.

Prosím, aby sme sa tlačítkom prezentovali.


- 10 Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačitko.

Kto je proti, nech stlačí tlačitko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačitko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili /neschválili/.

Hlasujeme o bode 14, ktorý sa týka § 4, odseku 3, /za písmenom m/ vložiť nové písmeno n/.

Prosím, aby sme sa tlačítkom prezentovali.

Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačítko.

Kto je proti, nech stlačí tlačítko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačítko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili /neschválili/.

Hlasujeme o bode 15, ktorý sa týka § 4, odseku 3, /za písmenom n/ vložiť nové písmeno o/.

Prosím, aby sme sa tlačítkom prezentovali.


- 11 Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačitko.

Kto je proti, nech stlačí tlačitko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačitko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili /neschválili/.

Hlasujeme o bode 18, ktorý sa týka § 5, za odsek 3 doplniť nový odsek 4.

Prosím, aby sme sa tlačítkom prezentovali.

Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačítko.

Kto je proti, nech stlačí tlačítko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačítko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili /neschválili/.

Hlasujeme o bode 22, ktorý sa týka § 7, za odsek 5 doplniť nový odsek 6.

Prosím, aby sme sa tlačítkom prezentovali.


- 12 Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačitko.

Kto je proti, nech stlačí tlačitko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačitko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili /neschválili/.

Hlasujeme o bode 26, ktorý sa týka § Hr odseku 4 /za písm. c/ vložiť nové písmeno d/..

Prosím, aby sme sa tlačítkom prezentovali.

Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačítko.

Kto je proti, nech stlačí tlačítko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačítko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili /neschválili/.

Hlasujeme o bode 29, ktorý sa týka § 12, odseku 4. Prosím, aby sme sa tlačítkom prezentovali.


- 13 Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačítko.

Kto je proti, nech stlačí tlačítko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačítko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili /neschválili/.

Hlasujeme o bode 32, ktorý sa týka § 14, odseku 3. Prosím, aby sme sa tlačítkom prezentovali.

Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačíko.

Kto je proti, nech stlačí tlačítko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačítko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili /neschválili/.

Hlasujeme o bode 34, ktorý sa týka § 16, odseku 1. Prosím, aby sme sa tlačítkom prezentovali.


- 14 Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačiítko.

Kto je proti, nech stlačí tlačítko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačítko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili /neschválili/.

Hlasujeme o bode 36, ktorý sa týka § 16, /za odsek 4 vložiť nový odsek 5.

Prosím, aby sme sa tlačítkom prezentovali.

Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačitko.

Kto je proti, nech stlačí tlačitko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačitko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili /neschválili/.

Hlasujeme o bode 37, ktorý sa týka § 17, odseku 1. Prosím, aby sme sa tlačítkom prezentovali.


- 15 Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačitko.

Kto je proti, nech stlačí tlačitko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačítko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili /neschválili/.

Hlasujeme o bode 39, ktorý sa týka § 17 /vypustiť odsek 3. /

Prosím, aby sme sa tlačítkom prezentovali.

Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačitko.

Kto je proti, nech stlačí tlačitko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačitko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili /neschválili/.

Hlasujeme o bode 40, ktorý sa týka § 18, odseku 3. Prosím, aby sme sa tlačítkom prezentovali.


- 16 Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačítko.

Kto je proti, nech stlačí tlačítko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačítko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili /neschválili/.

Hlasujeme o bode 42, ktorý sa týka § 19 nahradiť nadpis a slová v odseku 1/.

Prosím, aby sme sa tlačítkom prezentovali.

Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačítko.

Kto je proti, nech stlačí tlačítko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačítko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili /neschválili/.

Hlasujeme o bode 43, ktorý sa týka § 22, odseku 1. Prosím, aby sme sa tlačítko prezentovali.


- 17 Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačítko.

Kto je proti, nech stlačí tlačítko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačítko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili /neschválili/.

Hlasujeme o bode 47, ktorý sa týka § 22, odseku 3. Prosím, aby sme sa tlačítkom prezentovali.

Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačítko.

Kto je proti, nech stlačí tlačítko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačítko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili /neschválili/.

Hlasujeme o bode 49, ktorý sa týka § 25 /vypustiť odsek 3. /

Prosím, aby sme sa tlačítkom prezentovali.


- 18 Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačitko.

Kto je proti, nech stlačí tlačitko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačitko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili /neschválili/.

Hlasujeme o bode 50, ktorý sa týka § 25, odseku 3. Prosím, aby sme sa tlačítkom prezentovali.

Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačitko.

Kto je proti, nech stlačí tlačitko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačitko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili /neschválili/.

Hlasujeme o bode 51, ktorý sa týka § 25 /za odsek 6 vložiť nový odsek 7. /

Prosím, aby sme sa tlačitkom prezentovali.


- 19 1

Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačítko.

Kto je proti, nech stlačí tlačítko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačítko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili /neschválili/.

Hlasujeme o bode 53, ktorý sa týka § 29 odseku 3. Prosím, aby sme sa tlačítkom prezentovali.

Kto je za navrhovanú úpravu, nech stlačí hlasovacie tlačítko.

Kto je proti, nech stlačí tlačítko.

Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí tlačítko.

Konštatujem, že sme navrhovanú pripomienku schválili /neschválili/.

x x x x x x x


- 20 /Na záver hlasovanie o celom vládnom návrhu zákona. /

V súlade s ustanovením § 26 ods. 1 veta druhá rokovacieho poriadku budeme hlasovať o vládnom návrhu zákona o obecnom zriadení ako celku.

Kto je za návrh zákona v znení schválených pripomienok, nech stlačí hlasovacie tlačítko.

Kto je proti nech stlačí tlačitko.

Kto sa zdržal hlasovania nech stlačí tlačítko.

Zisťujem, že sme schválili vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení.

Druhým bodom programu je

Správa o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 29. augusta do 3. septembra 1990.

Správu ste dostali ako tlač 29.

Má niekto z vás otázky alebo pripomienky k predloženej správe?

/Ak nie. /


- 21 Dávam hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré máte v predloženom materiáli.

Prosím prezentujme sa.

Kto je za návrh, nech stlačí hlasovacie tlačiítko! Kto je proti, nech stlačí hlasovacie tlačítko! Kto sa zdržal hlasovania, nech stlačí hlasovacie tlačítko!

Zisťujem, že sme vzali so súhlasom na vedomie správu o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Posledným bodom sú otázky poslancov.

Pýtam sa, vážené poslankyne a poslanci, či má niekto otázku na člena vlády Slovenskej republiky?

/Po otázkach. /

Má ešte niekto z poslancov otázku? /Ak nie. /

Pýtam sa, či budú členovia vlády odpovedať na otázky teraz, alebo v zmysle rokovacieho poriadku odpovede zašlú písomne.


- 22 /Po vyjadrení členov vlády. /

Vážené poslankyne a poslanci vážení hostia,

program dnešnej schôdze sme vyčerpali. Ďakujem vám za vašu aktívnu účasť a vyhlasujem 4. schôdzu za skončenú.