Dokument je dostupný aj vo formátoch: zazn.pdf

Stenografická správa o ustavujúcej (1. ) schôdzi Slovenskej národnej rady v Bratislave 17. júna 1986

Stenozáznam


SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Ustávajúca (1. ) schôdza

17 júna 1986

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

O SCHÔDZI SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Zloženie sľubu poslancov Slovenskej národnej rady Voľba komisie na listovanie výsledkov hlasovania

Voľba predsedu a ďalších členov Mandátového a imunitného výboru SNR

Správa Mandátového a imunitného výboru SNR o overení platnosti voľby poslancov SNR

Návrh na určenie počtu členov Predsedníctva SNR. poetu podpredsedov SNR a na zriadenie výborov SNR

Voľba predsedu SNR. podpredsedov SNR a ďalších členov Predsedníctva SNR

Sľub poslanca riadiaceho ustavujúcu (1. ) schôdzu SNR Voľba predsedov výborov SNR a ďalších členov výborov SNR Voľba overovateľov Slovenskej národnej rady

Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 15. mája do 17. júna 1986

Otázky poslancov

Bratislava 1986

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VIII. volebné obdobie

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

o ustavujúcej (1. ) schôdzi Slovenskej národnej rady v Bratislave 17. júna 1986

Ustávajúca (1. ) schôdza Slovenskej národnej rady 17. júna 1986

Prítomní:

predseda SNR Viliam Šalgovič, CSc,

člen Predsedníctva ÚV KSČ a prvý tajomník ÚV KSS Jozef Lenárt, člen Predsedníctva a tajomník ÚV KSS Ján J a n í k,

podpredsedovia SNR Ing. Jan Gregor, RSDr Anna Rybníka r o v á, Dezider Krocsány a Kamil Brodziansky,

148 poslancov SNR podľa listiny o prítomnosti

členovia vlády SSR: predseda Prof. JUDr. Peter Colotka, prvý podpredseda vlády SSR Ing. Július H a n u s, podpredseda vlády SSR a predseda Slovenskej plánovacej komisie Ing. Pavol H r i v n á k, podpredseda vlády SSR a predseda Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj Ing. Václav Vačok, podpredseda vlády SSR Ing. Jaroslav Kanský, minister financií SSR Ing. František Mišeje, minister priemyslu SSR Ing. Štefan Urban, minister poľnohospodárstva a výživy SSR Ing. Ján J a n o v i c, CSc, minister práce a sociálnych vecí SSR Ing. Kazimír Nagy, minister vnútra SSR Ing. Štefan L a z a r, minister obchodu SSR Ing. Jaroslav Z e l k o, CSc, minister stavebníctva SSR Ing. Dušan M i k l a n e k, CSc, minister lesného a vodného hospodárstva SSR Ing. Vladimír Marge tin, minister zdravotníctva SSR akademik Emil M a t e j i č e k, minister školstva SSR Prof. Ing. Juraj Buša, CSc, minister kultúry SSR národný umelec Miroslav Válek, minister spravodlivosti SSR Prof. JUDr. Ján P j e š č a k, DrSc, a minister predseda Výboru ľudovej kontroly SSR RSDr. Štefan Ferencei,

námestník generálneho prokurátora SSR JUDr. Pavol K i s, predseda Najvyššieho súdu SSR JUDr. Ján Benčura, vedúci ústredných orgánov štátnej správy SSR

Ospravedlnení poslanci

Brigita Vilkovská, Ľudovít P e z l á r

(Začiatok schôdze o 14. 00 hodine)

Československá štátna hymna Podpredseda SNR J. Gregor:

Vážená Slovenská národná rada, vážené súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, vážení hostia!

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zvolené v VII. volebnom období podľa § 2 ods. druhého zákona Slovenskej národnej rady číslo 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov zvolalo poslancov Slovenskej národnej rady, zvolených vo voľbách do zastupiteľských zborov 23. a 24 mája 1986 na dnešnú ustavujúcu schôdzu Slovenskej národnej rady a určilo jej program. Súčasne ma Predsedníctvo Slovenskej národnej rady poverilo, aby som rokovanie ustavujúcej schôdze Slovanskej národnej rady viedol až do zvolenia nového Predsedníctva SNR

Súdružky a súdruhovia,

otváram ustavujúcu schôdzu Slovenskej národnej rady, na ktorej vás srdečne vítam. Dovoľte mi, aby som v mene vás všetkých čo najsrdečnejšie medzi nami privítal člena Predsedníctva Ústredného výboru KSČ, prvého tajomníka Ústredného výboru KSS a predsedu Ústredného výboru Národného frontu SSR súdruha Jozefa L e n á r t a (potlesk) a člena Predsedníctva Ústredného výboru KSČ a predsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky súdruha Petra C o l o t k u (potlesk). Rovnako srdečne medzi nami vítaní člena Predsedníctva a tajomníka Ústredného výboru KSS a predsedu Slovenskej volebnej komisie súdruha Jána Janíka (potlesk), ďalších členov Predsedníctva Ústredného výboru KSS a Sekretariátu ÚV KSS, ktorí sú súčasne poslancami Slovenskej národnej rady, členov vlády SSR ako aj prizvaných hostí.

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky a súdruhovia,

všeobecné voľby do zastupiteľských zborov presvedčivo dokumentovali pevnú Jednotu Komunistickej strany Československa, Národného frontu a nášho pracujúceho ľudu. Boli vyjadrením jednoznačnej politickej a morálnej podpory programu ďalšieho budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti, vytýčeného XVII. zjazdom Komunistickej strany Československa. Prispeli k prehĺbeniu socialistickej demokracie a stali sa mobilizujúcim činiteľom a významným impulzom pri rozvíjaní spoločenskej a pracovnej aktivity občanov.

Úlohy, ktoré budeme riešiť v nastávajúcom VIII. volebnom období vyžadujú aby sme plne využívali aktivitu občanov, opierali sa o ňu, prizývali ich k svojej práci a tak napínali leninskú myšlienku, aby sa správa štátu uskutočňovala nielen v záujme pracujúcich, ale aby sa zákonite, v čoraz väčšej miere stávala bezprostrednou záležitosťou pracujúcich samých.

Vážená Slovenská národná rada,

podľa zistenia je prítomných na dnešnej ustavujúcej schôdzi 148 poslancov, takže podľa článku 109 ústavného zákona o československej federácii je Slovenská národná rada schopná sa uznášať.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady; o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady určilo tento program ustavujúcej schôdze:

po prvé: Zloženie sľubu poslancov

po druhé: Voľba komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania

po tretie: Voľba predsedu a ďalších členov Mandátového a imunitného výboru SNR

po štvrté: Správa Mandátového a imunitného výboru SNR o overení platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady

po piate: Návrh na určenie počtu členov Predsedníctva SNR, počtu podpredsedov SNR a na zriadenie výborov SNR

po Meste: Voľba predsedu SNR, podpredsedov SNR a ďalších členov Predsedníctva SNR

po siedme: Sľub poslanca riadiaceho ustavujúcu schôdzu Slovenskej národnej rady

po ôsme: Voľba predsedov výborov SNR a ďalších členov výborov Slovenskej národnej rady

po deviate: Voľba overovateľov Slovenskej národnej rady

po desiate: Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 15. mája do 17. Júna 1986.

Pristúpime k prvému bodu programu, ktorým je Zloženia sľubu poslancov.

Podľa čl. 114 ústavného zákona o československej federácii máte zložiť poslanecký sľub. Sľub vykonáte tak, že člen Predsedníctva Slovenskej národnej rady súdruh Jozef Ďurica prečíta ústavným zákonom predpísaný sľub a potom budete pristupovať ku mne a podaním ruky a slovom "sľubujem" zložíte sľub.

Prosím, aby k zloženiu sľubu najskôr pristúpili členovia Predsedníctva ÚV KSČ, prvý tajomník ÚV KSS s. Jozef L e n á r t, predseda vlády SSR súdruh Peter Colotka, ďalší poslanci z predsedníctva schôdze, po nich poslanci z radov - členov vlády SSR a potom poslanci v poradí podľa jednotlivých volebných obvodov.

Pred zložením sľubu prosím, aby ste listinu. Sľub poslanca, opatrenú vašim podpisom odovzdali vedúcemu politicko-organizačného odboru Kancelárie SNR s. Knappovi. Prosím, aby, ste počas celého slávnostného aktu skladania sľubu všetkých poslancov SNR stáli Teraz žiadam súdruha Ďuricu, aby prečítal znenie sľubu

Poslanec Ďurica:

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike, Slovenskej socialistickej republike, veci socializmu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem dbať na vôľu a záujmy rudu, spravovať sa ústavou a ostatnými zákonmi Československej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a pracovať pre to, aby sa uvádzali do života

Poslanec Jozef Lenárt: Sľubujem:

Poslanec Peter Colotka: Sľubujem.

Poslanec Viliam Šalgovič: Sľubujem.

Poslankyňa Elena Litvajová: Sľubujem.

Poslanec Daniel Futej: Sľubujem

Poslanec Kazimír Nagy: Sľubujem.

Poslanec František Mišeje: Sľubujem.

Poslanec Václav Vačok: Sľubujem.

Poslanec Pavol Hrivnák: Sľubujem.

Poslanec Július Hanus: Sľubujem.

Poslanec Jaroslav Kanský: Sľubujem.

Poslanec Miroslav Válek: Sľubujem.

Poslanec Štefan Lazar: Sľubujem.

Poslanec Juraj Buša: Sľubujem.

Poslanec Jozef Ďurica: Sľubujem.

Poslanec Matúš Bengó: Sľubujem.

Poslanec Ján Janovic:

Sľubujem.

Poslankyňa Eva Zámečníková: Sľubujem.

Poslanec Viliam Volko: Sľubujem.

Poslankyňa Oľga Pšúriková: Sľubujem.

Poslanec Peter Kiš: Sľubujem.

Poslankyňa Iveta Chudíková: Sľubujem.

Poslanec Jozef Zachar: Sľubujem.

Poslanec Bohumil Chudý: Sľubujem.

Poslankyňa Darina Týmová: Sľubujem.

Poslanec Štefan Barták: Sľubujem.

Poslanec Jozef Pócs: Sľubujem.

Poslankyňa Veronika Špálková: Sľubujem

Poslanec Viktor Antal: Sľubujem

Poslanec Ernest Bielik: Sľubujem

Poslankyňa Mária Heribanová: Sľubujem

Poslanec Štefan Fébry: Sľubujem

Poslankyňa Gizela Sárközyová: Sľubujem.

Poslanec Štefan Horváth: Sľubujem.

Poslanec Jozef Gála: Sľubujem.

Poslankyňa Zuzana Valanuová: Sľubujem.

Poslanec Štefan Almási. Sľubujem

Poslankyňa Viera Lehotská: Sľubujem.

Poslanec Jozef Malina: Sľubujem.

Poslanec Miroslav Gajdoš: Sľubujem

Poslanec Ján Borík: Sľubujem.

Poslankyňa Petronela Višňovcová: Sľubujem.

Poslankyňa Alžbeta Pompošová: Sľubujem.

Poslanec Ľubomír Lacina: Sľubujem.

Poslanec Ladislav Andel: Sľubujem.

Poslanec Emil Kucharovič: Sľubujem.

Poslanec Ján Zabák: Sľubujem.

Poslankyňa Estera Kusyová: Sľubujem.

Poslanec Július Filler: Sľubujem.

Poslanec Jaromír Algayer: Sľubujem.

Poslankyňa Marta Horváthová: Sľubujem.

Poslanec Ladislav Mazán: Sľubujem.

Poslanec Karol Šavel: Sľubujem.

Poslanec Ivan Knotek: Sľubujem.

Poslankyňa Anna Šimeková: Sľubujem.

Poslanec Jozef Valachovič: Sľubujem.

Poslanec Jozef Trepáč: Sľubujem.

Poslankyňa Mária Krchníková: Sľubujem.

Poslankyňa Libuša Lisová: Sľubujem.

Poslankyňa Božena Mažárová: Sľubujem.

Poslanec Samuel Kodaj: Sľubujem.

Poslankyňa Mária Bumbálová: Sľubujem.

Poslanec Martin Ondruš: Sľubujem.

Poslankyňa Marta Chytilová: Sľubujem.

Poslanec Silvester Minarovič: Sľubujem.

Poslankyňa Darina Kulinová: Sľubujem.

Poslanec Jozef Kováčik: Sľubujem.

Poslanec Ľudovít Kilár: Sľubujem.

Poslankyňa Anna Rybnikárová: Sľubujem.

Poslanec Jozef Šepeľa: Sľubujem.

Poslankyňa Emília Lagová: Sľubujem.

Poslanec Ján Bruncko:

Sľubujem.

Poslanec Cyril Hrmo: Sľubujem.

Poslanec Zoltán BocZ: Sľubujem.

Poslanec Ján Solovič: Sľubujem.

Poslanec Pavel Bolvanský: Sľubujem.

Poslanec Milan Hrošovský: Sľubujem.

Poslankyňa Jarmila Hrtúsová: Sľubujem.

Poslanec Anton Pokusa: Sľubujem.

Poslankyňa Anna Jurisová: Sľubujem.

Poslanec Karol Straka: Sľubujem.

Poslanec Jaroslav Karas: Sľubujem.

Poslanec Ján Blcháč: Sľubujem.

Poslanec Jaroslav Bartoň: Sľubujem.

Poslanec Bohuš Trávniček: Sľubujem.

Poslanec Izidor Magyar: Sľubujem.

Poslankyňa Anna Cvengrošová: Sľubujem

Poslanec Vladimír Mináč: Sľubujem

Poslanec Ján Gajdošík: Sľubujem.

Poslankyňa Ľudmila Harmaniaková Sľubujem.

Poslanec Miroslav Smatana: Sľubujem

Poslanec Pavol Adamčík: Sľubujem

Poslankyňa Jaroslava Remšíková: Sľubujem

Poslankyňa Janka Blažejová: Sľubujem

Poslanec Štefan Hrúzik: Sľubujem.

Poslanec Anton Gunda: Sľubujem

Poslanec Daniel Zábojník: Sľubujem.

Poslanec Ján Majer: Sľubujem.

Poslankyňa Anna Kovalčíková: Sľubujem.

Poslanec Miloš Marko: Sľubujem.

Poslanec Marián Bača: Sľubujem.

Poslanec Andrej Bajcura: Sľubujem.

Poslankyňa Elena Ďuricová. Sľubujem.

Poslankyňa Anna Látková: Sľubujem.

Poslanec Kamil Brodziansky:

Sľubujem.

Poslankyňa Anna Kretová: Sľubujem.

Poslankyňa Oľga Vršanská: Sľubujem.

Poslankyňa Božena Kiklošová: Sľubujem.

Poslanec Jaroslav Švihorík: Sľubujem.

Poslanec Ján Jancík: Sľubujem.

Poslankyňa Klotilda Fabušová: Sľubujem.

Poslanec Branislav Bíroš: Sľubujem.

Poslanec Michal Roháč: Sľubujem.

Poslanec Gabriel Laclav: Sľubujem.

Poslankyňa Marta Liptáková: Sľubujem.

Poslanec Ján Tkáč: Sľubujem.

Poslanec Rudolf Švec: Sľubujem.

Poslanec Rudolf Schuster: Sľubujem.

Poslanec Andrej Mazák: Sľubujem

Poslanec Ján Köteles: Sľubujem.

Poslanec Ladislav Laczkó: Sľubujem.

Poslankyňa Mária Balážová: Sľubujem.

Poslanec Štefan Ivanko: Sľubujem.

Poslanec Jozef Sirotňák: Sľubujem

Poslanec Vasiľ Čabra: Sľubujem.

Poslanec Ivan Goňko: Sľubujem.

Poslanec Ondrej Kolačovský: Sľubujem.

Poslankyňa Júlia Kolláriková: Sľubujem

Poslanec Jozef Bumbera-Hrubovčák:

Sľubujem.

Poslankyňa Elena Tkáčová: Sľubujem.

Poslanec Fedor Kováč: Sľubujem.

Poslankyňa Marta Potočková: Sľubujem.

Poslanec Jaroslav Hlinický: Sľubujem.

Poslankyňa Anna Semaníková:

Sľubujem.

Poslanec Ján Barilla:

Sľubujem.

Poslanec Ladislav Abrahám: Sľubujem.

Poslankyňa Mária Kerekešová:

Sľubujem.

Poslanec Štefan Smolej: Sľubujem.

Poslanec Peter Hricko: Sľubujem.

Poslanec Alfonz Pavlák: Sľubujem.

Poslanec Karol Tonka: Sľubujem

Poslanec Dezider Krocsány: Sľubujem.

Poslanec Karol Lukáč: Sľubujem

Poslanec Milan Záhorský: Sľubujem

Poslanec Štefan Brezo:

Sľubujem.

Poslankyňa Oľga Mattová: Sľubujem.

Podpredseda Ján Hermanovský:

Sľubujem.

Podpredseda SNR J Gregor:

Vážene súdružky poslankyne,

vážení súdruhovia poslanci,

pýtam sa, či je ešte niekto z prítomných poslancov, ktorý nezložil

ústavným zákonom predpísaný sľub? (Nikto. )

Zisťujem, že všetci prítomní poslanci Slovenskej národnej rady vykonali ústavným zákonom predpísaný sľub.

Druhým bodom programu je

Voľba komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania.

Návrh, ktorý predkladá Predsedníctvo Ústredného Národného frontu SSR ste dostali ako tlač 1.

Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku! (Hlasovanie ) Ďakujem Je niekto proti? (Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila členov komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania v zložení:

Viktor Antal Elena Ďuricová Bohumil Chudý Oľga Pšúriková a Štefan Smolej.

Tretím bodom programu je

Voľba predsedu a ďalších členov Mandátového a imunitného výboru SNR.

Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR ste dostali ako tlač 2.

Prosím tajomníka Ústredného výboru Národného frontu SSR súdruha Matúša B e n y 6 a, aby predložený návrh odôvodnil.

Poslanec M. Banyó:

Vážená Slovenska národná rada,

vážene súdružky poslankyne,

vážení súdruhovia poslanci,

z poverenia Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR, predkladám ustavujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady navi h na voľbu predsedu a ďalších členov Mandátového a imunitného výboru SNR Tento návrh, ktorý ste dostali ako tlač 2, prerokovalo Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR na svojom včerajšom zasadaní

V návrhu na zloženie 11-členného Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady sú zastúpení šiesti členovia Komunistickej strany Československa, dvaja členovia Strany slovenskej obrody, dvaja členovia Strany slobody a jedna členka je bez politickej príslušnosti.

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR zároveň prerokovalo aj návrh na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru SNR a odporúča Slovenskej národnej rade, aby za predsedu výboru bol zvolený poslanec Daniel F u t e j.

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR odporúča Slovenskej národnej rade, aby podľa čl. 118 ústavného zákona č 143/ 1963 Zb. o československej federácii a podľa § 54 ods. 1) zákona Slovenskej národnej rady č 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady, v znení zákona Slovenskej národnej rady t 12/1971 Zb. zvolila predsedu a ďalších členov Mandátového a imunitného výboru SNR tak, ako sú navrhnutí v materiáli, ktorý ste dostali

Podpredseda SNR J Gregor:

Ďakujem súdruhovi Matúšovi Benyóvi za odôvodnenie návrhu.

Súdružky poslankyne,

súdruhovia poslanci,

o predloženom návrhu budeme hlasovať aklamačným spôsobom, a to najskôr o predsedovi Mandátového a imunitného výboru SNR a potom o jeho ďalších členoch

Kto súhlasí s návrhom, zvoliť do funkcie predsedu Mandátového a imunitného výboru SNR súdruha Daniela Futeja, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto ).

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila súdruha Daniela F u t e j a za predsedu Mandátového a imunitného výboru SNR.

Súdružky a súdruhovia,

kto súhlasí s návrhom na zvolenie ďalších členov tohto výboru, ako sú uvedení v predloženom návrhu nech zdvihne ruku! (Hlasovanie ) Ďakujem Kto je proti? (Nikto).

Kto sa zdržal hlasovania? (Nikto ).

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila Mandátový a imunitný výbor SNR tak, ako bol v návrhu predložený.

Prosím členov Mandátového a imunitného výboru SNR, aby podľa § 55 ods. 1 zákona SNR o rokovacom poriadku SNR overili platnosť voľby poslancov SNR a jeho predseda podal Slovenskej národnej rade správu o overení platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady

Mandátový a imunitný výbor SNR sa ihneď zíde na svoju prvú schôdzu, ktorá bude v Modrom salóne na I. poschodí. Ďalej prosím členov komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania aby sa zišli na I. poschodí, č dv. 112.

Súdružky a súdruhovia poslanci, prerušujem rokovanie na 20 minút.

(Prestávka ) (Po prestávke).

Popredseda SNR J. Gregor:

V rokovaní ustavujúcej schôdze pokračujeme štvrtým bodom programu, ktorým je

Správa Mandátového a imunitného výboru SNR o overení platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady.

Prosím predsedu Mandátového a imunitného výboru SNR súdruha Daniela F u t e j a o prednesenie správy.

Poslanec D. Futej:

Vážená Slovenská národná rada,

vážené súdružky a súdruhovia poslanci,

Mandátový a imunitný výbor SNR podľa § 46 zákona SNR č. 557 1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady a podľa § 55 zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, bezprostredne po svojom zvolení na svojej ustavujúcej schôdzi preskúmal, či jednotliví poslanci Slovenskej národnej rady boli právoplatne zvolení podľa zákona o voľbách do Slovenskej národnej rady, ktoré boli v dňoch 23. a 24. mája 1986 a poveril ma, aby som vám podal správu o výsledku jeho rokovania.

Slovenská volebná komisia Národného frontu vo svojej správe o konečných výsledkoch volieb konštatovala, že voľby, ktoré sa uskutočnili v krátkom časovom odstupe po XVII. zjazde KSČ a zjazde KSS sa stali dôkazom nerozbornej politicko-morálnej jednoty robotníckej triedy, družstevného roľníctva a socialistickej inteligencie, jednoty našich bratských národov Čechov a Slovákov, ako aj národností, žijúcich v ČSSR. Stali sa vyjadrením súhlasu nášho pracujúceho ľudu s vnútornou i medzinárodnou politikou KSČ, Národného frontu a nášho socialistického štátu. Uskutočnené voľby do zastupiteľských zborov presvedčivo ukazujú na ďalšie prehlbovanie socialistickej demokracie, posilnenie úloh a funkcií socialistického štátu, jednoty strany a ľudu.

Spomínaná účasť občanov na voľbách, jednoznačné víťazstvo kandidátov Národného frontu do všetkých zastupiteľských zborov sú tiež presvedčivým dôkazom hlbokej dôvery a aktívnej podpory našich pracujúcich programu XVII. zjazdu KSČ, ktorého uskutočnenie bude znamenať ďalší všestranný rozkvet našej socialistickej vlasti a zabezpečenie mierového života našich národov a národností.

Podľa správy Slovenskej volebnej komisie Národného frontu, predloženej spolu s ostatnými volebnými spismi Mandátovému a imunitnému výboru SNR, bolo v Slovenskej socialistickej republike v zoznamoch voličov pre voľby do Slovenskej národnej rady zapísaných 3 milióny 499 tisíc 301 občanov, z ktorých sa na voľbách zúčastnilo 3 milióny 490 tisíc 785 voličov, čo je 99, 75 %. Z uvedeného počtu bolo 3 milióny 488 tisíc 642 platných hlasov.

Za kandidátov Národného frontu na poslancov Slovenskej národnej rady hlasovalo 3 milióny 487 tisíc 244 voličov, čo je 99, 95 % z celkového počtu platných odovzdaných hlasov. Zvolení boli všetci 150-ti kandidáti Národného frontu na poslancov do Slovenskej národnej rady.

Mandátový a imunitný výbor SNR mohol konštatovať, že neboli podané žiadne sťažnosti na porušenie zákonných ustanovení o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Zloženie Slovenskej národnej rady zodpovedá sociálno-triednej štruktúre obyvateľov SSR, pretože najviac, t. j. 64 poslancov bolo zvolených z výrobnej oblasti, a to 47 poslancov z radov robotníkov a 19 poslancov z radov družstevných roľníkov, čo predstavuje 42, 66 %

Ďalej bolo do Slovenskej národnej rady zvolených 28 poslancov z radov pracujúcej inteligencie, 55 poslancov z radov straníckych a verejných činiteľov a 3 poslanci z radov príslušníkov Československej ľudovej armády a Ministerstva vnútra SSR.

Z celkového počtu 150 poslancov je 45 žien, čo dokumentuje rastúci podiel žien na celkovom rozvoji našej socialistickej spoločnosti.

Rovnako pozitívne možno hodnotiť skutočnosť, že sa zvýšil počet mladých poslancov vo veku do 35 rokov, ktorých bolo do novozvolenej Slovenskej národnej rady zvolených 37. Je to prejav dôvery našich pracujúcich v tvorivú iniciatívu a aktívny prístup mladej generácie, ktorá vyrastá v našej socialistickej vlasti.

Z ďalšieho vekového hľadiska bolo do Slovenskej národnej rady zvolených 45 poslancov do 50 rokov, 40 poslancov do 60 rokov a 28 poslancov nad 60 rokov.

Podľa národnostného zloženia je v Slovenskej národnej rade 127 poslancov národnosti slovenskej, 1 českej, 18 poslancov národnosti maďarskej a 4 poslanci ukrajinskej národnosti.

Pokiaľ ide o zloženie poslancov Slovenskej národnej rady podľa príslušnosti je 103 poslancov členov KSČ, 7 poslancov členov Strany slovenskej obrody a 7 poslancov členov Strany slobody. 33 poslancov Je bez politickej príslušnosti.

Po preskúmaní zápisníc obvodných volebných komisií o výsledkoch hlasovania vo volebných obvodoch číslo 1-150 a záverečnej správy Slovenskej volebnej komisie Národného frontu o konečných výsledkoch volieb Mandátový a imunitný výbor SNR zistil, že voľby poslancov SNR konané 23. a 24. mája 1986, boli vykonané v plnom súlade so zákonom SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Mandátový a Imunitný výbor SNR preto v zmysle § 46 citovaného zákona navrhuje Slovenskej národnej rade, aby prijala uznesenie tohoto znenia:

"Slovenská národná rada podľa článku 113 ústavného zákona C. 143/1968 Zb. o Československej federácii v znení ústavného zákona č. 125/1970 Zb. a v zmysle § 3 ods. 2 zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady, v znení neskorších predpisov overuje platnosť volieb jednotlivých poslancov Slovenskej národnej rady, zvolených v dňoch 23. a 24. mája 1986 vo volebných obvodoch č. 1-150. "

Podpredseda SNR J. Gregor:

Ďakujem súdruhovi Futejovi za prednesenie správy. Má niekto námietky alebo pripomienky k prednesenej správe?

(Nikto. )

Kto súhlasí s návrhom na uznesenie tak. ako ho predniesol súdruh F u t e j, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh na uznesenie o overení platnosti voľby poslancov SNR schválila.

Piatym bodom programu je

Návrh na určenie počtu členov Predsedníctva SNR, počtu podpredsedov SNR a na zriadenie výborov SNR.

Návrh ste dostali ako tlač 3.

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR odporúča Slovenskej národnej rade, aby Predsedníctvo SNR malo celkom 21 členov, aby Slovenská národná rada mala 4 podpredsedov, a aby okrem Mandátového a imunitného výboru SNR, ktorý už bol zvolený, zriadila ďalšie výbory Slovenskej národnej rady, ako iniciatívne a

kontrolné orgány pre hlavné oblasti štátnej a spoločenskej činnosti. Podľa predloženého návrhu ide o zriadenie ôsmich výborov Slovenskej národnej rady.

Má niekto iný návrh?

(Nikto. )

Dávam hlasovať. Kto súhlasí s návrhom tak, ako bol Predsedníctvom Ústredného výboru Národného frontu SSR predložený, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Na základe vášho hlasovania Slovenskí národní rada určila, že Predsedníctvo SNR bude mať 21 členov, bude mať 4 podpredsedov SNR a zriadila si výbory podľa predloženého návrhu.

Šiestym bodom programu je

Voľba predsedu Slovenskej národnej rady, podpredsedov SNR a ďalších členov Predsedníctva SNR.

Prosím člena Predsedníctva Ústredného výboru KSČ, prvého tajomníka Ústredného výboru KSS a predsedu Ústredného výboru Národného frontu SSR súdruha Jozefa L e n á r t a, aby predniesol návrhy

Súdruh Jozef Lenárt:

Vážená Slovenská národná rada,

vážené súdružky a súdruhovia poslanci,

naša ustavujúca schôdza novozvolenej Slovenskej národnej rady sa koná krátko po všeobecných voľbách do zastupiteľských zborov, ktoré manifestovali jednotnú vôľu a odhodlanie občanov ísť ďalej cestou výstavby socializmu v našej krajine, cestou tvorivej práce, cestou borby za mier, proti vojne.

Program vypracovaný XVII. zjazdom KSČ, ako to zdôraznil na 3. zasadaní ÚV KSČ súdruh Gustáv Husák, prijali za svoj všetky politické strany a organizácie Národného frontu a vo voľbách dostal podporu všetkého ľudu. Výsledky volieb do zastupiteľských zborov, výber a dôvera navrhovaným kandidátom, ich zvolenie za poslancov, sú prejavom odhodlania nášho ľudu, celého Národného frontu, líniu vytýčenú komunistickou stranou dôsledne plniť.

Môžeme povedať, že voľby prispeli k ďalšiemu posilneniu socialistickej štátnosti, dokázali, že v našej krajine je ľud skutočným hospodárom a vládcom. Potvrdili demokratickosť socialistického spoločenského zriadenia, morálno-politickú jednotu nášho rudu, jednotu komunistov, nestraníkov a príslušníkov ďalších politických strán, rovnoprávne postavenie a jednotu našich národov a národností i zodpovednú úlohu mladej generácie.

Sme právom hrdí na víťazstvo kandidátov Národného frontu v tohoročných voľbách. To ale na druhej strane aj zaväzuje zákonodarné zbory, národné výbory, nás poslancov, aby s ešte väčšou iniciatívou a zodpovednosťou sme pracovali k prospechu našej vlasti. Musíme dbať, aby nadviazaný kontakt a otvorený dialóg s občanmi pri pri pravé volieb neochaboval, ale aby sa upevňoval, obnovoval a rozvíjal.

Dovoľte, súdružky a súdruhovia poslanci, aby som vám menom generálneho tajomníka ÚV KSČ súdruha Gustáva Husáka a menom ÚV NF SSR úprimne zablahoželal k zvoleniu za poslancov Slovenskej národnej rady a novozvolenej Slovenskej národnej rade a jej budúcim orgánom poprial veľa úspechov v nastávajúcej zodpovednej a významnej práci.

(Potlesk. )

Z poverenia Ústredného výboru NF SSR predkladám návrhy na voľbu predsedu, podpredsedov a ďalších členov predsedníctva novozvolenej Slovenskej národnej rady. Pri posudzovaní týchto návrhov Predsedníctvo ÚV NF SSR vychádzalo z rokovaní ÚV KSČ a ÚV KSS a zohľadnilo požiadavky XVII. zjazdu KSČ a zjazdu KSS, aby Slovenská národná rada a jej orgány v VIII. volebnom období ďalej zdokonaľovali svoju zákonodarnú a kontrolnú činnosť v záujme upevňovania nášho socialistického právneho poriadku a viac uplatňovala kontrolnú funkciu vo vzťahu k dodržiavaniu socialistických zákonov, ako i k výkonným orgánom štátu. To predpokladá zvyšovať kritickú náročnosť aj na prácu poslancov, ktorí sú navrhovaní do vedúcich funkcií Slovenskej národnej rady a jej predsedníctva. Navrhovaná kádrová skladba zodpovedá politickému, sociálnemu i národnostnému zloženiu novozvolenej Slovenskej národnej rady. Prihliada sa tiež k tomu, aby sa v Predsedníctve Slovenskej národnej rady zachovala kontinuita, Do funkcií sú navrhovaní súdruhovia a súdružky, ktorí preukázali patričné skúsenosti, majú k výkonu funkcie potrebné znalosti, politické a odborné predpoklady, ako aj organizátorské schopnosti.

Ústredný výbor KSČ, Ústredný výbor KSS a Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR navrhujú za predsedu Slovenskej národnej rady súdruha Viliama Šalgoviča (potlesk). Všetci ho dobre poznáme ako čestného, komunistickej strane a ľudu, veci socializmu oddaného súdruha, verného vlastenca, zaslúžilého účastníka boja proti fašizmu, osvedčeného internacionalistu, ktorý vyniká osobnou húževnatosťou a pracovitosťou. Súdruh Šalgovič má bohaté politické a životné skúsenosti ako i teoretické znalosti. Funkciu predsedu Slovenskej národnej rady vykonával i doteraz a plne sa v nej osvedčil. V uplynulom volebnom období dosiahla Slovenská národná rada pod jeho vedením pozitívne výsledky v naplňovaní svojich ústavných funkcii. Sme presvedčení, že súdruh Šalgovič aj v ďalšom období v navrhovanej funkcii urobí všetko, aby Slovenská národná rada úlohy, ktoré pre jej činnosť vyplývajú z uznesení XVII. zjazdu KSČ a Rezolúcie zjazdu KSS úspešne a bezozbytku splnila.

Za podpredsedov Slovenskej národnej rady navrhujeme poslancov súdruha Jána Gregora, súdruha Dezidera Krocsány a, súdružku Annu Rybnikárovú a súdruha Kamila Brodzianského. Súdruhovia poslanci Gregor a Krocsány funkcie podpredsedov Slovenskej národnej rady vykonávali aj v predchádzajúcom volebnom období.

Súdružka Anna Rybnikárová je Poslankyňou prvé volebné obdobie, je viacročnou osvedčenou a skúsenou pracovníčkou aparátu strany a Socialistického zväzu mládeže. Teoretické vedomosti a získané praktické skúsenosti vo funkciách Komunistickej strany Československa vytvárajú predpoklad, že funkciu podpredsedníčky Slovenskej národnej rady úspešne zvládne.

Súdruh Kamil Brodziansky je poslancom Slovenskej národnej rady štvrté volebné obdobie. Jeho doterajšie skúsenosti a schopnosti dávajú predpoklad, že funkciu podpredsedu Slovenskej národnej rady bude vykonávať dobre.

Za ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady navrhujeme týchto poslancov a poslankyne:

súdruha Ladislava Abraháma súdruha Pavla A d a m č í k a súdruha Branislava B í r o š a súdruha Andreja Bajcuru súdruha Zoltána B o c z a súdruha Jozefa D u r i c u súdruha Daniela F u t e j a súdruha Júliusa Piliera

súdruha Ivana G o ň k u súdruha Štefana Horvátha súdruha Jána J a n c í k a súdruha Samuela K o d a J a súdružku Emíliu Ĺ a g o v ú súdružku Elenu L i t v a j o v ú súdruha Jána Majera súdruha Jána S o l o v i č a.

V tomto zmysle, súdružky a súdruhovia, predkladáme návrh na posúdenie a odporúčame menom ÚV KSČ, ÚV KSS a Predsedníctva ÚV NF SSR navrhované súdružky; a súdruhov do uvedených funkcií zvoliť.

Podpredseda SNR J. Gregor:

Ďakujem súdruhovi Lenártovi za prednesenie návrhov.

Súdružky poslankyne,

súdruhovia poslanci,

podľa § 28 zákona SNR o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady voľba predsedu SNR, podpredsedov SNR a ďalších členov Predsedníctva SNR sa koná tajným hlasovaním. Hlasovať sa bude o všetkých návrhoch naraz.

Prosím komisiu na zisťovanie výsledkov hlasovania, aby zabezpečila vydanie hlasovacích lístkov. Komisia po skončení volieb spočíta hlasy v miestnosti č. 112 na I. poschodí a predseda komisie oznámi výsledky volieb Slovenskej národnej rade.

Prosím najprv poslancov SNR z predsedníctva schôdze, aby po obdržaní hlasovacích lístkov pristúpili k voľbe a po nich ďalších poslancov Slovenskej národnej rady. Hlasovacie lístky si môžete upraviť v priestore za predsedníckou tribúnou. Vchádzať za predsednícku tribúnu sa bude po mojej ľavej strane. Volebná schránka je umiestnená pred predsedníckou tribúnou po mojej pravej strane. Po vykonaní voľby prosím všetkých poslancov, aby zaujali svoje miesta. Prosím, aby podľa zoznamu poslancov sa vydali hlasovacie lístky.

Prosím, aby ste voľbu vykonali.

(Voľba. )

Prosím, aby, sa komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania odobrala do určenej miestnosti a spočítala hlasy. Vyhlasujem 30-minútovú prestávku.

(Prestávka. )

Podpredseda SNR J. Gregor:

Pokračujeme v rokovaní. Prosím predsedu komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania poslanca Bohumila Chudého, aby oznámil Slovenskej národnej rade výsledok volieb.

Poslanec B. Chudý:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky poslankyne,

súdruhovia poslanci,

komisia pre zisťovanie výsledkov hlasovania v zložení Viktor A n t a l, Elena Ďuricová, Bohumil Chudý, Oľga Pšúriková a Štefan Smolej vám podáva túto správu o voľbe predsedu Slovenskej národnej rady, podpredsedov SNR a ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Pred začatím ustavujúcej schôdze SNR bolo prítomných 148 poslancov. Komisia zistila, že poslancom Slovenskej národnej rady bolo vydaných pre každú jednotlivú voľbu 148 hlasovacích lístkov.

Po sčítaní hlasov komisia zistila, že volieb sa zúčastnilo 148 poslancov.

Pri voľbe predsedu Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 148 platných hlasovacích lístkov, z toho hlasovalo pre navrhovaného kandidáta poslanca Viliama Šalgoviča 148 poslancov.

(Potlesk. )

Pri voľbe podpredsedov Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 148 platných hlasovacích lístkov, z toho pre kandidáta poslanca Jána Gregora hlasovalo 148 poslancov,

pre kandidáta Dezidera Krocsánya hlasovalo 148 poslancov,

pre kandidátku Annu Rybnikárovú hlasovalo 148 poslancov,

pre kandidáta Kamila Brodzianskeho hlasovalo 148 poslancov.

(Potlesk. )

Pri voľbe ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 148 platných hlasovacích lístkov, z toho hlasovalo

pre Ladislava Abraháma

148 poslancov

pre Pavla A d a m č í k a

148 poslancov

pre Andreja Bajcuru

148 poslancov

pre Branislava B í r o š a

148 poslancov

pre Zoltána Bocza

148 poslancov

pre Jozefa D u r i c u

148 poslancov

pre Júliusa F i 1 1 e r a

148 poslancov

pre Daniela F u t e j a

148 poslancov

pre Ivana G o ň k u

148 poslancov

pre Štefana Horvátha

148 poslancov

pre Jána Jancíka

148 poslancov

pre Samuela K o d a j a

148 poslancov

pre Emíliu L a g o v ú

148 poslancov

pre Elenu L i t v a j o v ú

148 poslancov

pre Jána Majera

148 poslancov

pre Jána S o 1 o v i č a

148 poslancov.

Protokol vlastnoručne podpísali všetci členovia komisie pre zisťovanie výsledkov hlasovania. Blahoželáme súdruhovi Šalgovičovi a ďalším súdruhom a súdružkám k zvoleniu do týchto významných funkcií.

(Potlesk. )

Podpredseda SNR J. Gregor:

Ďakujem poslancovi súdruhovi Chudému za oznámenie výsledku volieb.

Zisťujem, že

za predsedu Slovenskej národnej rady bol zvolený poslanec Viliam Šalgovič,

za podpredsedov Slovenskej národnej rady, boli zvolení poslanci Ján Gregor, Dezider Krocsány, Anna Rybnikárová a Kamil Brodziansky.

Za ďalších členov Predsedníctva SNR zvolila Slovenská národná rada Ladislava Abraháma, Pavla A d a m č í k a, Andreja Bajcuru, Branislava Bíroša, Zoltána Bocza, Jozefa Ďuricu, Júliusa Piliera, Daniela Futeja, Ivana Gotiku, Štefana Horvátha, Jána J a n c í k a, Samuela K o d a j a, Emíliu Ĺ a g o v ú, Elenu L i t v a j o v ú, Jána Majera a Jána S o l o v i č a.

Súdružky a súdruhovia,

dovoľte mi, aby som i vo vašom mene zablahoželal novozvolenému predsedovi Slovenskej národnej rady, podpredsedom SNR a ďalším

členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady, k ich zvoleniu do funkcií a poprial im veľa pevného zdravia a síl pre úspešné plnenie zverených funkcií a pri realizácii záverov XVII. zjazdu KSČ.

Prosím predsedu SNR súdruha Viliama Šalgoviča, aby sa ujal svojej funkcie. Ďalej prosím súdruhov podpredsedov a ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady, aby zaujali svoje miesta v predsedníctve.

Predseda SNR Šalgovič:

Vážený súdruh prvý tajomník Ústredného výboru KSS, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

Ďakujem súdruhovi Gregorovi za doterajšie vedenie schôdze Slovenskej národnej rady.

Siedmym bodom programu je

Sľub poslanca riadiaceho dosiaľ ustavujúcu schôdzu Slovenskej národnej rady.

Poslanecký sľub bol prečítaný na začiatku schôdze. Žiadam sú druha Gregora, aby podaním ruky a slovom "sľubujem" zložil poslanecký sľub. Prosím, aby ste všetci povstali.

Podpredseda SNR J. Gregor:

Sľubujem.

Predseda SNR V. Šalgovič:

Ôsmym bodom programu je

Voľba predsedov výborov SNR a ďalších členov výborov Slovenskej národnej rady.

Návrh ste dostali ako tlač 5.

Prosím tajomníka Ústredného výboru Národného frontu SSR súdruha Matúša B e n y, ó a, aby predniesol návrh na predsedov výborov a ďalších členov výborov Slovenskej národnej rady.

Poslanec M. Benyó:

Vážená Slovenská národná rada,

vážené súdružky poslankyne,

vážení súdruhovia poslanci,

dovoľte, aby som z poverenia Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR predložil Slovenskej národnej rade návrh na voľbu predsedov a ďalších členov výborov Slovenskej národnej rady.

Slovenská národná rada v platom bode programu dnešného rokovania zriadila okrem Mandátového a imunitného výboru SNR ďalších osem výborov SNR, ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány pre hlavné oblasti štátnej a spoločenskej činnosti.

Návrh na voľbu predsedov a ďalších členov výborov Slovenskej národnej rady prerokovalo Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR na svojom zasadaní 16. júna 1986 a dostali ste ho ako tlač 5. Pri vypracúvaní tohto návrhu sa dbalo na to, aby v každom výbore boli podľa možnosti zaradení poslanci tak, aby mohli uplatniť svoje odborné a životné skúsenosti. Ďalej sa prihliadalo na to, aby sa zachovala aj teritoriálna skladba, aby, boli, pokiaľ je to možné, v každom výbore zastúpení poslanci zo všetkých krajov a hlavného mesta SSR Bratislavy. Navrhovaní predsedovia výborov Slovenskej národnej rady sa osvedčili v doterajších politických, verejných a spoločenských funkciách, majú potrebné znalosti a životné skúsenosti.

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR odporúča Slovenskej národnej rade, aby:

do funkcie predsedu Ústavnoprávneho výboru SNR bol zvolený poslanec Andrej Bajcura,

do funkcie predsedu Výboru SNR pre plán a rozpočet bol zvolený poslanec Ján Gregor,

do funkcie predsedu Výboru SNR pre národné výbory a národnosti bol zvolený poslanec Július Filler,

do funkcie predsedu Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo bol zvolený poslanec Zoltán B o c z,

do funkcie predsedu Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu bol zvolený poslanec Ján Jancík,

do funkcie predsedu Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu bol zvolený poslanec Dezider Krocsány,,

do funkcie predsedu Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné bol zvolený poslanec Ladislav Abrahám,

do funkcie predsedu Výboru SNR pre školstvo, vedu a kultúru bol zvolený poslanec Ján Solovič.

Súdružky poslankyne,

súdruhovia poslanci,

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR odporúča Slovenskej národnej rade, aby podľa § 4 odseku 2 zákona SNR č. 204/1986 Zb. o rokovacom poriadku SNR v znení zákona SNR č. 12/1971 Zb. zvolila predsedov a ďalších členov výborov SNR tak, ako sú navrhnutí v materiáli, ktorý ste dostali.

Predseda SNR Šalgovič:

Ďakujem súdruhovi Benyovi za prednesenie návrhu.

Súdružky a súdruhovia poslanci,

má niekto pripomienky alebo doplnky k predloženým návrhom?

(Neboli. )

Keďže pripomienok niet, budeme hlasovať akalmáciou.

Najskôr o predsedovi výboru a potom o celom zložení výboru.

Kto je za návrh, aby predsedom Ústavoprávneho výboru SNR bol poslanec Andrej Bajcura, nech zdvihne ruku! (Hlasovanie. ) Ďakujem. Kto je proti? (Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania? (Nikto. )

Zisťujem, že za predsedu Ústavoprávneho výboru SNR bol zvolený poslanec Andrej Bajcura.

Dávam hlasovať o ďalších členoch Ústavoprávneho výboru SNR.

Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto Je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že za ďalších členov Ústavoprávneho výboru SNR boli zvolení poslanci SNR podľa predloženého návrhu.

Kto súhlasí s návrhom, aby predsedom Výboru SNR pre plán a rozpočet bol podpredseda SNR Ján Gregor, nech zdvihne ruku! (Hlasovanie. ) Ďakujem. Kto je proti? (Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania? (Nikto. )

Zisťujem, že za predsedu Výboru SNR pre plán a rozpočet bol zvolený podpredseda SNR Ján Gregor.

Dávam hlasovať o ďalších členoch Výboru SNR pre plán a rozpočet. Kto je za predložený návrh, nech zdvihne ruku! (Hlasovanie. ) Ďakujem. Kto je proti? (Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania? (Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila členov Výboru SNR pre plán a rozpočet tak, ako bolo v návrhu predložené.

Kto súhlasí s návrhom, aby predsedom Výboru SNR pre národné výbory a národnosti bol poslanec Július F i l l e r, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že za predsedu Výboru SNR pre národné výbory a národnosti Slovenská národná rada zvolila poslanca Júliusa Piliera.

Dávam hlasovať o ďalších členoch Výboru SNR pre národné výbory a národnosti. Kto súhlasí s návrhom tak, ako bol predložený, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila členov Výboru SNR pre národné výbory a národnosti.

Za predsedu Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo je navrhnutý poslanec Zoltán B o c z. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila za predsedu Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo súdruha Zoltána B o c z a.

Pristúpime k hlasovaniu o ďalších členoch Výboru SNR pre

a stavebníctvo. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila členov Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo.

Za predsedu Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu je navrhnutý poslanec Ján Jancík. Kto súhlasí s takto predloženým návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada svolila súdruha Jána Jancíka za predsedu Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu.

Dávam hlasovať o ďalších členoch Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila členov Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu podľa predloženého návrhu.

Za predsedu Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu sa navrhuje podpredseda SNR súdruh Dezider Krocsány. Kto súhlasí s takto predloženým návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila súdruha Dezidera Krocsánya za predsedu Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu.

Pristúpime k hlasovaniu o ďalších členoch Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu. Kto je za predložený návrh, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila členov Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu podľa predloženého návrhu.

Za predsedu Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné Je navrhnutý súdruh Ladislav Abrahám. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto Je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila poslanca Ladislava Abraháma za predsedu Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné.

Dávam hlasovať o ďalších členoch Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné. Kto súhlasí s návrhom tak, ako vám bol predložený, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto, sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila členov Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné podľa predloženého návrhu.

Kto súhlasí s predloženým návrhom, aby za predsedu Výboru SNR pre školstvo, vedu a kultúru bol zvolený poslanec, zaslúžilý umelec Ján Solovič, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, to Slovenská národná rada zvolila súdruha Jána So lovi č a za predsedu Výboru SNR pre školstvo, vedu a kultúru.

Pristúpime k hlasovaniu o ďalších členoch Výboru SNR pre školstvo, vedu a kultúru. Kto súhlasí s návrhom tak, ako bol predložený, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila členov Výboru SNR pre školstvo, vedu a kultúru.

Deviatym bodom programu je

Voľba overovateľov Slovenskej národnej rady.

Podľa § 4 odseku 2 zákona SNR o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady má Slovenská národná rada zvoliť svojich overovateľov. Overovatelia zodpovedajú za správnosť a úplnosť zápisníc, dozerajú na hlasovanie a vykonávanie volieb, spolupodpisujú uznesenia Slovenskej národnej rady a taktiež sčítajú hlasy pri hlasovaní o voľbách na schôdzach Slovenskej národnej rady.

Za overovateľov Slovenskej národnej rady sa odporúča zvoliť poslancov, a to:

Jána Majera

Jozefa P ó c s a

Veroniku Špálkovú

Viliama Volku a

Evu Zámečníkovú.

Súdružky a súdruhovia poslanci, má niekto iný návrh? (Nikto. )

Keďže iných návrhov niet, dávam hlasovať. Kto je za návrh tak, ako bol predložený, nech zdvihne ruku! (Hlasovanie. ) Ďakujem. Kto je proti? (Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania? (Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila uvedených poslancov za overovateľov SNR.

Súdružky a súdruhovia poslanci, pristúpime k desiatemu bodu programu, ktorým je

Správa predsedu SNR o činnosti Slovenskej národnej rady za obdobie od 15. mája do 17. júna 1986.

Správa vám bola rozdaná ako tlač 6. Súdružky a súdruhovia poslanci, ma niekto pripomienky k predloženej správe? (Nikto. )

Keďže pripomienok niet, dávam hlasovať o návrhu na uznesenie Kto súhlasí s návrhom na uznesenie, nech zdvihne ruku! (Hlasovanie. ) Ďakujem. Kto je proti? (Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania? (Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada vzala so súhlasom na vedomie predloženú správu.

Vážený súdruh prvý tajomník Ústredného výboru KSS,

súdružky poslankyne,

súdruhovia poslanci,

vážení hostia ;

Dovoľte mi, aby som v mene nás všetkých úprimne poďakoval Ústrednému výboru KSČ, Ústrednému výboru KSS, Ústrednému výboru Národného frontu SSR za prejavenú dôveru vyjadrenú nám našim kandidovaním za poslancov a funkcionárov SNR. Vám, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, aj v mene ostatných členov predsedníctva chcem vysloviť čo najsrdečnejšie poďakovanie za zvolenie do vedúcich funkcií nášho zákonodarného zboru.

Vysoko si vážime túto dôveru. Zároveň s tým si uvedomujeme našu veľkú zodpovednosť za splnenie náročných úloh uložených nám XVII. zjazdom KSČ a zjazdom KSS.

Aj v VIII. volebnom období nadviažeme na bohaté revolučné tradície Slovenskej národnej rady, ďalej ich budeme rozvíjať, v ich duchu budeme plniť všetky naše ústavné funkcie tak, ako sme sa slávnostne zaviazali ústavným sľubom v úvode dnešnej ustavujúcej schôdze.

Súdružky poslankyne,

súdruhovia poslanci,

vstupujeme do VIII. volebného obdobia bezprostredne po všeobecných voľbách do zastupiteľských orgánov nášho socialistického štátu, v ktorých naši občania politickou, spoločenskou a pracovnou aktivitou opätovne prejavili vysoké socialistické uvedomenie. Túto aktivitu je potrebné teraz zamerať na dôslednú realizáciu zjazdových uznesení.

"Duch ofenzívneho nástupu", povedal v záverečnom slove na 3. zasadaní ÚV KSČ generálny tajomník a prezident ČSSR súdruh Gustáv Husák, "úsilie o urýchlenie sociálno-ekonomického rozvoja a aktívny prístup všetkých článkov k novým požiadavkám doby musíme vniesť do vedomia všetkých orgánov. To je predpoklad úspešného splnenia cieľov, ktoré si kladieme" - potiaľ citát súdruha Husáka.

Aj pre nás platí nezmierovať sa s dosiahnutými výsledkami, pretože doba od nás vyžaduje oveľa viac. Aj v našej činnosti je nevyhnutné uplatňovať vysoké meradlá na kvalitu práce, vyvarovať sa rutinérstva, zotrvačnosti, pohodlníctva, hľadať nové prístupy k riešeniu problémov a nedostatkov, ktoré brzdia náš postup vpred.

Týka sa to tak uvolnených funkcionárov a ostatných členov Predsedníctva SNR, ako aj všetkých poslancov. Našou spoločnou úlohou je zamyslieť sa nad štýlom a metódami práce, nad naším pôsobením vo volebných obvodoch, nad tým, ako skvalitniť prípravu a rokovanie každej schôdze SNR, Jej predsedníctva i výborov.

Ide o to, aby Predsedníctvo SNR bolo vysoko pracovným orgánom, pretože to je základný predpoklad pre úspešné zvládnutie jeho koordinačnej funkcie a tým aj pre celkové zvýšenie iniciatívy, SNR, jej orgánov a všetkých poslancov.

Dnes zvolené Predsedníctvo SNR čaká veľmi dôležitá úloha, a to v krátkom čase rozpracovať závery XVII. zjazdu KSČ a politickej

rezolúcie zjazdu KSS, ktoré budú pre nás závažnou smernicou pre celé VIII. volebné obdobie.

Z hľadiska súčasnosti, ale najmä budúceho rozvoja našej spoločnosti zostáva aktuálna úloha v rámci ústavných povinností a princípov ďalej rozvíjať súčinnosť s Federálnym zhromaždením ČSSR a Českou národnou radou v záujme ďalšieho rozvoja a zdokonaľovania československej federácie, v prospech upevňovania jednotného československého štátu, bratského spolužitia a spolupráce obidvoch národov a všetkých národností.

Pri rozpracovaní zjazdových dokumentov budeme vychádzať z požiadavky, že je nevyhnutné po novom pristupovať k príprave rokovaní orgánov, po novom prijímať opatrenia a odporúčania na riešenie problémov a vyžadovať ich dôsledné plnenie. Vychádzame z toho, že v období, keď sa vyžaduje nový štýl práce, vyžaduje sa aj nový, zásadnejší prístup ku kontrole prijatých uznesení.

Budeme mat pritom na pamäti požiadavku zjazdu KSS zvýšiť koncepčnost, plánovitosť a tým aj celkové skvalitnenie činnosti SNR, jej orgánov a poslancov

Súdružky poslankyne,

súdruhovia poslanci,

z hlavných smerov hospodárskeho a sociálneho rozvoja ČSSR vyplývajú pre ekonomiku Slovenska, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou jednotnej československej ekonomiky, mimoriadne náročné úlohy.

Pre ich splnenie treba predovšetkým mobilizovať všetky materiálne a duchovné sily a prostriedky spoločnosti, viest zápas o prerod v myslení a konaní ľudí, za vysokú plánovaciu, pracovnú, technologickú a finančnú disciplínu, za vysokú kvalitu práce. To bude vy žadovať najmä od výkonných orgánov, ale aj ich zastupiteľských zborov, teda aj od nás, aby sme na základe rozborov a poznatkov účinnejšie prispievali k riešeniu kľúčových problémov

Súdružky a súdruhovia,

v politickej správe Ústredného výboru KSČ XVII. zjazdu, prednesenej súdruhom Gustávom Husákom sa zdôrazňuje, citujem, že "vo Federálnom zhromaždení, v Českej národnej rade a v Slovenskej na rodnej rade je žiadúce skvalitňovať zákonodarnú činnosť, dbať, aby sa dôsledne uplatňovala najvyššia zásada našej ústavy, že všetka moc pochádza z ľudu", - potiaľ citát. Aj zjazd KSS vyslovil očakávanie, že Slovenská národná rada bude naďalej zdokonaľovať zákonodarnú činnosť v záujme upevňovania socialistického právneho po

riadku a viac uplatni svoju kontrolnú činnost vo vzťahu k výkonným orgánom štátu.

Trvalou politickou líniou Komunistickej strany Československa a nášho socialistického štátu je rozvíjanie účasti pracujúcich na riadení štátnych a verejných záležitostí, ich všestrannej aktivity a iniciatívy. Túto zásadu budeme dôsledne uplatňovať v zákonodarnej aj kontrolnej činnosti. Vychádzajúc z nej, zvýšime úsilie o ďalšie zdokonaľovanie procesu normotvorby, socialistického právneho poriadku, ako dôležitého nástroja regulácie spoločenských vzťahov, ale aj ochrany práv a záujmov občanov. Ide o to, aby sa v súčinnosti s Federálnym zhromaždením ČSSR a Českou národnou radou právnymi normami regulovali tie oblasti, ktorých úprava si vyžaduje urýchlenie sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a zabezpečenie funkcií socialistického štátu.

Už v rámci jesenného zasadania SNR t. r. budeme prerokúvať vládne návrhy zákonov o 8. päťročnom pláne, štátnom rozpočte SSR na rok 1987 a ďalšie.

Nepochybne zákony o pláne a rozpočte považujeme za najdôležitejšie. Sú dôležitým nástrojom a prostriedkom konkretizácie úloh v intenzifikácii národného hospodárstva a zvyšovania jeho výkonnosti cestou modernizácie a rekonštrukcie priemyslu, výsledkom ktorej by mala byť vysoko kvalitná produkcia. To znamená, že prerokúvaniu návrhov zákonov by mala predchádzať dôkladná a časovo dlhšia príprava poslancov, aby mohli dôkladnejšie posúdiť čo je hlavné a rozhodujúce pre dosiahnutie vytýčených cieľov. Okrem iného to bude vyžadovať konzultácie s pracovnými kolektívmi, s vedeckými a výskumnými pracoviskami a využívanie rôznych štúdií.

Aj naďalej sa budeme aktívne podieľať na federálnej normotvorbe. Tesnou spoluprácou s Federálnym zhromaždením ČSSR a Českou národnou radou budeme sledovať trvalé upevňovanie právnej jednoty štátu.

Budeme vychádzať z toho, že za ďalšie zdokonaľovanie nášho socialistického právneho poriadku vyžaduje predovšetkým sústavné prehlbovanie demokratizácie zákonodarného procesu. Pritom budeme dbať, aby právne úpravy boli prehľadné a ich obsah aby podporoval rozvoj iniciatívy a samosprávnej činnosti ľudu.

Potreba a účelnosť, kvalita a komplexnosť navrhovaných právnych úprav a zvrchovanosť zákona, budú prvoradými požiadavkami pri ich tvorbe.

Súdružky poslankyne,

súdruhovia poslanci,

XVII. zjazd KSČ a zjazd KSS zdôraznili význam ďalšieho rozvoja kontrolnej funkcie zákonodarných zborov. Prvoradou a nezastupiteľnou povinnosťou zákonodarného zboru je kontrola upevňovania zákonov v praxi a ich dodržiavanie, čo bolo zdôraznené aj na tohoročnom zjazde KSS.

Slovenská národná rada a jej orgány zvýšia svoju pozornosť na kontrolu dodržiavania socialistickej zákonnosti s cieľom plnenia úloh súvisiacich s rozvojom socialistickej štátnosti, demokracie, so zabezpečovaním úloh hospodárskeho a sociálneho rozvoja a danými ústavnými prostriedkami bude napomáhať na jej prehlbovanie.

Spoločenskú kontrolu budeme zameriavať na plnenie kľúčových úloh hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja.

Na prvom mieste to bude kontrola plnenia programového vyhlásenia vlády SSR, s ktorým novozvolená vláda v súlade s ústavným zákonom o československej federácii predstúpi pred Slovenskú národnú radu začiatkom budúceho mesiaca. Dňa 3. júla 1986 bude Klub poslancov - komunistov a iných politických strán a 4. júla sa uskutoční rokovanie o programovom vyhlásení vlády SSR.

Ďalej našu pozornosť sústredíme na kontrolu plnenia štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva SSR, na plnenie štátneho rozpočtu a na kontrolu ďalších úloh, ktoré budú zahrnuté do pracovných plánov SNR a jej orgánov.

Budú to predovšetkým rozhodujúce otázky vedecko-technického pokroku a jeho uplatňovanie v praxi, pretože by mal byť osou a hnacou silou urýchľovania ekonomicko-spoločenských procesov. To nám umožní presadzovať, ale aj posudzovať realizáciu štrukturálnych zmien, Je nanajvýš žiadúce - a možno povedať, že v súčasných podmienkach nevyhnutné - plnšie a cieľavedomejšie rozvíjať hospodársku a vedeckotechnickú spoluprácu so všetkými socialistickými krajinami, predovšetkým so Sovietskym zväzom, ktorý má v našich vonkajších vzťahoch kľúčové postavenie.

Ďalej budeme venovať pozornosť kontrole tých oblastí, ktoré môžu prispieť k zvýšeniu aktivity a iniciatívy pracujúcich na riešenie problémov ďalšieho sociálno-ekonomického rozvoja, ako aj uplatňovanie chozrasčotu, prehĺbenie sociálnej starostlivosti uplatňovaním zdokonalenia ekonomickej účinnosti mzdových sústav, starostlivosť o zdravie ľudu, pracovné a životné prostredie, výchova mladej generácie, kultúrny život pracujúcich, osobná i spoločenská spotreba a iné.

Slovenská národná rada a jej orgány budú pozorne sledovať dotváranie ekonomickej základne územných celkov vo všetkých oblastiach, rozmiestňovanie a štruktúru terciálnej sféry, z hľadiska celospoločenských potrieb pri plnom rešpektovaní požiadaviek úspornosti, efektívnosti a intenzifikácie. Osobitný dôraz položíme na kontrolu upevňovania novelizovaného zákona o národných výboroch po 6 zasadnutí ÚV KSČ.

Nemenšiu váhu prikladáme dôslednej kontrole ochrany, zveľaďovania a využívania pôdneho fondu pre ďalšie zvyšovanie miery sebestačnosti vo výrobe potravín vysokej kvality a nutričnej hodnoty v záujme zabezpečovania racionálnej výživy obyvateľstva. Takisto aj ochrane lesov a vôd a racionálnemu hospodáreniu s nimi

Spoločným cieľom všetkých zložiek socialistického štátneho systému je zabezpečenie trvalého zvyšovania životnej a kultúrnej úrovne všetkého obyvateľstva. Preto hlavný zmysel a poslanie našej kontrolnej funkcie vidíme v tom, aby sme v spoločnom úsilí s vládou SSR a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SSR tento cieľ do siahli.

Ťažisko kontrolnej, ale aj iniciatívnej činnosti bude predovšetkým vo výboroch SNR. Úprimne blahoželám súdruhom, ktorí boli zvolení do funkcií predsedov výborov. Zároveň ich žiadam, aby v súlade s uplatňovaním koordinačnej funkcie Predsedníctva SNR vytvárali vo výboroch dostatočný priestor pre spoločensko-politickú a iniciatívnu činnosť poslancov, pre upevňovanie ich autority ako volených predstaviteľov ľudu. Najmä z výborov SNR by mali vychádzať impulzy pre rozmanité formy stykov s výkonnými orgánmi, štátnymi a hospodárskymi organizáciami v záujme zvýšenia účinnosti kontroly v procese plnenia úloh výkonnými organmi štátu

Ako inde, aj v kontrolnej činnosti výborov SNR sa treba vyvarovať formálnosti, klásť dôraz na fyzické splnenie úloh, na sústavné pôsobenie na dôslednú realizáciu účinných opatrení k náprave zistených nedostatkov.

Vôbec styk orgánov SNR a poslancov s verejnostou Je v našej činnosti prvoradý. Poslanci sú politickými predstaviteľmi a politická práca medzi pracujúcimi je ich najnaliehavejšou úlohou. Poslanecké prieskumy, skupinové aj individuálne - budú slúžiť získavaniu poznatkov a podkladov pre prácu v orgánoch SNR, ale súčasne umožnia poslancom SNR priamo sa zúčastniť na riešení problémov Budú tiež prispievať k prehĺbeniu živého, pružného a neformálneho spojenia medzi Slovenskou národnou radou a najširšími vrstvami obyvateľstva.

Vážené súdružky poslankyne,

vážení súdruhovia poslanci,

vstupujeme do VIII volebného obdobia za priaznivej politicko-spoločenskej situácie v našom štáte a vo vedomí, že máme plnú dôveru

Komunistickej strany Československa, robotníckej triedy a všetkého pracujúceho ľudu.

Pred nami je náročný, avšak reálny program rozvoja spoločnosti na budúce päťročie s výhľadom do roku 2000, vypracovaný a schválený XVII. zjazdom Komunistickej strany Československa, ktorý v nedávnych voľbách prijal za svoj všetok pracujúci ľud.

Svojím rozsahom a obsahom je zrovnateľný s takými revolučnými medzníkmi nášho socialistického vývoja, akými boli socialistická idustralizácia krajiny, združstevňovanie poľnohospodárstva, či kultúrna revolúcia. Za jeho splnenie bezozvyšku sa oddá žiť, pracovať a bojovať.

O úspešnosti jeho realizácie však bude rozhodovať obetavá, statočná, a najmä vysoko kvalitná práca miliónov našich robotníkov, družstevných roľníkov a ostatných vrstiev pracujúcich. Preto si my kladieme za cieľ zvyšovať kvalitu a efektívnosť našej práce a tak prispievať k zabezpečovaniu hospodárskej a sociálnej politiky KSČ. Všetko snaženie celej spoločnosti sa bude opierať o nerozborné priateľstvo, spojenectvo, všestrannú spoluprácu so Sovietskym zväzom a ostatnými socialistickými štátmi, v ktorom je záruka našej slobody, suverenity a mierového rozvoja. K ich ďalšiemu prehĺbeniu a upevneniu budeme všestranne napomáhať.

Dovoľte mi, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, v mene nás všetkých ubezpečiť Ústredný výbor KSČ, Ústredný výbor KSS, že nebudeme ľutovať síl a námahy, aby, sme svojou angažovanou prácou v orgánoch SNR, vo volebných obvodoch a na pracoviskách účinne prispeli k splneniu všetkých úloh, ktoré pre nás vyplývajú z programu XVII. zjazdu KSČ.

Do tejto našej spoločnej práce vám prajem veľa tvorivých síl, pracovnej energie a osobnej pohody.

Dovoľte ml na záver, aby som poďakoval súdružke podpredsedníčke, poslankyni Anna Kretovej, za aktívnu prácu, ktorú vykonávala ako predsedníčka Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné po dve volebné obdobia. V týchto funkciách tvorivo uplatňovala najmä svoje bohaté skúsenosti z dlhoročnej práce v straníckych orgánoch a významnou mierou sa zaslúžila o dobré výsledky.

Dovoľte ml, aby som nám všetkým do novej spoločnej práce poprial veľa tvorivých síl, pracovnej energie a osobnej pohody.

Ďakujem vám za pozornosť.

Tým sme program dnešnej schôdze vyčerpali. Ďakujem vám za vašu aktívnu účasť a vyhlasujem ustavujúcu schôdzu Slovenskej národnej rady za skončenú.

(Schôdza ukončená o 16. 15 hodine. )

Ustavujúca (1. ) schôdza Slovenskej národnej rady 17. júna 1986

 

OBSAH

 
 

ustavujúcej (1 ) schôdze Slovenskej národnej rady

 

1.

Zloženie sľubu poslancov SNR

6

2.

Voľba komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania

16

 

Rozdaná tlač

 

3.

Voľba predsedu a ďalších členov Mandátového a imunitného

 
 

výboru SNR

16

 

Rozdanú tlač

16

 

Odôvodnenie návrhu členom Predsedníctva Ústredného vý-

 
 

boru Národného frontu SSR, poslancom Matúšom B e n y o m

17

 

Mandátový a imunitný výbor zvolený

18

 

Schôdza prerušená

18

 

Schôdza znovu otvorená

19

4.

Správa Mandátového a imunitného výboru SNR o overení platnosti voľby poslancov SNR

 
 

19

 

Prednesenie správy predsedom Mandátového a imunitného výboru RSDr. Danielom F u t e j o m

 
 

19

 

Návrh na uznesenie o overení platnosti voľby poslancov SNR

 
 

schválený

21

5.

Návrh na určenie počtu členov Predsedníctva SNR, počtu podpredsedov SNR a na zriadenie výborov SNR

 
 

21

 

Rozdaná tlač

21

 

Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR schválený

 
 

22

6.

Voľba predsedu SNR, podpredsedov SNR a ďalších členov Predsedníctva SNR

 
 

22

 

Prednesenie návrhu členom Predsedníctva ÚV KSČ, prvým

 
 

tajomníkom ÚV KSS a predsedom Ústredného výboru Národneho frontu SSR Jozefom Lenártom

 
 

25

 

Schôdza prerušená

25

 

Schôdza znovu otvorená

26

 

Oznámenie výsledku volieb poslancom Bohumilom Chudým

 

7.

Sľub poslanca riadiaceho ustavujúcu (1. ) schôdzu SNR

28

8.

Voľba predsedov výborov SNR a ďalších členov výborov SNR

 
 

Rozdaná tlač

28

 

Prednesenie návrhu členom Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR poslancom Matúšom B e n y 6 m Predsedovia výborov SNR a ďalší členovia výborov SNR zvolení

 
   
   
 

30

9.

Voľba overovateľov Slovenskej národnej rady

35

 

Overovatelia Slovenskej národnej rady zvolení

35

10.

Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 15. mája do 17. júna 1986

 
 

36

 

Rozdaná tlač

36

 

Správa predsedu SNR o Činnosti Predsedníctva SNR s c h v á

 
 

lená

36

 

Reč predsedu SNR Viliama Šalgoviča, CSc.

36

Prílohy

43

Prílohy k ustavujúcej (1. ) schôdzi SNR

Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania (tlač SNR 1)...

 

45

Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu predsedu a ďalších členov Mandátového a imunitného výboru SNR (tlač SNR 2)..

 

46

Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na určenie počtu členov Predsedníctva SNR, počtu podpredsedov SNR a na zriadenie výborov SNR (tlač SNR 3)

 

48

Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu predsedu Slovenskej národnej rady, podpredsedov SNR a ďalších členov Predsedníctva SNR (tlač SNR 4).

 

50

Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu predsedov a ďalších členov výboru SNR (tlač SNR 5)

 

52

Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 15. mája do 17. júna 1986 (tlač SNR 6)

Uznesenia schválené na ustavujúcej (1. ) schôdzi SNR.

 

59