Dokument je dostupný aj vo formátoch: zazn.pdf

Stenografická správa o ustavujúcej /1. / schôdzi Slovenskej národnej rady, konanej 26. júna 1990.

Stenozáznam


SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

1. schôdza

26. júna 1990

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

O SCHÔDZI SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Zloženie sľubu poslancov Slovenskej národnej rady.

Voľba komisie poslancov na zisťovanie výsledkov hlasovania na ustavujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady.

Návrh volebného poriadku pre tajné hlasovanie na ustavujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady.

Návrh a voľba predsedu Mandátového a imunitného výboru SNR.

Návrh a voľba členov Mandátového a imunitného výboru SNR.

Overenie platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady.

Správa o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 18. mája do 26. júna 1990.

Návrh na voľbu predsedu Slovenskej národnej rady. Voľba predsedu Slovenskej národnej rady.

Určenie počtu členov Predsedníctva SNR, počtu podpredsedov SNR a overovateľov SNR.

Návrh na zriadenie ďalších výborov Slovenskej národnej rady.

Návrh na voľbu podpredsedov SNR, predsedov výborov SNR a ďalších členov Predsedníctva SNR.

Voľba podpredsedov SNR, predsedov výborov SNR a ďalších členov Predsedníctva SNR.

Návrh a voľba overovateľov Slovenskej národnej rady. Návrh a voľba členov výborov Slovenskej národnej rady.

Bratislava, jún 1990

Stenografická správa o ustavujúcej /1. / schôdzi Slovenskej národnej rady,

konanej 26. júna 1990.

Ustavujúca /1. /schôdza Slovenskej národnej rady P r í t o m n í:

predseda Slovenskej národnej rady František M i k l o š k o, prvý podpredseda Slovenskej národnej rady Ivan Čarnogurský, podpredsedovia Slovenskej národnej rady Milan Z e m k o, Ján K l e p á č, László N a g y a Oľga K e l t ošová.

členovia Predsedníctva Slovenskej národnej rady v VIII. volebnom období: Rudolf S c h u s t e r, Jozef Š i r o t ň á k, Janka Blažejová, Pavol Adamčík. Viera Lehotská, Ján H a k L č a, Kva Borovská, Ján Gajdošík, Karol L u k á č, Štefan I v a n k o, Emil Kucharovič, Dalibor M a ď a r, František S l u š n ý a Boris Z a l a.

členovia vlády Slovenskej republiky: predseda vlády Milan Čič, prvý podpredseda vlády Jozef M a r k u š, podpredseda vlády Vladimír O n d r u š, podpredseda vlády Alexander V a r g a, prvý podpredseda vlády a predseda Slovenskej komisie pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj Vladimír L e x a, minister financií, cien a miezd Michal Kováč, minister výstavby a stavebníctva Ivan Š t e i s, minister školstva, mládeže a telesnej výchovy Ladislav Kováč, minister kultúry Ladislav S n o p k o, minister zdravotníctva a sociálnych vecí Stanislav Novák, minister spravodlivosti Ladislav K o š ť a, minister vnútra Vladimír M e č i a r, minister priemyslu Ján D u c k ý, minister poľnohospodárstva a výživy Miroslav Belanský, minister lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Ivan V e s e l ý, minister obchodu a cestovného ruchu Matej R o ľ k o, ministerka vlády Mária Kolářiková a minister predseda Výboru ľudovej kontroly Slovenskej republiky Silvester Minarovič.

Predseda Najvyššieho súdu SR Karol P l a n k.

Námestník generálneho prokurátora SR poverený vedením prokuratúry SR Ladislav Č e n d u l a.

Predstavitelia zastupiteľských úradov v Bratislave.

Členovia Slovenskej volebnej komisie.

Vedúci ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky.

147 poslancov SNR podľa listiny o prítomnosti.

Stenografická správa o ustavujúcej /1. / schôdzi Slovenskej národnej rady,

konanej 26. júna 1990

/Slovenská štátna hymna. /

Predsedajúci R. Schuster:

Vážená Slovenská národná rada, vážené poslankyne, vážení poslanci, milí hostia,

dovoľte, aby som vás privítal na ustavujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zvolené v VIII. volebnom období podľa § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady zvolalo poslancov, ktorí boli zvolení vo voľbách do Slovenskej národnej rady 8. a 9. júna 1990, na ustavujúcu schôdzu Slovenskej národnej rady.

Doterajšie Predsedníctvo Slovenskej národnej rady určilo program dnešnej schôdze a poverilo ma jej vedením až do zvolenia nového predsedu Slovenskej národnej rady.

Vítam na našom rokovaní predsedu vlády Slovenskej republiky pána Milana Čiča a členov vlády Slovenskej republiky. Ďalej vítam predstaviteľov zastupiteľských úradov v Bratislave a členov slovenskej volebnej komisie, ktorí sú prítomní na dnešnom rokovaní.

Vážená Slovenská národná rada, vážené dámy a páni,

voľby do zákonodarných zborov rozhodli o prvých krokoch, ktoré sme slobodne urobili na ceste k demokracii. Regulárny a pokojný priebeh volieb s vysokým počtom voličov svedčí o veľkej dôvere v demokratizačný proces.

Predvolebné obdobie, príprava volieb a ich priebeh ukázali, že u nás sú všetky predpoklady na vytváranie pluralitnej demokratickej spoločnosti a právneho štátu.

Novozvolených poslancov čaká v nastávajúcom IX. volebnom období veľa náročnej práce, ktorá nadviaže na doterajšiu činnosť obnovených zákonodarných zborov v uplynulom polroku. Táto práca bude klásť mimoriadne nároky na každého poslanca a úspech riešenia spoločných úloh bude závisieť od kvalifikovanej a nezištnej práce každého z nich.

Vážená Slovenská národná rada,

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 6 ods. 2 zákona SNR o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady určilo program ustavujúcej schôdze tak ako je uvedený v pozvánke.

Prvým bodom programu je Zloženie sľubu poslancov.

Podľa čl. 114 odsek 1 ústavného zákona o československej federácii máte zložiť poslanecký sľub. Tento akt vykonáte tak, že po prečítaní sľubu budete pristupoval ku mne a podaním ruky a slovom "sľubujem" zložíte sľub.

Prosím prítomných, aby počas celého slávnostného aktu skladania sľubu poslancov stáli.

Prosím poslankyňu Gabrielu Kaliskú, aby prečítala text sľubu.

Poslankyňa G. Kaliská:

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Slovenskej republike, Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, princípu demokracie a humanizmu. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, riadiť sa ústavnými a ostatnými zákonmi Slovenskej republiky a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. "

Poslanec Alfonz Adamica: Sľubujem. Poslanec Gábor Agárdy: Sľubujem. Poslanec Marián Andel: Sľubujem. Poslanec Anton Andráš: Sľubujem. Poslanec László Asványi: Sľubujem. Poslankyňa Božena Badálová: Sľubujem. Poslanec František Baláž: Sľubujem. Poslanec Vojtech Balážik: Sľubujem. Poslanec František Balun: Sľubujem. Poslanec Štefan Bartakovics: Sľubujem. Poslankyňa Edita Bauerova: Sľubujem. Poslanec Eduard Bárány: Sľubujem. Poslanec Rudolf Belan: Sľubujem. Poslanec Vincent Blažko: Sľubujem. Poslanec Pavol Boroň: Sľubujem. Poslanec Róbert Brestenský: Sľubujem, Poslanec Ivan Brndiar: Sľubujem

Poslanec Peter Brňák: Sľubujem.

Poslanec Július Brocka: Sľubujem Poslanec Ján Bruncko: Sľubujem.

Poslanec Marián Buday: Sľubujem. Poslanec Pál Csáky: Sľubujem. Poslanec Ivan Čarnogurský: Sľubujem. Poslanec Vladimír Čečetka: Sľubujem. Poslanec Dušan Černák: Sľubujem. Poslankyňa Etela Deáková: Sľubujem. Poslanec Ivan Dianiška: Sľubujem. Poslanec Rastislav Diovčoš: Sľubujem. Poslanec László Dobos: Sľubujem Poslanec Dušan Dobrovodský: Sľubujem. Poslanec Jozef Dobrovolný: Sľubujem. Poslanec Karol Dubjel: Sľubujem. Poslanec Karol Dubovan: Sľubujem. Poslanec Miroslav Dziak-Košický: Sľubujem. Poslanec Peter Ďurišin: Sľubujem, poslanec Jozef Filipp: Sľubujem. Poslanec Ján Findra: Sľubujem. Poslanec Ľubomír Fogaš: Sľubujem Poslanec Milan Ftáčnik: Sľubujem. Poslanec Milan Galanda: Sľubujem. Poslanec Juraj Gašpar: Sľubujem. Poslanec Michal Géci: Sľubujem. Poslanec Michal Görcsös: Sľubujem. Poslanec Andrej Hajduk: Sľubujem. Poslanec Rudolf Hamerlík: Sľubujem. Poslanec Štefan Harna: Sľubujem. Poslanec Peter Haťapka: Sľubujem. Poslanec Mikuláš Hirjak: Sľubujem. Poslanec Roman Hofbauer: Sľubujem. Poslanec Pavol Homola: Sľubujem. Poslankyňa Štefánia Homolová: Sľubujem. Poslanec Anton Hrnko: Sľubujem. Poslanec Martin Huba: Sľubujem. Poslanec Mikuláš Huba: Sľubujem, Poslanec Ivan Hudec: Sľubujem.

Poslanec Augustín Marián Húska: Sľubujem. Poslanec Jozef Hübel: Sľubujem. Poslanec Anton Hykisch: Sľubujem. Poslanec Cyril Ivan: Sľubujem. Poslanec Jaroslav Ivan: Sľubujem. Poslanec Jozef Ivan: Sľubujem. Poslanec Jozef Jakuš: Sľubujem. Poslanec Koloman Janics: Sľubujem. Poslanec Marián Januš: Sľubujem. Poslanec Ivan Jaroš: Sľubujem. Poslanec František Javorský: Sľubujem. Poslanec Bohumil Kačmár: Sľubujem. Poslankyňa Gabriela Kaliská: Sľubujem. Poslanec Anton Kaňa: Sľubujem. Poslanec František Kardoš: Sľubujem. Poslankyňa Oľga Keltošová: Sľubujem. Poslanec Anton Kerti: Sľubujem. Poslanec Ján Klepáč: Sľubujem. Poslanec Ladislav Kliman: Sľubujem. Poslanec Vladimír Kmeť: Sľubujem. Poslanec Ján Kmeťo: Sľubujem. Poslanec Vladimír Komár: Sľubujem. Poslankyňa Kvetá Kondášová: Sľubujem. Poslankyňa Anna Koptová: Sľubujem. Poslanec Ladislav Košťa: Sľubujem. Poslanec Pavol Košťál: Sľubujem. Poslanec Vladimír Kotrus: Sľubujem. Poslanec Martin Krajčovič: Sľubujem. Poslanec Štefan Kružliak: Sľubujem. Poslanec Miroslav Kusý: Sľubujem. Poslanec Štefan Kvietik: Sľubujem. Poslanec Igor Laciak: Sľubujem. Poslanec Emil Lacko: Sľubujem. Poslanec Ivan Ľupták: Sľubujem. Poslanec Ján Ľupták: Sľubujem.

Poslanec Štefan Macko: Sľubujem. Poslanec Ján Majer: Sľubujem, poslankyňa Oľga Marhuliková: Sľubujem. Poslanec Peter Markotán: Sľubujem. Poslanec Ján Masarik: Sľubujem. Poslanec Miroslav Miček: Sľubujem. Poslanec František Mikloško: Sľubujem. Poslanec Jozef Mikloško: Sľubujem. Poslanec Eugen Mikó: Sľubujem. Poslankyňa Zuzana Mistríková: Sľubujem, Poslanec Vladimír Miškovský: Sľubujem. Poslanec László Nagy: Sľubujem. Poslanec Jozef Német: Sľubujem. Poslanec Štefan Nižňanský: Sľubujem. Poslankyňa Viera Nosková: Sľubujem. Poslanec Igor Novák: Sľubujem. Poslanec Viliam Oberhauser: Sľubujem. Poslanec Pavol Okres: Sľubujem. Poslanec Milan Olejár: Sľubujem. Poslanec Miroslav Ondruš: Sľubujem. Poslanec Vladimír Ondruš: Sľubujem. Poslankyňa Marta Oravcová: Sľubujem. Poslanec Ján Paučo: Sľubujem. Poslanec Peter Paulický: Sľubujem. Poslanec Ján Petko: Sľubujem. Poslanec Ladislav Pirovits: Sľubujem. Poslanec Juraj Plesník: Sľubujem. Poslanec Jozef Pokorný: Sľubujem. Poslanec Miroslav Poliak: Sľubujem. Poslanec Ladislav Porubec: sľubujem. Poslanec Jozef Prokoš: Sľubujem. Poslankyňa Helena Rozinajová: Sľubujem. Poslanec Ernö Rózsa: Sľubujem, Poslanec Peter Sabo: Sľubujem. Poslanec Milan Sečánsky: Sľubujem.

Poslanec Ladislav Seják: Sľubujem. Poslanec Vladimír Sládek: Sľubujem. Poslanec Ladislav Snopko: Sľubujem. Poslanec Jozef Sokol: Sľubujem. Poslanec Marcel Strýko: Sľubujem. Poslanec Rezsö Szabó: Sľubujem. Poslanec Karol Szokol: Sľubujem. Poslanec Štefan Taraj: Sľubujem. Poslanec Peter Tatár: Sľubujem. Poslanec Peter Tirinda: Sľubujem. Poslankyňa Zdenka Tóthová: Sľubujem. Poslanec Jozef Trepáč: Sľubujem. Poslankyňa Daniela Uramová: Sľubujem. Poslanec Alexander Varga: Sľubujem. Poslanec Ján Varjú: Sľubujem. Poslankyňa Anna Vilčeková: Sľubujem. Poslanec Peter Weiss: Sľubujem. Poslanec Gábor Zászlós: Sľubujem. Poslankyňa Hana Zelinová-Havlátová: Sľubujem. Poslanec Alfonz Zoričák: Sľubujem. Poslanec Jozef Zselenák: Sľubujem. Poslanec Radomír Žingor: Sľubujem.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

pýtam sa vás, či ste všetci zložili ústavným zákonom predpísaný sľub?

/Všetci prítomní poslanci zložili sľub. /

Zisťujem, že všetci prítomní poslanci Slovenskej národnej rady vykonali ústavným zákonom predpísaný sľub.

Konštituovanie orgánov tohto parlamentu bolo pripravené na základe záverov spoločných stretnutí politických strán a politických hnutí, ktoré sú zastúpené v Slovenskej národnej rade. Na základe toho skupina poslancov pripravila príslušné návrhy, o ktorých budete v priebehu ďalšieho rokovania hlasovať.

Skôr než pristúpime k hlasovaniu, v zmysle rokovacieho poriadku je potrebné zvoliť komisiu poslancov na zisťovanie výsledkov hlasovania pri kreovaní všetkých orgánov Slovenskej národnej rady.

Návrh ste dostali písomne ako tlač číslo 1.

Má niekto z poslancov k predloženému návrhu otázky, pripomienky alebo iné návrhy?

/Nikto. /

O voľbe komisie sa hlasuje verejne.

Kto je za zloženie komisie akú je uvedená v návrhu, nech zdvihne ruku!

/Hlasovanie. /

Ďakujem.

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Nikto. /

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila členov

komisie podľa návrhu.

T r e t í m bodom programu je:

Schválenie návrhu volebného poriadku pre tajné, hlasovanie na ustavujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady.

Na dnešnej ustavujúcej schôdzi budete tajným hlasovaním voliť funkcionárov Slovenskej národnej rady. Je potrebné, aby sa pre tieto voľby stanovil volebný poriadok.

Návrh volebného poriadku ste dostali ako tlač 2.

Má niekto z poslancov k predloženému návrhu otázky, pripomienky alebo doplnky?

/Nikto. /

Pristúpime k hlasovaniu.

Kto je za uvedený návrh volebného poriadku, nech zdvihne ruku!

/Hlasovanie. /

Ďakujem.

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Nikto. /

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila volebný poriadok.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

štvrtým bodom programu je

Návrh a voľba predsedu Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady.

Návrh ste dostali ako tlač číslo 3.

Má niekto z poslancov k predloženému návrhu pripomienky alebo iný návrh?

/Nikto. /

Prosím komisiu na zisťovanie výsledkov hlasovania, aby zabezpečila vydanie hlasovacích lístkov podľa zoznamu poslancov. Komisia po skončení volieb spočíta hlasy v miestnosti č. 112 na prvom poschodí a poverený člen komisie oznámi výsledky volieb Slovenskej národnej rade.

Prosím všetkých poslancov Slovenskej národnej rady, aby po obdržaní hlasovacích lístkov a ich úprave pristúpili k voľbe. Hlasovacie lístky si môžete upraviť vo vyhradených priestoroch za predsedníctvom, kde budete vchádzať po mojej ľavej strane a vychádzať budete po mojej pravej strane. Volebná schránka je umiestnená pred predsedníctvom po mojej pravej strane. Prosím všetkých poslancov, aby po vykonaní voľby zaujali svoje miesta.

/Rozdanie hlasovacích lístkov všetkým poslancom. / Pýtam sa, či má každý poslanec hlasovací lístok? /Všetci prítomní poslanci dostali hlasovacie lístky. /

Prosím, aby ste vykonali voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady.

/Vykonanie voľby. /

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

má ešte niekto z vás vykonať voľbu? /Nikto. /

Prosím, aby sa komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania odobrala do určenej miestnosti a spočítala hlasy. Vyhlasujem 10-minútovú prestávku. Prosím vás o dodržanie Časového limitu.

/Po prestávke. / Predsedajúci R. Schuster:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

pokračujeme v rokovaní ustávajúcej schôdze. Prosím povereného člena komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania poslanca Jána Pauču, aby oznámil Slovenskej národnej rade výsledok voľby.

Poslanec J. Paučo:

Vážené poslankyne a poslanci,

na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady bolo poslancom vydaných 147 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Mandátového d imunitného výboru Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 145 platných hlasovacích lístkov.

Za kandidátku na funkciu predsedu Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady Kvetu Kondášovú hlasovalo 132 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 13 poslancov.

Konštatuje sa, že poslankyňa Kvetá Kondášová bola zvolená za predsedníčku Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady.

/Potlesk. /

Predsedajúci R. Schuster:

Ďakujem poslancovi Jánovi Paučovi za oboznámenie s výsledkom voľby.

Zisťujem, že za predsedníčku Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady bola zvolená poslankyňa Kvetá Kondášová.

Srdečne jej blahoželáme. Piatym bodom programu je

Návrh a voľba ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady. _

Návrh ste dostali písomne ako tlač číslo 4.

Má niekto z poslancov k predloženému návrhu pripomienky alebo ďalšie návrhy?

Hlási sa pán poslanec Majer. Poslanec J. M a j e r;

Keďže v tomto návrhu nie je zastúpená Demokratická strana, odporúčam, aby bol návrh doplnený o poslankyňu Boženu Badálovú. Prosím ju, aby sa predstavila.

Ďakujem.

/Poslankyňa Božena Badálová povstala. / Predsedajúci R. Schuster;

Ďakujem. Sú ešte ďalšie doplňujúce návrhy?

Pán poslanec Huba. Poslanec Mikuláš Huba;

My by sme mali návrh na zmenu zástupcu za Stranu zelených. Namiesto pani Zdeny Tóthovej navrhujeme pána Petra Sabu.

Predsedajúci R. Schuster;

Ďakujem. Ešte sú nejaké návrhy? /Ďalšie návrhy neboli. /

Prosím, aby sme pri hlasovaní brali do úvahy tieto doplňujúce návrhy. To znamená návrh na doplnenie poslankyne Badálovej za Demokratickú stranu a na zmenu namiesto poslankyne Tóthovej poslanca Sabu.

Kto súhlasí s návrhom, vrátané doplnku a zmeny, nech zdvihne ruku!

/Hlasovanie. /

Ďakujem.

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/6 poslancov sa zdržalo hlasovania. /

Zisťujem, že Slovenská národná__rada zvolila členov

Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady podľa predloženého návrhu doplneného o navrhnuté zmeny.

Šiestym bodom programu je

Overenie platnosti voľby poslancov Slovenskej, narodnej rady.

Členovia Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady podľa § 40 ods. 1 písm. a/ a b/ zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady preskúmajú, či jednotliví poslanci Slovenskej národnej rady boli platne zvolení a zistia, či zložili predpísaný sľub. Predsedníčka výboru podá Slovenskej národnej rade správu o overení platnosti voľby poslancov.

Prosím členov Mandátového A imunitného výboru Slovenskej národnej rady, aby sa zišli na svoju prvú schôdzu, ktorá sa uskutoční v Modrom salóne na 1. poschodí. Teraz prerušujem rokovanie ustavujúcej schôdze Slovenskej národnej rady na 30 minút. Prosím o dodržanie limitu.

/Po prestávke. /

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

v rokovaní ustavujúcej schôdze Slovenskej národnej

rady pokračujeme Správou Mandátového a imunitného výboru

Slovenskej národnej rady.

Prosím predsedníčku Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady poslankyňu Kvetu Kondášovú o podanie správy.

Poslankyňa K. Kondášová;

Vážená Slovenská národná rada, vážené poslankyne, vážení poslanci,

Mandátový a imunitný výbor Slovenskej národnej rady podľa § 8 ods. 1 zákona SNR o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady predkladá ustavujúcej schôdzi návrh na overenie platnosti voľby poslancov. Členovia výboru ma poverili, aby som vás oboznámila s výsledkami rokovania Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady a predložila návrh na overenie platnom i voľby poslancov Slovenskej národnej rady.

Pri prvých slobodných voľbách do Slovenskej národnej rady po 44 rokoch prejavil náš národ, ako aj príslušníci iných národnosti žijúcich na Slovenku, značnú dávku politickej kultúry a slušnosti, prejav, ktorý je zárukou, že aj po niekoľkých desaťročiach sa nám podarí obnoviť demokraciu v myslení i v činnosti ľudí. Príjemným zistením bola veľká účasť občanov na voľbách. Dobré je, že ľudia nie

sú ľahostajní, ale naopak, že majú záujem prehlbovať demokratický proces v spoločnosti.

Podľa správy Slovenskej volebnej komisie bolo v Slovenskej republike v zoznamoch voličov zapísaných 3 622 650 voličov, z ktorých sa na voľbách zúčastnilo 3 455 651, čo je 95, 4 %. Odovzdaných bolo 3 377 726 platných hlasov.

V súlade so zákonom o voľbách do Slovenskej národnej rady zastúpenie v Slovenskej národnej rade majú tie politické strany a politické hnutia, ktoré získali viac ako 3 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasov v rámci Slovenskej republiky. Sú to Demokratická strana, ktorá dostala 148 567 hlasov, čo je 4, 39 %, Verejnosť proti násiliu 991 285 hlasov, čo je 29, 34 %. Komumistická strana

Česko-Slovenska 450 855 hlasov, t. j. 13, 34 %, Együttélés - Spolužitie 292 636 hlasov, t. j. 8, 66 %, Slovenská národná strana 470 984 hlasov, t. j. 13, 94 %, Kresťansko-demokratické hnutie 648 782 hlasov, t. j. 19, 20 %, Strana zelených 117 871 hlasov, t. j. 3, 48 %. Znamená to, že Demokratická strana získala v Slovenskej národnej rade 7 mandátov, Verejnosť proti násiliu 48 mandátov, Komunistická strana Česko-Slovenska 22 mandátov, Együttélés - Spolužitie 14 mandátov, Slovenská národná strana 22 mandátov, Kresťansko-demokratické hnutie 31 mandátov a Strana zelených 6 mandátov.

124 poslancov, t. j. 82, 6 % je slovenskej národnosti, 23 poslancov, t. j. 15, 4 % je maďarskej národnosti a jeden poslanec, t. j. 0, 7 % je národnosti ukrajinskej.

V našom novoustanovenom parlamente máme 18 žien, t. j. 12 %. 17 poslancov je vo veku do 35 rokov, 121 poslancov vo veku od 35 do 60 rokov a 12 poslancov má viac ako 60 rokov.

Mandátový a imunitný výbor Slovenskej národnej rady podľa § 40 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady preskúmal, či jednotliví poslanci boli platne zvolení. Tiež preskúmal voliteľnosť poslancov. Podľa správy Najvyššieho súdu Slovenskej republiky boli podané 4 volebné sťažnosti proti vydaniu osvedčenia o zvolení za poslanca. Všetky sťažnosti boli zamietnuté, resp. neboli dôvodné.

Podľa ústavného zákona č. 46/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb. ústava ČSSR a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii, či. 113 ods. 1, výkon poslaneckého mandátu je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu, prokurátora, štátneho arbitra, vojaka z povolania, príslušníka Zboru národnej bezpečnosti a Zboru nápravnej výchovy. Mandátový a imunitný výbor preskúmal aj túto otázku. Podľa predložených dokladov ani jeden poslanec takúto funkciu nevykonáva. Poslanec Peter Brňák je síce zvolený za sudcu Mestského súdu v Bratislave, no funkciu sudcu nevykonáva. Podľa svojho čestného prehlásenia vykonáva od januára 1990 dlhodobú stáž na Legislatívnom odbore Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Mandátový a imunitný výbor odporúča slovenskej národnej rade, aby prijala nasledovné uznesenie:

Slovenská národná rada v zmysle čl. 113 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii a v zmysle § 8 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady overuje platnosť voľby poslancov zvolených vo voľbách do Slovenskej národnej rady dňa 8. a 9. júna 1990, okrem poslankýň Kleny Majtánovej a Soni Szomolányiovej, ktoré sa svojich mandátov vzdali.

Ďakujem za pozornosť.

Predsedajúci R. Schuster:

Ďakujem poslankyni Kondášovej za podanie správy. Má niekto otázky alebo pripomienky k prednesenej správe?

Poslanec G. Agárdy:

Vážený pán predseda, vážené predsedníctvo, dámy a páni, vážení poslanci,

dovoľte mi, aby som hneď na začiatku uviedol na správnu mieru síce len malú formalitu, ale pre budúcnosti to bude veľmi dôležité. Tu sme hovorili, že hnutie Együttélés - Spolužitie získalo 14 hlasov. Tieto hlasy získala koalícia Maďarského Kresťansko-demokratického hnutia a Spolužitia - Együttélés. Prosil by som poslancov Slovenskej národnej rady, ak hovoria o koalícii, aby hovorili v tomto zmysle a v tomto poradí.

Ďakujem vám. Predsedajúci R. Schuster:

Ďakujem pánovi poslancovi. Myslím, že táto pripomienka je namieste. Prosím, keby sa v budúcnosti uvádzal správny názov.

Sú ešte ďalšie pripomienky alebo otázky? /Neboli. /

Pristúpime k hlasovaniu o uznesení tak, ako ho predniesla poslankyňa Kondášová. Kto je za návrh uznesenia, nech zdvihne ruku!

/Hlasovanie. /

Ďakujem.

Kto je proti?

/Nikto. /

Zdržal sa niekto hlasovania?

/Nikto. /

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh na uznesenie schválila.

Dovoľte mi, aby som v mene doterajšieho predsedníctva i v mene svojom zablahoželal novým poslancom a poprial im do ďalšej práce veľa úspechov.

S i e d m y m bodom programu je

Správa o činnosti Predsedníctva__Slovenskej národnej

rady za obdobie od 18. mája do 26. júna 1990.

Správu ste dostali ako tlač číslo 5.

Má niekto z vás otázky alebo pripomienky k predloženej správe?

/Neboli. /

Dávam hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré máte v predloženom materiáli.

Kto je za predložený návrh uznesenia, nech zdvihne ruku!

/Hlasovanie. /

Ďakujem.

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/5 poslancov sa zdržalo hlasovania. /

Zisťujem, že Slovenská, národná rada vzala správu o

činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vedomie.

ôsmym bodom programu je

Návrh na voľbu predsedu Slovenskej národnej rady. Prosím poslanca Jána Majera, aby návrh uviedol. Poslanec J. Majer:

Vážená Slovenská národná rada, vážené poslankyne, vážení poslanci,

z poverenia politických hnutí a politických strán zastúpených v Slovenskej národnej rade vám predkladám návrh na voľbu predsedu Slovenskej národnej rady. Návrh na predsedu Slovenskej národnej rady a ďalšie návrhy na členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorá prednesiem o niečo neskôr, vznikli na stretnutiach politických hnutí a politických strán.

Dovoľte, aby som predniesol návrh na voľbu predsedu Slovenskej národnej rady. Politické hnutia a politické strany navrhujú za predsedu Slovenskej národnej rady poslanca Františka Miklošku, doktora prírodných vied.

Narodil sa 2. júna 1947 v Nitre. V roku 1971 ukončil štúdium matematiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Do roku 1983 pracoval na Ústave technickej kybernetiky slovenskej akadémie vied ako výskumný pracovník, neskôr striedavo ako robotník na viacerých pracoviskách. V súčasnosti je členom Koordinačného centra Verejnosti proti násiliu. Od marca 1990 bol poslancom a neskôr členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Aj vo voľbách 1990 sa opäť stal poslancom za politické hnutie Verejnosť proti násiliu, za Bratislavu.

Predsedajúci R. Schuster:

Ďakujem poslancovi Majerovi za uvedenie návrhu.

Skôr než pristúpite k vykonaniu voľby, pýtam sa, či má niekto k prednesenému návrhu pripomienky alebo iné návrhy?

/Pripomienky neboli. /

Pristúpime k voľbe predsedu Slovenskej národnej rady.

Postupovať pri voľbe budete obdobne, ako pri predchádzajúcej tajnej voľbe predsedu Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady.

Prosím komisiu na zisťovanie výsledkov hlasovania, aby zabezpečila vydanie hlasovacích lístkov.

/Rozdanie hlasovacích lístkov všetkým prítomným poslancom. /

Pýtam sa, či každý poslanec obdržal hlasovací lístok? /Všetci prítomní poslanci dostali hlasovací lístok. /

Prosím, aby ste vykonali voľbu predsedu Slovenskej národnej rady.

/Po voľbe. /

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

má ešte niekto z vás vykonať voľbu? /Nikto. /

Prosím, aby sa komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania odobrala do určenej miestnosti a spočítala hlasy.

Vyhlasujem 20-minútovú prestávku. /Po prestávke. /

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

pokračujeme v rokovaní. Prosím poslanca Jána Pauču, aby oznámil Slovenskej národnej rade výsledok voľby predsedu Slovenskej národnej rady.

Poslanec J. Paučo;

Vážené poslankyne, poslanci,

na voľbu predsedu Slovenskej národnej rady bolo po slancom vydaných 147 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbu predsedu Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 145 platných hlasovacích lístkov. Jeden hlasovací lístok bol neplatný. Za kandidáta na funkciu predsedu Slovenskej národnej rady Františka Miklošku hlasovalo 138 poslancov, proti návrhu hlasovalo 7 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec František Mikloško bol zvolený za predsedu Slovenskej národnej rady.

/Potlesk. / Predsedajúci R. Schuster:

Ďakujem poslancovi Paučovi za oboznámenie s výsledkom voľby.

Zisťujem, že za predsedu Slovenskej národnej rady bol

zvolený poslanec František Mikloško.

Srdečne blahoželám. Želám novému predsedovi Slovenskej národnej rady pri plnení úloh v IX. volebnom období veľa úspechov a osobnej statočnosti pri presadzovaní politických a ekonomických cieľov našej spoločnosti, nášho obrodeného národného života na princípoch demokraciu, politickej plurality a politickej kultúry.

Vážený pán predseda,

ešte raz vám želám pevné zdravie a mnoho úspechov pri výkone tejto náročnej a zodpovednej funkcie. Prosím vás, aby ste sa ujali ďalšieho vedenia umŕtvujúcej schôdze.

/Predseda Slovenskej národnej rady František Mikloško zaujal miesto v predsedníctve a ujal sa vedenia schôdze. /

/Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

ďakujem pánovi Schusterovi za doterajšie vedenie schôdze Slovenskej národnej rady. Chcem sa poďakovať, pánovi Schusterovi za povzbudenie do ďalšej práce a zároveň mu poďakovať za jeho podiel na všetkom, čo vykonal. K jeho osobe sa chcem ešte osobitne vrátiť vo svojom príhovore na konci schôdze. Preto zatiaľ dovoľte, aby som ho poprosil, aby zostal sedieť vedľa mňa až do konca dnešného zasadania.

/Potlesk. /

Desiatym bodom programu je

Určenie počtu členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady počtu podpredsedov Slovenskej národnej rady a

počtu overovateľov Slovenskej národnej rady.

V predloženom písomnom návrhu sa odporúča, aby Predsedníctvo Slovenskej národnej rady malo 21 členov, Slovenská národná rada mala prvého podpredsedu, 4 podpredsedov a 7 overovateľov.

Má niekto z poslancov otázky, pripomienky alebo iné návrhy?

Poslanec K. Janics:

Vážené predsedníctvo, vážené dámy a páni,

konštatujem, že nie sme dostatočne informovaní o tom, že Maďarské Krestansko-demokratické hnutie len bolo v koalicii a že teraz už nie je, že toho Času je to úplne samostatné hnutie. Z toho dôvodu nastala určitá malá chyba, že sme nedostali žiadneho delegáta do Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Preto by som prosil, aby sa táto chyba napravila a aby sme aj my - Maďarské Kresťansko- demokratické hnutie dostali vedľa hnutia Spolužitie jedno miesto v predsedníctve.

Toľko som chcel povedať. Predseda SNR F. Mikloško:

Má niekto ďalšie pripomienky, alebo sa chce vyjadriť k tomuto príspevku? Pán poslanec Andel.

Poslanec M. Andel;

Vážený pán predseda,

vážené pani poslankyne, páni poslanci,

dovoľte mi, aby som svoj príhovor uviedol stručným citátom z reči Ľudovíta Štúra na Uhorskom sneme v decembri 1847. Tento citát Ľudovíta Štúra uvádzam zámerne, aby som dokumentoval kontinuitu slovenskej politiky, z ktorej Slovenská národná strana vychádza, ktorá je jej programovým smerom.

Citujem: "Tá krajina, kde sloboda a rovnoprávnosť panuje, je aj pred cudzími nápadmi bezpečnejšia, lebo sa silou sústredenou brániť a zastávať môže. " - koniec citátu.

Toľko Ľudovít Štúr pred takmer jeden a pol storočím. Nehovorím o tom zbytočne. Ak sa dnes pozrieme na situáciu tak ako sa vyvinula, vidíme, že musíme ešte veľa spraviť my, alp aj iní, aby sme sa mohli cítiť skutočne slobodnými. AK nebudeme ozaj slobodní, tak naša jednota bude falošnou, bude to jednota predstieraná. Nič horšieho si nemôžeme želať teraz a v časoch, ktoré stoja pred nami. Veľmi často používame slová národ, Slovensko. Vyzerá to tak, že sme maximálne nepamätliví prikázania nebrať sväté slovo zbytočne. A slová národ, vlasť, slovenská spoločnosť, rozhodne medzi takéto slová patria. Neviem ako pre druhých, ale pre nás určite. Veci sa neriešia rečami. Reči sa musia overovať skutkami.

Slovenská národná strana vedomá si toho chcela dostáť odkazu Ľudovíta Štúra a bola rozhodnutá vstúpiť na pôdu najvyššieho slovenského zákonodarného orgánu o presvedčením, že v jednote s každým, komu ide o slovenskú spoločnosť, bude spoločne pracovať. Teda nie rozdeľovač, ale onou Štúrovskou - silou sústredenou - spoločnú vec nás všetkých obhajovať. Hovorím to tu otvorene. Svojho zámeru sa nevzdáme, pretože sa nemôžme. Nemôžme sa vzdať svojej povinnosti a zodpovednosti. Nezradíme dôveru pol milióna voličov, ktorú nám dali k takémuto počínaniu.

Spoločný slovenský záujem tu rozbíja, skôr ako sme sa ustanovili, ako sa ustanovilo toto zákonodarné zhromaždenie, niekto iný. Bohužiaľ, skutočnosť je taká. Politikárčenie najlepšie ohodnotí ľud. Ten je v konečnom dôsledku suverénom moci, nie my, dámy a páni. Majme to na pamäti prosím. Kto upiera druhému konať slobodne, sám nie je slobodný. Je to stará známa pravda. Ak je viac ako 40 % zástupcov voličov tlačených do kúta, je im daná šanca iba odtiaľ-potiaľ. Inak sa to nedá nazvať ako upieranie slobody. Najhoršie na tom je, že rozhodujúce sily tento zaslepený stranícky záujem nadraďujú nad záujem slovenskej spoločnosti.

Mám vážne pochybnosti, či sa tu nerodí nový monopol moci a nový monopol pravdy. Vždy som bol presvedčený, že veľké ciele sa dajú dosiahnuť iba čistými prostriedkami. Nijak inak.

Dávam vám, páni a dámy, na zvážanie, či umlčanie vyše 40 % voličov, nerešpektovanie ich hlasov, nie je takým nedemokratickým spôsobom. Darmo tu budeme kamuflovať, resp. rozprávať o potrebe silnej vlády a akcieschopného parlamentu. Najkratšia cesta do záhuby býva dláždená peknými sľubmi a skutkami.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

keďže zrejme už dnes nebudem vystupovať, chcel by som zároveň predniesť jeden návrh. Zatiaľ čo politik, od ktorého odvíja svoju politiku Slovenská národná strana, Ľudovít Štúr na Uhorskom sneme prosil o vyučovanie v materinskej reči, tak ja v mene Slovenskej národnej strany v slovenskom parlamente navrhujem, aby bol neodkladne prijatý zákon o slovenčine ako jedinom úradnom a štátnom jazyku tak, ako ho navrhuje alebo predkladá Matica slovenská. Lebo len ex facto oritus jus, teda so skutkom vzniká pravda.

Ďakujem vám za pozornosť. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Má ešte niekto ďalšie pripomienky? Prosím poslancov, aby sa pri vystupovaní predstavili.

Poslanec M. Dobrovodský.

Dobrovodský, Kresťansko-demokratické hnutie.

Vážený pán predseda, vážené predsedníctvo,

počuli sme tu z úst zástupcu Maďarského Kresťansko-demokratického hnutia, že vo voľbách vystupovali v koalícii s hnutím Spolužitie. Dnes je tu návrh na rozšírenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o ďalšieho člena tejto koalície. Navrhujem, aby sme nerozširovali predsedníctvo o ďalšieho člena tejto koalície, ale aby sa hlasovalo, ktorá z dvoch zložiek tejto koalície je silnejšia a aby si tá navrhla do predsedníctva svojho zástupcu. Dávamtento návrh na zváženie.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem. Ďalej sa hlási pán poslanec Dobos. Poslanec L. Dobos:

Volám sa Dobos, Spolužitie - Együttelés.

Vážený pán predseda,

vážená Slovenská národná rada,

mám návrh, aby každé politické hnutiu malo podpredsedu Slovenskej národnej rady.

Predseda SNR F. Mikloško:

Má niekto ďalšie návrhy? Pán poslanec Majer. Poslanec J. M a j e r:

Pán predseda, navrhujem, aby ste dali hlasovať o predloženom návrhu. Teraz ide o počty a nie o mená.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ja som tiež chcel upozorniť na to, že diskutujeme o niečom inom. Teraz sme hovorili o počte členov predsedníctva, o prvom podpredsedovi a štyroch podpredsedoch a o siedmich overovateľoch. Hlási sa pán poslanec Rózsa.

Poslanec E. Rózsa:

Súhlasím a spresňujem návrh pána Janicsa tak, aby predsedníctvo bolo 23 členné a počet podpredsedov 5.

Predseda SNR F. Mikloško:

Vystúpi pán poslanec Hrnko. Poslanec A. Hrnko:

Anton Hrnko, SNS.

Ja si myslím, že koalície, ktoré boli vytvorené pred voľbami, sa teraz chcú účelovo rozdeľovať a každý by si chcel podľa toho ako sa rozdelí, uchytiť nejaké miesto v predsedníctve. Osobne si myslím, že aj naša strana by sa mohla hneď rozdeliť na štyri poslanecké kluby a žiadať štyri miesta v predsedníctve. /Potlesk. /

Predseda SN F. Mikloško.

Slovo má pán poslanec Košický. Poslanec M. Dziak-Košický:

Košický, VPN.

Nemám návrh, len jedno upozornenie. Je všeobecne známe, že existuje istý limitovaný počet ľudí v skupine, v rámci ktorého je ešte schopná jednať a dospieť k nejakému dohovoru. Ak budeme mat 25-členné predsedníctvo, od toho sa bude odvíjať náležitý počet podpredsedov. Neviem ako bude toto predsedníctvo akcieschopné a neviem, na čom sa dokáže dohodnúť. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Navrhujem, aby sme hlasovali o tom, či predsedníctvo má mať 21 alebo 23 členov.

Najprv hlasujeme o protinávrhu. Kto je za to, aby predsedníctvo bolo rozšírené a malo 23 členov tak, ako to navrhol pán poslanec Rózsa, nech zdvihne ruku!

/Hlasovanie. /

Ďakujem.

/Za návrh hlasovalo 23 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovala väčšina poslancov. /

Teraz dávam hlasovať o pôvodnom návrhu, aby predsedníctvo malo 21 členov.

/Hlasovanie. /

Ďakujem.

Kto je proti?

Kto sa zdržal hlasovania?

Konštatujem, že väčšina poslancov hlasovala za tento návrh.

Dávam teraz hlasovať o tom, aby Slovenská národná rada mala prvého podpredsedu, štyroch podpredsedov a 7 overovateľov.

Je k tomuto návrhu ešte pripomienka alebo môžeme dať o ňom hlasovať an blok?

Hlási sa pán poslanec Hofbauer. Poslanec R. Hofbauer:

Pán predseda, žiadam, aby hlasy za, proti a zdržal sa hlasovania boli sčítané, aby tieto veci neboli dodatočne spochybňované.

Predseda SNR F. Mikloško:

Prosím overovateľov Slovenskej národnej rady, aby v ďalšom sčítavali hlasy. Myslím si, že predchádzajúce hlasovania boli jednoznačné.

Budeme hlasovať o celkovom návrhu Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Kto je za to, aby bol jeden prvý podpredseda Slovenskej národnej rady, štyria podpredsedovia Slovenskej národnej rady a 7 overovateľov Slovenskej národnej rady, nech zdvihne ruku!

/Hlasovanie. /

Ďakujem.

/Za návrh hlasovalo 127 poslancov. /

Kto je proti?

/7 poslancov je proti. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/13 poslancov sa zdržalo hlasovania. /

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila, že Predsedníctvo Slovenskej národnej rady bude mať 21 členov, Slovenská národná rada bude mať prvého podpredsedu, 4 podpredsedov a 7 overovateľov.

Jedenástym bodom programu je

Návrh na zriadenie ďalších výborov Slovenskej národnej rady.

Odporúča sa, aby na IX. volebné obdobie Slovenskej národnej rady boli zriadené okrem Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady ďalšie výbory Slovenskej národnej rady, ako sú uvedené v predloženej tlači 7.

Má niekto z poslancov k predloženému návrhu otázky alebo ďalšie pripomienky?

/Pripomienky neboli. /

Pristúpime k hlasovaniu. Kto súhlasí so zriadením navrhovaných výborov Slovenskej národnej rady, nech zdvihne ruku!

/Hlasovanie. /

Ďakujem.

/Za návrh hlasovalo 146 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Jeden poslanec sa zdržal hlasovania. /

Zisťujem, že Slovenská národná rada zriadila na IX.

volebné obdobie ďalších 10 výborov Slovenskej národnej

rady.

Dvanástym bodom programu je

Návrh na voľbu podpredsedov Slovenskej národnej rady.

predsedov výborov Slovenskej národnej rady a ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

schválili sme počty funkcionárov Slovenskej národnej rady i zriadenie výborov Slovenskej národnej rady v IX. volebnom období.

V nadväznosti na to máme ďalej zvoliť prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady, ďalších podpredsedov Slovenskej národnej rady, predsedov výborov Slovenskej národnej rady a ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Voľby týchto funkcionárov vykonáme tajným hlasovaním.

Prosím poslanca pána Jána Majera z Demokratickej strany, aby predniesol návrhy.

Poslanec J. Majer:

Vážená Slovenská národná rada, vážené poslankyne, vážení poslanci,

dohodlo sa, že v IX. volebnom období bude mat Slovenská národná rada 5 podpredsedov a spolu 21 členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Dovoľte, aby som vám predložil návrh na voľbu prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady.

Politické hnutia a politické strany navrhujú za prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady Ing. Ivana Čarnogurského. Prosím aby sa postavil.

Narodil sa 27. mája 1933 v Bratislave. V roku 1956 ukončil štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, v roku 1975 absolvoval Fakultu riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave.

V súčasnosti je riaditeľom štátneho podniku Hydrostav v Bratislave. Od marca 1990 bol poslancom Slovenskej národnej rady za Kresťansko-demokratické hnutie. V tohtoročných voľbách opäť kandidoval za Kresťansko-demokratické hnutie na poslanca do Slovenskej národnej rady za Východoslovenský kraj.

Pokiaľ ide o podpredsedov Slovenskej národnej rady, Verejnosť proti násiliu odporúča Slovenskej národnej rade, aby sa podpredsedom Slovenskej národnej rady stal poslanec Milan Zemko, doktor filozofie, ktorý na narodil 7. júla 1944 v Čiernom Balogu, okres Banská Bystrica. V roku 1966 ukončil štúdium filozofie a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti je

zástupcom šéfredaktora časopisu Slovenské pohľady. Poslancom Slovenskej národnej rady bol od roku 1990 za Bratislavu. Opätovne sa stal poslancom Slovenskej národnej rady za Verejnosť proti násiliu. Toho času je práceneschopný, hospitalizovaný v nemocnici v Bratislave.

Ďalším kandidátom na podpredsedu Slovenskej národnej rady za Verejnosť proti násiliu je László Nagy, doktor filozofie, ktorý sa narodil 10. augusta 1948 v Bodinej, okres Považská Bystrica. Prosím aby sa predstavil.

V roku 1983 nadobudol vysokoškolské vzdelanie v odbore pedagogická psychológia - filozofia. V súčasnosti pracuje ako vedecko-výskumný pracovník ústavu informácii a prognóz školstva, mládeže a telesnej výchovy. Je poslancom Slovenskej národnej rady za Verejnosť proti násiliu, Maďarská nezávislá iniciatíva v Západoslovenskom kraji.

Tretím kandidátom na podpredsedu Slovenskej národnej rady je navrhnutý poslanec Ing. Ján Klepáč za Kresťansko-demokratické hnutie. Prosím aby sa predstavil.

V roku 1974 nadobudol vysokoškolské vzdelanie na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V súčasnosti je vedúcim odboru v koncernovej účelovej organizácii Naftoprojekt, pobočka Bratislava. Je poslancom Slovenskej národnej rady za Stredoslovenský kraj.

Za podpredsedníčku Slovenskej národnej rady odporúča Demokratická strana Oľgu Keltošovú, narodenú 27. februára 1943 v Pezinku, okres Bratislava vidiek. Prosím aby sa postavila.

Vyštudovala Katedru novinárstva filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú skončila v roku 1966. V súčasnosti je zástupkyňou šéfredaktora denníka čas. Poslankyňou Slovenskej národnej rady za Demokratickú stranu v Západoslovenskom kraji sa stala v tohtoročných voľbách.

Slovenská národná strana odporúča za podpredsedu Slovenskej národnej rady poslanca Mariána Andela, doktora filozofie, narodeného 10. septembra 1950 v Modre.

Absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského

v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako pedagóg Slovenskej

odborovej školy v Sládkovičove. Je poslancom Slovenskej národnej rady za Západoslovenský kraj.

Komunistická strana Česko-Slovenska odporúča na funkciu podpredsedu Slovenskej národnej rady poslanca JUDr. Ľubomíra Fogaša, narodeného 12. decembra 1950 v Podolí, okres Trenčín.

V roku 1974 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde i v súčasnosti pracuje na Katedre občianskeho a rodinného práva. Je poslancom Slovenskej národnej rady za Západoslovenský kraj.

Toľko k podpredsedom Slovenskej národnej rady navrhnutým pre ďalšie volebné obdobie.

Vážená Slovenská národná rada,

politické hnutia a politické strany odporúčajú za členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady a súčasne za predsedov výborov Slovenskej národnej rady týchto kandidátov:

za predsedu Ústavnoprávneho výboru SNR Milana Sečánskeho z VPN, alebo Ľubomíra Fogaša z KSČS v prípade, ak tento nebude zvolený za podpredsedu Slovenskej národnej rady. Za predsedu Národohospodárskeho a rozpočtového výboru SNR Ivana Ľuptáka z VPN, alebo Ladislava Klimana z KSČS. Za predsedu Výboru SNR pre obchod a služby Radomíra Žingora z VPN. Za predsedu Výboru SNR pre štátnu správu a územnú samosprávu Vladimíra Sládeka z VPN, alebo Jozefa Zselenáka z KSČS. Za predsedu Výboru SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Ivana Brndiara z DS, alebo László Dobosa z MKDH-ES, alebo Alfonza Adamicu zo SNS. Za predsedu Branno-bezpečnostného výboru SNR Františka Javorského za KDH. Za predsedu Výboru SNR pre životné prostredie a ochranu prírody Mikuláša Hubu zo Strany zelených. Za predsedu Výboru SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy Petra Tatára z VPN, alebo Vladimíra Miškovského zo SNS, alebo Jozefa Jakuša z KSČS. Za predsedu Výboru SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport Antona Hykischa z KDH. Za predsedu Zahraničného výboru SNR Vladimíra Kmeťa z KDH, alebo Petra Tirindu z MKDH-ES, alebo Jána Petku zo SNS.

Koaličné strany a politické hnutia odporúčajú zvoliť za predsedov jednotlivých výborov Slovenskej národnej rady poslancov uvádzaných na prvom mieste.

Vážené poslankyne,

vážení poslanci,

vážená Slovenská národná rada,

za ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady sú navrhnutí poslanci Miroslav Kusý za VPN, Rezsö Szabó za ESWMK, Peter Weiss za KSČS a Marián Andel za SNS. Pokiaľ by bol poslanec Marián Andel zvolený za podpredsedu Slovenskej národnej rady, Slovenská národná strana návrhuje za ďalšieho člena Predsedníctva SNR poslanca Vladimíra Miškovského za SNS, ak nebude zvolený za predsedu Výboru SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy.

Takéto sú návrhy. Predseda SNR F. Mikloško:

Má niekto otázky, pripomienky alebo iné návrhy?

Prosím pána Majera, aby ostal vpredu, ak by boli otázky. Hlási sa pán poslanec Hrnko.

Poslanec A. Hrnko: Hrnko, SNS.

Vážený predsedajúci, vážená predsedníctvo, vážená snemovňa,

stojíme dnes pred historickou úlohou vytvoriť vôbec prvý slobodne zvolený parlament slovenského národa a jeho orgány. Doterajšie pokusy o vytvorenie skutočného zákonodarného snemu pre Slovensko boli vždy poznačené okolnosťami a dobou, ktoré nie vždy priali nášmu národu tak ako práve súčasná doba. Aj keď nemožno povedať, že vytvorenie snemu slovenskej krajiny v roku 1938 a volenej Slovenskej národnej rady v roku 1946 bolo nejak zvlášť nedemokratické, predsa tieto zákonodarné zbory nemožno nazvať, s rukou na srdci, za zvolené v slobodných voľbách. Nemusím to, myslím, nejak zvlášť vysvetľovali. Ani v roku 1946 to neboli slobodné voľby.

Teda ešte raz opakujem: skutočne stojíme v našej histórii prvýkrát pred zriadením slobodne zvoleného slovenského parlamentu, preto je aj naša zodpovednosť omnoho väčšia, ako v prípade normálneho ustanovenia, resp. po volebného obnovenia zákonodarného zboru. Musíme si najskôr uvedomiť túto zodpovednosť a až potom pristúpil k hlasovaniu o predložených návrhoch na zloženie predsedníctva a ostatných orgánov Slovenskej národnej rady. Budeme totiž vytvárať precedens, ktorý pred známu na ďalší vývin našej demokracie. Musíme sa zbaviť obmedzeného straníctva a zostaviť orgány Slovenskej národnej rady tak, aby sme sa za to pred históriou nemuseli hanbil. A najmä, aby sme nevytvorili pre budúcnosť taký precedens, ktorý nebude mať s demokraciou nič spoločného.

A tu prichádzam k jadru veci. Predložený návrh na zloženie Predsedníctva Slovenskej národnej rady a jej orgánov tak, ako nám bol predložený poslancom Majerom a s odporúčaním, aby boli volení prví kandidáti na predloženom návrhu, nemá nič spoločného s demokraciou. Demokracia, to nie je vláda koalície pre koalíciu bez účinnej kontroly opozície, ale demokracia je vláda koalície pre národ, pod účinnou kontrolou celého parlamentu, teda aj opozície. Obávam sa však, že predložený návrh na zloženie Predsedníctva Slovenskej národnej rady a jej orgánov nemá tento cieľ. Skôr chce vytlačiť opozíciu do úzadia bez účinného vplyvu na reálnu politiku. Veď ako ináč chápať to, že sa majú vytvoriť orgány Slovenskej národnej rady nie na základe pomerného zastúpenia jednotlivých strán a hnutí, ale že si v nich chce koalícia uzurpovať pozície nepatriace jej podľa výsledku volieb. To by mohlo hneď od začiatku značne podlomiť krehkú demokraciu u nás, ba dokonca vytvoriť zárodky pre novú totalitu. Veď rovnako tak, ako je nás tu možné pseudodemokratickou väčšinou zbaviť pomerného zastúpenia v orgánoch Slovenskej národnej rady, je nás možné pripadne i zakázať, resp. rozpustiť. A to sme tu už mali.

Preto vás, slávna snemovňa, opäť vyzývam, aby ste opustili v mene demokracie úzky stranícky pohľad a hlasovali za pomerné zastúpenie v predsedníctve a v jednotlivých výboroch, aby ste zvážili, komu dáte svoj hlas, aby ste volili tak, teda podľa môjho odporúčania tých druhých, ktorých neodporúčal pán poslanec Majer.

Ako historikovi mi nedá, aby som nepripomenul skúsenosti z minulosti. Všetky predchádzajúce režimy u nás za posledných vyše 70 rokov skrachovali na tom, a to aj ten tzv. demokratický za prvej republiky, že ich predstavitelia chceli vládnuť sami, pre seba a bez ohľadu na opozíciu.

Vážené dámy a páni,

vytvárame precedens pre budúcnosť, vytvárame obraz nadej budúcej demokracie. Odmietnime už v zárodku nedemokratický princíp potierania menšiny a jej obmedzovania vo veci vplyvu na politické dianie. Nie je predsa možné v nových orgánoch dať zástupcom vyše 40 % voličov len symbolické zastúpenie. Je to nedemokratické. Veď toto predsedníctvo bude kontrolovať vládu a prijímať zákonné opatrenia v čase medzi zasadaniami pléna. To sa opäť bude vládnuť bez demokratickej kontroly? To opäť chce niekto vytvoriť vládu pre koalíciu a nie vládu pre celý národ? História nám hovorí, že táto cesta nevedie k úspechu. Práve naopak. A my, Slováci, si už ďalšiu slepú uličku dovoliť nemôžeme.

Ďakujem vám za pozornosť. /Potlesk. /

Poslanec J. Majer:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

myslím, že to netreba komentovať. My demokrati sme za pluralitu názorov. Ja som mal jeden názor, pán Hrnko má druhý. Pluralita názorov sa vyjadri voľbami. Nedal konkrétny návrh, čiže navrhujem, aby sa to vyjadrilo vo voľbách.

Predseda SNR F. Mikloško:

Sú ďalšie pripomienky? Hlási sa pán poslanec Ftáčnik. Poslanec M. Ftáčnik:

Volám sa Ftáčnik, KSČS, zvolený za volebný kraj Bratislava.

Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci,

dovoľte mi, aby som vyjadril svoj názor na to, čo sa skrýva za návrhmi, ktoré nám predniesol pán Majer. Zdanlivo vyzerá všetko demokraticky. Budeme hlasovať o podpredsedoch Slovenskej národnej rady, či predsedoch výborov. Je predložených viacero návrhov, takže akoby bolo všetko v poriadku. TO však je iba zdanie. Za predloženými návrhmi sa skrývajú dva prístupy k formovaniu Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ako i k vedeniu výborov SNR tak, ako na o tom rokovalo na dvoch stretnutiach politických síl za okrúhlym stolom.

Jeden z týchto prístupov predložili koaliční partneri. A pre túto chviľu ho nazvem koaličný, alebo ak chcete väčšinový. Po slovensky to znamená, že víťaz berie všetko alebo skoro všetko. Podľa väčšinového prístupu by všetky funkcie podpredsedov Slovenskej národnej rady a predsedov výborov mali obsadiť členovia koaličného zoskupenia. Ostatné strany môžu navrhnúť po jednom členovi predsedníctva a tiež si prideliť funkcie podpredsedov výborov SNR.

Druhý prístup k formovaniu Predsedníctva Slovenskej národnej rady je princíp pomerný, ktorý predložili strany nepatriace do Koalície alebo ak chcete, opozičné strany. Podľa tohto princípu by zloženie predsedníctva malo odrážať zloženie celej Slovenskej národnej rady, teda vlastne výsledky volieb a jednotlivé strany by mali byť v predsedníctve zastúpenie pomerne, t. j. úmerne percentám, ktoré získali vo voľbách. Znamenalo by to napríklad, že strana, ktorá získala vo voľbách 14 %, čo je približne jedna sedmina, by mala v 21-člennom predsedníctve obsadiť tri miesta. Napríklad jedného podpredsedu Slovenskej národnej rady a jedného či dvoch predsedov výborov.

Možno sa vám to bude zdať trúfalo, ale chcem pripomenúť, že skúsenosti našich európskych blízkych či vzdialenejších susedov ukazujú, že je to celkom prirodzené. Je pozitívne overené, že v Spolkovej republike Nemecko, v Rakúsku, Španielsku či Taliansku funkcie podpredsedov parlamentu a predsedov výborov zastávajú i predstavitelia opozičných strán. Nakoniec, nemusíme chodiť ďaleko, ako bolo zverejnená na včerajšej tlačovej konferencii a v dnešnej tlači, aj vo Federálnom zhromaždení pri tvorbe Predsedníctva Federálneho zhromaždenia sa uplatní pomerný princíp.

Možno sa spýtate, prečo je pomerný princíp obvyklejší ako princíp väčšinový. Podľa nášho názoru preto, že vytvára lepšie predpoklady pre politiku konsenzu, dohody či zhody v riešení kľúčových problémov Slovenska. Umožňuje objektívnejší postup pri kontrole výkonnej moci parlamentom. Umožňuje uplatniť pri riadení výborov a práce parlamentu princíp odbornosti, skôr ako princíp straníckej príslušnosti. A v neposlednej miere lepšie odráža mienku voličov pri riadení parlamentnej práce.

Z tohto vychádzali opozičné strany, keď navrhli alternatívnych kandidátov /tých čo ste počuli na druhom mieste/ na podpredsedov Slovenskej národnej rady ako i na predsedov výborov. Nie na vytvorenie zdania demokracie, ale na to, aby sa vytvorili formálne predpoklady pre zvolenie alternatívnych kandidátov. Ak by tam neboli, nemali by sme koho alternatívne zvoliť. Aby sa však tieto formálne predpoklady stali reálnymi, navrhujem hlasovanie o uplatnení pomerného princípu pri tvorbe zloženia Predsedníctva Slovenskej národnej rady. To je môj konkrétny návrh.

Ak sa parlament hlasovaním rozhodne pre pomerný princíp, navrhujem krátke stretnutie politických síl a krátke zasadnutie klubov politických strán a hnutí. Ak dostane podporu väčšinový princíp - z vašej strany, dovoľte mi apeloval na vás, poslancov najmä koaličného zoskupenia, aby ste sa pri tajnom hlasovaní riadili viac princípom demokracie ako straníckou disciplínou a podporili aj alternatívnych kandidátov podľa vlastného uváženia.

Na záver chcem povedal toto: náš parlament dnes robí prvé a veľmi dôležité rozhodnutia. Ich výsledky nech posúdi národ.

/Potlesk. /

Poslanec J. Majer:

Dovoľte, aby som vyjadril osobný názor k tomu, čo povedal pán poslanec Ftáčnik. Odvoláva sa na susedné krajiny. To má pravdu, lenže susedné krajiny nemali 40 rokov totalitu. A treba si uvedomiť, že tu zvíťazili demokratické sily a že majú právo navrhovať. O jeho protinávrhu bude potrebné dať hlasovať ako o prvom pozmeňujúcom návrhu.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďalšiu pripomienku má pán poslanec Csáky. Poslanec P. Csáky:

Vážený pán predseda,

vážená Slovenská národná rada,

volám sa Csáky Pál a zastupujem Maďarské Kresťansko-demokratické hnutie.

Táto spoločnosť vkladá veľké nádeje do tohoto zboru, ako hlavného garanta na ďalšiu cestu našej spoločnosti po skutočnú demokraciu. Ani ja nemôžem súhlasiť s predloženými návrhmi z toho dôvodu, že by sme skutočne anulovali názory zhruba 40 % voličov. Preto mám konkrétny protinávrh. Súhlasím a podporujem, aby prvého podpredsedu delegovalo Kresťansko-demokratické hnutie. Navrhujem, aby ďalších 4 podpredsedov delegovali ďalšie hnutia resp. strany v tom poradí, ako sa umiestnili vo voľbách. To je môj prvý protinávrh.

A druhý protinávrh, resp. doplnenie: z toho istého principiálneho dôvodu navrhujem doplniť medzi kandidátov Predsedníctva Slovenskej národnej rady pána Petra Tirindu

za Maďarské Kresťansko-demokratické hnutie.

Ďakujem pekne. Poslanec J. Majer;

To sú návrhy, o ktorých bude potrebné hlasovať. Čiže najprv sa bude hlasovať o pomernom zastúpení, ako to navrhol pán poslanec Ftáčnik. Ďalej sa bude hlasovať o druhom protinávrhu, ako to navrhol pán poslanec Csáky, aby ďalších podpredsedov, okrem prvého, navrhovali jednotlivé strany podľa pomerného získania hlasov vo voľbách. Tretí návrh, o ktorom bude potrebné hlasovať, je doplnenie návrhu na ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady, teda tých, ktorí nie sú navrhovaní za predsedov výborov SNR, o návrh na pána poslanca Petra Tirindu.

Predseda SNR F. Mikloško:

Hlási sa poslanec Kusý. Poslanec M. Kusý:

K pomernému zastúpeniu. My sme tu predsa pomerné zastúpenie mali štyridsať rokov. Štyridsať rokov tu bolo dôsledné pomerné zastúpenie, ktoré začínalo už pri výbere kandidátov na poslancov. Vyberalo sa pomerné percento robotníkov, pomerné percento dojičiek, pomerné percento zástupcov jednotlivých politických strán z Národného frontu, a to sa premietalo, ako dobre viete, aj do predsedníctiev zastupiteľských orgánov. Lepší obraz totality, aký sme tu za tých štyridsať rokov mali prostredníctvom pomerného zastúpenia, vytvoriť už ani nebolo možné.

To je moja poznámka. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Hlási sa poslanec Hrnko, dávam mu slovo. Poslanec A. Hrnko:

Mám len faktickú pripomienku k vystúpeniu pána doktora Kusého. Takto chápaná pomernosť, ako nám ju on predstavil, je obyčajná demagógia. Za prvej republiky sme mali tiež demokraciu a tiež bolo niečo také ako parlamentná pätka, teda päť ľudí najväčších politických strán rozhodlo o všetkom, čo sa v parlamente odhlasovalo. Toto nie je budúcnosť pre Slovanskú národnú radu ani pre slovenský národ. Pomerné zastúpenie, ktoré žiadame my, na nezakladá na výbere nejakého aprioristického pomerného zastúpenia, ale zakladá sa na slobodne prejavenej vôli slovenských voličov.

/Potlesk. / Predseda SNR F. Mikloško:

Ďalej sa hlási poslanec Prokeš. Poslanec J. Prokeš:

Ja si myslím že by sme mali zvažovať návrhy a nie to, kto ich predkladá.

Ďakujem. Predseda SNR F. Mikloško:

Sú ešte ďalšie pripomienky alebo návrhy?

Poslanec C. Ivan:

Podávaný návrh pánom Kusým je doslova demagógiou reality slovenských voličov a prejavu slovenského národa v slobodných voľbách. Treba to chápať ako určitú diskrimináciu tejto reality.

Predseda SNR F. Mikloško;

Hlási sa pán poslanec Ľupták. Poslanec J. Ľupták;

Ja si myslím, že tvoríme novú demokraciu. Čo bolo, to bolo. Čo sa narobili chyby, tie odsúďme, ale neodsudzujme za to čestných a statočných ľudí v tejto spoločnosti. Teda nesúhlasím s vystúpením pána Kusého. Na to predsa nemá právo. Ja som robotník, drel som celý život, stratil som zdravie pre túto spoločnosť. Pre komunistickú stranu som stratil zdravie? Nie, pre celý národ! Nedá sa takto pozeral na všetkých komunistov. Tí, ktorí boli zlí, odsúďme ich, nech si ich, berie prokuratúra. Ale tí, ktorí boli čestní, tí majú svoju statočnosť a ďalej ju obhajujú. Nedá sa to povedať, že totalita bola jedna. Ja som tiež proti totalite bojoval ako komunista. Takže toľko som chcel povedať.

Zamyslite sa na novodobých dejinách, ktoré nám priniesol 17. november. Ja som to tiež podporoval ako komunista. Teda berme to tak. Prosím, každý má pravdu, ale musíme si uvedomiť, že aj komunisti, ktorí boli čestní, majú pravdu. Nech si nikto nemyslí, že teraz bude vládnuť. To

je nová totalita. Čo nám ti robotnici dole povedia? Ja medzi nimi žijem roky.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Skôr ako sa prihlási ďalší poslanec, chcel by som len pripomenul, že každý v parlamente má právo na svoj vlastný názor. Teda neuberajme ho ani pánovi profesorovi Kusému. Hlási sa pán poslanec Zselenák.

Poslanec J. Zselenák:

Som Zselenák, za Východoslovenský volebný kraj.

Chcel by som sa prihovoriť poslancom z koalície. Pán profesor Kusý tu použil prirovnanie, ktoré pre našu dnešnú situáciu zďaleka neobstojí. Všetci ako tu sedíme sme boli zvolení v demokratických voľbách. Aj ostatní poslanci, ktorí predstavujú menšinové politické sily, boli zvolení rovnako demokraticky ako tí, ktorí sú dnes vo väčšine. A neupierajte, prosím vás, poslancom z koalície právo, aby sme sa mohli všetci dôstojne, dôsledne, obetavo, hrdo a čestne spolupodieľať na tvorbe novej politiky i na práci Slovenskej národnej rady. Osobne verím. že to všetci pochopíte. My to nerobíme preto, že by sme si chceli uzurpovať nejaké výsadné alebo prioritné postavenie. Robíme to preto, aby sme sa mohli skutočne účinne spolupodieľať na tvorbe novej politiky i na ďalšom rozvoji našej republiky.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Dávam slovo poslancovi Kusému. Poslanec M. Kusý:

Prosím, ja som nepovedal ani slovo proti komunistom ani proti členom iných politických strán. Zdôrazňujem čo som povedal. Pomocou princípu pomerného zastúpenia môžeme vybudovať aj totalitný systém - veľmi jednoducho - tak ako možno nim budovať aj demokratický systém. Ale práve tak aj pomocou uplatnenia princípu koaličnej väčšiny možno budovať a buduje sa vo svete demokratický systém na rozdiel od totality, ktorá tento princíp v takejto podobe nepoužila. Čiže nemôžeme apriori povedať, že princíp pomerného zastúpenia je demokratický a každý iný princíp je nedemokratický. Chcel som zdôrazniť iba toto bez toho, aby som sa dotýkal členov ktorýchkoľvek politických zoskupení a strán.

/Potlesk. / Predseda SNR F. Mikloško;

Hlási sa pán poslanec Bárány. Poslanec E. Bárány:

Eduard Bárány, KSČS, Stredoslovenský volebný kraj.

Nazdávam sa, že v našich momentálnych podmienkach je princíp pomerného zastúpenia demokratickejší a povodiu k demokratickejším výsledkom. Nechcem sa vyjadrovať absolútne o týchto princípoch. Hovorím, že momentálne je v daných podmienkach toto lepšie. Dovolil by som si navrhnúť, či by nebolo možné spojiť návrhy poslanca z hnutia Együttélés

a poslanca Ftáčnika. Nazdávam sa, že obsahovo nie sú v rozpore. Ak by títo dvaja poslanci súhlasili so spojením návrhov v tom, aby sa hlasovalo len spôsobom pomerného zastúpenia, ktorý navrhoval poslanec Ftáčnik, uľahčilo by to našu procedúru a aj viedlo k jasnejším výsledkom.

Ďakujem. Poslanec J. Majer:

Pánovi poslancovi Bárányimu by som chcel povedať, že pán poslanec Ftáčnik navrhol, aby sa hlasovalo o pomernom zastúpení. Pán poslanec Csáky to nenavrhoval. On reklamoval, že súhlasí s prvým podpredsedom, ale ďalších štyroch aby delegovali strany. A ďalší jeho návrh bol, aby bol doplnený do Predsedníctva Slovenskej národnej rady za kandidáta Peter Tirinda.

Predseda SNR F. Mikloško:

Hlási sa pán poslanec Géci. Poslanec M. Géci;

Vážený predsedajúci, vážená vláda, dámy a páni,

myslím, že patrím k najstarším v tomto parlamente a myslím, že som jediný z tých, ktorí v tomto parlamente sedeli v rokoch 1945 až do februára 1948. Preto odpustíte, keď budem troška aj kritický. Prosím vás, kultúrny parlament nepozná osobné urážky. Preto Vás prosím, keď máte výhrady voči svojmu predošlému rečníkovi, neurážajte. To hovorím celkom zodpovedne na to, čo teraz tu už bolo.

Ďalej navrhujem, aby sme skutočne prikročili k hlasovaniu, k demokratickému hlasovaniu. Bol daný návrh na členov výborov, na členov predsedníctva. Prosím, keď neprejdú hlasovaním, nebudú zvolení. Budú navrhnutí ďalší a možno ti budú zvolení. Ale je zbytočné sa tu za niečím naháňať a hovoriť, čo je demokratické a čo nie je demokratické. Demokratické je to, čo nám povie hlasovanie.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško;

Sú ďalšie pripomienky? Pán poslanec Dobrovodský. Poslanec D. Dobrovodský;

Dobrovodský, predseda Klubu poslancov Kresťansko-demokratického hnutia.

Chcel by som sa najprv spýtať poslancov Slovenskej národnej strany, prečo si myslia, že sú jediní zástupcovia slovenského národa v tomto parlamente. Veď slovenský národ si vybral v týchto voľbách. Prosím, aby sme to rešpektovali a preto sme za pôvodný návrh pána poslanca Majera. Prosím, aby sa o tom dalo hlasovať.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Hovoriť bude poslanec Andel.

Poslanec M. Andel:

Faktická poznámka: žiaden poslanec zo Slovenskej národnej strany dnes v slovenskom parlamente neprihlásil, že Slovenská národná strana je jediným zástupcom slovenského národa. Prosím vás pekne, nevkladajte do úst našim poslancom to, čo nikdy nepovedali.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško;

Ďalej vystúpi poslanec Miškovský. Poslanec V. Miškovský

Miškovský, Slovenská národná strana.

Pôvodne som, vážené dámy a páni, nechcel diskutovať na túto tému, ale poviem vám ako to je a budem stručný. Pri koaličných rokovaniach nám bolo povedané, že koalícia nie je založená na dôvere, ale na nedôvere, čiže sa musí istiť parlamentom. To je prosím vás nezmysel, pretože 44 % voličov postaviť mimo, aby sa dva roky pozerali - ako to tomuto národu vysvetlite?

Takisto súhlasím so svojim predrečníkom. Nikto z nás si nemysli, že len my sme predstavitelia slovenského národa. To tu ozaj dnes nebolo povedané. Chcel som povedať len toľko, že 14 % voličov, to je takmer pol milióna hlasov, má určitý nárok na určité zastúpenie. Vychádzajme z prostého faktu legislatívy. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady je medzi zasadaniami pléna jedine oprávnené prijímať zákonné opatrenia a tieto si ex post nechávať schvaľovať.

Čiže môže tu nastať situácia - a nebudem zabiehať do minulosti, konkrétne k 30. marcu, kedy bol dokonca na Predsedníctve Slovenskej národnej rady požadovaný zákaz Slovenskej národnej strany. Táto situácia tu môže hocikedy nastať.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Hlási sa pán poslanec Ásványi. Ešte pred jeho vystúpením by som chcel povedať, že by sme sa mali priblížiť ku konštruktívnemu riešeniu. Skúsme tú diskusiu nejako uzavrieť.

Poslanec L. Asványi:

Asványi, Maďarské Kresťansko-demokratické hnutie.

Vážený pán predseda, vážení páni poslanci, pani poslankyne,

odzneli tu rôzne návrhy, aké právo, akú silu má väčšinová koalícia. Porovnávali sme sa aj so západnými štátmi, s inými štátmi v Európe. Myslím si, že keď budeme poukazovať práve na to, tak si treba priznať, že väčšinovej koalícii nemožno uprieť určité práva na to, aby bola najviac zastúpená v dianí nášho parlamentu - Slovenskej národnej rady. Nemožno. Inde to hádam robia tak, že ktorá strana zvíťazila, tá robí vládu, robí vedenie parlamentu atď. Prosím vás, ja sa neprihováram za to. My nie sme členovia väčšinovej koalície. Vôbec nie. Pritom ale priznávam to právo, že oni budú najsilnejšie zastúpení aj vo výboroch. Je to vidieť aj z predloženého návrhu. Toto je ich právo. Ale od nich očakávame gesto - tých 40 percent, ktorí sme nie účastníkmi koalície a hádam ešte tí, tu nezastúpení voliči, ktorí v tých drobných stranách zostali vôbec mimo pôdy slovenského parlamentu, a za nich tu máme aj my niekoľkých ďalších poslancov.

V mene tých 40 percent, ktorí nie sú členmi koalície, očakávam gesto a prosím, aby väčšinová koalícia dala aspoň takú možnosť, aby každá strana, každé hnutie bolo zastúpené svojim delegovaným podpredsedom v tom úzkom vedení nášho parlamentu. Pripájam sa k návrhu pána poslanca Csákyho, aby postupne, ako sa umiestnili jednotlivé strany a hnutia - od predsedu, ktorý je zástupcom VPN, od prvého podpredsedu, ktorý je z ďalšej najsilnejšej strany, resp. hnutia KDH, ďalšie strany a hnutia, resp. koalície postupne delegovali aspoň po jednom podpredsedovi do úzkeho vedenia Slovenskej národnej rady.

/Potlesk. / Predseda SNR F. Mikloško;

Ďalej bude hovoriť poslanec Čarnogurský. Poslanec I. Čarnogurský:

Čarnogurský, KDH.

Problém, ktorý tu vznikol, je účasti demokratický a sčasti emocionálny. Aj napriek tomu, že nie som právnik, rozmýšľam, ako by sa dala jedna alebo druhá požiadavka splniť. Domnievam sa, že v návrhu, ktorý bol predkladaný na podpredsedov, neboli predložené len mená členov tzv. koaličných strán. Pokiaľ to mám dobre opísané, tak je tam

takisto navrhnutý za komunistickú stranu pán Fogaš a za Slovenskú národnú stranu pán Andel. Rokovací poriadok Slovenskej národnej rady umožňuje, že každá zo strán môže pri hlasovaní dať svojho kandidáta. Čiže ak by sme teraz chceli dosiahnuť niečo iné, vlastne by sme museli prijať nedemokratickú zásadu, že určité koaličné strany alebo ktorákoľvek strana sa dobrovoľne zriekne a vôbec nepostaví svojho kandidáta. To si dobre neviem predstaviť. Čiže naozaj je tu neobmedzený počet kandidátov a títo kandidáti idú do volieb celou Slovenskou národnou radou.

Presne tak je to aj u výborov. Tu by sme opäť museli pristúpiť k nejakému precedensu, že na určité strany dobrovoľne zrieknu kandidovania svojich zástupcov na funkcie predsedov. Zvážte, že tým by sme sa veľmi priblížili tomu parlamentu, ktorý sa v minulosti vlastne zostavil už dávno predtým na pôde Národného frontu, že sa dopredu určilo, ktorá strana alebo hnutie tam má mať svojho zástupcu - a pripúšťam, že sa volilo meno, kto by to mal byť. Ale naozaj si neviem prakticky predstaviť, ako sa to dá riešiť, ak nechceme negovať právo každej strany alebo hnutia, že si môže delegovať svojho kandidáta na ktorúkoľvek funkciu.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Vystúpi pán poslanec Ivan. Poslanec C. Ivan:

V záujme chápania reality prvých slobodných volieb a prejavu slovenského národa, kde slovenský národ sa teda vyjadril, ako hovoria z KDH, že Slovenskú národnú stranu

postavil na tretie miesto, navrhujem, aby pred týmto závažným rozhodnutím, ktoré bude platiť dva roky, sa zástupcovia strán mohli poradiť. Navrhujem premávku, počas ktorej by sa poslanecké kluby mohli o týchto závažných otázkach poradiť.

Predseda SNR F. Mikloško;

Sú dve možnosti. K voľbe prvého podpredsedu neboli žiadne pripomienky, mohli by sme ju teda vykonať. Potom bude prestávka.

Poslanec J. Majer;

Pán predseda, treba dať ešte hlasovať o protinávrhoch, pretože § 26 prijatého rokovacieho poriadku v druhom bode hovorí, že ak boli k návrhu podané pozmeňovacie návrhy, hlasuje sa najprv o nich, a to v poradí, v akom boli podané. Ak prijatý pozmeňovací návrh vylučuje ďalšie pozmeňovacie návrhy, o tých sa ďalej nehlasuje.

Vystúpilo v podstate 15 poslancov. Ak som to dobre sledoval, tak boli štyri konkrétne návrhy, pretože dva návrhy boli zhodné. Prvý mal pán poslanec Ftáčnik. Navrhol, aby v predsedníctve bolo pomerné zastúpenie a ak by sa jeho návrh prijal, aby sa urobila prestávka, zišli sa poslanecké kluby a predložili ďalšie návrhy.

Je to tak pán poslanec Ftáčnik? Poslanec M. Ftáčnik; Áno.

Poslanec J. Majer:

Druhý protinávrh, o ktorom by sa malo hlasovať, je

návrh poslanca Pavla Csákyho. Súhlasí s prvým podpredsedom - tam nie je námietka, ale že ďalších štyroch podpredsedov by si mali navrhovať ďalšie strany. Problém je v tom, že je navrhnutých 6 poslancov, čiže tých štyroch je možné vybrať zo šiestich.

Ďalej pán Csáky mal návrh, aby medzi ďalších poslancov navrhnutých do Predsedníctva Slovenskej národnej rady, teda tých, ktorí nie sú navrhnutí za predsedov výborov, bol zaradený Peter Tirinda. Potom mal ešte návrh pán Asványi, ktorý podporil návrh pána Csákyho.

Štvrtý návrh predložil pán predseda, že najprv je potrebné vykonať voľbu prvého podpredsedu a potom urobiť prestávku a dohodnúť sa.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ja som to tak nemyslel. Myslel som to tak, aby sa najskôr vykonala voľba prvého podpredsedu a potom by sa hlasovalo o protinávrhoch, pretože tie sa vôbec netýkajú voľby prvého podpredsedu.

Dávam hlasovať o mojom návrhu. Kto je za to, páni poslanci a pani poslankyne, aby sme vykonali voľbu prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady, nech zdvihne ruku!

/Hlasovanie. /

Ďakujem.

/Za návrh hlasovala väčšina poslancov. /.

Kto je proti návrhu?

/Proti návrhu hlasoval 1 poslanec. /

Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. /

Pristúpime teraz k voľbe prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady.

Postupovať pri voľbe budeme obdobne, ako pri predchádzajúcich tajných voľbách.

Prosím komisiu na zisťovanie výsledkov hlasovania, aby zabezpečila vydanie hlasovacích lístkov.

/Rozdanie hlasovacích lístkov. /

Pýtam sa, či každý poslanec obdržal hlasovací lístok?

/Všetci prítomní poslanci obdržali hlasovací lístok. /

Prosím, aby sme vykonali voľbu prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady.

/Vykonanie voľby. /

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

má ešte niekto z vás vykonať voľbu? /Nikto. /

Prosím, aby sa komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania odobrala do určenej miestnosti a spočítala hlasy.

Vyhlasujem 40-minútovú prestávku.

/Po prestávke. /

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

pokračujeme v rokovaní. Prosím poslanca Jána Pauču, aby oznámil Slovenskej národnej rade výsledok voľby prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady.

Poslanec J. Paučo:

Vážené poslankyne a poslanci,

na voľbu prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady bolo poslancom vydaných 147 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 142 platných hlasovacích lístkov. Päť bolo neplatných. Za kandidáta na funkciu prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady Ivana Čarnogurského hlasovalo 108 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 34 poslancov. Konštatuje sa, že poslanec Ivan Čarnogurský bol zvolený za prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady.

/Potlesk. /

Zároveň vás chcem upozorniť, že niektorí poslanci na hlasovacom lístku škrtli slovo "volím". Aby bol hlasovací lístok platný, je potrebné vyškrtnúť meno poslanca.

Ďakujem. Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem poslancovi Paučovi za oboznámenie s výsledkom voľby.

Zisťujem, že za prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady bol zvolený poslanec Ivan Čarnogurský.

Prosím pána Ivana Čarnogurského, aby zaujal miesto v predsedníctve.

/Prvý podpredseda SNR Ivan Čarnogurský zaujal miesto v predsedníctve. /

/Potlesk. /

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

vraciame sa k problému, ktorý sme pred prestávkou neuzatvorili. Prosím pána poslanca Jána Majera, aby prišiel znovu k rečníckemu pultu. Prosím, aby sme sa rozhodil, akým spôsobom budeme ďalej pokračovať.

Poslanec J. Majer:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

teraz má nasledovať voľba štyroch podpredsedov Slovenskej národnej rady. Je navrhnutých šesť kandidátov: Milan Zemko za Verejnosť proti násiliu, pán László Nagy tiež za Verejnosť proti násiliu, tretím kandidátom je Ján Klepáč za Kresťansko-demokratické hnutie, pani Oľga Keltošová za Demokratickú stranu, pán Marián Andel za Slovenskú národnú stranu a Ľubomír Fogaš za Komunistickú stranu Česko-Slovenska. Z nich je potrebné zvoliť štyroch.

Neviem, či je potrebné dať hlasovať o návrhu pomerného zastúpenia, pretože si myslím, že pomerné zastúpenie by

mdlo vyjsť z volieb. Sú tu zastúpené prakticky všetky strany, ktoré sa domáhali, aby mali svojich zástupcov.

Chcem upozorniť, že na kandidátke môžu zostať len štyri mená podpredsedov alebo menej. Ak zostane viac mien, hlas neplatí. Dovolím si vám ešte raz prečítať z rokovacieho poriadku, ako sa volia podpredsedovia Slovenskej národnej rady. Je to posledný odsek na tretej strane.

Pri voľbe podpredsedov Slovenskej národnej rady - a piati to aj na ostatných členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorí nebudú predsedami výborov - sú zvolení ti kandidáti, ktorí získali najviac hlasov, najmenej však nadpolovičnú väčšinu hlasov. To je prvé skrutínium. Pokiaľ nedostali toľkí kandidáti nadpolovičnú väčšinu hlasov - teda ak nedostanú všetci štyria, ktorých z tých navrhnutých zvolíme - koná sa druhé kolo volieb. Do druhého kola postupujú tí kandidáti, ktorí v prvom kole získali najvyšší počet hlasov, a to tak, že na jedno funkčné miesto sa volí z dvoch kandidátov - ak by teda jeden nedostal nadpolovičnú väčšinu. Ak dvaja nedostanú nadpolovičnú väčšinu, tak sa volí, z troch, ak traja, volí sa zo štyroch atď.

Myslím, že som to jasne povedal. Teraz je otázka, či môžeme takto postupovať. Je navrhnutých 6 kandidátov na 4 podpredsedov.

Predseda SNR F. Mikloško:

Hlási sa pán poslanec Ftáčnik. Poslanec M. Ftáčnik:

Trvám na svojom návrhu a treba dať o ňom hlasovať.

Poslanec J. Majer:

Pán predseda, teda treba dať hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Ftáčnika, ktorý znie, že by si jednotlivé strany podľa počtu hlasov získaných vo voľbách, mali navrhnúť svojich kandidátov.

Predseda SNR F. Mikloško:

Hlási sa ešte prvý podpredseda Slovenskej národnej rady pán Čarnogurský.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Chcem pripomenúť, že naše rokovanie sa deje podľa zákona o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. z 5. apríla 1989. V § 8 tohoto zákona sa jednoznačne hovorí: predseda slovenskej národnej rady dá vykonať voľbu podpredsedov Slovenskej národnej rady, predsedov výborov Slovenskej národnej rady, ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady a overovateľov. Ďalej dá vykonať voľbu ostatných členov výborov. Nie je tu povedané, či sa volí naraz alebo postupne, ale podľa tohoto kľúča by sme mali postupovať.

Ďalej § 9 hovorí: návrhy na voľby konané na ustavujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady podáva spravidla skupina poslancov Slovenskej národnej rady. Čiže ktorákoľvek tu prítomná skupina alebo aj jednotlivý poslanec môže dať akýkoľvek ďalší návrh na kandidáta na ktorúkoľvek z týchto funkcii, ktoré boli predtým vymenované. Ak by sme chceli v tomto rokovacom poriadku niečo zmeniť, tak musíme najprv prijať iný zákon SNR o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady.

Predseda SNR F. Mikloško:

Chcel by som ešte dodať, že tu sa vlastne spája myšlienka pána poslanca Majera a prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady pána Čarnogurského v tom, že pomerné zastúpenie môžete dosiahnuť tým, že sa na kandidátku pripíšu poslanci. Tým bude naplnený aj rokovací poriadok aj vaša požiadavka. /Potlesk. /

Hlási sa pán poslanec Csáky. Poslanec P. Csáky:

Dal som konkrétny pozmeňujúci návrh, ktorý zmení charakter celého postupu.

Predseda SNR F. Mikloško:

Teraz hovoríme o prvom návrhu, potom sa vrátime k vášmu.

Pán poslanec Ftáčnik, môžete sa k tomu vyjadriť, či trváte na svojom návrhu alebo súhlasíte s tým.

Poslanec M. Ftáčnik;

Ja nevidím problém, prečo by parlament nemohol rozhodnúť o tom, ako sa bude voliť Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, či podľa väčšinového alebo podľa pomerného zastúpenia. Ja som predložil tento návrh a trvám na tom, aby sa o mojom návrhu dalo hlasovať. Ak sa rozhodne pre systém pomerného zastúpenia, aby sa stretli poslanecké kluby, politické strany a zvážili opäť návrhy, ktoré boli predložené.

Predseda SNR F. Mikloško;

Prvý podpredseda povedal, že váš návrh nie ju v súlade s rokovacím poriadkom.

Poslanec M. Ftáčnik:

Môj návrh je v zhode s § 26 ods. 2 rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady, ktorý hovorí, že ak boli predložené pozmeňovacie návrhy, hlasuje sa najprv o nich. Toto považujem za pozmeňovací návrh.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ja neviem, či si to môže vzájomne odporovať.

Hlási sa pán poslanec Asványi. Poslanec L. Asványi:

Mám takúto pripomienku: to, čo čítal pán podpredseda Čarnogurský o spôsobe voľby, to platí to je jasné. Ale hovoril, že skupina poslancov aj jednotliví poslanci môžu navrhnúť kandidáta. Verejnosť proti násiliu - ak počítame aj predsedu - má tu troch navrhovaných kandidátov. Zostávajú ešte dvaja. Kresťansko-demokratické hnutie má už podpredsedu a je tu ešte ďalší návrh a konkrétne naša koalícia Maďarské Kresťansko-demokratické hnutie - Együttélés nemá nikoho. Teda nie rokovací poriadok je nesprávny, ale výber kandidátov.

Poslanec J. Majer:

Pán poslanec, môžete navrhnúť meno. Máte meno? Dopíšeme ho k tým šiestim.

Poslanec L. Asványi:

Áno, je konkrétne navrhnuté. Podporujem návrh pána Csákyho, ktorý navrhoval to isté.

Predseda SNR F. Mikloško:

Navrhujem, aby sme sa vydali tým smerom, že doplníme kandidátku o ďalších poslancov a budeme voliť tak, že na kandidátke môžu zostať len štyri mená.

Hlási sa pán poslanec Hübel. Poslanec J. Hübel:

Volám sa Hübel, VPN.

Písal som si mená všetkých navrhovaných kandidátov do Predsedníctva Slovenskej národnej rady, včítane predsedu a všetkých podpredsedov. Navrhovaných je ich 25. Sú rozvrhnutí takto: za Verejnosť proti násiliu 7, za Kresťansko-demokratické hnutie 5, za Demokratickú stranu 2, Za Komunistickú stranu Česko-Slovenska 5, za Slovenskú národnú stranu 4 a za koalíciu 2. Myslím si, že je to pomerné zastúpenie, že niet o čom rozprávať a mali by sme pristúpiť k hlasovaniu. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Vystúpi pán poslanec Csáky. Poslanec P. Csáky:

Csáky, Maďarské Kresťansko-demokratické hnutie.

Chcel by som upozorniť, že som dal konkrétny návrh,

ktorý je iný, ako sme prerokovali teraz. Môj konkrétny návrh bol, aby predsedu dala Verejnosť proti násiliu, prvého podpredsedu Kresťansko-demokratické hnutie a ďalších podpredsedov každé hnutie podľa poradia, ako sa umiestnili vo voľbách. Ja to naďalej považujem za najdemokratickejšie a prosím, aby sme o tomto hlasovali.

Poslanec J. M a j e r;

Prosím vás, o tom netreba hlasoval. Vy si môžete kandidáta navrhnúť a za niekoho z navrhnutých hlasovať, ale nemôžete predurčovať, koho bude Slovenská národná rada voliť.

Predseda SNR F. Mikloško;

Vystúpi pán poslanec Sládek. Poslanec V. Sládek;

Sládek, VPN.

Mám pred sebou tlač č. 2 pre zasadanie Slovenskej národnej rady. Je to návrh volebného poriadku, ktorý bol tretím bodom rokovania tejto schôdze a ktorý sme schválili. Myslím si, že ti, ktorí boli proti volebnému poriadku, mali sa vyjadriť vtedy, keď to bolo na programe schôdze a nie keď sa to už schválilo. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško;

Hlási sa poslanec Hrnko. Dávam mu slovo.

Poslanec A. Hrnko:

Vážený pán predseda, vážená snemovňa,

tu sa zamieňajú dva pojmy - pomerné zastúpenie na kandidátke a pomocné zvolenie. Akonáhle sa v jednotlivých kluboch dodrží disciplína, tak samozrejme, že ti kandidáti nemajú šancu prejsť. V tom je celý princíp. Princíp demokracie je, že pomerné zastúpenie strany navrhnú. Podľa nášho výpočtu, podľa nášho zastúpenia Slovenská národná strana by mala mať v Predsedníctve Slovenskej národnej rady 3, 5 kandidáta. To znamená, že Slovenská národná strana navrhne do predsedníctva troch alebo šiestich a z nich si plénum potom môže vybrať. Potom by bolo naše pomerné zastúpenie v predsedníctve zabezpečené podľa nášho volebného úspechu. Akonáhle dáme na 21 kresiel 60 návrhov a bude tu koaličná disciplína, teda ak jednotlivé strany budú voliť disciplinovane, nemajú naši kandidáti šancu prejsť, takže naše pomerné zastúpenie tam nebude. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Dávam slovo poslancovi Hofbauerovi. Poslanec R. Hofbauer:

Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci,

podľa môjho pocitu v našej diskusii vzniká tzv. babylonský efekt, keď prichádza k mäteniu pojmov a demokratické metódy sú označované za nedemokratické, a naopak, nedemokratické sú označované za demokratické. Veď všetci sme

boli zvolení v slobodných voľbách a zastúpenie tu prítomných je demokratické a paritné. Teda strana, ktorá si považuje za potrebné dopísať svojho kandidáta, tak ho tam môže dopísať. V tom spočíva sloboda našej voľby. Nehovorme teda o nedemokratičnosti postupu Slovenskej národnej rady. Naopak, zastúpenie podpredsedov zo všetkých strán a hnutí nie je predsa paritné a nemôže byt ani demokratické. Ak niektorí z prítomných poslancov tvrdia opak, tak sa bohužiaľ odchyľujú od faktov. Prosím vás, veľakrát tu odznelo percento údajne nezastúpenej strany, a to 40 %. Ja takú stranu nepoznám. Teda uvádzanie tohoto čísla je iba zavádzaním poslancov a istou - odpustite - exhibíciou pred televíziou. /Potlesk. / Navrhujem preto, aby diskusia bola ukončená, aby sa pristúpilo k hlasovaniu, aby predsedajúci pred každým krokom hlasovania zopakoval podstatu návrhu hlasovania. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

navrhujem, aby sme hlasovali o takom postupe voľby podpredsedov Slovenskej národnej rady, že jednotlivé strany, ktoré si chcú navrhnúť ďalších kandidátov, si ich dopíšu na volebnom lístku. Ak väčšina toto odsúhlasí, všetky protinávrhy sú tým vlastne zamietnuté.

Vystúpi ešte poslanec Bárány. Poslanec E. Bárány;

Odznel pozmeňovací návrh poslanca Ftáčnika. Ak sa o pozmeňovacom návrhu nebude hlasovať, je to zjavné porušenie rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady. Ak je

tento pozmeňovací návrh nesprávny, alebo ak väčšina Slovenskej národnej rady ho za nesprávny uzná, bude proste zamietnutý. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Hovoriť bude prvý podpredseda SNR Ivan Čarnogurský. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím vás, tu sú úplne jednoznačné kroky, ktoré musíme dodržať, či sa nám to páči, alebo nie. Ak chceme postupovať iným spôsobom, ako hovorí platný zákon o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady, to nie je pozmeňovací návrh, to je zmena tohoto zákona. Prosím, môžeme o tom hlasovať, či chceme pokračovať podľa tohoto zákona, alebo chceme pokračovať podľa iného, nového zákona.

Predseda SNR F. Mikloško:

Hlási sa pán poslanec Košický. Poslanec M. Dziak-Košický:

Mám jednu vecnú poznámku. Tu ide o dve absolútne rôzne veci. Ten tzv. pozmeňovací návrh, ktorý nie je pozmeňovacím návrhom, dožaduje sa toho, aby členovia predsedníctva boli do predsedníctva delegovaní. Ale predsa zákon hovorí jasne o tom, že musia byť zvolení, a to je obrovský rozdiel. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Hlási sa poslanec Fogaš.

Poslanec Ľ. Fogaš:

Volám sa Fogaš.

Myslím si, že tu vzniklo nedorozumenie z toho, ako sa návrhy predložili. Nezúčastnil som sa žiadnych predbežných rokovaní, ale tu odznela veta z úst poslanca Majera: voľte tých prvých. Treba túto vetu zobrať späť, doplniť kandidátky a voliť. Navrhujem takýto postup.

Poslanec J. M a j e r;

Musím opraviť pána poslanca Fogaša. Pokiaľ išlo o podpredsedov, nebolo tu napísané, ani nebolo povedané -voľte prvých. Bolo to povedané tam, kde boli alternatívy na predsedov výborov. A pokiaľ ide o 40 % alebo nie 40 %, neviera to v percentách, ale poviem takto: voľby do Slovenskej národnej rady dopadli tak. že 48 kresiel má Verejnosť proti násiliu, 31 kresiel má Kresťansko-demokratické hnutie, 6 majú kresťanskí demokrati, ktorí tvoria koalíciu, 22 kresiel majú komunisti, 22 kresiel má Slovenská národná strana, 14 kresiel má Együttélés a 6 poslancov majú zelení, ktorí tu najmenej hovoria. Tak aby bolo jasno, že takýto je pomer síl v Slovenskej národnej rade podľa volieb.

Predseda SNR F. Mikloško:

Hlási sa poslanec Asványi. Poslanec L. Asványi;

Vážená Slovenská národná rada,

nehnevajte sa, nechcem predlžovať rokovanie, ale musel som sa prihlásiť najprv napravil. Jeden omyl. Síce som

diskutoval, aj som požadoval, ale nenavrhoval som sa menom Asványi za podpredsedu. Neviem, odkiaľ sa na toto meno došlo. Ale naša koalícia, Maďarské Kresťansko-demokratické hnutie a Együttélés má svojho kandidáta v osobe Rezsö Szabóa. Prosím, aby bol registrovaný.

Ešte k tej polemike. Prosím vás, nikto z našej strany nechce nabúral volebný poriadok. My budeme voliť tak ako to tu pán podpredseda precital, tak ako je to v rokovacom alebo volebnom poriadku. Opakujem ešte raz: my máme pripomienky ku kandidovaniu. Ja som sa vo svojom prvom vystúpení odvolával, resp. navrhoval alebo prosil o toleranciu, zhovievavosť, gesto vládnej koalície, aby upustila od ďalších kandidátov zo svojho stredu a dala možnosť zastúpenia každej strane, každému hnutiu, ktoré je účastníkom nášho parlamentu. Týmito slovami som predkladal svoj návrh. Ja ho znovu dávam, pretože dvojtretinová väčšina je zabezpečená formou koalície troch strán. Keď tam bude na poslednom alebo štvrtom mieste napísaný poslanec VPN - nechem hovoriť mená - je jasné, že bude zvolený. A ak chce Strana zelených kandidovať, dostane 6 hlasov z radov vlastných poslancov. A dovolím si povedať, že aj strana zelených má svoje miesto vo vedení parlamentu. Aj oni musia povedať svoju mienku o našom životnom prostredí, a nielen hádam jedným členom poslancom v niektorom výbore. Toto je moja mienka. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Vystúpi pán poslanec Prokeš. Poslanec J. Prokeš:

Prokeš, za Bratislavu, nezávislý poslanec.

Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni,

mal som dojem, že som na pôde najvyššieho zákonodarného zboru. Zrazu zisťujem, že nie sme schopní o nijakom návrhu dať hlasovať, lebo to vraj čomusi odporuje. Môj názor je úplne odlišný od názoru pána prvého podpredsedu. Podľa mňa nemusí byť príslušný paragraf, ktorý hovorí o hlasovaní o pozmeňovacom návrhu v súlade s iným, ale nesmie byť s ním v rozpore. A to - podľa môjho názoru - nie je. Preto si myslím a začínam mať skutočne dojem, že pán predseda sa bojí dať hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu.

Ďalej návrh, ktorý tu prvý odznel pomerne vágne z úst pána Hrnku a potom bol presne sformulovaný z úst pána Ftáčnika, nezmanená nič iné, len aplikovanie volebného zákona aj na Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, pretože volebný zákon jasne hovorí o počte kresiel, ktoré dostane v SNR tá-ktorá strana podľa výsledkov volieb. To isté pomerné zastúpenie by malo byť aj v predsedníctve. A nie teda delegovanie nejakých kandidátov, ti budú volení, ale pridelenie kresiel v predsedníctve.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

dávam hlasovať o tom, aby sme ukončili diskusiu. Kto je za ukončenie diskusie, nech zdvihne ruku!

/Hlasovanie. /

Ďakujem.

Kto je proti?

Kto sa zdržal hlasovania?

/Väčšina poslancov hlasovala za ukončenie diskusie. /

Dávam hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Ftáčnika. Prosím pána poslanca Ftáčnika, aby ho ešte raz vysvetlil.

Poslanec M. Ftáčnik;

Pozmeňovací návrh sa týkal tvorby Predsedníctva Slovenskej národnej rady a hovoril o tom, či sme za väčšinový systém, ktorý sa nám ponúkal pri rokovaniach za okrúhlym stolom a tu sa prejavil v tej nešťastnej vete, tak ako to formuloval pán poslanec Fogaš, aby sa hlasovalo len za niektorých kandidátov, teda či sme za tento pomerný alebo za väčšinový systém. Môj návrh je, aby sme hlasovali o tom, či je parlament za to, aby sa uplatnil pri tvorbe Predsedníctva Slovenskej národnej rady pomerný systém. O tomto máme rozhodnúť. znamená to toľko, že sa zídu politické strany a opäť to zvážia.

Ak totiž máte predstavu, že tu predložíme desať kandidátov a že toto plénum náhodne rozhodne, kto sa komu páči a toto bude naša parlamentná reprezentácia, ktorá má riadiť prácu parlamentu, ja osobne nemám dojem, že by toto bola schodná cesta. Myslím si, že každú vážnu vec si najprv treba vyjasniť a rozdiskutovať kto je kto, prečo by tam mal byt, ako by tam mal byť a potom môžu poslanci zvážiť, či ten užší kolektív, tie politické strany, ten okrúhly stôl sa rozhodol správne. Môžu nepotvrdiť túto voľbu, nesúhlasiť s ňou. Ale navrhnúť tu desať alebo dvadsať kandidátov a hovoriť, že je demokratické, keď vyberieme podľa neviem akého kľúča, pretože sa väčšinou nepoznáme -niektorých z nich a že toto je dobrý spôsob formovania orgánov Slovenskej národnej rady, tak som proti tomu. Navrhujem teda pomerný princíp, aby sme sa dohodli o zásadách tvorby a potom to predložili parlamentu, ktorý to buď potvrdí alebo nepotvrdí, teda zvoli týchto ľudí, dostanú dôveru a podobne. To je podstata toho návrhu. Pomerný spôsob tvorby predsedníctva.

Predseda SNR F. Mikloško;

Ešte má faktickú poznámku poslanec Čečetka. Poslanec V. Čečetka;

Vážení poslanci, vážený pán predseda,

myslím si, že skutočne si musíme uvedomiť, že aj v parlamente sú určité pravidlá demokratickej hry. Predovšetkým by som nadviazal na príspevok prvého podpredsedu. Myslím si, že pokiaľ zákon formuluje volebný poriadok, zmeniť by sme ho mali hlasovaním, ale pochopiteľne, zákonným opatrením, pre ktoré je potrebná trojpätinová väčšina hlasov. To si treba uvedomiť.

K pomernému zastúpeniu dovoľte, aby som predostrel jednoduchú matematiku. V našom parlamente sú zastúpené dve hnutia a sedem strán. V každom prípade, pokiaľ by na prijal ten návrh, o ktorom sa hovorí, teda aby sa verejnosť proti násiliu a Kresťansko-demokratické hnutie vzdalo svojho nároku na funkciu podpredsedu, zostáva nám v hre ešte 5 možných členov. Už v predošlom kroku sme odsúhlasili, že budeme mat 4 podpredsedov. Treba zvážiť túto alternatívu, pretože ďalší krok vlastne popiera krok, ktorý sme už urobili. Dávam to na zváženie.

Predseda SNR F. Mikloško:

Vyhlasujem päťminútovú prestávku.

/Po prestávke. / Predseda SNR F. Mikloško:

Dávam hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Ftáčnika, to znamená o tom, aby pôvodný návrh, podľa ktorého sme mali hlasovať o predsedníctve, bol zmenený a aby sme hlasovali podľa návrhu pána poslanca Ftáčnika. Kto je za túto zmenu, nech zdvihne ruku!

/Hlasovanie. /

Ďakujem.

/Za návrh hlasovalo 58 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 85 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržal 1 poslanec. /

Konštatujem, že návrh pána poslanca Ftáčnika bol zamietnutý. /Potlesk. /

Dávam hlasoval o druhom pozmeňovacom návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Csáky, aby pôvodný návrh platil, ale aby postupne podľa strán boli obsadené funkcie podpredsedov.

/V sále rozhorčenie. /

Poslanec J. Majer:

Prvý návrh, ktorý sme zamietli, predsa odporuje tomu, čo navrhol poslanec Csáky.

Predseda SNR F. Mikloško;

Pán Csáky, máte pripomienky, alebo považujete svoju námietku za uzavretú?

Poslanec P. Csáky:

Môj návrh je nasledovný: považoval by som za najdemokratickejšie také rozdelenie funkcii predsedu, prvého podpredsedu a ďalších podpredsedov, že prvá strana, resp. hnutie, ktoré vyhralo vo voľbách, resp. získalo najväčší počet hlasov, dá predsedu, druhá strana prvého podpredsedu a ďalších podpredsedov ďalšie hnutia resp. strany podľa toho, ako sa umiestnili vo voľbách.

Poslanec J. Majer;

Ale to je predsa to, čo sme zamietli. To je pomerné hlasovanie a to sme teraz zamietli. /Potlesk. /

Predložil som ten návrh na štyroch podpredsedov Slovenskej národnej rady, na ktorom sa dohodli politické hnutia a politické strany. Je to pán Milan Zemko za VPN, pán László Nagy za VPN-MNI, pán Ján Klepáč za KDH, pani Oľga Keltošová za DS, pán Marián Andel za SNS a Ľubomír Fogaš za KSČS. Siedmym navrhovaným je pán Rezsö Szabó.

Sú ešte ďalšie návrhy? /Ďalšie návrhy neboli. / Predseda SNR F. Mikloško;

Hlási sa poslanec Bruncko.

Poslanec J. Bruncko:

Prosím ešte vysvetliť ako sa postupuje pri hlasovaní. Poslanec J. Majer:

Na kandidátke je šesť kandidátov. Každý si dopíše siedmeho. Na kandidátke môžu zostať najviac štyri mená. Meno kandidáta, ktorého poslanec nevolí, prečiarkne vodorovne. Poslanec navrhnutý za podpredsedu SNR, ktorý nebude preškrtnutý vodorovne, má platný hlas, pokiaľ nebudú na kandidátke viac ako štyri mená.

Prosím, aby ste si po rozdaní hlasovacích lístkov všetci dopísali meno siedmeho kandidáta poslanca Szabu. Sú dvaja poslanci tohto mena, preto prosím, aby ste dopísali skratku jeho krstného mena R.

Predseda SNR F. Mikloško:

Vážené poslankyne, poslanci,

prosím komisiu na zisťovanie výsledkov hlasovania, aby zabezpečila vydanie hlasovacích lístkov.

/Rozdanie hlasovacích lístkov. / Predseda SNR F. Mikloško:

Pýtam sa, či každý poslanec obdržal hlasovací lístok? Ešte sa hlási poslanec Sabo s faktickou poznámkou.

Poslanec P. Sabo:

Peter Sabo, Strana zelených.

Mám faktickú poznámku. Prosím vás, veľa sa tu hovorí o politických stranách. Prosil by som, aby nám boli všetci kandidáti predstavení, aby sme ich volili podľa svojho svedomia v prvom rade ako ľudí, ktorí budú stáť na čele reprezentácie Slovenskej národnej rady.

Ďakujem. Predseda SNR F. Mikloško:

Prosím kandidátov, tak ako ich budem čítať, aby sa postavili.

László Nagy, Verejnosť proti násiliu,

Milan Zemko je ospravedlnený, je hospitalizovaný v nemocnici,

Ján Klepáč, Kresťansko-demokratické hnutie,

Oľga Keltošová, Demokratická strana,

Marián Andel, Slovenská národná strana,

Ľubomír Fogaš, Komunistická strana Česko-Slovenska,

Rezsö Szabó, Együttélés a Maďarské Kresťansko-demokratické hnutie.

Prosím, aby ste vykonali voľbu podpredsedov Slovenskej národnej rady. V zmysle volebného poriadku ponecháte na volebnom lístku mená tých kandidátov, ktorých navrhujete zvoliť a mená ostatných vyčiarknite. Pri ponechaní vyššieho počtu kandidátov, ako je určený počet podpredsedov /4/, je hlasovací lístok neplatný.

/Vykonanie volieb. /

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

má ešte niekto z vás vykonať voľbu? /Nikto. /

Prosím, aby sa komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania odobrala do určenej miestnosti a spočítala hlasy.

Vyhlasujem 20-minútovú prestávku.

/Po prestávke. /

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

pokračujeme v rokovaní. Prosím poslanca Jána Pauču, aby oznámil Slovenskej národnej rade výsledok volieb podpredsedov slovenskej národnej rady.

Poslanec J. Paučo:

Vážené poslankyne a poslanci,

na voľbu podpredsedov Slovenskej národnej rady bolo poslancom vydaných 147 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe podpredsedov Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 146 platných hlasovacích lístkov, jeden bol neplatný.

Za kandidáta na funkciu podpredsedu, Slovenskej národnej rady László Nagya hlasovalo 98 poslancov, proti návrhu hlasovalo 48 poslancov.

Za kandidáta na funkciu podpredsedu Slovenskej národnej rady Milana Zemku hlasovalo 107 poslancov, proti návrhu hlasovalo 39 poslancov.

Za kandidáta na funkciu podpredsedu Slovenskej národnej rady Jána Klepáča hlasovalo 105 poslancov, proti návrhu hlasovalo 41 poslancov.

Za kandidáta na funkciu podpredsedu Slovenskej národnej rady Oľgu Keltošovú hlasovalo 92 poslancov, proti návrhu hlasovalo 54 poslancov.

Za kandidáta na funkciu podpredsedu slovenskej národnej rady Mariána Andela hlasovalo 55 poslancov, proti návrhu hlasovalo 91 poslancov.

Za kandidáta na funkciu podpredsedu Slovenskej národnej rady Ľubomíra Fogaša hlasovalo 41 poslancov, proti návrhu hlasovalo 105 poslancov.

Za kandidáta na funkciu podpredsedu Slovenskej národnej rady Rezsö Szabóa hlasovalo 31 poslancov, proti návrhu hlasovalo 115 poslancov.

Konštatuje sa, že za podpredsedov Slovenskej národnej rady boli väčšinou hlasov zvolení nasledovní poslanci: pán Zemko Milan, za Verejnosť proti násiliu, pán Ján Klepáč za Kresťansko-demokratické hnutie, pán László Nagy za Verejnosť proti násiliu, pani Oľga Keltošová za Demokratickú stranu.

/Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem poslancovi Paučovi za oboznámenie s výsledkom volieb.

Zisťujem, že za podpredsedov Slovenskej národnej rady boli zvolení László Nagy, Milan Zemko, Ján Klepáč a Oľga Keltošová.

Prosím podpredsedov Slovenskej národnej rady, aby zaujali miesta v predsedníctve.

/Novozvolení podpredsedovia SNR zaujali miesta v predsedníctve. /

Teraz vykonáme voľby predsedov výborov Slovenskej národnej rady. Prosím pána poslanca Majera, aby znovu zopakoval návrh na predsedov výborov SNR.

Poslanec J. M a j e r:

Vážená Slovenská národná rada, vážené poslankyne, vážení poslanci,

dovoľte, aby som ešte raz zopakoval kandidátov podľa jednotlivých strán a podľa jednotlivých výborov.

Po prvé: za predsedu Ústavnoprávneho výboru SNR sú navrhnutí Milan Sečanský za VPN, a Ľubomír Fogaš za KSČS, pretože nebol zvolený za podpredsedu Slovenskej národnej rady.

Po druhé: za predsedu Národohospodárskeho a rozpočtového výboru SNR sú navrhnutí Ivan Ľupták z VPN a Ladislav Kliman z KSČS.

Po tretie: za predsedu Výboru SNR pre obchod a služby je navrhnutý Radomír Žingor z VPN.

Po štvrté: za predsedu Výboru SNR pre štátnu správu a územnú samosprávu sú navrhnutí Vladimír Sládek z VPN a Jozef Zselenák z KSČS.

Po piate: za predsedu Výboru SNR pre národnosti a etnická skupiny a pre ľudské práva sú navrhnutí Ivan Brndiar z DS, László Dobos z Együttélés a Alfonz Adamica zo SNS.

Po šiesta: za predsedu Branno-bezpečnostného výboru

SNR je navrhnutý František Javorský z KDH.

Po siedme: za predsedu Výboru SNR pre životne prostredie a ochranu prírody je navrhnutý Mikuláš Huba zo Strany zelených.

Po ôsme: za predsedu Výboru SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy sú navrhnutí Peter Tatár z VPN, Vladimír Miškovský zo SNS a Jozef Jakuš z KSČS.

Po deviate: za predsedu Výboru SNR pre vzdelávanie, vedu, kultúru a šport je navrhnutý Anton Hykisch z KDH.

Po desiate: Za predsedu Zahraničného výboru SNR sú navrhnutí Vladimír Kmeť z KDH a Peter Tirinda zo Spolužitia alebo Ján Petko zo SNS.

Na kandidátke je viac kandidátov. Je potrebné povodať, že na kandidátke môže zostať najvac desať kandidátov, za každý výbor jeden. Ak zostane viac, kandidátka je neplatná. Môže zostať menej, ak škrtnete všetkých troch, ale ak nedostane nadpolovičnú väčšinu hlasov ani jeden, bude sa musieť voľba opakovať.

Pre objasnenie postupu prečítam štvrtý odsek na tretej strane nášho volebného poriadku, ktorý sme uchvátili ako tlač č. 2:

"Pri voľbe predsedov výborov Slovenskej národnej rady je zvolený kandidát, ktorý dostal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Pokiaľ z viacerých kandidátov nezískal ani jeden kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov, koná sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú ti dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najviac hlasov. Postup hlasovania v druhom kole je rovnaký ako v kole prvom. Zvolený je ten kandidát, ktorý obdržal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. "

Myslím, že by sme mohli pristúpiť ešte k prípadným ďalším návrhom.

Predseda SNR F. Mikloško;

Sú nejako doplňovacie návrhy? /Doplňovacie návrhy neboli. /

Teraz vykonáme voľby predsedov výborov Slovenskej národnej rady.

Prosím komisiu na zisťovanie výsledkov hlasovania, aby zabezpečila vydanie hlasovacích lístkov.

/Rozdanie hlasovacích lístkov. /

Pýtam sa, či každý poslanec obdržal hlasovací lístok?

/Všetci prítomní poslanci obdržali hlasovací lístok. /

Prosím, aby ste vykonali voľby predsedov výborov Slovenskej národnej rady. Znovu zdôrazňujem, že platný je taký volebný lístok, na ktorom ponecháte len meno jedného kandidáta.

/Vykonanie volieb. /

Vážené poslankyne, poslanci, má ešte niekto z vás vykonať voľby?

Ak nie, prosím, aby sa komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania odobrala do určenej miestnosti a spočítala hlasy.

Vyhlasujem 20-minútovú prestávku. /Po prestávke. /

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

pokračujeme v rokovaní. Prosím poslanca Jána Pauču, aby oznámil Slovenskej národnej rade výsledok volieb predsedov výborov Slovenskej národnej rady.

Poslanec J. Paučo:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

na voľbu predsedu ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady bolo poslancom vydaných 146 hlasovacích lístkov. Pri sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 146 platných hlasovacích lístkov.

Za kandidáta na funkciu predsedu ústavnoprávneho výboru SNR Milana Sečánskeho hlasovalo 98 poslancov, proti návrhu hlasovalo 48 poslancov. Za Ľubomíra Fogaša hlasovalo 39 poslancov, proti návrhu hlasovalo 107 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Milan Sečanský bol zvolený za predsedu Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady. /Potlesk. /

Na voľbu predsedu Národohospodárskeho a rozpočtového výboru Slovenskej národnej rady bolo poslancom vydaných 146 hlasovacích lístkov. Pri sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Národohospodárskeho a rozpočtového výboru SNR bolo odovzdaných 146 platných hlasovacích lístkov.

Za kandidáta na funkciu predsedu Národohospodárskeho a rozpočtového výboru SNR Ivana Ľuptáka hlasovalo 105 poslancov, proti návrhu hlasovalo 41 poslancov. Za Ladislava Klimana hlasovalo 32 poslancov, proti návrhu hlasovalo 114 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Ivan Ľupták bol zvolený za predsedu Národohospodárskeho a rozpočtového výboru Slovenskej národnej rady. /Potlesk. /

Na voľbu predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre obchod a služby bolo poslancom vydaných 146 hlasovacích lístkov. Pri sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Výboru SNR pre odchod a služby bolo odovzdaných 146 platných hlasovacích lístkov.

Za kandidáta na funkciu predsedu Výboru SNR pre obchod a služby Radomíra Žingora hlasovalo 124 poslancov, proti návrhu hlasovalo 22 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Radomír Žingor bol zvolený za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre obchod a služby. /Potlesk. /

Na voľbu predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre štátnu správu a územnú samosprávu bolo poslancom vydaných 146 hlasovacích lístkov. Pri sčítaní overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Výboru SNR pre štátnu správu a územnú samosprávu bolo odovzdaných 146 platných hlasovacích lístkov.

Za kandidáta na funkciu predsedu Výboru SNR pre štátnu správu a územnú samosprávu Vladimíra Sládeka hlasovalo 96 poslancov, proti návrhu hlasovalo 50 poslancov. Za Jozefa Zselenáka hlasovalo 36 poslancov, proti návrhu hlasovalo 108 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Vladimír Sládek bol zvolený za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre štátnu správu a územnú samosprávu. /Potlesk. /

Na voľbu predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva bolo poslancom vydaných 146 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Výboru SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva bolo odovzdaných 146 platných hlasovacích lístkov.

Za kandidáta na funkciu predsedu Výboru SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudskú práva Ivana Brndiara hlasovalo 72 poslancov, proti návrhu hlasovalo 74 poslancov. Za László Dobosa hlasovalo 27 poslancov, proti návrhu hlasovalo 119 poslancov. Za Alfonza Adamicu hlasovalo 46 poslancov, proti návrhu hlasovalo 100 poslancov. Predseda výboru zvolený nebol. Do ďalšieho kola postupujú pán Ivan Brndiar a pán Alfonz Adamica.

Na voľbu predsedu Branno-bezpečnostného výboru Slovenskej národnej rady bolo poslancom vydaných 148 hlasovacích lístkov. Pri sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Branno-bezpečnostného výboru SNR bolo odovzdaných 146 platných hlasovacích lístkov.

Za kandidáta na funkciu predsedu Branno-bezpečnostného výboru SNR Františka Javorského hlasovalo 116 poslancov, proti návrhu hlasovalo 30 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec František Javorský bol zvolený za predsedu Branno-bezpečnostného výboru Slovenskej národnej rady. /Potlesk. /

Na voľbu predsedu výboru Slovenskej národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody bolo poslancom vydaných 146 hlasovacích lístkov. Pri sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Výboru SNR pre životné prostredie a ochranu prírody bolo odovzdaných 146 platných hlasovacích lístkov.

Za kandidáta na funkciu predsedu Výboru SNR pre životné prostredie a ochranu prírody Mikuláša Hubu hlasovalo 143 poslancov. Proti návrhu hlasovali traja poslanci. /Potlesk. /

Konštatuje sa, že poslanec Mikuláš Huba bol zvolený za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody.

Na voľbu predsedu Výboru SIovenskej národnej rady pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy bolo poslancom vydaných 146 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Výboru SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy holo odovzdaných 146 platných hlasovacích lístkov.

Za Kandidáta na funkciu predsedu Výboru SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy Petra Tatára hlasovalo 97 poslancov, proti návrhu hlasovalo 49 poslancov. Za Vladimíra Miškovského hlasovalo 25 poslancov, proti návrhu hlasovalo 121 poslancov. Za Jozefa Jakuša hlasovalo 24 poslancov, proti návrhu hlasovalo 122 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Peter Tatár bol zvolený za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy. /Potlesk. /

Na voľbu predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport bolo poslancom vydaných 146 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Výboru SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport bolo odovzdaných 146 platných hlasovacích lístkov.

Za kandidáta na funkciu predsedu Výboru SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport Antona Hykischa hlasovalo 117 poslancov, proti návrhu hlasovalo 29 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Anton Hykisch bol zvolený za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. /Potlesk. /

Na voľbu predsedu Zahraničného výboru slovenskej národnej rady bolo poslancom vydaných 146 hlasovacích lístkov. Pri sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Zahraničného výboru SNR bolo odovzdaných 145 platných hlasovacích lístkov, jeden lístok bol neplatný.

Za kandidáta na funkciu predsedu Zahraničného výboru

SNR Vladimíra Kmeťa hlasovalo 73 poslancov, proti návrhu

hlasovalo 72 poslancov. Za Petra Tirindu hlasovalo 25 poslancov, proti návrhu hlasovalo 120 poslancov. Za Jána Peťku hlasovalo 45 poslancov, proti návrhu hlasovalo 100 poslancov.

Nikto nebol zvolený za predsedu výboru. Do ďalšieho kola postupujú pán Vladimír Kmeť a Ján Peťko.

Predseda SNR F. Mikloško:

Ďakujem poslancovi Paučovi za oboznámenie s výsledkom volieb.

Zisťujem, že za predsedov výborov Slovenskej národnej

rady boli zvolení páni poslanci Sečánsky, Ľupták, Žingor,

Sládek, Javorský, Huba, Tatár. Hykisch.

Prosím všetkých zvolených predsedov výborov, aby zaujali miesta v predsedníctve.

/Poslanci zvolení za predsedov výborov zaujali miesta v predsedníctve. /

Teraz by mali nasledovať voľby ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Tieto voľby spojíme s druhým kolom volieb predsedov tých dvoch výborov, ktorí zatiaľ neboli zvolení.

Prosím pána Majera, aby podal vysvetlenie. Poslanec J. Majer:

Vážene poslankyne, vážení poslanci,

keďže z navrhnutých poslancov neboli zvolaní nadpolovičnou väčšinou hlasov predsedovia dvoch výborov, prečítam štvrtý odsek nášho volebného poriadku, ktorý sme schválili ako tlač č. 2.

r

Pokiaľ pri voľbe predsedov výborov SNR z viacerých kandidátov nezískal ani jeden kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov, koná sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú ti dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najviac hlasov. Postup hlasovania v druhom kole je rovnaký ako v prvom. Zvolený je ten kandidát, ktorý obdržal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, čiže dostanete ďalšie lístky.

Pokiaľ ide o výbor pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva, postupujú do druhého kola pán poslanec Brndiar so 72 hlasmi a pán poslanec Adamica so 46 hlasmi.

Pokiaľ ide o zahraničný výbor, postupujú do druhého kola pán poslanec Kmeť so 73 hlasmi a pán poslanec Peťko so 45 hlasmi. Ak by ani v tomto kole nedostali nadpolovičnú väčšinu hlasov, musíme sa potom držať ďalšieho postupu, ako je uvedený na strane 4 nášho volebného poriadku.

Pokiaľ pri voľbe predsedov výborov SNR nebude zvolený kandidát ani v druhom kole volieb, preruší sa schôdza Slovenskej národnej rady. Uskutočnia sa schôdze poslaneckých klubov politických strán a politických hnutí, ktoré pripravia návrhy nových kandidátov, o ktorých bude Slovenská národná rada hlasovať v nových voľbách.

To sa týka volieb predsedov spomínaných výborov. Vzhľadom na to, že sú pripravené volebné lístky, odporúčam, aby sme to spojili aj s voľbou ďalších členov predsedníctva, ktorí - zopakujem - boli navrhnutí takto: pôvodne na návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady boli navrhnutí Miroslav Kusý za VPN, Rezsö Szabó za Spolužitie, Peter Weiss za KSČS a Marián Andel za SNS. K tomu predložil návrh pán Asványi na Petra Tirinda za Spolužitie.

Čiže je tu päť návrhov. Keďže sú na hlasovacích lístkoch uvedení štyria, odporúčam, aby ste po obdržaní hlasovacích lístkov ako piateho dopísali Petra Tirindu za Spolužitie.

Doteraz máme zvolených: predsedu Slovenskej národnej rady, prvého podpredsedu, štyroch podpredsedov, predsedníčku Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady a 8 predsedov výborov. TO je spolu 15. Ak sa zvolia ešte dvaja predsedovia výborov, bude to 17 a štyroch môžeme voliť. Čiže na poslednom volebnom lístku môžu zostať len štyria kandidáti. Pokiaľ by na ňom bolo viac Kandidátov, hlasovací lístok je neplatný.

Predseda SNR F. Mikloško:

Sú ešte ďalšie pripomienky? Hlási sa pán poslanec Kerti.

Poslanec A. Kerti:

Na strane 3 hlasovacieho poriadku sa píše, že kandidát musí získať nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Podľa mojich prepočtov pán Kmeť získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov.

predseda SNR F. Mikloško:

Myslím, že rozhodnutie bolo správne, pretože hlasovacích lístkov holo odovzdaných 146, jeden bol neplatný, a nadpolovičná väčšina sa ráta z platných hlasov. Prosím pána poslanca Pauču, keby to vysvetlil.

Poslanec J. Paučo;

Vážené poslankyne a poslanci,

v komisii sme sa zaoberali touto situáciou. Vychádzali sme z toho, že vo volebnom poriadku sú dve vety, a to: pri voľbe predsedu Slovenskej národnej rady a predsedov výborov Slovenskej národnej rady je zvolený kandidát, ktorý obdržal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Ale ďalej sa hovorí, že pokiaľ z viacerých kandidátov nezískal ani jeden kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov, koná na druhé kolo volieb, do ktorého postupujú tí dvaja kandidáti. Čiže tie dve vety si navzájom odporujú.

Predseda SNR F. Mikloško:

Platných hlasov bolo 145, pretože jeden hlas bol neplatný. Nadpolovičná väčšina sa ráta z platných hlasov -tak ako to citoval poslanec Paučo z volebného poriadku.

Poslanec J. Paučo;

Prosím o dvojminútovú prestávku, aby sa členovia komisie poradili.

/Komisia na číslovanie výsledkov hlasovania sa odobrala do určenej miestnosti. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Zatiaľ budeme pokračovať v rokovaní. Sú ďalšie pripomienky ku kandidátom, ktorí sú navrhovaní do predsedníctva?

Hlási sa pán poslanec Hamerlík.

Poslanec R. Hamerlík:

K návrhom nemám pripomienku. Mám však faktickú pripomienku. Za predsedníčku mandátového a imunitného výboru sme zvolili pani Kondášovú a myslím, že by mala sedieť v predsedníctve.

Poslanec J. M a j e r:

Ospravedlňujem sa. Mal som na to upozorniť. Predseda SNR F. Mikloško;

Vystúpi pán poslanec Paučo. Poslanec J. Paučo:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

zhodnotili sme celú situáciu a vychádzame z príslušných zákonných ustanovení. Komisia predtým rozhodla správne, pretože treba vychádzali z ustanovenia § 24 zákona, že na platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Zrejme tu došlo k omylu, pretože pri voľbe predsedu Slovenskej národnej rady a predsedov výborov ide o platné hlasy a pri voľbe podpredsedov Slovenskej národnej rady a ďalších členov predsedníctva sú zvolení zase kandidáti, ktorí získali najviac hlasov. Čiže tam sa to - podľa môjho názoru - dostalo nedopatrením. Takže tu treba rešpektovať zákon, ktorý je vyššej právnej sily a preto treba voľby opakovať.

Ďakujem.

Predseda SNR F. Mikloško:

Prosím komisiu na zisťovanie výsledkov hlasovania, aby zabezpečila vydanie hlasovacích lístkov.

/Rozdanie hlasovacích lístkov. /

Pýtam sa, či každý poslanec obdržal hlasovací lístok?

/Všetci prítomní poslanci obdržali hlasovací lístok. /

Prosím, aby ste vykonali voľby ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

/Vykonanie volieb. /

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

má ešte niekto z vás vykonať voľby? /Nikto. /

Prosím, aby sa komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania odobrala do určenej miestnosti a spočítala hlasy.

Vyhlasujem 20-minútovú prestávku. /Po prestávke. /

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

pokračujeme v rokovaní. Prosím poslanca Jana Pauču, aby oznámil Slovenskej národnej rade výsledok volieb ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Poslanec J. Paučo;

Vážené poslankyne a poslanci,

najprv oznámim výsledky volieb predsedov výborov, ktoré sa opakovali.

Na voľbu predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva bolo poslancom vydaných 144 hlasovacích lístkov. Pri sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Výboru SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva bolo odovzdaných 144 platných hlasovacích lístkov.

Za kandidáta na funkciu predsedu Výboru SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Ivana Brndiara hlasovalo 89 poslancov, proti návrhu hlasovalo 55 poslancov. Za Alfonza Adamicu hlasovalo 50 poslancov, proti návrhu hlasovalo 94 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Ivan Brndiar bol zvolený za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva. /Potlesk. /

Na voľbu predsedu Zahraničného výboru Slovenskej národnej rady bolo poslancom vydaných 144 platných hlasovacích lístkov. Pri sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Zahraničného výboru SNR bolo odovzdaných 144 platných hlasovacích lístkov.

Za kandidáta na predsedu Zahraničného výboru SNR Vladimíra Kmeťa hlasovalo 91 poslancov, proti návrhu hlasovalo 53 poslancov. Za Jána Peťku hlasovalo 51 poslancov, proti návrhu hlasovalo 93 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Vladimír Kmeť bol zvolený za predsedu Zahraničného výboru Slovenskej národnej rady. /Potlesk. /

Na voľbu ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady bolo poslancom vydaných 144 hlasovacích lístkov. Pri sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 144 platných hlasovacích lístkov.

Za kandidáta na funkciu člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady Mariána Andela hlasovalo 111 poslancov, proti návrhu hlasovalo 33 poslancov.

Za kandidáta Miroslava Kusého hlasovalo 103 poslancov, proti návrhu hlasovalo 41 poslancov.

Za kandidáta Rezsö Szabóa hlasovalo 79 poslancov, proti návrhu hlasovalo 65 poslancov.

Za Petra Weissa hlasovalo 72 poslancov, proti návrhu hlasovalo 72 poslancov.

Za Petra Tirindu hlasovalo 63 poslancov, proti návrhu hlasovalo 81 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanci Marián Andel, Miroslav Kusý a Rezsö Szabó boli zvolení za ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady. /Potlesk. /

Keďže do Predsedníctva Slovenskej národnej rady bolo treba zvoliť štyroch navrhovaných poslancov, je treba vykonať ďalšie kolo, do ktorého je zaradený poslanec Peter Weiss a Peter Tirinda.

Predseda SNR F. Mikloško;

Ďakujem poslancovi Paučovi za oboznámenie s výsledkom volieb.

Zisťujem, že za ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady boli zvolení poslanci Brndiar, Kmeť, Andel, Kusý a Szabó.

Prosím, aby zaujali miesta v predsedníctve.

Zároveň prosím pána Majera, aby vysvetlil ďalší postup.

Poslanec J. M a j e r:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

pravidlá hovoria tak, že pokiaľ nedostali všetci kandidáti nadpolovičnú väčšinu hlasov, koná sa druhé kolo volieb. Do druhého kola postupujú tí ďalší kandidáti, ktorí v prvom kole získali najvyšší počet hlasov, a to tak, že na jedno funkčné miesto sa volí z dvoch kandidátov. Čiže bude rozboj medzi pánom Weissom a pánom Tirindom. Kto z týchto kandidátov získa nadpolovičnú väčšinu, bude ďalším členom predsedníctva. Ak by ani jeden nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, v tom prípade nastupuje ďalšie kolo. Musia sa zvolať poslanecké kluby a navrhnú sa noví kandidáti.

Predseda SNR F. Mikloško:

Prosím komisiu na zisťovanie výsledkov hlasovania, aby zabezpečila vydanie hlasovacích lístkov.

/Rozdanie hlasovacích lístkov. /

Pýtam sa, či všetci prítomní poslanci obdržali hlasovacie lístky?

/Všetci prítomní poslanci obdržali hlasovacie lístky. /

Prosím aby ste vykonali voľby ďalšieho člena Predsedníctva SNR.

/Vykonanie volieb. /

Pýtam sa, či má ešte niekto z vás vykonať voľby?

/Všetci prítomní poslanci vykonali voľby. /

Prosím, aby sa komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania odobrala do určenej miestnosti a spočítala hlasy.

Skôr ako vyhlásime prestávku, dávam slovo podpredsedovi vlády pánovi Markušovi.

Prvý podpredseda vlády SR V. Markuš:

Vážený pán predseda,

vážená Slovenská národná rada,

dovoľte mi na záver krátku poznámku. Izraelský národ mal jednu takú zaujímavú vec - truhlu zmluvy, ktorá mala svoje miesto v Svätyni svätých. O tejto truhle na jednom biblickom mieste čitárne tento citát: "Nebolo v truhle ničoho okrem dvoch dosiek". Boli to, samozrejme, dosky zákona s desiatimi bodmi, chcel som povedať s desiatimi paragrafmi. To bolo to najcennejšie, čo tento národ mal. A myslím si, že aj slovenský národ a Slovensko ako vlasť nás

všetkých by malo mať svoju truhlu zmluvy. Ktorá bude obsahovať predovšetkým ústavu Slovenskej republiky, ktorá bude našim spoločenským pokladom najvzácnejším. K tomuto vám prajem veľa múdrosti zhora.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Predseda SNR F. Mikloško:

Vyhlasujem 15-minútovú prestávku a prosím, aby počas nej sa doteraz zvolené Predsedníctvo Slovenskej národnej rady a vláda Slovenskej republiky odobrali do salónu za zasadačkou.

/Po prestávke. / Predseda SNR F. Mikloško:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

pokračujeme v rokovaní. Prosím pána poslanca Jána Pauču, aby oznámil Slovenskej národnej rade výsledok voľby člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Poslanec J. Paučo:

Vážené poslankyne, poslanci,

na voľbu ďalšieho člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady bolo poslancom vydaných 140 hlasovacích lístkov. Pri sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľba ďalšieho člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 140 platných hlasovacích lístkov.

Za kandidáta na funkciu člena Predsednítva Slovenskej národnej rady Petra Weissa hlasovalo 60 poslancov, proti návrhu hlasovalo 80 poslancov. Za kandidáta Petra Tirindu hlasovalo 54 poslancov, proti návrhu hlasovalo 86 poslancov.

Konštatuje sa, že ani jeden poslanec nebol zvolený za člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Podľa reglementu, pokiaľ pri voľbe predsedu Slovenskej národnej rady a predsedov výborov slovenskej národnej rady nebude zvolený kandidát ani v druhom kole volieb, preruší sa schôdza Slovenskej národnej rady. Uskutočnia sa schôdze poslaneckých klubov politických strán a politických hnutí, ktoré pripravia návrhy nových kandidátov, o ktorých bude Slovenská národná rada hlasovať v nových voľbách.

Predseda SNR F. Mikloško;

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

navrhujem, aby sme voľbu ďalšieho člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady odložili na piatok, kedy nám bude prednesené Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a aby sme teraz pokračovali v našom rokovaní. Osobne si myslím, že tento problém treba pokojne vyriešiť v poslaneckých kluboch, aby sa ujasnili názory a postoje a nie v situácii, ktorá je už svojim spôsobom hektická.

Dávam hlasovať o tomto návrhu. Kto je za to, aby sme voľbu ďalšieho člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady uskutočnili v piatok, nech zdvihne ruku!

/Hlasovanie. /

Ďakujem.

Kto je proti?

Kto sa zdržal hlasovania?

Keďže na návrh hlasovala väčšina poslancov, konštatujem, že voľbu ďalšieho člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady uskutočnime v piatok v závere schôdze.

S faktickou poznámkou sa hlási poslanec Majer. Poslanec J. Majer:

Mám faktickú poznámku. Odporúčam, aby sa kluby zišli v piatok o 8. 00 hodine, a na zajtrajších výboroch, ktoré sa majú uskutočniť o 13. 00 hodine, bola daná poslancom informácia, v ktorej miestnosti budú jednotlivé kluby zasadať.

Predseda SNR F. Mikloško:

Návrh pána poslanca Majera berieme na vedomie.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

dovoľte mi, aby som zablahoželal novozvoleným členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady k ich zvoleniu do funkcii.

Ď a l š í m bodom programu je

Návrh a voľba overovateľov Slovenskej národnej rady.

Návrh ste dostali písomne ako tlač 8.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

odporúča sa, aby za overovateľov Slovenskej národnej rady boli zvolení tí poslanci, ktorí na dnešnej schôdzi boli členmi komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania.

Má niekto z poslancov pripomienky alebo iné návrhy? /Nikto. /

Pristúpime k hlasovaniu. Kto súhlasí, aby za overovateľov Slovenskej národnej rady bol zvolený poslanci tak,

ako sú navrhnutí, nech zdvihne ruku!

/Hlasovanie. /

Ďakujem. Je to väčšina.

Kto je proti?

Kto sa zdržal hlasovania?

Konštatujem, že za overovateľov Slovenskej národnej

rady boli zvolení tí poslanci, ktorí na dnešnej schôdzi boli členmi komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania.

Posledným bodom programu je

Návrh a voľba členov výborov Slovenskej národnej rady.

Návrh ste dostali ako tlač 9.

Úvodom by som chcel povedať, že mnohí z poslancov mali námietky k zaradeniu do výborov. Prosil by som vás, keby sme to nemuseli riešiť dnes. Vyriešime to na ďalšom zasadaní. Samozrejme, teraz prijímam vaše pripomienky.

Má niekto pripomienky alebo otázky k návrhu? /Pripomienky ani otázky neboli. /

Pristúpime k hlasovaniu. Kto súhlasí so zaradením poslancov Slovenskej národnej rady do výborov Slovenskej národnej rady tak, ako je uvedené v návrhu, nech zdvihne ruku!

/Hlasovanie. /

Ďakujem. Je to väčšina.

Kto je proti?

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. /

Zisťujem, že sme schválili zaradenie poslancov do výborov Slovenskej národnej rady,

Vážené poslankyne a poslanci,

dovoľte, aby, som na záver dnešného zasadania vystúpil s krátkym príhovorom.

Vážené Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, vážené poslankyne a poslanci, vážení prítomní,

v dnešnom svojom prvom príhovore by som sa chcel dotknúť troch vecí. V prvom rade sa chcem poďakovať vám za to, že ste mi vyslovili dôveru a zvolili ste ma za svojho predsedu. Uvedomujem si zodpovednosť, ktorá z toho vyplýva a chcel by som v tejto chvíli vysloviť presvedčenie, že nosným pilierom našej spolupráce bude práve vzájomná dôvera a korektnosť.

Ďalej sa chcem poďakovať všetkým iným, ktorí doviedli prácu slovenského parlamentu a slovenskej vlády až do dnešných dni, kedy ju odovzdávajú dnes novým poslancom a zajtra novej slovenskej vláde.

Keď sledujeme vývoj v mnohých krajinách, nie je také samozrejmé, že premeny, ktorými prechádza dnes celá tzv. Východná Európa, prebiehajú v našej krajine relatívne tak pokojne. Osobne som presvedčený, že popri obyvateľstve podstatnú zásluhu na tom mali tiež predstavitelia politického života v tejto krajine, ktorí po novembri 1989 otvorili u nás dvere k demokracii. Tu by som chcel ešte raz spomenúť bývalého predsedu Slovenskej národnej rady pána Ing. Rudolfa Schustera /potlesk/. Mal som ho možnosť spoznať zblízka hneď od jeho nástupu do funkcie a viem, že pán Schuster urobil prvý prielom do tzv. starých štruktúr a potom stále umožňoval cestu napred. Samozrejme, chcem spomenúť celé bývalé Predsedníctvo slovenskej národnej rady, ktoré tu medzi nami symbolicky sedelo - v tejto chvíli už nesedí - i všetkých bývalých poslancov.

Podobnú úvahu by som mohol viest v prípade poslednej slovenskej vlády na čele s premiérom akademikom Milanom Čičom, ktorí tu už tiež z pracovných dôvodov nesedia.

Vám všetkým, ktorých som tu spomenul, sa chcem úprimne poďakovať a zaželať vám do budúcnosti veľa zdravia a radosti z práce, ktorú budete ďalej vykonávať.

A nakoniec by som sa chcel poďakovať všetkým voličom na Slovensku, ktorí v takom hojnom počte pristúpili k volebným urnám. Všetkým tým ľudom, ktorí sú často pomenúvaní ako obyčajní ľudia, ktorí žijú často zabudnutí, ale ktorí v tej chvíli zostúpili kdesi až z lazov, aby išli voliť. Nemôžem si pomôcť, ale vidím výraznú podobnosť medzi novembrovými dňami, kedy naši ľudia tak dôrazne a pritom tak dôstojne vyjadrili na uliciach i na pracoviskách svoju vôľu žiť dôstojný život a medzi júnovými dňami, kedy s tým istým nasadením prvýkrát po 44 rokoch ľudia dali hlas tým, v ktorých vložili dôveru, že ich povedú k demokracii. /Potlesk. /

A tu by som sa chcel dotknúť hneď druhej veci v mojom prejave. Tak ako sme boli zvolení, sedíme tu v parlamente zástupcovia siedmich politických strán a hnutí. Dostali sme mandát od ľudí tejto krajiny. Títo ľudia dnes hľadia na nás s veľkou dôverou. A toto je to, čo chcem s takým dôrazom v tejto chvíli vyjadriť. Hoci sme z rôznych strán a hnutí a často rôzneho duchovného zamerania, pred nami dnes stojí slovenská krajina a ona a jej dobro musí byt naším prvoradým cieľom a záujmom. Ona a jej dobro musí byť tým, čo nás musí nakoniec spájať. Nie my, nie naše stranícke záujmy, ale samosprávne a prosperujúce Slovensko, v ktorom žijú Slováci, Maďari, Ukrajinci, Rusini, Židia a ďalšie národnosti v rôznom početnom zastúpení. Títo ľudia, ich blahobyt, duchovný i telesný, ich spolunažívanie v pokoji so všetkými okolitými národmi, to je to, čo by tu v parlamente vo všetkých sporoch malo nakoniec prevážiť. /Potlesk. /

A nakoniec by som sa chcel dotknúť ešte jednaj skutočnosti. Keď sme sa v kruhu priateľov pokúšali pomenovať situáciu, v ktorej sa dnes nachádzame, najčastejšie sme sa zhodil v tom, že sme akoby v povojnovom období. Posledných 40 rokov v našej krajine bolo svojim spôsobom 40 rokov akejsi vojny, kde sa často páchalo násilie, bezprávie a ponižovanie, kde ľudia nemohli naplniť svoje životné predstavy, kde zaniklo nespočetné množstvo talentov, kde ľudia trpeli a zomierali vo väzeniach. Pred nami stoja veľké ekonomické, ekologické a sociálne problémy. Diskusie tu v

parlamente i vo vláde sa budú uberať väčšinou týmto smerom, ale neviem si predstaviť, že ich dokážeme riešiť, ak sa nevysporiadame s týmto problémom minulých desaťročí, keď medzi nami žije stále mnoho tých, ktorí utláčali a nespočetné množstvo tých, ktorí boli utláčaní.

Ako sa chceme vysporiadať s týmto obdobím a ako chceme tu vedľa seba žit? Odplatou? Novým násilím? Novými päťdesiatymi rokmi? Alebo nájdeme formu zmierenia?

Spomeniem jeden príklad z histórie. Talianska vláda po skončení druhej svetovej vojny udelila všeobecnú amnestiu. To neznamenalo, že ti, ktorí boli predtým u moci, pri tejto moci zostali. Ale akt všeobecnej amnestie a možnosť návratu, iste overiteľného, o niekoľko rokov tak zjednotil taliansky národ, že tento sa znovu vrátil do Európy ako národ, ktorý má čo povedať. Ale tu chcem povedať aj ďalšie. Napriek všetkým týmto ťažkým rokom, napriek všetkému utrpeniu tento ľud nikdy neprestal tvoriť hodnoty, či už duchovná alebo materiálne. Napriek všetkým problémom Slovensko za tieto roky nikdy neprestalo byť európskym národom s hlbokým zmyslom pre spravodlivosť, česť a dobrotu, čo sa tak neuveriteľne ukázalo práve v novembrových dňoch minulého roku. A treba tiež povedať, že čiara dobra a zla išla v prvom rade cez ľudí, bez ohľadu kam patrili. Právo táto skúsenosť by nás mohla napínať optimizmom v kontexte všetkého, čo som dnes v mojom príhovore naznačil.

Vážené poslankyne a poslanci,

čaká nás dvojročné obdobie plné problémov, a ťažkej práce, želám vám i vaším rodinám veľa trpezlivosti a zdravia.

Ďakujem vám. /Potlesk. /

Vážené poslankyne a poslanci,

dovoľte aby som vás informoval o časovom slede rokovaní orgánov Slovenskej národnej rady v najbližších dňoch.

Zajtra 27. júna 1990 o 13. 00 hodine sa budú konať ustavujúce schôdze všetkých výborov Slovenskej národnej rady podľa prehľadu, ktorý máte rozdaný. Vo štvrtok nie je program. Tu dodávam: všetci poslanci z Východného Slovenska budú mat zabezpečené lietadlo "Špeciál" a prosíme ich, aby v stredu, t. j. zajtra o 17. 00 hodine sa zišli tu, pred budovou Slovenskej národnej rady, odkiaľ budú autobusom odvezení na letisko a aby v piatok ráno o 7. 00 hodine boli na letisku. Privezie ich naspäť.

V piatok 29. júna 1990 o 9. 00 hodine sa bude konať 2. schôdza Slovenskej národnej rady, na ktorej predseda vlády Slovenskej republiky prednesie programové vyhlásenie. Po prednesení programového vyhlásenia vykonáme ešte voľbu člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady a potom bude rokovanie 2. schôdze Slovenskej národnej rady prerušené. Potom sa budú konať schôdze výborov Slovenskej národnej rady - v piatok poobede za účasti členov vlády, na ktorých prerokujú Programe vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, najmä z hľadiska vecnej príslušnosti. V rokovaní 2. schôdze SNR budeme pokračovať v pondelok 7. júla, prípadne v utorok 3. júla. Hodina rokovania vám bude dodatočne oznámená.

Dovoľte mi, aby som vás ďalej informoval, že v prestávke nášho zasadania vláda Slovenskej republiky podala demisiu, ktorú Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prijalo. Po skončení rokovania Slovenskej národnej rady pokračuje schôdza Predsedníctva Slovenskej národnej rady, kde sa prijme uznesenie o poverení zostavením novej vlády Slovenskej republiky.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

program rokovania dnešnej ustavujúcej schôdze Slovenskej národnej rady sme vyčerpali. Ďakujem vám za účasť a vyhlasujem ustavujúcu schôdzu Slovenskej národnej rady za skončenú.

Schôdza ukončená o 19. 30 hodine.

Obsah

 

Otvorenie a procedurálne otázky

str. 1

 

Reč predsedajúceho Rudolfa Schustera

str. 1

1.

Zloženie sľubu poslancov SNR

str. 2

2.

Voľba komisie poslancov SNR na zisťovanie výsledkov hlasovania na ustavujúcej schôdzi SNR

 
 

str. 8

3.

Návrh volebného poriadku pre tajné hlasovanie na ustavujúcej schôdzi SNR

 
 

str. 9

4.

Návrh a voľba predsedu Mandátového a imunitného výboru SNR

 
 

str. 10

 

Poslanec J. Paučo - oznámenie výsledku voľby

str. 11

S.

Návrh a voľba členov Mandátového a imunitného výboru SNR

 
 

str. 12

 

Poslanec J. Majer

str. 13

 

Poslanec Mikuláš Huba

str. 13

6.

Overenie platnosti voľby poslancov SNR

str. 14

 

Poslankyňa K. Kondášová

str. 15

 

Poslanec G. Agárdy

str. 18

7.

Správa o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 18. mája do 26. júna 1990

 
 

str. 19

B.

Návrh na voľbu predsedu Slovenskej národnej rady

 
 

str. 20

 

Poslanec J. Majer - prednesenie návrhu

str. 20

9.

Voľba predsedu Slovenskej národnej rady

str. 21

 

Poslanec J. Paučo - oznámenie výsledku voľby

str. 22

10.

Určenie počtu členov Predsedníctva SNR, počtu podpredsedov SNR a počtu overovateľov SNR

 
 

str. 24

 

Poslanec K. Janics

str. 24

 

Poslanec M. Andel

str. 25

 

Poslanec M. Dobrovodský

str. 28

 

Poslanec L. Doboš

str. 28

 

Poslanec J. Majer

str. 29

 

Poslanec E. Rózsa

str. 29

 

Poslanec A. Hrnko

str. 29

 

Poslanec M. Dziak-Košický

str. 30

 

Poslanec R, Hofbauer

str. 31

11.

Návrh na zriadenie ďalších výborov SNR

str. 32

12.

Návrh na voľbu podpredsedov SNR, predsedov

 
 

výborov SNR a ďalších členov Predsedníctva

 
 

Slovenskej národnej rady

str. 33

 

Poslanec J. Majer - prednesenie návrhu

str. 34

 

Poslanec A. Hrnko

str. 38

 

Poslanec J. Majer

str. 41

 

Poslanec M. Ftáčnik

str. 41

 

Poslanec J. Majer

str. 44

 

Poslanec P. Csáky

str. 44

 

Poslanec J. Majer

str. 45

 

Poslanec M. Kusý

str. 45

 

Poslanec A. Hrnko

str. 46

 

Poslanec J. Prokeš

str. 46

 

Poslanec C. Ivan

str. 47

 

Poslanec J. Ľupták

str. 47

 

Poslanec J. Zselenák

str. 48

 

Poslanec M. Kusý

str. 49

 

Poslanec E. Bárány

str. 49

 

Poslanec J. Majer

str. 50

 

Poslanec M. Géci

str. 50

 

Poslanec D. Dobrovodský

str. 51

Poslanec M. Andel

str.

52

Poslanec V. Miškovský

str.

52

Poslanec L. Asványi

str.

53

Poslanec I. Čarnogurský

str.

54

Poslanec C. Ivan

str.

55

Poslanec J. Majer

str.

56

Vykonanie voľby prvého podpredsedu SNR

str.

56

Poslanec J. Paučo - oznámenie výsledku voľby

   

prvého podpredsedu SNR

str.

59

Poslanec J. Majer

str.

60

Poslanec M. Ftáčnik

str.

61

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský

str.

62

Poslanec P. Csáky

str.

63

Poslanec M. Ftáčnik

str.

63

Poslanec L. Asványi

str.

64

Poslanec J. Hübel

str.

65

Poslanec P. Csáky

str.

65

Poslanec J. Majer

str.

66

Poslanec V. Sládek

str.

66

Poslanec A. Hrnko

str.

67

Poslanec R. Hofbauer

str.

67

Poslanec E. Bárány

str.

68

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský

str.

69

Poslanec M. Dziak-Košický

str.

69

Poslanec Ľ. Fogaš

str.

70

Poslanec J. Majer

str.

70

Poslanec L. Asványi

str.

70

Poslanec J. Prokeš

str.

71

Poslanec M. Ftáčnik

str.

73

Poslanec V. Čečetka

str.

74

Poslanec P. Csáky

str.

76

Poslanec J. Majer

str.

76

Poslanec J. Bruncko

str.

77

Poslanec J. Majer

str.

77

Poslanec P. Sabo

str.

78

 

Voľby podpredsedov SNR

str.

78

 

Poslanec J. Paučo - oznámenie výsledku voľby

str.

79

 

Poslanec J. Majer - prednesenie návrhu na

   
 

voľbu predsedov výborov SNR

str.

81

 

Vykonanie voľby

str.

83

 

Poslanec J. Paučo - oznámenie výsledku voľby

str.

84

 

Poslanec J. Majer

str.

89

 

Poslanec A. Kerti

str.

91

 

Poslanec J. Paučo

str.

92

 

Poslanec R. Hamerlík

str.

93

 

Poslanec J. Paučo

str.

93

 

Vykonanie volieb ďalších členov Predsednic-

   
 

tva SNR

str.

94

 

Poslanec J. Paučo - oznámenie výsledku voľby

str.

95

 

Poslanec J. Majer

str.

97

 

Vykonanie voľby ďalšieho člena Predsedníctva

   
 

SNR

str.

98

 

Prvý podpredseda vlády SR J. Markuš

str.

98

 

Poslanec J. Paučo - oznámenie výsledku voľby

str.

99

13.

Návrh a voľba overovateľov Slovanskej národ-

   
 

nej rady

str.

101

14.

Návrh a voľba členov výborov Slovanskej ná-

   
 

rodnej rady

str.

102

 

Prihovor predsedu Slovenskej národnej rady

   
 

Františka Miklošku

str.

103

 

Uznesenia prijatá na 1. schôdzi SNR