Dokument je dostupný aj vo formátoch: zazn.pdf

Stenografická správa o ustanovujúcej /1. / schôdzi Slovenskej národnej rady, konanej 23. júna 1992

Stenozáznam


SLOVENSKA NÁRODNÁ RADA

23. júna 1992

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA O USTANOVUJÚCEJ /1. / SCHÔDZI SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

X. volebné obdobie

Stenografická správa o ustanovujúcej /1. / schôdzi Slovenskej národnej rady, konanej 23. júna 1992

Program schôdze:

1. Zloženie sľubu poslancov Slovenskej národnej rady

2. Voľba komisie poslancov Slovenskej národnej rady na zistovanie výsledkov hlasovania na ustanovujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady

3. Návrh volebného poriadku pre voľby orgánov Slovenskej národnej rady v X. volebnom období

4. Voľba predsedu Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady

5. Voľba členov Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady

6. Overenie platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady

7. Správa o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 11. mája do 23. júna 1992

8. Voľba predsedu Slovenskej národnej rady

9. Určenie počtu členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady, počtu podpredsedov a overovateľov Slovenskej národnej rady

10. Návrh na zriadenie ďalších výborov Slovenskej národnej rady

11. Voľba prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady

12. Voľba podpredsedov Slovenskej národnej rady

13. Voľba predsedov výborov Slovenskej národnej rady

14. Voľba ďalšieho člena Predsedníctva slovenskej národnej rady

15. Voľba overovateľov Slovenskej národnej rady

16. Voľba členov výborov Slovenskej národnej rady

Stenografická správa

o ustanovujúcej /1. / schôdzi Slovenskej národnej rady

konanej 23. júna 1992

Slovenská štátna hymna v prednese člena opery Slovenského národného divadla Ondreja Malachovského:

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú, nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú. Zastavme ich bratia, veď sa ony stratia, Slováci ožijú.

Zastavme ich bratia, veď sa ony stratia, Slováci ožijú.

To Slovensko naše posial tvrdo spalo, to Slovensko naše posial tvrdo spalo, ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo,

ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo

Úryvok zo zbierky Milana Rúfusa Štyri epištoly k ľudom u prednese člena činohry Slovenského národného divadla Michala Dočolomanského:

Azda preto, aby človek na kedysi takej veľkej zemeguli nebol príliš stratený a príliš sám, vytvorili si jeho dejiny zvláštnu kategóriu: národ. Pomnožný jednotlivec, kolektívna bytosť, citlivý organizmus, zložený z množstva protirečivých indivíduí. Jeho jednota siaha kamsi do fyziologického v takej miere, že pre národ platia dokonca také isté mravné normy, aké boli pôvodne stanovené pre jednotlivca. Napríklad: nepožiadaš domu blížneho svojho. Nezabiješ. Nepokradneš. Je to presne. Čo nechcete, aby vám iní konali, nekonajte im. A zoči-voči sebe, povinnosť prekonať sa, nepocitovať vlastné

žiale a radosti ako výsadné žiale a radosti, nebyť slepý voči osudom iných národov.

Čo nie je schopné aj v meradle národa prekročiť túto hranicu, nedosahuje mieru človečenstva, vlastenectvo je posvätné, pokiaľ pomáha národu, aby našiel a obránil sám seba. Ale pyšná slepota uzavretého vlastenectva býva trápna a niektoré jeho gestá pripomínajú ryk pudov, tupý zvuk organizmu, valiaceho navyknuto svoju existenciu k válovu alebo na jatky. Národ je psychické pohlavie, citlivé a presné, podmienka jednotlivcovho bytia, ale napriek všetkému aj tu platí konštatovanie, že orgánom myslenia je mozog, duch. A duch je univerzálny.

Sloboda národa je ťah za pravdou a jej znamienkom je múdrosť. Nepoznám dnes civilizáciu, ktorá by sa vyznačovala prebytkom takejto slobody. Povrch vecí i dejov teda klame. Sú deje, ktoré vyzerajú nevinne, ale ich dôsledky sú tragické. A sú deje, ktoré vyzerajú tragicky, avšak ich dôsledky prežije národ s oveľa menšou ujmou, než sa na prvý pohľad zdá. "

Ak som hovoril národ a privolával si ho, bývalo a býva to preto, aby sa môj malý národ čím skôr stal sám sebou a vošiel do ľudského spoločenstva ako rozvinutá osobnosť, ktorá má čim zaplatiť prievozné, nie ako chudobný a neuznaný honelníček, večný sluha striedajúcich sa pánov. "

O strunu, na desatročia odloženú, zachytila sa tvrdým rohom história a struna vydala zvuk taký presný, akoby ju po tie desatročia bol ošetroval virtuóz. Zaznela sama od seba. Je však našou povinnosťou, aby sme sa za každých okolností pokúsili zahrať na tejto strune nielen vlastnú bolesť, túžbu i nádej, ale i bolesť, nádej a túžbu celého ľudstva. "

/Potlesk. /

Predsedajúci M. Zemko:

Vážená slovenská národná rada, vážené poslankyne, vážení poslanci,

dovoľte, aby som vás privítal na ustanovujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zvolené v IX. volebnom období podľa § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov zvolalo poslancov, ktorí boli zvolení vo voľbách do Slovenskej národnej rady 5. a 6. júna 1992, na ustanovujúcu schôdzu Slovenskej národnej rady. Zároveň ma poverilo jej vedením až do zvolenia nového predsedu Slovenskej národnej rady.

Vítam na našom rokovaní predsedu vlády Slovenskej republiky pána Jána Čarnogurského a členov vlády Slovenskej republiky. /Potlesk. /

Vážená Slovenská národná rada, dámy a páni,

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podlá S 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady určilo program ustanovujúcej schôdze tak, takto je uvedený v pozvánke.

Prvým bodom programu je

zloženie sľubu poslancov Slovenskej národnej rady.

Podlá čl. 114 odsek 1 zákona o česko-slovenskej federácii máte složiť poslanecký sľub. Text sľubu je určený ústavným zákonom Slovenskej národnej rady. Jeho znenie je uvedene v tlačive "Sľub poslanca Slovenskej národnej rady", ktoré vam bolo rozdané. Sľub vykonáte tak, že po prečítaní sľubu budete pristupovať ku mne a podaním ruky a slovom "sľubujem" zložité sľub. Zároveň mi odovzdáte vami podpísaný sľub poslanca Slovenskej národnej rady. Najskôr zložia sľub novozvolení poslanci sediaci za predsedníckym stolom a ďalší postupne podľa abecedy.

Prosím prítomných, aby počas celého slávnostného aktu skladania sľubu poslancov stáli. Prosím pána poslanca Findru, aby prečítal text sľubu.

Poslanec J. Findra:

"Sľubujem na svoju čast a svedomie, že budem verný Slovenskej republike, Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, princípu demokracie a humanizmu. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, riadiť sa ústavnými a ostatnými zákonmi Slovenskej republiky a Českej a Slovenskej Federatívne] Republiky a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. "

Poslanec Ivan Hudec: Sľubujem. Poslanec Ľubomír Fogaš: Sľubujem. Poslanec František Javorský: sľubujem. Poslanec Marián Andel: Sľubujem. Poslanec Milan Ftáčnik: Sľubujem. Poslanec Pavol Csáky: Sľubujem. Poslanec František Mikloško: sľubujem. Poslanec Milan Sečánsky: Sľubujem. Poslanec Ivan Ľupták: Sľubujem. Poslanec Radomír Žingor: Sľubujem. Poslanec Ján Čarnogurský. Sľubujem. Poslanec Ladislav Pittner: Sľubujem. Poslankyňa Marta Aibeková: Sľubujem. Poslanec Vladimír Bajan: sľubujem.

Poslanec Ladislav Ballek: Sľubujem. Poslanec Pavol Barta: Sľubujem. Poslankyňa Mária Bartošiková: Sľubujem. Poslankyňa Eva Bartošová: Sľubujem. Poslankyňa Edita Baureová: Sľubujem. Poslanec Eduard Bárány: Sľubujem. Poslanec Ján Belan: Sľubujem. Poslanec Albín Bernaťák: Sľubujem. Poslanec Pavol Bogdan: Sľubujem. Poslanec Peter Brňák.: Sľubujem. Poslanec Július Brocka: Sľubujem. Poslanec Vojtech Bugár: Sľubujem. Poslanec Tibor Cabaj: Sľubujem. Poslanec Tomáš Cingel: Sľubujem. Poslanec Jozef Čapkovič: Sľubujem. Poslanec Ľudovít Černák: Sľubujem. Poslankyňa Viera Danielová: Sľubujem. Poslanec Štefan Daňo: Sľubujem. Poslanec László Doboš: Sľubujem. Poslankyňa Anna Draxlerová: Sľubujem. Poslanec Karol Dubjel: Sľubujem. Poslanec Andrej Dudáš: Sľubujem. Poslanec Árpád Duka-Zólyomi: Sľubujem. Poslanec Mikuláš Dzurinda: Sľubujem. Poslanec Ján Ďurana: Sľubujem. Poslankyňa Mária Ďurišinová: Sľubujem. Poslanec Pavol Farkas: Sľubujem. Poslanec Mikuláš Fehér: Sľubujem. Poslanec Ján Fekete: Sľubujem. Poslanec Róbert Fico: Sľubujem. Poslanec Jan Figeľ: Sľubujem. Poslanec Ján Filakovský: Sľubujem. Poslanec Ján Findra: Sľubujem. Poslanec Ján Fóthy: Sľubujem. Poslanec Ján Frena: Sľubujem. Poslanec Ivan Gašparovič: Sľubujem.

Poslanec František Gaulipder: Sľubujem. Poslanec Igor Gazdík: Sľubujem. Poslankyňa Marcela Gbúrová. Sľubujem. Poslanec Rudolf Goč: Sľubujem Poslankyňa Bibiána Guldanová: Sľubujem. Poslanec Juraj Hanák: Sľubujem. Poslanec Jozef Hanker: Sľubujem. Poslanec Štefan Harna: Sľubujem. Poslanec Povol Homola: Sľubujem. Poslanec Juraj Hraško: Sľubujem. Poslanec Ján Hrbál: Sľubujem. Poslanec Anton Hrnko: Sľubujem. Poslanec Pavol Hrušovský: Sľubujem. Poslanec Milan Hudina: Sľubujem. Poslanec Augustín Marián Húska: Sľubujem Poslanec Igor Chamula: Sľubujem. Poslanec Bohumil Chmelík: Sľubujem. Poslankyňa Alžbeta Ištoňová: Sľubujem. Poslanec Pavol Jakubík: Sľubujem. Poslanec Jozef Jakuš: Sľubujem. Poslanec Ivan Jaroš: Sľubujem. Poslanec Peter Jaroš: Sľubujem. Poslanec Bohumil Kačmár: Sľubujem. Poslankyňa Gabriela Kaliská: Sľubujem. Poslanec Pavol Kanis: Sľubujem. Poslanec Marián Kelemen: Sľubujem. Poslankyňa Oľga Keltošová: Sľubujem. Poslanec Ladislav Kliman: Sľubujem. Poslanec Milan Kňažko: Sľubujem. Poslanec Stanislav Kobela: Sľubujem. Poslanec Hvezdoň Kočtúch: Sľubujem. Poslanec Zsolt Komlósy: Sľubujem. Poslanec Pavel Koncoš: Sľubujem. Poslanec Igor Korbela: Sľubujem. Poslanec Ján Korec: Sľubujem. Poslanec Jozef Košnár: Sľubujem.

Poslanec Ladislav Koteles: Sľubujem. Poslanec Ján Krivčík: Sľubujem. Poslanec Štefan Kuriščák: Sľubujem. Poslanec Tibor Kuzbert: Sľubujem. Poslanec Ladislav Kvasnička: Sľubujem. Poslanec Štefan Kvietik: Sľubujem. Poslanec Ivan Laluha: Sľubujem. Poslanec Peter Lauko: Sľubujem. Poslanec Milan Letko: Sľubujem. Poslanec Ján Ľupták: Sľubujem. Poslankyňa Oľga Marhulíková: Sľubujem. Poslanec Ján Masarik: Sľubujem. Poslanec Dušan Mäsiar: Sľubujem. Poslanec Arpád Matejka: Sľubujem. Poslanec Vladimír Mečiar: Sľubujem. Poslanec Ján Michelko: Sľubujem. Poslanec Miroslav Miček: Sľubujem. Poslanec Vladimír Miškovský: Sľubujem. Poslanec Imrich Móri: Sľubujem. Poslanec Milan Mrenka: Sľubujem. Poslankyňa Ľudmila Mušková: Sľubujem. Poslanec Anton Neuwirth: Sľubujem. Poslnaec Ľubomír Novotný: Sľubujem. Poslankyňa Milada Ondrejovičová: Sľubujem. Poslankyňa Marta Oravcová: Sľubujem. Poslanec Ján Pivoluska: Sľubujem. Poslanec Juraj Plesník: Sľubujem. Poslanec Jozef Polačko: Sľubujem. Poslanec Ladislav Polka: Sľubujem. Poslanec Miroslav Pollák: Sľubujem. Poslanec Igor Pribula: Sľubujem. Poslanec Jozef Prokeš: Sľubujem. Poslanec Jozef Rea: Sľubujem. Poslankyňa Mária Romanovská: Sľubujem. Poslankyňa Gabriela Rothmayerová: Sľubujem. Poslanec Ernö Rózsa: Sľubujem.

Poslankyňa Eva Rusnáková: Sľubujem. Poslanec Jan Slota: Sľubujem. Poslanec Viliam Sojka: Sľubujem. Poslanec Jozef Sokol: Sľubujem. Poslanec Peter Sokol: Sľubujem. Poslanec Ivor Surový: Sľubujem. Poslanec Stanislav Šárossy: Sľubujem. Poslanec Ján Šebo: Sľubujem. Poslanec Jozef Šutovský: Sľubujem. Poslanec Miroslav Tahy: Sľubujem. Poslanec Štefan Taraj: Slubujem. Poslanec Jozef Tarčák: Sľubujem. Poslanec Peter Tomeček: Sľubujem. Poslankyňa Katarína Tóthová: Sľubujem. Poslankyňa Gizela Ťavodová: Sľubujem. Poslanec Miloš Vajda: Sľubujem. Poslankyňa Eva Valčeková: Sľubujem. Poslanec Marián Vanko: Sľubujem. Poslanec Ján Varjú: Sľubujem. Poslanec Vlastimil Vicen: Sľubujem. Poslanec Marián Vrabec: Sľubujem. Poslankyňa Mária Vrábľová: Sľubujem, Poslanec Ivan Výboch: Sľubujem. Poslanec Ján Weis: Sľubujem. Poslanec Peter Weiss: Sľubujem. Poslanec Ján Zeman: Sľubujem. Poslanec Alfonz Zoričák: Sľubujem. Poslanec Jozef Zselenák: Sľubujem.

Predsedajúci H. Zemko;

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

pýtam sa vás, či ste všetci zložili ústavným zákonom predpísaný sľub?

/Všetci prítomní poslanci zložili sľub. /

Zisťujem, že všetci prítomní poslanci Slovenskej národnej rady vykonali ústavným zákonom predpísaný sľub.

Vážene poslankyne, vážení poslanci,

konštituovanie orgánov tohto parlamentu bolo pripravené na základe záverov zo spoločných stretnutí politických strán a hnutí, ktoré sú zastúpené v Slovenskej národnej rade a záverov rokovania poslaneckých klubov a politického grémia. Na základe toho sú pripravené príslušné návrhy, o ktorých budeme v priebehu ďalšieho rokovania hlasovať. Skôr než pristúpime k hlasovaniu v zmysle rokovacieho poriadku, je potrebné zvoliť komisiu poslancov na zisťovanie výsledkov hlasovania pri kreovaní orgánov Slovenskej národnej rady.

Druhým bodom programu preto je

Voľba komisie poslancov Slovenskej národnej rady na zisťovanie výsledkov hlasovania na ustanovujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady.

Návrh ste dostali písomne ako tlač Slovenskej národnej rady č. 1. Ma niekto z poslancov k predloženému návrhu otázky, pripomienky alebo iné návrhy?

/Nikto. /

Zisťujem, že nemá. O voľbe komisie sa hlasuje verejne. Prosím určených pracovníkov, aby pomohli scítavať hlasy.

Prosím, dám hlasovať.

Kto je za predložený návrh, nech zdvihne ruku.

Kto je proti?

Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem.

Za návrh hlasovalo 147 poslancov, proti nehlasoval nikto, zdržali sa 3 poslanci.

Konštatujem, že Slovenská národná rada zvolila komisiu

poslancov Slovenskej národnej rady na zisťovanie výsledkov

hlasovania na ustanovujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady.

Tretím bodom programu je

Návrh volebného poriadku pre voľby orgánov Slovenskej národnej rady v X. volebnom období.

Rokovací poriadok Slovenskej národnej rady v § 27 upravuje, v ktorých prípadoch Slovenská národná rada hlasuje tajne. Na dnešnej ustanovujúcej schôdzi budete tajným hlasovaním voliť funkcionárov Slovenskej národnej rady. Je potrebné, aby sa pre voľby uskutočnené tajným hlasovaním stanovil volebný poriadok.

Návrh volebného poriadku ste dostali ako tlač Slovenskej národnej rady č. 2. Má niekto z poslancov k predloženému návrhu otázky, pripomienky alebo doplnky?

/Nikto. /

Zisťujem, že nemá. Pristúpime teda k hlasovaniu.

Kto je za predložený návrh, nech zdvihne ruku.

Za návrh hlasovalo 149 poslancov.

Ďakujem.

Kto je proti?

Kto sa zdržal hlasovania?

Zisťujem, že nikto nie je proti, nikto sa nezdržal hlasovania.

Zistujem, že Slovenská národná rada schválila volebný poriadok.

Štvrtým bodom programu je

Voľba predsedu Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady.

Návrh ste dostali ako tlač Slovenskej národnej rady č. 3. Prosim pána poslanca Sečánskeho, aby návrh uviedol.

Poslanec H. Sečánsky: Dámy a páni,

v zmysle článku 118 ústavného zákona č. 143 z roku 1968 Zb. o česko-slovenskej federácii a § 7 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 44 z roku 1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov dávam návrh, aby Sloveská národná rada zvolila za predsedu Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady Ľubomíra Fogaša.

Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc. sa narodil 12. decembra 1950 v Podolí, okres Trenčín. V roku 1974 ukončil Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia nastúpil na katedru občianskeho a rodinného práva tej istej fakulty ako asistent. Na tomto pracovisku pôsobí doteraz. V roku 1981 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a v roku 1985 bol vymenovaný za docenta pre odbor občianske právo. Je členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského.

V roku 1990 bol zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady. Na poslanca Slovenskej národnej rady v posledných voľbách kandidoval za Stranu demokratickej lavice.

Predsedajúci M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Sečánskemu. Má niekto z poslancov k predloženému návrhu pripomienky alebo my návrh?

/Nikto. /

Zisťujem, že nemá. Prosím všetkých poslancov slovenskej národnej rady, aby po obdržaní hlasovacích lístkov pristúpili k voľbe. Hlasovacie lístky si môžete upraviť vo vyhradených priestoroch za predsedníctvom, kde budete vchádzať po mojej ľavej strane a vychádzať budete po mojej pravej strane. Volebná schránka je umiestnená pred predsedníctvom po mojej pravej strane. Prosím všetkých poslancov, aby po vykonaní voľby zaujali svoje miesta. Voľby začnú poslanci, ktorí sedia za predsedníckym stolom. Prosil by som poslancov, ktorí boli zvolení do komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania na ustanovujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady, aby najskôr odvolili a potom zaujali miesto pri hlasovacej schránke.

/Rozdanie hlasovacích lístkov všetkým poslancom. / Dostali už všetci poslanci hlasovací lístok? /Všetci prítomní poslanci dostali hlasovací lístok. /

Môže sa pristúpiť k voľbe. Najskôr odhlasuje predsedníctvo, pripadne poslanci, ktorí sedia vo vláde, potom postupne ostatní poslanci.

/Vykonanie voľby. /

Prosím, aby sa komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania odobrala do malej zasadačky na prvom poschodí a spočítala hlasy. Vyhlasujem 20-minútovú prestávku.

/Po prestávke. / Predsedajúci H. Zemko:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

prosím, zaujmite svoje miesta v sále, budeme pokračovať v rokovaní. Prosím povereného člena komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania pána poslanca Poliaka, aby oznámil Slovenskej národnej rade výsledok voľby.

Poslanec M. Pollák:

Vážená Slovenská národná rada, vážená vláda, vážení prítomní,

dovoľte mi, aby som v mene komisie poslancov na zisťovanie výsledkov hlasovania vás oboznámil s výsledkami voľby predsedu Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej

rady.

Na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady bolo poslancom vydaných 150 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 147 platných hlasovacích lístkov a 3 neplatné. Za kandidáta na funkciu predsedu Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady Ľubomíra Fogaša hlasovalo 140 poslancov. Proti návrhu hlasovalo

7 poslancov. Konštatuje sa, že poslanec Ľubomír Fogaš bol zvolený za predsedu Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady. /Potlesk. /

Podpísaní sú všetci overovatelia. Dovoľte mi ešte jednu krátku poznámku k trom neplatným hlasom. Tieto hlasy vznikli síce následkom priania nevoliť za, ale nedodržala sa regula volebného poriadku, a to čl. 4 ods. 6 - prečítam to: "Ak je na funkciu predsedu Slovenskej národnej rady, prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady alebo predsedu výboru Slovenskej národnej rady navrhnutý jeden kandidát alebo na ďalších podpredsedov Slovenskej národnej rady a ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady len po jednom kandidátovi, za ktorého nechce poslanec hlasovať, upraví hlasovací lístok tak, že meno a priezvisko tohto kandidáta vodorovne prečiarkne. "

Ďakujem. Predsedajúci M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Poliakovi.

Piatym bodom programu je

Voľba členov Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady.

Návrh ste dostali písomne ako tlač Slovenskej národnej rady č. 4. Má niekto z poslancov k predloženému návrhu pripomienky alebo ďalšie návrhy?

Hlási sa pán poslanec Mikloško.

Poslanec F. Mikloško:

Vážená Slovenská národná rada,

mal vystúpiť predseda nášho hnutia, ale niekde sa stratil. Chcem vyjadriť, názor politického klubu Kresťanskodemokratického hnutia, že k mandátovému a imunitnému výboru mame svoje výhrady z toho dôvodu, že Hnutie za demokratické Slovensko nemá nadpolovičnú väčšinu v Slovenskej národnej rade a v tomto výbore má nadpolovičnú väčšinu. Chápeme to ako istú páku, istý spôsob mať tento výbor v rukách. Preto bez ohľadu na to, či máme výhrady voči niektorým osobám, budeme hlasovať proti všetkým členom výboru za Hnutie za demokratické Slovensko.

Predsedajúci M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Mikloškovi. Hlási sa ešte niekto?

/Nikto. /

Keďže nie, pristúpime k hlasovaniu. O voľbe členov Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady sa hlasuje verejne.

Kto je za predložený návrh?

Prosím pracovníkov Kancelárie Slovenskej národnej rady, aby oznámili výsledky kolegovi.

Za návrh hlasovalo 125 poslancov. Kto je proti?

Prosím, oznámte výsledky sčítania. Proti hlasovalo 20 poslancov. Kto sa zdržal hlasovania? Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila členov Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady podľa predloženého návrhu.

Šiestym bodom programu je

Overenie platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady.

Členovia Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady podľa § 40 ods. 1 písm. a/ a b/ zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady preskúmajú, či jednotliví poslanci slovenskej národnej rady boli platne zvolení, a zistia, či zložili predpísaný sľub. Poverený člen výboru podá Slovenskej národnej rade správu o overení platnosti voľby poslancov. Prosím členov Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady, aby sa zišli na svoju prvú schôdzu, ktorá sa uskutočni v Modrom salóne na I. poschodí. Za tým účelom prerušujem rokovanie ustanovujúcej schôdze Slovenskej národnej rady na 30 minút.

/Po prestávke. / Predsedajúci M. Zemko:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

v rokovaní ustanovujúcej schôdze Slovenskej národnej rady pokračujeme správou Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady o overení platnosti voľby poslancov. Prosím predsedu Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady poslanca Ľubomíra Fogaša o podanie správy.

Poslanec Ľ. Fogaš:

Vážená Slovenská národná rada, vážené poslankyne, vážení poslanci,

Mandátový a imunitný výbor Slovenskej národnej rady podľa § 8 ods. l zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších zmien a doplnkov predkladá ustanovujúcej schôdzi návrh na overenie platnosti voľby poslancov. Členovia výboru ma poverili, aby som vás s touto správou oboznámil a uviedol výsledky rokovania mandátového a imunitného výboru tak, ako boli prijaté na jeho prvom zasadnutí.

Podlá zápisnice Slovenskej volebnej komisie v Slovenskej republike bolo v zoznamoch voličov zapísaných 3 770 073 osôb. Volieb sa zúčastnilo 3 174 436 voličov, čo predstavuje 84, 20 %. Odovzdaných bolo 3 082 696 platných hlasov. V súlade so zákonom o voľbách do Slovenskej národnej rady zastúpenie v Slovenskej národnej rade majú tie politické strany, prípadne politické hnutia, ktoré získali najmenej 5 %, tie koalície zložené z dvoch alebo troch politických strán, prípadne politických hnutí, ktoré získali najmenej 7 % a tie koalície zložené najmenej zo 4 politických strán, prípadne politických hnutí, ktoré získali najmenej 10 % z celkového počtu platných hlasov v Slovenskej republike. Sú to: Hnutie za demokratické Slovensko, ktoré získalo 1 148 625 hlasov, čo predstavuje 37, 26 %. Strana demokratickej lavice získala 453 203 hlasov, čo predstavuje 14, 70 %. Koalícia Maďarského kresťansko-demokratického hnutia a hnutia Spolužitie získala 228 885 hlasov, čo je 7, 42 %. Kresťansko-demokratické hnutie získalo 273 945 hlasov, čo predstavuje 8, 88 %. Slovenská národná strana získala 244 527 hlasov, čo je 7, 93 %. Znamená to, že Hnutie za demokratické Slovensko získalo v Slovenskej národnej rade 74 mandátov, Strana demokratickej ľavice 29

17

mandátov, Kresťansko-demokratické hnutie 18 mandátov, Slovenská národná strana 15 mandátov a koalícia Maďarského kresťansko-demokratického hnutia a hnutia Spolužitie 14 mandátov. V našom novoustanovenom parlamente máme ešte jednu štatistiku, a to o ženách. Konkrétne ich máme zvolených 23, čo predstavuje o 5 viac ako v minulom volebnom období. Osobitne im blahoželám. /Potlesk. /

Mandátový a imunitný výbor Slovenskej národnej rady podlá § 40 ods. l zákona o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov preskúmal, či jednotliví poslanci boli platne zvolení. Tiež preskúmal voliteľnosť, poslancov. Podľa ústavného zákona č. 46/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb. - to je ustáva - a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o česko-slovenskej federácii, čl. 113 ods. 1 výkon poslaneckého mandátu je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu, prokurátora, vojaka z povolania, príslušníka Policajného zboru Slovenskej republiky a Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky. Mandátový a imunitný výbor preskúmal aj túto otázku. V dvoch prípadoch musel svoje stanovisko veľmi dôsledne formulovať. Podľa predložených dokladov v súčasnom období nebude počas tohto obdobia vykonávať takúto funkciu žiaden z poslancov. Poslanci Ing. Ladislav Pittner a JUDr. Ladislav Polka, ktorí boli zaradení do funkcii v Policajnom zbore Slovenskej republiky, predložili jednak svoje vyhlásenie, ale i potvrdenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, podlá ktorého v súčasnosti nevykonávajú funkcie v Policajnom zbore Slovenskej republiky. Mandátový a imunitný výbor Slovenskej národnej rady ďalej zistil, že všetci poslanci zložili ústavným zákonom predpísaný sľub poslanca Slovenskej národnej rady. Potvrdenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, i vyhlásenia, obidvoch citovaných poslancov sú k dispozícii, mandátový a imunitný výbor sa s nimi podrobne zoznámil.

Na základe uvedeného mandátový a imunitný výbor odporúča Slovenskej národnej rade, aby prijala nasledovné uznesenie: "Slovenská národná rada, podľa čl. 113 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o česko-slovenskej federácii a podlá § 8 ods. l zákona Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších zmien a doplnkov overuje platnosť voľby poslancov zvolených vo voľbách do Slovenskej národnej rady v dňoch 5. a 6. júna 1992. "

Ďakujem za pozornosť. Predsedajúci H. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Fogašovi. Má niekto otázky alebo pripomienky k prednesenej správe, pripadne k navrhnutému textu uznesenia?

/Neboli. /

Pristúpime k hlasovaniu o uznesení tak, ako bolo prednesené v správe.

Kto je za prednesené uznesenie, nech zdvihne ruku.

Prosím určených pracovníkov, aby oznámili výsledky.

Za návrh hlasovalo 149 poslancov.

Ďakujem.

Kto je proti?

Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania?

Nikto.

Zisťujem, že Slovenská národná rada overila platnosť voľby poslancov Slovenskei národnej rady zvolených vo voľbách konaných 5. a 6. -júna 1992.

Dovoľte mi, aby som zablahoželal novým poslancom a poprial im do ďalšej práce veľa úspechov. /Potlesk. /

Siedmym bodom programu je

Správa o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 11. mája do 23. júna 1992.

Správu ste dostali ako tlač Slovenskej národnej rady č. 5. Má niekto z vás otázky k predloženej správe?

/Neboli. /

Zisťujem, že nemá. Dávam hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré máte na obale predloženého materiálu. Kto je za návrh, nech zdvihne ruku. Prosím, oznámte počty. Kto je proti? Nikto. Kto sa zdržal hlasovania?

Za prijatie uznesenia bolo 144 poslancov, nikto nebol proti, hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

Zisťujem, že Slovenská národná rada vzala správu o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vedomie.

Ôsmym bodom programu je

Voľba predsedu Slovenskej národnej rady.

Prosím pána poslanca Sečánskeho, aby predložil návrh.

Poslanec M. Sečánsky:

Vážená Slovenská národná rada, vážení prítomní,

v mene poslaneckého klubu Hnutia za demokratické Slovensko a po prerokovaní s politickými stranami a hnutiami zastúpenými v Slovenskej národnej rade a v politickom grémiu Slovenskej národnej rady navrhujem, aby za predsedu Slovenskej národnej rady bol zvolený pán Ivan Gašparovič.

Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc. sa narodil 27. marca 1941 v Poltári. V roku 1964 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval ako prokurátor na Mestskej prokuratúre v Bratislave. Od januára 1969 pôsobil na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo februári 1990 sa stal prorektorom Univerzity Komenského. Od júla 1990 do marca 1992 zastával funkciu generálneho prokurátora Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. V súčasnej dobe pôsobí ako pedagóg na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Je členom jej vedeckej rady.

Za poslanca Slovenskej národnej rady v terajších voľbách kadidoval za Hnutie za demokratické Slovensko.

Predsedajúci M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Sečánskemu za uvedenie návrhu. Skôr, než pristúpite v vykonaniu voľby, pýtam sa, či má niekto k prednesenému návrhu pripomienky alebo iné návrhy.

Pán poslanec Čarnogurský.

Poslanec J. Čarnogurský:

Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážená Slovenská národná rada, dámy a páni,

v novembri 1989 sme odmietli komunistický režim a postupne sme obnovili inštitúcie a metódy parlamentnej demokracie. Požiadavka slobodných volieb patrila medzi základné požiadavky demonštrantov z novembra 1989. Odvtedy sa uskutočnili dvakrát slobodné voľby a vzišla z nich aj táto Slovenská národná rada. Priebeh volieb a tvorbu ústavných inštitúcií upravujú zákony. Nech by však boli zákony sebapodrobnejšie, nedokážu upraviť všetky podrobnosti. Záleži potom na parlamentných stranách a zvolených poslancoch, aby postupovali v duchu zákonov a v duchu metód parlamentnej demokracie tam, kde zákony všetky podrobnosti neobsahujú.

V uplynulých voľbách žiadna strana ani hnutie nezískali absolútnu nadpolovičnú väčšinu. Napriek tomu jedno hnutie, Hhnutie za demokratické Slovensko, hodlá obsadiť svojimi poslancami nadpolovičnú väčšinu členov troch dôležitých výborov - mandátového a imunitného - o tom sme už rozhodovali, ústavnoprávneho a petičného, pre právnu ochranu a bezpečnosť. Poslanecký klub Kresťansko-demokratického hnutia v tom vidi porušenie princípov demokracie pri tvorbe orgánov Slovenskej národnej rady.

Hnutie za demokratické Slovensko rovnako v rokovaniach s Občianskou demokratickou stranou v uplynulých dňoch sa prakticky dohodlo o zrušení spoločného štátu Slovákov a Čechov, hoci to nemalo vo svojom volebnom programe. Vidíme v tom ohrozenie základných bezpečnostných istôt obyvateľov celej republiky a osobitne Slovenska. Hnutie za demokratické Slovensko má vo svojom programe aj vo svojej praktickej politike ďalšie projekty, ktoré ohrozia sociálne postavenie obyvateľov Slovenska a ich občianske istoty. Vidíme v tom začiatok procesu postupnosti krokov, ktoré ohrozujú bezpečnosť Slovenska. Nesúhlasíme s nimi a vyjadrujeme s nimi svoj nesúhlas.

Za poslancov Kresťansko-demokratického hnutia vyjadrujem tento nesúhlas, ako aj ďalších strán okrem Hnutia za demokratické Slovensko, Ktoré pritom Hnutie za demokratické Slovensko podporujú. Z týchto dôvodov poslanci Kresťanskodemokratického hnutia nebudú hlasovať za navrhnutého kadidáta na funkciu predsedu Slovenskej národnej rady a na funkcie podpredsedov Slovenskej národnej rady, ako aj na členov ústavnoprávneho výboru za Hnutie za demokratické Slovensko a výboru pre právnu ochranu, petície a bezpečnosť - opäť za Hnutie za demokratické Slovensko. Vyjadríme tým nesúhlas s politikou strán, ktoré kandidátov navrhli, nie odpor voči osobám kandidátov.

Dámy a páni,

stojíme na začiatku štvorročného funkčného obdobia tohoto parlamentu. V podmienkach súčasných dramatických zmien vo svete to bude dlhé obdobie. Uplynulý parlament trval iba dva roky a videli sme, ako sa za ten čas zmenil a ako ťažko na záver plnil svoje úlohy. Nezaťažujme si štart tohoto nového parlamentu na samom jeho začiatku.

Ďakujem vám. /Potlesk. /

Predsedajúci M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Čarnogurskému. Chce sa ešte niekto iný vyjadriť k návrhu?

/Nikto. /

Ak nie, pýtam sa pána poslanca Sečánskeho, či sa chce vyjadriť ?

Poslanec H. Sečánsky:

Nie. Podpredseda SNR H. Zemko:

Ďakujem pekne. Prosím, aby boli rozdané hlasovacie

lístky.

/Rozdanie hlasovacích lístkov poslancom. /

Pýtam sa, či každý poslanec má hlasovací lístok. Zistujem, že áno.

Pristúpime k hlasovaniu. Prosím, aby najskôr hlasovali členovia komisie pre zisťovanie výsledkov hlasovania a po odhlasovaní sa postavili k hlasovacej schránke. Potom budú hlasovať poslanci, ktorí sedia na mieste predsedníctva, pripadne na mieste vlády, a potom postupne ostatní poslanci a poslankyne.

/Vykonanie voľby. /

Vážene poslankyne, vážení poslanci,

má ešte niekto z vás vykonať voľbu? Zisťujem, že nemá.

Predchádzajúcou voľbou predsedu Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady a teraz voľbou predsedu Slovenskej národnej rady začíname kreovanie nových orgánov

Slovenskej národnej rady. Po zvolení jednotlivých funkcionárov títo zaujmú miesto v predsedníctve. Dovoľte mi preto, aby som sa teraz poďakoval odstupujúcemu predsedníctvu za prácu vykonanú v IX. volebnom období. Prosím členov odstupujúceho predsedníctva, aby po prestávke zaujali miesto na balkóne, a tých členov predsedníctva, ktorí sú opätovne zvolení za poslancov, aby zaujali svoje miesto v sále.

Prosím, aby sa komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania odobrala do určenej miestností a spočítala hlasy. Vyhlasujem 20-minutovú prestávku.

/Po prestávke. / Predsedajúci M. Zemko:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

pokračujeme v rokovaní. Prosím povereného člena komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania, aby oznámil Slovenskej národnej rade výsledok voľby.

Poslanec M. Pollák:

Vážený predsedajúci,

vážená Slovenská národná rada,

vážení prítomní,

na voľbu predsedu Slovenskej národnej rady bolo poslancom vydaných 150 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 148 platných hlasovacích lístkov a 2 neplatne hlasovacie lístky. Za kandidáta na funkciu predsedu Slovenskej národnej rady Ivana Gašparoviča hlasovalo 124 poslancov, proti návrhu hlasovalo 24 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Ivan Gašparovič bol zvolený za predsedu Slovenskej národnej rady. /Potlesk. /

Podpísaní všetci overovatelia komisie. Predsedajúci H. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Poliakovi za oboznámenie s výsledkom voľby. Želám novému predsedovi Slovenskej národnej rady veľa úspechov pri plnení náročných úloh v X. volebnom období. Teraz prosím nového predsedu Slovenskej národnej rady pána Gašparoviča, aby prevzal vedenie schôdze.

Predseda SNR I. Gačparovič:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

najskôr by som chcel poďakovať pánovi Zemkovi za doterajšie vedenie schôdze slovenskej národnej rady /potlesk/ a prostredníctvom jeho mena by som chcel poďakovať aj bývalej Slovenskej národnej rade za to dobré, čo urobila. Ďalej by som chcel poprosiť pána Zemku, aby bol taký dobrý a na tomto našom zasadaní zotrval ešte po mojej pravej strane. /Potlesk. /

Budeme pokračovať, v našom zasadaní a tým, že deviatym bodom programu bude

Určenie počtu členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady, počtu podpredsedov a overovateľov Slovenskej národnej rady.

V predloženom písomnom návrhu, ktorý ste dostali ako tlač Slovenskej národnej rady č. 6, sa odporúča, aby Predsedníctvo Slovenskej národnej rady malo 15 členov, Slovenská národná rada prvého podpredsedu, dvoch podpredsedov a 10 overovateľov. O tomto návrhu teraz budeme hlasovať.

Hlási sa pán poslanec Dobos. Prosil by som všetkých pánov poslancov, ktorí sa teraz prihlásia, keďže sme novi a nepoznáme sa, aby povedali svoje meno a za ktorú stranu alebo hnutie vystupujú.

Poslanec L. Dobos:

László Dobos, koalícia Maďarské kresťansko-demokratické hnutie a Spolužitie.

Vážený pán predseda,

vážená Slovenská národná rada,

sme prekvapení navrhnutou štruktúrou Predsedníctva Slovenskej národnej rady a navrhnutým počtom podpredsedov Slovenskej národnej rady. Súhlasne sme vzali na vedomie, že po voľbách na základe princípu pomerného zastúpenia sa budil konštituovať orgány Slovenskej národnej rady. Zásada pomerného zastúpenia je síce uplatnená, ale nie v plnej miere, polovičato. Nemôžeme súhlasiť s prístupom, ktorý sa tento problém snaží redukovať na akúsi čudnú matematiku. Sne za to, aby sa miesto násobilky našlo politické demokratické riešenie.

Následkom súčasne navrhovaného riešenia naša koalícia bude ukrátená, nehovoriac o tom, že MKDH, ktoré v legálnych voľbách získalo mandáty do Slovenskej národnej rady, ostane bez zástupcu v Predsedníctve Slovenskej národnej rady. Počet členov predsedníctva na základe uvedeného navrhujem rozšíriť na 17 resp. na 19. Takisto nemôžeme súhlasiť s riešením obsadenia funkcii podpredsedov Slovenskej národnej rady. A] v tejto otázke zastávame princíp pomerného zastúpenia všetkých politických hnutí a strán v Slovenskej národnej rade. Súčasne chcem pripomenúť, že aj v ťažkých rokoch diktatúry mala Slovenska národná rada podpredsedu 7 radov maďarskej národnosti. Bolo to tak aj v uplynulých dvoch rokoch. Nechápeme, prečo v terajšej Slovenskej národnej rade je táto otázka riešená týmto spôsobom - v podstate degradovaná

Navrhujeme rozšírenie počtu podpredsedov na pat, aby každá strana a hnutie, ktoré sú prítomné v parlamente, mohli byt reprezentovane podpredsedom. Prosím, aby sa o mojom návrhu hlasovalo.

Predseda SNR I. Gašparovič:

Prosil by som pána poslanca, keby svoj návrh spresnil, pretože hovoril o 17 a 19.

Poslanec L. Doboš;

Navrhujem prvé číslo. Predseda SNR I. Gašparovič:

To znamená, že ste za predsedníctvo v pocte l7. Ma niekto z pánov poslancov alebo paní poslankýň ešte pozmeňovací návrh?

/Ďalšie návrhy neboli /

Ak nie, dávam hlasovať. Je tu ovšem ešte druhý návrh, pretože navrhujete rozšíriť počet podpredsedov na pat. Sú teda dva pozmeňovacie návrhy. Budeme hlasovať najskôr o prvom pozmeňovacom návrhu, aby sa predsedníctvo rozšírilo na 17 členov.

Prosím, aby zdvihol ruku ten, kto je za tento návrh.

Kto je proti tomuto návrhu?

Kto z poslancov sa zdržal hlasovania?

Z výsledku konštatujem, že prvý pozmeňovací návrh neprešiel z toho titulu, že za návrh hlasovalo 26 poslancov, proti návrhu bolo 98 poslancov a hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

Pristúpime k hlasovaniu o druhom pozmeňovacom návrhu, hoci prakticky ide o ten istý pozmeňovací návrh, pretože rozširuje predsedníctvo na 17 poslancov.

Dávam hlasovať, kto je za návrh pána poslanca, aby predsedníctvo malo pat podpredsedov? Kto je proti tomuto návrhu? Zdržal sa niekto hlasovania?

Za návrh pána poslanca hlasovalo 30 poslancov, proti návrhu bolo 100 poslancov, hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

Tieto dva pozmeňovacie návrhy neprešli. Dám hlasovať o pôvodnom návrhu, aby sa predsedníctvo skladalo z 15 členov.

Kto je za predložený návrh?

Kto je proti návrhu, ktorý máte predložený?

Zdržal sa niekto hlasovania?

Z výsledkov hlasovania konštatujem, že za návrh hlasovalo 113 poslancov, proti bolo 26 poslancov a hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila, že Predsedníctvo Slovenskej národnej rady bude mat 15 členov. Slovenská národná rada bude mať prvého podpredsedu, dvoch podpredsedov a 10 overovateľov.

Desiatym bodom programu je

Návrh na zriadenie ďalších výborov Slovenskej národnej rady.

Panie poslankyne, páni poslanci, odporúča sa, aby v X. volebnom období okrem Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady boli zriadené ďalšie výbory Slovenskej národnej rady ako sú uvedené v predloženej tlači Slovenskej národnej rady č. 7, ktorú máte pred sebou.

Pýtam sa, či má niekto z poslancov k predloženému návrhu otázky alebo pripomienky?

Pani poslankyňa Kaliská. Napriek tomu, že som povedal vaše meno, keby ste sa predstavili, aj za aké hnutie budete predkladať návrh.

Poslankyňa G. Kaliská:

Volám sa Kaliská, sedím tu za Slovenskú národnú stranu.

Nemám nič k zriadeniu týchto výborov, mám len jednu pripomienku, a to k slovenskému jazyku. Dávam pozmeňujúci návrh - totiž Výbor Slovenskej národnej rady petičný, pre právnu ochranu a bezpečnosť v spisovnom slovenskom jazyku znie Výbor Slovenskej národnej rady pre petície, právnu ochranu a bezpečnosť.

Ďakujem. /Potlesk. /

Predseda SNR I. Gašparovič:

Prosil by som, keby ste návrh zopakovali. Poslankyňa G. Kaliská:

Výbor Slovenskej národnej rady pre petície, právnu ochranu a bezpečnosť.

Predseda SNR I. Gašparovič:

Há ešte niekto pripomienku? /Nikto. /

Keďže pani poslankyňa túto gramatickú úpravu predniesla ako pozmeňovací návrh, budeme o nej hlasovať.

Kto je za zmenu názvu tohto výboru tak, ako ho predniesla pani poslankyňa?

Kto je proti tomuto návrhu? Hlasujeme proti návrhu, ktorý predniesla pani poslankyňa.

Zdržal sa niekto hlasovania?

Hlasovaním bolo zistené, že za návrh pani poslankyne hlasovalo 139 poslancov, proti návrhu nebol nikto a hlasovania sa zdržalo 5 poslancov.

Z tohto dôvodu konštatujem, že pozmeňovací návrh pani poslankyne Slovenská národná rada prijala.

Budeme hlasovať, ako som povedal na začiatku, podlá tlače Slovenskej národnej rady č. 7 o zriadení ďalších výborov slovenskej národnej rady. Budeme hlasovať o všetkých výboroch naraz.

Má niekto pripomienky k tomuto návrhu? /Pripomienky neboli. /

Konštatujem, že pripomienky nie sú, preto dám hlasovať. Kto je za tento návrh tak, ako ho máte pred sebou, nech zdvihne ruku.

Budeme hlasovať o tom, kto je proti tomuto návrhu. Kto sa zdržal hlasovania?

Výsledok hlasovania je, že za predložený návrh hlasovalo 147 poslancov, proti návrhu nehlasoval nikto a hlasovania sa zdržal l poslanec.

Zisťujem, že Slovenská národná rada zriadila pre X. volebné obdobie dalších 9 výborov Slovenskej národnej rady.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

navrhujem, aby sme si urobili hodinovú prestávku na obed. To znamená, že budeme pokračovať o 14. 45 hodine.

/Po prestávke. / Predseda SNR I. Gašparovič:

Vážené poslankyne, vážení poslanci, budeme pokračovať jedenástym bodom programu.

Jedenástym bodom programu je

Voľba prvého podpredsedu Slovenskei národnej rady.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

pred chvíľou sme schválili počty funkcionárov Slovenskej národnej rady i zriadenie výborov Slovenskej národnej rady v X. volebnom období. V nadväznosti na to bude potrebné, aby sme zvolili prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady. Prosím pána Sečánskeho, aby predniesol návrh.

Poslanec M. Sečánsky:

Vážená Slovenská národná rada,

na základe návrhu politických strán a hnutí zastúpených v Slovenskej národnej rade a politického grémia Slovenskej národnej rady navrhujem, aby za prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady bol zvolený pán Peter Weiss.

PhDr. Peter Weiss, CSc. sa narodil 7. júla 1952 v Bratislave. V roku 1975 absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave študijný odbor vzdelávanie a výchova dospelých. V roku 1978 ukončil vysokoškolské štúdium na tej istej fakulte v odbore filozofia. Od roku 1975 pôsobil ako vedecky pracovník a v roku 1985 získal hodnosť kandidáta filozofických vied. Zaoberal sa najmä problematikou duchovného života a politického systému spoločnosti. Od decembra 1990 pôsobil najskôr ako tajomník a neskôr ako predseda Výkonného výboru Komunistickej strany Slovenska. V októbri 1990 sa stal predsedom Strany demokratickej ľavice. Vo februári 1990 bol kooptovaný za poslanca Slovenskej národnej rady. Do najvyššieho zákonodarného zboru Slovenskej republiky bol opakovane zvolený vo voľbách v rokoch 1990 a 1992. Pán Peter Weiss je ženatý, má dve deti.

Predseda SNR I. Gažparovič:

Ďakujem pánovi poslancovi. Chcem sa opýtať, či niekto z pléna má pripomienky alebo iné návrhy? Zrakom konštatujem, že nie. Pristúpime preto k voľbe prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady. Postupovať, budeme obdobne ako pri predchádzajúcich voľbách, to znamená, že teraz vám budú rozdané hlasovacie lístky. Prosím, aby boli rozdané hlasovacie lístky.

/Rozdanie hlasovacích lístkov poslancom. /

Dostal každý z poslancov hlasovací lístok? Ak áno, vykonáme vlastné hlasovanie s tým, že prosím komisiu, ktorá bude spočítavať hlasy, aby hlasovala prvá.

/Vykonanie voľby. /

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

všetci ste odhlasovali, alebo má ešte niekto hlasovať? Ak nie, považujem voľbu za skončenú. Prosím, aby sa komisia pre zisťovanie výsledkov hlasovania odobrala do určenej miestnosti a spracovala výsledok hlasovania. Vyhlasujem 20-minútovu prestávku.

/Po prestávke. / Predseda SNR I. Gašparovič:

Budeme pokračovať v rokovaní. Prosím povereného člena komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania pán Poliaka, aby oznámil Slovenskej národnej rade výsledok voľby prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady.

Poslanec M. Pollák:

Vážený pán predseda,

vážená Slovenská národná rada,

vážení hostia,

na voľbu prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady bolo poslancom vydaných 144 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 142 platných hlasovacích lístkov a 2 neplatné hlasovacie lístky. Za kandidáta na funkciu prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady Petra Weissa hlasovalo 102 poslancov, proti návrhu hlasovalo 40 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Peter Weiss bol zvolený za prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady. /Potlesk. /

Predseda SNR I. Gašparovič;

Prosím pána poslanca Weissa, aby zaujal miesto v predsedníctve.

Dvanástym bodom programu je

Voľba podpredsedov Slovenskej národnej rady.

Prosím pána Sečánskeho, aby predniesol návrh na voľbu podpredsedov Slovenskej národnej rady.

Poslanec M. Sečánsky:

Panie poslankyne, páni poslanci,

na návrh politických strán a hnutí zastúpených v Slovenskej národnej rade a taktiež na návrh politického grémia Slovenskej národnej rady sa za podpredsedov Slovenskej národne] rady navrhujú pán Augustín Marián Húska a pán Jozef Prokeš.

Ing. Augustín Marián Húska, DrSc. sa narodil 9. septembra 1929 v Hubovej, okres Liptovský Mikuláš. Bol vyhodený z prvého ročníka štúdia na Vysokej ôkole obchodnej v Bratislave a povolaný na základnú vojenskú službu do Ostravy, kde pracoval ako baník a známy "petepák". V roku 1960 dialkovo ukončil štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Pracoval v stavebníctve a vo výskume v oblasti teórie organizácie, technológie kybernetiky, automatiky a hospodárskej genetiky. V roku 1990 získal titul doktora technických vied. V januári 1990 začal učiť na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Od júna 1990 do apríla 1991 bol ministrom pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky. Od marca 1990 je poslancom Slovenskej národnej rady. Je podpredsedom Hnutia za demokratické Slovensko. V posledných voľbách bol znova zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady.

RNDr. Jozef Prokeš, CSc. sa narodil 12. júna 1950 v Nitre. Absolvoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení školy nastúpil na študijný pobyt do Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied, kde potom pracoval ako interný ašpirant. Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal v roku 1983. Neskôr pracoval v ZSE a od roku 1986 ako vedecky pracovník v Ústave merania Slovenskej akadémie vied. Po novembri 1989 sa angažoval v prestavbe odborového hnutia na Slovensku a bol predsedom Nezávislých slovenských odborov. Vo februári 1990 bol kooptovaný za poslanca Slovenskej národnej rady. V marci 1991 bol zvolený za predsedu Slovenskej národnej strany, v terajších voľbách bol znova zvolený za slovenskú národnú stranu.

Predseda SNR I. Gašparovič:

Ďakujem pánovi Sečánskemu. chcem sa spýtať pléna, či má niekto pripomienky alebo nové návrhy k tomuto návrhu, ktorý bol prečítaný.

/Pripomienky a návrhy neboli. /

Ak nie, opať by som prosil našich spolupracovníkov, aby rozdali volebné lístky.

/Rozdanie hlasovacích lístkov poslancom. /

Chcem sa spýtať, či všetci poslanci obdržali hlasovací lístok. Ak áno, pristúpime k voľbe obdobným spôsobom, najskôr komisia, ktorá sčítava hlasy, a potom ostatní. Ešte by som si dovolil upozorniť, že niekoľko lístkov je stále neplatných. Sú zle prečiarknuté mená, treba ich prečiarknuť vždy vodorovnou čiarou.

/Vykonanie voľby. /

Vážené poslankyne, vážení poslanci, má ešte niekto vykonať voľbu?

Ak nie, prosím opať komisiu pre sčítanie výsledkov hlasovania, aby sa odobrala do určenej miestnosti a spočítala hlasy. Vyhlasujem 20-minútovú prestávku.

/Po prestávke. / Predseda SNR I. Gašparovič:

Prosím povereného člena komisie na zistovanie výsledkov hlasovania pána Poliaka, aby oznámil Slovenskej národnej rade výsledky voľby podpredsedov Slovenskej národnej rady.

Poslanec M. Pollák::

Vážený pán predseda,

vážená Slovenská národná rada,

vážení hostia,

na voľbu podpredsedov Slovenskej národnej rady bolo poslancom vydaných 147 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe podpredsedov Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 145 platných hlasov a 2 neplatné.

Za kanditáda na funkciu predpredsedu Slovenskej národnej rady Augstína Mariána Húsku hlasovalo 113 poslancov, proti návrhu hlasovalo 32 poslancov.

Za kandidáta na funkciu podpredsedu Slovenskej národnej rady Jozefa Prokeša hlasovalo 113 poslancov, proti návrhu hlasovalo 32 poslancov.

Konštatuje sa, že Augustín Marián Húska a Jozef Prokeš boli zvolení za podpredsedov Slovenskej národnej rady. /Potlesk. /

Ďakujem. Predseda SNR I. Gašparovič:

Ďakujem pánovi poslancovi Pollákovi a prosím obidvoch pánov podpredsedov Slovenskej národnej rady, aby zaujali miesta za predsedníckym stolom.

Pán podpredseda Húska podľa oznámenia je na klube, takže zatiaľ tu nie je. Keďže nie sú tu členovia klubu HZDS, zrejme nebudeme môcť pristúpiť k ďalšiemu bodu programu. Bol

by som rád, ak by im niekto z aparátu oznámil, že čakáme len na nich, aby okamžite prišli do rokovacej miestnosti.

Pre budúcnosť prosím pánov poslancov, keď aj budú mat zasadania klubov, aby dodržali termín prestávok. /Potlesk. /

Trinástym bodom programu je

Voľba predsedov výborov Slovenskej národnej rady.

Dostali ste písomný návrh, tlač Slovenskej národnej rady číslo 8. Ak ste si ho osvojili, prosím poslanca pána Milana Sečánskeho, aby uviedol návrh.

Poslanec H. Sečánsky:

Vážená Slovenská národná rada,

v zmysle článku 118 ústavného zákona číslo 143/1968 Zb. o česko-slovenskej federácii a § 7 odsek 2 zákona Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov sa navrhuje, aby Slovenská národná rada zvolila:

za predsedu Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady Milana Sečánskeho,

za predsedu Národohospodárskeho a rozpočtového výboru Slovenskej národnej rady pána Hvezdoňa Kočtúcha,

za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo pána Pavla Koncoša,

za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre štátnu správu, územnú samosprávu a národnosti pána Jozefa Reu,

za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo a sociálne veci pána Antona Neuwirtha,

za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre peticie, právnu ochranu a bezpečnosť pána Ladislava Polku,

za predsedu Zahraničného výboru Slovenskej národnej rady pána Ivana Laluhu,

za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre vzdelanie, vedu a kultúru pána Mariána Andela,

za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody pána Arpáda Duka-Zólyomiho.

JUDr. Milan Sečánsky, narodený 20. l. 1929 vo Vysočanoch, okres Topoľčany, po ukončení stredoškolského štúdia pracoval na Okresnom národnom výbore Topoľčany. Po ukončení vysokoškolského štúdia diaľkovou formou od novembra 1969 pracoval na Strednej ekonomickej škole v Topoľčanoch ako profesor práva a hospodárskej korešpondencie. Po novembri 1989 bol zvolený za tajomníka Západoslovenského krajského národného výboru a za poslanca Slovenskej národnej rady. Bol predsedom Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady. Za poslanca Slovenskej národnej rady v posledných voľbách kandidoval za Hnutie za demokratické Slovensko.

Pán Prof. Ing. Hvezdoň Kočtúch, DrSc. sa narodil 31. marca 1929 v Liptovskej Porúbke, okres Liptovsky Mikuláš. V roku 1952 ukončil vysokú školu ekonomickú. V roku 1966 získal vedeckú hodnosť doktora vied v oblasti efektívnosti investícii, potom v oblasti efektívnosti národného hospodárstva. V roku 1968 sa stal profesorom. Bol členom federalizačnej komisie, vedúcim slovenských ekonómov pre prípravu federácie. V decembri 1989 sa vrátil na vysokú školu ekonomickú, stal sa vedúcim katedry synergie. Bol poslancom Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, členom jeho predsedníctva, ďalej členom Hospodárskej rady vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, a je predsedom Nezávislého združenia ekonómov Slovenska. Za poslanca Slovenskej národnej rady v posledných voľbách kandidoval za Hnutie za demokratické Slovensko.

Za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre poľnohospodársto, lesné a vodné hospodárstvo sa navrhuje Ing. Pavel Koncoš. Narodil sa 28. septembra 1947 v Rimavskej Pile. V rokoch 1966-1972 študoval na prevádzkovo-ekonomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Pracoval ako hlavný ekonóm na Plemenárskom podniku v Rimavskej Sobote a od roku 1979 ako predseda Roľníckeho družstva v Klenovci. Pôsobil ako predseda Okresného rolníckeho družstevného zväzu v Rimavskej Sobote a od roku 1990 pôsobí ako podpredseda Slovenského roľníckeho družstevného zväzu. Po založení Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej únie v roku 1991 bol zvolený do funkcie prezidenta únie. Na poslanca Slovenskej národnej rady v posledných voľbách kandidoval za Stranu demokratickej lavice.

Za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre štátnu správu, územnú samosprávu a národnosti sa navrhuje pán Jozef Rea. Narodil sa 12. apríla 1948 v Nemšovej, okres Trenčín. Absolvoval strednú priemyselnú školu elektrotechnickú a šesťsemestrové špeciálne štúdium priemyselnej energetiky. Od absolvovania strednej školy pracoval v Závode všeobecného strojárstva v Dubnici nad Váhom až do uvedenia do pracovného pomeru v miestnej samospráve. V roku 1990 bol zvolený za predsedu Mestského národného výboru Nemšová. V komunálnych voľbách bol zvolený za primátora tohto mesta. Na poslanca Slovenskej národnej rady v posledných voľbách kandidoval za Hnutie za demokratické Slovensko.

Za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo s sociálne veci sa navrhuje MUDr. Anton Neuwirth. Narodil sa 22. januára 1921 v Bystričanoch - Chalmovej, okres Prievidza. V roku 1946 promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ďalej študoval na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave a v Zurichu. V rokoch 1953 bol zatknutý, po jednoročnej vyšetrovacej väzbe odsúdený na 12 rokov straty slobody a prepadnutie majetku na základe vykonštruovaného obvinenia z velezrady a špionáže v prospech Vatikánu. Na základe všeobecnej amnestie bol v roku 1960 prepustený, v roku 1981 čiastočne rehabilitovaný a v roku 1990 rehabilitovaný úplne. Po prepustení z väzenia pracoval ako praktický lekár na OÚNZ Čadca, neskôr vo Fakultnej nemocnici v Martine. V rokoch 1985 až 1990 pracoval v Prievidzi. Na poslanca Slovenskej národnej rady v posledných voľbách kandidoval za Kresťansko-demokratické hnutie.

Za predsedu výboru Slovenskej národnej rady pre petície, právnu ochranu a bezpečnosť sa navrhuje JUDr. Ladislav Polka. Narodil sa 12. januára 1952 v Turzovke. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského. Po ukončení štúdia pracoval ako odborný referent na odbore vysokých škôl ministerstva školstva. Od roku 1979 pracoval ako odborný asistent na Vysokej škole zboru národnej bezpečnosti. Po založení Odborového zväzu polície v decembri 1989 sa stal jeho spolupredsedom. V apríli 1990 bol zvolený za podpredsedu Snemu Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky. Od júna 1990 je v činných zálohách Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Na poslanca Slovenskej národnej rady v posledných voľbách kandidoval za Hnutie za demokratické Slovensko.

Za predsedu Zahraničného výboru Slovenskej národnej rady sa navrhuje Doc. PhDr. Ivan Laluha, CSc. Narodil sa 20. septembra 1932 v Tekovských Lužanoch, okres Levice. V rokoch 1951-57 študoval históriu na Štátnej univerzite v Odese a v Moskve, nadstavbové štúdium absolvoval na univerzite

v Belehrade. V rokoch 1957-58 pracoval na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene, v rokoch 1959-70 na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Po vylúčení z komunistickej strany v roku 1970 bol s ním rozviazaný pracovný pomer. Od júna 1971 pracoval vo Výskumnom ústave životnej úrovne, po jeho reorganizácii vo Výskumnom ústave sociálneho rozvoja a prace. V rokoch 1970-89 sa zapájal do disidentskej činnosti s následným tlakom a vyšetrovaním štátnych orgánov. Na poslanca Slovenskej národnej rady v posledných voľbách kandidoval za Hnutie za demokratické Slovensko.

Za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre vzdelanie, vedu a kultúru sa navrhuje PhDr. Marián Andel. Narodil sa 10. septembra 1950 v Modre. V roku 1983 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po jej absolvovaní pracoval ako pedagóg na Slovenskej odborovej škole. V decembri 1989 bol spoluzakladateľom Slovenskej národnej strany. Bol poslancom Slovenskej národnej rady v IX. volebnom období. Na poslanca Slovenskej národnej rady v posledných voľbách kandidoval za Slovenskú národnú stranu.

Za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody sa navrhuje Ing. Árpád Duka-Zólyomi. Narodil sa 8. mája 1941 v Bratislave. Absolvoval Fakultu technickej a jadrovej fyziky v Prahe. Od ukončenia vysokoškolského štúdia pracuje na Katedre jadrovej fyziky Matematicko-fyzikálnej fakulty univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1976 až 1979 pracoval v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne v bývalom Sovietskom zväze ako vedecký pracovník. V rokoch 1968 až 1970 bol predsedom Ústrednej rady maďarskej mládeže. Od roku 1990 je predsedom Miestneho výboru Csemadoku v Bratislave a členom predsedníctva ÚV Csemadoku. Je zakladajúcim členom politického hnutia Spolužitie a od februára 1991 výkonným podpredsedom tohoto hnutia. Na poslanca Slovenskej národnej rady v posledných

voľbách kandidoval za Maďarské kresťansko demokratické hnutie a Spolužitie.

Predseda SNR I. Gašparovič:

Ďakujem pánovi poslancovi Sečánskemu. Chcem sa spýtať, či má niekto otázky, pripomienky alebo iné návrhy na predsedov výborov.

/Neboli. /

Nie sú. Pristúpime k voľbám predsedov výborov Slovenskej národne] rady. Chcem upozorniť, že každý predseda výboru sa volí na samostatnom hlasovacom lístku, ktoré sú farebne odlíšené, Postupovať budenie tak, ako pri predošlých voľbách. Prosím, keby ste rozdali volebné lístky.

/Rozdanie hlasovacích lístkov poslancom. /

Pýtam sa, či každý poslanec obdržal hlasovacie lístky?

Ak áno, prosím, aby ste vykonali voľbu predsedov výborov Slovenskej národnej rady.

/Vykonanie volieb. /

Pýtam sa, či ste všetci vykonali voľbu.

Ak áno, prosím komisiu, aby sa odobrala do určenej miestnosti a spočítala hlasy. Žialbohu, dnešný deň pokračuje samými prestávkami, takže zase budeme mat 20-minutovu prestávku.

/Po prestávke. /

Pokračujeme v rokovaní. Prosím povereného člena komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania pána Poliaka, aby oznámil Slovenskej národnej rade výsledok voľby predsedov výborov Slovenskej národnej rady.

Poslanec M. Pollák:

Vážený pán predseda,

vážená Slovenská národná rada,

vážení hostia,

na voľbu predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre petície, právnu ochranu a bezpečnosť bolo poslancom vydaných 148 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu výboru bolo odovzdaných 148 platných hlasovacích lístkov, žiaden neplatný. Za kandidáta na funkciu predsedu Výboru Slovenskej národnej pre petície, právnu ochranu a bezpečnosť Ladislava Polku hlasovalo 133 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 15 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Ladislav Polka bol zvolený za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre petície, právnu ochranu a bezpečnosť. /Potlesk. /

Na voľbu predsedu Zahraničného výboru Slovenskej národnej rady bolo poslancom vydaných 149 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Zahraničného výboru Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 149 platných hlasovacích lístkov, žiaden neplatný. Za kandidáta na funkciu predsedu Zahraničného výboru Slovenskej rady Ivana Laluhu hlasovalo 135 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 14 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Ivan Laluha bol zvolený za predsedu Zahraničného výboru Slovenskej národnej rady. /Potlesk. /

Na voľbu predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre štátnu správu, územnú samosprávu a národnosti bolo poslancom vydaných 149 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre štátnu správu, územnú samosprávu a národnosti bolo odovzdaných 149 platných hlasovacích lístkov, žiaden neplatný. Za kandidáta na funkciu predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre štátnu správu, územnú samosprávu a národnosti Jozefa Rea hlasovalo 134 poslancov, proti návrhu hlasovalo 15 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Jozef Rea bol zvolený za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre štátnu správu, územnú samosprávu a národnosti. /Potlesk. /

Na voľbu predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, ako aj ďalšie výbory, bolo poslancom vydaných 149 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo bolo odovzdaných 148 platných hlasovacích lístkov a l neplatný. Za kandidáta na funkciu predsedu výboru Slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo Pavla Koncoša hlasovalo 126 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 22 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Pavel Koncoš bol zvolený za predsedu Výboru slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo. /Potlesk. /

Pri voľbe predsedu Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 147 platných hlasovacích

lístkov a 2 neplatné. Za kandidáta na funkciu predsedu Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady Milana Sečánskeho hlasovalo 126 poslancov, proti návrhu hlasovalo 21 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Milan Sečánsky bol zvolený za predsedu Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady. /Potlesk. /

Pri voľbe predsedu Národohospodárskeho a rozpočtového výboru Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 149 platných hlasovacích lístkov, žiaden neplatný. Za kandidáta na funkciu predsedu Národohospodárskeho a rozpočtového výboru Slovenskej národnej rady Hvezdoňa Kočtúcha hlasovalo 136 poslancov, proti návrhu hlasovalo 13 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Hvezdoň Kočtúch bol zvolený za predsedu Národohospodárskeho a rozpočtového výboru Slovenskej národnej rady. /Potlesk. /

Pri voľbe predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo a sociálne veci bolo odovzdaných 149 platných hlasovacích lístkov, žiaden neplatný. Za kandidáta na funkciu predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo a sociálne veci Antona Neuwirtha hlasovalo 141 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Anton Neuwirth bol zvolený za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo a sociálne veci. /Potlesk. /

Pri voľbe predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre vzdelanie, vedu a kultúru bolo odovzdaných 148 platných hlasovacích lístkov a 1 neplatný. Za Kandidáta na funkciu predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre vzdelanie, vedu

a kultúru Mariána Andela hlasovalo 126 poslancov, proti návrhu hlasovalo 22 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Marián Andel bol zvolený za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre vzdelanie, vedu a kultúru. /Potlesk. /

Pri voľbe predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody bolo odovzdaných 146 platných hlasovacích lístkov a 3 neplatné. Za kandidáta na funkciu predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody Árpáda Duka-Zólyomiho hlasovalo 43 poslancov, proti návrhu hlasovalo 103 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Arpád Duka-Zólyomi nebol zvolený za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody.

Ďakujem. To je všetko. Predseda SNR I. Gašparovič:

Ďakujem pánovi poslancovi. Počuli ste, vážené panie poslankyne a páni poslanci, výsledok voľby predsedov jednotlivých výborov. Konštatujem, že všetci navrhnutí, až na posledne menovaného pána poslanca navrhnutého na predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody, boli zvolení. Môžem pogratulovať predsedom výborov, ktorí boli zvolení, poprosiť ich, aby si sadli za predsednícky stôl. Pokiaľ ide o voľbu predsedu výboru pre životné prostredie, keďže na predošlých politických rokovaniach sme sa dohodli, že tomuto výboru by mal predsedať člen maďarskej koalície, bol by som rád, aby nedošlo k zmene. Preto prosím, aby maďarská koalícia navrhla nového kandidáta na obsadenie tejto funkcie. Ak má niekto iný návrh, prosím, aby ho predniesol.

Keďže iné návrhy nie sú, navrhujem 20-minútovú prestávku a prosím maďarskú koalíciu, aby behom 20 minút oznámila návrh nového Kandidáta na predsedu tohto výboru. Prosím pripraviť volebné lístky, aby sa mohla vykonať, nová voľba.

/Hlas z pléna, aby sa to spojilo s prestávkou pri voľbe ďalšieho člena predsedníctva. /

Predseda SNR I. Gašparovič:

Musí byť prestávka teraz, nedá sa nič robiť. Ukrátili by sme maďarských kolegov pri voľbe ďalšieho kandidáta do predsedníctva.

/Po prestávke. / Predseda SNR I. Gašparovič:

Pokračujeme v našom rokovaní. Chcem sa opýtať, či sú už vyhotovené volebné lístky. Volebné lístky sú vyhotovené, prosím, keby ste ich rozdali poslancom.

/Rozdanie hlasovacích lístkov. /

Prosím maďarskú koalíciu, aby niekto z nich predstavil kandidáta, ktorého budeme voliť.

Poslanec A. Duka-Zólyomi:

Vážená Slovenská národná rada, vážené poslankyne, vážení poslanci,

za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody sa navrhuje JUDr. Ernö Rózsa.

Narodil sa 2. januára 1930 v Galante. Ukončil Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Do roku 1969 pracoval v štátnej správe, potom na Okresnom ústave národného zdravia v Galante. V súčasnosti ja samostatným advokátom v Galante. V uplynulom volebnom období bol poslancom Slovenskej národnej rady za politické hnutie Spolužitie, za ktoré bol zvolený aj v tohoročných voľbách.

Ďakujem. Predseda SNR I. Gašparovič:

Ďakujem pekne pánovi poslancovi. Chcem sa spýtať, či všetky panie poslankyne a páni poslanci majú volebné lístky.

/Všetci poslanci obdržali hlasovací lístok. /

Ak áno, prosil by som, aby sme spôsobom už dnes zaužívaným vykonali voľbu. Najskôr komisia, ktorá sčítava hlasy, potom ostatní poslanci.

/Vykonanie voľby. /

Je ešte niekto, kto by mal vykonať voľbu?

/Nikto. /

Ak nie, prosím komisiu pre zisťovanie výsledkov hlasovania, aby sa odobrala do svojej miestnosti a sčítala hlasy.

/Po prestávke. / Predseda SNR I. Gašparovič:

Budenie pokračovať. Prosím pána poslanca Poliaka, aby nás oboznámil s výsledkom voľby.

Poslanec M. Pollák:

Vážený pán predseda,

vážená Slovenská národná rada,

vážení hostia,

na voľbu predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody bolo poslancom vydaných 146 hlasovacích lístkov. Pri sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody bolo odovzdaných 145 platných hlasovacích lístkov a l neplatný. Za kandidáta na funkciu predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody Ernő Rózsu hlasovalo 94 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 51 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Ernő Rózsa bol zvolený za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody. /Potlesk.. /

Ďakujem. Predseda SNR I. Gašparovič:

Ďakujem. Prosím pána poslanca Rózsu, aby si sadol za predsednícky stôl.

Vážené panie poslankyne a páni poslanci, štrnástym bodom programu je

Voľba ďalšieho člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Slovenská národná rada určila, že Predsedníctvo Slovenskej národnej rady v X. volebnom období bude mať 15 členov.

Doterajšími voľbami sme zvolili 14 členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Ostáva nám zvoliť jedného člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Návrh ste dostali pod číslom 9. Prosím pána poslanca Sečánskeho, aby návrh predniesol.

Poslanec M. Sečánsky:

Vážená Slovenská národná rada,

v zmysle článku 118 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o česko-slovenskej federácii a § 8 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov sa navrhuje, aby Slovenská národná rada zvolila za ďalšieho člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady pána Pavla Hrušovského.

Pán JUDr. Pavel Hrušovský sa narodil 9. júna 1952 v Mani, okr. Nové Zámky. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je predsedom Okresného úradu v Nitre. Za poslanca Slovenskej národnej rady v posledných voľbách kandidoval za Kresťansko-demokratické hnutie.

Predseda SNR I. Gašparovič;

Ďakujem. Chcem sa opýtať, či niekto má iný návrh alebo pripomienky k tomuto návrhu.

/Nikto. /

Ak nie, prosím, aby boli rozdané hlasovacie lístky.

/Rozdanie hlasovacích lístkov/.

Chcem sa spýtať, či máme všetci hlasovacie lístky?

/Všetci poslanci obdržali hlasovací lístok. /

Ak áno, opäť prosím, aby sme sa obvyklým spôsobom odobrali k urne na hlasovanie.

/Vykonanie volieb. /

Prosím pána poslanca Poliaka, aby nás oboznámil s výsledkami voľby.

Poslanec M. Pollák:

Vážený pán predseda,

vážená Slovenská národná rada,

vážení hostia,

dovoľte mi, aby som vás oboznámil s výsledkami finále dnešných tajných volieb. Na voľbu člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady bolo poslancom vydaných 139 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 139 platných hlasovacích lístkov a žiaden neplatný. Za kandidáta na funkciu člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady Pavla Hrušovského hlasovalo 127 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov.

Konštatuje sa, že Pavel Hrušovský bol zvolený za člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady. /Potlesk. /

Ďakujem. Predseda SNR I. Gašparovič:

Ďakujem pekne pánovi poslancovi Poliakovi. Súčasne prosím pána poslanca Hrušovského, aby zaujal miesto v predsedníctve.

Dovoľte mi teraz pogratulovať všetkým, ktorí boli zvolení do predsedníctva, a hneď dnes ich poprosiť o čo najlepšiu spoluprácu pre veľmi dobrý chod Slovenskej národnej rady.

Ď a l S í m bodom programu bude

Voľba overovateľov Slovenskej národnej rady.

Máte pred sebou návrh Slovenskej národnej rady č. 10.

Vážené panie poslankyne a páni poslanci,

odporúčal by som, aby za overovateľov Slovenskej národnej rady boli zvolení ti poslanci, ktorí na dnešnej schôdzi boli členmi komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania. Má k tomuto môjmu návrhu niekto pripomienky alebo iné návrhy?

/Nikto. /

Ak, nie, pristúpime k hlasovaniu. Toto hlasovanie nebude tajné, budeme hlasovať zdvihnutím ruky. Prosím pánov skrutátorov, aby sa pripravili.

Kto je za návrh tak, ako som ho predniesol, nech zdvihne ruku.

Kto je proti?

Kto sa zdržal hlasovania?

Ďakujem. Dovoľte mi, aby som vám oznámil výsledky volieb. Za návrh hlasovalo 134 poslancov, proti návrhu nebol nik, hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

Konštatujem, že za overovateľov Slovenskej národnej rady boli zvolení poslanci Tomeček Peter za HZDS. Vajda Miloš za HZDS, Frena Ján za SDĽ, Guldanová Bibiána za SDĽ, Figeľ Ján za KDH, Pollák Miroslav za KDH, Letko Milan za SNS, Sokol Peter za SNS, Fóthy Ján za MKDH - Együttélés, Komlósy Zsolt za MKDH - Együttélés. Gratulujem vám.

Posledným bodom programu je

Voľba členov výborov Slovenskej národnej rady.

Návrh ste dostali ako tlač č. 11. Chcem sa spýtať hneď na začiatku, či má niekto otázky alebo pripomienky k návrhom, ktoré máte pred sebou. Pán Gaulieder.

Poslanec F. Gaulieder:

Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni,

dovoľte mi predložiť pozmeňujúce návrhy k personálnemu obsadeniu výborov Slovenskej národnej rady. Pána poslanca Javorského vzhľadom na jeho smutne preslávenú činnosť v branno-bezpečnostnom výbore v predchádzajúcom volebnom období navrhujem preradiť do výboru, kde budú jeho poznatky z archeológie a histórie adekvátnejšie využité. Konkrétne navrhujem preradiť ho do výboru pre vzdelávanie, vedu a Kultúru. U pána poslanca Pittnera, ktorý je zaradený v brannobezpečnostnom výbore, vzhľadom na jeho post vo vláde vo funkcii ministra vnútra zužitkovať jeho poznatky zo štátnej správy a navrhujem zaradiť ho do výboru pre štátnu správu, územnú samosprávu a národnosti. U pána poslanca Čarnogurského, ktorý je zaradený v zahraničnom výbore, odporúčam využiť jeho poznatky z koncepčného a politického riešenia otázok Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a zaradiť ho do výboru pre životné prostredie a ochranu prírody. V danom návrhu nie je dotknuté obsadenie v uvedených výboroch inými poslancami Kresťansko-demokratického hnutia.

Na záver by som chcel len podotknúť, k vystúpeniu pána poslanca Čarnogurského, že pán poslanec by sa mal zoznámiť s textom politickej dohody medzi HZDS a ODS, kde sa jasne uvádza, že invektívy, ktoré tu uviedol, sú neopodstatnené a zavádzajúce. Súčasťou našej politickej kultúry by mala byt objektívnosť, v uvádzaných informáciách. Zrejme v prípade pána poslanca Čarnogurského sa však takejto zmeny ťažko dočkáPredseda SNR I. Gašparovič:

Ďakujem. Hlási sa pán Mikloško s faktickou poznámkou. Poslanec F. Mikloško:

Ako predseda klubu za Kresťansko-demokratické hnutie ďakujem pánovi Gauliederovi aj Hnutiu za demokratické Slovensko za ich starostlivosť o našich troch poslancov. Odmietame tento návrh, trváme na svojom a neželáme si preradenie. Prosím, aby ste to, pán predseda, vzali na vedomie.

Predseda SNR I. Gašparovič:

Sú ešte nejaké doplňujúce návrhy? Prosím, pán DukaZólyomi.

Poslanec Á. Duka-Zólvomi: Vážené dámy a páni,

dávam pozmeňujúci návrh našej koalície MKDH - Spolužitie. Nakoľko pán Rózsa Ernö bol pôvodne kandidovaný do vyboru pre štátnu správu, územnú samosprávu a národnosti, a teraz bol zvolený do funkcie predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre životné prostredie, namiesto neho do výboru pre štátnu správu, územnú správu a národnosti navrhujeme Arpáda Duka-Zóyomiho.

Predseda SNR I. Gašparovič:

Ďakujem. Zaregistroval som to, aj som to prepísal hneď pri voľbe, ale beriem to ako pozmeňovací návrh, teda budeme o ňom hlasovať, hoci inak by nebolo treba, lebo by sa to bolo len prepísalo.

Hlási sa pán poslanec Kanis. Poslanec P. Kanis;

Vážený pán predseda, ctené dámy, vážení páni,

pred istým časom som zažil vo Federálnom zhromaždení veľmi trápnu situáciu. Bolo to vtedy, keď sa malo rozhodnúť o zaradení poslanca Mečiara do výboru parlamentu. HZDS navrhlo pána poslanca Mečiara do Zahraničného výboru Snemovne národov. Ktorýsi z víťazov, z poslancov ODA či ODS, dal za rehotu svojich kolegov protinávrh zaradiť poslanca Mečiara do výboru pre životné prostredie. Stalo sa. Protinávrh vyhral. Väčšina, vtedajšia vládna koalícia, včítane VPN a KDH, rozhodla. Zaradila poslanca Mečiara do výboru pre životné prostredie. Všetci tu vidíme, že dnes sa presne tá istá situácia opakuje, len v obrátenom garde. KDH navrhuje pána poslanca Čarnogurského do zahraničného výboru. Víťaz dáva protinávrh zaradiť poslanca Čarnogurského do výboru pre životné prostredie. Chápem, že pri obsadzovaní vedúcich postov v orgánoch Slovenskej národnej rady hrá rozhodujúcu úlohu

parlamentná sila a pozícia jednotlivých strán. Považujem však za veľmi sporný a nevhodný postup uplatniť pri obsadzovaní výborov jednotlivými členmi parlamentných strán civilizáciou prekonaný princíp oko za oko, zub za zub.

Ctené dámy, váženi páni,

teraz máme nie malú príležitosť, nie malú možnosť dokázať, že táto Slovenská národná rada je demokratickejší zákonodarný zbor ako minulé Federálne zhromaždenie.

Ďakujem vám za pozornosť:. /Potlesk. /

Predseda SNR I. Gašparovič:

Há ešte niekto pripomienky alebo návrh? /Nikto. /

Ak nie, navrhujem, aby sme o týchto pozmeňovacích návrhoch hlasovali. Podlá rokovacieho poriadku mám dát hlasovať o prvom pozmeňovacom návrhu. To znamená, že budeme hlasovať verejne zdvihnutím ruky o tom, aby pán Javorský, ktorý bol zaradený do...

/Návrh z pléna na 15-minútovú prestávku. /

Predseda SNR I. Gašparovič:

Predsedníctvo tomu nemusí vyhovieť, ale vyhovuje. Vyhlasujem 15-minútovú prestávku.

/Po prestávke. / Predseda SNR I. Gašparovič:

Prosím panie poslankyne a pánov poslancov, aby zaujali svoje miesta, budeme pokračovať v rokovaní.

Podlá rokovacieho poriadku som povinný dať hlasovať o pozmeňovacích návrhoch. Prvý z pozmeňovacích návrhov je, aby pán Javorský a pán Pittner boli preradení z brannobezpečnostného výboru do iných výborov. Každý je navrhnutý do iného výboru. Myslím si, že dnes nebudeme hlasovať o tom, do ktorého výboru by mali byť zaradení, ale hlasovanie by malo byt len o tom, že nie sú v branno-bezpečnostnom výbore. Dávam návrh, z pléna môže byt iný názor. Chcem ešte povedať, že podlá § 4 písm. 1/ rokovacieho poriadku je jednoznačné, že poslancov do výborov zadeľuje Slovenská národná rada. Z toho titulu si myslím, že by bolo lepšie, ak by sme sa dnes tým nezaoberali a na ďalšej schôdzi Slovenskej národnej rady by sme urobili rozdelenie do ďalších výborov.

Poslanec F. Javorský:

Pán predseda, chcem upozorniť, že tu bol konkrétny návrh na preradenie z výboru do výboru. Pokiaľ navrhovateľ svoje stanovisko nezmení, nemôžete to zmeniť.

Predseda SNR I. Gašparovič:

V poriadku, budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu, a to individuálne o každom pánovi poslancovi. Pristúpime teda k hlasovaniu. Pozmeňovací návrh znie, aby pán poslanec Javorský, ktorý je navrhovaný za člena výboru petičného, pre právnu ochranu a bezpečnosť, bol z tohto výboru preradený do výboru pre vzdelanie, vedu a kultúru. O tomto návrhu dávam teraz hlasovať.

Kto je za tento návrh, nech zdvihne ruku. Kto je proti tomuto návrhu? Kto sa zdržal hlasovania?

Po sčítaní hlasov zisťujem, že návrh, ktorý predniesol pán poslanec Gaulieder, prešiel s tým, že za návrh hlasovalo 111 poslancov, proti návrhu hlasovalo 29 poslancov, hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

Druhý pozmeňovací návrh sa týkal pána poslanca Pittnera, ktorý bol navrhnutý do branno-bezpečnostného výboru, aby prešiel do výboru pre štátnu správu. Budeme hlasovať, opäť verejne.

Kto je za tento pozmeňovací návrh? Kto je proti tomuto návrhu? Kto sa zdržal hlasovania?

Hlasovanie prebehlo takto: za pozmeňovací návrh hlasovalo 74 poslancov, proti pozmeňovaciemu návrhu bolo 58 poslancov, hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. Tento návrh prešiel.

Pán poslanec Pollák. Poslanec M. Pollák:

Vážený pán predseda,

vážená Slovenská národná rada,

v prvom hlasovaní bolo 111 poslancov za, 29 proti, 12 sa zdržalo hlasovania. Súčet je 152. V druhom hlasovaní bolo 74 za, 58 proti, 13 sa zdržalo. Súčet je, tuším, 155.

Predseda SNR I. Gašparovič:

V prvom prípade, kde som nahlásil 111, bol som teraz opravený na 101, čiže tam je to v poriadku. V tomto hlasovaní bolo za pozmeňovací návrh 74, proti bolo 58, hlasovania sa zdržalo 13. To znamená, že je to spolu 145 hlasov. Pozmeňovací návrh prešiel nadpolovičnou väčšinou v pomere 74: 71. Konštatujem, že aj tento pozmeňovací návrh bol prijatý.

Ďalší pozmeňovací návrh sa týkal preradenia pána poslanca Jána Čarnogurského zo zahraničného výboru do výboru pre životné prostredie. Opať, budeme hlasovať verejne.

Kto je za tento pozmeňovací návrh? Kto je proti tomuto návrhu? Zdržal sa niekto hlasovania?

Výsledky hlasovania hovoria, že za pozmeňovací návrh hlasovalo 80 poslancov a poslankýň, proti hlasovalo 57, hlasovania sa zdržalo 9. To znamená, že pomerom 80: 66 aj tento pozmeňovací návrh prešiel.

Hlási sa pán Mikloško. Poslanec F. Mikloško:

Vážená pán predseda,

rád by som vás upozornil, že politická dohoda klubov bola taká, že v branno-bezpečnostnom výbore bude mat Kresťansko-demokratické hnutie 2 členov, v zahraničnom výbore takisto 2 členov. Z tohto dôvodu si vás dovoľujem upozorniť, že táto dohoda bola v tejto chvíli porušená, pretože KDH nemá v branno-bezpečnostnom výbore ani jedného člena a v zahraničnom výbore jedného. Okrem toho by som rád povedal, že včera nám už bolo zo strany HZDS oznámené, že HZDS nesúhlasí

s tým, aby pán Pittner a pán Javorský boli v branno-bezpečnostnom výbore. Oznámil nám to predseda klubu pán Laluha, ale nebola reč o pánovi Čarnogurským. Preto preradenie pána Čarnogurského chápeme ako pomstu za to, že dnes celkom pokojne tlmočil politický názor klubu KDH, teda nie svoj názor, ale názor KDH. A tak dovoľte, aby som vyjadril nad týmto činom poľutovanie. /Potlesk. /

Predseda SNR I. Gašparovič:

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

dovoľte, aby sme prikročili k hlasovaniu o zaradení poslancov do jednotlivých výborov s tým, že dávam návrh, aby sme o miestach, ktoré zostali voľné, na základe § 4 písm. 1/ rokovacieho poriadku rozhodli na nasledujúcej schôdzi.

Pán poslanec Miček. Poslanec M. Miček:

Vzhľadom na to, že pán poslanec Rózsa bol zvolený za predsedu výboru pre životné prostredie, je potrebné ešte hlasovať o návrhu pána poslanca Duka-Zólyomiho o preradení pána Rózsu z výboru pre štátnu správu.

Predseda SNR I. Gašparovič:

Tento návrh dal, prepísalo sa to, a bude sa o ton hlasovať an blok. Už tam bude zapísaný. Ale prosím, ak chcete dvojité hlasovanie, môžeme k tomu pristúpiť, je to však zbytočné.

Páni poslanci, ktorí ste navrhli túto zmenu, súhlasíte s tým, aby sme hlasovali o tejto zmene tak, že berieme na

vedomie váš návrh a budeme hlasovať an blok tak, že bude zaradený do výboru, ako ste navrhovali?

Poslanec Á. Duka-Zólyomi:

Súhlasím. Predseda SNR I. Gašparovič:

Ďakujem. Pokiaľ ide o návrh zo strany KDH, žiadam, aby sa urobila 20-minútová prestávka, aby sa grémium dohodlo o ďalšom postupe pri tomto hlasovaní. Prosím členov grémia, aby prišli k predsedníckemu stolu.

/Po prestávke. / Predseda SNR I. Gašparovič:

Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní. Do diskusie sa hneď hlási pán poslanec Mikloško.

Poslanec F. Mikloško:

Vážený pán predseda,

vážená Slovenská národná rada,

dovoľte, aby som vám tlmočil stanovisko klubu Kresťannsko-demokratického hnutia. Kresťansko-demokratické hnutie je členom Európskej demokratickej únie. Na čele tohto hnutia stojí JUDr. Čarnogurský, človek, ktorý sa stále zúčastňuje vrcholných stretnutí tohto európskeho združenia konzervatívnych strán. Je to človek, ktorý ovláda tri cudzie jazyky, preto si myslíme, že jeho zaradenie do zahraničného výboru je nie záležitosťou nášho klubu, ale záležitosťou pozdvihnutia úrovne tohto výboru. Takisto minister vnútra - myslím,

že niet diskusie o tom, že bol človekom, ktorý si získal všeobecnú úctu a vážnosť. Z toho istého dôvodu jeho zaradenie nie je záležitosťou hnutia, ale záležitosťou pozdvihnutia výboru. Kresťansko-demokratické hnutie je o tom istom presvedčené v prípade pána Javorského, ktorý bol predsedom branno-bezpečnostného výboru dva roky. Teda z dvoch dôvodov - po prvé preto, že postup zo strany Hnutia za demokratické Slovensko, ktoré navrhlo tieto zmeny, nepovažujeme za demokratický, a po druhé preto, že nechceme znižovať úroveň výborov Slovenskej národnej rady, Kresťansko-demokratické hnutie už nedá ďalšie návrhy, a necháva na Slovensku národnú radu, aby tento problém vyriešila.

Ďakujem. Predseda SNR I. Gašparovič:

Ďakujem. Hlási sa pán docent Laluha. Poslanec I. Laluha:

Vážený pán predseda, dámy a páni, kolegyne a kolegovia,

nebudem v zastúpení klubu HZDS vstupovať do vecnej polemiky s názormi pána poslanca Miklošku. Dovoľte podať vám správu a informáciu o výsledku rokovania politického grémia. Politické grémium, teda zástupcovia jednotlivých klubov, ktoré participujú na činnosti Slovenskej národnej rady, dosiahli - ak tak môžem povedať - väčšinový konsenz, mimo zástupcu a predsedu klubu KDH pána poslanca Miklošku v tom, že vám odporúčajú, aby sne urobili nasledovné zmeny, ktorými by sme dosiahli početnú rovnováhu vo výboroch Slovenskej národnej rady tak, ako bola dohodnutá a bola výsledkom politických rozhovorov, ktoré sa viedli medzi zástupcami politickych strán a hnutí pred ustanovujúcou schôdzou Slovenskej národnej rady.

Prvý návrh, aby pán poslanec Pollák Miroslav bol z Výboru Slovenskej národnej rady pre štátnu správu, územnú samosprávu a národnosti preradený do Výboru Slovenskej národnej rady pre petície, právnu ochranu a bezpečnosť.

Po druhé, aby pán poslanec Figeľ Ján z Výboru Slovenskej národnej rady pre vzdelávanie, vedu a kultúru bol preradený do Výboru Slovenskej národnej rady pre petície, právnu ochranu a bezpečnosť.

Po tretie, aby pán poslanec Masarik Ján z Výboru Slovenskej národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody bol preradený do Zahraničného výboru Slovenskej národnej rady.

Tým sa dosahuje uvedená rovnováha a početné zastúpenie jednotlivých poslancov KDH v týchto výboroch tak, ako bola dosiahnutá zhoda a konsenz v predchádzajúcom období. Súčasne politické grémium odporúča, pretože uznesenie politického grémia má len odporúčací charakter, aby sa o týchto troch návrhoch hlasovalo an blok, a potom aby sme hlasovali o zložení jednotlivých výborov Slovenskej národnej rady vcelku.

Ďakujem. Predseda SNR I. Gašparovič:

Ďakujem pánovi poslancovi Laluhovi. Má niekto pripomienky?

Pán poslanec Ftáčnik.

Poslanec M. Ftáčnik:

Vážený pán predseda, mám len faktickú poznámku. Výsledok rokovania politického grémia bol naozaj taký, ale nie všetky kluby vyjadrili s týmto na politickom grémiu súhlas. Okrem iného aj náš klub vyjadril svoj názor na zmeny, ktoré sa udiali v zaradení do výborov hlasovaním, teda nepodieľal sa na spracovaní návrhu, o ktorom hovoril pán Laluha.

Predseda SNR I. Gašparovič:

Ďakujem. To bolo vystúpenie len na vysvetlenie. Hlási sa pán poslanec Fígeľ.

Poslanec J. Fígeľ:

Vážená Slovenská národná rada,

volám sa Fígeľ, som z Kresťansko-demokratického hnutia.

To, čo tu bolo navrhnuté, považujem osobne za manipulovanie s osobami. Tu už nejde ani tak o politiku ako ísť dopredu, ale o akési čudné zámysly niektorých ľudí alebo strán. Vy ma nepoznáte, ja poznám niektorých z vás, pretože ste boli v parlamente. Neviete o tom, čo viem ja, aké mám danosti, aké mám slabosti, aké mám chyby. Keď sme sa v našom klube rozdelili, všetko sme zvažovali tak, aby tí ľudia, ktorí budú vo výboroch pracovať, boli tam prínosom a nie len do počtu.

Čo sa týka mňa a mojich kolegov, ktorých chcete takto presúvať, považujem to za obyčajnú manipuláciu. Máte na to, pretože bez jedného kresla máte polovičku. Keď nás je menej, presadíte všetko. Ale prosím vás, aby sme sa vybrali smerom dopredu a nevracali sa o niekoľko rokov dozadu. Myslím si,

že je to veľmi vážna vec, a už tento prvý deň naznačuje, ako sa bude v tomto parlamente pracovať.

Ďakujem vám. /Potlesk. /

Predseda SNR I. Gašparovič:

Hlási sa ešte niekto? Pán docent Laluha. Poslanec I. Laluha:

Len faktickú poznámku. Boli sme vedení snahou, aby sme vyhoveli prianiu, ktoré tu bolo vyjadrené, aby KDH malo rovnomerné zastúpenie vo výboroch tak, ako bolo pôvodne dohodnuté. Je možné, keďže pán predseda klubu nám nechal volné ruky, nezasahoval do toho, že sme neutrafili na pravé a skutočné danosti konkrétneho pána poslanca. Ale nie vždy, v každom prípade, tak ako sme zaradení, sme takto utrafili, a neutrafili vždy ani vlastné politické strany a hnutia. Ešte raz prosím, aby ste v tom nehľadali zámer a ani prognózu pre budúcnosť. Chcem tiež vysloviť svoj názor, že som mal dojem, že zástupca klubu SDĽ viac-menej s mojím návrhom, ktorý som predniesol, vtedy vyslovil súhlas, poťažne neprotestoval. Pardon.

Predseda SNR I. Gašparovič: Pán poslanec Mikloško. Poslanec F. Mikloško:

Vážený pán predseda, nerád by som tu nejaké slovné hračky doťahoval do konca, len by som spresnil, že moje stanovisko bolo také, ako som tu tlmočil, že Klub Kresťanskodemokratického hnutia odmieta tieto zmeny a nebude sa nejakym spôsobom zúčastňovať ďalších zmien. Nie voľné ruky, ale povedal som, že odmietam, aby to bolo formálne čisté.

Ďakujem. Predseda SNR I. Gašparovič:

Ešte raz pán poslanec Figeľ. Poslanec J. Figeľ:

Prepáčte, že ešte raz vystupujem, ale som tu prvý deň a prvýkrát, tak mi to prepáčte. Chcel som ešte k tomu dodať, že napriek tomu, že víťazné hnutie nemá polovicu v parlamente, si pri rozdelení výborov nechalo väčšinu v takých zásadných výboroch, ako boli tie, ktoré sme odhlasovali - imunitný výbor, ústavnoprávny výbor, zahraničný výbor, národohospodársky výbor, výbor pre štátnu správu a výbor pre petície, právnu ochranu a bezpečnosť. Považujem to za nepomerne zastúpenie, za zdroj stálych napätí resp. zneužívania. Preto dávam osobný návrh, aby politické grémium znovu zvážilo rozdelenie mandátov resp. počtu kandidátov na miesta vo výboroch.

Predseda SNR I. Gašparovič:

Pán poslanec Masarik. Poslanec J. Masarik:

Som Masarik, Kresťansko-demokratické hnutie.

Vážený pán predseda,

vážená Slovenská národná rada,

chcel by som len upozorniť, na to, že poslanci nie sú

vrecia zemiakov, ktoré možne prekladať z jedného kúta do druhého, a že skôr, než tu niekto rozhodne o takýchto zmenách, patrí sa aspoň spýtať tých, ktorých sa to dotýka. Ak klub poslancov KDH určil zastúpenie určitých poslancov do príslušných výborov, zrejme mal k tomu pádne dôvody. Bol by som veľmi rád, aby sa vôľa poslaneckých klubov a poslancov rešpektovala.

Ďakujem. Predseda SNR I. Gašparovič:

Pánovi poslancovi by som povedal len toľko, že pri rokovaní grémia došlo k takej situácii, ako to tu predniesli pán Mikloško a pán Laluha. To znamená, že tí, ktorí potom rozdeľovali do týchto výborov, zrejme nemohli urobiť nič iné, ak chceli zachovať počet v jednotlivých výboroch. Ako som už povedal pred chvíľou, v § 4 písm. 1/ rokovacieho poriadku sa hovorí: "zriaďovať výbory Slovenskej národnej rady ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány, voliť, a odvolávať predsedov a ostatných členov výborov". Na to má oprávnenie Slovenská národná rada, takže tu nemusí dôjsť k situácii, že ten-ktorý politický blok alebo strana si to určí. Samozrejme, robili sme to tak, že sme sa na začiatku dohodli, kto kde pôjde. Žiaľ, vyšla teraz taká situácia, že sme museli vychádzať z ustanovenia rokovacieho poriadku, ktoré som prečítal. To na vysvetlenie.

Hlási sa pán Slota. Poslanec J. Slota:

Rád by som vyjadril požiadavku, aby sa hlasovalo o ukončení diskusie.

Predseda SNR I. Gašparovič;

Najskôr musím dať hlasovať o návrhu pána poslanca o tom, že by sa malo znovu zísť politické grémium a znovu rozdeliť posty v jednotlivých výboroch.

Pán Ľupták. Poslanec I. Ľupták;

Vážený pán predseda, vážené predsedníctvo, vážené plénum,

k námietke pána poslanca z KDH, že Hnutie za demokratické Slovensko má asi v troch alebo štyroch výboroch prevahu, chcem povedať, že zasa vo zvyšných je v menšine. Pri 74 poslancoch hnutia to ináč matematicky nie je možné dosiahnuť. Ak by sme mali postupovať tak, potom jeden výbor by musel byť zložený čisté z poslancov HZDS, aby odčerpal ľudí z iných výborov. Takže, žiaľbohu, matematika je krutá.

Predseda SNR I. Gašparovič;

Myslím, že by sme mali túto diskusiu skončiť. Samozrejme, ak sa pán poslanec Masarik hlási, umožním mu vystúpiť, ale prosím vás, prestaňme o tom diskutovať, a dám hlasovať, o návrhu, pokiaľ ide o nové zasadnutie politického grémia.

Poslanec J. Masarik:

Nemôžem prijať argumenty pána poslanca Ľuptáka jednoducho preto, lebo teraz je možno situácia, keď sú 74 poslanci HZDS, lenže z týchto 74 poslancov sú už niektorí poslanci v predsedníctve a celkom iste niektorí poslanci budú vo vláde. To znamená, že skutočný počet poslancov HZDS bude rozhodne menší ako 70, a pri tomto počte bolo možné poslancov zaradiť tak, aby vo všetkých výboroch boli v takou počte, aký zodpovedá výsledku volieb. To znamená, aby bolo i zastúpenie rovnaké 1: 1.

Predseda SNR I. Gašparovič:

Ďakujem. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu, že by v rámci dnešného rokovania malo ešte raz zasadnúť politické grémium a znovu rozhodnúť o prerozdelení. Ak nie, potom pristúpime k voľbe jednotlivých výborov.

Dávam teraz hlasovať.

Kto je za to, aby znovu zasadlo politické grémium a rozhodlo o prerozdelení?

Kto je proti tomuto návrhu? Zdržal sa niekto hlasovania?

Výsledok hlasovania: za to, aby sa grémium znovu zišlo, hlasovalo 33 poslancov, proti novému stretnutiu hlasovalo 84 poslancov a hlasovania sa zdržalo 25 poslancov. To znamená, že k novému zasadnutiu grémia a k prerozdeleniu nedôjde.

Vážení páni poslanci a panie poslankyne, dovoľte mi teraz, aby som dal hlasovať o návrhu, ktorý z rokovania grémia predniesol pán poslanec Laluha.

Prosím, pán poslanec Fígeľ. Poslanec J. Fígeľ:

Chcem sa spýtať, či v demokratickom systéme možno zvoliť poslanca alebo kandidáta na nejakú funkciu proti jeho

vôli.

Predseda SNR I. Gašparovič:

Prečítal som vám rokovací poriadok, je. Zrejme našou prvou úlohou bude, a sám som za to, aby sme tento rokovací poriadok zmenili. Pre súčasnú dobu piati.

Panie poslankyne, páni poslanci, dávam hlasovať o návrhu, ktorý predniesol pán docent Laluha.

Kto je za návrh tak, ako sa dohodlo na grémiu o prerozdelení zaradenia poslancov do výborov, ktoré sme tu prečítali?

Kto je proti prednesenému návrhu?

Zdržal sa niekto hlasovania?

Výsledok hlasovania je takýto: za prednesený návrh je 89 poslancov, proti prednesenému návrhu je 26 poslancov, hlasovania sa zdržalo 30 poslancov, to znamená, že prešiel návrh, ktorý bol dohodnutý na politickom grémiu.

Panie poslankyne a páni poslanci, dovoľte mi, aby sme prešli k poslednému hlasovaniu, a to o zaradení poslancov do výborov, ako bolo navrhnuté. Budeme o tom hlasovať an blok. Pýtam sa, či chce niekto dať návrh, aby sa hlasovalo inak?

/Nikto. /

Ďakujem. Čiže ste za to, aby sme hlasovali o návrhu na voľbu členov výborov Slovenskej národnej rady po zmenách, ktoré boli vykonané a odhlasované.

Nie je pripomienka, dám teda hlasovať.

Kto je za návrh uvedený v tlači Slovenskej národnej rady č. 11 s úpravami, ktoré boli teraz odhlasované? Opakujem: Kto je za návrh podľa tlače č. 11 upravenej hlasovaním podľa

dohody, ktorá bola urobená dnes v grémiu o zmenách niektorých mien?

Kto je proti takémuto návrhu?

Kto sa zdržal hlasovania?

Výsledok hlasovania: za návrh Slovenskej národnej rady s pozmeňovacím návrhom hlasovalo 106 poslancov, proti tomuto návrhu bolo 22 poslancov a hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

Zisťujem, že sme schválili zaradenie poslancov do výborov Slovenskej národnej rady podľa predloženého návrhu.

Prvý podpredseda SNR P. Weiss:

Vážené dámy, vážení páni,

naše dnešné prvé zasadnutie Slovenskej národnej rady sa chýli ku koncu, preto by som si dovolil požiadať, novozvoleného predsedu Slovenskej národnej rady pána Ivana Gašparoviča, aby na záver nášho dnešného zasadnutia vystúpil.

Predseda SNR I. Gašparovič:

Vážené panie poslankyne,

páni poslanci,

vážená Slovenská národná rada,

predovšetkým mi dovoľte poďakovať sa vám za dôveru, ktorú ste mi vyjadrili zvolením za predsedu Slovenskej národnej rady. Plne si uvedomujem, že táto funkcia je náročná a v terajšom období obzvlášť zodpovedná. Predstupujem pred vás, vážené poslankyne a poslanci, i pred všetkých spoluobčanov Slovenskej republiky, s pocitom veľkej zodpovednosti.

Som odhodlaný ju spolu s vami niesť v záujme slovenského národa, národnostných menšín, etnických skupín a všetkých obyvateľov našej republiky.

Ako už veľakrát v našich dejinách prežívame dnes zložité obdobie. Dnešné rozhodnutia na mnoho rokov predznamenajú a ovplyvnia náš život. Prichodí nám riešiť mnohé historicky významné otázky, predovšetkým úlohy spojené s dovŕšením slovenskej štátnosti, náš vzťah k Českej republike l k ostatným našim susedom, štátom v Európe a vo svete. Súčasne sme zaviazaní riešiť nahromadené problémy v ekonomike a sociálnej sfére, v zdravotnej, ale i v duchovnej a mravnej oblasti, slovom v transformácii celej spoločnosti.

Osobitne musím zdôrazniť jedno: pri riešení týchto problémov chceme napredovať cestou, ktorú sme nastúpili po novembri 1989 - rozvíjať a upevňovať pluralitnú demokraciu, občiansku spoločnosť a jej parlamentný systém, naďalej podporovať rozvoj trhovej ekonomiky, pokračovať v privatizácii majetku. Tu však zároveň musím povedať, že bude potrebné jednoznačne zastaviť nežiadúci a v niektorých odvetviach až katastrofický pokles výroby, oživovať produktívnu činnosť a naliehavo riešiť základné sociálne, zdravotné a kultúrne potreby, ktoré doliehajú na občanov našej republiky.

Cesta, na ktorú sme sa vydali po viac ako štyridsaťročnej vláde totalitného systému, je plne legitimná, nevyhnutná a nezvratná. Súčasne však musíme postupovať v súlade s prejavenou vôľou väčšiny národa, BO základnými demokraticky vyjadrenými záujmami občanov našej republiky. Na uskutočnenie týchto predsavzatí a cieľov hodláme vynaložiť všetky naše sily. Chceme sa sústrediť na najpodstatnejšiu časť zákonodarnej a kontrolnej činnosti Slovenskej národnej rady.

Občania nás zvolili ako svojich zástupcov, reprezentantov svojich záujmov, svojej slobodne prejavenej vôle. Chcú

však od nás vedieť, ako a kam sa bude uberať náš štát, naša spoločnosť, ako budeme riešiť nahromadené problémy, aké perspektívy chceme vytvoriť pre nás v rodine európskych štátov, v tomto geopoliticky komplikovanom stredoeurópskom priestore, kde a aké chceme hľadať a vytvárať istoty, čo urobíme pre ochranu a bezpečnost jednotlivcov a skupín, i celého spoločenstva.

Spoľahlivých, overených receptov tu niet. Zákony a pravidlá demokracie a trhu sa tvorili stáročia. Nám na ich aplikáciu musia stačiť skôr mesiace ako roky. Prežívame obdobie hľadania istôt, spôsobov a ciest, ako optimálne rieéit transformačné problémy. Chceme sa poučit od úspešnejších, nasledovať príklad a poučenie rozvinutých, stabilizovaných západných demokracií s trhovým, sociálne orientovaným hospodárstvom, rešpektovať však pritom naše podmienky a tradície.

Nechceme robiť nepremyslené, unáhlené kroky, ktoré by sme vzápätí museli modifikovať, naprávať. Chceme postupovať za súhlasného dohovoru s občanmi, ktorí, nám zverili mandáty, vyjadrili svoju vôľu. S voličmi sme povinní udržiavať nevyhnutný konsenzus počas celého obdobia, upevňovať dôveru, zabezpečovať spätnú väzbu medzi občanmi a ich zástupcami. Považujem to za jednu z najdôležitejších úloh našej novej demokracie. Len tak predídeme vzniku nežiadúcich bariér medzi občanmi a ich poslancami, medzi občanmi a mocou.

Osobitne citlivé, až rozjatrené sú dnes otázky spolužitia českého a slovenského národa, najzákladnejšie štátoprávne vzťahy medzi Českou a Slovenskou republikou. Ako vieme, predstavitelia politických strán a hnutí dosiahli prvé dohody pri namáhavých a zložitých rokovaniach o budúcnosti, o odstránení trecích plôch a neprávosti, ktoré naše vzťahy zatažovali. Nejde nám o nič iné, ako o uplatnenie princípov demokracie aj v tejto oblasti, o zrovnoprávnenie a očistenie našich vzťahov, o ich očistenie od neblahých predpojatosti

a zhubných nánosov, o rovnoprávnu, vzájomne prospešnú spoluprácu, o rovnoprávne, priateľské spolužitie našich republík a ich občanov. Môžeme sa pritom opierať o dejinné skúsenosti, poučenia z našich doterajších vzťahov, ako aj o nové reálie a smery v súčasnej Európe. Je prinajmenšom nepochopením tých reálií, ak niekto stavia proti sebe občiansky a národný princíp, emancipačný a integračný proces. Veď oba sú, alebo by aspoň mali byt, výrazom demokratizačného úsilia. Preto oba princípy, oba procesy treba demokraticky podporovať, a napĺňať.

Vzťahy našich národov majú dávne a hlboké korene. Tradície sú oveľa staršie, ako bol vznik unitárneho štátu. A sme presvedčení, že pretrvajú aj v budúcnosti. Prežili sme spolu lepšie i horšie časy, chvíle vznešené i tragické. Ani dnes sa nechceme uzatvárať do seba, do svojej ulity a iba do vlastnej štátnosti, ako sa nám neprávom a neraz i zlomyseľné podsúva. Naše úsilie vychádza z dobrých predsavzatí a úmyslov, z reálneho hodnotenia situácie, potrieb a poznatkov podstatnej časti našich občanov, vychádza z histórie našich vzťahov, z analýzy doterajších nedorozumení a konfliktov, ale aj z rozpoznania ich prameňov.

Považujeme teda za potrebné vytvoriť takú formu a spôsob spolužitia, ktorý by trecie plochy čo najviac minimalizoval. Vychádza z prirodzeného práva národa na sebaurčenie, na vlastnú štátnosť vyjadrenú aj vlastnou plnohodnotnou ústavou. Je to napokon zakotvené aj v ústave doterajšej federácie, iba sa to zatiaľ nerealizovalo. To neznamená militantný separatizmus, ani anachronický nacionalistický návrat do minulých storočí, ako sa nám to rovnako často zlovoľne podsúva. Chceme ísť cestou dohody, legitimity, ústavnosti, národnej znášanlivosti a politickej kultúry. Odmietame násilie, urážanie partnera, provokácie a vyhrážky. Hodláme dokázať, že náš národ chce a vie riešiť, svoje problémy tak, aby

sa nedotykal zvrchovanosti, potrieb, záujmov a cti iných národov.

Našu ďalšiu cestu by mali predznamenať tieto postupné kroky: vyhlásenie zvrchovanosti Slovenskej republiky, prijatie jej ústavy, ratifikačné referendum a zmluva s Českou republikou o forme spolužitia vo zväzku dvoch zvrchovaných republík. /Potlesk. / Sme presvedčení, že existuje forma spolužitia schopná zabezpečiť národné a občianske istoty a potreby, schopná zmierniť, odstrániť doterajšie konflikty a aj podozrievania. Nechceme stať proti sebe, ale uvedené princípy opustiť nemôžeme. To by sme sa vzdávali vlastnej identity, svojho prirodzeného a nescudziteľného práva na svojbytnosť. Nechceme pritom podriaďovať uvedené princípy vonkajšej forme, o tej sa môžeme dohodnúť, ale uvedené práva zakotvujú všetky medzinárodné dokumenty, vrátane Charty Organizácie spojených národov.

Dnes pôjde najmä o to, aby obidve strany demokraticky, pokojne, s rozvahou rokovali a dohodli sa o spôsobe, ako najvhodnejšie, na prospech občanov oboch našich republík, usporiadať tieto vzťahy a riešenie vyjadriť v spoločnom právnom dokumente. Po prvý raz v našej novodobej histórii máme príležitosť riešiť, naše vzájomné vzťahy bez cudzieho diktátu a zasahovania. To isteže neznamená, že nebudeme realisticky prihliadať na významné geopolitické a iné determinanty. Vážime si tieto možnosti dôstojne a Kultúrne.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

na našom prvom zasadaní nemôžeme podrobnejšie hovoriť o konkrétnom riešení ekonomických, sociálnych a iných otázok. Očakávame, že vláda Slovenskej republiky, ktorú vymenuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, čoskoro predstúpi pred Slovenskú národnú radu s programovým vyhlásením, predloží celej našej verejnosti nielen evidenciu problémov, ale najmä spôsob a prostriedky ich postupného riešenia. Ako som už uviedol, jej hlavnou povinnosťou bude zastaviť doterajší pokles výroby, nežiadúce vývojové tendencie, pokles kúpyschopnosti, životnej úrovne občanov, zastaviť úpadok a nekoncepčný postup v poľnohospodárstve, zastaviť rast zločinnosti, korupcie, úplatkárstva a iných nebezpečných javov.

Očakávame, že vláda Slovenskej republiky vytvorí účinný systém, ako doterajší negatívny vývoj zastaviť, a naopak, že položí základy rozvojových podnetov a aktivít, ktoré oživia našu ekonomiku a zvýšia zamestnanosť /potlesk/, vytvorí predpoklady, ako skončiť, s hlbokou depresiou, ozdraviť trh, zvýšiť konkurenciu. Vláda musí vytvoriť systém garancii na ochranu práv, slobôd a istôt občanov pred aktami tých, ktorí ignorujú prirodzené normy morálky, i závažné normy práva. Od vlády Slovenskej republiky budeme požadovať aktívnu zahraničnú politiku, ktorá zviditeľní Slovensko ako demokratický právny štát, štát rešpektujúci základné európske hodnoty, individuálne i kolektívne práva občanov, medzinárodné právo i všeobecne uznané princípy medzinárodných vzťahov.

K obrazu Slovenska ako humánnej demokratickej krajiny patrí i národnostný charakter republiky. Vo vzťahu k národnostným menšinám budeme hľadať také riešenia, ktoré im umožnia plnohodnotnú účasť na verejnom a politickom živote pri plnom rešpektovaní ich práv a záujmov v rámci európskeho štandardu. Zásadne chceme zmeniť náš vzťah k Slovákom žijúcim v zahraničí, krajanom, ktorí našu pomoc potrebujú, ju v rámci našich možností poskytneme či v kultúrnej, či materiálnej sfére. Budeme upozorňovať a rokovať o ich oprávnených záujmoch, podporíme všetky formy spolupráce, vytvoríme im väčší priestor pre hospodárske aktivity a účasť na verejnom živote našej krajiny. /Potlesk. /

Súhrnne teda očakávame, že vláda Slovenskej republiky konkrétne navrhne a rozpracuje, čo treba urobiť nielen v ekonomike a v sociálnej oblasti, ale aj v duchovnej a kultúrnej obnove, v zahraničných vzťahoch a v legislatíve, v národnostnej politike doma i vo vzťahu k našim krajanom v zahraničí, v upevňovaní občianskych práv a slobôd a vo všetkých ďalších dôležitých oblastiach nášho spoločenského života.

Vážené poslynkyne, vážení poslanci,

v závere chcem pred vami a verejne pred občanmi Slovenskej republiky potvrdiť, že pri výkone svojej funkcie chcem dôsledne uplatňovať objektívne postoje. Spolu s vami, poslancami, chcem slúžiť občanom. Niektorí politici to často vyhlasujú, ale ešte častejšie na to zabúdajú. Nerád by som patril medzi nich. Službu národu, dodržiavanie práv menšín a všetkých občanov považujem za našu povinnosť. Chcem konštruktívne spolupracovať s predstaviteľmi všetkých strán a hnutí, vrátane opozície.

Slovenská národná rada je povolaná vytvárať taký právny systém slovenskej republiky, ktorý bude garantovať osobné i kolektívne práva a slobody, ochranu života a zdravia, životného prostredia, duchovné, mravné a majetkové hodnoty. V našej zákonodarnej politike budeme chrániť a uplatňovať také princípy, ako je sloboda myslenia, svedomia, slova a prejavu, sloboda vyznania a cirkvi, sloboda pohybu, sudcovská nezávislosť, prezumpcia neviny a ďalšie zásady zakotvené v Listine základných práv a slobôd.

Obraciam sa na vás, vážené poslankyne, poslanci, všetci spoluobčania, aby sme bez ohľadu na národnú a národnostnú príslušnosť, náboženstvo, politické cítenie, sociálne postavenie, usilovali o občiansku znášanlivosť, prispievali k obnove a rozvoju historických hodnôt, ktoré sa udomácnili na území našej vlasti pred tisícročím. Spoločnými silami sa pričiníme o celospoločenskú prosperitu. Verím, že v tomto úsilí nám budú pomáhať aj predstavitelia cirkvi a významných spoločenských organizácií celej našej mnohovrstevnej pluralitnej spoločnosti. Vyzývam ich k tomu a prosím ich o to, vecí v tom máme všetci svoje povinnosti a mali by sme mat aj radosť, z úspechu.

Ďakujem vám ešte raz za dôveru, ktorú ste mi prejavili a za terajšiu pozornosť.

Ďakujem. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR P. Weiss: Dámy a páni,

ďakujem aj vo vašom mene pánovi predsedovi za jeho vystúpenie na záver dnešnej ustanovujúcej schôdze Slovenskej národnej rady. Ním sne vlastne program dnešného rokovania vyčerpali. Kým sa rozídeme, dovolím si požiadať predsedov výborov, aby oznámili členom výborov, kde sa s nimi stretnú, a po prvých ustanovujúcich schôdzach výborov by som prosil všetkých členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady, aby sme sa zišli v Hnedom salóne.

Dámy a páni,

ďakujem vám za účasť, na dnešnom ustanovujúcom zasadnutí Slovenskej národnej rady, ktoré týmto vyhlasujem za ukončené. V mene predsedu Slovenskej národnej rady vás všetkých pozývam do foyer na času šampanského. /Potlesk. /

Schôdza ukončená o 20. 45 hodine.

Uznesenia

z ustanovujúcej /1. / schôdze Slovenskej národnej rady, konanej 23. júna 1992

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1687/1992

l

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 23. júna 1992

k návrhu na voľbu komisie poslancov na zisťovanie výsledkov hlasovania na ustanovujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada zvolila

v zmysle § 7 zákona SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov za členov komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania týchto poslancov Slovenskej národnej rady:

Tomeček Peter

HZDS

Vajda Miloš

HZDS

Frena Ján

SDĽ

Guldanová Bibiána

SDĽ

Figeľ Ján

KDH

Pollák Miroslav

KDH

Letko Milan

SNS

Sokol Peter

SNS

Fóthy Ján

MKDH - ESWS

Komlósy Zsolt

MKDH - ESWS

Predseda

Slovenskej národnej rady: Ivan Gašparovič, v. r.

Overovatelia:

Peter Tomeček, v. r.

Ján Frena , v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1687/1992

l

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 23. júna 1992

k návrhu volebného poriadku pre voľby orgánov Slovenskej národnej rady v X. volebnom období

Slovenská národná rada schválila

volebný poriadok pre voľby orgánov Slovenskej národnej rady v X. volebnom období.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Ivan Gašparovič, v. r.

Overovatelia:

Peter Tomeček, v. r.

Ján F r e n a . v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1687/1992

3

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 23. júna 1992

o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada

v zmysle čl. 118 ústavného zákona č. 143/1968 Zb.

o česko-slovenskej federácii a § 7 ods. 2 zákona SNR č. 44/1989

Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

zvolila

za predsedu Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady

Ľubomíra Fogaša SDĽ

Predseda

Slovenskej národnej rady: Ivan Gašparovič, v. r.

Overovatelia:

Peter Tomeček, v. r.

Ján F r e n a, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1687/1992

4 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 23. júna 1992

k návrhu na voľbu členov Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada

podľa čl. 118 ústavného zákona č. 143/1968 Zb.

o česko-slovenskej federácii a § 7 ods. 2 zákona SNR č. 44/1989

Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

zvolila

za členov Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady týchto poslancov:

1. Bartošová Eva

HZDS

2. Draxlerová Anna

HZDS

3. Gaulieder František

HZDS

4. Jaroš Ivan

HZDS

5. Matejka Arpád

HZDS

6. Vrábľová Mária

HZDS

7. Zoričák Alfonz

HZDS

8.

Žingor Radomír

HZDS

 

9.

Bárány Eduard

SDĽ

 

10.

Daňo Štefan

SDĽ

 

11.

Čarnogurský Ján

KDH

 

12.

Hrušovský Pavol

KDH

 

13.

Hrnko Anton

SNS

 

14.

Farkas Pavol

MKDH

- ESWS

Predseda

Slovenskej národnej rady: Ivan Gašparovič, v. r.

Overovatelia:

Peter Tomeček, v. r.

Ján F r e n a . v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1687/1992

5 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 23. júna 1992 o overení platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada

podlá čl. 113 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o česko-slovenskej federácii a podľa § 8 ods. 1 zákona SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

overuje

platnosť voľby poslancov zvolených vo voľbách do Slovenskej národnej rady 5. a 6. júna 1992.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Ivan Gašparovič, v. r.

Overovatelia:

Peter Tomeček, v. r.

Ján F r e n a , v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1687/1992

6 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 23. júna 1992

k správe o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 11. mája do 23. júna 1992

Slovenská národná rada berie na vedomie

správu o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 11. mája do 23. júna 1992.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Ivan Gašparovič, v. r.

Overovatelia:

Peter Tomeček, v. r.

Ján F r e n a, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1687/1992

7 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 23. júna 1992 o voľbe predsedu Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada zvolila

za predsedu Slovenskej národnej rady

Ivana Gašparoviča HZDS.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Ivan Gašparovič, v. r.

Overovatelia:

Peter Tomeček, v. r.

Ján F r e n a, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1687/1992

8 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 23. júna 1992

k návrhu na určenie počtu členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady, počtu podpredsedov SNR a overovateľov SNR

Slovenská národná rada

podľa čl. 118 a čl. 119 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968

Zb. o česko-slovenskej federácii a § 8 ods. 3 zákona SNR ä.

44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

určila, že

1. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady bude mať 15 členov,

2. Slovenská národná rada bude mať prvého podpredsedu a 2 podpredsedov,

3. Slovenská národná rada bude mať 10 overovateľov.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Ivan Gašparovič, v. r.

Overovatelia:

Peter Tomeček, v. r.

Ján F r e n a , v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1687/1992

9 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 23. júna 1992 k návrhu na zriadenie ďalších výborov Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada

podlá S 8 ods. 3 zákona SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

zriadila

okrem Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány tieto ďalšie výbory:

Ústavnoprávny výbor SNR

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR

Výbor SNR pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo

Výbor SNR pre štátnu správu, územnú samosprávu a národnosti

Výbor SNR pre zdravotníctvo a sociálna veci

Výbor SNR pre petície, právnu ochranu a bezpečnosť

Zahraničný výbor SNR

Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru

Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Ivan Gašparovič, v. r.

Overovatelia:

Peter T o m e č e k, v. r.

Ján F r e n a, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1687/1992

10 UZNESENIE

SIOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 23. júna 1992 o voľbe prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada zvolila

za prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady

Petra Weissa SDĽ,

Predseda

Slovenskej národnej rady: Ivan Gašparovič, v. r.

Overovatelia:

Peter Tomeček, v. r.

Ján F r e n a , v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1687/1992

11

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Z 23. júna 1992 o voľbe podpredsedov Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada zvolila

za podpredsedov Slovenskej národnej rady

Augustína Mariána Húsku HZDS

Jozefa Prokeša SNS.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Ivan Gašparovič, v. r.

Overovatelia:

Peter Tomeček, v. r.

Ján F r e n a , v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1687/1992

12 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 23. júna 1992 o voľbe predsedov výborov Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada zvolila

- za predsedu Ústavnoprávneho výboru SNR

Milana Sečánskeho -HZDS

- za predsedu Národohospodárskeho a rozpočtového výboru SNR

Hvezdoňa Kočtúcha - HZDS

- za predsedu výboru SNR pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo

Pavla Koncoša -SDĽ

- za predsedu Výboru SNR pre štátnu správu, územnú samosprávu a národnosti

Jozefa R e u - HZDS

- za predsedu Výboru SNR pre zdravotníctvo a sociálne veci

Antona Neuwirtha -KDH

- za predsedu Výboru SNR pre petície, právnu ochranu a bezpečnosť

Ladislava Polku - HZDS

- za predsedu Zahraničného výboru Slovenskej národnej rady

Ivana L a l u h u - HZDS

- za predsedu Výboru SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru

Mariána Andela - SNS

- za predsedu Výboru SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

Ernö Rózsu - MKDH-ESWS.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Ivan Gašparovič, v. r.

Overovatelia:

Peter Tomeček, v. r.

Ján F r e n a , v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1687/1992

13 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 23. júna 1992 o voľbe ďalšieho člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada zvolila

za ďalšieho člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady

Pavla Hrušovského -KDH

Predseda

Slovenskej národnej rady: Ivan Gašparovič, v. r.

Overovatelia:

Peter Tomeček, v. r.

Ján F r e n a , v. r.

SLOVENSKA NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1687/1992

14 UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 23. júna 1992 k návrhu na voľbu overovateľov Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada

podľa § 8 ods. 4 zákona SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

zvolila

za overovateľov Slovenskej národnej rady týchto poslancov

Tomeček Peter

HZDS

 

Vajda Miloš

HZDS

 

Frena Ján

SDĽ

 

Guldanová Bibiána

SDĽ

 

Fígeľ Ján

KDH

 

Pollák Miroslav

KDH

 

Letko Milan

SNS

 

Sokol Peter

SNS

 

Fóthy Ján

MKDH

- ESWS

Komlósy Zsolt

MKDH

- ESWS

Predseda

Slovenskej národnej rady: Ivan Gašparovič, v. r.

Overovatelia:

Peter Tomeček, v. r.

Ján F r e n a , v. r.SLOVENSKA NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1687/1992

15 UZNESENIE

SIOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 23. júna 1992 o návrhu na voľbu členov výborov Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada

v zmysle § 4 písm. 1/ zákona SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národne a rady v znení neskorších predpisov

zvolila

za členov jednotlivých výborov Slovenskej národnej rady týchto poslancov Slovenskej národnej rady:

Ústavnoprávny výbor SNR

1.

Draxlerová Anna

HZDS

2.

Korec Jan

HZDS

3.

Kuriščak Štefan

HZDS

4.

Móri Imrich

HZDS

5.

Sokol Jozef

HZDS

6.

Šárossy Stanislav

HZDS

7.

Tóthová Katarína

HZDS

a.

Vajcia Miloš

HZDS

9.

Zoričák Alfonz

HZDS

10.

Daňo Štefan

SDĽ

11.

Ďurišinová Maria

SDĽ

12.

Fico Róbert

SDĽ

 

13.

Fogaš Ľubomír

SDĽ

 

14.

Hrušovský Pavol

KDH

 

15.

Mikloško František

KDH

 

16.

Brňák Peter

SNS

 

17.

Sojka Viliam

SNS

 

18.

Fehér Mikuláš

MKDH -

ESWS

Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR

1.

Bajan Vladimír

HZDS

 

2.

Bartošiková Mária

HZDS

 

3.

Dubjel Karol

HZDS

 

4.

Hanker Jozef

HZDS

 

5.

Michelko Ján

HZDS

 

6.

Pivoluska Ján

HZDS

 

7.

Surový Ivor

HZDS

 

8.

Šebo Ján

HZDS

 

9.

Tomeček Peter

HZDS

 

10.

Zeman Ján

HZDS

 

11.

Guldanová Bibiána

SDĽ

 

12.

Košnár Jozef

SDĽ

 

13.

Oravcová Marta

SDĽ

 

14.

Zselenák Jozef

SDĽ

 

15.

Brocka Július

KDH

 

16.

Dzurinda Mikuláš

KDH

 

17.

Tahy Miroslav

KDH

 

18.

Černák Ľudovít

SNS

 

19.

Vrabec Marián

SNS

 

20.

Barta Pavol

MKDH -

ESWS

21.

Harna Štefan

MKDH -

ESHS

Výbor SNR pre poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo

1.

Hrbaľ Ján

HZDS

 

2.

Hudina Milan

HZDS

 

3.

Kačmár Bohumil

HZDS

 

4.

Korbela Igor

HZDS

 

5.

Mečiar Vladimír

HZDS

 

6.

Novotný Ľubomír

HZDS

 

7.

Pribula Igor

HZDS

 

8.

Varjú Ján

SDĽ

 

9.

Weis Ján

SDĽ

 

10.

Krivčik Jan

KDH

 

11.

Táraj Štefan

KDH

 

12.

Letko Milan

SNS

 

13.

Farkas Pavol

MKDH -

ESHS

14.

Komlósy Zsolt

MKDH -

ESWS

Výbor SNR pre štátnu správu, územnú samosprávu a národnosti

1.

Bartošová Eva

HZDS

 

2.

Cabaj Tibor

HZDS

 

3.

Ďurana Ján

HZDS

 

4.

Gaulieder František

HZDS

 

5.

Goč Rudolf

HZDS

 

6.

Hanák Juraj

HZDS

 

7.

Matejka Arpád

HZDS

 

8.

Vanko Marián

HZDS

 

9.

Hudec Ivan

SDĽ

 

10.

Kliman Ladislav

SDĽ

 

11.

Marhulíková Oľga

SDĽ

 

12.

Pittner Ladislav

KDH

 

13.

Polačko Jozef

KDH

 

14.

Chamula Igor

SNS

 

15.

Sokol Peter

SNS

 

16.

Doboš László

MKDH -

ESWS

17.

Duka Zólyomi Árpád

MKDH -

ESWS

Výbor SNR pre zdravotníctvo a sociálne veci

l.

Aibeková Marta

HZDS

2.

Belan Ján

HZDS

3.

Kelemen Marián

HZDS

4.

Keltošová Oľga

HZDS

5.

Mäsiar Dušan

HZDS

6.

Ondrejovičová Milada

HZDS

7.

Ťavodová Gizela

HZDS

8.

Valčeková Eva

HZDS

9.

Jakubík Pavol

SDĽ

10.

Jakuš Jozef

SDĽ

11.

Ľupták Ján

SDĽ

12.

Chmelík Bohumil

KDH

13.

Miškovský Vladimír

SNS

14.

Filakovský Ján

MKDH - ESWS

výbor SNR pre petície, právnu ochranu a bezpečnosť

1.

Bernaťák Albín

HZDS

2.

Homola Pavol

HZDS

3.

Jaroš Ivan

HZDS

4.

Kňažko Milan

HZDS

5.

Kuzbert Tibor

HZDS

6.

Šutovský Jozef

HZDS

7.

Vicen Vlastimil

HZDS

8.

Žingor Radomír

HZDS

 

9.

Bárány Eduard

SDĽ

 

10.

Bogdan Pavol

SDĽ

 

11.

Figel Ján

SDĽ

 

12.

Frena Ján

KDH

 

13.

Pollák Miroslav

KDH

 

14.

Čapkovič Jozef

SNS

 

15.

Slota Ján

SNS

 

16.

Bugár Vojtech

MKDH -

ESWS

Zahraničný výbor SNR

1.

Cingel Tomáš

HZDS

 

2.

Ľupták Ivan

HZDS

 

3.

Mrenka Milan

HZDS

 

4.

RomanoVská Mária

HZDS

 

5.

Výboch Ivan

HZDS

 

6.

Dudáš Andrej

SDĽ

 

7.

Kanis Pavol

SDĽ

 

8.

Lauko Peter

KDH

 

9.

Masarik Ján

KDH

 

10.

Hrnko Anton

SNS

 

11.

Csáky Pavol

MKDH -

ESWS

Výbor SNR pre vzdelanie, vedu a kultúru

1.

Danielová Viera

HZDS

 

2.

Findra Ján

HZDS

 

3.

Gazdík Igor

HZDS

 

4.

Gbúrová Marcela

HZDS

 

5.

Mušková Ľudmila

HZDS

 

6.

Rusnáková Eva

HZDS

 

7.

Tarčák Jozef

HZDS

 

8.

Ballek Ladislav

SDĽ

 

9.

Ftáčnik Milan

SDĽ

 

10.

Jaroš Peter

SDĽ

 

11.

Rothmayerová Gabriela

SDĽ

 

12.

Javorský František

KDH

 

13.

Kvasnička Ladislav

KDH

 

14.

Kvietik Štefan

SNS

 

15.

Bauerová Edita

MKDH -

ESWS

16.

Fóthy Ján

MKDH -

ESWS

Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu prírody

1.

Fekete Ján

HZDS

 

2.

Ištoňová Alžbeta

HZDS

 

3.

Kobela Stanislav

HZDS

 

4.

Miček Miroslav

HZDS

 

5.

Vrábľová Mária

HZDS

 

6.

Hraško Juraj

SDĽ

 

7.

Plesník Juraj

SDĽ

 

8.

Čarnogurský Ján

KDH

 

9.

Kaliská Gabriela

SNS

 

10.

Koteles Ladislav

MKDH -

ESWS

Predseda

Slovenskej národnej rady: Ivan Gašparovič, v. r.

Overovatelia:

Peter Tomeček, v. r.

Ján F r e n a , v. r.

 

OBSAH

 
 

Slovenská štátna hymna

str. 1

 

Úryvok zo zbierky Milana Rúfusa Štyri

 
 

epištoly k ľuďom

str. 1

 

Otvorenie a procedurálne otázky

str. 3

1.

Zloženie sľubu poslancov SNR

str. 3

2.

Voľba komisie poslancov SNR na zisťovanie

 
 

výsledkov hlasovania na ustanovujúcej

 
 

schôdzi SNR

str. 9

3.

Návrh volebného poriadku pre voľby orgánov

 
 

SNR v X. volebnom období

str. 10

4.

Voľba predsedu Mandátového a imunitného

 
 

výboru SNR

str. 11

 

Poslanec M. Sečánsky

str. 11

 

Poslanec H. Pollák

str. 11

5.

Voľba členov Mandátového a imunitného

 
 

výboru SNR

str. 14

 

Poslanec F. Mikloško

str. 14

6.

Overenie platnosti voľby poslancov SNR

str. 16

 

Poslanec Ľ. Fogaš

str. 17

7.

Správa o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie

 
 

od 11. mája do 23. júna 1992

str. 20

8.

Voľba predsedu Slovenskej národnej rady

str. 20

 

Poslanec M. Sečánsky

str.

21

 

Poslanec J. Čarnogurský

str.

22

 

Poslanec M. Pollák

str.

25

9.

Určenie počtu členov Predsedníctva SNR,

   
 

počtu podpredsedov a overovateľov SNR

str.

26

 

Poslanec L. Doboš

str.

27

10.

Návrh na zriadenie ďalších výborov SNR

str.

30

 

Poslankyňa G. Kaliska

str.

30

11.

Voľba prvého podpredsedu Slovenskej národnej

   
 

rady

str.

32

 

Poslanec H. Sečánsky

str.

33

 

Poslanec M. Pollák

str.

35

12.

Voľba podpredsedov Slovenskej národnej rady

str.

35

 

Poslanec H. Sečánsky

str.

35

 

Poslanec M. Pollák

str.

38

13.

Voľba predsedov výborov SNR

str.

39

 

Poslanec M. Sečánsky

str.

39

 

Poslanec M. Pollák

str.

45

 

Poslanec A. Duka-Zólyomi

str.

49

 

Poslanec M. Pollák

str.

51

14.

Voľba ďalšieho člena Predsedníctva SNR

str.

51

 

Poslanec M. Sečánsky

str.

52

 

Poslanec M. Pollák

str.

53

15. Voľba overovateľov Slovenskej národnej rady

str.

54

16. Voľba členov výborov Slovenskej národnej rady

str.

55

Poslanec F. Gaulieder

str.

55

Poslanec F. Mikloško

str.

58

Poslanec A. Duka-Zólyomi

str.

56

Poslanec P. Kanis

str.

57

Poslanec F. Javorský

str.

59

Poslanec M. Pollák

str.

60

Poslanec F. Mikloško

str.

61

Poslanec M. Miček

str.

62

Poslanec F. Mikloško

str.

63

Poslanec I. Laluha

str.

64

Poslanec M. Ftáčnik

str.

66

Poslanec J. F i g e ľ

str.

66

Poslanec I. Laluha

str.

67

Poslanec F. Mikloško

str.

67

Poslanec J. F i g e ľ

str.

68

Poslanec J. Masarik.

str.

68

Poslanec J. Slota

str.

69

Poslanec I. Ľupták.

str.

70

Poslanec J. Masarik

str.

70

Poslanec J. F i g e ľ

str.

71

Reč predsedu SNR I. Gašparoviča

str.

73

Ukončenie ustanovujúcej /1. / schôdze SNR

str.

80

Uznesenia prijaté na ustanovujúcej /1. / schôdzi SNR