Stenografická správa o 24. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

Stenozáznam


 

                    Prvý deň rokovania

      24. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

                     4. februára 1997

____________________________________________________________

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Vážené pani poslankyne,

     vážení páni poslanci,

 

     prosím, aby ste si skontrolovali, či máte všetci hlaso-

vacie karty, či ste všetci podpísaní. Zmena pri vyžiadaní si

náhradnej hlasovacej karty podľa nového rokovacieho poriadku

je v  tom, že zmenu nebudete  hlásiť, ale operátori nahlásia

predsedajúcemu, kto má náhradnú kartu.

 

     Podľa nového rokovacieho  poriadku po stanovení termínu

začatia schôdze, ak predsedajúci zistí, že nie je dostatočný

počet  poslancov, môže  po 30  minútach schôdzu  preložiť na

ďalší deň.  Ak sa do  hodiny poslanci nezídu,  musí preložiť

začiatok schôdze na ďalší deň.  Takže prosím, aby sme sa te-

raz len skúšobne prezentovali.

 

     Prezentovalo sa 103 poslancov.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Vážené pani poslankyne,

     vážení páni poslanci,

 

     otváram rokovanie 24.  schôdze Národnej rady Slovenskej

republiky.

 

     Skôr  ako pristúpime  k rokovaniu,  prosím, aby  sme sa

prezentovali.

 

     Prezentovalo sa 122 poslancov.

 

     Pani poslankyne, páni poslanci,

 

     ide o  prvú schôdzu Národnej  rady Slovenskej republiky

po nadobudnutí účinnosti zákona Národnej rady Slovenskej re-

publiky číslo  350/1996 Z. z. o  rokovacom poriadku Národnej

rady Slovenskej republiky.

 

     V súvislosti  s programom tejto  schôdze treba povedať,

že o  zaradených návrhoch zákonov  a návrhoch zmlúv  sa bude

rokovať, pokiaľ ide o legislatívny postup, podľa príslušných

ustanovení doterajšieho rokovacieho  poriadku, nakoľko tieto

návrhy boli podané pred  účinnosťou zákona o novom rokovacom

poriadku. Priebeh  a rokovanie tejto schôdze  sa bude riadiť

už podľa príslušných ustanovení nového rokovacieho poriadku.

 

     Podľa § 23 ods. 3  zákona o rokovacom poriadku o ospra-

vedlnenie svojej neúčasti na  dnešnej schôdzi písomne požia-

dali pán  podpredseda Marián Andel  (dôvod: ochorenie), pani

poslankyňa Gbúrová (takisto ochorenie)  a pán poslanec Miro-

slav Mikolášik (zahraničná cesta).

 

     Po dohode  s podpredsedami Národnej  rady a vašimi  zá-

stupcami v poslaneckom grémiu budeme na tejto schôdzi prero-

kúvať program tak, ako vám bol predložený. Chcem pripomenúť,

že uplatnenie nového rokovacieho poriadku si vyžiadalo zara-

diť  už do  návrhu programu  tejto schôdze  viacero návrhov,

ktorých schválenie predpokladá, resp. vyžaduje nový rokovací

poriadok.

 

     Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

 

     na tejto schôdzi sú pod bodmi 16, 17, 19, 22 a 36 zara-

dené návrhy  zákonov, o ktorých musím  dať hlasovať, aby sme

naplnili literu zákona, pokiaľ ide  o 60-dňovú lehotu. Tu by

som prosil, aby sme hlasovali hneď.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     Navrhujem,  aby sme  hlasovali za,  lebo ide  o zákony,

ktoré sú ešte z minulého roka.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 139 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 82 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 25 poslancov.

 

     Tieto body sme odsúhlasili,  aby boli zaradené do nášho

programu.

 

     Skôr ako pristúpime k schvaľovaniu programu 24. schôdze

Národnej rady, chcem vás informovať,  že v rokovacej sále je

nainštalované  technické zariadenie  na počítanie rečníckeho

času. Vidíte na bočnom displeji čas, ktorý plynie, a takisto

na rečníckom pulte pre toho, kto bude pri rečníckom pulte.

 

     Chcem vás  hneď upozorniť, že pri  návrhoch  na zmenu a

doplnenie programu je stanovený  limit 1 minúta. Tento limit

sa bude vždy 15 sekúnd pred ukončením a takisto 15 sekúnd po

ukončení  signalizovať na  displeji a  potom automat rečníka

vypne.

 

     Myslím,  že som  nezabudol nič  z poslaneckého  grémia,

takže  môžeme pristúpiť  k schvaľovaniu  návrhu programu 24.

schôdze.

 

     Ako prvý sa hlási pán poslanec Bugár.

 

Poslanec B. Bugár:

 

     Ďakujem pekne, pán predseda.

 

     Chcel by som navrhnúť dva  body do programu 24. schôdze

Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Ako  bod 5 navrhujem  zrušenie  uznesenia Národnej rady

Slovenskej  republiky  číslo 482 zo  4. decembra  1996. Tým,

ktorí si to nepamätajú, je  to uznesenie, ktorým bol zbavený

mandátu poslanec Gaulieder.

 

     Ako bod 6 navrhujem správu Mandátového a imunitného vý-

boru Národnej rady Slovenskej  republiky o vzdaní sa mandátu

poslanca Gašparoviča. Ako dobre viete, túto otázku som pred-

ložil na minulej schôdzi  Národnej rady Slovenskej republiky

s tým, že tu boli odovzdané dva listy predsedovi mandátového

a imunitného  výboru, a chceli by  sme vedieť,  či mandátový

a imunitný výbor už zaujal k tomu stanovisko.

 

     Ďakujem pekne.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Dobre. Pán poslanec Ftáčnik.

 

Poslanec M. Ftáčnik:

 

     Vážený  pán predseda,  napriek vášmu  oznamu... už beží

časomiera, musím si strážiť čas.

 

     Na základe rokovania dnešného poslaneckého grémia, kto-

  hovorilo o  ustanovovaní osobitných  kontrolných výborov

a počte ich  členov, a neprišlo k  dohode medzi poslaneckými

klubmi, myslím  si, že by sme  mali oddeliť otázku zriadenia

týchto výborov, ktorá vyplýva  z rokovacieho poriadku, a ur-

čenia počtu členov týchto  výborov, aby potom následne mohli

skupiny  poslancov navrhovať  členov týchto  osobitných kon-

trolných výborov.

 

     Preto  by som  chcel predniesť  návrh, aby  sme body 26

a 27 a body  30 a 31 prerokovali ako  body 10 a nasledujúce,

teda  aby sme  rozhodli najprv  o zriadení  výborov a určení

počtu členov a neskôr, ako  je to v programe vami navrhnuté,

rozhodli o zložení týchto výborov na základe návrhov poslan-

cov a poslaneckých klubov.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem aj ja.

 

     Pán poslanec Lauko.

 

Poslanec P. Lauko:

 

     Ďakujem, pán predseda.

 

     Pán predseda, ako moji kolegovia aj ja som dostal prvý-

krát na  stôl tlač 606  o uznesení Národnej  rady Slovenskej

republiky, ktorým sa  upravujú podrobnejšie pravidlá rokova-

nia Národnej  rady Slovenskej republiky. Vzhľadom  na to, že

je to prvý bod rokovania  a  nie sme schopní si to preštudo-

vať, navrhujem, aby sa tento bod presunul na rokovanie mini-

málne zajtra, to znamená ako siedmy bod.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ktorý bod?

 

 

Poslanec P. Lauko:

 

     Prvý  bod aby  sa  prerokoval  ako siedmy  bod programu

a aby ho predtým prerokovali všetky výbory Národnej rady.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Volf.

 

Poslanec J. Volf:

 

     Ďakujem.

 

     Pán  predseda,  dávam  návrh  bodu  do  programu  tejto

schôdze.

 

     Vzhľadom  na to,  že po  náleze Ústavného  súdu ohľadne

privatizácie priamymi predajmi cez Fond národného majetku sa

vláda k tejto situácii ešte jednoznačne nevyjadrila a súčas-

  zákon neumožňuje,  aby sa  ďalej privatizácia vykonávala

priamym predajom, neumožňuje to ani vláde, neumožňuje to ani

Fondu národného  majetku, žiadala by  sa informácia v  tejto

veci. Teda dávam konkrétny návrh bodu, ktorý by znel: infor-

mácia vlády Slovenskej republiky o spôsobe riešenia súčasnej

situácie v  privatizácii o náleze  Ústavného súdu Slovenskej

republiky  o neústavnosti  priamych predajov uskutočňovaných

Fondom  národného majetku  a ďalšej  koncepcii privatizácie.

Navrhujem tento bod na štvrtok,  teda pred otázky a interpe-

lácie.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Benčík.

 

 

 

Poslanec M. Benčík:

 

     Ďakujem pekne za udelené slovo.

 

     Vážený pán predseda,

 

     odporúčam  doplniť  program  24.  schôdze Národnej rady

o návrh  skupiny poslancov  na vydanie  zákona Národnej rady

Slovenskej republiky,  ktorým sa mení  a dopĺňa zákon  číslo

92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby

v znení neskorších  predpisov a zákon  Národnej rady Sloven-

skej republiky  číslo 39/1993 Z. z.  o Najvyššom  kontrolnom

úrade Slovenskej republiky. Ide  o tlač 561. Podstatou tohto

návrhu je, aby Najvyšší  kontrolný úrad Slovenskej republiky

konečne mohol kontrolovať Fond národného majetku.

 

     Ďakujem pekne.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Kanis.

 

Poslanec P. Kanis:

 

     Vážený pán predseda,

     vážená Národná rada,

 

     programové vyhlásenie vlády je koncipované na štyri ro-

ky, na celé volebné obdobie. Hoci sme ešte len v polčase vo-

lebného obdobia, je zrejmé, že  jedna vec je program a druhá

vec  realita. Aby  občania Slovenskej  republiky vedeli viac

o tom, v akom stave je naša spoločnosť, navrhujem do progra-

mu nový bod 34 - správa vlády  Slovenskej  republiky o dvoj-

ročnom plnení programového vyhlásenia.

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pán poslanec Langoš.

 

Poslanec J. Langoš:

 

     No, to je úľava. Ďakujem pekne.

 

     Pán predseda,

     dámy a páni,

 

     navrhujem zaradiť  ako nový bod pred  bod 38 - odpovede

členov vlády - prerokovanie návrhu zákona o sprístupnení ar-

chívov Štátnej bezpečnosti (tlač číslo 581). Spolu s kolega-

mi poslancami Ladislavom Pittnerom a Ivanom Šimkom sme vlani

v marci predložili návrh zásad. Keďže neboli prerokované vý-

bormi do konca roka, 31.  decembra minulého roka sme predlo-

žili návrh zákona napísaného na základe týchto zásad. Prero-

kovanie  a schválenie  tohto zákona  považujeme za  urgentné

z tohto dôvodu: Je verejne  dôvodné podozrenie, že Slovenská

informačná  služba sa  dopustila trestných  činov zavlečenia

občana Slovenskej republiky do cudziny, trestného činu vraž-

dy, trestných  činov nedovoleného odposluchu  a bytovej pre-

hliadky v sídle biskupa Baláža.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem, pán poslanec.

 

Poslanec J. Langoš:

 

     Pardon,  nie,  nie,  nie.  ...biskupa Baláža... Hovorím

dôvody. Tento zákon...

 

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem, pán poslanec. Zapnite pána poslanca Cupera.

 

Poslanec J. Cuper:

 

     Vážený pán predseda,

     milé poslankyne,

     vážení poslanci,

 

     navrhujem  zaradiť do  programu ako  bod 38  informáciu

predsedu Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií ús-

tavných činiteľov a  vyšších štátnych funkcionárov. Vzhľadom

na to, že prerokovanie otázky predaja bytov Fondom národného

majetku bolo vo výbore  neverejné, žiadam, aby aj informácia

bola podaná na neverejnom zasadaní.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pán poslanec Prokeš.

 

Poslanec J. Prokeš:

 

     Ďakujem, pán predseda.

 

     Navrhujem zaradiť  podľa terajšieho návrhu,  ktorý máme

na stole, bod 36 pred terajší bod 35, resp. ich zameniť. Aby

som bol presný, navrhujem, aby  sme rokovali najprv o návrhu

zákona o Matici slovenskej a až  potom o návrhu zákona o za-

hraničných Slovákoch.

 

     Ďakujem.

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pán poslanec Poliak.

 

Poslanec A. Poliak:

 

     Ďakujem za slovo, pán predseda.

 

     Nemám doplňujúci  bod programu, ale  chcem povedať pánu

poslancovi Bugárovi, že mandátový  a imunitný výbor predloží

správu  vtedy, keď  bude konštituovaný  na pomernom princípe

zastúpenia politických strán a hnutí, a to sa urobí dnes. Až

potom môže mandátový a imunitný  výbor zasadnúť a riešiť tie

problémy.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Šagát.

 

Poslanec T. Šagát:

 

     Ďakujem za slovo, pán predseda.

 

     Vážené kolegyne, kolegovia,

 

     dovoľte mi opakovane navrhnúť  nový bod programu, ktorý

by mal  znieť: správa Ministerstva  zdravotníctva Slovenskej

republiky o vecnom a časovom harmonograme privatizácie zdra-

votníckych zariadení v roku 1997 a vyhodnotenie privatizácie

kúpeľov a žriediel v rokoch 1995 a 1996. Prosím zaradiť ten-

to bod pred bod 38 a som presvedčený, že  nikto z vás nebude

hlasovať proti.

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Köteles.

 

Poslanec L. Köteles:

 

     Ďakujem.

 

     Vážená Národná rada,

 

     vychádzajúc z presvedčenia,  že poslancom Národnej rady

by sme mali vytvoriť priestor vyjadriť sa k všeobecným otáz-

kam našej  spoločnosti, navrhujem ďalší  bod 41 -  všeobecná

rozprava.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ešte raz pán poslanec Langoš.

 

Poslanec J. Langoš:

 

     Ďakujem pekne.

 

     Tá minúta  je strašne krátka, pán  predseda. Ja len do-

končím. Tento zákon ukladá správu zväzkov Štátnej bezpečnos-

ti ministerstvu vnútra, ktoré sú v nelegálnom držaní Sloven-

skej  informačnej služby,  a zabráni  tak možnému  zneužitiu

týchto zväzkov na vydieranie ľudí.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pani poslankyňa Rusnáková.

 

 

Poslankyňa E. Rusnáková:

 

     Vzhľadom na to, že opozičné poslanecké kluby už dlhodo-

bo žiadajú, aby bolo ich zastúpenie v Národnej rade a v kon-

trolných orgánoch pomerné, ktoré by vyjadrovalo percentuálne

výsledky ich  zastúpenia v Národnej  rade, a aby  prejavenou

istou vôľou koalície došlo k zmenám v tejto oblasti, navrhu-

jem:

 

     Nový bod 37 - rekonštrukcia  orgánov Národnej rady Slo-

venskej republiky, ktorá by sa týkala funkcionárov a výborov

Národnej rady

 

     a) návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady,

 

     b) voľba dvoch podpredsedov Národnej rady,

 

     c) odvolanie predsedov výborov Národnej rady,

 

     d) voľba predsedov výborov Národnej rady,

 

     e) voľba poslancov do výborov Národnej rady.

 

     Nový bod 38 - rekonštrukcia mediálnych rád

 

     a) návrh na odvolanie členov Rady Slovenskej televízie,

Rozhlasovej rady a Rady  pre rozhlasové a televízne vysiela-

nie,

 

     b)  návrh na  voľbu členov  Rady Slovenskej  televízie,

Rozhlasovej rady a Rady  pre rozhlasové a televízne vysiela-

nie.

 

     Nový bod 39 - rekonštrukcia  dozornej rady Fondu národ-

ného majetku

 

     a) odvolanie  členov dozornej rady  Fondu národného ma-

jetku,

 

     b) voľba členov dozornej rady Fondu národného majetku.

 

     Bod 40 - rekonštrukcia orgánov  Najvyššieho kontrolného

úradu

 

     a) návrh na  odvolanie podpredsedu Najvyššieho kontrol-

ného úradu,

 

     b) voľba podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Vaškovič.

 

Poslanec V. Vaškovič:

 

     Vážený pán  predseda, navrhujem presunúť  bod číslo 16,

čiže vládny návrh zákona  o Exportno-importnej banke Sloven-

skej republiky, pred bod číslo  35. Sledujem tým možnosť vy-

tvoriť  priestor  na  prípadné  konzultácie s predkladateľom

vzhľadom na to, že predpokladám, že k tomuto návrhu bude ob-

rovské množstvo pozmeňujúcich návrhov.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pekne.

 

     Páni poslanci, pani poslankyne,  nadviažem teraz na po-

zmeňujúci návrh pána poslanca Ftáčnika, to s tým súvisí. Tak

ako sme  sa dohodli v  poslaneckom grémiu, navrhujem  zmeniť

poradie bodov 28 a 29 tak, že  bod 29 bude ako 28, a takisto

body 33 a 32, že bod 33 bude  ako bod 32. To je dohoda z po-

slaneckého grémia.

 

     Vážené pani  poslankyne, páni poslanci,  končím možnosť

navrhovania zmien a doplnenia programu  s tým, že čas plynie

veľmi rýchlo, aj vy rýchlo  hlásite zmeny. Zrejme všetko ne-

stačím dostatočne zapísať a prosím potom o spoluprácu.

 

     Prvý pozmeňujúci návrh je  od pána poslanca Bugára, aby

sme zaradili ako bod číslo 5 zrušenie uznesenia Národnej ra-

dy Slovenskej republiky číslo 482 zo 4. 12. 1996.

 

     Prosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 142 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 66 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 68 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Neprijali sme tento doplňujúci návrh poslanca Bugára.

 

     Druhý návrh - zaradiť ako bod číslo 6 správu mandátové-

ho a imunitného výboru o návrhu na odvolanie predsedu Národ-

nej rady.  (Hlas zo sály.) Tak  ma opravte. Zapnite mikrofón

pánu poslancovi.

 

Poslanec B. Bugár:

 

     Pán predseda, asi ste  nedávali pozor. Včera som sledo-

val, čo ste povedali v  televízii. Nikto nenavrhuje vaše od-

volanie. Navrhujem, aby mandátový a imunitný výbor predložil

Národnej rade  správu o vzdaní sa  mandátu poslanca. V tomto

prípade ide  o listy, ktoré  sa objavili jednak  tu a jednak

u pána predsedu  mandátového a imunitného  výboru, ktoré ste

podpísali vy.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím, hlasujte o tomto návrhu.  Až na to, že ich pod-

písal Béla Bugár, a nie ja.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 137 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 56 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 67 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov.

     Nehlasovali 3 poslanci.

 

     Tento návrh neprešiel.

 

     Ďalší  návrh mal  pán poslanec  Ftáčnik, ktorý vyplýval

z rokovania parlamentného grémia, kde navrhuje, aby sme body

26, 27,  30 a 31 zaradili  za bod 7. (Hlas  z pléna.) Za bod

9? Mne  to tu vyšlo, že  za bod 7. Tak  dobre. Čiže body 26,

27, 30 a 31 za bod 9. Je to dohoda z politického grémia.

 

     Prosím, hlasujeme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 140 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 127 poslancov.

     Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

     Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Takže sme schválili tento pozmeňujúci návrh.

 

     Ďalej pán poslanec Lauko navrhuje,  aby sme bod 1 zara-

dili ako bod 7, aby to prerokovali výbory.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 141 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 66 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 48 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov.

 

     Neprijali sme ani tento návrh.

 

     Ďalej  mal pozmeňujúci  návrh pán  poslanec Volf, ktorý

žiada informáciu  od vlády. Nebudem to  zrejme vedieť opako-

vať, budem to len parafrázovať - informáciu vlády o súčasnom

stave privatizácie.

 

     Zapnite pána poslanca Volfa,  aby neprotestoval, že som

povedal niečo zle.

 

Poslanec J. Volf:

 

     O tom,  aby  sa  vláda  vyjadrila  k súčasnej  situácii

v privatizácii po  náleze Ústavného súdu a  o ďalšej koncep-

cii, lebo sú tam legislatívne problémy s priamymi predajmi.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcom návrhu

pána poslanca Volfa.

 

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 142 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 65 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 45 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 30 poslancov.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Ďalej  mal doplňujúci  návrh pán  poslanec Benčík.  Ide

o zákon  92/1991 Zb. a zákon 39/1993 Z. z.,  tlač 561, o ich

zaradenie na túto schôdzu.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 141 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 70 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 30 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 41 poslancov.

 

     Neprijali sme tento návrh.

 

     Ďalej pán poslanec Kanis žiada,  aby sme ako bod 34 za-

radili informáciu vlády o  dvoch rokoch plnenia programového

vyhlásenia.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 142 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 66 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 23 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 52 poslancov.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Neprijali sme ani tento návrh.

 

     Pán poslanec Langoš žiada, aby  sme ako bod 37 zaradili

tlač 581. Týka sa to archívov Štátnej bezpečnosti.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 140 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 53 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 53 poslancov.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Neprijali sme ani tento návrh.

 

     Pán poslanec Cuper žiada,  aby sme na základe uznesenia

jeho výboru zaradili ako bod  informáciu tohto výboru o pri-

vatizácii bytov  Fondu národného majetku  a s tým  súvisiace

nezlučiteľnosti. Navrhuje, aby toto rokovanie bolo neverejné.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 141 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 99 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 5 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 36 poslancov.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Takže sme tento návrh prijali.

 

 

     Pán poslanec Prokeš žiada,  aby sme zmenili poradie ro-

kovania o zákonoch o Matici slovenskej a zahraničných Slová-

koch  tak, aby  zákon o  Matici slovenskej  bol pred zákonom

o zahraničných Slovákoch.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 136 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 85 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 36 poslancov.

     Nehlasovalo 5 poslancov.

 

     Prijali sme túto zmenu.

 

     Ďalej pán poslanec Šagát žiada nový bod 38, a to správu

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, v ktorej by

bol časový harmonogram privatizácie zdravotníckych zariadení

na rok 1997 a taký istý návrh sa týka kúpeľných zariadení.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 139 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 72 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 55 poslancov.

 

     Tento nový bod 38 sme zaradili do programu.

 

     Poslanec  Köteles žiada,  aby sme  ako bod  41 zaradili

všeobecnú  rozpravu. Nový  rokovací poriadok  nepozná takúto

rozpravu. Všeobecná rozprava bola nahradená novými ustanove-

niami, podľa ktorých sa  vláda predvoláva sem (hodina otázok

atď.).

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 138 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 60 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 52 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov.

 

     Tento návrh neprešiel.

 

     Pani poslankyňa  Rusnáková žiada, aby  ako bod 37  bola

zaradená  rekonštrukcia  orgánov  Národnej  rady  Slovenskej

republiky, funkcionárov  a výborov Národnej  rady Slovenskej

republiky: a)  návrh na odvolanie  podpredsedu Národnej rady

Slovenskej republiky,  b) návrh na  voľbu dvoch podpredsedov

Národnej  rady Slovenskej  republiky, c)  návrh na odvolanie

predsedov  výborov  Národnej  rady  Slovenskej republiky, d)

voľba predsedov výborov  Národnej rady Slovenskej republiky,

e) návrh na voľbu poslancov do výborov Národnej rady Sloven-

skej republiky.  Tu sú i ďalšie  body. Zrejme žiada hlasovať

o každom osobitne.

 

     Prosím, hlasujeme o návrhu, ktorý som teraz prečítal.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 140 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 61 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 68 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Tento prvý návrh neprešiel.

 

     Ako bod 38 žiada  zaradiť riešenie otázky rekonštrukcie

Rady Slovenskej  televízie, Rozhlasovej rady  a Rady Sloven-

skej republiky  pre rozhlasové a televízne  vysielanie, a to

a) návrh na odvolanie členov Rady Slovenskej televízie, Roz-

hlasovej  rady a  Rady Slovenskej  republiky pre  rozhlasové

a televízne vysielanie, b) návrh  na voľbu členov týchto or-

gánov.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 142 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 62 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 62 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Neprijali sme ani tento druhý návrh pani poslankyne.

 

     Ako tretí  návrh má zaradenie  bodu 39 -  rekonštrukcia

dozornej rady Fondu národného majetku,  a to a) návrh na od-

volanie členov dozornej rady Fondu národného majetku, b) ná-

vrh na voľbu členov dozornej rady Fondu národného majetku.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 138 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 58 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 60 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

     Nehlasovali 3 poslanci.

 

     Takže sme neprijali ani tento návrh.

 

     Posledný návrh  pani poslankyne je  zaradiť ako bod  40

rekonštrukciu  Najvyššieho kontrolného  úradu Slovenskej re-

publiky, a to a)  návrh na odvolanie podpredsedu Najvyššieho

kontrolného  úradu Slovenskej  republiky, b)  návrh na voľbu

podpredsedu  Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej repub-

liky.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 138 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 59 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 69 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 8 poslancov.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Neprijali sme ani tento  posledný doplňujúci návrh pani

poslankyne.

 

     Mám posledný návrh, ktorý  predniesol pán poslanec Vaš-

kovič. Sledujte, či  to poviem tak, ako ste  chceli. Ako bod

35 zaradiť návrh zákona o Exportnej a importnej banke.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 141 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 69 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 23 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 49 poslancov.

 

     Tento návrh sme neprijali.

 

     Posledný návrh, pani poslankyne, páni poslanci, som mal

ja s tým, aby bod 29 bol  ako bod 28 a opačne, a takisto bod

33 ako bod 32 a opačne. Je to na základe rozhovorov z posla-

neckého grémia.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 136 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 125 poslancov.

     Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

     Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Tento návrh sme prijali.

 

     Vážené pani poslankyne,  páni poslanci, konštatujem, že

sme  rozhodli o  všetkých doplňujúcich  návrhoch, preto  dám

hlasovať o  schválení programu ako  celku aj s  doplňujúcimi

a pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sme odsúhlasili.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 135 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 85 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 25 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Môžem konštatovať,  že sme schválili  program rokovania

24. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

 

 

     Vážené pani poslankyne,

     vážení páni poslanci,

 

     podľa § 27  ods. 2 zákona o rokovacom  poriadku do roz-

pravy k prerokúvanej veci  sa poslanci prihlasujú písomne do

zoznamu  rečníkov po  schválení programu  schôdze do začatia

rokovania o návrhu v príslušnom bode programu schôdze Národ-

nej rady a ústne po vystúpení rečníkov v rozprave zapísaných

do zoznamu rečníkov.

 

     Takže  kto chce vystúpiť v rozprave k tomuto prvému bo-

du, ktorý  bude nasledovať, má  sa prihlásiť a  písomné pri-

hlášky dostanem  od pultu, kde  sa prihlasuje. Ak  sa niekto

chce prihlásiť ešte v rámci  rozpravy, musí to urobiť potom,

len čo posledný z prihlásených odreční, a v poradí, ako bude

zapísaný na displeji, bude potom vystupovať.

 

     Pristúpime k  p r v é m u  bodu programu, ktorým je

 

     návrh na uznesenie  Národnej rady Slovenskej republiky,

ktorým Národná rada Slovenskej republiky upravuje podrobnej-

šie pravidlá svojho rokovania.

 

     Návrh uznesenia ste dostali ako tlač 606.

 

     Prosím  predsedu Ústavnoprávneho  výboru Národnej  rady

 poslanca Petra Brňáka, aby návrh uviedol.

 

Poslanec P. Brňák:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené dámy,

     vážení páni,

 

     dovoľte mi, aby som v súlade  s ustanovením § 26 ods. 1

zákona Národnej  rady Slovenskej republiky číslo  350 z roku

1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej re-

publiky na základe poverenia Ústavnoprávneho výboru Národnej

rady Slovenskej republiky zo dňa 31. 1. 1997 vystúpil v mene

navrhovateľov návrhu uznesenia  Národnej rady Slovenskej re-

publiky, ktorým  Národná rada Slovenskej  republiky upravuje

podrobnejšie pravidlá svojho rokovania, spomínaná tlač 606.

 

     Úvodom  si  dovolím  uviesť  skutočnosti,  ktoré viedli

k spracovaniu predmetného návrhu a k jeho predloženiu Národ-

nej rade Slovenskej republiky.

 

     Ako je známe, zákon  Národnej rady Slovenskej republiky

číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slo-

venskej republiky nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 1997. Predmet-

ný zákon  v úvodných ustanoveniach  v § 1 ods. 2  uvádza, že

Národná  rada  Slovenskej  republiky  a  jej  výbory si môžu

v medziach tohto zákona upraviť  svoje vnútorné pomery a po-

drobnejšie pravidlá svojho rokovania uznesením.

 

     Pokiaľ ide o súčasný  platný rokovací poriadok Národnej

rady Slovenskej republiky, je to nový, praxou ešte neoverený

právny predpis. Napriek tomu na stretnutí predkladateľov ná-

vrhu tohto zákona pánov  Ivana Gašparoviča, Milana Sečánske-

ho, Milana  Ftáčnika a Petra Brňáka  s vedením Národnej rady

Slovenskej republiky,  reprezentovaným jej predsedom  a pod-

predsedami, sme  dňa 17. januára 1997  konštatovali, že nie-

ktoré  ustanovenia nového  rokovacieho poriadku  si vyžadujú

väčšiu pozornosť a jednotný výklad,  ktorý je možné v inten-

ciách § 1 ods. 2  rokovacieho poriadku Národnej rady Sloven-

skej  republiky upraviť  len formou  navrhovaného uznesenia.

Z predmetnej myšlienky  sme vychádzali pri  posudzovaní jed-

notlivých ustanovení nového rokovacieho poriadku, keď sme sa

zamerali  na tie  jeho ustanovenia,  ktoré by  si vyžadovali

zvýšenú  pozornosť a  jednotnú aplikáciu  v praxi. Výsledkom

predmetného  pracovného  stretnutia  zo dňa 17. januára 1997

bol  návrh materiálu,  ktorý na  svojej 70.  schôdzi posúdil

a schválil Ústavnoprávny výbor  Národnej rady Slovenskej re-

publiky.

 

     Vážené dámy,

     vážení páni,

 

     predmetný návrh  predkladáme na posúdenie  a schválenie

Národnej rade Slovenskej republiky s plným vedomím, že nejde

o uzavretý a definitívne vyriešený  okruh problémov, ku kto-

rým má Národná rada Slovenskej republiky prijať podrobnejšie

pravidlá svojho rokovania. Je zrejmé, že život prinesie ďal-

šie problémy,  ktoré si budú vyžadovať  riešenia už uvedenou

formou. Z tohto dôvodu  môžeme považovať predložený materiál

za otvorený  s tým, že  sa k nemu  v prípade potreby  môžeme

vrátiť. Národná  rada Slovenskej republiky  si totiž takýmto

uznesením môže upraviť i ďalšie svoje pomery, resp. pravidlá

rokovania, pričom jediným a hlavným kritériom sú medze záko-

na Národnej rady  Slovenskej republiky  číslo 350/1996 Z. z.

o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Vážené kolegyne a kolegovia, prosím o posúdenie predlo-

ženého návrhu bez politických predsudkov s tým, že ako pove-

rený   zástupca  predkladateľa   vítam  každý  konštruktívny

a zlepšujúci návrh k nemu.

 

     Ďakujem za pozornosť.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem  pánu poslancovi  Brňákovi. Prosím,  aby zaujal

miesto pre spravodajcov.

 

     Teraz prosím  pána Milana Sečánskeho,  ktorého ústavno-

právny výbor  poveril plniť úlohu spravodajcu  k tomuto bodu

programu, aby informoval o  výsledku prerokovania návrhu uz-

nesenia vo výbore.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Pán predseda,

     vážené dámy,

     vážení páni,

 

     dovoľte mi,  aby som si  na základe poverenia  Ústavno-

právneho  výboru Národnej  rady Slovenskej  republiky zo dňa

30.  januára 1997  splnil úlohu,  ktorú zákon  Národnej rady

Slovenskej republiky  číslo 350/1996 Z.  z. o rokovacom  po-

riadku Národnej rady podľa §  27 tohto zákona ukladá spravo-

dajcovi k prerokúvanému návrhu  uznesenia Národnej rady Slo-

venskej republiky, ktorým  Národná rada Slovenskej republiky

upravuje podrobnejšie pravidlá svojho rokovania, tlač 606.

 

     Ako už uviedol vo svojom úvodnom slove poverený zástup-

ca ústavnoprávneho výboru  pán poslanec Brňák, ide o inicia-

tívny návrh vypracovaný a predkladaný Ústavnoprávnym výborom

Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Ústavnoprávny výbor Národnej  rady Slovenskej republiky

tento návrh prerokoval a schválil  na svojej 70. schôdzi 30.

januára 1997 uznesením číslo  387, pričom popri určení pove-

reného člena výboru, ktorý  uvedie návrh na schôdzi Národnej

rady Slovenskej republiky,  a spravodajcu  odporúča Národnej

rade Slovenskej republiky predložený  návrh uznesenia a jeho

prílohy schváliť.

 

     Ako  spravodajca  Národnej  rady  Slovenskej  republiky

k prerokúvanej veci návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej

republiky, ktorým Národná rada upravuje podrobnejšie pravid-

lá svojho rokovania, odporúčam  po vykonanej rozprave schvá-

liť.

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem  pekne pánu  spoločnému spravodajcovi.  Prosím,

aby zaujal miesto určené pre spravodajcov výborov.

 

     Vážené pani poslankyne, páni poslanci, teraz by som mal

na základe § 27 ods.  3 rokovacieho poriadku prečítať zoznam

poslancov,  ktorí sa  prihlásili do  rozpravy písomne, alebo

zástupcov klubov. Ani zástupca klubu, ani žiaden poslanec sa

písomne neprihlásili do rozpravy.

 

     Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy.

 

     Pán poslanec Prokeš.

 

Poslanec J. Prokeš:

 

     Hlásim sa do rozpravy, pán predseda.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Hlásia sa  pán poslanec Prokeš,  Rózsa, Lauko, Ftáčnik.

Tak budete  ako piaty, pán poslanec.  Ešte pán poslanec Hru-

šovský.

 

     Ďakujem pekne. Takže v tom  poradí, ako som čítal. Nech

sa páči, pán poslanec Prokeš. (Hlasy v sále.) Áno, prihláse-

nie sa do rozpravy je už uzavreté.

 

Poslanec J. Prokeš:

 

     Ďakujem, pán predseda.

 

     Aj keď nie je to priamo  v súlade s týmito návrhmi, mám

predsa len niekoľko pozmeňujúcich návrhov.

 

 

     V bode 7, ktorý sa  vzťahuje  na § 27 ods. 3, navrhujem

doplniť: "Ak viacerí rečníci  stratia poradie, môžu vystúpiť

až po všetkých prihlásených rečníkoch, ktorí poradie nestra-

tili, a to v poradí, v akom stratili poradie. Ak rečník opäť

stratí poradie, slovo sa mu už neudelí." Pretože tam je rie-

šený jeden  rečník a ten vystupuje  posledný. Ak bude ďalší,

tak kto z nich bude posledný?

 

     Ďalej k bodu 10  - odporúčam vypustiť toto ustanovenie,

ktoré  je  tu  uvedené,  pretože  považujem za diskrimináciu

tých, ktorí radi píšu rukou, že musia písať na písacom stro-

ji.

 

     Navrhujem  všetkým zvážiť  bod 11,  že faktickou pripo-

mienkou nemožno reagovať na inú faktickú pripomienku, preto-

že sa môže  veľmi ľahko stať, že niekto  tu prednesie niečo,

čo nie je pravda, a nebude  sa dať vlastne ani k tomu pozna-

menať, že dotyčný poslanec sa vo faktickej poznámke mýlil.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pán poslanec Rózsa.

 

     Nech sa páči, pán poslanec Kováč - faktická poznámka.

 

Poslanec R. Kováč:

 

     Vážený pán predseda,

     kolegyne, kolegovia,

 

     dovoľte, aby som doplnil  argumentáciu pána kolegu Pro-

keša k bodu 10. V prípade, že je  potrebné  doplňujúci a po-

zmeňujúci návrh dať písomne na písacom stroji, a vzhľadom na

to, že nemáme k dispozícii počítače tu v miestnosti a nemáme

tu ani tlačiarne, nútime  vlastne poslanca, ktorý si pripra-

vuje návrh ako reakciu na predchádzajúce pozmeňujúce návrhy,

aby sa vzdialil z rokovacej miestnosti. Naopak, pravidlá ho-

voria, že by počas rokovania mal sedieť tu. Ja sa preto pri-

hováram ďalším argumentom za podporu jeho názoru.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec,  musím vás prerušiť.  Faktickou poznámkou

podľa rokovacieho poriadku nemôžete dávať doplňujúce návrhy.

 

Poslanec R. Kováč:

 

     Ja nedávam doplňujúci návrh, dávam argumentáciu.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ani argumentáciu. Môžete sa  prihlásiť vždy do rozpravy

potom.

 

Poslanec R. Kováč:

 

     Ja dávam argumentáciu pánu poslancovi Prokešovi na pod-

poru jeho návrhu.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Dobre, ďakujem.

 

     Nech sa páči, pán poslanec.

 

 

 

 

 

Poslanec E. Rózsa:

 

     Vážený pán predseda,

     vážená Národná rada,

 

     považujem bod 23 predloženého  návrhu k § 150 uznesenia

Národnej rady za nesprávny a skoro svojvoľný. Totiž je prav-

da, že Národná  rada podľa zákona číslo 350/1996  Z. z. môže

podrobnejšie upraviť svoje vnútorné  pomery a pravidlá roko-

vania, ale v tomto bode, ak  rozumiem § 150, nejde o podrob-

nejšiu úpravu, ale o zmenu, lebo  v § 150 je jasne povedané,

ktoré návrhy zásad a návrhy zákonov sa prerokujú podľa dote-

rajších predpisov,  a v tomto bode,  ktorý je predložený, sa

to vysvetľuje tak, že aj v  tom prípade, ak síce nebol pred-

ložený návrh  zákona na rokovanie, ale  len zásady, aj tieto

zákony sa predložia podľa starého rokovacieho poriadku. Bude

to robiť v budúcnosti zmätok.  Som toho názoru, že tento bod

treba vynechať,  najmä preto, lebo ustanovenia  § 150 zákona

číslo 350 možno zmeniť iba zákonom.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pán poslanec Lauko.

 

Poslanec P. Lauko:

 

     Vážený pán predseda,

     vážení kolegovia,

 

     chcel som  aj vo svojom návrhu  pri navrhovaní programu

umožniť  vám, kolegom  poslancom, aby  ste si  túto tlač 606

preštudovali, keďže ste ani  ostatní v iných výboroch nemali

možnosť sa  s ňou zoznámiť. Tak  ako vy, aj ja  som sa s ňou

zoznámil len  po príchode do tejto  rokovacej miestnosti. Je

mi ľúto, že ste hlasovaním odmietli takúto možnosť preštudo-

vať si to  do zajtra a vyhli by sme  sa možno ďalším chybám,

ktoré takto vzniknú.

 

     Ďalej: Predkladateľ pán Brňák, predseda ústavnoprávneho

výboru, povedal, že mesiac po schválení rokovacieho poriadku

vlastne upravujeme 24 bodov tohto rokovacieho poriadku a do-

plňujeme ho,  a on hovoril,  že sa snažíme  ho doplniť. Len-

že,  bohužiaľ, musím  konštatovať, že  nehovorí pravdu, lebo

v niektorých  bodoch sú  priamo protichodné  návrhy. Takýmto

bodom je bod 9.

 

     K  § 27  ods. 9:  Zaujatie stanoviska  členom vlády ako

zástupcu  navrhovateľa  neznamená  otvorenie rozpravy  podľa

§ 35 ods. 6. Ja vám, kolegovia, prečítam § 6 bodu 35.

 

     Ak sa člen vlády ujme slova po skončení rozpravy a pred

hlasovaním, otvára sa tým rozprava znova. Uznesením sa navr-

huje, že zaujatie stanoviska členom vlády ako zástupcu navr-

hovateľa  neznamená otvorenie  rozpravy podľa  § 35  ods. 6.

Práve  opačne sa  navrhuje v  uznesení, ako  je to  v zákone

o rokovacom poriadku. Preto to nie  je žiadna úprava, ale je

to zmena.

 

     Preto navrhujem bod 9  z tohto uznesenia vypustiť, lebo

keď ho nevypustíme, kolegovia, tak sa tu bude znova opakovať

to, čo sme zažívali celé dva roky, že keď vystúpil niekto so

svojím  návrhom,  členovia  vlády  tu  čakali, dokiaľ skončí

predsedajúci  rozpravu, potom  dotyčnému poslancovi povedali

to, čo chceli, a dotyčný poslanec už nemohol na to reagovať.

Ak schválite  v tomto uznesení  bod 9, tak  budete strojcami

pokračovania takéhoto stavu v tejto poslaneckej snemovni.

 

     Ďakujem.

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Ďalej pán poslanec Ftáčnik.

 

Poslanec M. Ftáčnik:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené kolegyne a kolegovia,

 

     mám niekoľko kratučkých poznámok  a zopár návrhov k to-

muto uzneseniu.  Niektoré sú celkom  formálne, ktoré vznikli

pri dopĺňaní tohto stanoviska.

 

     Rád by  som zareagoval na kolegu  predrečníka k bodu 9,

k § 27  ods. 9, kde sa  mi zdá, že vlastne  len potvrdzujeme

to, čo  je v zákone napísané,  a to, čo sme  mali riešiť pri

zákone.  Ak mal  kolega Lauko  pocit, že  by mal navrhovateľ

reagovať v priebehu rozpravy,  to samozrejme vždy môže, pre-

tože má na  to § 26. Ale po skončení  rozpravy, tak sa to tu

tradovalo, a myslím  si, že to má svoju  logiku,  aby zaujal

alebo mohol zaujať, ak chce, stanovisko k výsledkom rozpravy

spravodajca a navrhovateľ, o tom hovorí  § 27 odsek 9. Ak by

ešte raz vystúpil, vtedy otvára  rozpravu podľa § 35 ods. 6.

Niekedy sa  to hodí, tie  situácie sa tu  vyskytli v rôznych

prípadoch, a  takéto ustanovenie tiež  má svoj zmysel.  A tu

sme len chceli upozorniť, že  keď po skončení rozpravy, teda

po  uzavretí rozpravy  poslancov vystúpi  navrhovateľ, že to

neznamená postup podľa § 35 odsek 6. Myslím si, že je to lo-

gické. Ak  sa vám doterajšia prax  nepáčila, bolo treba inak

konštruovať zákon, teda § 27 odsek 9, ale to je v tom zákone

napísané.

 

     K bodu 10 - netvrdím,  že písací stroj alebo osobný po-

čítač  je najlepší  spôsob, ako  podávať pozmeňujúce návrhy,

ale logika toho návrhu vychádzala  z toho, ja to len vysvet-

lím, netvrdím, že to tak musí byť, ako je tu napísané, môže-

me ho aj vypustiť, ale logika bola taká, že ťažisko prerokú-

vania zákonov  je vo výboroch. Tam  sa môžu prednášať návrhy

ústne, tam  sa poslanec môže  s tým zákonom  takpovediac po-

hrať, lebo malo by byť na to viac času. Ak tu v Národnej ra-

de treba na prednesenie  pozmeňujúceho návrhu písomný súhlas

15 poslancov, tak  už je možné okrem súhlasu  15 kolegov za-

bezpečiť si aj ten návrh  písomne. Ťažko sa dá predpokladať,

že  tu budeme  opravovať pozmeňujúce  návrhy. Ak  by sa také

stalo, asi by sme mali upustiť  od tej zásady. Teda to chcel

povedať pán poslanec Kováč, tomu rozumiem. Ale ak sa poslan-

ci budú  pripravovať na vystúpenie v  rozprave a budú zháňať

súhlas 15 poslancov, asi  nebude problém, aby si zabezpečili

svoj návrh písomne. To sa chcelo povedať bodom 10, možno nie

presne, skúsme  nájsť nejaké formulácie,  ktoré to vyriešia,

alebo to vypusťme a snažme sa podľa toho riadiť.

 

     K bodu 11 mám pozmeňujúci návrh,  že zákon v § 33 nepo-

zná  faktickú pripomienku,  ale faktickú  poznámku.  Čiže ak

zostane znenie bodu 11, tak by sme mali zmeniť slovo "pripo-

mienka" na slovo "poznámka" v súlade s § 33.

 

     Ďalej mám  doplňujúci návrh k bodu  22, to je opakované

druhé čítanie.  Zatiaľ sme od  takého postupu veľmi  ďaleko,

ale  tu sa  spresňuje, ako sa bude  postupovať. V opakovanom

druhom  čítaní sa  rokuje o  návrhu zákona  v znení  doteraz

schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich  návrhov a v ďalšej

vete sa hovorí, že tieto pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy

možno ďalej meniť  a dopĺňať. Niekedy sa môže  stať, že bude

treba zmeniť aj pôvodné ustanovenia zákona, že kvôli tomu sa

dostal zákon  na druhé čítanie,  pretože v treťom  čítaní je

možné  opraviť problémy,  ktoré sme  spôsobili prijatím, po-

vedzme, dvoch kontradiktórnych návrhov. Ale môže sa stať, že

prijatý  pozmeňujúci návrh  súvisí s  takým ustanovením,  ku

ktorému žiadny  pozmeňujúci návrh prijatý nebol,  a preto sa

to vráti na druhé čítanie. Čiže navrhujem doplniť druhú vetu

tak,  že namiesto  bodky sa  dá čiarka  a bude  text: "to sa

vzťahuje aj na ustanovenia,  ku ktorým neboli doteraz schvá-

lené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy".  Čiže aj k nim je

možné dávať pozmeňujúce návrhy, pretože sme v druhom čítaní,

a zákon síce už  prešiel istými zmenami, ale je  možné s ním

ďalej pracovať.

 

     K bodu 23 mám podobný názor  ako kolega Rózsa, že tu sa

ide nad rámec  toho, čo je napísané v  § 150. Navrhujem, aby

sme bod 23  vypustili, pretože jeho znenie v  druhej vete za

bodkočiarkou sa mi zdá zmätené  a celkom mu nerozumiem. Tak-

že mám pocit, že presnejšie urobíme, ak to vypustíme a bude-

me sa  držať toho, čo  je napísané v  § 150, že  to, čo bolo

predložené do účinnosti, teda do  31. decembra 1996, sa pre-

rokuje  podľa doterajších  predpisov a  všetky ďalšie  normy

predložené po  1. januári sa  musia prerokovať podľa  nového

postupu. O tom  hovorí § 150 a myslím  si, že to nepotrebuje

žiadny ďalší  výklad, pretože ten,  ktorý je uvedený  v bode

23, sa mi nezdá presný.

 

     Ďakujem za pozornosť. Návrhy odovzdám písomne.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem, pán poslanec. Ďalej je prihlásený pán poslanec

Fogaš. S faktickou poznámkou pán poslanec Lauko.

 

Poslanec P. Lauko:

 

     Ďakujem, pán predsedajúci.

 

     Chcem len reagovať na  slová pána Ftáčnika. Paragraf 27

a § 35 ods. 6 sú absolútne rozdielne paragrafy. Jeden hovorí

o rozprave a kto môže po  skončení rozpravy vystúpiť a druhý

hovorí o skončení rozpravy, o členovi vlády a o tom, že člen

vlády otvára  rozpravu. Viete sám,  pán Ftáčnik, aj  ostatní

kolegovia, že  málokedy sa stalo,  že by člen  vlády dvakrát

vystúpil  po skončení  rozpravy. Väčšinou  členovia vlády za

tieto dva roky vystupovali raz a v tomto vystúpení reagovali

na všetky  podnety zo strany  poslancov a, bohužiaľ,  nebola

možnosť, aby poslanci mohli na prípadné invektívy, obvinenia

reagovať. V  tomto rokovacom poriadku, tak  ako je schválený

§ 35  ods. 6,  možno zo  strany poslanca  reagovať. Prijatím

uznesenia, tým,  že sa po vystúpení  člena vlády ruší znovu-

otvorenie rozpravy, sa vlastne  poslancom berie možnosť rea-

govať na člena vlády po skončení rozpravy. O tom hovorím.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ešte faktická poznámka - pán poslanec Prokeš.

 

Poslanec J. Prokeš:

 

     Ďakujem, pán predseda.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     To nie je faktická poznámka na faktickú poznámku?

 

Poslanec J. Prokeš:

 

     Nie, na problém, o ktorom  tu hovoríme. Pokiaľ si dobre

spomínam, a možno sa mýlim, ale pokiaľ nie, tak, pán predse-

da, takisto  ste uzavreli zoznam  prihlásených aj ústne.  To

znamená, že v rámci  rozpravy môže vystúpiť navrhovateľ, po-

tom  uzavriete rozpravu.  Nikto nemá  šancu sa  prihlasovať,

lebo zoznam je  uzavretý. To znamená, že ak  potom znova vy-

stúpi  člen vlády, tak sa  otvára  rozprava.  Podľa mňa teda

v tomto návrhu spresnených pravidiel je nadbytočný príslušný

bod,  pretože člen  vlády nevystupuje  po uzavretí rozpravy,

ale ako posledný v rozprave.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem.  Pán poslanec  Ftáčnik, myslím,  nemá faktickú

poznámku, lebo to by bola  faktická poznámka na faktickú po-

známku.

 

Poslanec M. Ftáčnik:

 

     Budem reagovať na svoje vlastné  vystúpenie a na to, čo

som si vypočul. Prosím kolegov,  keby si prečítali § 27 ods.

9. Tam  sa hovorí o  skončení rozpravy, po  ktorej vystupuje

navrhovateľ.  Tá dikcia  je podľa  mňa jasná,  už to  nie je

v rozprave. Ak by sme dovolili poslancom reagovať na navrho-

vateľa, tak by to bola ďalšia rozprava, po ktorej by on zno-

vu mohol zaujať stanovisko a  takto by sme tu sedeli doneko-

nečna. Zrejme sa to nedá. Doteraz sme to nikdy tak nerobili,

a preto sme sledovali  cieľ, aj tak je to v  § 27 ods. 9, že

sa to proste  nedá urobiť. A má to  svoju logiku. Jednoducho

navrhovateľ má právo zosumovať a zareagovať a my už nemôžeme

reagovať, mali sme reagovať v  rozprave. Takto si myslím, že

je to v poriadku a  vyjadruje to vzťah, ktorý má navrhovateľ

a poslanci.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Áno. Ďakujem. Pán poslanec Kováč - faktická poznámka.

 

Poslanec R. Kováč:

 

     Vážený pán predseda,

 

     chcem vás upozorniť, že zatiaľ nie je schválený uznese-

ním tento materiál, takže  neexistuje pravidlo, že faktickou

poznámkou nie je možné reagovať  na faktickú poznámku. To až

popri...

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec, musím povedať, že existuje zákon.

 

Poslanec R. Kováč:

 

     Nie, keď si pozriete sám,  o faktickej poznámke tam nie

je  napísané, že  sa nemôže  reagovať na  faktickú poznámku.

Reaguje sa  na ostatné vystúpenie  poslanca a to  vystúpenie

môže byť v rozprave alebo aj faktickou poznámkou. Prečítajte

si ten text dokonale. To po prvé.

 

     A po  druhé, nemali ste  pravdu, keď ste  ma zastavili,

keď  som dával  podporné argumenty,  pretože to  tiež nie je

v tomto zákone napísané. Nemali ste pravdu.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Nešlo o zákon. Ja som si myslel, že chcete dávať pozme-

ňujúci návrh. Ospravedlňujem sa.

 

Poslanec R. Kováč:

 

     Tak ste ma nemali prerušovať, pán predseda.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Áno. Ospravedlňujem sa.

 

Poslanec R. Kováč:

 

     Ďakujem.

 

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

     Ďakujem.

 

     Pán predseda,

     vážené kolegyne, kolegovia,

 

     myslím si, že aj táto  diskusia len ukazuje, že náš ro-

kovací poriadok  si bude žiadať  dlhší čas nato,  aby sme ho

zažili, aby sme  ho tým zažitím dobre spoznali  a aby sme si

napriek tomu, že je dosť  podrobný, aj zvykli na určité pra-

vidlá, ktoré budeme  rešpektovať bez ohľadu na to,  či je to

do písmenka v zákone upravené,  alebo nie. Myslím, že tak je

to s každým zákonom a tak je to v každej spoločnosti, ale je

potrebné,  aby sme  si aj  tieto výkladové  návrhy, ktoré tu

predložil  predseda  ústavnoprávneho  výboru, vyjasnili tak,

aby nevznikali dvojzmyselnosti. Mám  teda dve či tri poznám-

ky, ktoré by  som rád tlmočil. Ľutujem, že  sme nemali tento

dokument k  dispozícii dlhší čas. Možno  by to bolo prispelo

k tomu, že by sme boli presnejší.

 

     K bodu 9.  Pozrite sa, je fakt, že  člen vlády, keď vy-

stupuje ako  zástupca navrhovateľa, predkladá  návrh zákona,

spravidla je  ten, ktorý sprevádza vznik  zákona od začiatku

až do jeho konca. Okrem toho má neobmedzenú možnosť vystúpiť

v rozprave a je naozaj v súlade s § 27 ods. 9, keď v závere,

teda po skončení rozpravy poslancov, ešte vystúpi a skutočne

sa tým opätovne zrejme rozprava  neotvára. V tomto zmysle je

kontradiktórne ustanovenie  § 35 ods. 6.  Tam je istý rozpor

a zdá sa, že hľadáme cestu, ako tento rozpor odstrániť. Mys-

lím si, že by  nebolo správne naďalej zvýhodňovať postavenie

navrhovateľa, či už je člen  vlády, alebo nie je člen vlády.

Preto, rešpektujúc terajšie  znenie zákona, navrhujem úpravu

tohto ustanovenia takto: "Člen  vlády ako zástupca navrhova-

teľa môže podľa  § 27 ods. 9 vystúpiť iba  raz. Inak sa jeho

vystúpenie, teda  každé ďalšie jeho  vystúpenie, považuje za

otvorenie rozpravy podľa § 35 ods. 9." Toto znenie je zrozu-

miteľné a je jasné, že  ide len o zaujatie stanoviska. Každé

ďalšie vystúpenie potom bude  znamenať, že sa otvára rozpra-

va, a tam sú už neobmedzené možnosti.

 

     Súčasne navrhujem  doplniť aj poradie.  Toto poradie by

bolo  takéto: Po  jeho vystúpení  prednesie svoje stanovisko

spravodajca.  Opakujem,  po  jeho  vystúpení prednesie svoje

stanovisko spravodajca. To môže  mať význam. (Hlasy v sále.)

Rozumiem, opravujem sa - môže  predniesť. Ale mne  ide o to,

aby to bolo po jeho vystúpení. Ide o to, aby spravodajca mal

možnosť  posúdiť tie  návrhy, ktoré  sú podané  a odôvodnené

poslancami, aby došlo k určitej súhre, aby aj on ako spravo-

dajca mohol  prezentovať svoj názor a aby sa nestalo, že mi-

nister alebo  člen vlády po jeho  vystúpení opätovne vystúpi

a stále to nebudeme  považovať za otvorenie  rozpravy. Preto

navrhujem uvedené spresnenie a myslím si, že po jeho prijatí

nám bude navhované pravidlo jasné.

 

     V súlade s predchádzajúcimi rečníkmi odporúčam vypustiť

bod  10. Milí  kolegovia, naše  technické vybavenie  je také

úbohé, že si myslím,  že vylúčiť podanie doplňujúceho návrhu

či interpelácie v ručnej  písomnej podobe jednoducho považu-

jem za diskrimináciu, pretože to by sme vlastne zašli priďa-

leko, že by  sme predpisovali dokonca aj to,  akou formou má

byť čo napísané. Dokonca i  podania na súd môžu byť napísané

rukou  a musí  sa s  nimi tak  nakladať. Nechápem,  prečo by

v Národnej  rade to  malo byť  inak, najmä  keď naozaj  naše

technické vybavenie je minimálne. (Hlasy v sále.) Myslím si,

že  aj interpretácia  zákona musí  byť taká,  aby umožňovala

poslancovi byť  aktívnym. Ak vám  ide o zrozumiteľnosť,  tak

tam napíšme,  že pozmeňujúce a  doplňujúce návrhy musia  byť

podané čitateľne. A nech sa  to každý usiluje napísať tlače-

ným písmom  alebo akokoľvek, ale nie  strojom a na počítači,

najmä keď žiadne nie sú.  Odporúčam tento bod vypustiť alebo

preformulovať  tak, že  pozmeňujúce alebo  doplňujúce návrhy

a interpelácie musia  byť napísané tak,  aby boli čitateľné.

Bodka. Nie je možné na ne neprihliadať.

 

     K bodu 15  by som bol rád, keby  sme vyvážili náš vzťah

funkcionárov Národnej  rady a predsedu  Národnej rady a  po-

slancov. Myslím  si, že predseda Národnej  rady popri svojej

zodpovednosti za jej vedenie  je vlastne primus inter pares.

Nie je  ani riaditeľom podniku, ani  nejakým náčelníkom, ale

je ten, ktorý nás má usmerňovať k čomusi, čo spoločne chceme

dosahovať po  rozprave pri prijímaní  zákonov. Ale potom  sa

nemôžeme my  poslanci dostávať do pozície  žiakov a predseda

alebo zastupujúci podpredseda Národnej  rady do pozície pro-

fesorov. Ak teda sa žiada,  aby vyjadrenie poslanca bolo vy-

hotovené písomne, doručené do piatich  dní atď., tak si mys-

lím, že by sme buď mohli zvoliť takú cestu, že doplníme toto

ustanovenie, že predseda  Národnej rady Slovenskej republiky

alebo  zastupujúci  podpredseda   vyjadrí  svoje  stanovisko

k ospravedlneniu  písomne a  doručí ho  poslancovi. Veď  ten

poslanec,  keď tu  nie je,  tak o  vyjadrení sa  tiež nemusí

dozvedieť.  A vyjadrenie  poslanca potom  nech je vyhotovené

písomne, ale tá  päťdňová lehota musí plynúť tak,  ako je to

tu napísané,  od skončenia kalendárneho  mesiaca, keď chceme

takýmto spôsobom formalizovať náš  kontakt. Ak by sme volili

inú cestu,  tak si myslím,  že sa môžeme  dostať do pozície,

akoby  tu boli  nejaké vzťahy  nadradenosti a podriadenosti,

a to v ústavnoprávnych vzťahoch nie je prípustné.

 

     Aby som  bol stručný, v  bode 23 podporujem  stanovisko

poslanca Rózsu i poslanca Ftáčnika. Ľutujem, že sme to nema-

li skôr  k dispozícii, možno by  sme vedeli nájsť vhodnejšie

formulácie, ale pokúsili sme sa aspoň návrh zlepšiť.

 

     Ďakujem za pozornosť.

 

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec  Fogaš, k §  63 ods. 5  vám chcem povedať,

prečo tam  je, že písomne  predsedovi Národnej rady.  Ono to

celé  vôbec nie  je celkom  šťastné. Predstavte  si, že pred

kanceláriou predsedu  Národnej rady budú stáť  v zástupe po-

slanci a ústne sa ospravedlňovať a ja tam budem sedieť a ich

počúvať. Preto  to má svoje ratio,  že je to písomne.  To sa

predsa nedá robiť tak, ako ste to navrhli. (Hlas zo sály.)

 

     No, prihláste sa s faktickou poznámkou.

 

     Pán poslanec Ftáčnik.

 

Poslanec M. Ftáčnik:

 

     Pán predseda, ja by  som faktickou poznámkou zareagoval

na vystúpenie kolegu Fogaša, ale trošku aj na to, čo ste po-

vedali vy.  On chce povedať, že  podľa § 63 ods.  5 predseda

Národnej rady posudzuje, či dôvod neúčasti poslanca na roko-

vacích dňoch schôdzí Národnej rady možno považovať za závaž-

  a jeho  ospravedlnenie za  riadne. A  potom je tam veta:

"Poslancovi sa umožní vyjadriť o veci." Tomu, čo chcel pove-

dať kolega Fogaš, rozumiem tak, že by sa mal poslanec písom-

ne dozvedieť,  či vy hodláte ako  predseda Národnej rady po-

slanca ospravedlniť, teda či podľa tohto paragrafu považuje-

te dôvod neúčasti za závažný  a jeho ospravedlnenie za riad-

ne. Ak sa toto dozvie, zrejme nebude mať dôvod vám písať, ak

sa dozvie, že to nepovažujete, tak zrejme pridá ďalšie argu-

menty,  ktoré  možno  v  tom  ospravedlnení  zabudol uviesť,

a všetko môže prebehnúť písomne, i vaše stanovisko, i jeho.

 

     Myslím si,  že toto chcel  kolega povedať a  to má istú

logiku, lebo  inak sa poslanec nedozvie,  aké zámery máte vy

ako predseda  Národnej rady z  hľadiska jeho ospravedlnenia,

ktoré vám vyplýva z § 63  ods. 5. Takto som rozumel jeho ná-

vrhu a  myslím si, že je  konštruktívny v duchu toho,  čo je

v bode číslo 15.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pani poslankyňa Lazarová.

 

Poslankyňa Z. Lazarová:

 

     Chcem sa  prihlásiť do rozpravy  po poslednom prihláse-

nom. To je už uzavreté?

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Máte faktickú poznámku.

 

Poslankyňa Z. Lazarová:

 

     Nie faktickú poznámku.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Nie, môžete sa prihlásiť len s faktickou poznámkou.

 

Poslankyňa Z. Lazarová:

 

     Dobre, ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Takže pán poslanec Fogaš má faktickú poznámku.

 

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

     Pán predseda, myslím, že v mojom vystúpení  nešlo o to,

ako sa vám budeme ospravedlňovať, a vôbec mi nešlo o to, aby

vznikla taká situácia, ako ste opísali, ale práve o reakciu.

Podľa návrhu vy sa vyjadríte k tomu, či dôvod ospravedlnenia

považujete za  závažný. Ja navrhujem, aby  sa to udialo tiež

písomne, ak od poslanca žiadame,  aby písomne na to zareago-

val. Keďže táto procedúra má isté  dosahy aj vo vzťahu k ná-

ležitostiam,  ktoré sa  týkajú nášho  postavenia, aby  sa to

udialo z obidvoch strán písomne. Ak s tým súhlasíte, tak sme

si porozumeli dobre.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pani poslankyňa Lazarová.

 

Poslankyňa Z. Lazarová:

 

     Ďakujem, pán predseda.

 

     Rada by som sa vyjadrila k § 63 odseku 10. Chcem reago-

vať na ospravedlnenie neúčasti poslanca na časti rokovacieho

dňa.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Nech sa páči.

 

Poslankyňa Z. Lazarová:

 

     Na posudzovanie neúčasti  poslanca na časti rokovacieho

dňa sa použijú ustanovenia § 63 ods. 1 až 9. Odsek 2 hovorí,

že na každý rokovací deň  schôdze Národnej rady alebo výboru

sa vyhotovuje prezenčná listina,  do ktorej sú povinní zapí-

sať sa  všetci prítomní poslanci.  Navrhujem, aby v  prípade

neúčasti poslanca alebo poslancov na prevažnej časti rokova-

cieho dňa mohol predseda výboru dať vyhotoviť prezenčnú lis-

tinu aj dvakrát denne. Pretože ako potom sa zhodnotí neúčasť

poslanca na časti rokovacieho dňa?

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pani  poslankyňa, nechcel  som vás  druhýkrát prerušiť,

ale budeme si musieť zvykať,  viem, budeme robiť zatiaľ chy-

by, všetci,  aj ten, kto  vedie schôdzu, nemôžu  sa dávať vo

faktických poznámkach už návrhy na zmenu, doplnky a podobne.

Vo faktickej poznámke môžete  reagovať len na vystúpenie po-

sledného rečníka  v rámci rozpravy. Takže  nie je možné tak,

ako ste to teraz urobili.

 

     Ďakujem.

 

     Pán poslanec Duka-Zólyomi.

 

Poslanec Á. Duka-Zólyomi:

 

     Ďakujem, pán predseda.

 

     Chcel  by som  mať v  rámci faktickej  poznámky otázku.

Môžem mať?

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pre tento prípad, keď rokujeme  o tom, čo budeme musieť

rešpektovať celý čas, to skúsme.

 

Poslanec Á. Duka-Zólyomi:

 

     Budem veľmi stručný.

 

     Ak dovolíte,  mám otázku na  predkladateľa tiež k  bodu

13 § 63 ods. 2 a  10. Chcel by som vysvetlenie poslednej ve-

ty, čo znamená, že neospravedlnená účasť na časti rokovacie-

ho dňa  sa započítava do  straty nárokov poslanca.  Čo je to

časť? Je to poldeň alebo celý deň, alebo štvrtina?

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

    Ešte máme do rozpravy prihláseného pána poslanca Hrušov-

ského.

 

Poslanec P. Hrušovský:

 

     Ďakujem pekne.

 

     Vážený pán predseda,

     kolegyne, kolegovia,

 

     v prvom rade by som  chcel podporiť stanovisko a pozme-

ňujúci návrh pána  kolegu Fogaša k bodu 10  a v krátkosti by

som sa chcel dotknúť bodu 13 k § 63 ods. 2 a 10.

 

     Je pravda, že  v rokovacom poriadku v §  63 ods. 10 sme

stanovili,  že rokovací  deň Národnej  rady sa  môže skladať

z častí. Zatiaľ  však nikto nepovedal  ani v týchto  pravid-

lách, ktoré majú upraviť podrobnejšie rokovanie Národnej ra-

dy, čo  je to časť  rokovacieho dňa, či  je to dopoludňajšia

časť a  odpoludňajšia časť, alebo  či to môže  byť napríklad

rozdelený rokovací deň na časti,  ktoré sa budú týkať schva-

ľovania  jednotlivých návrhov  zákonov. Tu  mi chýba najskôr

podrobnejšie  upravenie a  definícia časti  rokovacieho dňa.

Vychádzame z  toho, ako je  to navrhnuté, že  to bude zrejme

časť dopoludňajšia a odpoludňajšia.

 

     Mal by som  otázku na predkladateľov k bodu  13, k uza-

tváraniu prezenčných listín. Prezenčná listina sa z dopolud-

ňajšej  časti má  uzatvárať o  11.00 hodine  a odpoludňajšia

prezenčná listina  o 18.00 hodine. Pýtam  sa teda, kedy bude

daná  na dopoludňajšiu  časť a  odpoludňajšiu časť prezenčná

listina k dispozícii poslancom,  aby mohli prezentovať svoju

účasť na  rokovaní alebo na  časti rokovania, pretože  to má

významný vplyv  potom aj na  stratu nárokov poslanca.  Okrem

toho som  toho názoru, že ideme  nad rámec povinností, ktoré

zákon dáva  overovateľom Národnej rady, a  tu vlastne nútime

overovateľov, aby robili akýchsi štatistov evidencie prítom-

ných poslancov na rokovaní. Som toho názoru, že je to v roz-

pore s prijatým zákonom  o rokovacom poriadku. Preto odporú-

čam, aby sme zatiaľ, kým podrobnejšie neupravíme tieto defi-

nície, o  ktorých som hovoril, bod 13 vypustili.

 

     Chcem vám však povedať, že som  za to, aby sme sa maxi-

málne snažili zabezpečiť účasť  poslancov na rokovaní Národ-

nej rady,  ale nie takýmto  administratívnym spôsobom, ktorý

sa mi zdá príliš úradnícky a ktorý bude zbytočne komplikovať

aj vám, pán predseda, prípadné ospravedlnenia alebo prípadné

nedorozumenia, ktoré môže vzniknúť práve z tohto dôvodu.

 

     Ďakujem pekne.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     To najviac postihne mňa, nie poslancov.

 

     Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

 

     vyčerpali sme všetky prihlášky dané do rozpravy. Vyhla-

sujem teda rozpravu za  skončenú. Pýtam sa predsedu ústavno-

právneho výboru pána Brňáka, či sa chce ako predkladateľ vy-

jadriť. Nech sa páči.

 

 

 

 

Poslanec P. Brňák:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené kolegyne a kolegovia,

 

     len v  krátkosti sa chcem vyjadriť  k niektorým poznám-

kam, ktoré boli v priebehu rozpravy k tomuto materiálu.

 

     Vo všeobecnosti si neodpustím  jednu poznámku, ktorá má

všeobecnú platnosť  a vlastne najviac  reaguje na vystúpenie

pána poslanca Lauka, keď povedal,  že aj jeho pôvodný návrh,

ktorý dával  pred začatím schôdze, smeroval  k tomu, aby os-

tatní poslanci mali možnosť a čas sa pripraviť a prediskuto-

vať  si uvedené  problémy a  zaujať k  nim nejaký racionálny

postoj. Chcem povedať, pán poslanec, že celá filozofia nové-

ho  rokovacieho  poriadku   je  založená  na  racionalizácii

a zefektívnení vnútornej práce parlamentu. Je potrebné pove-

dať, že plnenie si poslaneckých povinností na pôde parlamen-

tu  je  predovšetkým  v  záujme  poslanca,  v  záujme hnutia

a v záujme strany. Parlament nebude chodiť za poslancom, aby

ho oboznamoval nejakým škôlkárskym spôsobom o tom, že niekde

rokuje nejaký výbor alebo niekde  sa rokuje o nejakej vážnej

veci.  Bude to  vecou manažovania  si vlastnej  práce, či už

poslanca, alebo politického subjektu, aby sa staral o to, čo

vlastne v parlamente beží.  Nič nebránilo napríklad vám, pán

poslanec, máte zástupcu v ústavnoprávnom výbore pána poslan-

ca  Hrušovského, aby  ste s  dostatočným časovým  predstihom

mohli reagovať  aj na tento materiál,  či už prostredníctvom

jeho  osoby, alebo  vy sám,  ak by  ste prejavili záujem, na

pôde  tohto parlamentu.  Myslím si,  že je  to trend rozumný

a že takto sa bude aj  uberať v budúcnosti v tomto parlamen-

te, bez ohľadu na koaličné a opozičné zoskupenie.

 

     Teraz  postupne  k  pripomienkam.  Pán poslanec Prokeš,

pripomienka k bodu 7, pokiaľ ide  o § 27 ods. 3 nového roko-

vacieho poriadku, myslím  si, že jeho návrh je  logický a je

spresňujúci, pretože vskutku tento návrh, ktorý sme tu dáva-

li, rieši prípad v singulári, ale  v množnom čísle by sa mo-

hol vyskytnúť problém, ako sa  zaradia viacerí. Čiže si mys-

lím, že tento návrh by bolo možné a vhodné akceptovať.

 

     Pokiaľ ide o pripomienku k bodu 10, táto pripomienka sa

vyskytovala aj  vo vystúpeniach ostatných  poslancov. Myslím

si,  že tak  ako uviedol  aj pán  poslanec Ftáčnik v krátkej

replike na vystúpenie pána poslanca Kováča, skutočne v danom

prípade, pokiaľ pôjde o prerokovanie napríklad návrhu zákona

na pôde  parlamentu potom, ako sa  prerokuje vo výbore, bude

skôr výnimočnou situácia, keď sa budú predkladať pozmeňujúce

a doplňujúce návrhy. Osobne ako predkladatelia aj rokovacie-

ho poriadku sme  nerátali s tým, a myslím si,  že je to tiež

žiaduce,  aby  sa  rozprava  v  parlamente  uberala podobným

spôsobom, ako sa uberá dnes. Proste, že mechanicky, z prípa-

du na prípad, na základe  náhleho vnuknutia alebo na základe

vystúpenia predchádzajúceho rečníka  reagujem, rýchlo si zo-

smolím nejaký pozmeňujúci a doplňujúci návrh a predložím ho.

Ale to nie je len pripomienka na pána poslanca Kováča, to je

aj na  naše rady v  tom smere, že  ak sa má  skvalitniť táto

práca,  musí byť  vytvorený istý  mechanizmus, ktorý poznajú

viac-menej všetky parlamenty sveta. V  tomto smere tu nie je

nič netypické, ale doteraz sme konali skôr netypické záleži-

tosti v súvislosti s rokovaním o zákonoch.

 

     Osobne vidím zmysel bodu 10, aj keď pripúšťam, že by sa

dal  čiastočne modifikovať  napríklad na  základe vyjadrenia

pána poslanca Ftáčnika, aby to bolo inak, nejakým čitateľným

a vhodným  spôsobom. V  tejto súvislosti  si však neodpustím

jednu poznámku, že už dnes  platí rokovací poriadok, a všet-

ci, ktorí dnes predkladali  pozmeňujúce a doplňujúce návrhy,

ich nepredložili práve  v súlade s ustanovením §  29 ods. 1.

Nepredložili  ich  všetci  v  písomnej  forme  a  neboli ani

zdôvodnené tak, ako nový rokovací poriadok ukladá.

 

     Ďalšia poznámka sa dotýka  ustanovenia bodu 11, kde pán

poslanec Prokeš navrhol zvážiť  tie faktické poznámky, či je

to správne,  že nebude môcť reagovať  faktickou poznámkou na

faktickú poznámku, toto vyplýva, pán poslanec, priamo z toh-

to rokovacieho  poriadku. Terajší rokovací  poriadok hovorí,

že  faktickou poznámkou  sa reaguje  na vystúpenie ostatného

rečníka. To, kto je ostatný rečník, rokovací poriadok priamo

a výslovne uvádza,  že je to  osoba, ktorá je  prihlásená do

rozpravy riadnym spôsobom. To znamená, že vlastne tu nechce-

me povedať nič navyše oproti rokovaciemu poriadku, ale kvôli

inštruktívnosti rokovacieho poriadku považujeme za nevyhnut-

né, aby sa  toto objavilo a aby si  poslanci zvykli, že sku-

točne faktickou poznámkou na faktickú poznámku nie je žiadu-

ce, vhodné  ani dovolené vystupovať  podľa tohto rokovacieho

poriadku.

 

     Pokiaľ  ide o  pripomienku pána  poslanca Rózsu, myslím

si, že je možné akceptovať jeho  záležitosť týkajúcu sa bodu

23 - informácie. Chceli sme nejakým spôsobom preklenúť stav,

keď v minulosti bolo predložených veľa zásad návrhov zákona,

tieto zásady boli prerokované a  v podstate v súčasnosti vi-

sia  niekde vo  vzduchu. Veľa  ich asi  nie je, lebo viaceré

z nich sa dostali už do  paragrafového znenia a boli predlo-

žené, čiže nemáme ich ani zmapované, koľko je takýchto návr-

hov zásad  zákona, ale aby  nevznikali nejaké problémy  typu

protiprávnosti,  teda že  tu nejde  o výklad,  ale ide  skôr

o riešenie problému nad rámec  rokovacieho poriadku, si mys-

lím, že by bolo možné  vyhovieť pánu poslancovi s jeho návr-

hom, pokiaľ ide  o bod 23, a prípadne  ho vypustiť. Toto ko-

niec koncov navrhovali viacerí poslanci v rozprave.

 

     Pán poslanec Lauko reagoval okrem iného aj na bod 9, na

ktorý potom  reagoval pán poslanec Fogaš.  Myslím si, že vy-

stúpenie pána poslanca Fogaša a jeho návrhy by mohli byť ak-

ceptovateľné aj  vzhľadom na pripomienku,  ktorú uviedol pán

poslanec  Lauko, i  keď si  dovolím povedať,  že tento bod 9

- informácie, ak nečítame len  jedno ustanovenie, ale ak ich

čítame obidve, ak nečítame len §  35 ods. 6, ale zároveň čí-

tame aj § 27 ods. 9,  má svoju logiku, lebo na jednej strane

hovoríme, že  ak predkladateľ vystúpi  po skončení rozpravy,

môže otvoriť rozpravu, ak je členom vlády, a na druhej stra-

ne v špeciálnom ustanovení hovoríme, že predkladateľ má prá-

vo  podať stanovisko  právom záverečného  slova po  skončení

rozpravy. Tu sme chceli povedať jednoznačne, že podanie toh-

to stanoviska  nemožno chápať ani vnímať  ako otvorenie roz-

pravy. Čiže zase by to len bolo spresňujúce inštruktážne us-

tanovenie. Ale  myslím si, že  ten kompromis, ktorý  navrhol

pán poslanec Fogaš, by jasnejšie  vyjadril zrejme to, čo sme

chceli povedať,  a preto by  som sa prihováral,  aby bol na-

príklad akceptovaný návrh pána poslanca Fogaša.

 

     Pán poslanec  Ftáčnik dal pripomienku k  bodu 11. Je to

správne, tam došlo zrejme k chybe, nepoznáme faktickú pripo-

mienku, ale faktickú poznámku.

 

     Pokiaľ ide o bod 22 materiálu k § 85 ods. 3, toto dopl-

nenie, myslím si, je tiež  dobré z hľadiska doplnenia, preto

by podľa mňa mohlo byť akceptované.

 

     Bod 23,  to je už  reakcia na to,  čo som povedal  pánu

poslancovi Rózsovi.

 

     Pokiaľ ide o pripomienky pána poslanca Fogaša k ustano-

veniu bodu 9, teda k bodu  9, dal pozmeňujúci návrh, ku kto-

rému som  sa vyjadril, že  ten by mohol  byť. K bodu  10 bol

tiež daný návrh, akou formou, teda aby bola zachovaná zrozu-

miteľnosť. Myslím si, že je  to možné akceptovať, aj keď som

na úvod povedal niečo iné z hľadiska všeobecného.

 

     K bodu 15 by som chcel povedať, že aj keď platí zásada,

že predseda v podstate je prvý medzi rovnými, v danom prípa-

de by som nevidel jeho  úlohu v procese odovzdávania zdôvod-

nenia  neúčasti poslanca  ako nejaké  šikanovanie vo  vzťahu

k poslancom a nadraďovanie jeho postavenia. Myslím, že je to

normálna klasická  slušnosť poslanca, aby  v prípade, ak  sa

nedostaví na schôdzu tak, ako sa má dostaviť, je to minimál-

ne  na  základe  princípov  slušnosti,  že  riadnym písomným

spôsobom túto  neúčasť zdôvodní. Chcem  povedať, že v  danom

prípade vskutku nie je predseda  len prvý medzi rovnými, ale

že podľa rokovacieho poriadku  mu dávame isté decízne opráv-

nenia, rozhodovacie  oprávnenia v procese  posudzovania prí-

padnej absencie na pôde parlamentu.  Čiže v danom prípade je

prvokolový  rozhodovací  orgán.  V  takomto prípade nemôžeme

chápať predsedu  Národnej rady iba ako prvého medzi rovnými,

ale že  je to rozhodujúci  orgán v prvom  kole a druhé  kolo

môže byť napríklad Národná rada Slovenskej republiky. Osobne

by som sa  prihováral, aby ten pôvodný bod  15 ostal, že nie

je v  ňom nič problematické. Ide  o to, aby nedošlo  k takej

absurdnej situácii, k akej  dochádzalo niekedy v školách, že

ústne poviem  niečo iné, potom  napíšem, porozmýšľam a  zase

niečo  iné. Tvorivosť  niekedy môže  mať v  týchto prípadoch

veľmi  širokú  fantáziu,  i  keď  by  sa nemala predpokladať

u poslancov ako zástupcov v zákonodarnom zbore. Tu by som sa

prihováral  skôr  za  to, aby  bod 15  zostal v  tej verzii,

v akej je.

 

     Pokiaľ ide o vystúpenie pani poslankyne Lazarovej, rea-

govala faktickou poznámkou.

 

     Pán  poslanec Duka-Zólyomi  dáva otázku,  ako je  možné

vnímať to  rozdelenie podľa rokovacieho  poriadku. Čiastočne

na  to odpovedal  pán poslanec  Hrušovský vo  vystúpení, keď

vskutku podľa ustanovenia terajšieho rokovacieho poriadku sa

pripúšťa možnosť posudzovať absenciu nielen na celý deň, ale

aj na časť. Čiže tu  sme istým spôsobom definovali pravidlá,

čo je  možné považovať podľa nášho,  vášho názoru, ak budete

akceptovať túto filozofiu, že za časť dňa je možné považovať

poldeň. Myslím  si, že je  to rozumný kompromis,  aby sme sa

tam nedostávali  tiež do nejakých  záležitostí, ako naznačil

pán poslanec Hrušovský, že vzniknú pochybnosti, či to má byť

podľa prerokúvaných bodov, či to  má byť podľa plynutia času

a podobne. V danom prípade si  myslím, že táto inštruktáž je

veľmi vhodná,  žiaduca aj v  smere predkladaných prezenčných

listín.

 

     Tu  hneď chcem  reagovať na  pripomienku pána  poslanca

Hrušovského.  Nepovažovali sme  za potrebné  a žiaduce,  aby

v týchto  pravidlách bola  presne stanovená  hodina začiatku

predloženia týchto listín. Vychádzame  z toho, že tu problém

proste nemôže  vyskočiť a nemôže nastať,  lebo je evidentné,

že  pred začatím  schôdze tá  listina vždy  je, a  tu nemôže

vzniknúť nejaký problém, ale ak by sa javilo ako žiaduce tam

dať, že, povedzme, musí byť predložená hodinu pred začiatkom

schôdze, ja sa tomu nebránim a nevidím v tom problém. Horšie

bolo posúdiť, ak by sme to rozdelili na poldni, ako stanoviť

ten čas, a ten sa navrhol vlastne v tomto spôsobe. Nemyslíme

si, že  tento spôsob vyrieši všetky  problémy, že v podstate

poslanci zlepšia svoju účasť na schôdzach Národnej rady, ale

je to lepšie  ako terajší stav minimálne v  tom, že núti po-

slanca, keď nie pre nič iné, poviem to fakticky, aby prišiel

poobede, aj  keď nemá chuť,  a aspoň poobede  sa podpísal na

prezenčnú listinu.  Viem, že to  nie je riešenie  z hľadiska

zabezpečenia disciplíny poslancov  na schôdzach Národnej ra-

dy, ale ak pripustíme, že ak sa neospravedlní riadnym spôso-

bom z neúčasti na schôdzi Národnej rady, je možné posudzovať

jeho neúčasť aj v čase kratšom,  ako je celý deň. Čiže to je

filozofia,  ktorú umožňuje  rokovací poriadok,  o ktorej  sa

možno baviť, či dostatočne vystihuje sledovaný zámer.

 

     To je všetko, pán predseda.

 

     Ďakujem.

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem aj  ja vám, pán  predseda. Pýtam sa  teraz pána

poslanca Sečánskeho, či ako spravodajca vystúpi.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Dámy a páni,

 

     keď sme kedysi navrhovali nový rokovací poriadok Národ-

nej rady, vtedy sme uviedli princípy, ktoré nás viedli k to-

muto kroku, všetkých navrhovateľov. Jeden z týchto princípov

bol vytvoriť optimálne podmienky pre prácu poslanca v Národ-

nej rade tak, aby mohli viesť k zákonodarnej iniciatíve. Ale

takisto druhým princípom, podľa  mňa úplne rovnovážnym, bolo

šetrenie času ostatných poslancov, času ako mimoriadnej hod-

noty. Hovorí sa, že dobrý kráľ sa do smrti učí. Ja toto pod-

porujem, sám sa tým riadim. A keď prvýkrát schvaľujeme uzne-

sením Národnej rady podrobnejšie pravidlá rokovania Národnej

rady  Slovenskej republiky  v súlade  s rokovacím poriadkom,

tak si myslím, že je to určitý precedens, pretože toto uzne-

senie Národnej  rady, ktoré ideme  prijať, má prakticky  len

výkladový význam.  Nezakladáme nové právne  vzťahy, nakoniec

ani nemôžeme,  len spresňujeme to, aby  nemohlo dôjsť k šar-

vátkam alebo k jednotlivým nezrovnalostiam. A preto si vážim

každý príspevok,  ktorý v rámci  rokovania o tejto  časti tu

bol.

 

     Dámy a páni, dovoľte mi malú poznámku na úvod. Kvalitné

prerokúvanie alebo kvalitné  prijímanie návrhov zákonov, ná-

vrhov uznesení  Národnej rady bude  vyžadovať kvalitnú prácu

poslancov. To znamená zavčasu  študovať návrhy. Prijímam to,

čo hovoril  pán Lauko, že dnes  sme to našli prakticky  - ja

teda nie, ale ostatní -  na lavici. Lehoty, ktoré určuje ro-

kovací poriadok najmä na schvaľovanie zákonov, sú mimoriadne

prísne. Ak si to spočítate,  tak medzi podaním návrhu a pre-

rokovaním v Národnej rade uplynie aspoň 50 dní, a to hovorím

veľmi mierne, pri prvom čítaní  poslanec musí mať materiál k

dispozícii 15 dní, pri druhom čítaní 30 dní atď.

 

     Prosím vás, nechápme tieto pripomienky alebo toto uzne-

senie, ktoré prijímame, ako uznesenie proti niekomu. V žiad-

nom prípade  tak stavané nie  je. Je to  uznesenie za niečo.

Uznesenie za to, aby  naozaj priebeh rokovania Národnej rady

mohol byť efektívny, tak  ako to predpokladá rokovací poria-

dok.

 

     K jednotlivým  návrhom sa vyjadrovať  nebudem, vyjadril

sa  pán predseda.  Stopercentne s  tým súhlasím,  len pôjdem

podľa pripomienok, tak ako boli kladené.

 

     Dámy  a páni,  pripomínam, že  podľa nového rokovacieho

poriadku spoločný  spravodajca nezaujíma stanovisko  k pred-

kladaným návrhom, teda nehovorí: "odporúčam schváliť"  alebo

"neodporúčam schváliť", to je na vás. Toto platí pre zákony,

uvedené je to v § 87, myslím,  že v odseku 2. Ja sa tomu vy-

hnem tak, že  poviem, za čo budem hlasovať  a za čo hlasovať

nebudem. Tým  vám nechcem vnucovať  v žiadnom prípade  svoje

stanovisko. Ak  by to niekomu prekážalo,  tak to ani nebudem

robiť.

 

     Pán Prokeš podal pripomienku k bodu  7, to je § 37 ods.

3 posledná veta. Odporúča doplniť bod 7 takto: "Strata pora-

dia rečníka znamená, že rečník  môže vystúpiť v rozprave len

ako posledný." A teraz jeho návrh: "Ak viacerí rečníci stra-

tia poradie, môžu vystúpiť  až po všetkých prihlásených reč-

níkoch,  ktorí  poradie  nestratili,  a  to  v takom poradí,

v akom stratili poradie. Ak rečník opäť stratí poradie, slo-

vo sa mu už neudelí." Táto druhá veta sa mi zdá byť na okra-

ji, na hrane zákona. Rokovací  poriadok hovorí, že ak rečník

stratí poradie, vystúpi ako posledný.

 

     Navrhujem hlasovať osobitne o prvom dovetku: "Ak viace-

  rečníci stratia  poradie, môžu  vystúpiť až  po všetkých

prihlásených rečníkoch, ktorí poradie nestratili, a to v po-

radí, v akom toto poradie stratili." Ja budem hlasovať za.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Takže  podľa §  36 ods.  2 zákona  o rokovacom poriadku

pristúpime k hlasovaniu.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Hlasujeme o návrhu pána Prokeša.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím  spravodajcu ústavnoprávneho  výboru pána Sečán-

skeho, aby hlasovanie uvádzal.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Prosím, tento  bod som prečítal, je  to prvý návrh pána

poslanca  Prokeša. Myslím,  že ho  netreba opakovať. Prosím,

pán predsedajúci, aby ste dali o ňom hlasovať. Ja budem hla-

sovať za. Prečítal som ho  dvakrát. Ešte raz ho prečítam. Je

to pripomienka k § 27 ods. 3.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prezentujme sa a hlasujme, kým ho bude čítať.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     "Ak viacerí  rečníci stratia poradie,  môžu vystúpiť až

po všetkých prihlásených  rečníkoch, ktorí poradie nestrati-

li, a to v poradí, v akom toto poradie stratili."

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 119 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 114 poslancov.

     Proti návrhu nehlasoval nikto.

     Hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Tento pozmeňujúci návrh sme prijali.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Ďakujem. Ďalší odsek pán  Prokeš navrhuje k tomu istému

§ 27 ako odsek  4. "Ak rečník opäť stratí  poradie, slovo sa

mu už neudelí." Prosím, to nechám na vás, ako sa rozhodnete.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 130 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 57 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 44 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Takže sme neprijali tento návrh.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Ďalej mal pán poslanec Prokeš pripomienku k bodu 11, to

bola faktická poznámka, návrh nedával.

 

     Pán  poslanec Rózsa  mal pripomienku  k bodu  23, to je

k §  150. Pán  poslanec  navrhuje  text tohto  bodu vyhodiť.

V súvislosti s  týmto bodom dal pripomienku  aj pán poslanec

Fogaš. Ten  navrhol nový text.  Prosím, rozhodnite sa  sami,

páni.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Takže  hlasujeme  o  pozmeňujúcom  návrhu pána poslanca

Rózsu, ktorý sa týka bodu 23, je to § 150.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 130 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 67 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 14 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 47 poslancov.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Takže sme prijali tento návrh.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Pán poslanec  Lauko navrhoval bod 9,  to je pripomienka

k § 27 ods. 9 - zaujatie  stanoviska členov  vlády alebo ako

zástupcu  navrhovateľa  neznamená  otvorenie rozpravy  podľa

§ 35 ods. 6. Navrhuje vypustiť  tento bod. Ja budem hlasovať

proti. Nech sa páči.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím, prezentujme sa. Hlasujeme o návrhu pána poslan-

ca Lauka. (Hlasy z pléna.)

 

 

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 133 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 41 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 63 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Takže sme neprijali tento návrh.

 

     Pokračujte, pán poslanec.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Pán poslanec  Ftáčnik dal tri návrhy. Hlasovanie k bodu

23  je bezpredmetné,  ten bod  sa vypustil.  K bodu 11 slovo

"pripomienka" navrhuje nahradiť slovom "poznámka", samozrej-

me, v príslušnom tvare. K bodu  22 na koniec druhej vety dať

čiarku a doplniť text takto: "To sa vzťahuje aj na ustanove-

nia,  ku ktorým  neboli doteraz  schválené pozmeňujúce alebo

doplňujúce návrhy." Navrhujem, aby sme o obidvoch týchto ná-

vrhoch hlasovali spolu. Ja budem hlasovať za.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prezentujeme sa a hlasujeme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 137 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 130 poslancov.

     Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

     Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov.

 

     Prijali sme tento návrh.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Pán poslanec Fogaš navrhol nové znenie bodu 10. Prosím,

aby to prečítal.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec  Prokeš, len podľa §  36 ods. 4 jednotlivé

hlasovania nemožno prerušiť.  Počas neho predsedajúci nikomu

nemôže udeliť slovo. (Hlasy z pléna.)

 

     Pokračujte, pán poslanec Sečánsky, potom sa k tomu vrá-

time.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Prosím, je tu návrh, že si navrhol vypustiť bod 10. Mám

to poznačené,  lenže pán poslanec  Fogaš tam navrhoval  nové

znenie. Myslím, že to by bolo lepšie. Ak chceš tento bod vy-

pustiť, prosím.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán spoločný spravodajca upozornil na ďalší pozmeňujúci

návrh toho istého paragrafu a článku, ktorý dal pán poslanec

Fogaš, ktorý  komentoval aj predkladateľ  a považoval ho  za

iný.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Pán predseda, navrhujem, aby sme hlasovali o návrhu pá-

na poslanca Prokeša. Ospravedlňujem  sa. On navrhoval bod 10

vypustiť. Ja budem hlasovať za tento návrh, za zrušenie toh-

to bodu.

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím, prezentujme sa.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 138 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 126 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov.

     Hlasovania sa zdržali 4 poslanci.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Takže tento návrh bol prijatý.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Pán poslanec Fogaš navrhol nové znenie bodu 10. Prosím,

aby ho prečítal. Navrhuje nové znenie tohto bodu.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Fogaš.

 

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

     Navrhujem, aby bod 10  znel: "Pozmeňujúce alebo doplňu-

júce návrhy a interpelácie musia byť napísané čitateľne."

 

     Bod 10,  tak to bolo  spravodajcom ohlásené. Navrhujem,

aby bod 10 znel: "Pozmeňujúce  alebo doplňujúce návrhy a in-

terpelácie musia byť napísané  čitateľne." Čiže nie na stro-

ji, nie na  počítači, ako sme hovorili. A k  bodu 9 mám, sa-

mozrejme, tiež pozmeňujúci návrh.

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Najprv bod 10. Budem hlasovať za tento bod.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo 132 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 109 poslancov.

     Proti návrhu hlasovali 4 poslanci.

     Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Prijali sme tento návrh.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Pán poslanec Fogaš mal takisto pripomienku alebo pozme-

ňujúci návrh k bodu 9.

 

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

     Navrhujem, aby bod 9 znel: "Člen vlády ako zástupca na-

vrhovateľa  môže podľa  § 27  ods. 9  vystúpiť iba raz. Inak

sa  jeho vystúpenie  považuje  za  otvorenie rozpravy  (§ 35

ods. 9).  Po jeho vystúpení môže  predniesť svoje stanovisko

spravodajca."

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec, mám len poznámku k tomu. Podľa rokovacie-

ho poriadku všetky takéto návrhy musia byť predložené písom-

ne. Akceptujem ešte dnešný deň.

 

 

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

     Pán predseda, ja som ich  písomne odovzdal, len aby ne-

vznikli nejaké pochybnosti, pán spravodajca ma poprosil, aby

som ich ešte raz prečítal.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Teraz ešte áno, ale nabudúce už nie.

 

     Prosím, pán spravodajca, dajte  hlasovať o tomto návrhu

pána poslanca.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Navrhuješ doplniť tento text, alebo je to nový text bo-

du 9? (Odpoveď z pléna.)

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Dajte hlasovať tak, ako to prečítal.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Teda  pôjde o  nový text  bodu 9.  To znamená, že tento

text sa tvojím návrhom vypúšťa  a prijíma sa ten text, ktorý

navrhuješ ty. Takto to chápem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Je to v poriadku, veď  sme rozumeli. Nadiktoval si text

- nové znenie  tohto článku. Prosím, dajme  hlasovať o novom

texte pána poslanca.

 

 

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Ja hlasujem za.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 133 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 113 poslancov.

     Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

     Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov.

     Nehlasovalo 5 poslancov.

 

     Takže sme prijali tento návrh.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Pán poslanec Fogaš mal ďalej pripomienku k bodu 15.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     To je v poriadku, tam niet o čom hlasovať. Pán poslanec

Fogaš, pán  spoločný spravodajca nemá  žiaden písomný návrh.

(Hlasy v sále.)

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Nech to prednesie.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Vidíte,  pán spoločný  spravodajca hovorí,  že nevie to

prečítať. Takže preto sme chceli, aby nedochádzalo k takýmto

situáciám. (Ruch  v sále.) Pokoj,  páni poslanci. Som  veľmi

rád, že to robíš. Zapnite poslanca Fogaša.

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

     Ďakujem za slovo. Ešte raz opakujem, že som pripomienky

odovzdal čitateľne napísané,  ale aby nevznikli pochybnosti,

dohodli sme sa so spravodajcom, že ich prečítam.

 

     Navrhujem bod 15 doplniť o to, čo hovoril pán predseda,

že to považuje za  samozrejmé. Teda: "Predseda Národnej rady

vyjadrí svoje  stanovisko k ospravedlneniu  poslanca písomne

a doručí ho poslancovi. Vyjadrenie poslanca musí byť vyhoto-

vené tiež písomne, inak sa naň neprihliada. Písomné vyjadre-

nie sa  doručuje predsedovi Národnej rady  do piatich dní od

skončenia kalendárneho mesiaca."

 

     Tým máme vlastne vyvážený  vzťah poslanca aj ten proce-

durálny postup, ktorý komentoval pán doktor Brňák.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím, dávam hlasovať.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Ideme hlasovať. Ja nebudem hlasovať za tento návrh.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 133 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 64 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 19 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 49 poslancov.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Neprijali sme tento návrh.

 

     Pokračujte, pán spoločný spravodajca.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Posledný návrh dal pán  poslanec Hrušovský, ktorý navr-

hol bod 13 - to je podrobnejšie  upravenie § 63 ods. 2 až 10

- vypustiť. Nebudem hlasovať za tento návrh.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím, prezentujme sa. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu

pána poslanca Hrušovského.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 138 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 63 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 33 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 42 poslancov.

 

     Neprijali sme tento návrh.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Pán predseda, prešli sme všetky pozmeňujúce a doplňujú-

ce návrhy. Dovoľte, aby  som prečítal návrh uznesenia Národ-

nej rady, ktorým sa upravujú podrobnejšie pravidlá rokovania

Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Národná rada  Slovenskej republiky schvaľuje  podľa § 1

ods.  2  zákona  Národnej  rady  Slovenskej  republiky číslo

350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej

republiky podrobnejšie  pravidlá svojho rokovania,  ktoré sú

uvedené v prílohe tohto uznesenia.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Prosím, páni poslanci, pani poslankyne, budeme

hlasovať o návrhu uznesenia  Národnej rady Slovenskej repub-

liky v znení schválených  pozmeňujúcich a doplňujúcich návr-

hov.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 140 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 84 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Konštatujem, že sme  schválili návrh uznesenia Národnej

rady  Slovenskej republiky,  ktorým Národná  rada Slovenskej

republiky upravuje podrobnejšie pravidlá svojho rokovania.

 

     Druhým bodom programu je

 

     návrh  Ústavnoprávneho výboru  Národnej rady Slovenskej

republiky  na schválenie  Pravidiel hlasovania  na schôdzach

Národnej rady Slovenskej  republiky použitím technického za-

riadenia.

 

     Návrh, ktorý pripravil ústavnoprávny výbor, ste dostali

ako tlač 587.

 

     Ústavnoprávny výbor poveril pána poslanca Milana Sečán-

skeho, aby v mene výboru uviedol tento návrh.

 

 

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené pani poslankyne,

     vážení páni poslanci,

 

     dovoľte mi, aby  som v súlade s § 26  ods. 1 zákona Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky číslo  350/1996 Z. z. o ro-

kovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil

na  základe poverenia  Ústavnoprávneho výboru  Národnej rady

Slovenskej republiky zo dňa 23.  januára 1997 v mene navrho-

vateľov  návrhu   na  schválenie  Pravidiel   hlasovania  na

schôdzach Národnej rady  Slovenskej republiky použitím tech-

nického zariadenia. Tento návrh ste dostali ako tlač 587.

 

     Chcem  ďalej uviesť  jeho prerokovanie  v rámci dnešnej

schôdze Národnej rady.

 

     Predmetný návrh vypracoval Ústavnoprávny výbor Národnej

rady Slovenskej republiky na základe splnomocnenia uvedeného

v § 39  ods. 7 zákona  Národnej  rady  Slovenskej  republiky

o rokovacom poriadku.  Podľa tohto ustanovenia  Národná rada

Slovenskej  republiky  upraví  Pravidlá  hlasovania použitím

technického  zariadenia a  hlasovanie podľa  mien uznesením.

Predbežné pravidlá riešia časť  uvedenej problematiky so za-

meraním na praktické postupy poslancov Národnej rady Sloven-

skej republiky a odborných  útvarov Kancelárie Národnej rady

Slovenskej  republiky pri  hlasovaní s  použitím technického

zariadenia v takomto členení:

 

     - identifikačná karta

     - nakladanie s ňou

     - prezentácia poslancov

     - technický postup

     - hlasovanie - presný postup

     - výsledky hlasovania

     - postup pri jeho hodnotení

     - informačné panely (hlavné informácie, ktoré sú vedené

na nich).

 

     Domnievam  sa,  že  predložený  návrh  rieši daný okruh

problémov presne  a komplexne a  schválením predmetných pra-

vidiel hlasovania vytvoríme  vhodný rámec na formálnoprávne,

relevantné prejavy  vôle poslancov pri  ich hlasovaní. Preto

vás prosím  o podporu predloženého návrhu  a o jeho schvále-

nie.

 

     Ďakujem za pozornosť.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem, pán  poslanec. Teraz prosím  pána poslanca Ma-

cušku, ktorého ústavnoprávny výbor poveril plniť úlohu spra-

vodajcu k tomuto návrhu,  aby informoval o výsledku preroko-

vania návrhu vo výbore.

 

Poslanec D. Macuška:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené dámy,

     vážení páni,

 

     dovoľte mi, aby som na základe poverenia Ústavnoprávne-

ho výboru  Národnej rady Slovenskej republiky  zo dňa 23. 1.

1997 splnil úlohu, ktorú  zákon Národnej rady Slovenskej re-

publiky číslo  350/1996 Z. z. o  rokovacom poriadku Národnej

rady Slovenskej republiky v § 27 ukladá spravodajcovi k pre-

rokúvanému  návrhu  na  schválenie  Pravidiel  hlasovania na

schôdzach Národnej rady  Slovenskej republiky použitím tech-

nického  zariadenia, ktorý  máme predložený  ako tlač  číslo

587.

 

 

     Ako už uviedol vo svojom úvodnom slove poverený zástup-

ca predkladateľa pán Sečánsky, ide o iniciatívny návrh spra-

covaný  a predkladaný  Ústavnoprávnym výborom  Národnej rady

Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slo-

venskej republiky  predmetný návrh prerokoval  a schválil na

svojej 69. schôdzi dňa 23. 1. 1997 uznesením číslo 380, pri-

čom popri určení povereného člena výboru, ktorý uvedie návrh

na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, a spravodajcu

odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predložený návrh

schváliť.

 

     Ako  spravodajca  Národnej  rady  Slovenskej  republiky

k prerokúvanej veci návrh na schválenie Pravidiel hlasovania

na  schôdzach  Národnej  rady  Slovenskej republiky použitím

technického  zariadenia,  tlač  587,  odporúčam po vykonanej

rozprave schváliť.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem, pán spravodajca.

 

     Vážené  pani  poslankyne,  páni  poslanci,  do rozpravy

sa v zmysle rokovacieho  poriadku za poslanecký  klub nepri-

hlásil nikto. Z poslancov sa  prihlásil jeden - pán poslanec

Palacka. Prosím, pán poslanec Palacka.

 

Poslanec G. Palacka:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené kolegyne, kolegovia,

 

     budem mať  jeden stručný technický,  racionalizačný ná-

vrh. V predloženom materiáli na strane  6 v bode F sa hovorí

o informačných paneloch. Navrhujem,  aby medzi údajmi, ktoré

sa zobrazujú na informačnom paneli počas hlasovania, bol eš-

te  jeden  údaj - číslo  hlasovania.  Vysvetlím  prečo.  Ide

v podstate o zjednodušenie  identifikácie hlasovaní, pretože

prakticky  sa stáva  jednak pri  mnohých zákonoch  alebo pri

schvaľovaní iných procedúr,  napríklad pri schvaľovaní prog-

ramu  schôdze, že  je prihlásených  15, 20  rôznych návrhov,

prípadne pri štátnom rozpočte,  povedzme, že aj 100 pozmeňu-

júcich návrhov a hlasovanie prebieha niekoľko hodín. Po hla-

sovaní je dosť náročné jednak pre poslancov, takisto pre ob-

sluhu  alebo pre  verejnosť zistiť,  ktoré hlasovanie presne

k čomu sa viazalo a kto ako hlasoval o jednotlivých pozmeňu-

júcich návrhoch,  pričom v jednotlivých  prípadoch môže ísť,

napríklad pri rozpočte, o miliardy korún.

 

     Myslím si, že nie je  technicky problém, aby na paneli,

keď beží  hlasovanie, bolo napísané  číslo hlasovania, také,

aké  je vo  výpisoch z  počítača, a  vlastne na základe toho

čísla si každý poznačí, ktoré hlasovanie ho zaujíma, a to si

vypýta. Pokiaľ by to nemohla zabezpečiť obsluha hlasovacieho

zariadenia priamo tu, tak navrhujem, aby to zabezpečila kan-

celária objednávkou u dodávateľa hlasovacieho zariadenia.

 

     Takže opakujem, do bodu  F - informačné panely zobrazu-

júce tieto informácie - navrhujem doplniť číslo hlasovania.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec, keby ste ostali. Chcem sa spýtať, nie som

si istý, či  to technika obsiahne tak, ako  ste to povedali,

alebo akou formou  sa to dá urobiť. Bol  by som radšej, keby

ste takýto návrh nedali. Ale ja to beriem tak, že som dostal

poverenie zistiť, a ak je to  možné, aby to Národná rada in-

štalovala. Lebo sa môže stať,  že prijmeme uznesenie a pove-

dia, že nie je to  realizovateľné, a budeme mať problém. Be-

riem na seba, že hneď dám zistiť, či to bude možné.

 

Poslanec G. Palacka:

 

     Prípadne. Ale potom aj s  tým, že by sa to doobjednalo,

ak to ihneď nie je možné.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Súhlasím. Čiže môžeme to brať takto? Ďakujem pekne.

 

     Páni poslanci, písomne už mám uzavreté prihlášky. Ústne

sa prihlásil pán poslanec Kováč a po ňom pán poslanec Fogaš.

Nech sa páči, pán poslanec.

 

Poslanec R. Kováč:

 

     Vážený pán predsedajúci...

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán  poslanec, moment.  Musím vás  vyzvať a  zapnúť vám

zariadenie. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec.

 

Poslanec R. Kováč:

 

     Vážený pán predsedajúci,

 

     dovoľte mi,  aby som pripomenul  dve veci. Na  strane 4

v časti D  je odsek 1,  ktorý je v rozpore s § 36 odsekom 3,

pretože v § 36 ods. 3  sa hovorí, že pred  každým hlasovaním

predsedajúci alebo spravodajca oznámi, o akom návrhu sa bude

hlasovať, a zopakuje presné znenie návrhu, a tu už sa hovorí

iba o predsedajúcom.  Teda môj návrh je, aby  sa tu doplnilo

"pred  začatím hlasovania  predsedajúci alebo  spravodajca",

tak ako je to v rokovacom poriadku. Je to strana 25 odsek 3.

Inak by sa nedalo hlasovať  tak, ako sme hlasovali napríklad

pri predchádzajúcom  zákone, kde hlasovanie  uvádzal spravo-

dajca, pretože každé presné  znenie by musel povedať predse-

dajúci, ktorý ho nemá k dispozícii, má ho k dispozícii spra-

vodajca. Takže  by sa nedalo  fakticky hlasovať. To  je prvá

pripomienka.

 

     Druhá  pripomienka.  Myslím  si,  že  tento návrh veľmi

správne hovorí o tom, resp. nespomína to, že spravodajca bu-

de komentovať,  ako bude hlasovať alebo  čo odporúča. Nie je

to ani v rokovacom poriadku a nie je to ani v tomto materiá-

li. Myslím  si, že to,  čo pán poslanec  Sečánsky tu hovoril

o svojich názoroch, ako chce hlasovať,  to v podstate nie je

v súlade s rokovacím poriadkom. (Hlasy  v sále.) Nie, nie je

to v  rokovacom poriadku, nie  je to jeho  povinnosť, a teda

nemal by to robiť.

 

     Na záver sa ešte chcem spýtať...

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pokoj, páni poslanci...

 

Poslanec R. Kováč:

 

     Na záver sa  ešte chcem spýtať - na strane 5 sa hovorí,

že poslanec,  ktorý je presvedčený,  že v rokovacej  sále je

nadpolovičná  väčšina  všetkých  poslancov,  to môže oznámiť

a malo by sa hlasovať zdvihnutím ruky. A ja sa pýtam, ako to

môže oznámiť, keďže je tu napísané, že jednotlivé hlasovania

nemožno prerušiť, počas neho predsedajúci nikomu nemôže ude-

liť slovo. Pán poslanec Prokeš, ktorý tu namietal, že sa ne-

hovorilo o jeho návrhu,  nemohol dostať slovo. Podľa rokova-

cieho poriadku,  tak to vysvetlil  pán predsedajúci. Tak  sa

pýtam, ako dá poslanec najavo  zdvihnutím ruky a akým spôso-

bom ten  predsedajúci bude vedieť, čo  ten poslanec chce, či

chce, aby sa hlasovalo rukou. Nie  je to jasné. Čiže kedy je

možné prerušiť hlasovanie a kedy nie a aký je signál na pre-

rušenie  hlasovania. Z  týchto dvoch  vecí to  nie je jasné.

Preto si myslím, že tento  bod treba buď vypustiť, alebo ne-

jakým spôsobom by ho mal  predkladateľ alebo ktokoľvek z po-

slancov doplniť.

 

     Ospravedlňujem  sa, že  nemám pozmeňujúci  návrh, tento

návrh som našiel na lavici  pred chvíľou, takže, pán predse-

dajúci, nemôžete odo mňa žiadať, aby som mal písomne pripra-

vený návrh  na písacom stroji,  lebo skutočne len  teraz som

mal možnosť  ho naštudovať. Ale toto  je evidentne v rozpore

s tým, čo je v § 36 ods. 4, a v rozpore s tým, ako sa postu-

povalo napríklad  na tejto schôdzi  podľa nového rokovacieho

poriadku voči návrhu pána poslanca Prokeša.

 

     Takže to  sú dve pripomienky,  ktoré by podľa  mňa bolo

treba upraviť.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pán predseda Brňák - faktická poznámka.

 

Poslanec P. Brňák:

 

     Pán predseda, ja by som  chcel len v krátkosti reagovať

na vystúpenie pána poslanca Kováča.

 

     Myslím si, že v danom prípade riešenie je a predpokladá

ho  aj  rokovací  poriadok.  Ak  § 36 hovorí o  hlasovaní na

schôdzach Národnej rady  a ak odsek 4 hovorí  o tom, že jed-

notlivé hlasovania nemožno prerušiť, počas neho predsedajúci

nikomu  nemôže udeliť  slovo. Má  sa na  mysli  samotný  akt

technického hlasovania, ktorý nastáva  od času, keď sa zapne

zariadenie a  keď začne bežať  počas 30 sekúnd.  Ak prebehne

tento technický akt hlasovania,  je možné procedurálnou for-

mou v  zmysle § 34  vzniesť procedurálny návrh,  čiže tam tá

disharmónia  nebude, i  keď pripúšťam,  že môže  byť problém

rozlišovania, čo je to hlasovanie, kedy nastáva ten akt. Ale

domnievam sa,  že tak sme  to aj pri  tvorbe rokovacieho po-

riadku mali na mysli, že pod § 36 ods. 4 sa myslí jednoznač-

ne samotný akt spustenia  mechanizmu, keď  ani technicky nie

je možné  prihlásiť sa s  nejakým pozmeňujúcim alebo  proce-

durálnym návrhom, musí hlasovanie "dobehnúť" a potom prípad-

ne je možné, ale už  nie faktickou poznámkou, ale len proce-

durálnym návrhom namietať, buď že sa o niečom hlasovalo zle,

alebo že sa malo prípadne inak.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pán poslanec Kováč.

 

Poslanec R. Kováč:

 

     Pán predseda, je  to opäť k tejto veci  a myslím si, že

je v záujme veci, aby sme si niektoré otázky vysvetlili.

 

     Súhlasil by  som s tým, čo  hovoril pán poslanec Brňák,

keby nebolo v  § 34 napísané, budem čítať  začiatok a koniec

tej vety: "Poslanci majú právo podávať procedurálny návrh...

s výnimkou hlasovania  o veci samej."  To znamená, že  môžem

dávať akýkoľvek procedurálny návrh s výnimkou hlasovania. Ak

zistím, že hlasovanie bolo zlé, alebo som o tom presvedčený,

ako ten návrh podám? Ten návrh sa týka hlasovania, ale to mi

neumožňuje § 34. Je to podľa môjho názoru napísané mimoriad-

ne komplikovane a bude treba nájsť z toho východisko. Škoda,

že sa nad tým nezamýšľalo skôr, lebo tu je § 34, ktorý nedo-

voľuje  procedurálny návrh  o hlasovaní,  navyše je  tu § 36

ods. 4, ktorý síce... ja som to tiež tak chápal, ako hovoril

pán  Brňák, že  jednotlivé hlasovania  nemožno prerušiť, ale

pán predseda uplatnil toto na pána Prokeša.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Svietila tabuľa, keď som kričal.

 

Poslanec R. Kováč:

 

     Veď sa hlásil aj potom, viackrát. Bol som za ním. Nebo-

lo to tak.  Bolo by treba, aby sa  to vyjasnilo. To znamená,

že tu sa bude obchádzať § 34 - tá posledná časť vety.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ešte raz pán predseda Brňák.

 

Poslanec P. Brňák:

 

     Nerád by  som bol, keby  sme v rámci  týchto faktických

poznámok  nedodržiavali nový  rokovací poriadok,  ale myslím

si, že je to v záujme veci,  len dnes, pretože ide o tie zá-

sadné materiály.

 

     Pán poslanec,  pokiaľ ide o  § 34, ktorý  hovorí, o čom

môže pojednávať procedurálny návrh, tak tam sa myslí vo veci

samej  jedine to,  že v  rámci procedurálneho  návrhu nie je

možné dávať pozmeňujúce a doplňujúce  návrhy tak, ako sa dá-

vajú v riadnom vystúpení.  To znamená, že procedurálny návrh

je niečo  iné ako pozmeňujúci  a doplňujúci návrh,  ktorý sa

predkladá v rozprave, a to sme chceli zdôrazniť. Procedurál-

ny návrh môže byť, že navrhujem nejako hlasovať alebo vrátiť

sa k hlasovaniu. Proste všetko  to, čo život procedurálne na

pôde parlamentu prináša. Ale pod  hlasovaním o veci samej sa

má na  mysli pozmeňujúci alebo  doplňujúci návrh k  samotnej

podstate veci,  a je správne,  že to v  procedurálnom návrhu

nie je možné prednášať. To  je možné predniesť v rámci riad-

neho vystúpenia poslanca v rozprave.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Ďalej je prihlásený pán poslanec Fogaš.

 

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

     Pán predseda,

     vážené kolegyne,

     vážení kolegovia,

 

     chápem predložený dokument číslo  587 skôr ako inštruk-

táž, pretože v niektorých častiach on ako inštruktáž na pou-

žívanie technického  zariadenia pôsobí. Asi by  si to naozaj

žiadalo  dlhší čas  na štúdium,  ale práve  preto, že  nejde

o zákon, myslím, že takéto pravidlá si môžeme operatívne me-

niť. Preto sa pokúsim nie  žiadať jeho odloženie, ale navrh-

núť dva či tri pozmeňujúce návrhy.

 

      Bod 8 na strane 2 odporúčam doplniť takto: "Do vydania

identifikačných  kariet poslancom  na schôdzi  Národnej rady

možno hlasovať  bez nich, a  to tak, že  ten poslanec, ktorý

kartu nemá, zdvihne ruku." (Hlas v sále.) Podľa toho, či bu-

de za, proti,  alebo sa zdrží hlasovania. Lebo  to ten mate-

riál nerieši, len sa hlasuje akoby aj bez neho a z toho môžu

vznikať zbytočné konflikty. Ak chce hlasovať, nech hlasuje.

 

     V časti C na strane 3 body 2, 3 a 4 odporúčam vypustiť.

To nie sú pravidlá hlasovania, ale to sú pokyny na technickú

obsluhu zariadenia, ktorým hlasujeme, a podľa mňa do takých-

to  pravidiel nepatria.  Navyše nikomu  z poslancov  nemožno

predpísať, aby  sa takýmto spôsobom správal.  Je logické, že

kto chce  hlasovať, musí vložiť kartu.  To tam netreba podľa

mňa vôbec dávať.

 

     A  napokon na  strane 5  pred časť  E za  poslednú vetu

"Výsledky  hlasovania zdvihnutím  ruky zisťujú  overovatelia

Národnej rady" navrhujem doplniť vetu: "Predsedajúci schôdze

každú časť  hlasovania oznámi osobitne." To  znamená - koľko

bolo za, koľko bolo proti a kto sa zdržal hlasovania. Ono to

  svoj  význam  z  hľadiska  vierohodnosti sčítania hlasov

v sále, pretože vlastne tie  výsledky ukážu, či overovatelia

postupovali dobre, či sa nezmýlili a podobne. Odporúčam, aby

sme tieto pozmeňujúce návrhy akceptovali.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem aj ja. Pán poslanec Komlósy.

 

Poslanec Zs. Komlósy:

 

     Vážený pán predseda,

     vážená Národná rada,

     kolegyne, kolegovia,

 

     budem aj ja stručný.  Moji predrečníci už naznačili, že

jeden z  problematických bodov celého tohto  návrhu je bod 6

v časti D. Navrhujem, nebudem to odôvodňovať, lebo sčasti to

už povedal pán poslanec Kováč, v bode 6 druhú vetu vypustiť.

Totiž predseda  alebo predsedajúci Národnej  rady po zlyhaní

technického  zariadenia či  už z  technických príčin,  alebo

z iných príčin, a  keď je zjavné pohľadom na  sálu, že je tu

nadpolovičná väčšina, môže považovať technické zariadenie za

pokazené, nemusí na to upozorňovať a nemusí takýto návrh po-

dávať ani poslanec a môže sa ďalej postupovať podľa ďalšieho

textu bodu 6. Čiže navrhujem  druhú vetu tohto bodu 6 vypus-

tiť.

 

     Ale  k hlasovaniu  zdvihnutím ruky  chcem doplniť jednu

vetu. Je  to alternatíva na  to, čo predniesol  pred chvíľou

pán poslanec Fogaš. Ako poslednú vetu chcem doplniť: "Výsle-

dok hlasovania  sa zisťuje z  celkového počtu, ktorý  je vý-

sledkom  súčtu hlasov  za, proti  a zdržal  sa." Vyrieši  to

problém zisťovania prítomných poslancov a zisťovania prezen-

tácie. Totiž určite - aj ak vylúčime  možnosť obštrukcie, aj

v prípade  obštrukcie, aj  v  prípade iných hlasovaní - môže

dôjsť k pohybu poslancov a v tom momente sa nedá nejako zis-

tiť,  kedy je  prezentácia platná, alebo neplatná. Najjedno-

duchšie je  v takomto prípade zistiť  súčet hlasov za, proti

a zdržal  sa a  podľa tohto  súčtu vyhodnotiť,  či ten návrh

prešiel, alebo  neprešiel. Čiže výsledok  hlasovania sa môže

takto zistiť.

 

     Ďalší môj návrh bude k časti E bod 1. Totiž tam sa mys-

lí len na hlasovanie technickým zariadením a je tam vynecha-

ný práve  ten problematický bod, čo  s hlasovaním zdvihnutím

ruky.  Preto chcem  doplniť bod  1 v  časti E, čiže vypustiť

bodku a  pokračovať  vo  vete  takto:  "alebo  pri hlasovaní

zdvihnutím ruky podľa zistenia overovateľov Národnej rady."

 

     To sú moje návrhy, odovzdávam ich písomne.

 

     Ďakujem za pozornosť.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     To  bol posledný  prihlásený do  rozpravy. Kým  ukončím

rozpravu, ešte sa s faktickou poznámkou hlási pani poslanky-

ňa Rusnáková.  (Hlasy v sále.) Prosím?  Už sme skončili roz-

pravu. Takže pán poslanec Pittner.

 

 

 

 

Poslanec L. Pittner:

 

     Ďakujem za slovo.

 

     Na  strane 2  v bode  B Hlasovacie  jednotky sú uvedené

funkcie PRES, POS, NEG, ABST.  Podľa môjho názoru v praxi sa

často stalo a to je právo poslanca, že vlastne nehlasuje, má

právo aj nehlasovať. To tu nie je obsiahnuté.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ale tu  je len napísané, pán  poslanec, ako sú označené

tlačidlá na paneli. A to  označenie, že nemusíš hlasovať, na

paneli nie je.

 

Poslanec L. Pittner:

 

     To je  pravda. Ale na  druhej strane sa  tie hlasovacie

jednotky vzťahujú na výkon poslanca. Chcem povedať, že výkon

poslanca týmito symbolmi nie je plne vyčerpaný.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Áno, ale to sa tu nedá  dať. (Hlasy v sále.) Prosím po-

koj, porozumeli sme si.

 

     Takže, vážení páni poslanci,  pani poslankyne, po ukon-

čení  rozpravy sa  pýtam pána  poslanca Sečánskeho,  či chce

zaujať stanovisko. Ak áno, nech sa páči.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Budem veľmi stručný.

 

     K pripomienke pána Palacku  sa momentálne neviem vyjad-

riť, lebo  naozaj ide o techniku,  zváženie technických mož-

ností. Myslím, že by bolo  správne, keby Národná rada požia-

dala pána predsedu Národnej rady, aby preskúmal možnosti ta-

kéhoto zariadenia a jeho inštaláciu v rokovacej sále.

 

     Pokiaľ  ide o  vystúpenie pána  poslanca Kováča, myslím

si, že  jeho prvá pripomienka k  časti D bod 1, že "predseda

alebo spravodajca uvádza", je správna. A pretože je v súlade

so zákonom, treba s ňou súhlasiť.

 

     Kedy sa môže hlasovať rukou - časť D bod 6 - prerušenie

hlasovania. Myslím,  že to vysvetlil pán  predseda Brňák, že

naozaj tu ide len o ten moment samotného hlasovania, od slov

"Prosím, prezentujme  sa a hlasujme",  až kým nenaskočí  vý-

sledná cifra  o výsledku hlasovania  na paneli. V  minulosti

sme sa viackrát dopustili chyby, že sa už začalo hlasovanie,

a pripustila sa faktická  poznámka alebo procedurálny návrh.

Určite sa na to pamätáte. Práve toto chceme týmto odstrániť.

Nechceme  brzdiť podávanie  žiadnych procedurálnych návrhov,

samozrejme, ktoré sú odôvodnené, mimo hlasovania.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Páni poslanci, prosím o pokoj.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Pripomienky pána poslanca Fogaša,  ktoré sa týkajú čas-

ti A, myslím, že to bol bod 8...

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec, tam ide o bod 8, kde sa hovorí: "Do vyda-

nia identifikačných  kariet poslancom na  schôdzach Národnej

rady možno hlasovať aj bez  nich." K tomu diskutoval pán po-

slanec Fogaš.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Prosím, treba to uvážiť.  Nie som za takéto komplikácie

jednotlivých  techník pri  hlasovaní. V  novom rokovacom po-

riadku predsa hovoríme, pokiaľ ide o identifikačnú kartu, že

15 minút  pred rokovaním Národnej  rady v rámci  príslušného

dňa je  poslanec povinný vyžiadať si náhradnú  kartu. (Hlasy

v sále.) Ak sa bude hlasovať  bez nej, tak sa  bude hlasovať

len zdvihnutím ruky. Ako inak?  Máme inú možnosť? Nemáme inú

možnosť.

 

     Pokiaľ ide o pripomienku k časti D bod 6 - predsedajúci

oznámi výsledky hlasovania osobitne -, myslím, že s tým mož-

no súhlasiť.

 

     Pripomienka pána  Komlósyho. Ak on  navrhuje spočítavať

prítomných alebo vysvetľuje, ktorí boli za, proti alebo zdr-

žali sa,  čo potom tí,  ktorí sa prezentovali  a sú prítomní

v sále, ale nehlasujú? Nepočítali by sa do počtu? Ja si mys-

lím, že s týmto návrhom súhlasiť nemožno.

 

     Pripomienka pána Pittnera,  myslím, že trochu nadväzuje

na  pripomienku pána  Komlósyho. Som  toho názoru,  že tieto

tlačidlá stačia,  lebo ak sa prezentujete  a nehlasujete ďa-

lej, tak počítač vás zaeviduje,  že ste prítomný, ale nehla-

sovali ste.  A keď sa ani  neprezentujete, vytiahnete kartu,

jednoducho nie ste tu, nie ste prítomný v sále.

 

     To je všetko, pán predseda.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Takže prosím  pána spoločného spravodajcu, aby

uvádzal hlasovanie.

 

 

Poslanec D. Macuška:

 

     Vážení kolegovia, pristúpili by  sme k samotnému hlaso-

vaniu o  pozmeňujúcich návrhoch v takom  poradí, v akom boli

predkladané.

 

     Pán poslanec Palacka, váš  prejav môžeme chápať ako zo-

branie toho  návrhu späť, áno?  (Odpoveď poslanca z  pléna.)

Ďakujem.

 

     Potom v poradí, v akom  návrhy nasledovali - pán posla-

nec Kováč navrhoval v časti D ods. 1 doplniť za slovo "pred-

sedajúci"  slová  "alebo  spravodajca".  Teda dávam hlasovať

o tomto pozmeňujúcom návrhu  pána poslanca Kováča. Navrhujem

návrh neprijať.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 118 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 61 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 38 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Prijali sme tento návrh.

 

Poslanec D. Macuška:

 

     Druhý  pozmeňujúci  návrh  pána  poslanca  Kováča  znel

v časti D  ods. 6 vypustiť  odsek 2. Dávam  hlasovať o tomto

pozmeňujúcom návrhu. Navrhujem ho neprijať.

 

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím, budeme hlasovať.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 114 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 49 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 49 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Neprijali sme tento návrh.

 

Poslanec D. Macuška:

 

     Ďalšou skupinou pozmeňujúcich  návrhov boli pozmeňujúce

návrhy pána  poslanca Fogaša, ktorý  navrhoval bod 8  v čas-

ti A upraviť  takto: zrušiť bodku a pokračovať  textom "a to

tak,  že poslanec,  ktorý nemá  identifikačnú kartu, hlasuje

zdvihnutím ruky."

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 120 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 33 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 25 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 55 poslancov.

     Nehlasovali 7 poslancov.

 

     Neprijali sme tento návrh.

 

Poslanec D. Macuška:

 

     Druhý pozmeňujúci návrh pána poslanca Fogaša bol v čas-

ti C body 2, 3 a 4  vypustiť vzhľadom na to, že ide o pokyny

a nie pravidlá hlasovania. Ja budem hlasovať negatívne.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme. (Hlasy v sále.)

 

Poslanec D. Macuška:

 

     Ja neodporúčam, iba vyjadrujem svoj názor.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 114 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 43 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 42 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 27 poslancov.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Neprijali sme tento návrh.

 

Poslanec D. Macuška:

 

     Posledným,  tretím pozmeňujúcim  návrhom pána  poslanca

Fogaša bolo, aby sme do  posledného odseku na strane 5 dopl-

nili vetu: "Predsedajúci schôdze každú časť hlasovania ozná-

mi osobitne."

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 118 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 63 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 13 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 39 poslancov.

     Nehlasovali 3 poslanci.

 

     Prijali sme tento návrh.

 

Poslanec D. Macuška:

 

     Pán poslanec  Komlósy mal dva  pozmeňujúce návrhy. Prvý

bol v časti  D bod 6 vypustiť druhú vetu  a doplniť vetou na

konci textu bodu 6: "Výsledok hlasovania sa zisťuje z celko-

vého počtu, ktorý je výsledkom súčtu hlasov za, proti a zdr-

žal sa."

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 122 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 35 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 48 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 35 poslancov.

     Nehlasovali 4 poslanci.

 

     Neprijali sme tento návrh.

 

 

 

 

Poslanec D. Macuška:

 

     A  posledným pozmeňujúcim  návrhom bol  tiež návrh pána

poslanca Komlósyho v časti E  bod 1 vypustiť bodku a doplniť

na koniec  vety: "alebo pri hlasovaní  zdvihnutím ruky podľa

zistenia overovateľov Národnej rady".

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 123 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 68 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 18 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 34 poslancov.

     Nehlasovali 3 poslanci.

 

     Takže sme tento návrh prijali.

 

Poslanec D. Macuška:

 

     To  bol posledný  pozmeňujúci návrh,  takže dal  by som

hlasovať o návrhu ako celku.  Dávam hlasovať o návrhu Ústav-

noprávneho  výboru  Národnej  rady  Slovenskej  republiky na

schválenie Pravidiel  hlasovania na schôdzach  Národnej rady

Slovenskej  republiky použitím  technického zariadenia, tlač

číslo 587.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Áno, ďakujem. Budeme sa prezentovať a podľa § 36 ods. 2

zákona o rokovacom poriadku  pristúpime k hlasovaniu o uzne-

sení.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 118 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 86 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 6 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov.

     Nehlasovali 5 poslanci.

 

     Konštatujem, že Národná  rada schválila Pravidlá hlaso-

vania na schôdzach Národnej rady Slovenskej republiky použi-

tím technického zariadenia.

 

     Pani poslankyne, páni poslanci,

 

     budeme pokračovať tretím bodom programu, ktorým je

 

     návrh  Ústavnoprávneho výboru  Národnej rady Slovenskej

republiky na schválenie Volebného poriadku na voľby funkcio-

nárov Národnej rady Slovenskej republiky, predsedov a členov

výborov Národnej rady Slovenskej republiky, overovateľov Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky a iných funkcionárov tajným

hlasovaním.

 

     Návrh ústavnoprávneho výboru ste dostali ako tlač 588.

 

     Prosím, aby návrh  ústavnoprávneho výboru uviedol pove-

rený člen tohto výboru pán poslanec Sečánsky.

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Vážený pán predseda,

     pani poslankyne, páni poslanci,

 

     dovoľte mi opäť, aby som v  súlade s § 26 ods. 1 zákona

Národnej  rady  Slovenskej  republiky  číslo  350/1996 Z. z.

o rokovacom poriadku Národnej  rady Slovenskej republiky vy-

stúpil na základe  poverenia Ústavnoprávneho výboru Národnej

rady Slovenskej republiky zo dňa 23. januára 1997 v mene na-

vrhovateľa tohto návrhu na schválenie  Volebného poriadku na

voľby funkcionárov Národnej rady Slovenskej republiky, pred-

sedov a  členov výborov Národnej  rady Slovenskej republiky,

overovateľov  Národnej  rady  Slovenskej  republiky  a iných

funkcionárov tajným hlasovaním - tento návrh ste dostali ako

tlač 588 - a uviedol ho pri jeho prerokúvaní v rámci dnešnej

schôdze Národnej rady.

 

     Tento návrh vypracoval Ústavnoprávny výbor Národnej ra-

dy Slovenskej  republiky na základe  splnomocnenia, ktoré je

uvedené v § 6 a v § 126 ods. 4 zákona Národnej  rady Sloven-

skej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky.

 

     Podľa týchto ustanovení  Národná rada Slovenskej repub-

liky schváli  volebný poriadok, v ktorom  sa upravia podrob-

nosti o  hlasovaní a o voľbách  na ustanovujúcej schôdzi Ná-

rodnej  rady Slovenskej  republiky, pričom  sa tento volebný

poriadok uplatní  aj počas volebného obdobia.  Pritom tu ide

o voľby  funkcionárov  Národnej  rady  Slovenskej republiky,

ktorých  Národná  rada  volí   zo  zákona  na  ustanovujúcej

schôdzi. Tento volebný poriadok sa  však použije aj na voľbu

a odvolávanie iných funkcionárov,  ktorých rozsah je uvedený

v zákone,  pretože ide  o postup  vymedzený už  v spomenutom

§ 126 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.

 

     Pri príprave tohto volebného  poriadku sa vychádzalo zo

základného princípu, že pri  voľbe a odvolávaní funkcionárov

Národnej  rady sa  hlasuje v  prípadoch ustanovených Ústavou

Slovenskej republiky,  zákonom, alebo ak  sa na tom  uznesie

Národná rada Slovenskej republiky,  zásadne tajne. Len výni-

močne, ak  to nie je  možné, ak to  nie je uvedené  v ústave

alebo v  zákone, sa môže Národná  rada uzniesť na výnimočnom

verejnom hlasovaní. Z uvedenej zásady  je zrejmé, že o voľbe

a odvolávaní  funkcionárov  Národnej  rady  sa bude hlasovať

tajne, ak Národná rada nerozhodne o verejnom hlasovaní.

 

     Tieto  kritériá si  kládli predkladatelia  predloženého

návrhu  s tým,  že sa  vo volebnom  poriadku vymedzujú úlohy

Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky pri technickom

a organizačnom zabezpečení hlasovania, overovateľov Národnej

rady Slovenskej republiky pri samom akte tajného hlasovania.

Osobitná pozornosť sa venuje hlasovaciemu lístku ako nástro-

ju tajného hlasovania s cieľom,  aby sa prejav vôle poslanca

posudzoval  jednoznačne. Rovnako sa  venuje pozornosť aj vý-

sledku práce  overovateľov, a to  aj s ohľadom  na možné va-

rianty tajného hlasovania, ku ktorým môže dôjsť pri opakova-

nej voľbe alebo pri novej voľbe.

 

     Vážené dámy,

     vážení páni,

 

     vzhľadom  na závažnosť  prijímaného volebného  poriadku

prosím o  vašu pozornosť a privítam  prípadné návrhy na jeho

zlepšenie. Prosím súčasne po vykonanej rozprave k nemu o je-

ho schválenie.

 

     Ďakujem vám za pozornosť.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pánu poslancovi Sečánskemu.

 

     Prosím pána poslanca Miša Benčíka, ktorého ústavnopráv-

ny výbor poveril plniť  úlohu spravodajcu, aby nás oboznámil

s výsledkami prerokovania návrhu vo  výbore. To bolo tak fa-

miliárne.

 

 

 

Poslanec M. Benčík:

 

     Ďakujem pekne za udelené slovo.

 

     Vážení kolegovia,

     vážené kolegyne,

 

     dovoľte mi, aby som sa ako spravodajca vyjadril k tomu-

to návrhu.

 

     Ako už  uviedol vo svojom  úvodnom slove pán  Sečánsky,

ide  o iniciatívny  návrh spracovaný  a predkladaný ústavno-

právnym výborom,  ktorý prerokoval tento  návrh, schválil ho

na svojej  schôdzi a popri  určení povereného člena  výboru,

ktorý uviedol návrh, určil aj spravodajcu a odporúča predlo-

žený návrh schváliť.

 

     Ako spravodajca si viem predstaviť, že aj na takýto ma-

teriál by sme si mali  nájsť viac času a vopred sa pripraviť,

ale verím, že je to začiatok  a že v budúcnosti takéto mate-

riály budú skutočne k dispozícii včas, aby sme ich mohli po-

súdiť.

 

     Pokiaľ môžem hovoriť za seba,  tak by som chcel zdôraz-

niť, že tento návrh  vystihuje zmysel a podstatu rokovacieho

poriadku. Veľa sme diskutovali o probléme, ktorý uviedol pán

Sečánsky, potom  sme dospeli k návrhu,  že rokovací poriadok

jednoznačne hovorí, v ktorých  prípadoch sa postupuje tajným

hlasovaním, čo  vyplýva z ústavy,  môže vyplývať zo  zákona,

alebo Národná rada  sa tak uznesie. Čiže spory  by tu nemali

byť.  A upravili  sme jedno  ustanovenie podľa  pripomienok,

ktoré  došli zo  strany overovateľov,  aby v  každom prípade

hlasovací lístok pri tajnom  hlasovaní bol upravený jednodu-

chým spôsobom, a to tak, že sa vyznačí jedno, za ktoré som.

 

 

     Summa summarum, odporúčam vám  tento návrh schváliť po-

dľa predlohy.

 

     Ďakujem za pozornosť.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem aj ja, pán poslanec.

 

     Otváram  rozpravu  k  tomuto  bodu.  Dostal som písomnú

prihlášku od pána Jozefa Miklušičáka. Za klub sa neprihlásil

nikto. Takže prosím, pán poslanec Miklušičák.

 

Poslanec J. Miklušičák:

 

     Vážený pán predseda,

     vážená Národná rada,

 

     mám drobné pripomienky k článku 17 ods. 2, kde sa hovo-

rí o zisťovaní výsledku  hlasovania. Doterajší odsek 2 znie:

"Overovatelia najskôr spočítajú vydané hlasovacie lístky..."

atď. Z praxe nie je možné spočítať vydané hlasovacie lístky.

Možno len  zistiť na príslušnom zozname, koľko bolo vydaných

hlasovacích  lístkov. Preto  navrhujem nové  znenie odseku 2

takto:  "Overovatelia najskôr  v zozname  zistia, koľkým po-

slancom boli vydané hlasovacie lístky, a následne spočítajú,

koľko hlasovacích lístkov bolo odovzdaných."

 

     V súvislosti  s tým potom navrhujem  doplniť v odseku 3

záver vety, takže nový odsek 3 znie takto: "(3) Overovatelia

po spočítaní  odovzdaných hlasovacích lístkov  zistia, koľko

bolo  odovzdaných  platných  a  koľko neplatných hlasovacích

lístkov a koľko hlasovacích lístkov nebolo odovzdaných."

 

     A ešte k článku 7 ods. 3,  kde sa hovorí o tom, že kan-

celária pripraví miestnosť, priestor a taktiež schránku pred

voľbami, odporúčam doplniť za  zátvorku text: "v prítomnosti

overovateľov ju zapečatí a  umiestni na určenom mieste", aby

overovatelia,  ktorí sú  zodpovední za  priebeh volieb, boli

pri tom, keď sa bude schránka zapečaťovať.

 

     A ešte v článku 2  - okruh volených funkcií tajným hla-

sovaním - odporúčam vypustiť písmená d) a e).

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pani poslankyne, páni poslanci, do rozpravy sa

hlásia pán poslanec Brňák, pán poslanec Prokeš, pán poslanec

Ftáčnik.

 

     Ďakujem. Takže uzatváram  prihlášky do rozpravy. Prosím

pána poslanca Brňáka.

 

Poslanec P. Brňák:

 

     Vážený pán predseda,

 

     aj keď vystúpim klasicky v rozprave, chcem len reagovať

na vystúpenie svojho predrečníka.  Myslím si, že prvé pripo-

mienky sú akceptovateľné,  zlepšujú návrh, zrejme aj po skú-

senostiach pána poslanca z praktického výkonu funkcie overo-

vateľa, takže  tie by boli  vhodné. Ale pokiaľ  ide o tretiu

pripomienku - vypustiť z článku 2 písmená d) a e), chcem po-

vedať, že to asi je dosť ťažko možné, lebo rokovací poriadok

je postavený na istej konštrukcii. Je postavený na konštruk-

cii, že  každá voľba, všetky voľby  alebo odvolávania, ktoré

sa dotýkajú osôb, by mali  byť v princípe založené na tajnom

hlasovaní.  Je to  úzus, ktorý  sme si  zvykli zachovávať aj

v minulosti, a preto sme ho premietli v princípe aj do roko-

vacieho poriadku.

 

     Ak chceme tento princíp  narušiť, musí preto, samozrej-

me, nastať  postup opačný, to  znamená, že v  prípade členov

výboru a povedzme overovateľov  je praktickejší taký postup,

že by  boli voľby verejné,  ale v takom  prípade treba tento

princíp narušiť návrhom na zmenu spôsobu hlasovania - z prí-

padu na prípad. To znamená, že rokovací poriadok v tomto ne-

môžeme obísť, lebo  v princípe je tam uvedené,  že aj návrhy

členov výborov a overovateľov ako  fyzických osôb by sa mali

uskutočniť formou tajného hlasovania, ale keďže ide o prípa-

dy,  hovorím z  hľadiska praxe,  kde je  vhodnejšie hlasovať

o nich verejne,  niekto musí tento spôsob  navrhnúť a myslím

si, že tam sa nebudú tomu klásť prieky.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pán  poslanec Ftáčnik chce  faktickú poznámku?

(Odpoveď  z pléna.)  Ale potom  bol pán  poslanec Brňák, pán

poslanec Prokeš a potom pán poslanec Ftáčnik.

 

Poslanec J. Prokeš:

 

     Ďakujem, pán predseda.

 

     Budem ďalšou ukážkou toho,  že rokovací poriadok a pra-

vidlá, ktoré  sme prijali, sú dosť  nepraktické, pretože mám

len otázku  na predkladateľa, a  to k článku  22 odsek 2  sa

chcem spýtať, kto sa môže zúčastniť v opakovanej voľbe okrem

kandidátov, ktorí získali v prvom kole najväčší počet a dru-

hý najväčší počet hlasov. Lebo tu  je napísané, že na nej sa

môžu zúčastniť  aj kandidáti, ktorí  získali... Takže by  ma

veľmi zaujímalo, kto sú tí ďalší.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem, pán poslanec Prokeš.  Nech sa páči, pán posla-

nec Ftáčnik.

 

Poslanec M. Ftáčnik:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené kolegyne, kolegovia,

 

     ako keby sme si čítali myšlienky s pánom kolegom Proke-

šom, lebo ja sem prichádzam s tou istou otázkou a nerozumiem

druhej vete v odseku 2, ani  druhej vete v odseku 3, pretože

tiež neviem, kto by sa  mal zúčastniť v opakovanej voľbe po-

pri tých, ktorí získali najvyšší  počet a druhý najvyšší po-

čet hlasov z prvého kola. Ja si myslím, že v opakovanej voľ-

be, ak sa volí viac  funkcionárov, by mali ostať všetci kan-

didáti, pretože  zrejme došlo k  rozptylu hlasov, ale  podľa

toho prvého kola sa už dá, takpovediac, uhádnuť alebo odhad-

núť, a možno podľa toho zmenia niektoré kluby alebo poslanci

svoje  stanovisko. Ak  nie, potom  v prípade  väčšieho počtu

kandidátov opakovaná  voľba nemá veľký zmysel,  resp. by sme

mali vypustiť slovo "aj", teda na nej sa môžu zúčastniť kan-

didáti - obmedzme to len na tých, ktorí získali vysoké počty

hlasov, tí majú zrejme šancu na zvolenie a tých nechajme vo-

liť v opakovanej voľbe. Ale  slovíčko "aj" je rovnako mätúce

pre mňa ako pre kolegu Prokeša a neviem celkom v tejto chví-

li nájsť riešenie. Tak dajme "iba",  ale tiež nie som si is-

tý, či to je dobre, lebo keď volíme troch zo šiestich kandi-

dátov a dvaja z nich  získali najvyšší počet hlasov, a treba

zvoliť troch,  tak vlastne by postúpili  do druhého kola iba

dvaja a všetko by ostalo tiež otvorené.

 

     Neviem navrhnúť formuláciu, ktorá  by to riešila, žiaľ,

už nie je prihlásený nikto do rozpravy, takže nastane tu is-

tý problém. Možno by stálo zato,  ja dám taký návrh, aby sme

vypustili druhú vetu v odseku 2  aj v odseku 3, teda nelimi-

tovali, kto sa má zúčastniť. Budeme trvať na opakovanej voľ-

be a predpokladáme, že sa zúčastnia všetci, ktorí boli v pr-

vom kole. Ja by som toto  považoval v tejto chvíli za lepšie

riešenie ako text, ktorý je tu navrhnutý.

 

     Čiže navrhujem  v článku 22  ods. 2 a  3 vypustiť druhú

vetu z dôvodov, ktoré sme  sa snažili s kolegom Prokešom vy-

svetliť.

 

     Polemika  medzi  pánom  poslancom  Miklušičákom a pánom

poslancom Brňákom  k článku 2  ma inšpiruje k  tomu, aby som

predniesol návrh,  ktorým by sme  rozdelili článok 2  na dva

odseky.

 

     Odsek 1 by znel: "(1)  Tajným hlasovaním sa podľa tohto

volebného poriadku volia a odvolávajú..." a boli by tam pís-

mená a), b), c)  a f) a písmeno d) a e)  by sme presunuli do

druhého odseku, kde by bolo  "(2) Tajným hlasovaním sa podľa

tohto volebného  poriadku volia a odvolávajú...",  a bolo by

uvedené "a) členovia jednotlivých výborov, b) overovatelia".

Tam  by pokračovala  veta: "ak  sa Národná  rada podľa  § 39

ods. 8 bez rozpravy neuznesie inak". Myslím, že to chcel ko-

lega dosiahnuť a tento návrh by mohol riešiť ten problém, ku

ktorému sa vyjadril aj pán poslanec Brňák.

 

     Tieto návrhy vzápätí odovzdám písomne.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Je  skončená rozprava k  tomuto bodu programu.

Pýtam sa pána Sečánskeho, či sa chce vyjadriť.

 

 

 

Poslanec M. Sečánsky:

 

     Dovoľte, aby som sa  stručne na záver rozpravy vyjadril

k jednotlivým návrhom, ktoré tu boli prednesené.

 

     S pripomienkou pána Miklušičáka k článku 17 ods. 2 mož-

no  súhlasiť. Pokiaľ  ide o  pečatenie schránky kanceláriou,

myslím si, že  tu ide o nedorozumenie. Schránka  sa môže za-

tvárať  len  za  prítomnosti  overovateľov. Overovatelia pri

uzatváraní schránky  musia byť prítomní, teda  musia sa pre-

svedčiť a oni garantujú za  to, že schránka je naozaj prázd-

na. Potom sa  táto schránka môže zapečatiť. Či  to robí pra-

covník kancelárie, alebo niekto  z overovateľov, to je podľa

mňa nepodstatné, ide len o presvedčenie sa o tom, že schrán-

ka je naozaj prázdna.

 

     Tajná  voľba členov výboru - pán  predseda Brňák  už to

vysvetlil. Podľa  mňa nový rokovací  poriadok prijíma zásadu

- bol by som rád, keby sme si  na ňu zvykli -, že pokiaľ ide

o voľby, všetky sú tajné,  predovšetkým tie, ktoré nariaďuje

ústava, prípadne zákon. A ak  Národná rada chce voliť verej-

ne, samozrejme, nie tie funkcie,  kde ústava alebo zákon na-

riaďuje tajné  voľby, tak jednoduchým hlasovaním  a bez roz-

pravy sa môže rozhodnúť, že  tieto voľby budú verejné. Prak-

tický  príklad. Ak  budeme  voliť  dnes alebo  zajtra členov

niektorého výboru,  na návrh niektorého  poslanca sa Národná

rada môže rozhodnúť, že tieto voľby budú verejné. To sa však

netýka, ani sa nemôže týkať predsedu výboru, podpredsedu Ná-

rodnej rady, predsedu Národnej  rady, kde sú nariadené tajné

voľby zákonom.

 

     K  pánu Prokešovi  a to  isté aj  k pánu Ftáčnikovi, že

v článku 22 v  odseku 2 v druhej vete  slovíčko "aj" by malo

vypadnúť.  V tom  prípade by  bolo jasné,  kto sa zúčastňuje

voľby. Nezabúdajte, že tu ide o voľbu do funkcie podpredsedu

Národnej rady, teda v opakovanej voľbe kandidátov nemôže byť

neviem koľko, ide o jednu funkciu.  A podľa mňa, keď sa bude

voliť jeden,  potom druhý, potom  tretí podpredseda Národnej

rady, tak to budú osobitné voľby pre každého.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem  pekne, pán  poslanec Sečánsky.  Pýtam sa  pána

poslanca Benčíka ako spravodajcu, či sa chce vyjadriť.

 

Poslanec M. Benčík:

 

     Pán predseda,

     milé kolegyne,

     vážení kolegovia,

 

     vyjadrím sa tak, aby sme hlasovali o tých návrhoch, le-

bo diskutovať  o nich môžeme.  Budem predkladať návrhy  tak,

ako  boli, a  rád by  som prispel  k takému  precedensu, aby

spravodajca neuvádzal  svoje myšlienky, ako  by mali ostatní

hlasovať. Je  to náročnejšie, ale veď  každý rozmýšľa, každý

sleduje a  každý pozorne pozerá,  dokonca aj v  našich lavi-

ciach, ako  sa postupuje. A hlasujte  tak, ako to považujete

za správne.  Treba to pomaly takýmto  spôsobom zavádzať. Som

si vedomý, že je to trochu náročnejšie, ale potom sa nebude-

me môcť vyhovárať.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Miklušičák chce  doplniť svoj návrh, resp.

vysvetliť niečo k návrhu? Zapnite mikrofón pánu poslancovi.

 

 

 

 

Poslanec J. Miklušičák:

 

     Ďakujem, pán predseda.

 

     Akceptujem  vysvetlenie  spravodajcu   aj  pána  Brňáka

a predkladateľa a sťahujem svoj návrh týkajúci sa vypustenia

tých dvoch bodov z článku  2 a akceptujem návrh pána Ftáčni-

ka.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Nech sa páči, pán spravodajca.

 

Poslanec M. Benčík:

 

     Prosím presne vysvetlenie, čo teraz sťahujete.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     To bol tretí návrh pána poslanca.

 

Poslanec M. Benčík:

 

     Preto  je nedorozumenie,  lebo to  nemám písomne, takže

som  nevedel, čo  sťahujete. Ale  zostáva  článok  17 ods. 2

- overovatelia  najskôr v  zozname poslancov  zistia, koľkým

poslancom boli vydané hlasovacie lístky, a následne spočíta-

jú, koľko hlasovacích lístkov  bolo odovzdaných. Na to orga-

nicky  nadväzuje zmena  v odseku  3 -  na záver vety doplniť

slová "a koľko hlasovacích lístkov nebolo odovzdaných".

 

     Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať.

 

 

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcich návr-

hoch pána poslanca Miklušičáka.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 116 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 91 poslancov.

     Proti návrhu hlasovali 3 poslanci.

     Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Prijali sme tento návrh.

 

Poslanec M. Benčík:

 

     Ďalší návrh podal  pán Miklušičák k článku 7  ods. 3 za

zátvorku  doplniť  "v  prítomnosti  overovateľov ju zapečatí

a umiestni". Prosím, aby ste dali hlasovať.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prezentujeme sa  a hlasujeme o  druhom návrhu pána  po-

slanca.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 120 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 70 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 10 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 38 poslancov.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Prijali sme aj tento návrh.

 

Poslanec M. Benčík:

 

     Pán Prokeš  v zhode s pánom  Ftáčnikom mali pripomienky

k článku 22.  Ale pán Prokeš nepodal  žiaden pozmeňujúci ná-

vrh. Pán  Ftáčnik podal návrh  vypustiť z odseku  2 a odseku

3 druhú vetu. Ja sa vám priznám, že sa mi pozdáva pozmeňujú-

ca časť,  ktorú predniesol pán Sečánsky  - vypustiť slovíčko

"aj", ale v rozprave to nikto nepredniesol.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Hovorilo sa o  tom aj v rozprave, hovorili  o tom, mys-

lím, pán poslanec Ftáčnik aj pán poslanec Prokeš, ale nedali

to do polohy návrhu.

 

Poslanec M. Benčík:

 

     Ako spravodajca, pán predseda,  som viazaný tými návrh-

mi, ktoré boli prednesené  v rozprave. Mne je sympatickejšie

vypustenie slova "aj", ale na  tom zmeniť nič nemôžem. Preto

nech sa pán Ftáčnik rozhodne, či to tak myslel.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Nie. Teraz už dajte hlasovať.

 

Poslanec M. Benčík:

 

     Chvalabohu, ja  nie som členom  vlády. Budeme hlasovať.

Dávam hlasovať o návrhu pána Ftáčnika - alebo odporúčam, le-

bo vy  dávate hlasovať -  v odseku 2  a v odseku  3 vypustiť

druhú vetu.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 122 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 52 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 58 poslancov.

 

     Takže neprešiel tento návrh.

 

Poslanec M. Benčík:

 

     Zostáva posledný pozmeňujúci návrh k článku 2, a to ná-

vrh pána Ftáčnika, kde odporúča,  aby sa to rozdelilo na dve

časti. Prvý  odsek by bol a), b), c) a f)  a druhý  odsek by

samostatne znel takto: "Tajným hlasovaním sa podľa tohto vo-

lebného  poriadku  volia a odvolávajú..." - to, čo je v d) a

c), a tam bude veta: "Ak sa Národná rada bez rozpravy neroz-

hodne inak."

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím, prezentujme sa a  hlasujme o tomto pozmeňujúcom

návrhu pána poslanca Ftáčnika.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 125 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 99 poslancov.

     Proti návrhu hlasoval 1 poslanec.

     Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Prijali sme tento návrh.

 

 

Poslanec M. Benčík:

 

     Pán predseda,  boli posúdené všetky  pozmeňujúce návrhy

a bolo o nich rozhodnuté.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Áno. Takže môžeme podľa §  36 ods. 2 zákona o rokovacom

poriadku pristúpiť k hlasovaniu o uznesení.

 

     Prosím, pán spravodajca,  keby ste prečítali uznesenie,

ak ho máte. Nemáte? Máme  ho všetci v laviciach, takže nemu-

síme ho čítať.

 

     Prezentujme sa  a hlasujme o návrhu  uznesenia. Máme ho

všetci v laviciach.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 123 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 98 poslancov.

     Proti návrhu nehlasoval nikto.

     Hlasovania sa zdržalo 24 poslancov.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Môžem teda konštatovať, že  Národná rada Slovenskej re-

publiky schválila Volebný poriadok na voľbu funkcionárov Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky, predsedov a členov výborov

Národnej  rady Slovenskej  republiky, overovateľov  Národnej

rady Slovenskej republiky a iných funkcionárov tajným hlaso-

vaním.

 

     Ďakujem.

 

 

 

     Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

 

     čaká nás štvrtý bod programu, ktorým je

 

     návrh na voľbu Mandátového a imunitného výboru Národnej

rady Slovenskej republiky na  základe princípu pomerného za-

stúpenia  politických strán  a politických  hnutí v Národnej

rade Slovenskej republiky.

 

     Pani poslankyne, páni poslanci,

 

     podľa § 7 ods. 2  nového zákona o rokovacom poriadku sa

členovia  mandátového a  imunitného výboru  volia na základe

princípu pomerného  zastúpenia politických strán  a politic-

kých hnutí  v Národnej rade. Po  nadobudnutí účinnosti tohto

zákona súčasné zloženie Mandátového  a imunitného výboru Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky od 1. januára 1997 nezodpo-

vedá uvedenému ustanoveniu  § 7 ods. 2 zákona.  Preto je po-

trebné zvoliť v novom zložení mandátový a imunitný výbor.

 

     V tejto súvislosti máte  predložený návrh uznesenia Ná-

rodnej rady  k zloženiu mandátového a  imunitného výboru ako

tlač 592,  ďalej návrh na určenie  počtu členov tohto výboru

ako tlač 592a,  v ktorom je navrhnutý počet členov tohto vý-

boru 19, ktorý vzišiel z poslaneckého grémia. Toto bola spo-

ločná dohoda  na dnešnom politickom  grémiu. Poslanecký klub

Demokratickej únie predniesol návrh nie na 19 členov, ale na

17, resp. 15 členov. Ďalej  máte rozdaný návrh na voľbu man-

dátového a  imunitného výboru na  základe princípu pomerného

zastúpenia ako tlač 593.

 

     Otváram  rozpravu k  tomuto bodu  programu. Do rozpravy

som nedostal žiadnu písomnú prihlášku  ani od klubov, ani od

poslancov. Pýtam  sa preto, či  sa niekto hlási  do rozpravy

pléna. Zaznamenávam pána poslanca Hrušovského, ďalej sa hlá-

si pani  poslankyňa Rusnáková a pán  poslanec Ftáčnik. Takže

končím prihlášky do rozpravy  a prosím pána poslanca Hrušov-

ského.

 

Poslanec P. Hrušovský:

 

     Ďakujem pekne, pán predseda.

 

     Ak dovolíte, mám jeden procedurálny návrh, nie prihláš-

ku do rozpravy. Navrhujem, aby sme v zmysle teraz schválené-

ho volebného poriadku nehlasovali o členoch a zložení mandá-

tového a imunitného výboru tajne,  ale aby sme hlasovali ve-

rejne.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pani poslankyňa Rusnáková.  Pani poslankyňa, prihlásili

ste sa do rozpravy, hovorte od pultu. Keby ste mali faktickú

poznámku, môžete hovoriť z miesta.

 

Poslankyňa E. Rusnáková:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené kolegyne, kolegovia,

 

     vzhľadom na to,  že v návrhu tlače 592a  nie je uvedený

návrh poslaneckého klubu Demokratickej únie, dovolím si teda

v rozprave  navrhnúť to,  čo sme  už písomne  odovzdali pánu

predsedovi. Navrhujeme, aby počet  členov mandátového a imu-

nitného výboru  bol 17. Ak  tento návrh neprejde,  navrhujem

hlasovať o počte 15.

 

     Ďakujem pekne.

 

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem, pani  poslankyňa. Ďalej je  prihlásený do roz-

pravy pán poslanec Ftáčnik.

 

Poslanec M. Ftáčnik:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené kolegyne, kolegovia,

 

     bod,  ktorý sme  práve  otvorili,  je označený  v našom

programe ako  číslo 4 a  v zátvorke za  ním je uvedená  tlač

593,  to znamená  voľba členov  výboru. Ale  nemáme zaradenú

tlač 592 -  určenie počtu členov výboru. Neviem,  ako k tomu

prišlo,  pretože  pri  osobitných  kontrolných výboroch máme

zriadenie, počet členov, predsedu  atď., veľmi podrobné čle-

nenie v programe, a tu sme to všetko zredukovali do jediného

bodu - voľba členov výboru. Teraz  by sme to mali nejako vy-

riešiť, to znamená, procedurálne si povedať, že najprv určí-

me počet členov a potom zvolíme príslušný počet členov výbo-

ru, ale tejto maličkej chybičky sme sa dopustili.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec,  dohodli sme sa v  poslaneckom grémiu, že

najskôr určíme počet členov.

 

Poslanec M. Ftáčnik:

 

     Ale Národná  rada sa tak  nedohodla, lebo si  schválila

iný program. Schválila si program, že bude voliť výbor, teda

voľbu členov výboru podľa tlače 593.  Ja som len na túto ma-

ličkosť chcel upozorniť. Môžem dať návrh, aby sme sa rozhod-

li  prerokovať  v  tomto  bode  aj  tlač 592, teda rozhodnúť

o počte členov výboru, čo zrejme patrí k tomu, aby sme mohli

ten výbor konštituovať.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Informoval som, že máte pred sebou aj tlač 592, 592a aj

593. Takže môžeme aj v  rámci tohto rokovania dať ešte dopl-

ňujúci  návrh na  zmenu programu   s tým,  že by  sme určili

najskôr počet,  ak by niektorý poslanecký  klub s tým súhla-

sil.

 

     Pán poslanec Cabaj.

 

Poslanec T. Cabaj:

 

     Vážený pán predseda,

     dámy a páni,

 

     vzhľadom na túto skutočnosť  predkladám návrh, aby tlač

592a - návrh na určenie počtu členov mandátového a imunitné-

ho výboru -  bola zaradená ako zmena programu.  Je taká mož-

nosť, ak o to požiadajú tri poslanecké kluby.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec Borovský.

 

Poslanec J. Borovský:

 

     Ďakujem za slovo. Podporujem návrh kolegu Cabaja.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Áno. Pani poslankyňa Kolláriková.

 

 

Poslankyňa M. Kolláriková:

 

     Ďakujem za slovo. Takisto  podporujem návrh pána kolegu

Cabaja.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pekne. Takže tým sme si zlegalizovali doplnenie

bodov programu  s tým, že  budeme hlasovať o  tom, aký počet

bude mať  predmetný výbor. Z poslaneckého  grémia bol návrh,

ako som  povedal, na 19.  Počuli ste pozmeňujúci  návrh pani

predsedníčky  DÚ, ktorá  navrhuje 17,  prípadne, ak neprejde

tento ich návrh, 15.

 

     Takže, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, tu

mi  hneď  v  tomto  momente  vychádza,  aby som dal hlasovať

o týchto návrhoch tak, ako sme sa dohodli v poslaneckom gré-

miu. Najskôr dám hlasovať o počte 19 a potom o počtoch, kto-

ré uviedla  pani poslankyňa Rusnáková.  (Hlas z pléna.)  Tak

sme sa dohodli v poslaneckom grémiu, pani poslankyňa.

 

     Prosím, páni poslanci,  pani poslankyne, dávam hlasovať

o tom, aký počet poslancov bude mať mandátový a imunitný vý-

bor. Predkladám návrh na 19.  Tento návrh vyšiel z poslanec-

kého grémia.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 126 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 90 poslancov.

     Proti návrhu hlasovalo 17 poslancov.

     Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Konštatujem, že sme odhlasovali počet 19 členov v tomto

výbore.

 

     Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

 

     pôjdeme k  ďalšiemu bodu v  rámci tohto rokovania  tak,

ako sme povedali na začiatku,  k návrhu na voľbu Mandátového

a imunitného výboru Národnej rady na základe pomerného prin-

cípu.

 

     Otváram rozpravu  k tomuto štvrtému  bodu s tým,  že do

rozpravy som  nedostal žiadnu písomnú prihlášku  za klub ani

od poslancov.  Konštatujem, že sa nikto  do rozpravy nehlási

ani z pléna.

 

     Vyhlasujem preto  rozpravu k štvrtému  bodu programu za

skončenú.

 

     Podľa § 36 ods. 2  zákona o rokovacom poriadku... (Hlas

z pléna.) My sme  to vlastne už urobili, ten  návrh tam bol.

Národná rada bude hlasovať teraz  o uznesení - hovorím o ná-

vrhu 19 - bude hlasovať  o uznesení, že mandátový a imunitný

výbor bude mať 19 členov.

 

     Prosím, prezentujme sa, hlasujeme o uznesení.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 127 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 101 poslancov.

     Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

     Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov.

     Nehlasovali 6 poslanci.

 

     Ďakujem pekne.

 

     Vážené  pani  poslankyne,  páni  poslanci, kým prejdeme

k hlasovaniu o konkrétnych členoch podľa vašich návrhov, bu-

deme hlasovať  ešte o uznesení Národnej  rady Slovenskej re-

publiky k zloženiu Mandátového  a imunitného výboru Národnej

rady, kde Národná rada konštatuje  (prosím, aby ste ma počú-

vali):

 

     A. Podľa § 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej re-

publiky číslo  3501996 Z. z.  o rokovacom poriadku  Národnej

rady Slovenskej republiky  členovia Mandátového a imunitného

výboru Národnej rady Slovenskej republiky sa volia na zákla-

de princípu  pomerného zastúpenia politických  strán a poli-

tických hnutí v Národnej rade Slovenskej republiky. V súvis-

losti s  nadobudnutím účinnosti zákona  o rokovacom poriadku

Národnej rady Slovenskej republiky súčasné zloženie Mandáto-

vého a imunitného výboru  Národnej rady Slovenskej republiky

od 1. januára 1997 nezodpovedá uvedenému ustanoveniu zákona,

a preto je potrebné zvoliť Mandátový a imunitný výbor Národ-

nej rady Slovenskej republiky v novom zložení.

 

     B. Zrušuje príslušné uznesenie Národnej rady Slovenskej

republiky, ktorým boli zvolení  predseda a členovia Mandáto-

vého a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Prosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 128 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 113 poslancov.

     Proti návrhu hlasovali 2 poslanci.

     Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

     Nehlasoval 1 poslanec.

 

     Ďakujem.

 

     Takže môžeme teraz pristúpiť k návrhu na voľbu mandáto-

vého a imunitného výboru podľa princípu pomerného zastúpenia.

 

     Kandidátov na  členov výboru podľa  návrhu poslaneckých

klubov máte uvedených v tlači 593, vrátane návrhu na predse-

du výboru.

 

     Podľa § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku sa hlasu-

je tajne v prípadoch ustanovených ústavou, zákonom, pri voľ-

be alebo odvolaní, alebo ak sa na tomto uznesie Národná rada

bez rozpravy.

 

     Chcel by  som len informovať,  že na zvolenie  predsedu

a členov výborov v tajnom  hlasovaní sa vyžaduje súhlas nad-

polovičnej väčšiny prítomných poslancov.

 

     Keďže je  tu návrh, ktorý predniesol  pán poslanec Hru-

šovský, aby  sa hlasovalo verejne  a nie tajne,  najskôr dám

o tom  hlasovať a  potom budeme  pokračovať (okrem predsedu,

samozrejme).

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 140 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 131 poslancov.

     Proti návrhu nehlasoval nikto.

     Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov.

     Nehlasovali 2 poslanci.

 

     Vážené pani poslankyne,  páni poslanci, odhlasovali sme

si verejné  hlasovanie. Prečítam návrhy  poslaneckých klubov

a budeme hneď  o nich hlasovať. Návrhy  máte, ale radšej ich

prečítam. Budeme  hlasovať en bloc, alebo  po jednom? (Všeo-

becný súhlas z pléna, aby sa hlasovalo en bloc.)

 

     Takže  ide o  poslancov Tibora  Cabaja, Tomáša Cingela,

Andreja Fedora, Dušana Macušku, Ľudmilu Muškovú, Jozefa Reu,

Pavla Suchodolského, Františka Šveca, Michala Benčíka, Máriu

Ďurišinovú, Edit Bauerovú,  Pála Farkasa, Pavla Hrušovského,

Františka Javorského, Eduarda Kukana, Jozefa Moravčíka, Jána

Garaia, Antona Poliaka a Miroslava Michalca.

 

     Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

 

     (Hlasovanie.)

 

     Prezentovalo sa 140 poslancov.

     Za návrh hlasovalo 139 poslancov.

     Proti návrhu nehlasoval nikto.

     Hlasovania sa zdržal 1 poslanec.

 

     Môžem konštatovať, že Národná rada Slovenskej republiky

zvolila členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady

Slovenskej republiky tak, ako som ich uviedol.

 

     Takže  môžeme  pristúpiť  k  voľbe predsedu Mandátového

a imunitného výboru. Budeme  postupovať už podľa schváleného

volebného poriadku. Prosím,  overovatelia rozdajú hlasovacie

lístky.

 

     Na začiatku za overovateľov boli navrhnutí pán poslanec

Líška a pán Polák.

 

     Prosím  overovateľov, aby  vyzdvihli hlasovacie lístky.

Neviem, či ste videli vzor hlasovacieho lístka, ale pripome-

niem, že voľbu a svoj  názor vyjadríte tak, že na hlasovacom

lístku  pri  mene  a  priezvisku  kandidáta zakrúžkujete buď

"za", "proti", alebo "zdržiavam  sa". Čiže nebudeme nič pre-

čiarkovať, bude sa len krúžkovať.  Pri mene a priezvisku za-

krúžkujete "za",  "proti", "zdržiavam sa".  Zakrúžkujete to,

za čo hlasujete.  Kandidáta máte na lístku, tak  ako to bolo

nahlásené a schválené.

 

     Prosím,  páni  overovatelia,  aby  ste  sa ujali svojej

funkcie.

 

     (Akt tajného hlasovania.)

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pani poslankyne,  páni poslanci, končím  voľbu predsedu

mandátového a imunitného výboru.

 

     (Po prestávke.)

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Prosím poverenú overovateľku  pani poslankyňu Sabolovú,

aby podľa § 39 ods. 10  zákona o rokovacom poriadku Národnej

rady Slovenskej  republiky oznámila počet  vydaných hlasova-

cích lístkov, neplatných, neodovzdaných hlasovacích lístkov,

ako aj pri každom  kandidátovi počet poslancov, ktorí hlaso-

vali za navrhnutého kandidáta, ktorí hlasovali proti a ktorí

sa zdržali hlasovania.

 

     Nech sa páči, pani poslankyňa.

 

     Páni poslanci, pani poslankyne, prosím, aby ste venova-

li pozornosť pani overovateľke.

 

Poslankyňa M. Sabolová:

 

     Zápisnica o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu

Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej re-

publiky, ktoré sa konalo 4. februára 1997.

 

     Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Mandáto-

vého a imunitného výboru  Národnej rady Slovenskej republiky

bolo vydaných a poslanci  si osobne prevzali 139 hlasovacích

lístkov.

 

     Overovatelia Národnej rady  Slovenskej republiky zisti-

li,  že v  tajnom  hlasovaní  na voľbu  predsedu Mandátového

a imunitného výboru Národnej  rady Slovenskej republiky bolo

odovzdaných 134  platných hlasovacích lístkov,  5 neplatných

hlasovacích lístkov a 0 poslancov neodovzdalo hlasovací lís-

tok.

 

     Overovatelia zistili, že pri voľbe kandidáta Antona Po-

liaka hlasovalo za 110 poslancov, proti 15 poslancov, zdrža-

lo sa 9 poslancov.

 

     Podľa § 15 zákona číslo  350/1996 Z. z. o rokovacom po-

riadku Národnej rady Slovenskej  republiky na zvolenie pred-

sedu Mandátového  a imunitného výboru  Národnej rady Sloven-

skej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prí-

tomných poslancov.

 

     Overovatelia  konštatujú, že  v tajnom  hlasovaní Anton

Poliak bol zvolený za  predsedu Mandátového a imunitného vý-

boru Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Gratulujem.

     (Potlesk.)

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pani poslankyni.

 

     Vážené pani poslankyne, páni poslanci, keďže sme zvoli-

li mandátový a imunitný výbor  v novom zložení, podľa zákona

o rokovacom poriadku  prerušujem rokovanie tejto  schôdze do

zajtra do 9.00 hodiny z  toho dôvodu, aby mandátový výbor sa

mohol zísť  na rokovaní a  pripravil správu o  nastúpení ná-

hradníkov na  uprázdnené mandáty a  takisto na neuplatňovaný

mandát bývalého poslanca.

 

     Ďakujem za dnešný deň, prajem vám dobrú noc.

 

     Ešte pán predseda Poliak chce slovo.

 

Poslanec A. Poliak:

 

     Vážené pani kolegyne,

     vážení páni kolegovia,

 

     ďakujem pekne za prejavenú dôveru a prosím všetkých no-

vozvolených členov mandátového a  imunitného výboru, aby sme

sa hneď po skončení  dnešného rokovania zúčastnili v rokova-

cej miestnosti číslo 30  na prerokovaní nastúpenia náhradní-

kov.

 

     Ďakujem.

 

                    Druhý deň rokovania

      24. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

                     5. februára 1997

___________________________________________________________

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Vážené pani poslankyne,

     vážení páni poslanci,

 

     otváram rokovanie prerušenej  24. schôdze Národnej rady

Slovenskej republiky.

 

     Podľa §  23 ods. 3 zákona  o rokovacom poriadku oznamu-

jem, že na dnešnej schôdzi sa ospravedlnili pán poslanec Ma-

rián  Andel, pani  poslankyňa Marcela  Gbúrová, pán poslanec

Miroslav Mikolášik a pán poslanec Juraj Švec.

 

     S  náhradnými kartami  budú dnes  hlasovať pán poslanec

Novotný a pán poslanec Mikulka.

 

     Prosím, pani poslankyne, páni poslanci, aby sme sa pre-

zentovali.

 

     Zisťujem, že na dnešnom  rokovaní je prítomných 110 po-

slancov.

 

     Páni poslanci,  pani poslankyne, chcem  vám pripomenúť,

že podľa schváleného uznesenia Národnej rady, ktoré sme vče-

ra  prijali, bude  vyhotovená prezenčná  listina osobitne na

dopoludňajšiu časť a osobitne na popoludňajšiu časť dnešného

rokovacieho dňa. Overovatelia na  dnešnej schôdzi sú pán po-

slanec Líška  a pán poslanec  Polák. Prezenčnú listinu  vždy

uzavrú o 11.00 a o 18.00 hodine.

 

     Chcem vás ešte upozorniť, že zajtra tu budeme mať vládu

prvýkrát v  rámci zaradeného bodu Hodina  otázok. Viete, aký

je postup. Dnes do 12.00 hodiny je potrebné odovzdať otázky,

pretože  ich potom  zasielam vláde.  Po 12.00  hodine sa 

otázky neprijímajú.

 

     Pán poslanec Javorský, nech sa páči.

 

Poslanec F. Javorský:

 

     Vážený pán predseda,

 

     ako prvý bod nášho  dnešného rokovania je správa mandá-

tového  a imunitného  výboru. Prosil  by som  vás, keby  ste

skôr, než budeme hlasovať o uznesení, zabezpečili, aby všet-

ci poslanci dostali ten materiál, ktorý sme mali  v mandáto-

vom a imunitnom výbore, to znamená  výpis z volebného zákona

číslo  81/1995  Z.  z.  a  prehľadné  tabuľky  s  menoslovom

a s  hlasmi poslancov,  hlavne za  Slovenskú národnú stranu.

Myslím si,  že Hnutie za  demokratické Slovensko je  v tomto

prípade bezproblémové. Navrhoval by som alebo prosil by som,

aby  bola predložená  tabuľka Slovenskej  národnej strany za

východoslovenský kraj.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Dobre. Pán poslanec, dávam  hlasovať o vašom návrhu bez

rozpravy.

 

     Prosím, hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca,

aby sme  pred hlasovaním o uznesení  mali doručený materiál,

ktorý bol v mandátovom výbore.

 

     Prosím, pán poslanec Fogaš.

 

 

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

     Pán predseda, myslím si, že  to nie je procedurálny ná-

vrh, ale to je normálna  požiadavka poslanca na vydanie pra-

covnej pomôcky. (Potlesk.)

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pán poslanec...

 

Poslanec Ľ. Fogaš:

 

     Neskáčte mi,  prosím, do reči. Chcel  by som vás popro-

siť,  aby sme  tejto požiadavke  vyhoveli bez  toho, aby sme

o nej hlasovali,  pretože sa domnievam,  že tu ide  o príliš

vážne rozhodovanie nato, aby každý nemal k dispozícii zákon-

nú normu, o  ktorú sa chce pri hlasovaní  oprieť. Všetci sme

sľúbili, že  budeme rešpektovať zákon. Tak  prosím, ak si ho

ešte niektorí  kolegovia potrebujú pozrieť,  aby im to  bolo

umožnené.  To nie  je procedurálny  návrh na  odloženie bodu

programu alebo  niečo podobné, ale  je to žiadosť  o dodanie

toho, čo každý azda má mať na stole pri takom bode.

 

     Ďakujem pekne.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem. Pán poslanec  Javorský dal procedurálny návrh,

musím dať o ňom hlasovať.

 

     Páni poslanci,  pani poslankyne, kto má  záujem o tento

materiál, kancelária mu ho dá,  tak ako bol v mandátovom vý-

bore. (Hlasy v sále.) Veď materiál dostanete. (Ruch v sále.)

Prosím pokoj.

 

 

     Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán poslanec Ja-

vorský to stiahol ako procedurálny návrh. Pán poslanec Fogaš

povedal, že  poslanci to majú  mať. Prosím, poslanci,  ktorí

majú záujem, budú mať materiál, tak ako ho mal mandátový vý-

bor. Kancelária vám ho doručí.

 

     Prosím, budeme pokračovať.

 

     Pokračujeme piatym bodom programu. (Hlasy v sále.) Páni

poslanci, máte nový rokovací poriadok.

 

     Otváram k  tomuto bodu programu rozpravu.  V rámci roz-

pravy je postup,  ako sa budete prihlasovať, a  je postup aj

pokiaľ ide o procedurálne otázky a ostatné. Keď nebudete mať

materiál pred hlasovaním, urobí  sa prestávka. Ja už neviem,

ako vám  to mám inak povedať.  Pán poslanec Javorský povedal

- pred hlasovaním o uznesení. Prosím, pokračujeme.

 

     Správa  Mandátového a  imunitného výboru  Národnej rady

Slovenskej  republiky o  nastúpení náhradníka  na uprázdnený

mandát poslanca  Národnej rady Slovenskej republiky  a o na-

stúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej

rady Slovenskej republiky.

 

     Prosím  pána predsedu  Mandátového a  imunitného výboru

Národnej rady, aby predniesol správu.

 

Poslanec A. Poliak:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené pani poslankyne,

     vážení páni poslanci,

     vážení hostia,

 

     predkladám správu  Mandátového a imunitného  výboru Ná-

rodnej  rady  Slovenskej  republiky  o uprázdnení  mandátu a

o nastúpení náhradníka na  uprázdnený mandát poslanca Národ-

nej rady Slovenskej republiky.

 

     Dovoľte mi, aby som z poverenia mandátového a imunitné-

ho výboru podal správu  o uprázdnení mandátu poslanca Národ-

nej  rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka.

 

     Pán poslanec Ladislav Polka bol 14. januára 1997 vládou

Slovenskej republiky vymenovaný za štátneho tajomníka Minis-

terstva vnútra Slovenskej republiky. Podľa článku 4 ústavné-

ho zákona  číslo 119/1995 Z. z. o zamedzení  rozporu záujmov

pri  výkone funkcie  ústavných činiteľov  a vyšších štátnych

funkcionárov, ak bol za štátneho tajomníka vymenovaný posla-

nec Národnej rady Slovenskej republiky, jeho mandát sa počas

výkonu tejto funkcie neuplatňuje. Mandát vykonáva náhradník.

 

     Podľa zákona číslo 81/1995 Z. z., ktorý s účinnosťou od

7. apríla 1995 novelizoval zákon  o voľbách do Národnej rady

Slovenskej  republiky číslo  80/1990 Zb.  v znení neskorších

predpisov, sú náhradníci na  uprázdnený mandát poslanca roz-

delení do dvoch skupín.  Najskôr dostane mandát taký náhrad-

ník, ktorý získal v  poradí najvyšší počet prednostných hla-

sov zo skupiny kandidátov so  ziskom aspoň 10 % prednostných

hlasov z celkového počtu hlasov strany vo volebnom kraji. Ak

taký náhradník nie  je, a tak je to aj  v tomto prípade, na-

stupuje náhradník, ktorého určí z volebnej listiny kraja po-

litická strana. Prihliada sa  pritom  na odbornosť poslanca,

ktorého mandát sa uprázdnil.

 

     Hnutie za demokratické Slovensko vo  svojom liste doru-

čenom  Národnej rade  Slovenskej republiky  dňa 27.  januára

1997 určilo, že náhradníkom je pán Marián Vanko.

 

 

 

 

     Vážené pani poslankyne,

     vážení páni poslanci,

 

     Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej re-

publiky na svojej 15. schôdzi dňa 4. februára 1997 preskúmal

dodržanie podmienok predpísaných  na nástup náhradníka. Zis-

til, že v súlade s § 48  zákona o voľbách v platnom znení je

nastupujúcim náhradníkom Hnutia za demokratické Slovensko vo

volebnom kraji stredoslovenskom  za poslanca Ladislava Polku

pán Marián Vanko.

 

     Marián Vanko je  slovenskej národnosti, štátna prísluš-

nosť slovenská.  Narodil sa 25. 5. 1941.  Pracuje ako vedúci

odboru sociálnych vecí na Okresnom úrade v Púchove.

 

     Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej re-

publiky preskúmal  platnosť nastúpenia náhradníka  a tiež aj

jeho voliteľnosť.  Dovoľte mi preto,  aby som Národnej  rade

Slovenskej republiky  navrhol schváliť uznesenie  tohto zne-

nia:

 

     Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie,

 

     1. že podľa článku 4 ústavného  zákona  číslo  119/1995

Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií sa dňom

14. januára 1997 neuplatňuje mandát Ladislava Polku, pretože

týmto dňom ho vláda Slovenskej republiky vymenovala za štát-

neho tajomníka,

 

     2. že na uprázdnený  mandát poslanca Národnej rady Slo-

venskej republiky nastupuje podľa § 48 ods. 2 zákona Sloven-

skej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej

národnej rady  v znení neskorších predpisov  na návrh Hnutia

za demokratické Slovensko pán Marián Vanko vo volebnom kraji

stredoslovenskom,

 

     3. správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady

Slovenskej  republiky o  uprázdnení mandátu  a nastúpení ná-

hradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Sloven-

skej republiky.

 

     Vážené pani  poslankyne, vážení páni  poslanci, ďakujem

za pozornosť.

 

     Pán predseda, prosím, môžete otvoriť rozpravu.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem pekne, pán poslanec.

 

     Vážené pani poslankyne, poslanci, k tomuto bodu progra-

mu som dostal 3 prihlášky  do rozpravy za kluby. Za Spoločnú

voľbu je  to pán poslanec  Benčík, za Kresťanskodemokratické

hnutie  pán poslanec  Hrušovský, za  Demokratickú úniu  pani

poslankyňa  Rusnáková. Z  poslancov sa  prihlásili pán  Ivan

Šimko, pán Jozef Moravčík a pán Eduard Kukan.

 

     Otváram  rozpravu k  tomuto bodu  programu. Na displeji

svietia  mená,  to    faktické  poznámky. Pani poslankyňa,

okrem prihlášky chcete vystúpiť teraz s faktickou poznámkou?

(Odpoveď z pléna.)

 

     Nech sa páči, pani poslankyňa Rusnáková.

 

Poslankyňa E. Rusnáková:

 

     Pán  predseda,  dovoľte  mi  povedať,  že  pri rokovaní

o tomto bode  bol porušený § 25  rokovacieho poriadku, ktorý

ukladá,  že do  rokovania schôdze  nemôže byť  zaradený taký

bod,  ktorého  písomný  materiál  nebol  poslancom odovzdaný

a doručený 24 hodín pred rokovaním. Tá minimálna požiadavka,

aby bola prestávka  a aby bola rozdaná správa  k tomuto bodu

a príslušné materiály, bola opodstatnená a je mi veľmi ľúto,

že ste tak neurobili. Práve preto teraz, pán predseda, navr-

hujem, aby bola 15-minútová prestávka, počas ktorej sa tieto

materiály pripravia a rozdajú poslancom,  a potom po nej na-

vrhujem rokovať ďalej.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     To je vlastne procedurálny návrh. (Hlasy z pléna.)

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Dala procedurálny návrh. (Hlasy z pléna.) Nedala? Dobre.

 

     Pán poslanec Csáky.

 

Poslanec P. Csáky:

 

     Pán predseda, v prvom rade  mi dovoľte, aby som konšta-

toval  v mene  klubu MKDH,  že vediete  túto schôdzu hanebne

a manipulujete so slovenským parlamentom.

 

     Po  druhé žiadam,  aby bol  dodržaný §  25, pripájam sa

k žiadosti  poslaneckého klubu  Demokratickej únie  a žiadam

taktiež 15-minútovú prestávku, aby každý poslanec dostal to,

čo má mať na rozhodnutie podľa zákona.

 

     Ďakujem.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Páni poslanci, máte 15-minútovú prestávku.

 

 

 

     (Po prestávke.)

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pani poslankyne,  páni poslanci, všetci  máte materiál.

Budeme pokračovať v prerušenej schôdzi.

 

     Prosím ešte pána predsedu  mandátového výboru, aby pre-

čítal aj druhú správu.

 

Poslanec A. Poliak:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené pani kolegyne,

     vážení páni kolegovia,

 

     predkladám aj druhú správu Mandátového a imunitného vý-

boru Národnej rady Slovenskej  republiky o nastúpení náhrad-

níka na uprázdnený mandát  poslanca Národnej rady Slovenskej

republiky.

 

     Mandátový a imunitný výbor  ma poveril podať správu vý-

boru o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Ná-

rodnej rady  Slovenskej republiky. Zasiahla  nás smutná uda-

losť, keď 12. decembra 1996  skonal náš kolega, poslanec Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu

Bartolomej Kunc, ktorý bol  podpredsedom výboru pre nezluči-

teľnosť  funkcií štátnych  funkcionárov, členom  mandátového

a imunitného  výboru a  overovateľom ústavnoprávneho výboru.

V súvislosti  s tým  mandátový  a  imunitný výbor  na svojej

schôdzi 4. februára 1997 prerokoval nastúpenie náhradníka na

zaniknutý mandát poslanca.

 

     V prijatom uznesení výbor konštatoval, že došlo k záni-

ku  mandátu poslanca  Národnej rady  Slovenskej republiky za

Slovenskú národnú stranu, a to vo volebnom kraji východoslo-

venskom. Výbor odporučil  Národnej rade Slovenskej republiky

vziať  na vedomie  zánik  mandátu  dňom úmrtia  12. decembra

1996.

 

     Vážená Národná  rada, podľa § 48  ods. 2 zákona Sloven-

skej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej

národnej  rady v  znení neskorších  predpisov na  uprázdnený

mandát  poslanca  nastupuje  náhradník  tej istej politickej

strany,  ktorého určí  politická strana  z kandidovaných po-

slancov uvedených  na jej kandidátskej  listine v tom  istom

volebnom kraji.

 

     Mandátový  a  imunitný  výbor  podľa určenia náhradníka

v liste Slovenskou národnou stranou doručenom predsedovi Ná-

rodnej  rady Slovenskej  republiky dňa  14. januára  1997 na

svojom rokovaní  4. februára 1997  rozhodol, že nastupujúcim

náhradníkom  Slovenskej  národnej  strany  vo volebnom kraji

východoslovenskom je pán Ladislav Hruška.

 

     Ladislav Hruška  je slovenskej národnosti,  štátna prí-

slušnosť slovenská. Narodil sa 27.  6. 1946 v Košiciach. Do-

teraz pracoval ako námestník riaditeľa v a. s. Feros Košice.

Mandátový a imunitný výbor odporučil predsedovi Národnej ra-

dy Slovenskej  republiky,  aby podľa § 48 ods. 7 zákona Slo-

venskej národnej rady číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Sloven-

skej národnej rady v  znení neskorších predpisov vyhlásil na

zaniknutý mandát nastúpenie náhradníka.

 

     Navrhujem preto, aby  Národná rada Slovenskej republiky

prijala toto uznesenie k správe Mandátového a imunitného vý-

boru Národnej rady Slovenskej  republiky o nastúpení náhrad-

níka na  zaniknutý mandát poslanca  Národnej rady Slovenskej

republiky:

 

 

     Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie

 

     1. zánik mandátu poslanca  Národnej rady Slovenskej re-

publiky Bartolomeja Kunca z dôvodu  jeho úmrtia dňom 12. de-

cembra 1996,

 

     2. podľa  § 48 ods. 2 zákona  Slovenskej  národnej rady

číslo  80/1990 Zb.  o voľbách  do  Slovenskej  národnej rady

v znení neskorších  predpisov je na  uvoľnený mandát Sloven-

skej  národnej  strany  vo  volebnom kraji východoslovenskom

podľa  určenia Slovenskej  národnej strany  nastupujúcim ná-

hradníkom Ladislav Hruška,

 

     3. správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady

Slovenskej  republiky  o  nastúpení  náhradníka na zaniknutý

mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

 

     Vážené pani  poslankyne, páni poslanci,  ďakujem za po-

zornosť.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďakujem ešte raz pánu predsedovi.

 

     Pani poslankyne, páni poslanci, neviem, či tých, čo te-

raz vystúpili,  mám považovať, že sú  prihlásení ešte na vy-

stúpenie za kluby. (Hlas zo sály.) Nie. Pani Rusnáková hovo-

rí,  že nie.  Pán Benčík,  vy chcete  vystupovať aj  za klub

a ešte osobitne? Len za  klub. Potom nebudete vystupovať ako

poslanec, ale z poverenia za klub.

 

     Z poverenia klubov  vystúpia pán Benčík, pán Pavol Hru-

šovský a pani Eva Rusnáková - v tomto poradí.

 

     Prosím, pán poslanec Benčík.

 

Poslanec M. Benčík:

 

     Vážený pán predseda,

     milé kolegyne,

     vážení kolegovia,

 

     nemáme pripomienky k návrhu  kandidáta za poslanca HZDS

pána Vanka, ba čo viac, oceňujeme, že HZDS rešpektuje prefe-

renčné hlasy, hoci podľa zákona sa v tomto prípade tak nemu-

selo robiť.

 

     Pokiaľ ide o návrh kandidáta SNS pána Ladislava Hrušku,

obávam sa, že sme nielen svedkami, ale aj priamymi účastník-

mi ďalšej, v poradí už koľkej  parlamentnej frašky.  Bolo by

to  úsmevné, ak  by nešlo  o takú  vážnu vec,  ako je ústava

a ústavná  povinnosť poslancov,  a to  aj poslancov koalície

(HZDS, Združenia  robotníkov Slovenska a  SNS), ktorí by  sa

tiež mali  riadiť ústavou a  dodržiavať zákony. Dovoľte  mi,

aby som citoval článok 75 ods. 1 našej ústavy, ktorý obsahu-

je text sľubu poslanca tohto  znenia, zhodou okolností je tu

už pripravený a budem to  čítať z tohto sľubu: Poslanec sľu-

buje: "Budem  dodržiavať ústavu a ostatné  zákony a pracovať

tak, aby sa uvádzali do života."

 

     Včera večer poslanci vládnej  koalície, s výnimkou jed-

ného, hlasovali  v mandátovom a imunitnom  výbore za uznese-

nie, podľa ktorého v rozpore s ustanoveniami § 48 ods. 2 zá-

kona o voľbách odporučili, aby na uvoľnené poslanecké miesto

za SNS  nastúpil  kandidát, ktorý  pri voľbách nezískal 10 %

preferenčných  hlasov,  hoci  vo  východoslovenskom kraji na

kandidátke SNS sa traja takí kandidáti nachádzajú.

 

     Aj keď som všeličo skúsil  a zažil, priznám sa vám, ne-

čakal som  ani od kolegov z  vládnej koalície takú aroganciu

- vedomé ignorovanie platného právneho stavu. Mám zmysel pre

koaličné  záujmy. V  politike to  inak nejde,  ale to, čo sa

včera stalo a dnes sa tu deje, je prejavom úpadku s vrchnos-

tenským vzťahom k zákonom.

 

     Pokiaľ predseda SNS pán Slota svojou pramočiarosťou ani

nezakrýva, že návrh je v rozpore so zákonom, a potrebu poru-

šenia zákona zdôvodnil potrebou  SNS a vyšším princípom, tak

koaliční poslanci páni Cingel, Švec,  Garai vykladali zákon,

vzájomne sa  presvedčovali, že všetko je  v poriadku. Tak sa

na to pozrime spolu.

 

     Máte pred sebou, dúfam, že všetci, platný text odseku 2

§ 48, ktoré má znenie: "Ak sa uprázdni mandát v priebehu vo-

lebného obdobia po ustanovujúcej  schôdzi Národnej rady Slo-

venskej republiky, nastupuje  náhradník tej istej politickej

strany,  ktorého určí  politická strana  z kandidovaných po-

slancov uvedených  na jej kandidátskej  listine v tom  istom

volebnom kraji s prihliadnutím na odbornosť poslanca, ktoré-

ho mandát sa uprázdnil. To  neplatí, ak na uprázdnený mandát

má nastúpiť náhradník, ktorý  vo voľbách získal potrebný po-

čet prednostných hlasov podľa § 42 ods. 4." Aby som vás neu-

núval, odsek 4 § 42, na ktorý druhá veta odkazuje, stanovuje

poradie tých kandidátov, ktorí pri voľbách dostali 10 a viac

percent preferenčných hlasov.

 

     Nehnevajte sa,  nechápem ako toto  zrozumiteľné a jasné

ustanovenie možno vykladať aj inak.  Ale nevedeli to ani tí,

ktorí za  návrh hlasovali. Pán Cingel  ma inšpiroval, keď mi

pripomenul, že  už po voľbách v  roku 1994 poslanci koalície

schválili novelu  volebného zákona, a  pripomenul, že účelom

toho bolo, aby politické hnutia a strany mohli určovať pora-

die nastupujúcich kandidátov za  poslancov. Ja som si, kole-

govia,  dal tú  námahu a  vyhľadal som  stenografickú správu

o 6. schôdzi Národnej rady, časť IV, zalistoval som si v nej

a pozrel  sa na  naše rokovanie,  keď bolo  schválené znenie

tohto ustanovenia ods. 2 § 48. Ukazuje nám to zrkadlo, ktoré

je veľmi krivé až groteskné.

 

     Dňa 7. apríla 1995  Národná rada prerokovala návrh sku-

piny poslancov pána Húsku, Cupera  a Macušku, ktorým sa mení

a dopĺňa  zákon Slovenskej  národnej rady  číslo 80/1990 Zb.

o voľbách  do Slovenskej  národnej rady  v znení  neskorších

predpisov. Za predkladateľov návrh  uvádzal pán Macuška, od-

volával sa na dôvodovú správu a zdôraznil, že ide o skvalit-

nenie Národnej rady, lebo  kvalita je veľmi dôležitá. Súhla-

sím s ním.  Spoločným  spravodajcom  bol pán  Mikulka, ktorý

sa hneď po  prečítaní predkladacej správy  výborov prihlásil

do rozpravy  a predniesol takýto návrh,  citujem: "Môj návrh

smeruje  k  tomu,  aby  sa  aj  v  novom  znení zákona číslo

80/1990  Zb. v  znení neskorších  predpisov zachoval princíp

uplatnenia prednostných  hlasov podľa § 42  ods. 4. Dosiahne

sa to  tak, že sa nový  odsek 2 § 48  doplní vetou na konci:

To neplatí, ak na  uprázdnený  mandát má nastúpiť náhradník,

ktorý vo  voľbách získal potrebný  počet prednostných hlasov

podľa § 42 ods. 4."

 

     Medzi vystupujúcimi  som vystúpil ja, pán  Lauko a ešte

viacerí - Šimko, Komlósy. Ja  som  medziiným  uvádzal - lebo

nie  som taký  významný, a  ani moje  vystúpenie, aby som sa

siahodlho citoval -, ale uviedol  som, že pokiaľ ide o návrh

na zmenu zákona o  voľbách, predkladatelia sú motivovaní po-

litickou účelovosťou, tento návrh vyhovuje nie duchu právne-

ho  systému,  ale  záujmom  úzkej  politickej špičky vedenia

strán a hnutí. Doložil som,  že bez výnimky všetkým politic-

kým špičkám táto novela bude vyhovovať. Potom som ešte odpo-

rúčal, aby  sme po pár mesiacoch,  ktoré uplynuli od volieb,

nemenili volebný zákon a  neprispievali ku kupčeniu s posla-

neckými mandátmi, aby  sme rešpektovali poradie náhradníkov,

ktoré stanovili voliči svojimi  preferenčnými hlasmi v demo-

kratických voľbách.

 

     Schôdzu viedol pán Húska  a ako obyčajne ma komentoval.

Povedal: "Ďakujem  pekne. S dovolením,  len upozorňujem pána

poslanca Benčíka, že pán  spoločný spravodajca práve navrhol

doplnenie tohto zákona, v ktorom sa počíta s tým, že sa bude

zohľadňovať preferenčné poradie." (Potlesk.)

 

     Pýtam sa  poslancov vládnej koalície a pána Húsku: Dnes

toto ustanovenie už nemožno takto vykladať?

 

     Ale aby som pokračoval ďalej,  pretože aj iní takto vy-

stupovali. Vystúpil pán Macuška za predkladateľov a povedal,

citujem: "Prosil  by som všetkých  diskutujúcich, ktorí majú

prichystané diskusné príspevky od včerajška, aby ich len mo-

notónne nečítali, ale aby reagovali na zmenu, ktorá bola na-

vrhnutá:  To neplatí,  ak na  uprázdnený mandát  má nastúpiť

náhradník, ktorý vo voľbách  získal potrebný počet prednost-

ných hlasov  podľa § 42 ods. 4. Prosím vás,"  hovorí pán Ma-

cuška, "upravte si svoje  diskusné  príspevky a nečítajte tu

automaticky to,  čo ste si pripravili  a už to teraz  nie je

aktuálne." (Potlesk.) Chápem to tak,  že pán Macuška sa pri-

dal k  návrhu pána Mikulku  a k pánu  Húskovi a takto  sa to

dostalo do platného právneho stavu.

 

     Pravda, tento zákon v tomto znení, tak ako ho máte, vá-

žení  kolegovia, pred  sebou, odsúhlasilo  78 poslancov,  53

poslanci, celkom výrazné množstvo,  sme boli proti. Poslanci

z vládnej koalície, ako vidieť,  znenie teraz platného usta-

novenia ods. 2  § 48 ste si navrhli vy,  vypracovali vy a je

jasne vaším dielom. A ja vás prosím, aby ste mali väčšiu úc-

tu, ak už nie k princípom právneho štátu, tak aspoň k účelo-

vým novelám,  ktoré ste z pokynov  svojich politických šéfov

tu vyprodukovali,  aj keď sme  vás na to  včas upozorňovali.

Nerobíme  nič iné,  pani poslankyňa,  ani teraz,  len v mene

poslaneckého klubu Spoločná voľba - SDĽ,  SDSS, Strany zele-

ných na Slovensku a Hnutia  poľnohospodárov - sa kategoricky

dištancujeme od vedomého porušovania  zákonov. Možno na naše

slová  nedáte, ale  sú dve  možnosti - buď si  zmeňte zákon,

alebo  si zabezpečte, aby  tí traja, ktorí  tam  mali 10 % a

viac, sa vzdali mandátov a  kandidatúry, a všetko bude v po-

riadku, budete pokračovať v súlade so zákonom.

 

     Ďakujem vám za trpezlivé vypočutie.

     (Potlesk.)

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďalej vystúpi pán poslanec Hrušovský.

 

Poslanec P. Hrušovský:

 

     Vážený pán predseda,

     kolegyne, kolegovia,

 

     dovoľte mi,  aby som aj ja  zaujal stanovisko za posla-

necký  klub Kresťanskodemokratického  hnutia k problematike,

ktorú prerokúvame,  a to je  nastúpenie náhradníka za  nášho

nebohého kolegu  pána poslanca Kunca. Myslím  si, že pán po-

slanec Benčík veľmi výstižným spôsobom spravil právny exkurz

do celej  tejto problematiky. A  priznám sa vám,  nespal som

pokojne po včerajšom rokovaní mandátového a imunitného výbo-

ru, ktorý  bol prvýkrát zvolený  a prvýkrát aj  zvolaný hneď

bezprostredne po včerajšom prvom  rokovacom dni podľa nového

rokovacieho poriadku.  Nechcel som veriť  vlastným ušiam, čo

všetko sa v mandátovom a imunitnom výbore odohralo. Zalisto-

val som si aj ja v  stenografickej správe zo 7. apríla 1995,

keď sme  v tejto rokovacej  sále prijímali novelu  volebného

zákona.  Aj vtedy  bola  príliš,  povedal by  som, nepokojná

atmosféra pri prijímaní  tohto zákona, pretože argumentovali

sme, že  takáto novela volebného zákona  je pokusom o podvod

na voličovi. O  podvod na voličovi v tom,  že vlastne sme sa

pokúsili zmeniť pravidlá volieb už po voľbách.

 

     Čiastočným  zmiernením tohto  podvodu bol návrh, ktorý,

ako  spomenul pán  poslanec Benčík,  predniesol pán poslanec

Mikulka,  ktorý  je  uvedený  aj  v  terajšom platnom zákone

o nastúpení náhradníka po uvoľnení mandátu. Nebudem sa k to-

mu vracať.

 

     Na včerajšom  rokovaní mandátového a  imunitného výboru

bol prítomný aj pán kolega Slota ako predseda Slovenskej ná-

rodnej strany, ktorý prišiel predniesť za túto stranu stano-

visko, ktorým odôvodnil  nastúpenie náhradníka na uprázdnený

mandát po pánu poslancovi Kuncovi. Po našej argumentácii, že

nie je  možné, aby to bol  iný  ako ten, ktorý  zo zákona má

nastúpiť, argumentoval vyšším princípom. Teda vyšším princí-

pom, ako  je zákon, vyšším  princípom, ako je  právo v tejto

spoločnosti, ktoré by malo  platiť  v prvom rade pre nás po-

slancov a pre tento zbor, aby  sme sa ním aj pri našich roz-

hodnutiach riadili. Nestalo sa tak, žiaľ.

 

     Bodku za  celým rokovaním a  snahou všetkých opozičných

poslancov dal  náš kolega Cabaj,  ktorý ukončil rozpravu  so

slovami:  "Aj tak  je zbytočné  tu o  tom ďalej  diskutovať.

Skončime to a rozhodnime." Hlasovaním 10 hlasov ku 9 rozhod-

li  poslanci vládnej  koalície, okrem jedného, pána predsedu

Poliaka, ktorý  hlasoval proti, že  v rozpore so  zákonom má

nastúpiť na uvoľnené miesto  po poslancovi Kuncovi pán Ladi-

slav Hruška.

 

     Pripúšťam, že v politických  špičkách sa možno dohodnúť

o tom,  ktorú fabriku  kto bude  privatizovať, o  tom, ktorá

banka alebo  peňažný ústav komu  bude patriť, ale, pekne vás

prosím, kolegyne, kolegovia, nepripusťme v tejto chvíli, aby

politické špičky,  ktoré aj v tlači  dnes vyjadrili svoj ná-

zor, že síce zákon nepoznajú, ich to nezaujíma, nerozhodova-

li mimo nás o porušovaní zákona v Národnej rade a nútili nás

do toho,  aby sme sa podriadili  takýmto ich politickým roz-

hodnutiam.

 

 

     Pán predseda  Národnej rady, vás  ako predsedu Národnej

rady, ako poslanca, ako  druhého najvyššieho ústavného čini-

teľa by  som chcel poprosiť, ak  už by sa náhodou  stalo, že

predsa  len bude  schválené uznesenie,  ktoré predniesol pán

poslanec Poliak, aby ste využili svoju právomoc a nevyhlási-

li nastúpenie náhradníka pána Ladislava Hrušku na uprázdnený

mandát.  V prípade,  ak to  neurobíte, tak  by som vás chcel

vyzvať ešte k ďalšej právomoci, ktorá prislúcha len vám, aby

ste neprijali sľub tohto pána poslanca. Jednoducho tým nemô-

že vykonávať poslanecký mandát. Vy to dobre viete, že nebude

zo zákona poslancom  a že bude tu akoby mimo zákona. A ak by

ste aj toto odmietli, ešte máte jednu šancu nepodpísať uzne-

senie Národnej rady, ktoré  bude prijaté a schválené. Prosím

vás teda,  aby ste si  uvedomili aj svoju  ústavnú zodpoved-

nosť, aby ste zvážili pred záverečným hlasovaním a pred tými

úkonmi, ktoré budú nasledovať, svoj postup.

 

     Pán poslanec Poliak predniesol  návrh na uznesenie. Do-

voľte mi, aby som predložil aj ja pozmeňujúci návrh k návrhu

na uznesenie pána poslanca Poliaka:

 

     Národná rada berie na vedomie

 

      1. zánik mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej re-

publiky Bartolomeja Kunca z dôvodu  jeho úmrtia dňom 12. de-

cembra 1996,

 

     2. že podľa § 48 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady

číslo 80/1990 Zb. o voľbách  v znení neskorších predpisov je

náhradníkom na uvoľnený mandát Emil Spišák, ktorý vo voľbách

získal potrebný počet prednostných hlasov podľa § 42 ods. 4.

 

     Toľko k návrhu na uznesenie.

 

     Ešte by som sa predsa len chcel vrátiť trošku k právnej

problematike celého § 48 ods. 2.

 

     Pán poslanec Slota a  mnohí naši kolegovia v mandátovom

a imunitnom výbore argumentovali, že hlasovali s tým, že nie

je to vlastne vec individuálneho rozhodnutia parlamentu, ale

v prvom rade je to vec politickej strany, ktorého náhradníka

bude ona  delegovať na uprázdnený  mandát. Argumentácia pána

poslanca Slotu  včera v mandátovom  a imunitnom výbore  bola

taká, že jednoducho pán Spišák medzičasom odišiel zo Sloven-

skej národnej strany a dnes už reprezentuje záujem iných po-

litických subjektov, a teda nie  je dôvod, aby mohol byť po-

slancom  za Slovenskú  národnú stranu.  Ja by  som chcel pri

tejto príležitosti ešte zdôrazniť,  že mnohé politické stra-

ny,  keď zostavovali kandidátske listiny,  nedávali na tieto

kandidátske listiny  iba členov politických  strán. Boli tam

aj nečlenovia.

 

     Teda, pán kolega Slota, ak ste politicky nezvládli vašu

predvolebnú  kampaň, ak  ste politicky  nezvládli zostavenie

kandidátky, je to váš problém.  Len, prosím vás pekne, nepo-

rušujte zákon vy,  ktorý v prvom rade chcete,  aby toto Slo-

vensko bolo pekné, kresťanské a demokratické.

 

     Ďakujem pekne, pán predseda.

     (Potlesk.)

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Cabaj.

 

Poslanec T. Cabaj:

 

     Vážený pán predsedajúci,

     dámy a páni,

 

     chcem reagovať na predchádzajúceho rečníka najmä preto,

že keď sa dovoláva kresťanstva a  ideálov, chcem mu povedať

jednu maličkosť, aby tu neklamal.  Skutočne, ja som bol ten,

kto dal  návrh v mandátovom a  imunitnom výbore na ukončenie

rozpravy, ale bolo to po vystúpení pána Moravčíka, a nič iné

som nepovedal,  len som požiadal o  ukončenie rozpravy, lebo

by som musel konštatovať,  že zlodej kričí "chyťte zlodeja".

Nič iné som tam nepovedal a  treba, aby to  potvrdili aj os-

tatní. Za môj návrh  na ukončenie rozpravy jednomyseľne hla-

sovali všetci členovia mandátového  a imunitného výboru. Tak

prosím, nech nezavádza tuto snemovňu.

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pani poslankyňa Rusnáková, nech sa páči.

 

Poslankyňa E. Rusnáková:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené kolegyne, kolegovia,

 

     dovoľte, aby som vyjadrila stanovisko poslaneckého klu-

bu Demokratickej únie.

 

     V nadväznosti na overovanie platnosti mandátu náhradní-

ka za poslanca SNS pána Ladislava Hrušku poslanecký klub De-

mokratickej únie oznamuje, že sa zúčastní na hlasovaní a bu-

de  hlasovať proti  overeniu mandátu  pána Ladislava  Hrušku

z dôvodu porušenia  zákona o voľbách  do Slovenskej národnej

rady v znení neskorších predpisov.

 

     Oznamujeme, že sa  nezúčastníme slávnostného aktu skla-

dania sľubu  tohto občana, ktorý v  rokovacej miestnosti Ná-

rodnej  rady Slovenskej  republiky nemá  čo hľadať.  Súčasne

oznamujeme, že sa nezúčastníme na hlasovaní o zaradení tohto

zatúlaného  občana Slovenskej  republiky do  výboru Národnej

radnej rady Slovenskej republiky.

 

     Dovoľte  mi v  mene opozičných  poslaneckých klubov DÚ,

KDH, Maďarskej koalície, MKDH  a Spoločnej voľby oznámiť, že

sa spoločne  na hlasovaní zúčastníme a  budeme proti a nezú-

častníme sa na skladaní sľubu.  Za poslanecké kluby DÚ, KDH,

MK a MKDH oznamujeme, že  sa nezúčastníme na hlasovaní o za-

radení tohto  náhradníka do výboru  Národnej rady Slovenskej

republiky.

 

     Ďakujem.

     (Potlesk.)

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Páni poslanci,  pani poslankyne, do rozpravy sa písomne

prihlásili páni poslanci Šimko,  Moravčík, Kukan. Takže pro-

sím pána poslanca Šimka.

 

Poslanec I. Šimko:

 

     Ďakujem, pán predseda.

 

     Dámy a páni,

 

     rokujeme o  nastúpení náhradníkov. Rokujeme  na základe

toho, čo ustanovuje zákon o voľbách do Národnej rady Sloven-

skej republiky. Volebný zákon je centrálnym zákonom na výkon

zastupiteľskej  demokracie. V  prípade, že  volebný zákon je

nedemokratický, alebo v prípade, že sa volebný zákon nedodr-

žiava, nie je možné  hovoriť, že funguje zastupiteľská demo-

kracia. Jednoducho volebný zákon je základom toho, aby obča-

nia mohli využívať svoje  ústavné právo rozhodovať o veciach

verejných prostredníctvom svojich volených zástupcov. Z toho

dôvodu je veľmi dôležitá otázka,  či v prípade, že sa mandát

poslanca Národnej rady Slovenskej republiky uvoľní, nastupu-

je ten  kandidát, ktorý na  základe volebného zákona  získal

právo stať sa poslancom Národnej rady a nastúpiť ako náhrad-

ník, alebo či sa do  Národnej rady dostane ktosi, kto takéto

právo nemá. Toto je problém  občana Ladislava Hrušku, o kto-

rom rozhodol mandátový a  imunitný výbor väčšinovým hlasova-

ním zástupcov koaličných strán, že sa má stať poslancom toh-

to parlamentu, hoci volebný zákon mu na toto nedáva právo.

 

     Materiály,  ktoré sme  dostali rozmnožené,  sú v  tomto

smere jednoznačné a treba, aby sme ich ešte trochu doplnili.

V § 48 ods. 1 sa v novele, ktorú prijal tento parlament pred

dvoma  rokmi, vložil  odsek 2,  ktorý znie:  "Ak sa uprázdni

mandát v priebehu volebného obdobia po ustanovujúcej schôdzi

Národnej rady Slovenskej  republiky, nastupuje náhradník tej

istej strany, ktorého určí  politická strana z kandidovaných

poslancov uvedených  na jej kandidátskej listine v tom istom

volebnom kraji, s prihliadnutím  na odbornosť poslanca, kto-

rého  mandát  sa  uprázdnil."  Toľko  prečítal  pán predseda

výboru z tohto zákona, lenže tento text pokračuje ďalej: "To

neplatí, ak na uprázdnený mandát má nastúpiť náhradník, kto-

rý vo voľbách získal  potrebný počet prednostných hlasov po-

dľa § 42 ods. 4." Ten §  42 ods. 4 znie takto: "V rámci jed-

notlivých politických strán kandidáti dostanú mandáty pride-

lené strane v poradí, v  akom sú uvedení na hlasovacom líst-

ku. Ak však najmenej jedna  desatina z celkového počtu voli-

čov, ktorí odovzdali platný  hlas pre túto politickú stranu,

využila právo prednostného hlasu, dostane najskôr mandát ten

z kandidátov, ktorý získal najmenej 10 % prednostných hlasov

z celkového počtu platných  hlasov odovzdaných pre politickú

stranu  v rámci  volebného kraja.  V prípade,  že politickej

strane je pridelených viac mandátov a viac kandidátov splni-

lo  podmienku  podľa  predchádzajúcej  vety, mandáty dostanú

kandidáti postupne  v poradí podľa  najvyššieho počtu získa-

ných  prednostných hlasov.  V prípade  rovnosti prednostných

hlasov je rozhodujúce poradie na hlasovacom lístku."

 

 

 

     Teda  je  to  jasné,  dámy  a  páni, áno, novela zákona

o voľbách číslo 81/1995 Z. z. síce umožnila politickým stra-

nám,  aby  rozhodovali  o  nastupovaní  náhradníkov, ale iba

v takom  prípade, ak  na kandidátskej  listine nezostali ako

náhradníci  niektorí z  kandidátov, ktorí  získali viac  ako

10 % prednostných hlasov. Na príslušnej kandidátskej listine

Slovenskej  národnej strany  však sú  traja takí  kandidáti,

ktorí získali viac ako 10 % prednostných hlasov. Napriek to-

mu politická strana, teda  Slovenská národná strana, navrhla

kandidáta, ktorý  nezískal ani tých  10 % hlasov,  a teda by

prichádzal do úvahy až vtedy, ak  by tí traja, tak ako hovo-

ril pán doktor Benčík, odstúpili  a nechceli sa stať poslan-

cami.

 

     V tejto súvislosti, vychádzajúc z toho, že návrh, ktorý

predložil mandátový a imunitný výbor, je zjavne v rozpore so

zákonom, by  som chcel povedať  dve poznámky, dve  vážne po-

známky. Jedna z nich vychádza z toho, komu vznikne rozhodnu-

tím Národnej  rady, ktoré je v  rozpore so zákonom, prospech

prípadne škoda.  Vznikne tým prospech  nepochybne Slovenskej

národnej strane, ktorá jednoducho uprednostnila svoje záujmy

pred tým, čo stanovuje zákon, a nastúpi náhradník, ktorý ne-

získal preferenčné hlasy, napriek  tomu, že na jej kandidát-

skej listine boli alebo sú kandidáti, ktorí získali prísluš-

ný počet preferenčných hlasov,  ktoré stanovuje zákon. Získa

tým prospech  taktiež občan, ktorý  sa stane takýmto  proti-

právnym  spôsobom členom  tohto parlamentu.  Keď nijaký iný,

tak získa plat poslanca, ktorý mu vlastne nepatrí, čo nie je

malá suma. Za  rok je to viac  ako 300 tisíc korún. Treba si

to uvedomiť.

 

     V tejto  súvislosti si musíme  uvedomiť  aj našu nielen

politickú, ale aj inú právnu  zodpovednosť, a to aj trestno-

právnu  zodpovednosť.  Ústava  Slovenskej  republiky  hovorí

o tom, že poslanci Národnej rady  môžu rozhodovať, budem ci-

tovať: "Za  hlasovanie v Národnej  rade Slovenskej republiky

alebo v  jej výboroch poslanca  nemožno stíhať, a  to ani po

zániku jeho  mandátu. Za výroky pri  výkone funkcie poslanca

prednesené v Národnej rade  Slovenskej republiky alebo v jej

orgáne poslanec podlieha len disciplinárnej právomoci Národ-

nej rady." Treba si uvedomiť, že toto ustanovenie ústavy nám

naozaj umožňuje rozhodovať i v rozpore so zákonom a umožňuje

vlastne prekračovať právomoc  verejného činiteľa - poslancom

pri výkone svojej právomoci.

 

     Na druhej strane toto neplatí pre tých, ktorí návrh da-

li, to znamená pre  funkcionárov Slovenskej národnej strany.

A v tomto by  som rád citoval z ustanovenia  § 158 Trestného

zákona  v platnom  znení: "Verejný  činiteľ, ktorý  v úmysle

spôsobiť inému  škodu  alebo zadovážiť sebe  alebo inému ne-

oprávnený prospech  vykonáva svoju právomoc spôsobom odporu-

júcim zákonu, prekročí svoju  právomoc  alebo nesplní povin-

nosť vyplývajúcu z jeho  právomoci, potresce sa odňatím slo-

body na 6 mesiacov až na 3 roky alebo peňažným trestom, ale-

bo zákazom činnosti.  Odňatím slobody na 3 roky  až 10 rokov

sa páchateľ potresce, ak zadováži činom  uvedeným v odseku 1

sebe alebo inému značný prospech."

 

     Toto by som chcel  adresovať predovšetkým našim kolegom

zo Slovenskej národnej strany. Ide o trestný čin, ktorého by

sa dopustili vlastne všetci  poslanci, ktorí by hlasovali za

návrh, akurát, že poslanci, ako som už prečítal, podľa ústa-

vy  nemôžu byť  za  toto  hlasovanie trestne  zodpovední. Tí

však, ktorí podali tento návrh,  aj keď sú poslancami Národ-

nej rady,  sú za tento  návrh zodpovední, a  zdôrazňujem, že

premlčacia doba pre tento trestný čin je 5 rokov.

 

     Druhá poznámka, ktorú veľmi stručne chcem povedať, dámy

a páni, v prípade, že rozhodneme o nastúpení občana Ladisla-

va Hrušku do parlamentu v rozpore s volebným zákonom, v roz-

pore  s pravidlami,  na základe  ktorých sa  stávajú občania

zástupcami občanov, poslancami  Národnej rady Slovenskej re-

publiky, v  takomto prípade tí, ktorí  budete za tento návrh

hlasovať, sa staviate proti vôli občanov, revidujete výsled-

ky volieb a vlastne  rušíte zastupiteľskú demokraciu na Slo-

vensku.

 

     Ďakujem pekne.

     (Potlesk.)

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Ďalej je prihlásený pán poslanec Moravčík.

 

Poslanec J. Moravčík:

 

     Vážený pán predseda,

     vážené kolegyne,

     vážení kolegovia,

     milí hostia,

 

     nebudem sa venovať právnym  problémom celej tejto zále-

žitosti, pretože právnu problematiku veľmi excelentne analy-

zoval pán poslanec Benčík, a plne sa stotožňujem so všetkým,

čo povedal.

 

     Včera som sa prvýkrát zúčastnil na rokovaní mandátového

a imunitného výboru a mám podobné pocity, ako ich tu prezen-

toval  pán poslanec  Hrušovský.  Je  veľmi smutné,  keď taký

dôležitý výbor, ako je mandátový a imunitný, sa rozhodne ve-

dome porušiť právo, vážení.

 

     Každému z nás, ktorí tu sedíme, je jasné, aké je právo.

Niet  absolútne najmenšej  pochybnosti o  tom, čo  je právo.

Niet najmenšej pochybnosti, aký  je skutkový stav, a napriek

tomu sa chystáme alebo chystáte, tí, ktorí ste urobili urči-

tú dohodu, vedome porušiť právo.

 

     K  tomu, čo povedal pán  Cabaj, slušne  zopakujem svoje

vystúpenie v  mandátovom a politickom  výbore, a potom,  pán

poslanec, posúďte, či ste reagovali  teraz oprávnene a či aj

vaša replika o tom, že zlodej kričí "chyťte zlodeja", je na-

mieste. Ja som v podstate povedal to, že v právnom štáte ne-

existuje  nijaký  iný  vyšší  princíp,  ako je rešpektovanie

ústavy a práva. A ak sa spoločnosť nedohodne na tom minimál-

nom, že  bude rešpektovať právo, potom  sa vraciame do stavu

chaosu a  do džungle. Áno, čiže  treba rešpektovať právo. Ak

poslanec verejne  vyzýva - občania, porušujte  právo -, lebo

inak sa nedá vysvetliť ani včerajšie hlasovanie v mandátovom

a imunitnom výbore a nedá sa  zrejme inak vysvetliť ani hla-

sovanie,  na  ktoré  sa  pripravujete,  vážení páni poslanci

a poslankyne. To je jedna poznámka.

 

     Druhá -  myslím si, že v  tejto veci ide o  niečo viac,

o to, ako má fungovať moderný parlamentarizmus, aké je mies-

to politickej strany, aké je miesto poslanca, ako treba chá-

pať zákaz imperatívneho mandátu.  To všetko sú vlastne veľmi

dôležité prvky moderného parlamentarizmu.  A ak tieto prvky,

tento  parlamentarizmus  deformujeme  tým,  že budeme chápať

poslanca ako vlastníctvo politickej strany, tak sa zasa vra-

ciame niekde minimálne o 100  alebo 200 rokov dozadu. Myslím

si, že aj v tomto prípade  ide tiež o nepochopenie tejto zá-

sady. Ak sa budete stále domnievať, že poslanec je vo vlast-

níctve  politickej  strany...  (vypadol  zvuk) - rešpektujme

pravidlá, ktoré sme si prijali.

 

     Dovoľte, aby som  dokončil svoje vystúpenie konštatova-

ním. Ak nepochopíte, že  poslanec nie je vlastníkom politic-

kej strany, budete si  stále vymýšľať všelijaké vyšetrovacie

komisie, vyšetrovacie  výbory, budete stále  hovoriť o neja-

kých  krízach, pučoch  atď. tam,  kde ide  o normálny postup

podľa ústavy. Uvedomte si, ktorí sa chystáte podporiť návrh,

ktorý predložil pán poslanec  Poliak za mandátový a imunitný

výbor, pokiaľ  ide o náhradníka  za poslanca pána  Kunca, ak

budete hlasovať, aby na  jeho miesto nastúpil Ladislav Hruš-

ka, že porušujete sľub, ktorý  ste dali a na základe ktorého

ste sa  stali poslancami. Podľa  môjho hlbokého presvedčenia

nemáte potom právo pozrieť sa svojim voličom priamo do očí.

(Potlesk.)

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Páni poslanci,  ktorí máte v  rokovacej miestnosti pre-

nosné telefóny,  prosím, aby ste ich  odovzdali, tak ako sme

to včera odhlasovali, inak budem musieť pristúpiť k sankčným

rozhodnutiam.

 

     Prosím, teraz vystúpi pán poslanec Eduard Kukan.

 

Poslanec E. Kukan:

 

     Pán predseda,

     kolegyne, kolegovia,

 

     nebudem opakovať právne argumenty, myslím si, že to bo-

lo  dostatočne zdôvodnené,  že znenie  príslušného paragrafu

novelizovaného  zákona  číslo  81/1995  je jednoznačné, jeho

výklad je kategorický a nemôže podliehať nijakým otáznikom.

 

     Chcel by som upozorniť na  jeden aspekt, o ktorom sa tu

ešte nehovorilo.  Ako členovia parlamentu,  členovia rôznych

výborov sa zúčastňujeme na zahraničných cestách a na rokova-

niach s našimi partnermi z parlamentov iných európskych kra-

jín. Teraz nemám na mysli multilaterálne fóra, ako sú Parla-

mentné zhromaždenie Rady  Európy, Západoeurópska únia, Seve-

roatlantické zhromaždenie, ale cesty výborov nášho parlamen-

tu k partnerským výborom do európskych krajín. Vtedy sa naši

kolegovia veľmi  normálne a logicky  zaujímajú a spytujú  na

to, akým  spôsobom sa zaobchádza s  ich kolegami. Povedal by

som, že je v tom  taký stavovský záujem, pretože člen parla-

mentu alebo poslanec patrí do  určitej kategórie a v dnešnej

integrovanej spolupracujúcej Európe  sa veľmi zaujímajú naši

kolegovia aj z takéhoto pohľadu o to, aká je situácia v slo-

venskom parlamente.  Preto mala taký veľký  ohlas kauza pána

Gauliedera, preto bolo adresovaných toľko otázok na nás a aj

na našich oficiálnych predstaviteľov.

 

     Chcel by  som povedať, že ak  odhlasujeme, ak dnes slo-

venský  parlament odhlasuje  návrh, ktorý  tu predniesol pán

predseda  Poliak,  vyrábame  si  ďalší obrovský medzinárodný

škandál, hanbu. A chcel by som povedať, že za ňu nebudú zod-

povední zlí  novinári ani neprajná opozícia,  ktorá špiní do

vlastného hniezda,  ale tí poslanci, ktorí  budú hlasovať za

tento zákon. Toto  by som prosil, aby sme  si uvedomili, keď

budeme o tomto zákone hlasovať.  Budem želať hodne zdaru ko-

legom,  keď budú  vysvetľovať "demokratickosť"  tohto kroku,

a takisto budem želať hodne zdaru pánu predsedovi Gašparovi-

čovi, keď bude prijímať  zahraničné delegácie a vysvetľovať,

akým spôsobom upevňujeme demokraciu  na Slovensku a fungova-

nie zákonodarného orgánu.

 

     Ešte dve poznámky. Mňa na včerajšom rokovaní mandátové-

ho a imunitného výboru nielen prekvapilo, ale pobúrilo, akým

spôsobom sa kolegovia z  vládnej koalície stavajú k prerokú-

vaniu tejto  otázky. Poburuje ma určitá  arogancia alebo dr-

zosť toho, že my môžeme všetko, keď potrebujeme, my si prij-

meme zákon,  my ho budeme  novelizovať, keď zistíme,  že ani

ten novelizovaný zákon nám nevyhovuje,  budeme si ho po svo-

jom interpretovať,  čiže my môžeme tu  dnes robiť všetko. To

je, myslím si, veľmi zlé. A  chcel by som apelovať na to, že

je jedno také pekné múdre  slovenské príslovie, že stromy do

neba nikomu nerastú.  A ešte by som odcitoval  dnes už skoro

klasika na Slovensku, Andera z  Košíc, ktorý raz povedal, že

"Čo raz vládne, to aj padne". Myslím si, že by sme sa nemali

dať pri  rozhodovaní sa o momentálnych  otázkach strhnúť mo-

mentálnou situáciou,  ktorá je práve vtedy,  keď túto otázku

riešime, ale že by sme mali  uvažovať s chladnou hlavou a že

by sme  mali myslieť aj na  budúcnosť a postupovať maximálne

zodpovedne. To som chcel  povedať predtým, ako budeme hlaso-

vať o tejto otázke.

 

     Ďakujem.

     (Potlesk.)

 

Predseda NR SR I. Gašparovič:

 

     Pani  poslankyne, páni  poslanci, do  rozpravy už nemám

žiadnu písomnú prihlášku. Preto sa  pýtam, či sa do rozpravy

hlási niekto  zo sály. Podľa  svetelnej tabule si  zapisujem

pána poslanca Langoša a pána  poslanca Weissa. Bolo mi ozná-

mené, že dva riadky na tej tabuli nejdú. Ďalej pána poslanca

Černáka,  Mikloška, Rózsu,  pána  poslanca  Slotu - a to  je

všetko.

 

     Uzatváram možnosť prihlásenia sa do rozpravy.

 

     Prosím pána poslanca Langoša ako prvého, aby vystúpil.

 

Poslanec J. Langoš:

 

     Dámy a páni,

 

     ja som sa spontánne prihlásil na tabuli krátko po úvod-

ných peripetiách otvorenia tohto bodu, pretože som bol pobú-

rený správaním  predsedu Národnej rady  docenta Gašparoviča.

Musím povedať, že moje  pobúrenie trvá. Musím hlboko dýchať,

aby som mohol pokojne hovoriť.  Bol tu jednoduchý návrh cte-

ného kolegu poslanca pána  Javorského, aby predseda Národnej

rady  dal rozdať  do lavíc  znenie zákona  a výsledky volieb

Slovenskej národnej strany, na čo mohol predseda pokojne po-

vedať áno  a zariadiť to bezodkladne.  Tento návrh, zdanlivo

jednoduchý, znamena